Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters gewesten (per ) 36 Bijlage B: Namen en functie van medewerkers 37 Bijlage C: Lijst media-aandacht (per ) 38 Bijlage D: Afkortingen en omschrijvingen 41 2

3 Voorwoord Dat de PCOB een levendige vereniging is, waar zaken nooit stil staan, wist u natuurlijk allang. Het verslagjaar 2012 kan worden gekenmerkt als een jaar van verandering en actie. Binnen de verenigingsdemocratie is veel tijd en energie besteed aan de (verdere) vitalisering van onze vereniging. Voor het landelijk bureau was de verhuizing naar een ander pand na zoveel jaren een grote verandering. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vormden aanleiding op veel terreinen en plaatsen het PCOB-geluid met verve en kracht te laten horen. In mei 2012 werd de Bestuursnotitie PCOB Nieuwe Stijl gepresenteerd aan de algemene vergadering van de PCOB. In de bestuursnotitie wordt onder andere een nieuwe structuur van de PCOB besproken. In die nieuwe structuur is de uitvoering losgekoppeld van de besturing. Met als doel dat de besluitvorming effi ciënter en ook democratisch kan verlopen. De uitwerking van deze Bestuursnotitie heeft grote impact: zo zullen de PCOB-gewesten ophouden te bestaan en ook de algemene vergadering verdwijnt als hoogste besluitvormend orgaan. Natuurlijk hebben deze veranderingen de nodige stof tot discussie opgeleverd. Toch verdient de vereniging - en daarmee eenieder die bij dit proces betrokken was - een pluim, vanwege de constructieve en open discussies die zijn gevoerd. Het heeft ertoe geleid dat we in 2012 een PCOB in de steigers hebben kunnen zetten die toekomstbestendig is en is toegerust voor een nieuwe generatie senioren. In september 2012 is het landelijk bureau van de PCOB - na zestien jaar - verhuisd van het monumentale pand in het centrum van Zwolle, naar een modern kantoor in deze Hanzestad. Een hele overgang, niet in de laatste plaats voor de PCOB-medewerkers, maar de nieuwe kantooromgeving kenmerkt zich door openheid en transparantie, en dat zijn belangrijke eigenschappen die goed passen bij de geest van de PCOB Nieuwe stijl. Uit eerste berekeningen naar aanleiding van het in het najaar 2012 gesloten Regeerakkoord bleek dat groepen ouderen onevenredig zouden worden getroffen. De PCOB, samen met de andere ouderenorganisaties, maakt zich er hard voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Solidariteit tussen generaties is en blijft voor de PCOB een Bijbels geïnspireerde grondhouding. Dat geldt voor de landelijke belangenbehartiging, maar zeker ook voor de belangenbehartiging op lokaal niveau. Ten slotte: het landelijk bestuur heeft het afgelopen jaar in het kader van alle veranderingen rond PCOB Nieuwe Stijl - veel geïnvesteerd in contacten met (bestuurs)leden in PCOB-afdelingen en gewesten. Het was goed om elkaar te zien, te bevragen en met wederzijds respect standpunten uit te wisselen. Namens het PCOB-bestuur, Okke Pol, secretaris 3

4 Deel 1: Vereniging De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. Het doel? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. De PCOB heeft bijna leden verdeeld over veertien gewesten en telt circa 350 lokale afdelingen verspreid over heel Nederland. Algemene vergaderingen (av) in 2012 AV 24 mei 2012 De algemene vergadering (av) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging PCOB. Op 24 mei werd de algemene vergadering gehouden in Nijkerk. Het belangrijkste agendapunt was de Basisnotitie PCOB Nieuwe Stijl (eerder Bestuursnotitie geheten). Deze werd unaniem als uitgangspunt overgenomen. In deze vergadering werden de bestuursleden Van Splunder en Pol herbenoemd, en werden de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek onder de afdelingspenningmeesters. (Lees meer over dit onderzoek in Planning en control) AV 29 november 2012 Op de av van 29 november werd het implementatieplan 2013, inclusief de begroting en afdrachten goedgekeurd. Tevens werd een update gegeven door de directeur rond de stand van zaken PCOB Nieuwe Stijl en Uitvoering in beeld. Hiermee werd het veranderingsproces inzichtelijk en werd een schets gegeven van hoe de vereniging er in de nabije toekomst uit zou kunnen zien. Ook werd een toelichting gegeven hoe en waarom de democratie van de vereniging veranderd wordt, in historisch perspectief. Tevens werd ingestemd met een extra av op 14 februari Na afloop werden de nieuwe concept statuten met het bijbehorende huishoudelijk reglement meegegeven. Hierin was tevens opgenomen het kiesreglement voor de leden van de toekomstige Ledenraad en Uitvoering in beeld. 4

5 Landelijk bestuur Het landelijk bestuur vergaderde in 2012 elf keer. PCOB Nieuwe Stijl was steeds het belangrijkste onderwerp, met de inhoudelijke, organisatorische en fi nanciële consequenties op korte en lange termijn. Per 1 oktober stopte Jan de Graaf met zijn bestuurslidmaatschap. Er werd, tegen de achtergrond van de beoogde structuurwijziging, geen opvolging geregeld. Het bestuur heeft een zelfevaluatie uitgevoerd. Buiten de vergaderingen om besteedde het landelijk bestuur dit jaar veel tijd aan het creëren van draagvlak voor alle veranderingen door twee rondes door het land, waarbij alle gewesten werden bezocht. Doelstelling was enerzijds uitleg te geven over de voorgestelde verandertrajecten en betrokkenheid bij de veranderde verenigingsstructuur te krijgen, anderzijds om te luisteren naar de reacties van (kader)leden van gewesten en afdelingen in het land. Het landelijk bestuur bestond in 2012 uit: Naam Functie Termijn Rienk van Splunder voorzitter 2e zittingstermijn vanaf mei Okke Pol secretaris 2e zittingstermijn vanaf mei 2012 Evert Biemond penningmeester 2e zittingstermijn vanaf mei 2010 Sien de Mol-Markusse lid 2e zittingstermijn vanaf mei 2010 Geeske Telgen-Swarts lid 1e zittingstermijn vanaf november 2011 Jan de Graaf lid gestopt per 1 oktober

6 Leden Overzicht van het aantal leden per gewest 2012 Het totaal aantal leden op 31 december 2012 was , een daling van leden ten opzichte van het jaar Gewest Stijging/daling Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Amsterdam Zuid-Holland Den Haag/Scheveningen Zeeland Noord-Brabant Limburg Overige leden o.a instellingen landelijke leden, diversen etc. TOTAAL Vergeleken met eerdere jaren bleef het percentage mannen (37%) en vrouwen (63%) ongeveer gelijk. 6

7 Leeftijdsopbouw 2012 Van leden is de geboortedatum niet bekend. De berekening is gebaseerd op de overige leden. Uit- en inschrijvingen: Aantal inschrijvingen 2012: Aantal uitschrijvingen 2012: Het ledenverlies is vooral te verklaren door het overlijden van leden. Dat het totaal aantal leden zou afnemen, was voorzien in de Basisnotitie zoals die in mei 2012 is verschenen en waarbij is uitgegaan van het realistische scenario. 7

8 PCOB Nieuwe Stijl In de algemene vergadering van 24 mei 2012 zijn belangrijke besluiten genomen voor de structuur van de PCOB. In een zorgvuldig doorlopen traject, dat inmiddels al een paar jaar duurt, verandert de PCOB van een organisatie met veel bestuurslagen, naar een organisatie waarin de leden nog meer centraal staan en direct invloed kunnen uitoefenen op de koers van de vereniging. Onder andere gebeurt dit door een Ledenraad in te stellen, waardoor de PCOB meer slagkracht krijgt. De getrapte verenigingsstructuur verdwijnt: van afdelingen, via gewesten naar het landelijk niveau. Ook zullen er geen portefeuillehouders meer zijn. Voor deze omslag werden er in dit verslagjaar fundamentele stappen gezet. Medio 2013 worden de nieuwe structuur en werkwijze defi nitief. Op verschillende manieren zijn leden betrokken bij alle veranderingen. Op 24 januari kwamen ruim 150 leden en kaderleden in Nunspeet bijeen om van gedachten te wisselen over de vernieuwing van de verenigingsdemocratie. Vanuit deze studiebijeenkomst werd een kleine klankbordgroep samengesteld van 14 leden, die een aantal voorstellen hebben uitgewerkt en voorbereid ten behoeve van het landelijk bestuur. Hun voorstellen werden allereerst besproken in de stuurgroep PCOB Nieuwe Stijl, waarin een aantal bestuursleden en leden vertegenwoordigd waren. En uiteindelijk in het landelijk bestuur. Als kernpunten werden geformuleerd: de Ledenraad bestaat uit leden uit de twaalf provincies; de Ledenraad wordt gekozen door de leden van de PCOB; er komen provinciale kiescommissies; er komt een scheiding van uitvoering en besturing van de vereniging; de bestuurlijke laag van de gewesten verdwijnt; de afdelingen vormen de ruggengraat de leden staan centraal. In april en mei zijn de voorzitter en de directeur het land ingetrokken om de gewestvergaderingen te bezoeken en daar uitleg te geven over de voorstellen rondom de nieuwe strategie. Deze aanpak werd gewaardeerd en bleek zeer nuttig te zijn om te achterhalen welke gedachten leefden in het land. De Basisnotitie is van tevoren naar alle afdelingen verstuurd, en betreft een vijfjarenplan, met inhoudelijke doelstellingen over PCOB Nieuwe Stijl. Ze geeft ook verschillende fi nanciële scenario s met een meerjarenbegroting en de daarbij horende afdrachten. In de av van 24 mei werd de Basisnotitie unaniem als uitgangspunt voor de toekomst overgenomen. In juni installeerde het landelijk bestuur een drietal werkgroepen, die duidelijke opdrachten meekregen en rapporteerden aan de reeds bestaande Stuurgroep. Werkgroep Juridisch - stelde het concept op van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement, met daarin opgenomen het Ledenraadsreglement. Tevens werd hier ook op basis van de uitkomsten van de werkgroep Ledenraad het Kiesreglement opgesteld. De werkgroep kwam in 2012 drie keer bijeen. Werkgroep Samenwerken - begeleidde de inventarisaties van de bestuurlijke taken in de gewesten en de herziening van de uitvoerende taken. Na de av in mei hebben verschillende gewesten zich gemeld als pilot voor de omslag, te weten: Utrecht, Overijssel, Friesland, Zuid-Holland en Flevoland. Deze werkgroep vergaderde drie keer in Werkgroep Ledenraad - deed alle voorbereidingen die nodig waren om in 2013 een goed functionerende Ledenraad te kunnen installeren: onder andere de samenstelling van de Ledenraad, het vormen van de 8

9 provinciale kiescommissies en de manier waarop er gestemd kan worden. De uitkomsten zijn gebruikt voor het opstellen van het Kiesreglement. Deze werkgroep heeft in dit verslagjaar twee keer vergaderd. Een speciale digitale nieuwsbrief werd uitgegeven onder de naam PCOB Nieuwe Stijl. De nieuwsbrief berichtte over de voortgang van alle veranderingen en gaf ook steeds de planning aan. In 2012 verscheen de nieuwsbrief negen keer. Leden konden zich hiervoor aanmelden en de nieuwsbrief werd standaard verzonden aan alle kaderleden van de PCOB. Na de av van 29 november zijn, in december 2012 en januari 2013, de voorzitter en directeur, daar waar mogelijk aangevuld door de penningmeester, opnieuw op bezoek geweest bij de gewesten om de concept statuten en huishoudelijk reglement te bespreken. Dit ter voorbereiding van de extra av van 14 februari Strategische programmering PCOB Nieuwe Stijl Rondetafelgesprek met externen De omslag naar PCOB Nieuwe Stijl werd op 22 februari met externe deskundigen besproken en getoetst. Hierbij waren de leden van de werkgroepen PCOB in balans en PCOB voor de spiegel aanwezig. De externe deskundigen waren: Wibaut Dragt (Bureau HHM) Lisa van de Bunt (hoogleraar Management en Organisatiekunde, VU), Wim van Minnen (directeur CSO), Thijs Tromp (directeur Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders). Het gesprek ging over de inhoudelijke programma s en de visie op ouderen. De feedback hielp de PCOB om een duidelijker beeld en inzicht te krijgen in welke richting inhoudelijk de koers moet worden uitgezet. Bijeenkomst portefeuillehouders De portefeuillehouders van bestuur en gewesten kwamen bij elkaar op 4 april te Nijkerk. Dit als vervolg op het besluit uit 2011 van het landelijk bestuur om meer op afstand te besturen en de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke portefeuilles te geven aan de werkorganisatie - onder leiding van de directeur. Op 4 april werden de laatste portefeuillehoudersbijeenkomsten gehouden en werd over de invulling en werkwijze van de toekomst uitleg gegeven. Vijf gewesten dag Op 20 september werd in Zuidlaren een vijf gewesten dag (Drenthe, Overijssel, Friesland, Flevoland, Groningen) georganiseerd door het gewest Drenthe. Het gewestbestuur Drenthe heeft het landelijk bureau in de persoon van de directeur gevraagd de verandering van de gewesten nader toe te lichten en hierover nader met elkaar van gedachten te wisselen. Strategische allianties De PCOB opereert zelfstandig in het maatschappelijke en politieke krachtenveld in Nederland. Waar nuttig en nodig trekt de bond op met andere organisaties: wanneer het getal telt, en wanneer het geheel meer is dan de som der delen. Ook wordt ermee voorkomen dat de organisaties elkaars werk overdoen en/of telkens opnieuw het wiel uitvinden. Samenwerken betekent voor de PCOB gunnen en vertrouwen. Samenwerken en het aangaan van strategische allianties zijn hierom als uitgangspunten genoemd in de Basisnotitie. Centrale van Samenwerkende Ouderenorganisaties De belangrijkste bestaande samenwerking is het actieve participeren van de PCOB binnen de koepel van ouderenorganisaties, de CSO. Een punt dat dit jaar hoog op de agenda stond was het voortbestaan van de CSO. In 2013 komt de structurele subsidie van de overheid te vervallen. Het jaar 2012 heeft met name in het te- 9

10 ken gestaan van de toekomstige samenwerking in CSO-verband. Eind 2012 was de vormgeving van de samenwerking nog niet defi nitief. Er zijn maatregelen getroffen, die de voortgang van de collectieve belangenbehartiging borgen, terwijl de discussie over de toekomst plaatsvindt. Age Europe De PCOB is lid van Age Europe, via Age Nederland. Binnen Age Nederland participeren meerdere Nederlandse ouderenorganisaties. Zij stemmen af en coördineren hun inbreng in Brussel. Aan het eind van het verslagjaar 2012, besloten de deelnemers tot een sterke vereenvoudiging in de overlegstructuur. Stichting Christelijk Sociaal Congres De Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC) is een verzameling van organisaties op christelijke grondslag. Het hoogste orgaan is de Raad van Toezicht. Hierin zijn de aangesloten organisaties vertegenwoordigd waarvan een deel ook in fi nanciële zin CSC draagt. De PCOB heeft, in de persoon van Rienk van Splunder, een zetel in de Raad van Toezicht. Coalitie Erbij De Coalitie Erbij initieert, faciliteert en stimuleert samenwerking tussen mensen die zich bezighouden met eenzaamheid. De PCOB is via de Coalitie Erbij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Expertisenetwerk levensvragen en ouderen Als een van de Kernpartners maakt de PCOB, samen met de Unie KBO zich sterk voor het belang van ondersteuning bij levensvragen van ouderen die van zorg afhankelijk zijn. VILANS is de organisatie die de penvoerder is van dit netwerk. De eerste drie jaar lag de nadruk op het ontwikkelen van het netwerk en netwerkvorming. Vanaf 2012 wordt meer ingezet op de implementatie. Mosterd overleg Behalve de lobbycontacten met alle Tweede Kamerfracties, is er een specifi ek overleg met het CDA. Hierin komt met name het lange(re) termijn beleid inzake ouderen aan de orde. Binnen het CDA Seniorenoverleg participeert Okke Pol als afgevaardigde van het landelijk PCOB-bestuur. Andere lidmaatschappen De PCOB is ook aangesloten bij: MO-groep, de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De PCOB maakt gebruik van het collectief van de CAO WMD. NOV, Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de belastingdienst. De ANBI biedt enkele fi scale voordelen. Giften van particulieren aan een ANBI zijn voor particulieren bijvoorbeeld fi scaal aftrekbaar PCOB-voorzitter Rienk van Splunder is lid van de Raad van Advies bij Reliëf. Coalitie Van betekenis tot het einde De Coalitie Van betekenis tot het einde, stimuleert dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor het levenseinde, zodat ze de laatste levensfase kunnen invullen zoals zij graag willen. 10

11 Lokaal en regionaal versterken Met het decentraliseren van overheidstaken en -fi nanciering, van rijk naar gemeenten, werd en wordt de lokale belangenbehartiging van ouderen steeds belangrijker. Het project Lokaal en regionaal versterken (LRV) is bedoeld om de afdelingen zó te versterken dat ze hierbij een goede positie kunnen innemen. Het project is gestart in 2010 en loopt tot en met In 2012 werd het projectplan herschreven en goedgekeurd, waarbij meer dan voorheen het werven van een nieuwe generatie vrijwilligers aandacht heeft gekregen.in 2012 werden drie inspiratiedagen georganiseerd met als thema Samen op weg naar een nieuw wij, dat ook refereerde aan de overgang naar PCOB Nieuwe Stijl. Op 19 september was er een bijeenkomst in Zoetermeer, bezocht door 75 mensen; op 10 oktober in Tiel, hier kwamen circa 80 mensen op af; en op 15 november in Assen, waar ongeveer 85 leden aan deelnamen. Anders dan in eerdere jaren waren de inspiratiedagen ook opengesteld voor nietkaderleden. Afdelingen 25 afdelingsbesturen hebben de noodklok geluid in 2012 over hun voortbestaan. In onderstaande tabel een overzicht van de maatregelen die naar aanleiding hiervan zijn genomen. Opgeheven Gees-Oosterhesselen Loppersum Lage Zwaluwe Vriezenveen Westerhaar Doorstart gemaakt Dit zijn afdelingen die tijdig hulp hebben ingeroepen om hun bestuurlijke zorgen op te lossen. Doezum Haulerwijk Naarden-Bussum Amersfoort Amstelveen Heerhugowaard (bestuurlijk ondersteund door Langedijk) Uithoorn (bestuurlijk ondersteund door Ronde Venen) Axel Noord-Beveland Samengegaan Monster en s-gravenzande Haarlemmermeer en Aalsmeer Verschillende afdelingen zijn nog bezig te onderzoeken om samen te gaan of anderszins te zoeken naar oplossingen. Geconcludeerd kan worden dat als vroegtijdig aan de bel wordt getrokken er veel afdelingen (en daarmee leden) kunnen worden behouden voor de PCOB. 11

12 PCOB lid Aan het woord Als je niets doet, versukkel je Joke van Voorst (73), sinds vier jaar voorzitter van gewest Drenthe, woont in Schoonebeek en is 23 jaar lid van de PCOB. In 2010 bestond de PCOB vijftig jaar. Het was voor een aantal leden een mooie aanleiding om de bestuursstijl van de PCOB aan de orde te stellen. Was die nog wel van deze tijd? De vergaderingen duurden lang, ze waren zeer gedetailleerd, en de voorbereidingen duurden maanden door allerlei procedures en voorgeschreven termijnen. Er is berekend dat één av wel uren voorbereidingstijd kostten. Tegelijkertijd werd bekend dat de rijkssubsidie zou worden afgebouwd, dus het was goed om eens grondig over de toekomst van de PCOB na te denken. Ik zat in de werkgroep De PCOB in de spiegel die daarmee aan de slag ging. We hebben grote lijnen uitgezet; het bestuur en de werkorganisatie maakten een plan van aanpak. In 2013 zal PCOB Nieuwe Stijl zijn beslag krijgen. De PCOB wordt slagvaardiger. Er komt een Ledenraad met ruggespraak - zonder last. De Ledenraadsleden moeten feeling houden met hun achterban. Dat wordt de uitdaging. Een Leden- raadslid wordt gekozen voor vier jaar en kan een- maal herkozen worden. Bij de herverkiezing blijkt dan hoe de leden zijn of haar functioneren beoordelen. Straks ben ik geen gewestvoorzitter meer. Prima. Daar kan ik me helemaal in vinden. Wat voegt een gewestbestuur toe? Op provinciaal niveau houden we de regiocoördinatoren. Ik zie uit naar die slagvaardigheid. Omdat ik in de kiescommissie zit, kijk ik mee wie er verkiesbaar worden gesteld, en ik ben tijdelijk regiocoördinator. Of ik straks nog een rol wil vervullen, daar beraad ik me nog op. Een beetje bezorgd ben ik erover of de actieve ouderen straks goed betrokken zullen worden. Alles gaat digitaal tegenwoordig, niet iedereen stelt dat op prijs, en Zwolle is soms ver weg. Maar zoals gezegd, ik ben positief over de op hand zijnde veranderingen. Elke reorganisatie brengt reuring met zich mee. Als je niets doet, versukkel je. In beweging blijven, dat is belangrijk, je moet evolueren. Nee, ik ben niet naïef. We hebben met PCOB Nieuwe Stijl niet dé oplossing voor alles. We moeten steeds alert blijven op veranderingen in de samenleving, waar we misschien op moeten anticiperen. 12

13 Deel 2 : Inhoud Een wezenlijk onderdeel van het werk van de PCOB is het vergaren van kennis op thema s die ouderen aangaan. Enerzijds bedoeld om de leden goed te kunnen informeren en van dienst te kunnen zijn, anderzijds is de kennis nodig om zoveel mogelijk de beleids- en besluitvorming te kunnen beïnvloeden, politiek en maatschappelijk. In het kader van de PCOB Nieuwe Stijl is in 2012 een omslag in gang gezet naar een strategie die ervoor moet zorgen dat de PCOB een verenging wordt met strategische doelen, heldere missie en een goede focus. Dat zijn belangrijke ambities die de PCOB heeft uitgesproken en die onderling verband houden. We gebruiken de metafoor van het huis om de samenhang weer te geven: Het dak van de vereniging wordt gevormd door de missie en visie van waaruit de PCOB handelt: opkomen voor de belangen van ouderen in de brede zin. Die missie krijgt invulling in de kamers van het huis. Drie kamers van drie programma s, waarmee de PCOB werkt aan het realiseren van haar doelen. De eerste kamer bevat het programma Waardig Ouder Worden. Dit programma biedt onderdak aan alle activiteiten op het gebied van regie over het eigen leven. Mensen worden ouder en met het ouder worden komen er nieuwe vragen rond zingeving en inhoud en kwaliteit van leven. De tweede kamer wordt gevormd door het programma De Menselijke Maat. Dit programma wil tegenwicht bieden aan de economisering van de samenleving. Dit leidt tot een vervreemding tussen ouderen en instanties. De PCOB verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet en wil daarom meer aandacht vragen voor de menselijke maat in beleid en voorzieningen. De derde (middelste) kamer is een vrije ruimte. Zowel de samenleving als de vereniging is de komende jaren in beweging. Dat vraagt om een kamer waarbinnen nog niet alles is ingevuld en ingericht, maar die wel klaar is voor actief gebruik. Het fundament van PCOB Nieuwe Stijl wordt gevormd door drie stevige lagen: operationele slagkracht, een moderne vereniging met herkenbare ledenparticipatie en een duurzame bestuurlijke organisatie en strategische samenwerkingspartners. Hoewel in 2012 de uitrol van dit model nog niet volledig heeft plaatsgevonden, worden de inhoudelijk activiteiten al wel volgens dit model beschreven. 13

14 Opkomen voor de belangen van ouderen Ouderenmishandeling Onder de overheidscampagne Een veilig thuis is een onderdeel Ouderen in veilige handen, waar de PCOB het onderdeel voorlichting aan ouderen nadere uitwerking geeft. Naast de PCOB, participeren ook andere ouderenorganisaties binnen deze campagne, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het najaar is de werving van vrijwilligers gestart. Naar aanleiding daarvan hebben zich tien leden aangemeld die als voorlichters worden (bij)geschoold in 2012 en Ook de andere ouderenorganisaties hebben vrijwilligers geworven, zodat er een bijna dekkend aantal voorlichters actief kan worden in Nederland. Inmiddels zijn vier regiobijeenkomsten gehouden. Doel is het voor ouderen duidelijk te maken wanneer zorg ontspoort en wat te doen in zo n situatie. Transitie AWBZ-Wmo Het meerjarige project Transitie AWBZ-Wmo gaat over de decentralisatie naar gemeenten van de begeleiding van ouderen en chronisch zieken in de AWBZ. Transitie AWBZ-Wmo is het grootste samenwerkingsprogramma van patiënten- en cliëntenorganisaties in Nederland. De PCOB deed in het begin van het jaar mee aan informatiebijeenkomsten in Assen (honderd bezoekers), Leeuwarden (veertig deelnemers) en Dalfsen (honderd bezoekers). De transitie werd met het Lente-akkoord begin 2012 door de Tweede Kamer controversieel verklaard, en het nog zittende kabinet ondernam geen actie meer. Hiermee kwam ook het samenwerkingsprogramma Transitie AWBZ-Wmo tijdelijk on hold te staan. Nadat er in de herfst een nieuw kabinet was geformeerd, werd de decentralisatie verder doorgezet en is het project nieuw leven ingeblazen. Namens de PCOB zit directeur Els Hekstra in de stuurgroep van dit samenwerkingsprogramma. Eenzaamheid In dit verslagjaar heeft de PCOB zich aangesloten bij de Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband waarin landelijke organisaties een vuist maken tegen de toenemende eenzaamheid in Nederland. Behalve zeven kernleden zijn er circa dertig leden, waaronder de PCOB. Deze groep van samenwerkende organisaties organiseert elk jaar de Week tegen de eenzaamheid, die in 2012 is gehouden van 25 september tot 6 oktober. De PCOB afdeling Groningen heeft hieraan actief invulling gegeven. Daarnaast heeft de PCOB van zich laten horen door een artikel te plaatsen in een bijlage bij het gratis ochtendblad Sp!ts in een oplage van zo n exemplaren. 14

15 15

16 Pensioenen en AOW De pensioenen en de AOW zijn thema s die de PCOB al sinds jaar en dag in CSO-verband volgt en oppakt. De PCOB participeerde in de CSO-adviescommissies Inkomen & AOW en de Pensioenen. De laatste commissie volgde de uitwerking van het pensioenakkoord op de voet en bracht aanvullende adviezen uit. Het aantreden van het nieuwe kabinet in de herfst bracht extra maatregelen van bezuinigingen met zich mee. De commissieleden en bestuurders overlegden daarom intensiever over de fi nanciële consequenties voor ouderen. De CSO liet zoals gebruikelijk het Nibud voor Prinsjesdag een koopkrachtonderzoek doen. Nyfer werd gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de koopkrachtverliezen van ouderen. Het bleek dat ouderen er onevenredig op achteruitgaan, door stapeling van maatregelen uit het Lente-akkoord, door maatregelen van het nieuwe kabinet en door het uitblijven van indexeringen. Bij het oktobernummer van Perspectief werd een pensioenspecial van zestien pagina s gevoegd, met als belangrijkste thema de uitkomsten van een onderzoek onder PCOB-leden. Het bleek dat pen-sioencommunicatie te vaak zijn doel mist: gepensioneerden begrijpen de informatie over hun pensioen niet. De vele reacties op de pensioenspecial van leden waren aanleiding om ook in nummers erna aandacht aan pensioenen te besteden. Mobiliteit en veiligheid Locov (het Landelijk overleg consumentenbelangen en openbaar vervoer) bestaat vijftien jaar. Ongeveer zes keer per jaar komt het bij elkaar om ontwikkelingen bij de spoorwegen te bespreken. Het belangrijkste onderwerp dit jaar was het voornemen van de NS om de papieren treinkaartjes af te schaffen. Het advies van de consumentenorganisaties de papieren kaartjes niet af te schaffen, nam de NS niet over. Daarnaast bleef de PCOB de perikelen over de OV-chipkaart kritisch volgen en bevragen. Valys Valys is interlokaal taxivervoer voor ritten verder dan vijftien kilometer. Begin 2012 ging het persoonlijke kilometerbudget omlaag van 750 naar 450 per jaar tegen het tarief van EUR 0,18 per kilometer. Voor meer kilometers werd EUR 1,19 per kilometer gerekend. Ongeveer 150 leden hebben hierover naar de PCOB gebeld en g d. De PCOB (via de CSO) en de overlegpartners CG-Raad, ANBO, Oogvereniging Nederland en Platform VG waren nauw betrokken bij de nieuwe aanbesteding van Valys. In een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer (12 april 2012) pleitten ze ervoor Valys anders te indiceren, zodat dit vervoer voor de echt-kwetsbaren beschikbaar kan blijven. Het overleg kwam in 2012 vijf keer bij elkaar. Blijf veilig mobiel Naast de PCOB zijn hierbij ook betrokken de ANBO (als trekker), ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, samenwerkende ROV s, Unie KBO, Veilig Verkeer Nederland, Viziris en de Werkgroep SeniOoren. Op is allerlei informatie over het project te lezen. Dit project promoot het zo lang mogelijk mobiel blijven. In het verslagjaar heeft de PCOB landelijk aandacht gevraagd voor de driewielerfi ets en voor de zebracheck. Hierop kreeg de PCOB zeven reacties binnen. Leden konden en kunnen dit individueel en als afdeling oppikken. Er is een aanvang gemaakt met de Keuzewijzer Scootmobiel, waarin op een rijtje wordt gezet welk type scootmobiel voor welke persoon geschikt is. Dit programma heeft doorlopend activiteiten voor afdelingen over fi etsen. 16

17 17

18 Landelijk actieplan ouderenhuisvesting Voor 2012 was al aangedrongen op een actieplan voor de ouderenhuisvesting, een initiatief in CSOverband. De CSO wees al eerder op het feit dat er volgens de laagste schattingen levensloopgeschikte en betaalbare woningen per jaar moeten komen om te zorgen voor een veilige woonomgeving voor ouderen. Hoewel de Tweede Kamer eind 2011 een motie aannam voor een actieplan ouderenhuisvesting, bleek uit overleg dat de PCOB begin 2012 had met het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het de ouderenhuisvesting een onderwerp vond van gemeenten en woningcorporaties. Minister Spies liet zelfs per brief op 12 juli weten dat pas begin 2013 kan worden beoordeeld of een actieplan zinvol is. Demografische krimp woningmarkt Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek, Noord-Friesland, Noordoost Groningen, de kop van Noord-Holland zijn gebieden met een demografi sche krimp die ook de woningmarkt treft. De politieke aandacht voor dit onderwerp was in 2012 niet gericht op ouderen. Om in dit gat te springen, werd er begin dit jaar een digitale enquête uitgezet onder PCOB-leden die in de betreffende regio s wonen. De enquête werd uitgezet onder zo n PCOB-leden, woonachtig in een krimpregio. Uitkomst was op dat de respondenten nog weinig problemen ervoeren met de krimp. Het programma Waardig ouder worden Dit programma biedt onderdak aan alle activiteiten op het gebied van regie over het eigen leven. Mensen worden ouder en met het ouder worden komen er nieuwe vragen rond zingeving en inhoud en kwaliteit van leven. Voltooid Leven? De PCOB denkt actief mee over vraagstukken die samenhangen met ons zijn, ons leven. Daarbij hoort ook nadenken en spreken over het levenseinde. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in 2012 bleek er grote belangstelling te bestaan onder PCOB-leden voor het onderwerp. Met het essay Voltooid Leven? had de PCOB al in 2011 een eigen plek in het maatschappelijk debat ingenomen. Wel of niet reanimeren, (door)behandelen, wilsverklaringen, euthanasie, en wie zorgt er voor me als het einde van het leven nabij is? Het zijn gevoelige thema s die in de gewesten en afdelingen bespreekbaar zijn gemaakt. In 2012 is de handreiking Spreek tijdig over uw levenseinde beschikbaar gekomen voor alle leden van de PCOB, via een speciaal katern in Perspectief. Ook via de PCOB-website is het beschikbaar voor eenieder. Uit meer dan dertig bijeenkomsten en vele reacties per telefoon en , bleek de handreiking in een behoefte te voorzien. Eind 2013 worden de werkelijke effecten gemeten in een onderzoek. De 24 vrijwillige contactpersonen Voltooid leven? ontvingen in september tijdens een scholingsbijeenkomst informatie over, en methodieken voor het gebruik van de handreiking. 18

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Inleiding De huidige financiële en economische crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 1 Opening door Voorzitter AGENDA ALV 12 APRIL 2012 2 Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 Vaststellen agenda 2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 3 Secretariële zaken 3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

[JAARVERSLAG 2012] Goedgekeurd dd 2013-02-19 stuknummer 003. CNV Publieke Zaak. LGB Ziekenhuizen

[JAARVERSLAG 2012] Goedgekeurd dd 2013-02-19 stuknummer 003. CNV Publieke Zaak. LGB Ziekenhuizen 2012 CNV Publieke Zaak Goedgekeurd dd 2013-02-19 stuknummer 003 LGB Ziekenhuizen Jaarverslag 2012 Voorzitter Alie Jonker Secretaris/ Penningmeester Jeanette Hullegie 2 e secretaris: Ine van Bavel [JAARVERSLAG

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS JAARVERSLAG 2015 21 mei 2016 P a g i n a 1 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting LOIS. LOIS bestaat al sinds 1999 en is een vrijwilligersorgaan,

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

WERKPLAN KBO LIMBURG

WERKPLAN KBO LIMBURG WERKPLAN 2014 KBO LIMBURG Bezoekadres: Steegstraat 5, Roermond Postadres: Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND Telefoon: 0475-381740 Fax: 0475-381845 E-mail: info@kbolimburg.nl Website: www.kbolimburg.nl INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Voorafgaand aan de Ledenraad bijeenkomst zal een mededelingenblad worden verstrekt met (relevante) actuele ontwikkelingen.

Voorafgaand aan de Ledenraad bijeenkomst zal een mededelingenblad worden verstrekt met (relevante) actuele ontwikkelingen. MEDEDELINGEN Datum 6 november 2014 Van landelijk bestuur Aan Mededelingen aan Ledenraad Betreft Overzicht activiteiten op het terrein van (collectieve) belangenbehartiging Onderstaand wordt een (beknopt)overzicht

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 Geachte lezer, De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Accent op lokale en individuele belangenbehartiging Nadrukkelijk aandacht voor PR/communicatie Landelijke belangenbehartiging door Ieder(In) Nieuw 2017: Extra Subsdie

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor:

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor: Initiatiefvoorstel monitoring Zorg / Wonen / Werk en Welzijn Statenfractie 50PLUS Provincie Zuid Holland in relatie tot het proces van decentralisatie en transities Ingediend op: 27 september 2015 De ondergetekenden

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie