BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014)"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST ) OPDRACHT VOOR CONSULTANCY VOOR HET BEGELEIDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN BTC BIJ HET UITWERKEN VAN EEN VISIE EN HET VERTALEN ERVAN NAAR EEN STRATEGISCH PLAN

2 1 Algemene bepalingen 1.1 Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid van deze overheidsopdracht is de Belgische Technische Coöperatie, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel). In toepassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie", heeft BTC de exclusieve bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst op het vlak van de directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden. Op verzoek van instellingen van openbaar nut kan BTC bovendien ook andere opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking uitvoeren en eigen acties ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van zijn doelstellingen. Voor deze opdracht wordt BTC rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren Carl Michiels, voorzitter van het Directiecomité, en Peter Pauwels, Lid van Directiecomité belast met Financien, Logistiek en ICT. 1.2 Regels voor de opdracht Voor deze opdracht zijn o.a. van toepassing: De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren De wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie 1, gewijzigd door de wet van 13 november 2001 en 30 december Het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren dat werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie Definities In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: De inschrijver: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een offerte indient. De dienstverlener of aannemer: de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt. De aanbestedende overheid: de Belgische Technische Coöperatie. 1 BS BS en Artikels 240 tot 252, 504bis tot 504ter Strafwetboek en artikels 10quater Wetboek van Strafvordering. BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap Bijzonder bestek Bxl 1530 Consultancy bestuursorganen visie/strategisch plan

3 De offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren tegen de voorwaarden die hij biedt. (Bijzonder) bestek: het onderhavige document evenals alle bijlagen en documenten waarnaar het verwijst. 1.4 Vertrouwelijkheid De inschrijver of de aannemer en BTC zijn gehouden tot geheimhouding jegens derden wat betreft alle vertrouwelijke informatie die binnen het kader van deze opdracht bekomen wordt, en zullen deze slechts aan derden doorgeven na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de andere partij. Zij zullen deze vertrouwelijke informatie enkel verspreiden onder de aangestelden die bij de opdracht betrokken zijn. Zij garanderen dat die aangestelden behoorlijk ingelicht zullen zijn over hun verplichtingen i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de informatie en dat ze die verplichtingen zullen naleven.

4 2 Voorwerp en draagwijdte van de opdracht 2.1 Aard en Voorwerp van de opdracht Deze opdracht voor aanneming van diensten bestaat uit het begeleiden van de bestuursorganen van BTC bij het uitwerken van een visie en deze te vertalen in een strategisch plan, zoals beschreven in deel 5 van onderhavig bestek. 2.2 Duur De opdracht begint bij de kennisgeving van de gunningsbeslissing en duurt tot wanneer de opdracht volledig is uitgevoerd. De prestaties zullen plaatsvinden tussen december 2014 en mei Hoeveelheid De inschrijver bepaalt zelf het aantal mandagen dat nodig is om de resultaten vastgelegd in punt 5.3 van onderhavig bestek te bereiken (zie ook punt 3.5 van onderhavig bestek).

5 3 Procedure 3.1 Gunningswijze Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig art. 26, 1, 1 a, van de wet van Inlichtingen De gunning van deze opdracht wordt gecoördineerd door de dienst Logistiek & Aankopen. Zolang de procedure loopt, verlopen de contacten tussen de aanbestedende overheid en de (eventuele) inschrijvers omtrent deze opdracht uitsluitend via deze dienst en het is de (eventuele) inschrijvers verboden om op een andere manier contact op te nemen met de aanbestedende overheid omtrent deze opdracht, tenzij in het bestek anders is bepaald. U kunt zich per richten tot Dhr. Cédric DE BUEGER Tot de kennisgeving van de gunningsbeslissing worden geen inlichtingen verschaft over het verloop van de procedure. Wanneer de geïnteresseerde inschrijvers het bestek in elektronische versie hebben gedownload, worden ze verzocht contact op te nemen met de dossierbeheerder overheidsopdrachten om hem/haar hun gegevens door te geven en inlichtingen in te winnen over eventuele wijzigingen of bijkomende informatie. De inschrijvers die de elektronische versie van het bestek hebben gedownload, wordt ook aanbevolen om regelmatig de website van BTC te raadplegen ( 3.3 Offerte Draagwijdte van de offerte De inschrijver moet zonder voorbehoud inschrijven op heel het bijzonder bestek. Indien dit bijzonder bestek lacunes, vergissingen en/of onduidelijkheden zou bevatten, moet de inschrijver ze aanduiden en verbeteren in een afzonderlijk document, waarbij hij de nodige uitleg geeft en de gevolgen ervan op financieel en technisch vlak beschrijft. Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver af te zien van zijn eigen algemene (verkoop)voorwaarden. Elke andersluidende vermelding zal beschouwd worden als een voorbehoud met de onregelmatigheid van de offerte als gevolg Samenstelling van de offerte De offerte van de inschrijver is samengesteld als volgt: Het identificatieformulier Het cv van de voorgestelde consultant(s) De documenten met betrekking tot de gunningscriteria, d.w.z. het offerteformulier (Prijs mandag) en het plan van aanpak / de voorgestelde methodologie) (zie punt 3.6 hieronder)

6 3.3.3 Prijsbepaling, -samenstelling en -herziening Alle prijzen worden in de offerte uitgedrukt in euro. Het totaalbedrag van de offerte wordt voluit geschreven, zo ook de eenheidsprijzen indien de opdrachtdocumenten zulks vereisen. Formules ter aanpassing aan de wisselkoersen worden niet aanvaard. De aangeboden prijzen zijn prijzen exclusief btw Wijze van prijsbepaling Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. De inschrijver bepaalt zelf het aantal mandagen dat nodig is om de resultaten vastgelegd voor deze opdracht te bereiken (cf. punt 3.5) Elementen die in de prijzen zijn begrepen De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Zijn onder meer inbegrepen in de prijzen: de administratieve en secretariaatskosten; de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; de kosten voor de documentatie betreffende de diensten Taal De offerte dient opgemaakt in het Nederlands of het Frans of het Engels Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven 60 kalenderdagen door hun offerte gebonden, met ingang op de dag volgend op uiterste ontvangstdatum van de offertes Indienen van de offertes De offerte wordt opgesteld in 2 exemplaren, waarvan een exemplaar met de vermelding "origineel" en het andere met de vermelding "kopie" of "duplicaat". De offerte bevat de nodige documenten in het kader van de selectie- en gunningscriteria (zie punten 3.4 "Kwalitatieve selectie" en 3.6 "Gunning"). Het ondertekende en gedateerde origineel en de "kopie" of het "duplicaat" worden verstuurd naar BTC, Hoogstraat 147, 1000 Brussel t.a.v. Dhr. Cédric DE BUEGER, onder gesloten enveloppe met de vermelding: OFFERTE, het nummer van het bestek (Bxl 1530). Het moet uiterlijk op 28/11/2014 ten laatste om 12 uur aangenomen worden. Het

7 moet verplicht bezorgd worden met een aangetekende zending via de post 4, of per besteller tegen ontvangstbewijs. De offerte en alle documenten die bij de offerte horen, moeten genummerd en met de originele handgeschreven handtekening ondertekend zijn door de inschrijver of zijn gemachtigde. Hetzelfde geldt voor verbeteringen, doorhalingen of aantekeningen die erop aangebracht zouden zijn. De gemachtigde moet aantonen dat hij gemachtigd is om de inschrijver te verbinden. 3.4 Kwalitatieve selectie Alleen al door offerte in te dienen voor onderhavige overheidsopdracht, verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet een uitsluitingsgeval bevindt beschreven in artikel 61 van het KB van 15 juli De inschrijver wordt erop attent gemaakt dat, vóór de gunning van de opdracht, de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt om de inschrijver te vragen de relevante documenten voor te leggen die staven dat hij zich inderdaad niet in een uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 61 bevindt Technische bekwaamheid De inschrijver voegt bij zijn offerte het curriculum vitae van de consultant die hij voordraagt om onderhavige opdracht uit te voeren. Opdat de inschrijver geselecteerd wordt, moet blijken uit het curriculum vitae van de voorgedragen consultant dat deze laatste wel degelijk voldoet aan volgende eisen: - vertrouwd zijn met de openbare sector en goed bekend zijn met de bestuursprocessen; - ervaring hebben met het bepalen van de visie van een organisatie, het opstellen van haar strategisch plan en het afstemmen van haar organisatiestructuur hierop. 3.5 Onderhandelingen Overeenkomstig artikel 109 van het KB van 15 juli 2011, kan (kunnen) de inschrijver(s) met de voordeligste offerte verzocht worden zijn (hun) offerte schriftelijk voor te stellen / nauwkeuriger te omschrijven. In voorkomend geval zal (zullen) hij (zij) verzocht worden om een verbeterde offerte in te dienen ("BAFO"). 3.6 Gunning De keuze voor de meest voordelige offerte wordt gemaakt op basis van een evaluatie van de offertes, rekening houdend met de volgende criteria: 1. Kwaliteit van het plan van aanpak / de voorgestelde methodologie om de op te leveren resultaten zoals bepaald onder punt 3 van de referentietermen (deel 5 4 In geval van ontvangst na de bovenvermelde datum zullen enkel de offertes die ten laatste de kalenderdag voor de vastgelegde dag van ontvangst gepost werden, aanvaard worden.

8 van onderhavig bestek) te bereiken. De inschrijver voegt bij zijn offerte een plan van aanpak / een methodologie (maximaal 10 pagina's) om tot de verwachte resultaten te komen (het doel van de opdracht) op basis van een voorstel van het aantal benodigde mandagen consultancy om die resultaten te bereiken. Dit plan van aanpak beschrijft de bijdrage die de inschrijver van BTC verwacht voor het leveren van de 2 einddeliverables (zoals bepaald in deel 5.3). 2. Het bedrag van de offerte, d.w.z. het voorgestelde aantal dagen consultancy vermenigvuldigd met de prijs per mandag. 3.7 Sluiten van de overeenkomst De opdracht zal toegekend worden aan de (geselecteerde) inschrijver die de meest voordelige, in voorkomend geval verbeterde, offerte heeft ingediend, op basis van de hierboven vermelde criteria. Er moet evenwel opgemerkt worden dat de aanbestedende overheid, krachtens art. 35 van de wet van donderdag 15 juni 2006, kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure kan herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Het volledige contract bestaat dus uit een opdracht die door BTC aan de gekozen inschrijver gegund is, overeenkomstig dit bijzonder bestek en zijn bijlagen, de offerte en zijn bijlagen zoals eventueel gewijzigd door de onderhandelingen, de aangetekende brief met de kennisgeving van de gunningsbeslissing en eventuele latere documenten die ontvangen en ondertekend zijn door beide partijen.

9 4 Bijzondere contractuele bepalingen Onderhavig hoofdstuk van dit bestek bevat de bijzondere bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de "algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken" van het KB van 14 januari 2013, hierna "AUR" genoemd of die deze aanvullen of verduidelijken. De tussen haakjes vermelde artikelen verwijzen naar de artikelen van de AUR. Bij gebrek aan aanwijzingen zijn de relevante bepalingen van de AUR integraal van toepassing. 4.1 Leidend ambtenaar (art. 11) De leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht zijn toevertrouwd aan de heer Christophe Maréchal. Eenmaal de opdracht gegund is, is de leidend ambtenaar de voornaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en vragen omtrent de uitvoering van de opdracht worden aan hem/haar gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar heeft volledige bevoegdheid om de opdracht op te volgen, met inbegrip van het geven van dienstorders, het opstellen van verslagen en stand van zaken, de goedkeuring van diensten, voortgangsstaten en afrekeningen. Hij/zij kan alle wijzigingen aan de opdracht bevelen die over het voorwerp van de opdracht gaan en binnen de beperkingen van de opdracht blijven. Vallen niet onder zijn/haar bevoegdheid: de ondertekening van aanhangsels, en elke andere beslissing of akkoord die een afwijking op de essentiële bepalingen en voorwaarden inhoudt. De aanbestedende overheid wordt voor dergelijke beslissingen vertegenwoordigd zoals bepaald in punt De aanbestedende overheid. Het is de leidend ambtenaar is geen enkel geval toegelaten de modaliteiten (bv. uitvoeringstermijnen ) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. Elke toezegging, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door de aanbestedende overheid is betekend, moet als nietig te worden beschouwd. 4.2 Vertrouwelijkheid (art. 18) De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen reclame te maken over de opdracht zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. Hij mag wel de opdracht als referentie vermelden in het kader van een overheidsopdracht, op voorwaarde dat hij de staat ervan (bv. "in uitvoering") eerlijk vermeldt en in zoverre de aanbestedende overheid die toestemming niet heeft ingetrokken omwille van een slechte uitvoering van de opdracht. 4.3 Intellectuele rechten (art. 19 tot 23) De aanbestedende overheid verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. 4.4 Conforme uitvoering (art. 34) De werken, leveringen en diensten dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis van technische specificaties in de opdrachtdocumenten, voldoen ze op alle punten aan de regels van de kunst.

10 4.5 Voorafgaande keuring (art. 42) - De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de dienstverlener op eender welk moment van de opdracht een activiteitenverslag te vragen (gehouden vergaderingen, ontmoete personen, bezochte instellingen, overzicht resultaten, problemen die zich gesteld hebben en onopgeloste problemen, afwijking ten opzichte van de planning en afwijkingen ten opzichte van de referentietermen, enz.). 4.6 Uitvoeringsmodaliteiten (art. 146 e.v.) Termijnen en clausules (art. 147) - De diensten moeten worden gepresteerd binnen de maximumtermijn voorzien in de referentietermen en overeenkomstig de kalender voorgesteld in de aanvaarde offerte van de dienstverlener Nazicht van de diensten (art. 150) De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken worden aan controles onderworpen teneinde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van de opdrachtdocumenten. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. 4.7 Aansprakelijkheid van de dienstverlener (art ) De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de geleverde diensten voorkomen. Bovendien vrijwaart de dienstverlener de aanbestedende overheid tegen schadeloosstelling die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de diensten of in gebreke blijven Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art en ) De ontoereikendheid van de dienstverlener wordt niet enkel beoordeeld op basis van de diensten zelf maar ook op basis van het geheel van zijn verplichtingen. Om elk risico van partijdigheid of samenspanning te vermijden in de opvolging en controle van de uitvoering van de opdracht, is het de dienstverlener strikt verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken, maaltijden of een ander materieel of immaterieel voordeel, ongeacht de waarde ervan, aan te bieden aan de aangestelden van de aanbestedende overheid, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de opvolging en/of controle van de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun hiërarchische rang. - In geval van overtreding kan de aanbestedende overheid de dienstverlener per

11 overtreding een forfaitaire boete opleggen die kan oplopen tot het drievoudige van de som van de (geschatte) waarden van het voordeel aangeboden aan de aangestelde en van het voordeel dat de inschrijver hoopte te bekomen door het voordeel aan de aangestelde aan te bieden. De aanbestedende overheid zal soeverein oordelen over de toepassing van die boete en van het bedrag. Die clausule doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van andere ambtshalve maatregelen die voorzien zijn in de AUR, meer bepaald de eenzijdige opzegging van de opdracht en/of de uitsluiting van de opdrachten van de aanbestedende overheid voor een bepaalde duur Gebrekkige uitvoering (art. 44) 1 De opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1 wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten; 2 ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3 wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet naleeft. 2. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, daarin begrepen het nietnaleven van de bevelen van de aanbestedende overheid, worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk bij aangetekende brief een afschrift aan de opdrachtnemer wordt verzonden. De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan bij aangetekende brief, te verzenden binnen de vijftien dagen volgend op de datum van verzending van het proces-verbaal, aan de aanbestedende overheid zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. 3. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van één of meer van de maatregelen bepaald in de artikelen 45 tot 49, 154 en Vertragingsboetes (art ) De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van de in artikel 45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal aantal dagen vertraging. Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes, vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende overheid in voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht Ambtshalve maatregelen (art ) 1. Wanneer de opdrachtnemer, na het verstrijken van de in artikel 44, 2, gestelde termijn om zijn verweermiddelen te doen gelden, inactief is gebleven of middelen heeft

12 aangevoerd die door de aanbestedende overheid als niet gerechtvaardigd worden beoordeeld, kan deze laatste de ambtshalve maatregelen vermeld in paragraaf 2 treffen. De aanbestedende overheid mag de ambtshalve maatregelen nochtans treffen zonder het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 44, 2, af te wachten wanneer de opdrachtnemer op voorhand expliciet de vastgestelde tekortkomingen heeft toegegeven. 2. De ambtshalve maatregelen zijn: 1 de eenzijdige opzegging van de opdracht. In welk geval de aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding verwerft of bij gebrek aan borgstelling een equivalent bedrag. Deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere vertragingsboete op het deel waarop de verbreking slaat; 2 de uitvoering in eigen beheer van het geheel of van een deel van de niet-uitgevoerde opdracht; 3 het sluiten van één of meerdere opdrachten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder het eerste lid, 2 en 3, worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven opdrachtnemer. Nochtans vallen de vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van een opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste van de nieuwe opdrachtnemer. 4.8 Einde van de opdracht Oplevering van de uitgevoerde diensten (art en 156) Voor elke opdracht afgesloten op basis van de raamovereenkomst wordt bij het verstrijken van de termijn van dertig dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, naar gelang het geval, een procesverbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Een kopie van het proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering wordt aangetekend naar de dienstverlener gestuurd. De laatste oplevering toegekend voor een opdracht afgesloten op basis van de raamovereenkomst geldt als oplevering van deopdracht. 4.9 Facturering en betaling van de diensten (art. 66 tot ) De opdrachtnemer stuurt de facturen (één exemplaar) naar volgend adres: Hoogstraat Brussel. Enkel de correct uitgevoerde diensten kunnen gefactureerd worden. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van het einde van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten

13 bepaald in de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. De factuur bevat een gedetailleerd overzicht van de diensten die de betaling wettigen. De factuur is gedateerd en ondertekend en draagt de vermelding Voor waar en echt verklaard voor de som van (bedrag voluit geschreven), de referentie 'Bxl 1503: Infocyclus - Website', en het factuurnummer. De factuur moet opgemaakt zijn in EURO. Belangrijke opmerking: geen voorschot zal worden betaald aan de aannemer. Betalingen zullen, na ontvangst van bepaalde resultaten, worden gedaan. Resultaten die zullen resulteren in een betaling zullen worden bepaald tijdens de onderhandelingen Rechtsvorderingen (art. 73 van het KB van ) Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is Frans of Nederlands. De aanbestedende overheid is in geen geval verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan personen of goederen die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de activiteiten nodig voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. Bij een geschil, d.w.z. rechtsgeding, moet de briefwisseling (ook) verstuurd worden naar het volgende adres: Belgische Technische Coöperatie nv Juridische cel van de dienst Logistiek en Aankopen (L&A) T.a.v. mevrouw Inge Janssens Hoogstraat Brussel - België

14 5 Referentietermen 1. Context van de opdracht De externe omgeving waarbinnen BTC opereert is in volle evolutie: nieuwe actoren, zoals grote internationale NGO s, nieuwe groeilanden zoals Brazilië, China en India, en filantropische fondsen zoals de Melinda en Bill Gates Foundation betreden het veld. Nieuwe thema s zoals de strijd tegen de klimaatverandering, de problematiek van de internationale migratie en de groeiende ongelijkheid, en de zorg voor de publieke goederen komen langszij de traditionele doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking zoals armoedebestrijding en duurzame economische groei. Een belangrijk deel van de partnerlanden van de Belgische bilaterale samenwerking maakt daarnaast momenteel een periode van sterke economische groei door, waardoor de stilaan de (lower) Middle Income status bereiken, met alle gevolgen van dien op het type en de modaliteiten van samenwerking met deze landen. BTC heeft tenslotte een nieuw beheerscontract voor 5 jaar afgesloten met de Belgische Staat. Daarin wordt er meer verantwoordelijkheden voor bv. Kwaliteitszorg en -opvolging bij de organisatie zelf gelegd. De grootste verandering betreft echter het financieringssysteem, dat van een vaste vergoeding naar een systeem evolueert waarin deze vergoeding afhankelijk is van de performantie van BTC in het goed besteden van de aan haar toevertrouwde bilaterale middelen. Al deze factoren maken het noodzakelijk dat BTC haar visie en strategie actualiseert waardoor BTC een keurmerk blijft dat voor de Belgische staat de vaste waarde is als operationele partner voor zijn ontwikkelingsbeleid en dat zijn diensten ook aan andere actoren én op de internationale markt succesvol kan aanbieden. 2. Doel van de opdracht De opdrachtnemer aan wie de opdracht gegund wordt, zal instaan voor: - de begeleiding van de Raad van Bestuur en het Directiecomité in een strategische denkoefening met betrekking tot de actualisering van BTC s visie en strategie; - het modereren van groepsessies die moeten leiden tot informatie die op haar beurt verwerkt wordt tot de op te leveren resultaten (zie ook 3 hieronder); - het kritisch bevragen van de stellingen die geponeerd worden door de diverse deelnemers tijdens deze groepsessies en tijdens de validering van de op te leveren resultaten (zie ook 3 hieronder); - het bewaken van de kwaliteit van de op te leveren resultaten (zie ook 3 hieronder). 3. Verwachte resultaten van de opdracht De op te leveren resultaten zijn: - Resultaat 1: een document met de omgevingsscan met de nationale en internationale trends en fenomenen en de bepaling van hun graad van impact én

15 de aard van deze impact op de organisatie om de opportuniteiten en de bedreigingen te identificeren. Dat wordt gebruikt om opleverbaar resultaat 2 te voeden; - Resultaat 2: een document met een analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie in het licht van deze trends, de modaliteiten van de nieuwe beheersovereenkomst van toepassing op BTC en de in voege zijnde regelgeving met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, die wordt gebruikt om opleverbaar resultaat 3 te voeden; - Resultaat 3: Een document met een overzicht en een (beperkte) documentatie van mogelijke denkpistes (scenario s) rond het toekomstige organisatiemodel van BTC, waarbij voor- en nadelen op basis van resultaten 1 en 2 per scenario toegelicht worden. Dit resultaat wordt gebruikt om opleverbaar resultaat 4, het eindresultaat, te voeden; - Resultaat 4 (eindresultaat 1): een visiedocument op BTC als organisatie binnen drie jaar; - Resultaat 5 (eindresultaat 2): een organisatiemodel en strategische plan van aanpak nodig om de in resultaat 4 geformuleerde visie te realiseren, rekening houdend met de in resultaat 2 geïdentificeerde sterktes en zwaktes van BTC om het strategische plan realistisch te maken. - Resultaat 6 (tussentijds resultaat verbonden aan elk van de resultaten): rond elk van de resultaten geeft de consultant adviezen rond welke aspecten hoe zowel binnen als buiten de organisatie (naar andere betrokken partijen) kunnen gecommuniceerd worden om het draagvlak voor deze verandering zo groot mogelijk te maken Er wordt slechts overgegaan tot het bereiken van het volgende resultaat wanneer de intermediaire output van het voorgaande resultaat door het Directiecomité van BTC aanvaard werd. De opdrachtnemer zal een resultaatsverbintenis op zich nemen om de 2 einddeliverables te leveren. Hij zal dus in zijn plan van aanpak / zijn methodologie aangeven welke bijdrage hij van BTC verwacht voor het leveren van deze 2 deliverables (zie ook deel 3.5).

16 6 Formulieren 6.1 Identificatieformulieren Indien de inschrijver een rechtspersoon is: Firmanaam: Rechtsvorm: Maatschappelijke zetel (adres): Vertegenwoordigd door ondergetekende Naam, voornaam: Hoedanigheid: Contactpersoon: Telefoonnummer: Faxnummer: RSZ-inschrijvingsnummer of equivalent: Ondernemingsnummer: Rekeningnummer voor de betalingen: Financiële instelling: Op naam van Indien de inschrijver één of meerdere natuurlijke personen is (in te vullen door de verantwoordelijke die de inschrijver vertegenwoordigt): Naam, voornaam van de inschrijver (vertegenwoordigd door de verantwoordelijke): Domicilie: Telefoonnummer: Faxnummer: Rekeningnummer voor de betalingen: Financiële instelling: Op naam van: Gedaan te., op. Handtekening/naam:

17 6.2 Offerteformulier Door deze offerte in te dienen, verklaart de inschrijver. expliciet alle voorwaarden te aanvaarden die worden opgesomd in het bijzonder bestek Bxl 1530 en af te zien van zijn eigen (verkoop)voorwaarden. Hij verbindt zich ertoe om onderhavige overheidsopdracht uit te voeren tegen de volgende prijzen, uitgedrukt in euro en excl. btw (in cijfers): Eenheid Eenheidsprijzen Hoeveelheid Totaal Mandag Btw-percentage Totaal (excl. btw) Gedaan te., op. Handtekening/naam:

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET DRUKKEN VAN HET JAARVERSLAG 2011 + HET DRUKKEN VAN HET BTC- MAGAZINE 2011" BELGIË INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET DRUKKEN VAN HET JAARVERSLAG + HET DRUKKEN VAN "TERUGBLIK" EN LANDENMAPPEN" BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1503 VAN 07-04-2014

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1503 VAN 07-04-2014 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1503 VAN 07-04-2014 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR DE 'ONTWIKKELING VAN EEN INTERNETSITE' RAAMOVEREENKOMST MET ÉÉN OPDRACHTNEMER RECHTSTREEKSE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE EN WETTELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

377. Uitvoering van de opdracht.

377. Uitvoering van de opdracht. INLEIDING De toepasbare uitvoeringsregels 377. Uitvoering van de opdracht. De sluiting van de opdracht behelst het aangaan van de juridische verbintenis (contractsluiting), na de budgettaire vastlegging

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1566 VAN 11-06-2015

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1566 VAN 11-06-2015 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1566 VAN 11-06-2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR 'SESSIES INTERCULTURALITEIT IN HET KADER VAN DE VERTREKKERSBRIEFING VOOR JUNIORS' INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR 'ONDERSTEUNING AAN DE IDENTIFICATIE, FORMULERING EN UITVOERING VAN INTERVENTIES M.B.T. (DRINK)WATER- VOORZIENING,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1576 VAN 09/07/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN OPLEIDING VAN DE MANAGERS VAN BTC

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1576 VAN 09/07/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN OPLEIDING VAN DE MANAGERS VAN BTC BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1576 VAN 09/07/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN OPLEIDING VAN DE MANAGERS VAN BTC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01)

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1. Toepassingsgebied Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1.1. Volgende voorwaarden (hierna genoemd Algemene voorwaarden ) zijn zowel van toepassing op de verkoopovereenkomsten als op de aannemingsovereenkomsten

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie