BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID REGELS VOOR DE OPDRACHT DEFINITIES VERTROUWELIJKHEID VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT VOORWERP VAN DE OPDRACHT ONBESCHIKBAARHEID DUUR SCHIJVEN HOEVEELHEID VRIJE OPTIE VRIJE VARIANT PROCEDURE GUNNINGSWIJZE BEKENDMAKING INLICHTINGEN OFFERTE ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN KWALITATIEVE SELECTIE GUNNING ONDERHANDELINGEN SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN LEIDEND AMBTENAAR DERDEN BETALINGEN GESCHILLEN UITVOERINGSMODALITEITEN OPLEVERINGEN OPLEVERING VAN DE OPDRACHT REFERENTIETERMEN INLEIDING CONTEXT VAN DE INTERVENTIE METHODOLOGIE VAN DE OPLEIDING OPLEIDINGSPERIODE FORMULIEREN IDENTIFICATIEFORMULIEREN... 26

3 6.2 CERTIFICAAT VAN BESCHIKBAARHEID OFFERTEFORMULIER INTEGRITEITSVERKLARING VOOR DE INSCHRIJVERS

4 1 Algemene bepalingen 1.1 Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid van deze overheidsopdracht is de Belgische Technische Coöperatie, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel). In toepassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie", heeft BTC de exclusieve bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst op het vlak van de directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden. Op verzoek van instellingen van openbaar nut kan BTC bovendien ook andere opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking uitvoeren en eigen acties ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van zijn doelstellingen. Voor deze opdracht wordt BTC rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Carl Michiels, voorzitter van het Directiecomité. 1.2 Regels voor de opdracht Voor deze opdracht zijn o.a. van toepassing: De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken Alle wijzigingen aan bovenvermelde wet en koninklijke besluiten die van kracht zijn op de laatste dag die in dit bijzonder bestek werd bepaald voor het indienen van de offertes. De wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie 1, gewijzigd door de wet van 13 november 2001 en 30 december BS BS en

5 Het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren dat werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie Definities In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: De inschrijver: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een offerte indient. De dienstverlener of aannemer: de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt. De aanbestedende overheid: de Belgische Technische Coöperatie. De offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren tegen de voorwaarden die hij biedt. (Bijzonder) bestek: het onderhavige document evenals alle bijlagen en documenten waarnaar het verwijst. 1.4 Vertrouwelijkheid De inschrijver of de aannemer en BTC zijn gehouden tot geheimhouding jegens derden wat betreft alle vertrouwelijke informatie die binnen het kader van deze opdracht bekomen wordt, en zullen deze slechts aan derden doorgeven na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de andere partij. Zij zullen deze vertrouwelijke informatie enkel verspreiden onder de aangestelden die bij de opdracht betrokken zijn. Zij garanderen dat die aangestelden behoorlijk ingelicht zullen zijn over hun verplichtingen i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de informatie en dat ze die verplichtingen zullen naleven. 3 Artikels 240 tot 252, 504bis tot 504ter Strafwetboek en artikels 10quater Wetboek van Strafvordering. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 5

6 2 Voorwerp en draagwijdte van de opdracht 2.1 Aard van de opdracht Deze opdracht is een opdracht van diensten. 2.2 Voorwerp van de opdracht De Belgische Technische Coöperatie (BTC) is op zoek naar een (pool van) expert(s) om onderhavige opdracht van diensten uit te voeren. Die bestaat uit het voorbereiden en geven van opleidingen over de beheermethode en de gestructureerde projectcertificering. De voorgestelde opleider of de pool van experts moet in staat zijn de opleiding in het Nederlands en het Frans te geven. Deze opdracht bestaat uit één enkel perceel. De opdracht bestaat uit een vaste schijf en uit 3 voorwaardelijke schijven die elk een ondeelbaar geheel vormen. Het is niet mogelijk in te schrijven voor één of verschillende schijven, de inschrijver is verplicht in te schrijven voor alle schijven van de opdracht. De schijven zijn de volgende: Nr. schijf Titel Vaste schijf Prince2 Foundation op de BTC-zetel in Brussel Voorwaardelijke schijf 1 Prince2 Foundation extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener 2 Prince2 Practitioner op de BTC-zetel in Brussel Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 6

7 3 Prince2 Practitioner extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener 2.3 Onbeschikbaarheid In geval de expert onbeschikbaar is, zal de inschrijver voor de opleiding een expert voorstellen met een gelijkaardig profiel als het profiel dat in de offerte is aangeboden. Akkoord over de persoon van de "vervangende" expert is onderworpen aan een expliciete goedkeuring door BTC. 2.4 Duur De opdracht begint bij de kennisgeving van de gunningsbeslissing en duurt maximaal 48 maanden. 2.5 Schijven Vaste schijf De vaste schijf heeft als voorwerp: Prince2 Foundation: Opleiding gegeven op de BTC-zetel in Brussel: Opleiding + examen + aanbieden herexamen. De aanbestedende overheid gaat een verbintenis aan om een opleiding Prince2 Foundation te laten realiseren overeenkomstig de referentietermen Voorwaardelijke schijven De voorwaardelijke schijven hebben als voorwerp: Prince2 Foundation = (schijf 1) opleiding extra muros gegeven: Opleiding + examen + aanbieden herexamen. Prince2 Practitioner = (schijf 2) opleiding gegeven op de BTC-zetel in Brussel: Opleiding + examen + aanbieden herexamen. Prince2 Practitioner = (schrijf 3) opleiding extra muros gegeven, op de plaats aangeduid door de dienstverlener: Opleiding + examen + aanbieden herexamen. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 7

8 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om al dan niet één of meerdere voorwaardelijke schijven te bestellen en de aannemer kan geen enkele schadeloosstelling claimen indien de voorwaardelijke schijf(ven) niet besteld wordt (worden). Het formele recht om de voorwaardelijke schijf(ven) te presteren bekomt de dienstverlener uitsluitend door een bestelbon die de aanbestedende overheid, lastens dit bestek, indient. 2.6 Hoeveelheid De inschrijver zal verplicht prijs opgeven voor de vaste schijf en de voorwaardelijke schijven. Enkel de vaste schijf zal het voorwerp uitmaken van een vaste bestelling. De aanbestedende overheid gaat dus geen enkele verbintenis aan betreffende het aantal deelnemers dat de opleiding(en) werkelijk zal volgen. De dienstverlener zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat de opgegeven hoeveelheden niet werden bereikt om een schadevergoeding te eisen. Er zal voor elke prestatie een specifieke bestelbon opgesteld worden. Deze bestelbon vermeldt de datum van de opleiding, de taal, Nederlands of Frans, waarin de opleiding moet gebeuren, het aantal verwachte deelnemers en hun naam. Uiterlijk vijf werkdagen die ingaan op de dag na verzending van de bestelbon stuurt de dienstverlener een gedetailleerd programma van de prestaties die zullen uitgevoerd worden evenals het opleidingsmateriaal voor goedkeuring naar de leidend ambtenaar. Nr. post Titel Talen Indicatieve hoeveelheden/jaar Vaste schijf Prince2 Foundation op de BTC-zetel in Brussel FR 1 NL 1 Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 8

9 Voorwaardelijke schijf 1 Prince2 Foundation extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener 2 Prince2 Practitioner op de BTC-zetel in Brussel 3 Prince2 Practitioner extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener FR 2 2 NL FR 1 NL 1 FR 1 1 NL Deze schijven worden samengebundeld en vormen samen één opdracht. Het is niet mogelijk in te schrijven voor één of verschillende schijven en de inschrijver is verplicht een prijs in te dienen voor alle schijven van de opdracht. 2.7 Vrije optie De inschrijver mag een voorstel indienen voor de vrije optie, namelijk prijs indienen voor: De opleiding Prince2 Foundation + examen online/e-learning verstrekken. De inschrijver mag deze optie voorstellen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om deze optie niet te bestellen. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 9

10 2.8 Vrije variant Vrije varianten zijn niet toegelaten Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 10

11 3 Procedure 3.1 Gunningswijze Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig art. 26, 1, 1 a, van de wet van Bekendmaking Officiële bekendmaking Niet van toepassing Bekendmaking BTC De opdracht wordt gepubliceerd op de website van BTC (www.btcctb.org). 3.3 Inlichtingen De gunning van deze opdracht wordt gecoördineerd door de dienst Logistiek & Aankopen. Zolang de procedure loopt, verlopen de contacten tussen de aanbestedende overheid en de (eventuele) inschrijvers omtrent deze opdracht uitsluitend via deze dienst en het is de (eventuele) inschrijvers verboden om op een andere manier contact op te nemen met de aanbestedende overheid omtrent deze opdracht, tenzij in het bestek anders is bepaald. U kunt zich schriftelijk of per richten tot mevr. Florence Seeuws, dossierbeheerder overheidsopdrachten Tot de kennisgeving van de gunningsbeslissing worden geen inlichtingen verschaft over het verloop van de procedure. Wanneer de geïnteresseerde inschrijvers het bestek in elektronische versie hebben gedownload, worden ze verzocht contact op te nemen met de dossierbeheerder overheidsopdrachten om hem/haar hun gegevens door te geven en inlichtingen in te winnen over eventuele wijzigingen of bijkomende informatie. De inschrijvers die de elektronische versie van het bestek hebben gedownload, wordt ook aanbevolen om regelmatig de website van BTC te raadplegen (www.btcctb.org). Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 11

12 3.4 Offerte Draagwijdte van de offerte De inschrijver moet zonder voorbehoud inschrijven op heel het bijzonder bestek. Indien dit bijzonder bestek lacunes, vergissingen en/of onduidelijkheden zou bevatten, moet de inschrijver ze aanduiden en verbeteren in een afzonderlijk document, waarbij hij de nodige uitleg geeft en de gevolgen ervan op financieel en technisch vlak beschrijft. Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver af te zien van zijn eigen algemene (verkoop)voorwaarden. Elke andersluidende vermelding zal beschouwd worden als een voorbehoud met de onregelmatigheid van de offerte als gevolg Samenstelling van de offerte De offerte van de inschrijver is samengesteld als volgt: Het identificatieformulier Het certificaat van beschikbaarheid Het bewijs inzake de bijdragen voor sociale zekerheid De lijst van gelijkaardige geleverde diensten De erkenning van de inschrijver om Prince2-opleidingen te mogen geven Een exemplaar van het lesmateriaal dat per opleiding wordt aangeboden Het cv van de voorgestelde consultant(s) Het offerteformulier De voorgestelde methodologie en instrumenten Voorstel van een gedetailleerde planning De integriteitsverklaring Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 12

13 Verklaring op eer Prijsbepaling, -samenstelling en -herziening De inschrijver stelt een forfaitaire prijs voor die berekend wordt op basis van de eenheidsprijzen. Voor de vaste schijf: Prince2 Foundation op de BTC-zetel in Brussel: a. Prijs voor het minimumaantal deelnemers dat vastgelegd is op 6 deelnemers. b. Prijs per bijkomende deelnemer (maximumaantal deelnemers is vastgelegd op 12) Voor de voorwaardelijke schijf: 1. Prince2 Foundation extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener a. Degressieve prijs voorgesteld per deelnemer mandag b. Prijs per deelnemer om het examen af te leggen c. Prijs per deelnemer om het herexamen af te leggen 2. Prince2 Practitioner op de BTC-zetel in Brussel: a. Prijs voor het minimumaantal deelnemers dat vastgelegd is op 6 deelnemers. b. Prijs per bijkomende deelnemer (maximumaantal deelnemers is vastgelegd op 12) c. Prijs per deelnemer om het examen af te leggen d. Prijs per deelnemer om het herexamen af te leggen 3. Prince2 Practitioner extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener a. Degressieve prijs voorgesteld per deelnemer mandag b. Prijs per deelnemer om het examen af te leggen Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 13

14 c. Prijs per deelnemer om het herexamen af te leggen Voor de opleidingen op de BTC-zetel moet de forfaitaire dagprijs (exclusief btw) alle kosten dekken (meer bepaald de kosten met betrekking tot de expert, de verplaatsing, het pedagogisch materiaal, de training, de prijs van het examen wordt afzonderlijk voorgesteld + de prijs voor het herexamen) Voor de opleidingen extra muros, op de plaats aangeduid door de dienstverlener moet de forfaitaire dagprijs (exclusief btw) alle kosten dekken (meer bepaald de kosten met betrekking tot de expert, de verplaatsing, het ter beschikking gestelde pedagogisch materiaal, de training, de prijs van het examen wordt afzonderlijk voorgesteld + de prijs voor het herexamen) Voor de vrije optie: De opleiding online/e-learning verstrekken voor Prince2 Foundation + examen. De prijzen worden in euro uitgedrukt. Formules ter aanpassing aan de wisselkoersen worden niet aanvaard. De inschrijver moet een degressieve prijs per aantal deelnemers ingeschreven per trimester voorstellen. De aangeboden prijzen zijn prijzen exclusief btw Prijsherziening Voor onderhavige opdracht zijn geen prijsherzieningen mogelijk. 3.5 Elementen die in de prijzen zijn begrepen Overeenkomstig artikel 19 3 van het KB van 15 juli 2011, wordt de dienstverlener geacht in al zijn prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, meer bepaald: In de forfaitaire eenheidsprijzen zijn ingerekend: het forfaitair bedrag van de honoraria, de per diem, de overnachtings-, verzekerings-, visa- en communicatiekosten, de administratie- en secretariaatskosten, de kosten en de levering van het lesmateriaal (documentatie, syllabus en kopieën) die tijdens de opleiding worden overhandigd aan de deelnemers, de kosten van het pedagogische materiaal en andere bijkomende Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 14

15 kosten gelinkt aan de opleiding, de productie en levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten, tol- en accijnsrechten betreffende de gebruikte producten en materieel, verpakkingskosten, keurings- en opleveringskosten, alle personeels- en materiaalkosten die nodig zijn om deze opdracht uit te voeren, de vergoeding voor auteursrechten, de aankoop of huur bij derden van diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht Taal De offerte dient opgemaakt in het Nederlands of het Frans Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven 60 kalenderdagen door hun offerte gebonden, met ingang op de dag volgend op uiterste ontvangstdatum van de offertes Stalen, documenten en attesten die bij de offerte moeten gevoegd worden De inschrijvers voegen bij hun offerte: Alle documenten gevraagd in het kader van de selectie- en de gunningscriteria met inbegrip van een voorbeeld van het pedagogisch materiaal dat bij elke opleiding wordt uitgedeeld aan de deelnemers Indienen van de offertes De offerte wordt opgesteld in 2 exemplaren, waarvan een exemplaar met de vermelding "origineel" en het andere met de vermelding "kopie" of "duplicaat". De offerte bevat de nodige documenten in het kader van de selectie- en gunningscriteria (zie punten 3.6 "Kwalitatieve selectie" en 3.7 "Gunning"). Het ondertekende en gedateerde origineel en de "kopie" of het "duplicaat" worden verstuurd naar BTC, Hoogstraat 147, 1000 Brussel t.a.v. mevr. Florence Seeuws, dossierbeheerder overheidsopdrachten, onder gesloten enveloppe met de vermelding: OFFERTE, het nummer van het bestek (Bxl 1464) Prince2 en de code (151 HRM). Het moet uiterlijk op 05/08/2013 ten laatste om 11 uur aangenomen worden. Het moet Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 15

16 verplicht bezorgd worden met een aangetekende zending via de post 4, of per besteller tegen ontvangstbewijs. De offerte en alle documenten die bij de offerte horen, moeten genummerd en met de originele handgeschreven handtekening ondertekend zijn door de inschrijver of zijn gemachtigde. Hetzelfde geldt voor verbeteringen, doorhalingen of aantekeningen die erop aangebracht zouden zijn. De gemachtigde moet aantonen dat hij gemachtigd is om de inschrijver te verbinden. 3.6 Kwalitatieve selectie Eigen situatie Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver op eer dat hij niet onder de uitsluitingscriteria van de artikelen 61 tot 66 van het KB van 15 juli 2011 valt. Op vraag van de aanbestedende overheid, dienen de inschrijvers het bewijs te leveren dat zij voldoen aan de verplichtingen van de artikelen 61 tot 66 van het KB van 15 juli De inschrijver voegt een origineel attest bij uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake het betalen van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid zelf via elektronische weg het RSZ-attest op bij de bevoegde overheden, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Wanneer de inschrijver zelfstandige is, voegt hij bij de offerte een attest van zijn socialeverzekeringsfonds en een verklaring op eer dat hij geen personeel heeft dat onderworpen is aan de regels inzake sociale zekerheid Technische bekwaamheid De technische bekwaamheid van de inschrijver zal worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid en ervaring. Daartoe voegt de inschrijver bij zijn offerte: Het profiel van de voorgestelde expert(s) (cv + ervaring) 4 In geval van ontvangst na de bovenvermelde datum zullen enkel de offertes die ten laatste de kalenderdag voor de vastgelegde dag van ontvangst gepost werden, aanvaard worden. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 16

17 o o o o o o Moet beschikken over een ATO-erkenning (Accredited Training Organizations): ATO beoordeeld en gecertificeerd door APMG- INTERNATIONAL en ACO PRINCE2 (Accredited Consulting Organization ) om de opleidingen Prince2 Foundation + Practitioner te geven (de onderneming moet geaccrediteerd zijn en daarvan het bewijs leveren) Kent de onderwijstechnieken voor volwassenen (instrumenten en pedagogische benaderingen, leermethodes ); Minstens 5 jaar bewezen professionele ervaring in het volwassenenonderwijs in het domein van de gevraagde opleiding; Werkervaring in een internationale context (culturele diversiteit en verschillende nationaliteiten); Kennis van de voor de opleiding gevraagde taal: Nederlands, Frans Werkervaring in de openbare EN de privésector. De lijst van de gelijkaardige diensten - minstens 3 per jaar - tijdens de voorbije drie jaren uitgevoerd, met telkens: o o o Een korte samenvatting van de gepresteerde dienst; De bestemmeling (overheids- of privé-instelling) van deze dienst; Het jaar van uitvoering. De inschrijver moet in zijn offerte aantonen dat hij in staat is back-up te leveren met hetzelfde gevraagde profiel, voor het geval er problemen zijn met een verantwoordelijke aangeduid voor elk aspect van de opdracht. 3.7 Gunning De keuze voor de meest voordelige offerte wordt gemaakt op basis van een evaluatie van de offertes, rekening houdend met de volgende criteria: De methodologie voorgesteld per opleiding (namelijk: Foundation-opleiding op de BTC-zetel, extra muros, online, examen en herexamen, Practitioner-opleiding op de BTC-zetel en extra muros, voorbeeld van het lesmateriaal 10 % Voorstel gedetailleerde kalender (met inachtneming van de referentietermen). Beschikbaarheid voor opleidingen op de zetel en de sessies en Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 17

18 de plaatsen beschikbaar in de opleidingen extra muros - 20 % Prijs: 70 %. (Voor de prijs moet de inschrijver een degressieve prijs per aantal deelnemers ingeschreven per trimester voorstellen). Om het criterium prijs te berekenen: de aanbestedende overheid neemt het gemiddelde van de voorgestelde prijzen (met uitzondering van de vrije optie) 3.8 Onderhandelingen Overeenkomstig artikel 109 van het KB van 15 juli 2011, kan (kunnen) de inschrijver(s) met de voordeligste offerte verzocht worden zijn (hun) offerte schriftelijk voor te stellen / nauwkeuriger te omschrijven. In voorkomend geval zal (zullen) hij (zij) verzocht worden om een verbeterde offerte in te dienen ("BAFO"). 3.9 Sluiten van de overeenkomst De opdracht zal toegekend worden aan de (geselecteerde) inschrijver die de meest voordelige, in voorkomend geval verbeterde, offerte heeft ingediend, op basis van de hierboven vermelde criteria. Er moet evenwel opgemerkt worden dat de aanbestedende overheid, krachtens art. 35 van de wet van donderdag 15 juni 2006, kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure kan herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Het volledige contract bestaat dus uit een opdracht die door BTC aan de gekozen inschrijver gegund is, overeenkomstig dit bijzonder bestek en zijn bijlagen, de offerte en zijn bijlagen zoals eventueel gewijzigd door de onderhandelingen, de aangetekende brief met de kennisgeving van de gunningsbeslissing en eventuele latere documenten die ontvangen en ondertekend zijn door beide partijen. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 18

19 4 Bijzondere contractuele bepalingen Onderhavig hoofdstuk van dit Bijzonder Bestek bevat bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de algemene uitvoeringsregels (AUR) of deze aanvullen of verduidelijken. 4.1 Leidend ambtenaar De leidend ambtenaar is dhr. Koen Goekint, Operations Manager, Hoogstraat 147, 1000 Brussel. Eenmaal de opdracht gegund is, is de leidend ambtenaar de voornaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en vragen omtrent de uitvoering van de opdracht worden aan hem/haar gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de coördinatie van alle keurings- en opleveringsactiviteiten. De leidend ambtenaar heeft volledige bevoegdheid om de opdracht op te volgen, met inbegrip van het geven van dienstorders, het opstellen van verslagen en stand van zaken, de goedkeuring van diensten, voortgangsstaten en afrekeningen. De leidend ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen om de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken. Vallen niet onder zijn/haar bevoegdheid: de ondertekening van aanhangsels, en elke andere beslissing of akkoord die een afwijking op de essentiële bepalingen en voorwaarden inhoudt. De aanbestedende overheid wordt voor dergelijke beslissingen vertegenwoordigd zoals bepaald in punt 1.1 "Aanbestedende overheid". 4.2 Derden De dienstverlener verbindt zich ertoe om de opdracht te laten uitvoeren door de personen die aangeduid zijn in de offerte (en de selectiedocumenten), behalve in geval van overmacht. Voor alle onderaannemers en aangekochte diensten die niet in de offerte of het selectiedossier staan vermeld, moet de dienstverlener de toestemming krijgen van de leidend ambtenaar. In geen enkel geval zal de aanbestedende overheid uitgaven die voortvloeien uit een nietgoedgekeurde overdracht of uitbesteding aanvaarden of terugbetalen. De aannemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid erkent geen contractuele band met derden. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 19

20 In elk geval blijft alleen de aannemer aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid. 4.3 Betalingen De aanbestedende overheid beschikt over een controletermijn van 30 dagen vanaf de einddatum van de diensten - die bepaald wordt conform de modaliteiten opgelegd in de documenten van de opdracht. Het bedrag verschuldigd aan de dienstverlener moet betaald worden binnen de 30 dagen na afloop van de controletermijn. De factuur wordt opgesteld per bestelbon en geeft een duidelijk overzicht van de diensten die betaald moeten worden: Na ontvangst en goedkeuring van de afrekening van de prestaties en van het activiteitenverslag (gehouden opleidingen, samenvatting van de resultaten, gestelde problemen ) De dienstverlener kan geen voorschot vragen. De factuur wordt ingediend door de vertegenwoordiger van de dienstverlener in twee exemplaren, waarvan een exemplaar met de vermelding origineel en het andere met de vermelding kopie of duplicaat, met vermelding van de titel van de prestatie ('Prince2-opleiding Foundation of Practitioner'), het nummer van het bijzonder bestek (Bxl 1464), de code (HRM151) en de naam van de leidend ambtenaar (dhr. Koen Goekint). Beide exemplaren worden verstuurd naar volgend adres: Belgische Technische Coöperatie, Directie Financiën, Hoogstraat 147, 1000 Brussel, België. - Deze factuur moet ondertekend en gedagtekend zijn en het volgende vermelden: voor echt en waarachtig verklaard en vastgesteld op de totale som van.. (bedrag voluit geschreven) 4.4 Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is Frans of Nederlands. De aanbestedende overheid is is geen geval verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan personen of goederen die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de activiteiten nodig voor de uitvoering van deze opdracht. De aannemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. Bij een "geschil", d.w.z. rechtsgeding, moet de briefwisseling (ook) verstuurd worden naar het volgende adres: Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 20

21 Belgische Technische Coöperatie nv Juridische cel van de dienst Logistiek en Aankopen (L&A) T.a.v. mevrouw Inge Janssens Hoogstraat Brussel België 4.5 Uitvoeringsmodaliteiten Termijnen en clausules De diensten moeten worden uitgevoerd binnen de 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de dienstverlener de bekendmaking van de gunning van de opdracht ontvangt. De sluitingsdagen voor jaarlijks verlof van de onderneming van de dienstverlener zijn in deze berekening niet inbegrepen. De inschrijver wordt erop attent gemaakt dat er reeds een eerste opleiding moet plaatsvinden vanaf half augustus. De bestelbon wordt aan de dienstverlener bezorgd, ofwel per aangetekende zending, ofwel per fax of via ieder ander middel waarmee het mogelijk is de verzenddatum met zekerheid vast te stellen. Verdere briefwisseling betreffende de bestelbon (en de uitvoering van de diensten) volgt dezelfde regels als deze voor het versturen van de bestelbon, telkens wanneer een partij een bewijs wil van haar tussenkomst. In geval de formulering van de bestelbon onjuist of onvolledig is en dit de uitvoering van de bestelling in de weg staat, dan moet de dienstverlener de besteller hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen zodat een oplossing kan gevonden worden om de bestelling normaal te laten uitvoeren. Indien nodig verzoekt de dienstverlener om een verlenging van de uitvoeringstermijn van de diensten onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien bij laattijdige ontvangst van de bestelbon. Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 21

22 Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten (art. 149) De diensten worden uitgevoerd op volgend adres: Voor de diensten die plaatsvinden op de zetel van BTC: Hoogstraat 147 te 1000 Brussel. De experts kunnen daar gebruik maken van de infrastructuur en de uitrusting van de aanbestedende overheid (projector, computer, flipchart en opleidingslokalen op de zetel van BTC staan ter beschikking van de consultants voor de levering van diensten binnen het duidelijk afgebakende kader van deze opdracht). De lokalen worden door de vormingsdienst gereserveerd. De prestaties (extra muros) vinden plaats op de plek die de dienstverlener aangeeft. Deze plek moet zich in België bevinden en alle kosten verbonden aan de bezetting van deze plek vallen ten laste van de dienstverlener Evaluatie van de uitgevoerde diensten Indien tijdens de uitvoering van de diensten afwijkingen worden vastgesteld, wordt dit onmiddellijk aan de aannemer ter kennis gebracht per fax of per , en daarna bevestigd per aangetekend schrijven. De aannemer is verplicht diensten die niet-conform zijn uitgevoerd, over te doen. Wanneer de diensten zijn uitgevoerd, wordt overgegaan tot de evaluatie van de kwaliteit en de conformiteit van de uitgevoerde diensten. Er wordt een evaluatieverslag opgesteld waarvan het origineel wordt overgemaakt aan de dienstverlener. Diensten die niet correct of conform zijn uitgevoerd, moeten worden overgedaan Aansprakelijkheid van de dienstverlener (art ) De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de geleverde diensten voorkomen. Bovendien vrijwaart de dienstverlener de aanbestedende overheid tegen schadeloosstelling die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de diensten of in gebreke blijven. 4.6 Opleveringen De oplevering van de opdracht bestaat uit de controle door de aanbestedende overheid van de overeenstemming van de door de dienstverlener Bijzonder bestek Bxl 1464 Prince2-opleiding 22

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Versie van 22/11/2010 0 890 710 712

Versie van 22/11/2010 0 890 710 712 Algemene voorwaarden Versie van 22/11/2010 0 890 710 712 Contractnummer: sales@ikoula.com Fax: +33 1 71 14 00 18 Tussen Ikoula (Frankrijk), SAS (VNV) met 58.500 euro aan kapitaal, gevestigd te 175177,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie