BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET DRUKKEN VAN HET JAARVERSLAG + HET DRUKKEN VAN "TERUGBLIK" EN LANDENMAPPEN" BELGIË

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN AANBESTEDENDE DIENST REGELS VOOR DE OPDRACHT DEFINITIES VERTROUWELIJKHEID VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT VOORWERP VAN DE OPDRACHT VERPLICHTE OPTIES HOEVEELHEID DUUR PROCEDURE GUNNINGSWIJZE BEKENDMAKING INLICHTINGEN OFFERTE KWALITATIEVE SELECTIE ONDERHANDELINGEN GUNNING SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN LEIDEND AMBTENAAR (ART. 1) BORGTOCHT (ART. 5) DERDEN PRIJSHERZIENING(ART. 13) INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 14) BETALINGEN (ART.15) GESCHILLEN(ART. 18) MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST (ART. 20 EN 75) ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN INBEGREPEN (ART. 67) UITVOERINGSMODALITEITEN (ART. 69) LEVERING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER... 18

3 4.12 VERPAKKINGEN OPLEVERINGEN (ART. 19, 71 EN 74) EINDE VAN DE OPDRACHT REFERENTIETERMEN ALGEMEEN KADER TECHNISCHE GEGEVENS FORMULIEREN IDENTIFICATIEFORMULIEREN ONDERAANNEMERS LIJST VAN GELIJKAARDIGE GELEVERDE DIENSTEN; OFFERTEFORMULIER INTEGRITEITSVERKLARING VOOR DE INSCHRIJVERS... 32

4 1 Algemene bepalingen 1.1 Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Punt 4 "Bijzondere contractuele bepalingen" van dit Bijzonder Bestek bevat de bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) of deze aanvullen of verduidelijken. 1.2 Aanbestedende dienst De aanbestedende dienst van deze overheidsopdracht is de Belgische Technische Coöperatie, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel). In toepassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie", heeft BTC de exclusieve bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst op het vlak van de directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden. Op verzoek van instellingen van openbaar nut kan BTC bovendien ook andere opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking uitvoeren en eigen acties ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van zijn doelstellingen. Voor deze opdracht wordt BTC rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Carl Michiels, voorzitter van het Directiecomité. 1.3 Regels voor de opdracht Voor deze opdracht zijn o.a. van toepassing: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 1 KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 1 KB van 26 september 1996 tot de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 1 De AAV*, als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische 1 Een gecoördineerde versie van dit document kan geraadpleegd worden op klik op economie > overheidsopdrachten > reglementering > besluiten.

5 Coöperatie 2, gewijzigd door de wet van 13 november 2001 en 30 december Het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren dat werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie Definities In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: De inschrijver: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een offerte indient. De dienstverlener of aannemer: de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt. De aanbestedende dienst: de Belgische Technische Coöperatie. De offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren tegen de voorwaarden die hij biedt. Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV): Bijlage bij het KB van (Bijzonder) bestek: het onderhavige document evenals alle bijlagen en documenten waarnaar het verwijst. 1.5 Vertrouwelijkheid De inschrijver of de aannemer en BTC zijn gehouden tot geheimhouding jegens derden wat betreft alle vertrouwelijke informatie die binnen het kader van deze opdracht bekomen wordt, en zullen deze slechts aan derden doorgeven na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de andere partij. Zij zullen deze vertrouwelijke informatie enkel verspreiden onder de aangestelden die bij de opdracht betrokken zijn. Zij garanderen dat die aangestelden behoorlijk ingelicht zullen zijn over hun verplichtingen i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de informatie en dat ze die verplichtingen zullen naleven. 2 BS BS en Artikels 240 tot 252, 504bis tot 504ter Strafwetboek en artikels 10quater Wetboek van Strafvordering. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 5

6 2 Voorwerp en draagwijdte van de opdracht 2.1 Aard van de opdracht Deze opdracht is een opdracht van diensten. 2.2 Voorwerp van de opdracht Deze opdracht voor aanneming van diensten bestaat uit het drukken, afwerken en leveren van het jaarverslag 2012 in het Nederlands, Frans en Engels alsook uit het drukken, afwerken en leveren van 2 x "BTC - een terugblik" en van landenmappen in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans conform de voorwaarden van onderhavig bijzonder bestek. Deze opdracht bestaat uit 3 percelen. Een onvolledige offerte voor een perceel leidt tot de uitsluiting van de offerte voor dit perceel. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. Het geheel zal samengebundeld worden in één enkel document, genaamd "offerte". Meerdere percelen gegund aan eenzelfde dienstverlener vallen onder één enkel contract. Deze opdracht bestaat uit de volgende percelen: Nr. perceel Benaming 1 Drukken van het jaarverslag 2 Drukken van "BTC - een terugblik" (maart / oktober) 3 Drukken landenmappen 2.3 Verplichte opties De inschrijver is verplicht voor de volgende verplichte opties prijs in te dienen: zie Referentietermen en Offerteformulier De verplichte opties moeten door de inschrijvers aangeboden worden, op straffe van substantiële onregelmatigheid van hun offerte. Zij tellen mee in de vergelijkende evaluatie van de offertes. Voor perceel 1 zal slechts één van de 3 opties besteld worden. Voor perceel 2 zal slechts één van de 2 opties besteld worden. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 6

7 Perceel 1 Drukken van het jaarverslag Minimumhoeveelheid Verplichte optie 1 Verplichte optie 2 Verplichte optie 3 Drukken van het jaarverslag 64 binnenpagina's + cover van 4 pagina's Drukken van het jaarverslag 64 binnenpagina's + 4 extra pagina's + cover van 4 pagina's Drukken van het jaarverslag 64 binnenpagina's + 8 extra pagina's + cover van 4 pagina's In het FR: 500 exemplaren In het NL: 300 exemplaren In het EN: 300 exemplaren In het FR: 500 exemplaren In het NL: 300 exemplaren In het EN: 300 exemplaren In het FR: 500 exemplaren In het NL: 300 exemplaren In het EN: 300 exemplaren Perceel 2 Verplichte optie 1 Verplichte optie 2 Drukken van "BTC - een terugblik'" (editie maart + editie oktober) Drukken van "BTC - een terugblik" 12 pagina's (cover inbegrepen) Drukken van "BTC - een terugblik" 12 pagina's (cover inbegrepen) + 4 extra pagina's Minimumhoeveelheid In het FR: 4000 exemplaren In het NL: 1000 exemplaren In het EN: 2500 exemplaren In het ES (Spaans): 800 exemplaren In het FR: 4000 exemplaren In het NL: 1000 exemplaren In het EN: 2500 exemplaren In het ES (Spaans): 800 exemplaren Perceel 3 Verplichte optie Drukken van BTClandenmappen Gesloten: 220 mm op 307 mm Open: 660 mm op 367 mm (klep van 60 mm) Minimumhoeveelheid Vietnam: 1500 exemplaren Mozambique: 500 exemplaren Benin: 2000 exemplaren Algerije: 1000 exemplaren Ecuador: 2000 exemplaren Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 7

8 2.4 Hoeveelheid Vaste schijf De aanbestedende dienst gaat de verbintenis aan om de diensten te verwerven, conform punt Referentietermen, voor minimaal: Nr. Perceel 1 Benaming Optie 1: Drukken van het jaarverslag: 64 binnenpagina's + cover van 4 pagina's Optie 2: Drukken van het jaarverslag: 64 binnenpagina's + 4 extra pagina's + cover van 4 pagina's Minimumhoeveelheid In het Frans 500 exemplaren In het Nederlands 300 exemplaren In het Engels 300 exemplaren In het Frans 500 exemplaren In het Nederlands 300 exemplaren In het Engels 300 exemplaren Optie 3: Drukken van het jaarverslag: 64 binnenpagina's + 8 extra pagina's + cover van 4 pagina's In het Frans 500 exemplaren In het Nederlands 300 exemplaren In het Engels 300 exemplaren In het Frans: 4000 exemplaren Optie 1: Drukken van "BTC - een terugblik" 12 pagina's (cover inbegrepen) In het Nederlands: 1000 exemplaren In het Engels: 2500 exemplaren 2 Optie 2: Drukken van "BTC - een terugblik" 12 pagina's (cover inbegrepen) + 4 extra pagina s in het Spaans: 800 exemplaren In het Frans: 4000 exemplaren In het Nederlands: 1000 exemplaren In het Engels: 2500 exemplaren Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 8

9 in het Spaans: 800 exemplaren 3 Vietnam: 1500 exemplaren Mozambique: 500 exemplaren Optie : Drukken van landenmappen Benin: 2000 exemplaren Algerije: 1000 exemplaren Ecuador: 2000 exemplaren Voorwaardelijke schijf Het exact bepalen van de hoeveelheden voor de rest van de prestaties zal gebeuren via bestelbon. De aanbestedende dienst zal deze kennisgeving bezorgen. Het formele recht om diensten te verlenen bekomt de dienstverlener uitsluitend door de bestelbons die de aanbestedende dienst, lastens dit bestek, indient. De vermoedelijke hoeveelheden per perceel worden uitsluitend ter informatie gegeven. Zij zullen gebruikt worden om het volume diensten in te schatten in het kader van de gunning van de opdracht. De dienstverlener moet in staat zijn de diensten te verlenen voor de volgende hoeveelheden: Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 9

10 Nr. Perceel 1 2 Benaming Optie 1: Drukken van het jaarverslag: 64 binnenpagina's + cover van 4 pagina's Optie 2: Drukken van het jaarverslag: 64 binnenpagina's + cover van 4 pagina's + 4 extra pagina's Optie 3: Drukken van het jaarverslag: 64 binnenpagina's + cover van 4 pagina's + 8 extra pagina's Optie 1: Drukken van "BTC - een terugblik" 12 pagina's (cover inbegrepen) Optie 2: Drukken van "BTC - een terugblik" 12 pagina's (cover inbegrepen) + 4 extra pagina s Bijkomende hoeveelheid 100 extra exemplaren in elke taal 100 extra exemplaren in elke taal 100 extra exemplaren in elke taal 500 extra exemplaren in elke taal 500 extra exemplaren in elke taal 3 Optie: Drukken landenmappen 100 extra exemplaren per land 2.5 Duur De uitvoeringstermijn gaat in de dag volgend op de dag van de betekening van de gunning van de opdracht, en loopt af ten laatste na de dienstverlening (definitieve oplevering), conform de referentietermen. De dienstverlener beschikt over 15 werkdagen vanaf de bestelbon om de bestelde diensten te leveren. BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen

11 3 Procedure 3.1 Gunningswijze Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig art. 17, 2, 1 a, van de wet van Bekendmaking Officiële bekendmaking Niet van toepassing Bekendmaking BTC De opdracht wordt gepubliceerd op de website van BTC ( 3.3 Inlichtingen De gunning van deze opdracht wordt gecoördineerd door de dienst Logistiek & Aankopen. Zolang de procedure loopt, verlopen de contacten tussen de aanbestedende dienst en de (eventuele) inschrijvers omtrent deze opdracht uitsluitend via deze dienst en het is de (eventuele) inschrijvers verboden om op een andere manier contact op te nemen met de aanbestedende dienst omtrent deze opdracht, tenzij in het bestek anders is bepaald. U kunt zich schriftelijk richten tot mevr. Florence Seeuws, dossierbeheerder overheidsopdrachten, Hoogstraat 147, 1000 Brussel, België Tot de kennisgeving van de gunningsbeslissing worden geen inlichtingen verschaft over het verloop van de procedure. Wanneer de geïnteresseerde inschrijvers het bestek in elektronische versie hebben gedownload, worden ze verzocht contact op te nemen met de dossierbeheerder overheidsopdrachten om hem/haar hun gegevens door te geven en inlichtingen in te winnen over eventuele wijzigingen of bijkomende informatie. De inschrijvers die de elektronische versie van het bestek hebben gedownload, wordt ook aanbevolen om regelmatig de website van BTC te raadplegen ( 3.4 Offerte Draagwijdte van de offerte De inschrijver moet zonder voorbehoud inschrijven op heel het bijzonder bestek. Indien dit bijzonder bestek lacunes, vergissingen en/of onduidelijkheden zou bevatten, moet de inschrijver ze aanduiden en verbeteren in een afzonderlijk document, waarbij hij de nodige uitleg geeft en de gevolgen ervan op financieel en technisch vlak beschrijft. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 11

12 Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver af te zien van zijn eigen algemene (verkoop)voorwaarden. Elke andersluidende vermelding zal beschouwd worden als een voorbehoud met mogelijk de uitsluiting van de offerte als gevolg Samenstelling van de offerte De offerte van de inschrijver is samengesteld als volgt: Het identificatieformulier; Het RSZ-attest of equivalent (zie punt "Eigen situatie"); De lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die tijdens de voorbije drie jaar werden verleend door de inschrijver Technische bekwaamheid Verklaring met vermelding van het gereedschap, materiaal en de technische uitrusting Technische bekwaamheid Het offerteformulier; De integriteitsverklaring Prijsopgave De prijzen worden in euro uitgedrukt. Formules ter aanpassing aan de wisselkoersen worden niet aanvaard. De aangeboden prijzen zijn prijzen exclusief btw Taal De offerte dient opgemaakt in het Nederlands of het Frans Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven 90 kalenderdagen door hun offerte gebonden, met ingang op de dag volgend op uiterste ontvangstdatum van de offertes Indienen van de offertes De offerte wordt opgesteld in 2 exemplaren, waarvan een exemplaar met de vermelding "origineel" en het andere met de vermelding "kopie" of "duplicaat". De offerte bevat de nodige documenten in het kader van de selectie- en gunningscriteria (zie punten 3.5 "Kwalitatieve selectie" en 3.7 "Gunning"). Het ondertekende en gedateerde origineel en kopieën of duplicata worden verstuurd naar BTC, Hoogstraat 147, 1000 Brussel t.a.v. mevr. Florence Seeuws, dossierbeheerder overheidsopdrachten, onder gesloten enveloppe met de vermelding: OFFERTE, het nummer van het bijzonder bestek (Bxl 1401). Het moet uiterlijk op 14/02/2013 om 11 uur aangenomen en gecontroleerd worden. Het moet verplicht bezorgd worden met een Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 12

13 aangetekende zending via de post 5, of per besteller tegen ontvangstbewijs. De offerte en alle bijbehorende documenten moeten genummerd en door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend zijn. Hetzelfde geldt voor verbeteringen, doorhalingen of aantekeningen die erop aangebracht zouden zijn. De gemachtigde moet aantonen dat hij gemachtigd is om de inschrijver te verbinden. 3.5 Kwalitatieve selectie Met oog op de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, overeenkomstig art. 69 e.v. van het KB van 8 januari 1996, moet de inschrijver bij zijn offerte een selectiedossier voegen met de in Deel 3 gevraagde informatie over zijn eigen situatie, zijn financiële capaciteit en zijn technische bekwaamheid voor deze opdracht Eigen situatie Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver op eer dat hij niet onder de uitsluitingscriteria van de artikelen 69 en 69 bis van het KB van 8 januari 1996 valt. Op vraag van de aanbestedende dienst, dienen de inschrijvers het bewijs te leveren dat zij voldoen aan de verplichtingen van de artikelen 69 en 69 bis van het KB van 8 januari De inschrijver voegt een origineel RSZ-attest (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of equivalent van het 3e kwartaal 2012 toe, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Wanneer de inschrijver zelfstandige is, voegt hij bij de offerte een verklaring op eer dat hij geen personeel heeft dat onderworpen is aan de regels inzake sociale zekerheid Technische bekwaamheid De inschrijver voegt bij zijn offerte: 1) De lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die tijdens de voorbije drie jaar werden uitgevoerd door de inschrijver, telkens met vermelding van: De begunstigden (openbare of privé-instellingen) van die diensten; De contactpersonen van die instellingen; De uitvoeringsdatum van die opdrachten. 2) Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten 3.6 Onderhandelingen De inschrijver(s) met de meest interessante offerte(s) kan (kunnen) verzocht worden om hun offerte schriftelijk of tijdens een onderhoud met de aanbestedende dienst voor te 5 In geval van ontvangst na de hierboven vermelde datum, worden enkel de offertes aanvaard met een verzendingsbewijs op datum van minstens één (1) dag vóór de datum van definitieve ontvangst van de offertes. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 13

14 stellen/nauwkeuriger te beschrijven. In voorkomend geval zal (zullen) hij (zij) verzocht worden om een verbeterde offerte in te dienen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen af te wijken van de administratieve en technische bepalingen van het bestek. De offertes dienen zoveel mogelijk te voldoen aan de voorschriften van het bestek, zowel naar vorm als naar inhoud. Indien een offerte elementen bevat die niet overeenstemmen met de voorschriften van het bestek, kunnen deze eventueel toch in aanmerking genomen worden in het kader van de onderhandelingen tussen de aanbestedende dienst en de inschrijver. De offertes die echter te veel afwijken van het bestek zullen uitgesloten worden van de onderhandelingen. De aanbestedende dienst kiest soeverein, met respect voor het principe van gelijke behandeling van de inschrijvers, welke niet-conforme offertes hij in aanmerking neemt in het kader van de onderhandelingen. 3.7 Gunning De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de regelmatige offerte aan de laagste prijs heeft ingediend. 3.8 Sluiten van de overeenkomst De opdracht zal toegekend worden aan de (geselecteerde) inschrijver die de meest voordelige, in voorkomend geval verbeterde, offerte heeft ingediend, op basis van de hierboven vermelde criteria. Er moet evenwel opgemerkt worden dat de aanbestedende dienst, krachtens art. 18 van de wet van 24 december 1993, kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure kan herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Het volledige contract bestaat dus uit een opdracht die door BTC aan de gekozen inschrijver gegund is, overeenkomstig dit bijzonder bestek en zijn bijlagen, de offerte en zijn bijlagen zoals eventueel gewijzigd door de onderhandelingen, de aangetekende brief met de kennisgeving van de gunningsbeslissing en eventuele latere documenten die ontvangen en ondertekend zijn door beide partijen. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 14

15 4 Bijzondere contractuele bepalingen Dit hoofdstuk van dit bijzonder bestek bevat bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de AAV of deze aanvullen of verduidelijken. De onderstaande nummering volgt die van de AAV. Bij gebrek aan aanwijzingen zijn de relevante bepalingen van de AAV integraal van toepassing. 4.1 Leidend ambtenaar (art. 1) De leidend ambtenaar is mevr. Maureen Debruyne, medewerker communicatie, Hoogstraat 147, 1000 Brussel. Eenmaal de opdracht gegund is, is de leidend ambtenaar de voornaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en vragen omtrent de uitvoering van de opdracht worden aan hem/haar gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de coördinatie van alle keurings- en opleveringsactiviteiten. De leidend ambtenaar heeft volledige bevoegdheid om de opdracht op te volgen, met inbegrip van het geven van dienstorders, het opstellen van verslagen en stand van zaken, de goedkeuring van diensten, voortgangsstaten en afrekeningen. De leidend ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen om de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken. Vallen niet onder zijn/haar bevoegdheid: de ondertekening van aanhangsels, en elke andere beslissing of akkoord die een afwijking op de essentiële bepalingen en voorwaarden inhoudt. De aanbestedende dienst wordt voor dergelijke beslissingen vertegenwoordigd zoals bepaald in punt 1.2 "Aanbestedende dienst". 4.2 Borgtocht (art. 5) Er is geen borgtocht vereist aangezien de betaling voor de diensten slechts plaatsvindt na de goedkeuring ervan, en dit een voldoende waarborg is voor de goede uitvoering van deze opdracht. 4.3 Derden De aannemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende dienst wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende dienst erkent geen contractuele band met derden. De dienstverlener verbindt zich ertoe om de opdracht te laten uitvoeren door de personen die aangeduid zijn in de offerte (en de selectiedocumenten), behalve in geval van overmacht. Voor alle onderaannemers en aangekochte diensten die niet in de offerte of het selectiedossier staan vermeld, moet de dienstverlener de toestemming krijgen van de Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 15

16 leidend ambtenaar. In geen enkel geval zal de aanbestedende dienst uitgaven die voortvloeien uit een niet-goedgekeurde overdracht of uitbesteding aanvaarden of terugbetalen. In elk geval blijft alleen de aannemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende dienst. 4.4 Prijsherziening(art. 13) Er worden geen prijsherzieningen aanvaard. De prijzen zijn vast en niet herzienbaar. 4.5 Intellectuele rechten (art. 14) De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen reclame te maken over de opdracht zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende dienst. Hij mag wel de opdracht als referentie vermelden in het kader van een overheidsopdracht, op voorwaarde dat hij de staat ervan (bv. "in uitvoering") eerlijk vermeldt en in zoverre de aanbestedende dienst die toestemming niet heeft ingetrokken omwille van een slechte uitvoering van de opdracht. 4.6 Betalingen (art.15) De betaling gebeurt overeenkomstig art en volgende van de AAV en binnen een termijn van 50 kalenderdagen, na ontvangst van factuur. De factuur wordt in tweevoud ingediend, waarvan een exemplaar met de vermelding origineel en het andere met de vermelding kopie of duplicaat, met vermelding van de titel van de prestatie (Dukken van het jaarverslag/drukken van "terugblik"/drukken van landenmappen), het nummer van het bestek (Bxl 1401) en de naam van de leidend ambtenaar (Maureen Debruyne). Beide exemplaren worden verstuurd naar het volgend adres: Belgische Technische Coöperatie, Directie Financiën, Hoogstraat 147, 1000 Brussel. Deze factuur moet ondertekend en gedagtekend zijn en het volgende vermelden: voor echt en waarachtig verklaard en vastgesteld op de totale som van.. (bedrag voluit geschreven). De dienstverlener kan geen voorschot vragen. De betaling wordt uitgevoerd na ontvangst en goedkeuring van de gepresteerde diensten. Elke bestelbon zal het voorwerp zijn van een factuur. 4.7 Geschillen(art. 18) Deze opdracht, en alle mogelijke juridische gevolgen ervan, vallen integraal onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen of meningsverschillen tussen de aanbestedende dienst en de aannemer zullen beide partijen overleg plegen om een oplossing te vinden. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 16

17 Wanneer ze niet tot een akkoord komen, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd om de geschillen te regelen. 4.8 Middelen van optreden van de aanbestedende dienst (art. 20 en 75) Verstrijken van de uitvoeringstermijn Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 20 van de AAV, bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996, stelt louter het verstrijken van de eventueel verlengde uitvoeringstermijn de dienstverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht Gebrekkige uitvoering De aannemer blijft in gebreke bij de uitvoering van de opdracht: Wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractueel bedongen uitvoeringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; Wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende dienst niet naleeft; Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften (bepaald in de opdracht). Alle tekortkomingen aan de bepalingen van de opdracht, daarbij inbegrepen het niet in aanmerking nemen van de bevelen van de aanbestedende dienst, worden vastgesteld in een proces-verbaal waarvan een kopie onmiddellijk aan de opdrachtnemer wordt overgemaakt per aangetekend schrijven. De aannemer is gehouden onmiddellijk in te grijpen. Hij kan zijn verweermiddelen meedelen per aangetekend schrijven gericht aan de aanbestedende dienst binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de dag, die wordt bepaald door de postdatum, van de verzending van het proces-verbaal. Zijn stilzwijgen na deze termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. Wanneer tekortkomingen vanwege de aannemer worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van een of meer van de maatregelen bepaald in 4 tot 9 van artikel 20 en in artikel 75 van de AAV. 4.9 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen (art. 67) De dienstverlener wordt geacht in al zijn prijzen alle kosten en heffingen die op de Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 17

18 diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Zijn onder meer inbegrepen in de prijzen: 1 de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; 2 de kosten van het lossen, het uitpakken en het stapelen op de plaats van levering, op voorwaarde dat het bestek de juiste plaats van levering en de toegangswijzen vermeldt. Bij gebreke hiervan zijn deze kosten ten laste van de aanbestedende dienst; 3 de kosten voor de documentatie die eventueel door de aanbestedende dienst wordt geëist betreffende de levering; 4 het monteren en het bedrijfsklaar maken; 5 de tol- en accijnsrechten; 6 de keurings- en de opleveringskosten. Indien de opdracht verlengd wordt, blijven de forfaitaire eenheidsprijzen zoals vermeld in de offerte van toepassing Uitvoeringsmodaliteiten (art. 69) De uitvoeringstermijn: De dienstverlener beschikt over een maximale termijn van 15 werkdagen om alle gevraagde diensten te leveren. Deze termijn gaat in wanneer hij de drukklare versie ontvangt Levering en aansprakelijkheid van de leverancier Alleen vrachtwagens die niet hoger zijn dan 320 cm hebben toegang tot de loskade (in de garage). Plaats van levering aan de loskade in de Sint-Gisleinstraat 72, 1000 Brussel. Finale levering: op verdieping 1, Hoogstraat 147, 1000 Brussel. De inschrijver voorziet kleine paletten (de liftdeur is 90 cm breed) Verpakkingen In A4-dozen dubbele groef Stevige kartonnen dozen, maximum 10 kg per doos. De inschrijver zorgt ervoor dat de inhoud op de dozen staat aangeduid (Jaarverslag of "BTC-terugblik" of Landenmappen + taal). Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 18

19 4.13 Opleveringen (art. 19, 71 en 74) De oplevering van de opdracht bestaat uit de controle door de aanbestedende dienst van de overeenstemming van de door de dienstverlener uitgevoerde prestaties met de regels van de kunst evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht. Indien de diensten overeenstemmen met de regels van de kunst en met de bepalingen van de opdracht, wordt de goedkeuring van de druk per brief aan de dienstverlener betekend 15 kalenderdagen na ontvangst Einde van de opdracht De diensten die niet voldoen aan de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht of niet werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen op zijn kosten. Binnen de 15 werkdagen volgend op de dag waarop de ontvangst van alle diensten is vastgelegd, wordt een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 19

20 5 Referentietermen 5.1 Algemeen kader De Belgische Technische Coöperatie draagt, als Belgisch agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, de verantwoordelijkheid om informatie te verstrekken over zijn activiteiten. Sinds 2004 dragen de diverse publicaties, een elektronische nieuwsbrief en een nieuwe website bij tot de transparantie en toegankelijkheid van BTC ten aanzien van de Belgische burgers en politieke wereld. BTC wil duidelijke informatie verstrekken over wat het doet en waarom. De prioritaire doelgroepen van deze communicatiestrategie zijn de Belgische politieke wereld, de sector ontwikkelingssamenwerking, de partnerlanden en onrechtstreeks de pers. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 20

21 5.2 Technische gegevens Jaarverslag perceel 1 Formaat Aantal pagina's Papier Inkt Cover Versies / Hoeveelheden Druk Afwerking Verpakking Bestand Levering Planning Cover Binnenpagina's Binnenpagina's Gesloten: 297 mm x 210 mm Open: 297 mm x 420 mm Optie 1: 64 binnenpagina's + cover van 4 pagina's, recto/verso druk Optie 2: 64 binnenpagina's + 4 extra pagina's + cover van 4 pagina's, recto/verso druk Optie 3: 64 binnenpagina's + 8 extra pagina's + cover van 4 pagina's, recto/verso druk 250 g/m2, halfmat gestreken FSC gerecycleerd aan min. 60%, niet chloorgebleekt 100 g/m2, halfmat gestreken FSC gerecycleerd aan min. 60%, niet chloorgebleekt 100 % plantaardige inkt 3 taalversies Frans: 500 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Nederlands: 300 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Engels: 300 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Vierkleurendruk (recto/verso) + Beschermende lak Wit/zwart/grijs (1 kleur) Afwerking 2 metalen nietjes In A4-dozen dubbele groef Stevige kartonnen dozen, maximum 10 kg per doos! Drukklaar (PDF-bestand gemaakt van een Word-document) Hoogstraat 147, 1000 Brussel, niveau 1, kleine paletten voorzien Druk zou kunnen starten vanaf juni BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen

22 5.2.2 Drukken van "BTC - een terugblik" perceel 2 Formaat Aantal pagina's Papier Inkt Versies / Hoeveelheden Druk Afwerking Verpakking Bestand Levering Gesloten: 297 mm x 210 mm Open: 297 mm x 420 mm Optie 1: 12 pagina's (cover inbegrepen) Optie 2: 12 pagina's (cover inbegrepen) + 4 extra pagina's 135 g/m2, halfmat gestreken FSC gerecycleerd aan min. 60%, niet chloorgebleekt 100 % plantaardige inkt 4 taalversies Frans: 4000 exemplaren voorwaardelijke schijf 500 extra ex. Nederlands: 1000 exemplaren voorwaardelijke schijf 500 extra ex. Engels: 2500 exemplaren voorwaardelijke schijf 500 extra ex. Spaans: 800 exemplaren voorwaardelijke schijf 500 extra ex. Vierkleurendruk recto verso (incl. cover) Beschermende lak Afwerking 2 metalen nietjes In A4-dozen dubbele groef Stevige kartonnen dozen, maximum 10 kg per doos! Drukklaar (pdf) Hoogstraat 147, 1000 Brussel, niveau 1, kleine paletten voorzien Planning Druk kan starten in maart 2013 en oktober 2013 BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen

23 5.2.3 Drukken van landenmappen perceel 3 Formaat Papier Inkt Versies / Hoeveelheden Druk Afwerking Verpakking Bestand Levering Planning Gesloten: 220 mm x 307 mm Open: 660 mm op 367 mm (klep van 60 mm) 300 g/m2, halfmat gestreken FSC gerecycleerd aan min. 60%, niet chloorgebleekt 100 % plantaardige inkt 4 taalversies Vietnam: 1500 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Mozambique: 500 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Benin: 2000 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Algerije: 1000 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Ecuador: 2000 exemplaren voorwaardelijke schijf 100 extra ex. Vierkleurendruk (recto/verso) Beschermende lak Uitkappen en rillen 2 verticale en 1 horizontale plooi Buigen map In A4-dozen dubbele groef Stevige kartonnen dozen, maximum 10 kg per doos! Drukklaar (pdf) Hoogstraat 147, 1000 Brussel, niveau 1, kleine paletten voorzien Nader te bepalen Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 23

24 6 Formulieren 6.1 Identificatieformulieren 6 Firmanaam/ naam inschrijver: Rechtsvorm: Maatschappelijke zetel (adres): Vertegenwoordigd door ondergetekende Naam, voornaam: Hoedanigheid: Contactpersoon: Telefoonnummer: Faxnummer: RSZ-inschrijvingsnummer of equivalent: Ondernemingsnummer: Rekeningnummer voor de betalingen: Financiële instelling: Op naam van 6 Formulier in te vullen naargelang de inschrijver een natuurlijke of rechtspersoon is. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 24

25 Onderaannemers NAAM EN RECHTSVORM ADRES/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VOORWERP VAN TOELEVERING 6.2 Lijst van gelijkaardige geleverde diensten; Bedrijf Publiek / Privé Voorwerp van de diensten Jaar Budget Contactpersoon + e- mailadres/ telefoonnummer Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 25

26 6.3 Offerteformulier Door deze offerte in te dienen, verklaart de inschrijver. expliciet alle voorwaarden te aanvaarden die worden opgesomd in het bijzonder bestek Bxl 1401 en af te zien van zijn eigen (verkoop)voorwaarden. Hij verbindt zich ertoe om onderhavige overheidsopdracht uit te voeren tegen de volgende prijzen, uitgedrukt in euro en excl. btw (in cijfers): Vaste schijf Perceel 1: Drukken van het jaarverslag 2012 Optie 1: 64 pagina's + cover van 4 pagina's Optie 2: 64 pagina's + 4 extra pagina's + cover van 4 pagina's Optie 3: 64 pagina's + 8 extra pagina's + cover van 4 pagina's Talen Aantal exemplaren Eenheidsprijs Totale kostprijs Eenheidsprijs Totale kostprijs Eenheidsprijs Totale kostprijs Frans 500 Nederlands 300 Engels 300 Totale kostprijs % btw:. Voorwaardelijke schijf Perceel 1: Drukken jaarverslag 2012, 100 extra exemplaren Optie 1: 64 pagina's + cover van 4 pagina's Optie 2: 64 pagina's + 4 extra pagina's + cover van 4 pagina's Optie 3: 64 pagina's + 8 extra pagina's + cover van 4 pagina's Talen Aantal extra exemplaren Eenheidsprijs Totale kostprijs Eenheidsprijs Totale kostprijs Eenheidsprijs Totale kostprijs Frans 100 Nederlands 100 Engels 100 Totale kostprijs % btw:. Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 26

27 Gedaan te., op. Handtekening/naam: Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 27

28 Door deze offerte in te dienen, verklaart de inschrijver. expliciet alle voorwaarden te aanvaarden die worden opgesomd in het bijzonder bestek Bxl 1401 en af te zien van zijn eigen (verkoop)voorwaarden. Hij verbindt zich ertoe om onderhavige overheidsopdracht uit te voeren tegen de volgende prijzen, uitgedrukt in euro en excl. btw (in cijfers): Vaste schijf Perceel 2: Drukken van "BTC - een terugblik" Optie 1: 12 pagina's (cover inbegrepen) Optie 2: 12 pagina's (cover inbegrepen) +4 extra pagina's Talen Aantal exemplaren Eenheidsprijs Totale kostprijs Eenheidsprijs Totale kostprijs Frans 4000 Nederlands 1000 Engels 2500 Spaans 800 Totale kostprijs % btw:. Voorwaardelijke schijf Perceel 2: Drukken van "BTC - een terugblik", 500 extra exemplaren Optie 1: 12 pagina's (cover inbegrepen) Optie 2: 12 pagina's (cover inbegrepen) + 4 extra pagina's Talen Aantal extra exemplaren Eenheidsp rijs Totale kostprijs Eenheidspri js Totale kostprijs Frans 500 Nederlands 500 Engels 500 Spaans 500 Totale kostprijs % btw:. BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen

29 Gedaan te., op. Handtekening/naam: Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 29

30 Door deze offerte in te dienen, verklaart de inschrijver. expliciet alle voorwaarden te aanvaarden die worden opgesomd in het bijzonder bestek Bxl 1401 en af te zien van zijn eigen (verkoop)voorwaarden. Hij verbindt zich ertoe om onderhavige overheidsopdracht uit te voeren tegen de volgende prijzen, uitgedrukt in euro en excl. btw (in cijfers): Vaste schijf Perceel 3: Drukken landenmappen Talen Aantal exemplaren Eenheidsprijs Totale kostprijs Vietnam 1500 Mozambique 500 Benin 2000 Algerije 1000 Ecuador 2000 Totale kostprijs % btw:. Voorwaardelijke schijf Perceel 3: Drukken van landenmappen, 100 extra exemplaren Talen Aantal exemplaren Eenheidsprijs Totale kostprijs Extra Vietnam 100 Mozambique 100 Benin 100 Algerije 100 Ecuador 100 Totale kostprijs Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 30

31 % btw:. Gedaan te., op. Handtekening/naam: Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 31

32 6.4 Integriteitsverklaring voor de inschrijvers Betreft inschrijver: Domicilie/Maatschappelijke zetel: Referentie overheidsopdracht: Aan de Belgische Technische Coöperatie, Hierbij verklaar ik / verklaren wij, handelend in mijn / onze hoedanigheid van rechtsgeldig(e) vertegenwoordiger(s) van bovenvermelde inschrijver, hetgeen volgt: Noch de leden van het bestuur, noch werknemers of andere personen of rechtspersonen waarmee de inschrijver een overeenkomst met het oog op de uitvoering van de opdracht heeft gesloten, hebben voor zichzelf of voor andere personen of rechtspersonen een op geld waardeerbaar voordeel (zoals giften, beloningen of voordelen van alle aard) van derden bedongen of aanvaard, dat direct of indirect verband houdt met werkzaamheden van de betrokkene voor de Belgische Technische Coöperatie. Bestuurders, medewerkers of hun partners hebben geen financiële of andere belangen in ondernemingen, organisaties e.d. die een directe dan wel indirecte relatie met de Belgische Technische Coöperatie hebben (die bijvoorbeeld een belangenconflict zouden kunnen veroorzaken). Ik heb / wij hebben kennis genomen van de artikelen betreffende deontologie en anticorruptie opgenomen in het bestek en verklaren deze volledig te onderschrijven en te respecteren. Ik ben / wij zijn tevens bewust van het feit dat de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie gebonden zijn aan een ethische code waarin het volgende staat: Om de onpartijdigheid van de personeelsleden te waarborgen, mogen zij geen giften, beloningen of voordelen vragen, eisen of aannemen bestemd voor henzelf of voor derden tijdens de uitoefening van hun functie noch daarbuiten als voornoemde giften, beloningen of voordelen verbonden zijn aan die uitoefening. Het is in deze problematiek niet enkel de verrijking die voortvloeit uit giften, beloningen of voordelen van alle aard die belangrijk is, maar vooral het verlies van de onpartijdigheid die van het personeelslid wordt vereist bij de uitoefening van zijn functie. De personeelsleden aanvaarden ten persoonlijke titel geen beloningen, giften noch financiële of andere voordelen voor de dienstverlening. Indien de bovenvermelde opdracht mij/ons wordt toegewezen, verklaar ik/wij bovendien akkoord te zijn met volgende bepalingen: Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 32

33 Om elk risico van partijdigheid of samenspanning te vermijden in de opvolging en controle van de uitvoering van de opdracht, in het de uitvoerder strikt verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken, maaltijden of een ander materieel of immaterieel voordeel, ongeacht de waarde ervan, aan te bieden aan de aangestelden van de aanbestedende dienst, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn door de opvolging en/of controle van de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun hiërarchische rang. Elk contract (overheidsopdracht) wordt verbroken zodra zou blijken dat de gunning van het contract of de uitvoering ervan aanleiding zou gegeven hebben tot het verkrijgen of aanbieden van bovenstaande op geld waardeerbare voordelen. Indien een of meerdere van de deontologische bepalingen niet gerespecteerd wordt, kan dit leiden tot de uitsluiting van de uitvoerder van deze en van andere overheidsopdrachten voor de Belgische Technische Coöperatie. De uitvoerder van de opdracht verbindt zich ertoe om op vraag van de aanbestedende dienst alle bewijsstukken m.b.t. de uitvoeringsvoorwaarden van het contract te leveren. De aanbestedende dienst zal kunnen overgaan tot alle vormen van controle, van stukken en ter plaatse, die hij nodig zou achten om bewijsmateriaal te verzamelen bij een vermoeden van ongewone commerciële kosten. De inschrijver neemt ten slotte kennis van het feit dat de Belgische Technische Coöperatie zich het recht voorbehoudt om klacht in te dienen bij de bevoegde gerechtelijke instanties voor elke vaststelling die ingaat tegen de inhoud van deze verklaring en dat alle administratieve en andere kosten die daaruit volgen ten laste zullen vallen van de inschrijver. Ondertekening met de handgeschreven vermelding Gelezen en goedgekeurd door: met vermelding van naam en functie.. Plaats, datum Bijzonder bestek Bxl 1401: Drukken jaarverslag + Drukken "terugblik" en landenmappen 33

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET DRUKKEN VAN HET JAARVERSLAG 2011 + HET DRUKKEN VAN HET BTC- MAGAZINE 2011" BELGIË INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014)

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014) BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014) OPDRACHT VOOR CONSULTANCY VOOR HET BEGELEIDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN BTC BIJ HET UITWERKEN VAN EEN VISIE EN HET VERTALEN ERVAN

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1311 VAN 14/06/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1311 VAN 14/06/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1311 VAN 14/06/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR DE OPMAAK EN DRUK VAN PROMOTIONELE MATERIALEN» BELGIE NAVISIONCODE : BEL1204311 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 5 AFWIJKINGEN VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Ref. Ares(2015)1912187-06/05/2015 EUROPESE COMMISSIE DG COMMUNICATIE Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Den Haag, 06/05/2015 Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft: "Het verlenen van diensten

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR 'ONDERSTEUNING AAN DE IDENTIFICATIE, FORMULERING EN UITVOERING VAN INTERVENTIES M.B.T. (DRINK)WATER- VOORZIENING,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE EN WETTELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR VERTALING EN REVISIE IN HET FRANS, NEDERLANDS EN ENGELS NAVISIONCODE: BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie