BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM

2 1 ALGEMEEN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN AANBESTEDENDE DIENST REGELS VOOR DE OPDRACHT DEFINITIES VERTROUWELIJKHEID VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT VOORWERP VAN DE OPDRACHT ONBESCHIKBAARHEID POSTEN HOEVEELHEID DUUR OPZEGGING VARIANTEN PROCEDURE GUNNINGSWIJZE BEKENDMAKING INLICHTINGEN OFFERTE KWALITATIEVE SELECTIE GUNNING ONDERHANDELINGEN SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN LEIDEND AMBTENAAR (ART. 1) BORGTOCHT (ART. 5) DERDEN PRIJSHERZIENING (ART. 13) INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 14) BETALINGEN (ART.15) GESCHILLEN (ART. 18) MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST (ART. 20 EN 75) ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN INBEGREPEN (ART. 67) BRIEFWISSELING MET DE DIENSTVERLENER (ART. 68) PLAATS VAN DIENSTVERLENING (ART. 70) OPLEVERINGEN (ART. 19, 71 EN 74)... 20

3 5 REFERENTIETERMEN CONTEXT BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN DOELGROEP VERWACHTE RESULTATEN VAN DE DIENSTEN METHODOLOGIE VERLOOP VAN DE OPLEIDINGEN DUUR EXPERTS PLANNING LOCATIE COÖRDINATIE EN OPVOLGING VAN DE OPLEIDINGEN FORMULIEREN IDENTIFICATIEFORMULIEREN GELIJKAARDIGE DIENSTEN TABELLEN PROFIEL VAN DE EXPERTS OFFERTEFORMULIER INTEGRITEITSVERKLARING VOOR DE INSCHRIJVERS MODEL BEWIJS VAN BORGSTELLING... 41

4 1 Algemeen 1.1 Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Punt 4 "Bijzondere contractuele bepalingen" van dit Bijzonder Bestek bevat de bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) of deze aanvullen of verduidelijken. In onderhavig bestek wordt afgeweken van de artikels 67, 5 van de AAV. 1.2 Aanbestedende dienst De aanbestedende dienst van deze overheidsopdracht is de Belgische Technische Coöperatie, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel). In toepassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie, heeft BTC de exclusieve bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst op het vlak van de directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden. Op verzoek van instellingen van openbaar nut kan BTC bovendien ook andere opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking uitvoeren en eigen acties ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van zijn doelstellingen. Voor deze overheidsopdracht wordt BTC rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. Krista Verstraelen, Directeur Human Resources. 1.3 Regels voor de opdracht Voor deze opdracht zijn o.a. van toepassing: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 1 KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 1 KB van 26 september 1996 tot de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 1 De AAV*, als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 1 Een gecoördineerde versie van dit document kan geraadpleegd worden op klik op economie > overheidsopdrachten > reglementering > besluiten.

5 De wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie 2, gewijzigd door de wet van 13 november 2001 en 30 december Het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren dat werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie Definities In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: De inschrijver: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een offerte indient. De dienstverlener of aannemer: de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt. De aanbestedende dienst: de Belgische Technische Coöperatie. De offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren tegen de voorwaarden die hij biedt. Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV): bijlage bij het KB van (Bijzonder) bestek: het onderhavige document evenals alle bijlagen en documenten waarnaar het verwijst. 1.5 Vertrouwelijkheid De inschrijver of de aannemer en BTC zijn gehouden tot geheimhouding jegens derden wat betreft alle vertrouwelijke informatie die binnen het kader van deze opdracht bekomen wordt, en zullen deze slechts aan derden doorgeven na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de andere partij. Zij zullen deze vertrouwelijke informatie enkel verspreiden onder de aangestelden die bij de opdracht betrokken zijn. Zij garanderen dat die aangestelden behoorlijk ingelicht zullen zijn over hun verplichtingen i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de informatie en dat ze die verplichtingen zullen naleven. 2 BS BS en Artikels 240 tot 252, 504bis tot 504ter Strafwetboek en artikels 10quater Wetboek van Strafvordering. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 5

6 2 Voorwerp en draagwijdte van de opdracht 2.1 Aard van de opdracht Deze opdracht is een opdracht van diensten. Onderhavige opdracht is een opdracht volgens bestelbon. 2.2 Voorwerp van de opdracht De Belgische Technische Coöperatie (BTC) zoekt experts om deze opdracht voor diensten uit te voeren die erin bestaat opleidingen voor te bereiden en te geven in verscheidene communicatiedomeinen en meer in het bijzonder in: Doeltreffend communiceren, Doeltreffend vergaderen, Doeltreffend presenteren, Communicatie in het kader van de ontwikkelcirkels, Communicatie op afstand - Distance management Om de opleidingen te verzorgen zoekt BTC via onderhavige opdracht een pool experts die beantwoordt aan de profielen beschreven in deel 2 van het bijzonder bestek. Voor elke opleiding, moet de inschrijver een expert voorstellen. (FR, NL, ENG) 2.3 Onbeschikbaarheid In geval de expert onbeschikbaar is, zal de inschrijver voor de opleiding een expert voorstellen met een gelijkaardig profiel als het profiel dat in de offerte is aangeboden. Akkoord over de persoon van de 'vervangende' expert is onderworpen aan een expliciete goedkeuring door BTC. 2.4 Posten De opdracht telt vijf (5) posten die elk een ondeelbaar geheel vormen. Het is niet mogelijk in te schrijven voor één of verschillende posten en de inschrijver is verplicht een prijs in te dienen voor alle posten van de opdracht. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 6

7 Dit zijn de posten: Nr post Naam 1 Doeltreffend communiceren 2 Doeltreffend vergaderen 3 Doeltreffend presenteren 4 Communicatie in het kader van de ontwikkelcirkels 5 Communicatie op afstand - Distance management 2.5 Hoeveelheid De opdracht omvat geen minimale hoeveelheden. De aanbestedende dienst gaat dus geen enkele verbintenis aan betreffende de hoeveelheden die effectief zullen besteld worden in het kader van de opdracht. De dienstverlener zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat de opgegeven hoeveelheden niet werden bereikt om een schadevergoeding te eisen. Er zal voor elke prestatie een specifieke bestelbon opgesteld worden. Deze bestelbon vermeldt het onderwerp van de opleiding, de duur, de taal en het aantal verwachte experts voor de prestatie indien deze in het Frans, Nederlands en/of Engels op dezelfde dag moet gehouden worden (uitzonderingssituatie). Uiterlijk vijf werkdagen die ingaan op de dag na verzending van de bestelbon stuurt de dienstverlener een gedetailleerd programma van de prestaties die zullen uitgevoerd worden evenals het opleidingsmateriaal voor goedkeuring naar de leidend ambtenaar. De geschatte hoeveelheden hieronder worden ter info gegeven, de hoeveelheden per post kunnen dus sterk verschillen. BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap CSC Bxl 1275: Communicatieopleidingen

8 Nr post Naam Talen Veronderstelde hoeveelheden/jaar Max. aantal voor te stellen experts 1 Doeltreffend communiceren FR 4 1 NL 1 ENG 1 Doeltreffend vergaderen FR NL Doeltreffend presenteren Communicatie in het kader van de ontwikkelcirkels Communicatie op afstand - Distance management ENG 1 FR 4 1 NL 1 ENG 1 FR 1 1 NL 1 ENG 1 FR 1 1 NL 1 ENG 1 (zie ook Deel 3 en/of inventaris) Deze posten worden samengebundeld en vormen samen één opdracht. Het is niet mogelijk in te schrijven voor één of enkele posten. De inschrijver is verplicht een prijs in te dienen voor alle posten van de opdracht. 2.6 Duur De opdracht begint bij de kennisgeving van de gunningsbeslissing en duurt 36 maanden. 2.7 Opzegging Als de dienstverlener zich schuldig maakt aan tekortkomingen in situaties van belangenconflicten (cf. punten en 4.17), behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om het contract te beëindigen. BTC - Belgisch ontwikkelingsagentschap CSC Bxl 1275: Communicatieopleidingen

9 De opzegging van het contract in bovenvernoemde omstandigheden geeft geen recht op een vergoeding. 2.8 Varianten Vrije varianten zijn niet toegelaten Iedere inschrijver kan slechts een enkele offerte indienen. Varianten zijn niet toegestaan Verplichte opties De inschrijver is verplicht voor de verplichte opties prijs in te dienen, d.w.z. een prijs in te dienen voor het presteren van de diensten op het terrein en dit voor alle posten. Deze opties moeten door de inschrijvers aangeboden worden. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om die opties niet te bestellen. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 9

10 3 Procedure 3.1 Gunningswijze Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig art. 17, 2, 1 a, van de wet van Bekendmaking Officiële bekendmaking Niet van toepassing Bekendmaking BTC De opdracht wordt gepubliceerd op de website van BTC (www.btcctb.org). 3.3 Inlichtingen De gunning van deze opdracht wordt gecoördineerd door de dienst Logistiek & Aankopen. Zolang de procedure loopt, verlopen de contacten tussen de aanbestedende dienst en de (eventuele) inschrijvers omtrent deze opdracht uitsluitend via deze dienst en het is de (eventuele) inschrijvers verboden om op een andere manier contact op te nemen met de aanbestedende dienst omtrent deze opdracht, tenzij in het bestek anders is bepaald. U kunt zich schriftelijk of per richten tot mevr. Florence Seeuws, dossierbeheerder overheidsopdrachten Tot de kennisgeving van de gunningsbeslissing worden geen inlichtingen verschaft over het verloop van de procedure. Wanneer de geïnteresseerde inschrijvers het bestek in elektronische versie hebben gedownload, worden ze verzocht contact op te nemen met de dossierbeheerder overheidsopdrachten om hem/haar hun gegevens door te geven en inlichtingen in te winnen over eventuele wijzigingen of bijkomende informatie. De inschrijvers die de elektronische versie van het bestek hebben gedownload, wordt ook aanbevolen om regelmatig de website van BTC te raadplegen (www.btcctb.org). 3.4 Offerte Draagwijdte van de offerte De inschrijver moet zonder voorbehoud inschrijven op heel het bijzonder bestek. Indien dit bijzonder bestek lacunes, vergissingen en/of onduidelijkheden zou bevatten, moet de inschrijver ze aanduiden en verbeteren in een afzonderlijk document, waarbij hij de nodige uitleg geeft en de gevolgen ervan op financieel en technisch vlak beschrijft. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 10

11 Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver af te zien van zijn eigen algemene (verkoops)voorwaarden. Elke andersluidende vermelding zal beschouwd worden als een voorbehoud met mogelijk de uitsluiting van de offerte als gevolg Samenstelling van de offerte De offerte van de inschrijver is samengesteld als volgt: Identificatieformulier; Het attest van de sociale zekerheid (zie punt 3.5.1"Eigen situatie"); Lijst van gelijkaardige geleverde diensten; Het cv van de voorgestelde consultants; De tabellen "profiel van de experts"; Het offerteformulier; De voorgestelde methodologie en instrumenten; De integriteitsverklaring; Verklaring op eer Prijsopgave De inschrijver biedt een forfaitaire prijs, per ½ dag (4 uur) en per dag (8 uur) voor de te verlenen diensten in België. De forfaitaire dagprijs (8 uur) (zonder btw) voor het terrein moet alle kosten dekken (met inbegrip van hotel en per diems) uitgezonderd vliegtuigtickets (tussen Brussel en het terrein) en plaatselijke verplaatsingskosten. De vliegtuigtickets (Economy classe) worden door BTC aangekocht met een heen- en terugdatum in functie van het op het terrein uit te voeren werk. Vertrek en terugkomst gebeuren van en naar Brussel. Alle andere vervoerkosten worden in de prijs inbegrepen. De prijzen worden in euro uitgedrukt. Formules ter aanpassing aan de wisselkoersen worden niet aanvaard. De aangeboden prijzen zijn prijzen exclusief btw Taal De offerte dient opgemaakt in het Nederlands of het Frans Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven 90 kalenderdagen door hun offerte gebonden, met ingang op de dag volgend op uiterste ontvangstdatum van de offertes. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 11

12 3.4.6 Indienen van de offertes Een origineel papieren exemplaar van de volledige offerte wordt ingediend met de duidelijke vermelding dat het om het origineel gaat. Daar bovenop voegt de inschrijver bij zijn originele offerte een papieren (recto-verso) kopie en een pdf-kopie op cd-rom van de offerte. De offertes bevatten de nodige documenten in het kader van de selectie- en gunningscriteria (zie punten 3.5 "Kwalitatieve selectie" en 3.6"Gunning"). Het ondertekende en gedateerde origineel en kopieën of duplicata worden verstuurd naar BTC, Hoogstraat 147, 1000 Brussel t.a.v. mevr. Florence Seeuws, dossierbeheerder overheidsopdrachten, onder gesloten enveloppe met de vermelding: OFFERTE, het nummer van het bijzonder bestek (Bxl 1275). Het moet uiterlijk op 13/08/2012 ten laatste om 11 uur aangenomen worden. Het moet verplicht bezorgd worden met een aangetekende zending via de post 5, of per besteller tegen ontvangstbewijs. De offerte en alle bijbehorende documenten moeten genummerd en door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend zijn. Hetzelfde geldt voor verbeteringen, doorhalingen of aantekeningen die erop aangebracht zouden zijn. De gemachtigde moet aantonen dat hij gemachtigd is om de inschrijver te verbinden. 3.5 Kwalitatieve selectie Met oog op de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, overeenkomstig art. 69 e.v. van het KB van 8 januari 1996, moet de inschrijver bij zijn offerte een selectiedossier voegen met de in Deel 3 gevraagde informatie over zijn eigen situatie, zijn financiële capaciteit en zijn technische bekwaamheid voor deze opdracht Eigen situatie Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver op eer dat hij niet onder de uitsluitingscriteria van de artikelen 69 en 69 bis van het KB van 8 januari 1996 valt. Op vraag van de aanbestedende dienst, dienen de inschrijvers het bewijs te leveren dat zij voldoen aan de verplichtingen van de artikelen 69 en 69 bis van het KB van 8 januari De inschrijver voegt een origineel RSZ-attest (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of equivalent van het eerste kwartaal 2012 toe, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Wanneer de inschrijver zelfstandige is, voegt hij bij de offerte een verklaring op eer dat hij geen personeel heeft dat onderworpen is aan de regels inzake sociale zekerheid Technische capaciteit De technische capaciteit van de inschrijver zal worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid en ervaring. Daartoe voegt de inschrijver bij zijn offerte: 5 In geval van ontvangst na de hierboven vermelde datum, worden enkel de offertes aanvaard met een verzendingsbewijs op datum van minstens één (1) dag vóór de datum van definitieve ontvangst van de offertes. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 12

13 Het profiel van de voorgestelde experts (cv + ervaring) o Kent de onderwijstechnieken voor volwassenen (instrumenten en pedagogische benaderingen, leermethodes ); o Minstens 5 jaar bewezen professionele ervaring in het volwassenenonderwijs in het domein van de gevraagde opleiding; o o o o Werkervaring in een internationale context (culturele en diversiteit en verschillende nationaliteiten); Kennis van meerdere erkende instrumenten en methodes en ook van nieuwe creatieve en vernieuwende opleidingsmethodes; Kennis van de voor de opleiding gevraagde taal: Nederlands, Frans of Engels. Werkervaring in de openbare EN de privésector. De lijst van verschillende gelijkaardige diensten die de inschrijver tijdens de voorbije drie jaren heeft uitgevoerd, met telkens: o o o Een korte samenvatting van de gepresteerde dienst; De bestemmeling (overheids- of privé-instelling) van deze dienst; Het jaar van uitvoering. 3.6 Gunning De keuze voor de meest voordelige offerte wordt gemaakt op basis van een evaluatie van de offertes, rekening houdend met de volgende criteria, opgesomd in dalende volgorde van belang: Uitgewerkte methodologie: 60% (2 A4-pagina's maximum per voorgestelde opleiding) De prijs: 40% 3.7 Onderhandelingen De inschrijver(s) met de meest interessante offerte(s) kan (kunnen) verzocht worden om hun offerte schriftelijk of tijdens een onderhoud met de aanbestedende dienst voor te stellen/nauwkeuriger te beschrijven. In voorkomend geval zal (zullen) hij (zij) verzocht worden om een verbeterde offerte in te dienen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen af te wijken van de administratieve en technische bepalingen van het bestek. De offertes dienen zoveel mogelijk te voldoen aan de voorschriften van het bestek, zowel naar vorm als naar inhoud. Indien een offerte elementen bevat die niet overeenstemmen met de voorschriften van Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 13

14 het bestek, kunnen deze eventueel toch in aanmerking genomen worden in het kader van de onderhandelingen tussen de aanbestedende dienst en de inschrijver. De offertes die echter te veel afwijken van het bestek zullen uitgesloten worden van de onderhandelingen. De aanbestedende dienst kiest soeverein, met respect voor het principe van gelijke behandeling van de inschrijvers, welke niet-conforme offertes hij in aanmerking neemt in het kader van de onderhandelingen. 3.8 Sluiten van de overeenkomst De opdracht zal toegekend worden aan de (geselecteerde) inschrijver die de meest voordelige, in voorkomend geval verbeterde, offerte heeft ingediend, op basis van de hierboven vermelde criteria. Er moet evenwel opgemerkt worden dat de aanbestedende dienst, krachtens art. 18 van de wet van 24 december 1993, kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure kan herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Het volledige contract bestaat dus uit een opdracht die door BTC aan de gekozen inschrijver gegund is, overeenkomstig dit bestek en zijn bijlagen, de offerte en zijn bijlagen zoals eventueel gewijzigd door de onderhandelingen, de aangetekende brief met de kennisgeving van de gunningsbeslissing en eventuele latere documenten die ontvangen en ondertekend zijn door beide partijen. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 14

15 4 Bijzondere contractuele bepalingen Dit hoofdstuk van dit bijzonder bestek bevat bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de AAV of deze aanvullen of verduidelijken. De onderstaande nummering volgt die van de AAV. Bij gebrek aan aanwijzingen zijn de relevante bepalingen van de AAV integraal van toepassing. 4.1 Leidend ambtenaar (art. 1) De leidend ambtenaar is mevrouw Pauline Girard, Eenmaal de opdracht gegund is, is de leidend ambtenaar de voornaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en vragen omtrent de uitvoering van de opdracht worden aan hem/haar gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de coördinatie van alle keurings- en opleveringsactiviteiten. De leidend ambtenaar heeft volledige bevoegdheid om de opdracht op te volgen, met inbegrip van het geven van dienstorders, het opstellen van verslagen en stand van zaken, de goedkeuring van diensten, voortgangsstaten en afrekeningen. De leidend ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen om de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken. Vallen niet onder haar bevoegdheid: de ondertekening van aanhangsels, en elke andere beslissing of akkoord die een afwijking op de essentiële bepalingen en voorwaarden inhoudt. De aanbestedende dienst wordt voor dergelijke beslissingen vertegenwoordigd zoals bepaald in punt 1.2 "Aanbestedende dienst". 4.2 Borgtocht (art. 5) Borgstelling Een borgtocht van 1000 is vereist, waarbij het stortingsbewijs door de inschrijver geleverd wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de datum waarop de opdracht afgesloten wordt. Als de borg in contanten wordt gesteld, moet het geld op de volgende rekening worden gestort (zie procedure op hieronder vermeld (zie procedure op van de FOD FINANCIËN - THESAURIE Deposito- en Consignatiekas Borgtocht in speciën Kunstlaan Brussel Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 15

16 Tel: 02/ Fax: 02/ De borgstelling kan door de aannemer ook gedaan worden op een van de wijzen voorzien in Art 5 3 van de AAV. Deze is in ieder geval onvoorwaardelijk en er wordt geen datum vermeld voor automatische vrijgave. De borgstelling wordt beheerst door het Belgisch recht en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om een uitspraak te doen bij geschillen (zie model bewijs van de borgstelling) Verzuim van borgstelling (art. 6) Overeenkomstig art. 6 van de AAV: 1. Wanneer de aannemer, binnen de termijn bedoeld in artikel 5, 3, eerste lid, het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd gesteld, geeft deze vertraging van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een straf van 0,02 % van de oorspronkelijke aannemingssom per dag vertraging. De volledige straf mag niet hoger zijn dan 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom. 2. Wanneer de aannemer, na ingebrekestelling bij een ter post aangetekende brief, het bewijs van borgstelling niet kan overleggen binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven, kan de aanbestedende overheid: 1 hetzij overgaan tot een borgstelling van ambtswege via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen; in dat geval wordt de straf forfaitair vastgelegd op 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom; 2 hetzij de maatregelen van ambtswege toepassen. In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straffen of boetes wegens laattijdige uitvoering uit. 3. De tekortkomingen inzake de bepalingen van de opdracht betreffende borgtochtstelling geven geen aanleiding tot het opmaken van het proces-verbaal bepaald in artikel 20, Vrijgave van de borg (art. 9) De borgsom kan vrijgegeven worden na de definitieve oplevering op vraag van de aannemer. 4.3 Derden 1. De aannemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende dienst wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende dienst erkent geen contractuele band met derden. De dienstverlener verbindt zich ertoe om de opdracht te laten uitvoeren door de personen Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 16

17 die aangeduid zijn in de offerte (en de selectiedocumenten), behalve in geval van overmacht. Voor alle onderaannemers en aangekochte diensten die niet in de offerte of het selectiedossier staan vermeld, moet de dienstverlener de toestemming krijgen van de leidend ambtenaar. In geen enkel geval zal de aanbestedende dienst uitgaven die voortvloeien uit een niet goedgekeurde overdracht of uitbesteding aanvaarden of terugbetalen. In elk geval blijft alleen de aannemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende dienst. 4.4 Prijsherziening (art. 13) Er worden geen prijsherzieningen aanvaard. De prijzen zijn vast en niet herzienbaar, 4.5 Intellectuele rechten (art. 14) 1. De aanbestedende dienst verkrijgt van rechtswege de auteursrechten en/of de intellectuele rechten op alle documenten en/of verslagen die door de dienstverlener gecreëerd zullen worden in het kader van onderhavige overheidsopdracht. De overdracht van die rechten zal plaatsvinden op het moment van de goedkeuring/validatie van de documenten en verslagen in kwestie. 4.6 Betalingen (art.15) De betaling gebeurt overeenkomstig art en volgende van de AAV en binnen een termijn van 50 kalenderdagen, na ontvangst van factuur. De factuur wordt opgesteld per bestelbon en geeft een duidelijk overzicht van de diensten die betaald moeten worden: Na ontvangst en goedkeuring van de afrekening van de prestaties en van het activiteitenverslag (gehouden vergaderingen, ontmoete personen, samenvatting van de resultaten, gestelde problemen ) De dienstverlener kan geen voorschot vragen. De factuur wordt ingediend op twee exemplaren, waarvan een exemplaar met de vermelding origineel en het andere met de vermelding kopie of duplicaat, met vermelding van de titel van de prestatie (Communicatieopleidingen met de naam van de opleiding), het nummer van het BB (Bxl 1275) en de naam van de leidend ambtenaar (Pauline Girard). Beide exemplaren worden verstuurd naar het volgend adres: Belgische Technische Coöperatie, Directie Human Resources, Hoogstraat 147, 1000 Brussel, België. Deze factuur zal ondertekend en gedagtekend zijn en zal het volgende vermelden: voor echt en waarachtig verklaard en vastgesteld op de totale som van.. (bedrag voluit geschreven) Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 17

18 4.7 Geschillen (art. 18) Deze opdracht, en alle mogelijke juridische gevolgen ervan, vallen integraal onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen of meningsverschillen tussen de aanbestedende dienst en de aannemer zullen beide partijen overleg plegen om een oplossing te vinden. Wanneer ze niet tot een akkoord komen, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd om de geschillen te regelen. 4.8 Middelen van optreden van de aanbestedende dienst (art. 20 en 75) Verstrijken van de uitvoeringstermijn Zonder afbreuk te doen aan wat is vastgelegd in artikel 20 van de AAV, bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996, stelt louter het verstrijken van de eventueel verlengde uitvoeringstermijn de dienstverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht Gebrekkige uitvoering De aannemer blijft in gebreke bij de uitvoering van de opdracht: Wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractueel bedongen uitvoeringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; Wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende dienst niet naleeft; Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften (bepaald in de opdracht). Alle tekortkomingen aan de bepalingen van de opdracht, daarbij inbegrepen het niet in aanmerking nemen van de bevelen van de aanbestedende dienst, worden vastgesteld in een proces-verbaal waarvan een kopie onmiddellijk aan de opdrachtnemer wordt overgemaakt per aangetekend schrijven. De aannemer is gehouden onmiddellijk in te grijpen. Hij kan zijn verweermiddelen meedelen per aangetekend schrijven gericht aan de aanbestedende dienst binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de dag, die wordt bepaald door de postdatum, van de verzending van het proces-verbaal. Zijn stilzwijgen na deze termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 18

19 Wanneer tekortkomingen vanwege de aannemer worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van een of meer van de maatregelen bepaald in 4 tot 9 van artikel 20 en in artikel 75 van de AAV. 4.9 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen (art. 67) De dienstverlener wordt geacht in al zijn prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Zijn onder meer inbegrepen in de prijzen: De forfaitaire som van de honoraria; De verplaatsing en vervoerskosten in België en verzekeringskosten; De administratieve en secretariaatskosten; De kost van het betreffende activiteitenverslag (vergaderingen, ontmoete personen, samenvatting van de resultaten, problemen waarop men gestoten is); De kost en de levering van didactisch materiaal (documentatie, syllabus en andere kopieën) die de deelnemers tijdens de opleidingen zullen krijgen; De kosten van het lesmateriaal en andere bijkomende kosten gelinkt aan de opleiding; Indien de opleiding op een andere plaats (dan de zetel, Hoogstraat 147 te 1000 Brussel) doorgaat, moet de dagprijs (zonder btw) voor het terrein alle kosten dekken (met inbegrip van hotel en per diems) uitgezonderd vliegtuigtickets (tussen Brussel en het terrein) en plaatselijke verplaatsingskosten. De vliegtuigtickets (Economy classe) worden door BTC aangekocht met een heen- en terugdatum in functie van het op het terrein uit te voeren werk. Vertrek en terugkomst gebeuren van en naar Brussel. Alle andere vervoerkosten worden in de prijs inbegrepen. Indien de opdracht verlengd wordt, blijven de forfaitaire eenheidsprijzen zoals vermeld in de offerte van toepassing Briefwisseling met de dienstverlener (art. 68) De kennisgevingen door de aanbestedende dienst worden gezonden naar het adres van de maatschappelijke zetel zoals vermeld in de offerte (identificatieformulier) Plaats van dienstverlening (art. 70) De diensten worden gepresteerd op de zetel van BTC, Hoogstraat 147 te 1000 Brussel. De experts kunnen daar gebruik maken van de infrastructuur en de uitrusting van de aanbestedende dienst (projector, computer, flipchart en opleidingslokalen op de zetel van BTC staan ter beschikking van de consultants voor de levering van diensten binnen het duidelijk afgebakende kader van deze opdracht). De lokalen worden door de vormingsdienst gereserveerd. Uitzonderlijk kan er gevraagd worden een opleiding op het terrein te geven. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 19

20 4.12 Opleveringen (art. 19, 71 en 74) De oplevering van de opdracht bestaat uit de controle door de aanbestedende dienst van de overeenstemming van de door de dienstverlener uitgevoerde prestaties met de regels van de kunst evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht Voorlopige oplevering en keuring De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de dienstverlener op eender welk moment van de opleiding om een activiteitenverslag te vragen (gehouden vergaderingen, ontmoete personen, bezochte instellingen, overzicht resultaten, problemen die zich gesteld hebben en onopgeloste problemen, afwijking van de planning en afwijkingen van de referentietermen, enz.) De goedkeuring van opvolgingsverslagen zal per post meegedeeld worden aan de consultante 15 kalenderdagen na ontvangst Definitieve oplevering Binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de dag vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt er een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Bijzonder bestek BXL 1275: Communicatieopleidingen 20

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten. Nota voor de kandidaten BXL 1278 - OPDRACHT VOOR ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN ERP-SOFTWARE VOOR ADMINISTRATIEF BEHEER, PLANNING EN OPVOLGING VAN DE ONTWIKKELINGSPROJECTEN VAN BTC Opdracht

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie