De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur"

Transcriptie

1 De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur Drs ing Leon-Paul de Rouw 19 en 26 mei 2008

2 Inhoud 19 en 26 mei 2008 Welkom en kennismaken; Deel 1. De ontwikkeling van de facilitaire organisaties Uitdagingen en ontwikkelingen SSC, PPS, regieorganisatie, maincontracting Van een professionaliseringsdiscussie naar een uitbestedingsdiscussie Inzoomen op uitbesteden Deel 2. De betekenis van de regiefunctie Kenmerken en definities van de regieorganisatie Sturing en control in de regieorganisatie Taken en processen Deel 3. de vorming en werking van de regiefunctie Plaats van de regieorganisatie Processen in de regieorganisatie Werking van de regieorganisatie Competenties en management in de regieorganisatie Vorming van een regieorganisatie Facility Manager als regisseur 2

3 De ontwikkeling van de facilitaire organisaties Deel 1

4 1. De uitdagingen Verschuiving van aanbod- naar vraaggericht; Profiteren van schaalvoordelen in shared services; Naar een regieorganisatie; Integratie technologische ontwikkelingen; Competentieverzwaring; Innovatie en flexibilisering van de arbeidsinhoud; Nadruk op service en kwaliteit; integrale dienstverlening; Minder bureaucratie Kostenreductie en kostenbewustzijn; Procesbeheersing onder invloed van het kwaliteitsdenken. 4

5 Toename behoeften: de klant centraal Uit onderzoek blijkt dat onze (interne) klanten steeds meer diensten en ondersteunende infrastructuur eisen die het werk vergemakkelijken en de doorlooptijd verkorten. Dit is het verkorten van tijd: om informatie te verkrijgen en te verwerken; om te communiceren met collega s en klanten; voor het verkrijgen van kritieke middelen; om doelen en resultaten te bereiken. Martini-principe: Kwaliteit Servicedesk Accountmanagement Service-level management 5

6 Dit betekent: Flexibilisering (meerdere werkomgevingen); Bereikbaarheid (communicatiestructuur, vinden van vaardigheden en expertise makkelijk samenstellen van interdisciplinaire werkgroepen et cetera); Zelfservice voorzieningen; Kennismanagement (alle beschikbare informatie flexibel toegankelijk); one-stop-shopping (maximale service via de servicedesk); lean en mean ; Workflow (geautomatiseerde ondersteuning van taken en processen ondersteunen). Ketenmanagement 6

7 2. Ontwikkelingen in de praktijk 7 OLGV A dam ICT-samenwerking ISZF Ministerie van Financiën BZK en Justitie FaSaM Gemeenten Twente Drechtsteden SSO-Ministerie V&W KPN Rijkswaterstaat Delta lloyd Ministerie VWS Connexion Facility Force Ministerie Financiën Philips DSM Professionalisering vraagstuk Inbestedings/ uitbestedings vraagstuk Traditioneel Vraaggericht Vraaggericht en inbesteden/ centralisatie Maincontracting Shared service organisatie PPS Regieorganisatie

8 Waar staan we nu? een vraaggericht bedrijf: Behoefte en vraag leidend; Verschillende klanten met verschillende verwachtingen; Opdrachtgever- opdrachtnemerrelaties; Levering geschiedt transparant en beheerst. Het facilitair bedrijf gegroeid van klassiek aanbod gericht naar vraaggericht: frontoffice/backoffice, accountmanagers, een visie, bedrijfseconomische methoden, een producten- en dienstencatalogus, Dienstverleningsafspraken, fmis enzovoort. En verder. Shared servicesorganisatie De facilitaire regieorganisatie Maincontracting 8

9 De shared serviceorganisatie (SSC) Een shared serviceorganisatie (ssc/ sso) is: Een resultaat verantwoordelijke eenheid; In de interne organisatie van een onderneming, overheidsinstelling of non-profit instelling; Die tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie (administratie, personeel, IT, facilitair e.d.); Aan de operationele diensten van die onderneming (zoals business units, divisies, werkmaatschappijen); Op basis van een overeenkomst; Tegen een verrekenprijs. 9

10 Waarom een ssc Reduceren te hoge kosten van decentralisatie; Realiseren van synergie; Verhoging professionaliteit en kwaliteit; Verhogen van arbeidsproductiviteit; Betere beheersing outsourcing; Versterken en delen van kennis en ervaring; Noodzaak strategische flexibiliteit; Noodzaak grotere transparantie; Andere oriëntatie op de moderne medewerker. 10

11 De Regieorganisatie Resultaatgerichte sturing en innovatie op de dienstverlening belangrijk; Groter beroep op sturend, coördinerend vermogen; Servicemanagement (ook vraag voorblijven); Werkgelegenheid en (competentie)ontwikkeling; Flexibiliseren in termen van capaciteit en klantgroepen. Maar ten opzichte van ssc: Niet alles meer zelf willen uitvoeren; En. het maakt samenwerking een stuk gemakkelijker. Nog een fase verder: Maincontracting 11

12 Kortom: van een professionaliseringsdiscussie naar een uitbestedingsdiscussie Verandering van structuur, management en leiderschap, serviceverlening en wijze van samenwerken en meer resultaatgerichtheid, meer klanten met specifieke behoeften enerzijds en standaardisatie anderzijds. Een gevolg van: 1. Nadenken over: wat moet de organisatie zelf doen en wat niet (bounderies) 2. Wat zijn dan de aard van de (contractuele) relaties tussen de verschillende partijen (structure) 12

13 3. Inzoomen op uitbesteden: definitie Outsourcing refers to the process wereby activities traditionally carried out internally are contracted out to external providers. Inbesteden: vanuit het perspectief van de provider: opnemen binnen de eigen organisatie of vanuit het perspectief van de aanbieder: uitbesteden binnen de eigen omgeving (SSC/ overheid) Aandachtsgebieden: organisatie, relaties, contracten, besluitvorming, prestatie en monitoring 13

14 Opbrengsten en kosten uitbesteden Opbrengsten uitbesteden Kosten uitbesteden Specialisatie Marktfocus (transparantie) Flexibiliteit kostenbesparingen Massa verlies Verlies van vaardigheden Verlies van corperate geheugen Vermindering innovatie Transactiekosten Monitoring kosten 14

15 Perspectieven tot uitbesteden Vanuit kostenperspectief Uitbesteden: kosten om buiten de eigen organisatie te produceren zijn lager dan zelf produceren Kernvariabelen: kosten (productiekosten, monitorkosten, transactiekosten) Vanuit investeringsperspectief Niet uitbesteden: Activiteiten waarvoor specifieke investeringen nodig zijn. Wel uitbesteden: activiteiten waarvoor geen specifieke kapitaal investeringen nodig zijn Kernvariabelen: activa specifiek, schaalvoordelen, onzekerheid Strategisch management perspectief Uitbesteden: Kernactiviteiten en resources die niet zeldzaam, weinig waardevol, imiteerbaar en vervangbaar door alternatieven uitbesteden Kernvariabelen: beschikbaarheid bronnen en capaciteit (resource properties), Politiek-sociaal perspectief Uitbesteden als het niet behoort tot je kern-activiteiten behoort en er voldoende vertrouwen, kennis en kunde is in de omgeving Kernvariabelen: macht, politiek, vertrouwen, cultuur Leerperspectief Uitbesteden: Geen kapitaalgoederen (assets) waarvan kennis en kunde (learning investments) belangrijk zijn voor kapitaalgebruik of dat er sprake is van toegang tot expertise en nieuwe mogelijkheden Kernvariabelen: kenniskapitaal, specifieke human capital investeringen, leervermogen 15

16 Contract relaties met de productie Klantorganisatie Regie-organisatie Dienstverlenings afspraken Hiërarchie Dienstverlenings afspraken Dienstverlenings Afspraken Convenanten Service level agreements Contracten Service level agreements Allianties partnerschap Eigen productie Leveranciers inbesteed Leveranciers uitbesteed 16

17 Kenmerken verschillende relaties Type contract Karakteristieken klassiek Relationeel, partnerschap, alliantie Contractduur Variabel 3-7 jaar Variabel, jaar Document specificatie Gedetailleerd, formeel, omvangrijk Afspraken op hoofdlijnen en doelstellingen van de relatie benoemd. Control Flexibiliteit Contract bevat gedetailleerde beschrijving van prestaties, monitor systemen, garanties en bonus/ malus Beperkt, maar contract heeft voorziening voor extra dienstverlening tegen vastgestelde prijzen Control door hoge mate van samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid prestaties, gezamenlijk delen opbrengsten Volledig, gebaseerd op snel en volledig delen van informatie. Aanpassingen worden onderhandeld Geschillen Mechanisme uitgebreid beschreven Verwachting is dat geschillen zijn opgelost voordat ze escaleren en formeel worden. anders Joint venture 17

18 Voorbeeld: allianties Rijksoverheid VWS Markt partij regie Markt partij IPB FaSam Andere initiatieven regie Markt partij zelf Markt partij Markt partij zelf regie Markt partij Markt partij IPKD zelf regie OC/EC Markt partij Markt partij Markt partijmarkt partij Regie en uitvoering 18

19 De betekenis van de regiefunctie Deel 2

20 4. Wat is regie-productie concept? Richting en opdracht geven aan de uitvoering om de organisatiedoelstellingen te realiseren wordt de regiefunctie genoemd. Hieronder valt dus ook de strategische advies rol (opdrachtgeverschap). De verzameling (uitvoerende) taken alsmede de inhoudelijke coördinatie van (en de leiding op) de taken wordt de productiefunctie genoemd (opdrachtnemerschap). Elke organisatie bepaalt zelf wat onder regie- en productie valt. Regie Productie Contractmanagement Beheersmanagement uitbesteed management contractrelaties Interne (zelfstandige) Productie eenheid Klantmanagement Beleid, Innovatie/ adviesmanagement inbesteed 20

21 De regie-organisatie: taakdomein Contractmanagement: nodig om de facilitaire diensten te kunnen in- of uit te besteden en de daaruit voortvloeiende contracten te beheren; Beheersmanagement: nodig om het proces te controleren en te beheersen; Klantmanagement: richt zich opde primaire verbinding tussen klant en gebruikers en de regieorganisatie. Tevens waakt zij over de kwaliteit van de levering; Beleid, innovatie en adviesmanagement: richt zich op de inhoudelijke aspecten zoals strategie, beleid, portfoliomanagement, ketenbeheer, advies en programmamanagement. 21 Contractmanagement Beheersmanagement leveringsoriëntatie management Klantmanagement Innovatie/ adviesmanagement Klantoriëntatie

22 Productie De productiefuncties kunnen worden inbesteed, uitbesteed of worden om verschillende redenen nog zelf uitgevoerd omdat de concernleiding de mening is toegedaan dat in- of uitbesteding om verschillende redenen niet opportuun is. contractrelaties In de praktijk een mix van zelf productie, en in-uitbesteding. Productie uitbesteed Interne (zelfstandige) Productie eenheid inbesteed 22

23 Kenmerken Elke organisatie vult regie zelf in; Mix van productiemogelijkheden (zelf doen, inbesteding en uitbesteding); De productie-eenheden bieden optimale mogelijkheden tot sharen ; Contractrelaties tussen regie en productie-eenheden; Pro-actieve vraaggerichtheid; Klantdifferentiatie en uniformering en standaardisatie Meer sturen op resultaat. 23

24 Verschillende voorbeelden van regieorganisaties in de praktijk Variant 1: voorbeeld BZK en Justitie En in friesland 6 gemeenten: ISZF Variant 2 voorbeeld KPN Variant 3 Voorbeeld VWS Delta Lloyd organisatie organisatie organisatie organisatie regie regie regie regie G ezam enlijke facilitaire uitvoerings organisatie Leveranciers (externe productie) Interne productie Leveranciers (externe productie) Leveranciers (externe productie) 24

25 5. Sturing en beheersing leiding Beleid, sturing en control Klanten DVA/ SLA s regie organisatie Aanbod Afnemers Servicedesk contracten Servicemanagers/ accountmanagers Leveranciers Productie 25

26 Drie klantsystemen voor de regieorganisatie 26

27 6. Soorten regieorganisaties leiding Regie Beleid, sturing en control Klanten DVA/ SLA s regie organisatie Aanbod Afnemers Hybride gebied Servicedesk contracten Servicemanagers/ accountmanagers Leveranciers Productie 27

28 7. Taken binnen de regieorganisatie Taakvelden Heeft betrekking op: Inkoop en Contractmanagement Opstellen programma van eisen, contracteren van marktpartijen, beheren en controleren van contracten. Beheersmanagement Monitoren van de uitvoering, bewaken kwaliteit en kosten, kwaliteitscontrole, kwaliteitsmanagement, begroting en budgetcontrole Klantmanagement In kaart brengen van de behoefte/ vraag/ tevredenheid. Locatiemanagement, accountmanagement, servicemanagement. Beleid, innovatie en adviesmanagement Beleid, ontwikkeling en innovatie, (w.o huisvesting-, milieubeleid), kantoorinnovatie, beveiligings- en veiligheidsaspecten, inkoopmanagement. 28

29 Taken inkoop en contractmanagement Zorgen voor levering diensten en producten Een bijdrage leveren aan het vaststellen van de klantbehoefte en het vertalen daarvan in een programma van eisen. (i.s.m. de Eenheid Inkoop) participeren in het gehele verwervingsproces (specificeren, selecteren en contracteren) en mede zorgdragen voor het zowel juridisch, financieel, organisatorisch als inhoudelijk afsluiten van passende contracten/convenanten. Beoordelen van contracten/-afspraken (periodiek en gedurende contractperiode). Een bijdrage leveren aan het opstellen en evalueren van DVA's en SLA's. Contractenbeheer Registratie en beheer van contracten, contractgegevens en afspraken. Bewaken van contractafspraken, acties en planning, tevens een signaleringsfunctie. (Proactief) advies verstrekken over de afhandeling van diverse contractuele aangelegenheden en de realisatie daarvan. Coördineren van informatie over de contracten. Leveranciersbeheer Onderhouden van opdrachtgever-opdrachtnemer relaties met leveranciers. Volgen van ontwikkelingen bij leveranciers (t.b.v. FD-regie/klanten). Informeren van c.q. sparren/afstemmen met leveranciers. Sturen en meten Analyseren van en rapporteren over gerealiseerde versus afgesproken dienstverlening. Bewaken leveranciersprestaties (aan de hand van managementrapportages en meetresultaten van de leverancier) en initiëren verbetervoorstellen. (Bij)sturen van de leveranciers. 29

30 Taken beheersmanagement Zorgen voor levering diensten en producten. Een bijdrage leveren aan het vaststellen van de klantbehoefte, het vertalen daarvan in een programma van eisen en de totstandkoming van contracten. Een bijdrage leveren aan het opstellen en evalueren van DVA's en SLA's. De servicecatalogus, de dienstbeschrijvingen en het Facilitair samenstellen en beheren. Beheersing ( control ) De rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde diensten beoordelen en de (financiële) risico s analyseren. Kostprijzen vaststellen. De mate van marktconformiteit analyseren, onder meer door het uitvoeren van kostprijsanalyses en benchmarken. Ontwikkelen en beheren van een kwaliteitszorgsysteem. Gestructureerd sturen en coördineren van activiteiten en processen en een bijdrage leveren aan het toezicht op de kwaliteit van de te leveren diensten. Beheren en actualiseren van de eigen (intern FD-regie) gegevensbestanden en de kwaliteit van die bestanden bewaken. Analyseren van en rapporteren over de eigen beheerde gegevens. Sturen en meten De beschikbare informatie (aangeleverd door de regie-clusters) over de financiële prestaties, de tevredenheid en de prestaties van de leveranciers aggregeren, integraal analyseren en daarover aan het management rapporteren. Verbetervoorstellen doen o.a. gericht op het verbeteren van het totale proces. Financiële controle Voorbereiden en vaststellen budgettair kader, verdeling budget, begroting, uitvoering (bestedingen, beleidsbeslissingen met financiële gevolgen) e.d Zorgdragen voor uitvoering en verantwoording op financieel terrein. Zorgdragen voor de factuurafhandeling. 30

31 Taken klantmanagement Relatiebeheer Onderhouden van opdrachtgever-opdrachtnemer relaties met klanten Volgen van ontwikkelingen bij klant en klantbehoeften Informeren van, sparren met en beïnvloeden van klanten Zorgen voor levering van dienstverlening Initiëren en bewaken van de vertaling van klantbehoeften naar aanbod in dienstverlening, inclusief de controle op de output Adviezen en voorstellen met klant bespreken, onderhandelen hierover en opdracht van de klant tot uitvoering verkrijgen Troubleshooting Sturen op resultaten Dienstverleningsafspraken vastleggen in DVA en SLA s en deze beheren Samen met klanten sturen op de resultaten Initiëren van stuurmaatregelen, veranderingen van de dienstverlening of veranderingen in strategie of strategische planning Bewaken van klantbelang Zorgen voor vertegenwoordiging van het klantbelang Bewaken van de tevredenheid van klanten en afnemers Toezicht op afhandeling van klachten en storingen door productie 31

32 Taken Beleid, innovatie en advies Beleid- en strategievorming en opstellen strategische plannen Az-strategie, Uit- inbestedingstrategie Risicoanalyse Innovatie en verandering Marktverkenning Vormen beleid, Toetsen aan beleid en kaders Strategie en control (op handhaven) veiligheid en beveiliging (fysiek en informatie) Adviseren /informatiemanagement Adviseren Huisvesting, facilitair services, milieu, beveiliging en bhv etc. Dienstenintegratie Verbindingen en processen tussen de leveranciers organiseren en bewaken Architectuur/ blauwdruk van de bedrijfsvoering managen Bepalen en onderhouden blauwdruk van technische en functionaliteit technische basis Portfoliomanagement Functionaliteit beheren/ vaststellen/ samenhang bewaken Programmamanagement Management van projecten Vertalen klantvraag naar functionaliteiten Procesbegeleiding Het laten doen van implementatie en bewaken Ontwikkeling producten en (nieuwe) diensten Coördineren samenhang 32

33 de vorming en werking van de regiefunctie Deel 3

34 8. Plaats van de regieorganisatie management S S Leveranciers (inbesteed, Uitbesteed, Interne productie-eenheid) Contractmanagement Beheersmanagement Klantmanagement Innovatie/ adviesmanagement Klantorganisatie T T O O De oriëntatie op de contracten en controle op de leveranciers, de processen, de kosten en de resultaten. leveringsoriëntatie Klantoriëntatie De oriëntatie op de klanten en gebruikers op het gebied van beleidsontwikkeling, behoeftebepaling, ondersteuning, procesinnovatie, en advisering. 34

35 inbesteden uitbesteden 35 intern Regiefunctie/ organisatie

36 Strategische top (algemene leiding) Bestuur Leiding Raad van bestuur Lijnmanagement (middenmanagement) Technostructuur (beïnvloeden het werk van het primaire proces Strategische planning Control Financieel ez Operations research Productieplanning Management Operations & Management Marketing Afdelings Managers & Regionale verkoop managers Coördinatoren & vertegenwoordigers Juridisch Public relaties Communicatie Research Personeel Facilitair Facturering ICT Facilitaire inkoop Ondersteunende staf (ondersteunen het werk van het primaire proces) Operatie Inkoop (primaire proces) Machine operators Assemblers Verkoop logistiek 36

37 9. Processen in de regieorganisatie Processen Beleid- en strategievorming en opstellen strategische plannen Zorgen voor de levering van diensten en producten Relatiebeheer Adviseren / informatiemanagement Contractenbeheer Leveranciersbeheer (extern gericht) Diensten integratie Architectuur/blauwdruk van de bedrijfsvoering managen Portfoliomanagement Sturen en meten Beheersing Financiële controle Programmamanagement 37

38 Samenhang processen, taken en partijen Processen (zorgen voor) Levering van producten en diensten (ict en az) Klanten en leiding Leveranciers Andere afdeling Contract management Beheers manageme nt Klant management Beleid, innov. Advies X X X X X X X Contractenbeheer X Leveranciersbeheer (extern gericht) Beheersing X X Sturen en meten X X X X X X Financiële controle X X Relatiebeheer X X X X Beleid (vorming) en (voorstellen) kaders Adviseren /informatiemanagement X X X X X X X X programmamanagement X X X X Architectuur X X Portfoliomanagement X Dienstenintegratie X X X X X X 38

39 10. Dienstenintegratie De multi-vendor model is complexer dan de singlevendor. Twee gevaren: gebrek aan vendor accountability and management overzicht Noodzaak tot integratie van de processen Oplossing: system integrator of guardian role concept. The Guardian Role The guardian is responsible for: End-to-end management of the multi-vendor environment* Stable production environment and Disaster Recovery This approach is captured in the legal agreements the Bank has in place with all vendors opdrachtgever regieorganisatie Opdrachtnemer Leverancier 1 Guardian Guardian Leverancier Vendor 2 Leverancier 3 39

40 11. De werking van de regiefunctie De intermediair tussen klant/ gebruiker en leverancier De harde kant van de regieorganisatie: systemen, radars, wijzers, gewichten etc. De zachte kant van de regieorganisatie:kleur, gevoel, functie, imago, werking De lerende regie functie/organisatie: klok leren lezen, bijstellen, afstellen, 40

41 Coördinatie Beleid- en strategievorming Zorgen voor producten en diensten Relatiebeheer Adviseren/ informatiemanagement Contract/ leveranciersbeheer Dienstenintegratie Architectuur/blauwdruk Portfoliomanagement Sturen en meten Beheersing Financiële controle programmamanagement S Strategie t.a.v. Sourcing vendorrelatie Vraagvertaling Klantbehoefte plusdienstverlening omgevingsinvloeden V/I I K c L P L Processen worden beïnvloed door: Verandering/ innovatie Noodzaak tot leren Inhoud Kennis van FAZ Contractkennis Kennis van VWS Kennis van klanten Kennis KPI s. Balans tussen klanten en leverancier(s) Processen De opdrachtgever/ opdrachtnemerrelatie Partnerschap Prestatiemanagement Contractbeheer Vertaling klantbehoeftevraag Klantadvisering Troubleshooting relatiebeheer 41

42 De andere kant van de regieorganisatie De zachte kant Competenties en rollen Cultuur Resultaatsturing Team (samenwerken,elkaar aanvullen, problemen oplossen) Coaching Opleiding Management Leren en innoveren 42

43 12. Competenties in de regieorganisatie 43

44 Competenties: achtergrond Er zijn verschillende modellen voor het indelen van competenties. We sluiten aan bij een veelgebruikte indeling. In deze indeling wordt onderscheid gemaakt tussen: Bestuurlijk-organisatorische competenties: accent op structuuraspecten zoals leidinggeven, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid. Sociaal-communicatieve competenties: accent op cultuuraspecten zoals samenwerken, organisatiesensitiviteit, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden Intellectuele competenties: accent op denkkracht zoals analytisch vermogen, oordeelsvorming, creativiteit Emotionele competenties: accent op gevoel zoals inlevingsvermogen, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, integriteit Taakgerichte competenties: accent op daadkracht zoals initiatief, kwaliteitsbewustzijn, besluitvaardigheid, flexibiliteit. 44

45 13. Leiding geven in de facilitaire regieorganisatie Stijl: Leiderschap: vooruitkijken vs Management: terugkijken Verschil tussen richting geven en plannen en budgetteren; Uitlijnen vs organiseren en bestaffen; Motiveren vs controleren. Inhoud: Output en geen inputsturing; Klant- en innovatie/beleidsmanagement, contract- en controlmanagement. Professionele zelfstandige medewerkers. 45

46 Bereidheid en vaardigheid van medewerkers.. Leiderschapsstijlen - W I L L S K I L L Bekwaamheid - S K I L L - Deskundigheid laag hoog grote vaardigheid geringe bereidheid S T I M U L E R E N overtuigen geringe vaardigheid geringe bereidheid I N S T R U E R E N vervangen W I L L S K I L L matrix grote vaardigheid sterke bereidheid D E L E G E R E N betrekken geringe vaardigheid sterke bereidheid O P L E I D E N kansen bieden 46 laag Bereidheid - W I L L - Motivatie hoog

47 ..en leidinggeven. Leiderschapsstijlen - Effectieve stijlen S T I J L is effectief als.. 47

48 14. Vorming van een regieorganisatie STRATEGIE SCOPE SELECTIE DUE DILLIGENCE TRANSITIE CONTRACT TRANSFORMATIE bestuurlijk akkoord Protocol van overdracht (inc activa) HRM/formatie Concept convenant/ Concept dva/sla s Gezamenlijke kpi s en formatmanagementrapportage Due Dilligence Second opinion kosten Intentieverklaring Eerste Verkenning Voornemen tot intentieverklaring Toetsingskader/ business case en randvoorwaarden voorbereiding 48Visieontwikkeling

49 Enkele voorwaarden voor succes Dienstenpakket Helder, volledig Draagvlak Medewerkers, OR, management Service level agreements SMART (Specifiek, Meetbaar, Afstemming, Relevant, Tijdgebonden) Processen werkwijzen Inzicht, volledig, medium detail Kosten scherp in beeld HRM: mens en verandering Sense of Urgency 49

50 10 ervaringen bij invoering regie-productieconcept 1. Draag zorg voor bestuurlijk draagvlak. 2. Communiceer duidelijk en eerlijk naar medewerkers, OR en klanten. 3. Ben als regieorganisatie zakelijk en professioneel met aandacht voor sturing op prestatie, resultaat en kosten. 4. Benoem ten behoeve van de regieorganisatie de competenties en vaardigheden (en draag uiteraard zorg voor de juiste mensen op de juiste plaats). 5. Organiseer professioneel opdrachtgeverschap waarin vertrouwen centraal staat en de klantrol en behoefte als uitgangspunten worden genomen in het handelen van de regieorganisatie. 6. Bewaak de relatie tussen governance en uitvoering. 7. Opdrachtnemende partijen zijn partners die in een vroeg stadium betrokken moeten worden om gezamenlijk prestatie-indicatoren en beoordelingscriteria te ontwikkelen. 8. Heb met medewerkers en klanten wel discussie over het hoe maar geen discussie over het doel en tijdpad. 9. De invoering van regie-productie is een evolutie waarin het leervermogen van mens en organisatie wordt geactiveerd en gemobiliseerd. 10. Standaardiseer de processen en producten op productie, differentieer per business unit en klantbehoefte op regie. 50

51 15. Facilitair manager als regisseur De facilitair manager stuurt niet meer zijn eigen operationele werknemers aan maar externe partijen. Met specialistische aanbieders op het gebied van bijvoorbeeld catering, schoonmaak, receptie en beveiliging sluit hij contracten af. Hij maakt afspraken over de dienstverlening, die worden vastgelegd in SLA s. En hij onderhoudt het contact met zijn leveranciers, zodat de diensten ook volgens de afgesproken kwaliteitsnormen worden geleverd. Hij/zij staat dichter op het primaire proces, weet wat de gebruiker/ klant wil, kent de (de toekomstige behoefte), kent de ontwikkeling van de markt. Hij/ zij maakt en bewaakt (de uitvoering) van het beleid. Draagt zorg voor innovatie. Hij krijgt als het ware een regiefunctie. Hij/ zij voert de integrale sturing op de vervulling van de klantbehoefte 51

De regiefunctie. Inhoud 13 en 26 april 2007. 16 juni 2007

De regiefunctie. Inhoud 13 en 26 april 2007. 16 juni 2007 De regiefunctie Drs ing L.P. de Rouw 16 en 23 april 2007 Inhoud 13 en 26 april 2007 Welkom en kennismaken; Deel 1. Organisatieontwikkelingen in serviceverlening: de facilitaire regieorganisatie; Casus

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

DE REGIEROL VAN HET FACILITAIR BEDRIJF

DE REGIEROL VAN HET FACILITAIR BEDRIJF Leon-Paul de Rouw en Henk Rietveld STRATEGIE ONDER DE KNIE 4 (SLOT) DE REGIEROL VAN HET FACILITAIR BEDRIJF In de voorgaande delen in deze reeks is ingegaan op sturingsconcepten die een facilitair bedrijf

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

DE MOEDER ALLER BASELINES

DE MOEDER ALLER BASELINES DE MOEDER ALLER BASELINES POLDEREN MET IB? X VRIJBLIJVENDHEID BESLUITELOOSHEID Polderen: compromissen sluiten en samenwerken als kernpunt van beleid 1 OF AFREKENEN? WIE NIET IN CONTROL IS VAN ZIJN DIENSTVERLENING

Nadere informatie

FM bij de overheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM bij de overheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM bij de overheid Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief een vierdelige artikelenreeks over de transformatie naar een nieuwe

Nadere informatie

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Maastricht Hospitality Consultants b.v. Op de Thermen 28 B Postbus 755

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

FACILITAIRE ORGANISATIE

FACILITAIRE ORGANISATIE Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Voor het realiseren van de facilitaire strategie bestaan diverse sturingsconcepten. Deze ondersteunen de facilitaire organisatie bij het inrichten en beheersen van het

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden NEVI Contract Management-dag De kracht van organiseren Best practice bij Nationale-Nederlanden 1 Programma Nationale-Nederlanden in vogelvlucht Mission statement Sourcing Organisatie Sourcing incl. contractmanagement

Nadere informatie

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Fundament CLM november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Agenda Aanleiding en start contractmanagement Kijk op contractmanagement Aanpak inrichting bij UWV

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus HAGA Ziekenhuis Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN 2767 Hans Heesen Eef Bouman HAGA - Onderhoudsniveaus Aard en omvang Dia 2 HAGA Onderhoudsniveaus Visie RvB Opdrachtgever wil het uitbesteden

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Dr.ir. Leentje Volker TU Delft / Bouwkunde / RE&H Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw Publiek opdrachtgeverschap

Nadere informatie

We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen!

We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen! We doen niets waarvoor de klant niet zou willen betalen! Gewenste resultaten Klanten de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid tegen de laagste kosten. Medewerkers zingeving, veiligheid en een eerlijke behandeling.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Contract management. Wat is Contract management?

Contract management. Wat is Contract management? Contract management Wat is Contract management? 3 Contractmanagement 4 Contract management? 5 Contractbeheer? 6 Definitie Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Facto Congres 26 mei 2011 Jos Barnhoorn Snr. Project Mgr. Johnson Controls Wie is Jos Barnhoorn?

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Software als Service *

Software als Service * Software als Service * Een nieuw tijdperk voor testen? Wijnand Derks Telematica Instituut wijnand.derks@telin.nl * Deze presentatie is gebaseerd op het rapport: Roadmap Software als Service, i.s.m. TNO

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

tijdschrift voor informatie en management

tijdschrift voor informatie en management tijdschrift voor informatie en Interview Maarten Hillenaar, Rijks-CIO Gooi eigen servers en pc s niet weg Project: stop dat project! Businessinnovatie met ict CIO: redder van grote projecten? www.uitgeverijtiem.nl

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie