NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI over bet jaar 1939

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940 VERSLAG over bet jaar 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD EN VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN CENSOREN DRUKKERiJ BRUSSEL DER NAr.rIONALE BAN:!';: VAN BELGI fi.; 1940

2

3 VERSLAG OYER HETJAAR 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUYERNEUR IN NAAM YAN DEN Regentenraad

4

5 MIJNE HEEREN, Gij zijt hier vergaderd om kennis te nemen van het verslag over de verrichtingen van het jaar Dit verslag if';een aanvulling en, in een zekere mate, een synthese van de gegevens die U worden verstrekt in de bescheiden welke de Bank over haar eigen bedrijvigheid alsmede over de economische ontwikkeling van België in het licht zendt. Het zal dus alleen handelen over de voornaamste feiten die betrekking hebben tot hetcrediet, de munt en den wissel. Niet ongewenscht ware wellicht een woord vooraf, in verband met de herziening der statuten waaraan uw vergadering van 23 September 1939 haar zitting heeft besteed

6 HERZIENING DER '"STA'.fUTEN Reeds in 1937 had de wetgever de Bank het middel bezorgd om zich in 't vervolg publieke effecten te kunnen aanschaffen, deze te disconteeren en te verkoopen, ten einde 'het volbrengen van haar zending als marktregelaarster te vergemakkelijken, en haar taak aan te passen aande wijzigingen welke de bankstructuur en -techniek hadden ondergaan. Voorzichtigheidshalve werden evenwel dé nieuwe verrichtingen welke de Bank voortaan ZOu mogen doen,' binnen eng afgebakende grenzen gehouden. Maar de omstandigheden wilden, dat 'deze ah-as werden verbreed., "Met de wijzigingen aan de organiekewet in 1939, werd afschaffing van de vroegere grenzendualiteit mogelijk - fr. 500 millioen voor de kortloopende publieke effecten, één milliard voor de effecten op langen termijn - benevens verhooging van het geautoriseerde bedrag tot fr. 5 milliard, dit cijfer kunnende ietwat worden opgevoerd door de speling van het afschrijven der effecten welke de Bank, krachtens de wetten van 27 December 1930 en 19 Juli 1932, onder zich houdt. De beschouwing waardoor zich de wetgever van 1937 had laten leiden, en met name de wil om te beletten, dat de nieuwe actiemiddelen waarover de Bank ging beschikken, ten bate van de Schatkist zouden worden afgeleid, is dus ook nog, in 1939, beslissend gebleven. Het verslag aan den Koning, dat het besluit van 24 Augustus 1939 vooraf- -6-,

7 gaat) getuigt daarvan waar het de veelvuldige garanties onderstreept, die tegen -misbruiken bij de financiering van 's Bijks.t behoeften werden genomèn. Aangestipt zij hier evenwel, dat, technisch gesproken, de verrichtingen van de Bank in de markt geen bijzondere beperkingen vergen: zoo wordt inzonderheid niet goed ingezien, waarom tegen verrichtingen met publieke effecten restrictiemaatregelen zouden worden genomen, waar disconto, beleeningen en voorschotten er totaal vrij van zijn. Trouwens, aard en volume der interventies van de Bank in de markt; zijn niet bij voorbaat te bepalen, maar worden daarentegen steeds door de omstandighed en opgedrongen. De interventies van de Bank streven nu eens naar beïnvloeding van den rentestand en naar doeltreffendheid van den discontovoet, dan eens naar verwekking van credietuitbreiding of -inkrimping, danweer naar vrijwaring van de interne credietbasis met te ageeren op de internationale kapitaalbewegingen. Geen enkel dezer aan de administratie van de munt en van het crediet onontbeerlijke technische middelen, verdraagt andere restrioties dan degene die besloten liggen in de verplichting tothandhaving van den wettelijken minimumgoudvoorraad. Wat er ook van zij, waarheid is, dat de organisatie van onze monetaire markt hierin een zij het dan ook beperkte, maar alleszins kostbare hulp heeft gevonden, die, nu reeds, niet te versmaden vruchten heeft afgeworpen. Bij deze herziening, werd in gemeenschappelijk overleg tusschen Bank en Schatkist de aanwending van het provenu der verrichtingen met publieke effecten bepaald. Voorts werd een andere grondige wijziging aan de handvest van de Bank gebracht. Haar werel in zake belegging van eigen gelden het maximum der met haar statuten vereenigbare vrijheid gelaten.. * * * 7 -.

8 Bij koninklijk besluit van 30 November 1939, worden de traditioneele betrekkingen van Bank tot Algemeene Spaar- en Lijfrentekas vastgelegd, zoo op het stuk van den financieelen dienst dezer instelling, als op dit van de deelneming der Bank aan haar beheer. Voor de Bank is het een voldoening geweest, opnieuw haar vertegenwoordiging te hebben in den schoot van den Raad der Banque du Congo Belge, zoodat de samenwerking voortvloeiend uit de gebondenheid van Moederland en Kolonie, zoo op monetair als op economisch gebied, nog inniger wordt

9 MONETAIRE ONTWIKKELING Aan het begin van 1939, vertoont de monetaire ontwikkeling een tweevoudige strekking: een kapitaalafvloeiing van het buitenland naar België, en een neiging tot circulatieuitbreiding. Waar deze laatste strekking het geheele jaar aanhield, zelfs vanaf einde Augustus is gaan aanzwellen, kwam er herhaaldelijk omkeer in de richting der kapitaalbeweging. Vanaf einde Februari, zijn de binnenlandsche politieke moeilijkheden van rond Nieuwjaar 1939, en de verscherping in den internationalen toestand aanleiding tot groote vraag naar deviezen. De goudafvloeiingen die de Bank daardoor ondervindt houden maar op den 22 n April, en wel op het oogenblik, dat de binnenlandsche politieke moeilijkheden hun oplossing vinden. In den loop van deze periode, en voor zoover haarsdunkens ze door op te treden de afwikkeling der crisis kan bespoedigen, stelt de Bank de technische weermiddelen in werking. De omkeer van Mei is het vertrekpunt eener progressieve en regelmatige goudtoevloeiing, bij zooverre, dat einde Augustus, net wanneer het internationaal conflict met losbarsting dreigt, de Bank haar goudreserves weer heeft kunnen herstellen. Het beginnen der vijandelijkheden stopt niet zoo dadelijk de kapitaalbeweging naar België. Goudafvoer wordt maar eerst einde -9-

10 September geboekt, doch houdt aan tot einde November. Aanleiding daartoe is èn de stand der wisselmarkt èn de gewijzigde financiering van onzen buitenlandschen handel. Sindsdien blijven de goudreserves nagenoeg onaangeroerd. Harerzijds neemt de circulatie sedert half Augustus tot aanvang September toe; ze loopt lichtjes terug tijdens de tweede helft van October, en stijgt naderhand opnieuw, traagzaam maar voortdurend. Kortom, sedert de gebeurtenissen van September wordt de monetaire ontwikkeling hoofdzakelijk door de liquiditeitszorg beïnvloed. * * * De zoo pas geschetste ontwikkeling zal duidelijker blijken uit enkele vergelijkende cijfers. En dan ZIJ er nog eerst op gewezen, dat de monetaire errculatie van een land niet alleen wordt beoordeeld naar den omvang der biljetten voorkomend op de weekstaten van de centrale bank. In werkelijkheid begrijpt de monetaire circulatie bovendien de rekeningcourantsaldi bij de Bank, het tegoed in postcheckrekening, het tegoed op zicht bij de banken en ten slotte het teekengeld, biljetten en pasmunt, in omloop voor rekening van de Schatkist (1). De gezamenlijke bewegingen van de aldus opgevatte monetaire circulatie, vertoonen schommelingen die ver beneden deze van den omloop der bankbiljetten liggen. Waar van 29 December 1938 op 28 December 1939, deze laatste met fr millioen of 27, 3 % aangroeit, stijgt de totale monetaire circulatie slechts met ongeveer (1) Zie Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie, Juli- en Augustusnummers 1939, blz. 1 tot 8 en 97 tot 110, Novembernummer 1939, blz. 430 tot

11 10 %. Hieruit volgt, en 't spreekt vanzelf, dat het oploopen der biljettencirculatie in de eerste plaats slechts het gevolg is ecner wijziging in de samenstelling van de binnen het land aanwezige betaalmiddelen, n.l. door verscherping der oppotting en krimping der bankdeposito' s. Aldus opgevat, weerspiegelt de monetaire circulatie eveneens den terugslag der monetaire crisis van begin 1939 en der internationale politieke crisis vanhet tweede halfjaar. Tijdens de eerste periode loopt die circulatie op van Ir millioen, begin Juli 1938, tot fr millioen, begin Februari 1939, grootendeels omdat de bankbiljetten in omloop van fr millioen op 23 Juni 1938, tot fr millioen op 9 Februari 1939 stijgen. Daarna zinkt de circulatie tot fr miilioen aan het begin van Mei, en wel ten gevolge van de inkrimping der deposito's op zicht bij de banken, vermits, na een vrijwel geringe vermindering haif Maart, de biljettencirculatie harerzijds op 4 Mei tot fr millioen stijgt, of fr. 250 millioen meer dan op 9 Februari. Vanaf Mei, wijl tegelijk de ontspanning in de wisselmarkt toeneemt, gaat de gezamenlijke circulatie "veer opwaarts. Ze bereikt fr millioen begin September, wat te verklaren is door den aangroei van de deposito 's op zicht bij de banken voor de periode gaande tot Augustus en, sedert einde Juli, eveneens door de uitbreiding van de biljettencirculatie die, van fr millioen op 18 Juli, opzwelt tot fr millioen op 7 September. Naderhand neemt de gezamenlijke circulatie op meer gematigde wijze toe: in de eerste dagen van Januari 1940 bedraagt ze ongeveer fr. 48 milliard; de deposito 's op zicht bij de banken zijn intusschen niet veel meer veranderd, terwijl de biljettenuitgifte van fr

12 millioen op 7 September, 28 December. slechts stijgt tot fr millioen op De door deze ontwikkeling vertolkte drang naar liquiditeit, uitte zich dus in het oppotten van aanzienlijke hoeveelheden bankbiljetten; het netto-tegoed in postcheckrekening, met fr millioen aan het begin van Januari 1940, wat fr. 513 millioen meer is dan begin Januari 1939, werd in den loop der laatste maanden maar momenteel aangesproken; daartegenover staat, dat de rekeningen op zicht bij de banken deze ontwikkeling sterk hebben aangevoeld: van 31 December 1938 op denzelfden datum van 1939, liepen ze met ongeveer één milliard terug. Aangestipt zij hier terloops en zonder bij de interpretatie van deze vergelijking stil te blijven, dat hoe fel ze ook moge aangezwollen zijn, de gezamenlijke circulatie gevoelig lager gebleven is dan het maximumcijfer van Juli 1937, met fr millioen, wat ongeveer 2,5 milliard meer is dan rond nieuwjaar * * * Einde 1938 en 1939 waren de activa van de Bank, onder vorm van goud en deviezen, van disconto 's en voorschotten, aldus samengesteld, in millioentallen franken : Datum Goud en deviezen Binnen- Buiten- Voorschotten Minimale landsche landsche op overheids- TOTAAL Totaal wettelijke Overschot wissels wissels fondsen kasvoorraad ,;-erschil I I I I I + 8 I j

13 Uit deze vergelijking blijkt, dat van het eene jaar op het andere, de veranderingen in den toestand vooral veroorzaakt zijn door de toeneming van het door de Bank verstrekte crediet, terwijl, tijdens het vorige dienstjaar, de teruggang van de goudreserves het hoofdelement er van is geweest. * * * Goudornzet. De inkrimping van den goudvoorraad der Bank bedraagt fr. 583 millioen in één jaar en spruit voort uit tal van bewegingen die zich onderling hebben opgevangen, althans voor een deel. Netto werd aan de markt voor fr millioen goud afgestaan. Dit is verre van veel, rekening gehouden met de groote wisselbewegingen van 1939, en de onveiligheid waartoe het internationaal conflict aanleiding heeft gegeven. In dit bedrag van fr millioen is niet begrepen het goud dat door de Schatkist afgestaan of teruggehaald werd. Deze heeft in den loop van het jaar voor fr millioen aan de Bank afgegeven en voor fr. 600 millioen teruggenomen. Op 25 December 1939, bezit de Schatkist goud voor fr. 506 millioen, tegen fr millioen één jaar te voren. De Schatkist heeft de buitenlandsche markten niet aangesproken, behalve voor het hernieuwen der met Nederland en Zwitserland in 1938 afgesloten kortloopende leeningen. De Nederlandsche schijf werd van 35 millioen op 31 millioen gulden teruggebracht, terwijl de Zwitsersche van 25 millioen tot 15 millioen Zwitsersche franks werd verminderd. Extra-aflossingen van buitenlandsche schulden hebben de goudbewegingen slechts weinig beïnvloed. Dergelijke verrichtingen voor rekening van private vennootschappen, Belgische of Congoleesche, werden dit jaar niet geboekt. * * * -13 -

14 Disconto en voorschotten. Het door de Rank verstrekte crediet vertoont een eerste hoogtepunt op 4 Mei 1939: wisselportefeuille en voorschotten beloopen tezamen fr millioen. Op 3 Augustus is dit cijfer tot fr millioen gedaald, wat nagenoeg overeenstemt met het minimum van Evenwel hervat de uitbreiding. Sinds einde Augustus wordt die tendentie bestendig, wat trouwens bijna alle landen beleven. De credietverleening stijgt tot fr millioen op 7 September, inzonderheid ten gevolge van de private behoeften, daalt daarna tot fr millioen op 28 September, en neemt dan gestadig toe tot fr millioen op 28 December. Tot een beloop van fr millioen komt deze laatste toeneming voort uit het opnemen van kortloopende overheidsfondsen, waarvan fr. 500 millioen in ruil met door de Schatkist teruggenomen goudreserves. Op één jaar afstand, is het rentetarief van de Bank lichtjes gedaald. Slechts tijdens de monetaire crisis, n.l. den 17 n April, werd het sedert 27 October 1938 stabiel gebleven tarief gevoelig opgedreven: van 2,5 % tot 4 % voor het disconto van accepten, van 4 % tot5,5 % voor de voorschotten op overheidsfondsen. De Bank heeft zich naar de geleidelijke ontspanning gedragen, waar ZIJ tweemaal, den Ir Mei en den 6 n Juli, haar rentetarief verlaagde. Sedert dezen laatsten datum doet het disconto voor geaccepteerde wissels en warrants 2,5 v: Bovendien worden nu, tot een beloop van 95 % der nominale waarde, en tegen 2,5 %, voorschotten toegestaan op publieke effecten met hoogstens 4 maanden looptijd, ten einde de ordening van de geldmarkt te bevorderen. Sedert denzel den datum, doen het disconto voor niet ge;accep-, teerde wissels en promessen, de rente op aan- en verkoop van in buiten- -14-

15 landsche valuta gestelde wissels, de rente op beleeningen en voorschotten in rekening-courant 3,5 %. Om den uit voerhandel te bevorderen, voert de Bank ten slotte nog een extra-rente in van 1,5 % voor geaccepteerde of documentaire wissels en bankaccepten getrokken naar aanleiding van verkoop aan het buitenland van in België gefabriceerde producten (1)'. * * * Het volgende staatje geeft de ontwikkeling weer van de onmiddellijk opvraagbare verbintenissen van de Bank, per 25 December van de laatste twee jaren (in millioentallen franken) : Biljettencirculatie en verbintenisaen op zicht. Biljetten I Rekening-courantsaldi Datum in Lichamen TOTAAL beheerd Particuomloop Banken Schatkist Clearings door lieren bijz. wet I _ ' I I Verschil I +' I I I I Het circulatieaccres dat uit deze vergelijking blijkt, wordt voor een bedrag van fr millioen vereffend door den teruggang der rekening-courantsaldi van de credietinstellingen, private of parastatale, en van de Schatkist vooral. Liquiditeitszorg en toestand yan 's Rijks financiën liggen deze laatste reductie ten grondslag. * ** (1) Zie het Julinummer van ons Tijdschrift, blz. 21 en

16 Wisselmarkt. Twee tijdvakken vallen in het verloop van den belga ten opzichte van de voornaamste buitenlandsoho valuta's te onderscheiden: het eerste gaat van Januari tot Augustus, het andere loopt sedert het begin der vijandelijkheden in Europa. Gedurende de acht eerste maanden van het jaar, bewegen zich te Brussel de contantwisselkoersen binnen vrij enge grenzen, uitgenomen de gulden die bestendig zwak blijft. Vast gestemd bij den aanvang des jaars, begeven de voornaamste andere Europeesche valuta's lichtjes rond einde April, waarna ze bijna stabiel blijven tot op den vooravond van het conflict. Van Augustus af, drijven de gebeurtenissen Pond sterling en Franschen frank aan deneenen kant, gulden, Zwitsersehen frank en Zweedsche kroon, aan den anderen, in uiteenloopende wegen. Waar, tot half November, deze laatste deviezen in opwaartsche richting gaan, zet zich het Pond sterling, dat feitelijk tot dusver de pariteit van belga 27,50 had gehouden, - omdat sedert nieuwjaar Engeland een feitelijke stahilitelt had verwezenlijkt, - aan het wijken tot belga 21,40 op 15 September. Het instellen van een wisselcontrôle metinbegrip van de beperking der transacties tot de behoorlijk gerechtvaardigde handelsverrichtingen, noch de eigenmachtige vaststelling van den goudprijs en van den dollarkoers, stremmen onmiddellijk de daling van het Pond op de buitenlandsche markten. Later evenwel heeft de koers den officieelen te Londen benaderd. Hij is dan ongeveer op dit peil gebleven tot aan het einde van het jaar, al vertoonde hij nog steeds ietwat neiging tot dalen. In Frankrijk wordt wisselcontrôle ingevoerd zoodra de vijandelijkheden inzetten. Op onze markt, gaat de Fransche frank parallel met Londen; de koersen van beide valuta's verloopen zijde aan zijde, op de basis van ongeveer 176,50 Fransche franks per Pond. Later wordt deze gebondenheid bevestigd, wanneer het Fransch-Engelsch accoord wordt gesloten, houdende samenvoeging van de hulpbronnen der beide.. Impermms. -IG -

17 De schommelingen in de dollarnoteeringen zijn te wijten aan den oorlogshinder in de internationale wisselbef.rekkingen; nl. aan het duurder worden der vrachten en der verzekeringen, waardoor de afstand. tusschen de gold-points nog verbreedt. Van gemiddeld belga 5,88 begin Augustus, stijgt de dollar tol belga 6,15, toppunt van 13 November. De verandering die daarna op de wisselmarkt intreedt brengt den dollar tot belga 5,99 terug einde Gulden en Zwitserschc frank hebben de beweging van den dollar gevolgd; ook de Zweedsche kroon, die sedert einde Augustus van de Engelsche munt is losgehaakt en gehecht aan den Amerikaansehen dollar op basis van Kr. 4,20, wat ietwat meer is dan het koersgemicldeldesedert einde liepen de koersen der voornaamste deviezen te Brussel als volgt: Koerswijzigingen der te Brussel genoteerde valuta's in ten honderd van het maandgemiddelde van Decemher 1937, 1938 en Valuta's Ten opzichte van de gemiddelde notecringen van December, VeI'- Wijzigingen I Wijzigingen Maanùgemiddelde t.o.v, December 1937 t.o.v. December 1938 van December Absolute 11'. 0/,) I I Absolute I ju % Pond sterling 23,G(:l9] - 5, ,4-4, ,5 Fransche frank 1:3,4408-6, ,8-2, ,0 YS. dollar 6, , ,5 + 0, ,7 Gulden 320,5461-6,8711-2,1-2,1271-0,7 Zwitsersche frank. 135,3591-0,8148-0,6 + 1, ,8 Zweedsche kroon 143,7395-7,9098-5,2 + 0, ,6 Noorsche kroon 137, ,7155-7,3-2,1815-1,6 Deensche kroon 116, , ,2-7,1758-5,8 Canada dollar 5,2522-0, ,8 1-0, ,8 De termijnmarkt is den belga gunstig gestemd tot in Februari. Dan stijgen de koersen snel tot in April, wan rna ze geleidelij k terugkeeren zoodat ze in Augustus lager liggen dan aan het begin van het jaar

18 De aanvang der vijandelijkheden heeft de termijnkoersen fel beroerd. Van 25 Augustus tot de tweede helft van September, zijn de noteeringen geschorst, uitgenomen voor het Pond. Het opgeld voor driemaandsdollars, dat in Augustus zoowat 1,5 % 's jaars was, stijgt in September tot gemiddeld4,5 % ; dit percentage wordt tot in November gehandhaafd en aan het einde van het jaar voorbijgestreefd. Sinds begin Augustus, doen Pond en Fransche frank disagio. In December stijgen de koersen van de vooraanstaande valuta's, met uitzondering van den Fransehen frank welks disagio toeneemt. Gedurende de eerste negen maanden van het jaar blijft de Bank in nauwe voeling met de termijnwisselmarkt. Waar ze tusschenbeide komt, gedreven door haar bezorgdheid voor ruimte en normale toestanden in die markt, tracht zij de koersen der valuta's met de rente van het geld in het buitenland te harmonieeren. Vrij aanzienlijk aan het begin van het jaar, worden deze interventies feitelijk vanaf 18 Augustus stopgezet, daar op dit oogenblik het koerspeil bevredigend blijkt. Voorts heeft dergelijke wijze van handelen maar reden van bestaan bij vrije ontwikkeling der wisselkoersen, wat sedert het laatste kwartaal voor de voornaamste valuta's niet meer het geval is. '* * * Compensatie- en betalingsaccoorden. De Bank heeft evenals vroeger haar medewerking verleend aan de uitvoering der oompensatic- en betalingsaccoorden, die in zwang zijn tusschen de Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie en diverse landen, waar contrôle op de deviezen- en kapitalencirculatie ingesteld is

19 KAPITAALMARKT Ook bij de ontwikkeling der geld- en kapitaalmarkt, is de strekking naar liquiditeit overheerschend, zoodat de tweede werd lamgelegd, terwijl de bedrijvigheid van de eerste toenam. I * 1 * * De noteeringen voor daggeld, die van Januari op Maart 1/2 % bereikten, stegen einde April tot 3 %. De hierop volgende dalingvoerde ze, op den vooravond der vijandelijkheden, tot beneden 1 % terug. In September komt redres tot 1,5 %, peil dat, bijna zonder onderbreking, tot einde 1939 behouden wordt. Geldmarkt. Het particulier disconto slaat denzelfden weg in, stijgt van gemiddeld 2 % gedurende de eerste twee maanden, tot 3,5 % einde Maart en 5 % einde April, waarna het tot 2,125 % terugloopt omstreeks haif Augustus; in September klimt het tot 3,25 % en sedert October blijft het ongeveer op 3,125 %. De rentestand van het toegewezen driemaandschatkistpapier. lichtjes dalend in de eerste dagen van 1939, loopt op tot ongeveer 2,5 % tijdens de monetaire crisis. Op een momenteele en vrij zwakke daling in Juli en Augustus volgt een betere stemming, zoodat, sedert einde October, de rente 2,75 % bedraagt. Wijl zij evenveel zorg besteedt aan een voldoening schenkende werking van het openbaar crediet als aan deze van het particulière, en -19 -

20 willende, in ernstige omstandigheden, bijdragen tot de regelmatigheid in 's Rijks betalingen, heeftde Bank bijzonder belang getoond voor het opnemen van Schatkistcertificaten opdat de Thesaurie over de onontbeerlijke middelen zou kunnen beschikken ter uitvoering van de politiek welke de Reg-eering, onder Parlementscontrôle, tot de hare heeft gemaakt. Dit impliceert voor de Bank een gebiedende verplichting zoolang het uitwerken en het ten uitvoerhrengen van een belastings- en leeningsprogramma dit vergen. Dat de Bank zonder ophouden de beschikbare kapitalen tot investeering in Schatkistcertificaten heeft trachten aan te zetten, is klaar. Zoo kwam dat, den 7 n Septornber, op de fr milliocn uitstaande certificaten, er voor fr millioen in de markt waren geplaatst. Op 5 October waren de geplaatste bedragen fr. l.362 millioen op een totale uitgifte van fr millioen en op 2 November beliepen die cijfers respectievelijk fr millioen en fr millioen. Dank zij deze techniek kon deomvang van het uitstaande schatkistpapier op 13 December 1939 tot fr millioen klimmen, de voor een bedrag van fr. 600 millioen in Maart 1938 uitgegeven en in Maart 1940 terugbetaalbare schatkistbons daarin niet begrepen (1). In overleg met de Bank, staakte het Herdisconteering- en Waarborginstituut een deel van het jaar de financiering zijner verrichtingen door uitgifte van certificaten. Toch was de toestand in de markt varirlien aard, dat genoemde instelling, alsmede de Dienst tot Vereffening der Crisiscredietverleeningen callgeld konden verkrijgen tot dekking yan eenaanzienlijk deel hunner behoeften onder de gunstige voorwaarden die daaraan verbon- (1) De gegevens betreffende de ontwikkeling van 's Rijles schuld en de verrichtingen van de Bank op de fondsenmarkt worden verstrekt door de driemaandelijksche staten, aan de Schatkist aan den eenen kant en de Bankaan denanderen; opgelegd bij koninklijk besluit van 24 Augustus 1939, art;

21 den zijn.ihet staat buiten twijfel dat deze praktijk niet toegepast zou kunnen wordenzonder den steun van de Bank die, in geval de markt nauwer wordt, deze instellingen 'altijd gewillig bijstand verleent. * * * De kapitaalmarkt werd in 1939 nog rustiger dan gedurende de Kapitaalmarkt. voorafgegane verslagperiode. Op één jaar afstand, is het gezamenlijke indexcijfer der nietvastrendeerende waarden (1928 = 100) in December 1939 van 35 tot 27 teruggeloopen, of met 23 %. De daling bereikt 28 % voor de groep der beschermde industrieën, 22 % voor die der niet-beschermde, en 30 % voor de gezamenlijke financieele ondernemingen. Vergeleken met het cijfer van Maart 1937, toen de jongste beursexpansie plaats vond, gaat het globale 'indexcijfer met 50 % terug. van de industriecle fondsen in 't alge- Het indexcijfer der gemiddelde beurswaarde obligaties daalt met 8 %, dit van devastrendeerende meen met 9 % in den tijd van een jaar. De koersen der overheidstondsen bleven een deel van het jaar in nedergaande beweging. Van 3 Januari op 3 Juli daalt de 4 % Geünificeerde Schuld van tot 84. Komt dan een kortstondig redres, waarna de teruggang weer inzet: tusschen 4 September en 17 November zinkt de Geünificeerde lot 67. Naderhand richten de noteerinszen,- zich weer eenigszins op tot 77,5, einde December. Alles bijeengenomen, beloopt de daling 13 % ten opzichte van het begin des jaars. De bedragen uitbetaald aan de liquidatiekassen van' de Beurs te Brussel, zijn heel wat geringer dan het jaar te voren. Voor de contantmarkt bedroegen, in 1939, de afdragingen fr millioen, tegen fr millioen in 1938, en fr millioen in Voor de termijnmarkt, fr. 508 mi1lioen in 1939, tegen fr. 991 millioen in 1938 en fr millioen in * * * - 21-

22 Uitgiften. Wat er nominaal aan obligaties en aandeelen voor rekening van private ondernemingen werd uitgegeven, is nog geringer dan in zooals blijkt uit het volgende staatje (in millioentallen franken) Oprichting van naamlooze vennootschappen (gestort bedrag op nominale waarde) fr. 214 Oprichting van personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gestort bedrag op nominale waarde). fr. 243 Kapitaalsverhoogingen (gestort bedrag op nominale waarde) fr. 858 Uitgiften van obligatiën fr. 41 Uitgiftepremiën fr. Totaal fr Waarvan moet worden afgetrokl\en : Inbreng in natura fr. 472 Inlijving van reserves bij het kapitaal fr. 598 Uitgiften voor terugbetaling van vroegere leeningen. fr. Totaal fr De netto-uitgiften voor rekening van private ondernemingen vertegenwoordigen dus fr. 286 millioen tegen fr. 676 millioen in 1938, fr millioen in 1937 en fr. 688 millioen in Publieke offerten voor inschrijving of verkoop van industrieele aandeelen zijn er feitelijk geene geweest: ongeveer fr. 25 millioen tegen fr. 294 millioen in 1938 en fr millioen in De Staat, de Kolonie en diverse openbare collectiviteiten deden beroep op de kapitaalmarkt voor een gezamenlijk bedrag van fr millioen (1) tegen fr millioen in 1938 en fr millioen m (1) Bij gebrek aan gepubliceerde gegevens omvat dit bedrag, wat de openbare collectiviteiten betreft, slechts openbare uitgiften op langen en halflangen termijn, met uitzondering van de door het Gemeentekrediet toegestane leeningen

23 In deze vrij belangrijke credietbehoeften werd bijna uitsluitend door leeningen op korten of halflangen termijn voorzien. In die som zijn driemaandschatkistcertificaten begrepen voor een bedrag van fr millioen. Op 31 December 1939 beliep 's Hijks schuld onder den vorm van zulke certificaten fr millioen tegen fr. 460 millioen op 31 December De Hegie van Telegraaf en Telefoon leende fr. 180 millioen door middel van kasbons op 90 dagen. Krachtens de wet van 19 Juli 1930, zijn deze hons door Staatswaarhorg gedekt. Het hedrag aan Schatkistcertificaten uitgegeven door het Herdisconteering- en Waarhorginstitunt, welks verbintenissen gewaarborgd zijn door den Staat tot een beloop van 2 milliard, was op 30 December 1939 fr. 241 millioen tegen fr. 50 milliocn één jaar te voren. Aan diverse lichamen werd door den Staat toelating verleend tot uitgeven, onder zijn waarborg, van leeningen waarvan enkele nog niet en andere slechts gedeeltelijk werden afgesloten. De instellingen welke dit voorrecht genieten zijn: De Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, voor een bedrag van vijftienmaal het totaal van haar bezit aan kapitaal en reserves, in plaats van tien; Het Gemeentekrediet van Belgiëvoor fr. 250 millioen ; De Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen voor fr. 50 millioen ; millioen ; De Nationale Maatschappij der Goedkoope Woningen ':'001' fr. 300 De Nationale Maatschappij van den Kleinen Grondeigendom fr. 10 miilioen ; voor Het Crediet voor Ambachtsoutilleering voor fr. 25 millioen. Voorts, werd het plafond der verbintenissen van den onder Staatswaarborg werkenden Nationale Delcrederedienst, dat voorheen op - 23-

24 fr milhoen lag, tot zevenmaal het bedrag van ZIJn dotatie en :Ilgemeene reserve verhoogd. Ten slotte werd de Regeering gemachtigd tot een beloop van fr. 375 milhoen de leeningen te waarborgen welke dool' openbare credietinstellingen aan den scheepsbouw worden verstrekt. Zij mag eveneens de sommen waarborgen door dezelfde instellingen geleend voor bet vestigen van nieuwe industrieën ter bevordering van 's lands economische belangen en van zijn weerbaarheid. De Kolonie heeft meer dan in 1938 beroep gedaan op de geldmarkt. De voor haar rekening uitstaande certificaten bedroegen fr op31 December 1939, tegen fr einde De bedrngen van schatkistbons voor rekening van Ruanda-Urundi zijn respectlovelijk fr. 135 millioen en fr. 140 millioen. Rentestand. =!' * * Schoon de Bank getracht heeft de credietvoorwaarden zoo gematigd mogelijk te houden, is de rente van het kortloopend geld voortdurend neiging tot hausse gaan vcrtooncn. In den loop van de laatste maanden van het jaar, valt evenwel de vergelijking tusschen de evolutie in de voornaamste Europeesche markten en de onze eerder goed uit. Scherper was de stijging in de kapitaalmarkt, zooals blijlü uit de volgende cijfers: de kapitalisatievoet van de 4 % Geünificeerde loopt op van 4,52 % tot 5,16 % ; deze van de 4 % Koloniale Schuld 1936, klimt van 4,75 % tot 5,52 % ; het genlidclelde rendement der leeningen van provinciën, st~den en gemeenten gaat van 4,69 % tot 5,53 %, dit der 4 1/2 % leeningen van nijverheids- en handelsondernemingen van 4,78 tot 6,36 %, en, ten slotte, gaat het gemiddelde nelto-rendement van al de tel' Beurs genoteerde industrieobligaties van 4,87 % op 6 % liggen. Deze ontwikkeling steekt scherp af tegen de betrekkelijke ruimte van de geldmarld en is ook aan de hand van dezelfde oorzaak te verklaren :.de groeiende liquiditeitszorg bij het publiek

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS INHOUD Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 ALGEMEEN Nr. Blz. Produktie- en investeringstempo's,

Nadere informatie

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 ALGEMEEN Blz. Normering van

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LI e Jaargang Deel I N" 4 - April 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanbevelingen van monetair beleid op 22 maart 1976 door de Nationale Bank van België

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 ALGEMEEN N' Blz. Vergroting

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen A. Beginselen 1. Handelsgoederen in voorraad worden krachtens artikel 69, 1, eerste lid van het koninklijk

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié INHOUD Twaalfde jaar. IIe BAND Juli - December 1937 ALGEMEENHEDEN. I. ARTIKELS Over het oppotten van bankbiljetten, door den

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1. Op de beurs van New York worden de volgende koersen genoteerd : 100 JPY = 0,8 USD ; 1 GBP = 1,75 USD en 1 euro = 0,9273 USD. In Tokyo is de notering 1 USD = 140 JPY. In Londen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK 0 VAN BELGIË Afdeeling TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks Studiën en Documentatie 0 XXIe Jaar, Vol. I, N r 6. Juni 1946. Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Gedurende de financiële crisis speelde het Eurosysteem een cruciale rol in het op peil houden van de liquiditeit van het banksysteem.

Gedurende de financiële crisis speelde het Eurosysteem een cruciale rol in het op peil houden van de liquiditeit van het banksysteem. Financiële crisis 11 1. Financiële crisis Gedurende de financiële crisis speelde het Eurosysteem een cruciale rol in het op peil houden van de liquiditeit van het banksysteem. 1.1 Beheer van de liquiditeit

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS STICHTING PRINS HENDRIKFONDS JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding 2 Ontwikkelingen boekjaar 3 Bespreking van de vermogenspositie 4 Ondertekening JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie