Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen..."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 11 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen Referenties Toepassingsgebied Definities Opnamecriteria Algemeen Voorbeelden Voorbeelden van vastgoedbeleggingen Voorbeelden van onroerende goederen die niet worden beschouwd als vastgoedbeleggingen Specifieke toepassingen Vastgoed voor gemengd gebruik Aanvullende diensten Herclassificatie Waardering Waardering bij eerste opname Waardering na eerste opname Kostprijsmodel Reële waardemodel mag niet toegepast worden Afschrijvingen en componentenbenadering Niet langer in de balans opnemen Samenvatting van de verschillen tussen IFRS en Belgische boekhoudregels Presentatie Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket Boekhoudplan Balansrekeningen Algemeen Winst- en verliesrekening Algemeen Consolidatiepakket Sectie D: Boekingen en voorbeelden Classificatie als vastgoedbelegging... 28

2 Hoofdstuk 11 Pagina 1 Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting

3 Hoofdstuk 11 Pagina 2 Samenvatting van de waarderingsregels Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (terrein of gebouw) dat wordt aangehouden (door de eigenaar of leasingnemer op grond van een financiële lease) om huuropbrengsten, of een waardestijging te realiseren, en niet voor: Gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden; of Verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering. IAS 40 is enkel van toepassing op de vastgoedbeleggingen voor gemengd gebruik in het geval dat: Het deel aangehouden met het oog op het realiseren van huuropbrengsten of waardestijgingen en het deel aangehouden voor eigen gebruik afzonderlijk verkoopbaar zijn; Het deel aangehouden voor eigen gebruik minder dan 5% van het geheel bedraagt. worden gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Alle waarderingsregels met betrekking tot de materiële vaste activa zijn dus eveneens van toepassing op de vastgoedbeleggingen.

4 Didactische samenvatting A. Overzicht Toepasselijke IFRS Normen/ interpretaties IAS 40 Definitie BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 11 Pagina 3 Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (grond of een gebouw of deel van een gebouw of beide) dat door de juridische eigenaar of economische eigenaar (Vb.: de huurder op grond van een financiële lease) wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren, en niet voor: eigen gebruik, dwz voor gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden (zie IAS 16 Materiële vaste activa); of verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering (zie IAS 2 Voorraden). Opmerking: De analyse dient op het niveau van de entiteit te gebeuren. Indien een entiteit van de NMBS groep een onroerend goed verhuurt aan een andere entiteit van de groep dient dit onroerend goed opgenomen te worden onder de vastgoedbeleggingen.

5 Hoofdstuk 11 Pagina 4 Bepaling van de toe te passen norm Classificatie van een onroerend goed Terreinen, gebouwen of beide? NEEN IAS 40 is niet van toepassing JA Aangehouden voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering? JA IAS 2 is van toepassing (*) NEEN Aangehouden voor verkoop? JA IFRS 5 is van toepassing (**) NEEN Vastgoed voor eigen gebruik? JA IAS 16 is van toepassing NEEN IAS 40 is van toepassing (*) Normaliter niet van toepassing binnen de NMBS groep. (**) De NMBS groep moet een onroerend goed classificeren als aangehouden voor verkoop indien de boekwaarde ervan hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd door een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan.

6 Hoofdstuk 11 Pagina 5 Toepassingsgebied IAS 40 moet worden toegepast bij de opname, waardering van en informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen. Opnamecriteria Opnamecriteria Een vastgoedbelegging moet als een actief worden opgenomen als en alleen als: Het waarschijnlijk is dat de aan de vastgoedbelegging verbonden toekomstige economische voordelen naar de NMBS groep zullen vloeien; en De kostprijs van de vastgoedbelegging betrouwbaar kan worden bepaald. Waardering - eerste opname Waardering tegen kostprijs (incl. transactiekosten). Waardering eerste opname Waardering - na eerste opname Na de eerste opname, moet een entiteit van de NMBS groep al haar vastgoedbeleggingen waarderen volgens het kostprijsmodel 1, zoals bij de klassieke materiële vaste activa. 2 Niet langer in de balans opnemen Een (component van een) vastgoedbelegging mag niet langer in de balans opgenomen worden als vastgoedbelegging in volgende gevallen: Vervreemding (Vb.: verkoop); Vervanging (van een component); Overboeking naar materiële vaste activa; Overboeking naar vaste activa aangehouden voor verkoop. De winsten/verliezen bij vervreemding (= netto-opbrengst bij vervreemding - boekwaarde) worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Informatieverschaffing (in de bijlagen van de financiële staten) Voor informatieverschaffing verwijzen we naar de boekhoudhandleiding, titel 9 Consolidatiepakket. In het bijzonder moet de reële waarde van vastgoedbeleggingen worden toegelicht (zelfs indien het kostprijsmodel wordt toegepast). 1 Kostprijsmodel: kostprijs = aankoopprijs + rechtstreeks toerekenbare kosten + kosten van ontmanteling en herstel (de contante waarde van de geschatte kosten van ontmanteling en verwijdering van het materieel vast actief of het herstel van het terrein waarop het actief zich bevindt moet opgenomen worden in de kostprijs indien er een verplichting bestaat deze kosten op te lopen en indien de kosten betrekking hebben op de aankoop of de vervaardiging van het actief en niet op zijn exploitatie). 2 De waardering van vastgoedbeleggingen aan reële waarde is mogelijk onder IFRS. Dit model is echter niet toegelaten volgens de waarderingsregels van de NMBS groep.

7 B. Didactische samenvatting BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 11 Pagina 6 B.1. Definities Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (grond of een gebouw of deel van een gebouw of beide) dat door de juridische eigenaar of economische eigenaar (Vb.: de huurder op grond van een financiële lease) wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren, en niet voor: eigen gebruik, dwz voor gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden (zie IAS 16 Materiële vaste activa); of verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering (zie IAS 2 Voorraden). Opmerking: De analyse dient op het niveau van de entiteit te gebeuren. Indien een entiteit van de NMBS groep een onroerend goed verhuurt aan een andere entiteit van de groep dient dit onroerend goed opgenomen te worden onder de vastgoedbeleggingen. B.2. Bepaling van de toe te passen norm Bij het bepalen of een onroerend goed een vastgoedbelegging of een vastgoed voor eigen gebruik is, is oordeelsvorming vereist 3. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen: Vastgoed voor eigen gebruik Wordt aangehouden voor gebruik in de productie, de levering van goederen of diensten, of voor bestuurlijke doeleinden. Genereert kasstromen die niet kunnen worden onderscheiden van kasstromen gegenereerd door andere activa die worden gebruikt in de productie of levering van goederen of diensten. In voorkomend geval vormen de aanvullende diensten verleend aan de gebruikers van het onroerend goed een belangrijke component van de totale overeenkomst. (Vb.: een hotel) Vastgoedbelegging Wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren. Genereert kasstromen die grotendeels onafhankelijk zijn van de andere activa van de NMBS groep. Indien er aanvullende diensten verleend worden aan de gebruikers van het onroerend goed, vormen deze een onbelangrijke component van de totale overeenkomst. 3 Voor voorbeelden van onroerende goederen die worden beschouwd of niet worden beschouwd als vastgoedbeleggingen, verwijzen we naar sectie B Boekhoudregels, titel 3.2 Voorbeelden van dit hoofdstuk.

8 Hoofdstuk 11 Pagina 7 Onderstaande beslissingsboom kan helpen bij de classificatie van een onroerend goed: Classificatie van een onroerend goed Terreinen, gebouwen of beide? NEEN IAS 40 is niet van toepassing JA Aangehouden voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering? JA IAS 2 is van toepassing (*) NEEN Aangehouden voor verkoop? JA IFRS 5 is van toepassing (**) NEEN Vastgoed voor eigen gebruik? JA IAS 16 is van toepassing NEEN IAS 40 is van toepassing (*) Normaliter niet van toepassing binnen de NMBS groep. (**) De NMBS groep moet een onroerend goed classificeren als aangehouden voor verkoop indien de boekwaarde ervan hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd door een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan.

9 Hoofdstuk 11 Pagina 8 Vastgoed voor gemengd gebruik Van bepaalde onroerende goederen wordt een deel aangehouden met het oog op het realiseren van huuropbrengsten (of waardestijgingen), terwijl een ander deel wordt aangehouden voor eigen gebruik (voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden). De volgende verwerking is van toepassing op vastgoed voor gemengd gebruik: START Zijn delen afzonderlijk verkoopbaar? NEEN Is deel aangehouden voor eigen gebruik beperkt? Minder dan 5%? NEEN JA JA Delen afzonderlijk verwerken (IAS 40 en IAS 16) IAS 40 IAS 16 B.3. Opnamecriteria Opnamecriteria Een vastgoedbelegging moet als een actief worden opgenomen als en alleen als: Het waarschijnlijk is dat de aan de vastgoedbelegging verbonden toekomstige economische voordelen naar de NMBS groep zullen vloeien; en De kostprijs van de vastgoedbelegging betrouwbaar kan worden bepaald. De kosten omvatten: De eerste kosten die zijn gemaakt voor de verwerving van een vastgoedbelegging; en De kosten die daarna gemaakt zijn om een onroerend goed uit te breiden of delen ervan te vervangen. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de opnamecriteria verwijzen we naar hoofdstuk 10 Materiële vaste activa, meer bepaald sectie C Terreinen, titel 5 Opnamecriteria en sectie D Gebouwen, titel 5 Opnamecriteria.

10 Hoofdstuk 11 Pagina 9 B.4. Herclassificatie Herclassificatie Herclassificatie van of naar een vastgoedbelegging moet plaatsvinden als en alleen als er sprake is van een wijziging van het gebruik die blijkt uit: De aanvang van het eigen gebruik, in geval van een herclassificatie van vastgoedbeleggingen naar vastgoed voor eigen gebruik; De beëindiging van het eigen gebruik, in geval van een herclassificatie van vastgoed voor eigen gebruik naar vastgoedbelegging. Indien de NMBS groep aanvangt met de herontwikkeling van een bestaande vastgoedbelegging voor voortgezet toekomstig gebruik als vastgoedbelegging, blijft het onroerend goed een vastgoedbelegging en wordt deze niet geherclassificeerd als vastgoed voor eigen gebruik tijdens de herontwikkeling. B.5. Waardering B.5.1. Waardering - eerste opname Waardering eerste opname Waardering tegen kostprijs (inclusief transactiekosten) In de praktijk worden de vastgoedbeleggingen binnen de NMBS groep bij eerste opname op dezelfde wijze gewaardeerd als het vastgoed voor eigen gebruik. Dat wil zeggen dat ze dezelfde regels volgen als de terreinen en gebouwen die worden opgenomen onder materiële vaste activa. De kostprijs van een gekochte vastgoedbelegging omvat: (*) De rechtstreeks toe te rekenen uitgaven omvatten juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. De kostprijs van een zelf vervaardigde vastgoedbelegging = het bedrag van de kosten tot en met het moment van voltooiing van de vervaardiging of ontwikkeling.

11 B.5.2. Waardering - na eerste opname BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 11 Pagina 10 Waardering - na eerste opname Kostprijsmodel Na de eerste opname, moet de NMBS groep al haar vastgoedbeleggingen waarderen volgens het kostprijsmodel 4, zoals bij de klassieke materiële vaste activa 5. Afschrijvingen en componentenbenadering Alle bepalingen met betrekking tot de afschrijvingen en componentenbenadering van klassieke materiële vaste activa zijn van toepassing op vastgoedbeleggingen. B.6. Niet langer in de balans opnemen Een vastgoedbelegging wordt niet langer opgenomen in de balans als vastgoedbelegging in de volgende gevallen: Bij vervreemding (verkoop, schenking, ruil, inbreng, enz.); Bij vervanging van een (deel van een) component; Bij overboeking naar materiële vaste activa (indien niet langer voldaan aan de criteria van vastgoedbeleggingen); Bij overboeking naar vaste activa aangehouden voor verkoop 6 (indien voldaan aan de criteria van vaste activa aangehouden voor verkoop). Boekhoudkundige verwerking vastgoedbelegging niet langer opgenomen in de balans: Uitboeking kostprijs evenals de geaccumuleerde afschrijvingen en de eventuele overeenstemmende geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen; Opname in de winst- en verliesrekening van winst of verlies uit vervreemding (= verschil tussen de netto-opbrengst bij vervreemding en de boekwaarde van het actief). 4 Kostprijsmodel: kostprijs = aankoopprijs + rechtstreeks toerekenbare kosten + kosten van ontmanteling en herstel (de contante waarde van de geschatte kosten van ontmanteling en verwijdering van het materieel vast actief of het herstel van het terrein waarop het actief zich bevindt moet opgenomen worden in de kostprijs indien er een verplichting bestaat deze kosten op te lopen en indien de kosten betrekking hebben op de aankoop of de vervaardiging van het actief en niet op zijn exploitatie). 5 De waardering van vastgoedbeleggingen aan reële waarde is mogelijk onder IFRS. Dit model is echter niet toegelaten volgens de waarderingsregels van de NMBS groep. 6 Indien de boekwaarde van een onroerend goed hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd door verkoop en niet door het voortgezette gebruik van het actief, dient dit actief geclassificeerd te worden als vaste activa aangehouden voor verkoop.

12 Hoofdstuk 11 Pagina 11 Sectie B: Boekhoudregels

13 Hoofdstuk 11 Pagina 12 1 Toepasselijke IFRS normen 1.1 Referenties IAS Toepassingsgebied IAS 40 moet worden toegepast bij de opname, waardering van en informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen. IAS 40 is onder andere van toepassing op de waardering van vastgoedbeleggingen in de jaarrekening van de leasingnemer (de huurder) indien deze gehouden worden op grond van een financiële lease en op de waardering van vastgoedbeleggingen in de jaarrekening van de leasinggever indien deze ter beschikking gesteld worden aan de leasingnemer op grond van een operationele lease. De standaard is niet van toepassing op volgende kwesties die in IAS 17 Leaseovereenkomsten worden behandeld (voor leaseovereenkomsten verwijzen we naar het hoofdstuk 12 Leaseovereenkomsten): de classificatie van leaseovereenkomsten als financiële of operationele leases; de opname van baten uit een leaseovereenkomst voor vastgoedbeleggingen; de boekhoudkundige verwerking van sale and leaseback -transacties. 7 Deze versie omvat de wijzigingen tot 17 januari 2008.

14 Hoofdstuk 11 Pagina 13 2 Definities IAS 40 definieert de volgende begrippen: De boekwaarde is het bedrag waarvoor een actief opgenomen wordt na aftrek van geaccumuleerde afschrijvingen en van eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld in een zakelijke, objectieve transactie tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (grond of een gebouw of deel van een gebouw of beide) dat door de juridische eigenaar of economische eigenaar (Vb.: de huurder op grond van een financiële lease) wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren, en niet voor: eigen gebruik, dat wil zeggen voor gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden (zie IAS 16 Materiële vaste activa 8 ); of verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering (zie IAS 2 Voorraden 9 ). Een vastgoedbelegging wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren. Dit betekent dat een vastgoedbelegging kasstromen genereert die grotendeels onafhankelijk zijn van de andere activa van de NMBS groep. Indien er aanvullende diensten verleend worden aan de gebruikers van het onroerend goed, vormen deze een onbelangrijke component van de totale overeenkomst. Opmerking: De analyse dient op het niveau van de entiteit te gebeuren. Indien een entiteit van de NMBS groep een onroerend goed verhuurt aan een andere entiteit van de groep dient dit onroerend goed opgenomen te worden onder de vastgoedbeleggingen. Vastgoed voor eigen gebruik wordt aangehouden voor gebruik in de productie, de levering van goederen of diensten, of voor bestuurlijke doeleinden. Dit betekent dat vastgoed voor eigen gebruik kasstromen genereert die niet kunnen worden onderscheiden van kasstromen gegenereerd door andere activa die worden gebruikt in de productie of levering van goederen of diensten. In voorkomend geval vormen de aanvullende diensten verleend aan de gebruikers van het onroerend goed een belangrijke component van de totale overeenkomst (Vb.: een hotel). 8 Besproken in het hoofdstuk 10 Materiële vaste activa. 9 Besproken in het hoofdstuk 16 Voorraden

15 Hoofdstuk 11 Pagina 14 3 Opnamecriteria 3.1 Algemeen Een vastgoedbelegging moet als een actief worden opgenomen als en alleen als: (a) Het waarschijnlijk is dat de aan de vastgoedbelegging verbonden toekomstige economische voordelen naar de NMBS groep zullen vloeien; en (b) De kostprijs van de vastgoedbelegging betrouwbaar kan worden bepaald. De kosten van de vastgoedbeleggingen omvatten: de eerste kosten die zijn gemaakt voor de verwerving van een vastgoedbelegging; en de kosten die daarna gemaakt zijn om een onroerend goed uit te breiden of delen ervan te vervangen. Bij het bepalen of een onroerend goed een vastgoedbelegging of een vastgoed voor eigen gebruik is, is oordeelsvorming vereist. Voor voorbeelden van onroerende goederen die worden beschouwd of niet worden beschouwd als vastgoedbeleggingen, verwijzen we naar titel 3.2 Voorbeelden van huidige sectie. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen: Vastgoed voor eigen gebruik Wordt aangehouden voor gebruik in de productie, de levering van goederen of diensten, of voor bestuurlijke doeleinden. Genereert kasstromen die niet kunnen worden onderscheiden van kasstromen gegenereerd door andere activa die worden gebruikt in de productie of levering van goederen of diensten. In voorkomend geval vormen de aanvullende diensten verleend aan de gebruikers van het onroerend goed een belangrijke component van de totale overeenkomst. (Vb.: een hotel). Vastgoedbelegging Wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren. Genereert kasstromen die grotendeels onafhankelijk zijn van de andere activa van de NMBS groep. Indien er aanvullende diensten verleend worden aan de gebruikers van het onroerend goed, vormen deze een onbelangrijke component van de totale overeenkomst. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de opnamecriteria verwijzen we naar hoofdstuk 10 Materiële vaste activa, meer bepaald sectie C Terreinen en sectie D Gebouwen titel 5 Opnamecriteria.

16 Hoofdstuk 11 Pagina 15 Onderstaande beslissingsboom kan helpen bij de classificatie van een onroerend goed: 1011 Terreinen, gebouwen of beide? NEEN IAS 40 is niet van toepassing JA Aangehouden voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering? JA IAS 2 is van toepassing (10) NEEN Aangehouden voor verkoop? JA IFRS 5 is van toepassing (11) NEEN Vastgoed voor eigen gebruik? JA IAS 16 is van toepassing NEEN IAS 40 is van toepassing 10 Normaliter niet van toepassing binnen de NMBS groep. 11 De NMBS groep moet een onroerend goed classificeren als aangehouden voor verkoop indien de boekwaarde ervan hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd door een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan.

17 Hoofdstuk 11 Pagina Voorbeelden Voorbeelden van vastgoedbeleggingen Voorbeelden van vastgoedbeleggingen zijn: Een terrein of een gebouw dat eigendom is van een vennootschap van de NMBS groep en dat in leasing gegeven is op grond van een operationele lease; Een leegstaand gebouw dat wordt aangehouden om in lease te geven op grond van een operationele lease; Vastgoed in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging; Onteigende gebouwen en gronden die nog huuropbrengsten genereren tussen de onteigeningsdatum en afbraakdatum; Vastgoed dat niet geëxploiteerd wordt en waarvan de bestemming nog niet gekend is; Vastgoed dat in erfpacht wordt gegeven waarbij de erfpachtovereenkomst een operationele lease is Voorbeelden van onroerende goederen die niet worden beschouwd als vastgoedbeleggingen Voorbeelden van onroerende goederen die niet worden beschouwd als vastgoedbeleggingen: Vastgoed in aanbouw of ontwikkeling namens derden (zie hoofdstuk 17 Onderhanden projecten); Vastgoed voor eigen gebruik dat wordt aangehouden voor toekomstig gebruik als vastgoed voor eigen gebruik of dat wordt aangehouden voor toekomstige ontwikkeling en later gebruik als vastgoed voor eigen gebruik; Vastgoed in financiële lease gegeven; Vastgoed gebruikt door personeelsleden voor dienstredenen; Vastgoed dat in erfpacht wordt gegeven en waarbij de erfpachtovereenkomst een financiële lease is. 3.3 Specifieke toepassingen Vastgoed voor gemengd gebruik Van bepaalde onroerende goederen wordt een deel aangehouden met het oog op het realiseren van huuropbrengsten (of waardestijgingen), terwijl een ander deel wordt aangehouden voor eigen gebruik (voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden). De volgende verwerking is van toepassing op vastgoed voor gemengd gebruik: Indien deze delen afzonderlijk verkoopbaar zijn (of afzonderlijk in financiële lease kunnen worden gegeven), moeten ze afzonderlijk verwerkt worden; Indien de delen niet afzonderlijk verkoopbaar zijn, wordt het onroerend goed enkel beschouwd als een vastgoedbelegging indien een onbelangrijk deel (minder dan 5%) wordt aangehouden als vastgoed voor eigen gebruik.

18 Bovenstaande kan schematisch voorgesteld worden als volgt: BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 11 Pagina 17 Voorbeeld 1: Winkelruimtes binnen de stations in concessie gegeven Gegeven het feit dat winkelruimtes binnen het stationsgebouw niet afzonderlijk verkoopbaar zijn (zoniet zou de NMBS groep niet langer de zeggenschap kunnen uitoefenen op het type winkels die zich in het station bevinden en die de behoeften van de reizigers dienen: openbare/publieke opdracht) en gezien het deel aangehouden voor eigen gebruik de 5% in belangrijke mate overstijgt, worden de in concessie gegeven winkelruimtes boekhoudkundig verwerkt als klassieke materiële vaste activa conform IAS Aanvullende diensten In sommige gevallen worden aanvullende diensten verleend aan de gebruikers van een onroerend goed dat door de NMBS groep wordt aangehouden. De NMBS groep dient een dergelijk onroerend goed als vastgoedbelegging te beschouwen indien de aanvullende diensten een onbelangrijke component van de totale overeenkomst vormen. Een voorbeeld hiervan is wanneer de NMBS groep als eigenaar van een kantoorgebouw beveiligings- en onderhoudsdiensten verleent aan de leasingnemers die in het gebouw zijn gehuisvest.

19 Hoofdstuk 11 Pagina Herclassificatie Herclassificatie van of naar een vastgoedbelegging moet plaatsvinden als en alleen als er sprake is van een wijziging van het gebruik die blijkt uit: (a) de aanvang van het eigen gebruik, in geval van een herclassificatie van vastgoedbeleggingen naar vastgoed voor eigen gebruik; (b) de beëindiging van het eigen gebruik, in geval van een herclassificatie van vastgoed voor eigen gebruik naar vastgoedbelegging. Indien de NMBS groep aanvangt met de herontwikkeling van een bestaande vastgoedbelegging voor voortgezet toekomstig gebruik als vastgoedbelegging, blijft het onroerend goed een vastgoedbelegging en wordt niet geherclassificeerd als vastgoed voor eigen gebruik tijdens de herontwikkeling.

20 Hoofdstuk 11 Pagina 19 4 Waardering 4.1 Waardering bij eerste opname Een vastgoedbelegging moet bij eerste opname tegen kostprijs worden gewaardeerd. De kostprijs van een gekochte vastgoedbelegging omvat de koopsom vermeerderd met de rechtstreeks toe te rekenen uitgaven. De rechtstreeks toe te rekenen uitgaven omvatten juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. De kostprijs van een zelf vervaardigde vastgoedbelegging is het bedrag van de kosten tot en met het moment van voltooiing van de vervaardiging of ontwikkeling. De kostprijs van een vastgoedbelegging wordt niet vermeerderd met: opstartkosten (tenzij deze noodzakelijk zijn om het onroerend goed in de vereiste staat te brengen om te kunnen functioneren op de door het management beoogde wijze); exploitatieverliezen die geleden zijn voordat de vastgoedbelegging de geplande bezettingsgraad heeft bereikt; of abnormale bedragen in verband met verspilde grondstoffen, arbeid en andere middelen die zijn aangewend voor de bouw of ontwikkeling van het vastgoed. In de praktijk worden de vastgoedbeleggingen binnen de NMBS groep bij eerste opname op dezelfde wijze gewaardeerd als het vastgoed voor eigen gebruik. Dat wil zeggen dat ze dezelfde regels volgen als de terreinen en gebouwen die worden opgenomen onder materiële vaste activa. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de waardering bij eerste opname verwijzen we naar hoofdstuk 10 Materiële vaste activa, sectie C Terreinen en sectie D Gebouwen, titel 6 Waardering bij eerste opname. Voorbeeld 2: Rechtstreeks toe te rekenen uitgaven De werken met betrekking tot een nieuwbouw (bestemd voor verhuur) zijn voltooid op 31 maart. De nieuwbouw is een administratief gebouw en moet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot brandveiligheid voldoen. De brandweerdienst verklaart op 30 juni dat de nieuwbouw verhuurklaar is (3 maanden is de gebruikelijke periode voor goedkeuring). Gedurende die 3 maanden heeft de oprichter van het gebouw een bedrag van besteed aan bijkomende brandveiligheid op basis van tussentijdse verslagen van de brandweer en de veiligheidsadviseur. De kosten voor brandveiligheid zullen geactiveerd worden daar de nieuwbouw niet verhuurd kan worden zonder aan de wettelijke brandveiligheidvereisten te voldoen.

21 Hoofdstuk 11 Pagina Waardering na eerste opname Kostprijsmodel Na de eerste opname, moet de NMBS groep al haar vastgoedbeleggingen waarderen volgens het kostprijsmodel, zoals bij de klassieke materiële vaste activa. Dit houdt in dat de vastgoedbeleggingen geboekt worden tegen de kostprijs. De kostprijs is de aankoopprijs vermeerderd met de rechtstreeks toerekenbare kosten en de kosten van ontmanteling en herstel. De contante waarde van de geschatte kosten van ontmanteling en verwijdering van het materieel vast actief of het herstel van het terrein waarop het actief zich bevindt moet opgenomen worden in de kostprijs indien er een verplichting bestaat deze kosten op te lopen en indien de kosten betrekking hebben op de aankoop of de vervaardiging van het actief en niet op zijn exploitatie. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de waardering na eerste opname verwijzen we naar hoofdstuk 10 Materiële vaste activa, sectie C Terreinen en sectie D Gebouwen titel 7 Waardering na eerste opname Reële waardemodel mag niet toegepast worden De waardering van vastgoedbeleggingen aan reële waarde is mogelijk onder IFRS. Dit model is echter niet toegelaten volgens de waarderingsregels van de NMBS groep Afschrijvingen en componentenbenadering Alle bepaling met betrekking tot de afschrijvingen en componentenbenadering van klassieke materiële vaste activa zijn van toepassing op vastgoedbeleggingen. Voor details met betrekking tot de afschrijvingen en componentenbenadering van vastgoedbeleggingen verwijzen we naar hoofdstuk 10 Materiële vaste activa, meer bepaald sectie D Gebouwen, titel 8 Afschrijvingen en componentenbenadering alsook titel 9 Bijzondere waardeverminderingsverliezen.

22 Hoofdstuk 11 Pagina 21 5 Niet langer in de balans opnemen Een vastgoedbelegging (of component van een vastgoedbelegging) wordt niet langer opgenomen in de balans als vastgoedbelegging in de volgende gevallen: Vervreemding: verkoop, schenking, ruil tegen een ander materieel vast actief, inbreng, overdracht in het kader van een financiële lease; Vervanging van een (deel van een) component (voor verdere details verwijzen we naar hoofdstuk 10 Materiële vaste activa, sectie C Terreinen, titel 9 Niet langer in de balans opnemen en sectie D Gebouwen, titel 10 Niet langer in de balans opnemen); Overboeking naar materiële vaste activa: terreinen en gebouwen die niet langer voldoen aan de criteria van vastgoedbeleggingen, worden niet langer als vastgoedbeleggingen maar als materiële vaste activa in de balans opgenomen (zie hoofdstuk 10 Materiële vaste activa); Overboeking naar vaste activa aangehouden voor verkoop 12 : vastgoedbeleggingen die voldoen aan de criteria van vaste activa aangehouden voor verkoop, worden niet langer als vastgoedbeleggingen maar als vaste activa aangehouden voor verkoop in de balans opgenomen (zie hoofdstuk 14 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten). Wanneer een vastgoedbelegging niet langer opgenomen wordt in de balans als vastgoedbelegging, wordt de kostprijs, evenals de geaccumuleerde afschrijvingen en de eventuele overeenstemmende geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen uitgeboekt. De winst of het verlies dat voortvloeit uit de vervreemding van een vastgoedbelegging zal worden bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-opbrengst bij vervreemding en de boekwaarde van het actief (kostprijs min de geaccumuleerde afschrijvingen en de eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen), en dient in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen (tenzij IAS 17 iets anders voorschrijft in het geval van een sale and leaseback transactie). 12 Indien de boekwaarde van een onroerend goed hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd door verkoop en niet door het voortgezette gebruik van het actief, dient dit actief geclassificeerd te worden als vaste activa aangehouden voor verkoop.

23 Hoofdstuk 11 Pagina 22 6 Samenvatting van de verschillen tussen IFRS en Belgische boekhoudregels 6.1 Presentatie Onder de Belgische boekhoudregels bestaat er geen specifieke bepaling met betrekking tot vastgoedbeleggingen. De onroerende goederen die beantwoorden aan de criteria van vastgoedbeleggingen worden opgenomen in de individuele statutaire jaarrekening onder Andere materiële vaste activa. Onder IFRS worden deze onroerende goederen gepresenteerd onder de rubriek.

24 Hoofdstuk 11 Pagina 23 Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket

25 Hoofdstuk 11 Pagina 24 7 Boekhoudplan De vennootschappen van de NMBS groep hebben ieder hun eigen boekhoudplan. De rekeningen hieronder worden enkel weergegeven voor didactische doeleinden. Gelieve steeds het specifieke boekhoudplan van uw vennootschap te raadplegen. 7.1 Balansrekeningen Algemeen De vastgoedbeleggingen van de NMBS groep worden in het boekhoudplan afzonderlijk weergegeven onder de hoofding 26 Overige materiële vaste activa. De vastgoedbeleggingen worden op hun beurt opgesplitst als volgt: aanschaffingswaarde; geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen; geboekte afschrijvingen. Aanschaffingswaarde Onder deze subrubriek dient de kost van de vastgoedbelegging opgenomen te worden. Geboekte afschrijvingen Deze subrubriek omvat de rekeningen met betrekking tot de afschrijvingen die geboekt worden op de materiële vaste activa van de vennootschappen van de NMBS groep. Geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen Deze subrubriek omvat de rekeningen met betrekking tot bijzondere waardeverminderingverliezen die geboekt worden op de vastgoedbeleggingen van de vennootschappen van de NMBS groep Terreinen - AW Gebouwen - AW Terreinen - BWVM Gebouwen - BWVM Afschrijvingen Gebouwen - Afschrijvingen Terreinen in huur gegeven aan een vennootschap van de groep - AW Gebouwen in huur gegeven aan een vennootschap van de groep - AW Terreinen in huur gegeven aan een vennootschap van de groep - BWVM Gebouwen in huur gegeven aan een vennootschap van de groep - BWVM Gebouwen in huur gegeven aan een vennootschap van de groep - Afschrijvingen

26 7.2 Winst- en verliesrekening Algemeen BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 11 Pagina 25 De inkomsten die afkomstig zijn van vastgoedbeleggingen worden niet afzonderlijk opgenomen in het boekhoudplan. Evenmin worden de directe exploitatiekosten die voortvloeien uit de vastgoedbeleggingen afzonderlijk opgenomen in het boekhoudplan. De inkomsten en directe exploitatiekosten worden echter afzonderlijk vermeld in het consolidatiepakket. De afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vastgoedbeleggingen worden op dezelfde rekeningen geboekt als de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen op klassieke materiële vaste activa.

27 Hoofdstuk 11 Pagina 26 8 Consolidatiepakket De informatie met betrekking tot het consolidatiepakket is voorlopig nog niet beschikbaar.

28 Hoofdstuk 11 Pagina 27 Sectie D: Boekingen en voorbeelden

29 Hoofdstuk 11 Pagina 28 9 Classificatie als vastgoedbelegging Dit voorbeeld geeft volgende aspecten weer: gemengd gebruik van een gebouw; herclassificatie van materiële vaste activa naar vastgoedbeleggingen; activeren van direct toerekenbare kosten met betrekking tot een vastgoedbelegging. Gegevens De NMBS groep koopt op 31 maart 2009 een afgewerkt nieuw kantoorgebouw van 15 verdiepingen met de bedoeling het gelijkvloers te verhuren als winkelruimte en de rest van het gebouw zelf te betrekken. Op 30 juni 2009 (nog vóór het kantoorgebouw betrokken wordt) beslist de NMBS groep zijn administratieve diensten in een ander gebouw onder te brengen en het nieuw kantoorgebouw aan te passen om het te kunnen verhuren aan verschillende toeleveranciers. De aanpassingswerken bestaan uit werken voor toegangsbeveiliging van de verschillende verdiepingen en de ondergrondse parking, bijkomende brandbeveiliging en bijkomende veiligheidsaanpassingen. Het gebouw is klaar voor verhuur op 31 juli Detail van de kosten bij de aankoop van de nieuwbouw: Aankoopsom terrein: registratierechten: Notariskosten op de aankoopakte van de grond: Aankoopsom gebouw: Detail van de aanpassingswerken: Toegangsbeveiliging: Brandbeveiliging en veiligheidsaanpassingen: Onderhoudskosten voor het schoonmaken van de verschillende verdiepingen: Detail van de maandelijkse afschrijvingen op basis van de waarderingsregels van de NMBS groep: Maandelijkse afschrijvingslast met betrekking tot het aangekochte kantoorgebouw: Maandelijkse afschrijvingslast met betrekking tot de aanpassingswerken:

30 Hoofdstuk 11 Pagina 29 Aanschaffing van het nieuw kantoorgebouw op 31 maart 2009 ADMINISTRATIEF GEBOUW - Materiële vaste activa Inboeken van de aankoop van nieuw gebouw 31/03/2009 Dt Terreinen - AW ( ) Dt Gebouwen en parkings - AW Dt Terug te vorderen BTW ( x %) Ct Leveranciers De winkelruimte zal niet afzonderlijk als vastgoedbelegging worden opgenomen omdat het gelijkvloers niet afzonderlijk kan verkocht worden of afzonderlijk in lease kan gegeven worden op grond van een financiële lease. Bovendien is het gebouw in hoofdzaak bestemd voor eigen gebruik (15 verdiepingen op de 16 verdiepingen zijn bestemd voor eigen gebruik en het deel aangehouden voor eigen gebruik is dus niet beperkt). Bijgevolg zal het volledige gebouw als een klassiek materieel vast actief worden opgenomen. Afschrijvingen van het gebouw Het gebouw wordt afgeschreven vanaf het moment dat het gebruiksklaar is: ADMINISTRATIEF GEBOUW - Materiële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa 30/04/2009 Dt Afschrijvingen op materiële vaste activa Dotaties Ct Gebouwen en parkings - Afschrijvingen /05/2009 Dt Afschrijvingen op materiële vaste activa Dotaties Ct Gebouwen en parkings - Afschrijvingen /06/2009 Dt Afschrijvingen op materiële vaste activa Dotaties Ct Gebouwen en parkings - Afschrijvingen Herclassificatie van terreinen en gebouwen naar vastgoedbeleggingen op 30 juni 2009 ADMINISTRATIEF GEBOUW - VASTGOEDBELEGGING Overboeking van materiële vaste activa naar vastgoedbeleggingen 30/06/2009 Dt Dt Terreinen - AW - Gebouwen - AW Dt Gebouwen en parkings - Afschrijvingen Ct Terreinen - AW Ct Gebouwen Afschrijvingen Ct Gebouwen en parkings - AW Vanwege het feit dat de NMBS groep geopteerd heeft om vastgoedbeleggingen volgens het kostprijsmodel te waarderen zal de herclassificatie niet leiden tot een wijziging in de boekwaarde. Zowel de aanschaffingswaarde als de geaccumuleerde afschrijvingen (3 x = ) zullen overgenomen worden in de rubriek vastgoedbeleggingen. Opname van de aanpassingswerken als vastgoedbelegging op 31 juli 2009 ADMINISTRATIEF GEBOUW - VASTGOEDBELEGGIGEN Inboeken van aanpassingswerken met betrekking op vastgoedbeleggingen 31/07/2009 Dt Gebouwen - AW Dt O&H - Gebouwen Dt Terug te vorderen BTW Ct Te betalen BTW Ct Leveranciers

31 Hoofdstuk 11 Pagina 30 De aanpassingswerken (Toegangsbeveiliging brandbeveiliging = ) worden geactiveerd daar ze noodzakelijk zijn om de verschillende verdiepingen afzonderlijk te verhuren. De schoonmaakkosten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Afschrijvingen van de vastgoedbeleggingen Het gebouw wordt verder afgeschreven, de aanpassingswerken worden afgeschreven van het moment ze gebruiksklaar zijn (nl. vanaf augustus 2009): ADMINISTRATIEF GEBOUW - VASTGOEDBELEGGIGEN Afschrijvingen op vastgoedbeleggingen 31/07/2009 Dt Afschrijvingen op materiële vaste activa - Dotaties Ct gebouwen - Afschrijvingen 31/08/2009 Dt Afschrijvingen op materiële vaste activa - Dotaties Ct gebouwen - Afschrijvingen. Dt Afschrijvingen op materiële vaste activa - Dotaties Ct gebouwen - Afschrijvingen

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket

Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket Hoofdstuk 10 Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket... 1 1 Balansrekeningen... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Terreinen... 2 1.3 Gebouwen...

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 Hoofdstuk 30 Inhoudsopgave Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 1.1 Referenties 4 1.2 Toepassingsgebied 4 2 Definities 5 3 Typische

Nadere informatie

Sectie J: Boekingen en voorbeelden

Sectie J: Boekingen en voorbeelden BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Materiële vaste activa Hoofdstuk 10 15/02/2011 PVS Sectie J: Boekingen en voorbeelden BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Materiële vaste activa Hoofdstuk 10 15/02/2011 PVS Inhoudstafel

Nadere informatie

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 NL BIJLAGE Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 1 "Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 15. 2 Definities 17 3 Categorieën 18. 4 Opnamecriteria 21

1 Toepasselijke IFRS normen 15. 2 Definities 17 3 Categorieën 18. 4 Opnamecriteria 21 Inhoudstafel Hoofdstuk 9 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP 1 Toepasselijke IFRS normen 15 1.1 Referenties 15 1.2 Toepassingsgebied 15 1.2.1 IAS 17 Leaseovereenkomsten 15 1.2.2 IAS 20 Overheidssubsidies (kapitaalsubsidies)

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15 Inhoudstafel Hoofdstuk 31 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15 1.1 Referenties

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 8 1 Toepasselijke IFRS normen 9

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 8 1 Toepasselijke IFRS normen 9 Hoofdstuk 22 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 8 1 Toepasselijke IFRS normen 9 1.1 Referenties 9 1.2 Toepassingsgebied

Nadere informatie

IAS 16 MATERIELE VASTE ACTIVA

IAS 16 MATERIELE VASTE ACTIVA IAS 16 MATERIELE VASTE ACTIVA Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Elk actiefbestanddeel

Nadere informatie

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten L 261/215 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten Deze herziene International Accounting Standard vervangt, Activering van financieringskosten, die in maart 1984

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

www.pwc.nl Pauzelandschappen KISS 15 januari 2013

www.pwc.nl Pauzelandschappen KISS 15 januari 2013 www.pwc.nl Pauzelandschappen KISS 15 januari 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Theorie 2.1. bedrijfseconomisch 2.2. fiscaal 3. Aandachtspunten 3.1. bedrijfseconomisch 3.2. fiscaal 4. Stellingen 2 Inleiding -

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/16 Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 I. Inleiding Advies van 7 september 2016 1 1.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4. 7 Consolidatiepakket...

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4. 7 Consolidatiepakket... Hoofdstuk 18 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2 Definities...

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2012 18. Latente belastingen Met ingang van 1 januari 2002 is Schiphol Group onderworpen aan winstbelasting. Op 8 september 2006 is de vaststellingsovereenkomst door Schiphol

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

D044554/01 BIJLAGE. Beleggingsentiteiten: toepassing van de uitzondering op de consolidatie. (Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28)

D044554/01 BIJLAGE. Beleggingsentiteiten: toepassing van de uitzondering op de consolidatie. (Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28) NL D044554/01 BIJLAGE Beleggingsentiteiten: toepassing van de uitzondering op de consolidatie (Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28) Wijzigingen in IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening De alinea's

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014)

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) RJUiting 20146: ontwerprichtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) begrijpt uit de praktijk dat bij ondernemingen behoefte bestaat aan verduidelijking

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Inleiding 1.

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014

SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014 AV 29 mei 2015 SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014 De staat heeft de Belgische spoorwegen gereorganiseerd op 1 januari 2014: Fusie van de NMBS en de NMBS Holding; Partiële splitsing van de gefuseerde

Nadere informatie

Inhoudstafel Table des matières

Inhoudstafel Table des matières i Inhoudstafel Table des matières Inleiding............................................... 1 Chapitre I. Le leasing immobilier en droit civil............. 5 YVES MOREAU & ANTON COX 1. Introduction...........................................

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

IAS 8. Nettowinst- of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving

IAS 8. Nettowinst- of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving IAS 8 Nettowinst- of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS History of IFRS 1 FIRST-TIME ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS September 2001 Project added to IASB agenda July 2002 Exposure Draft ED 1 First-time

Nadere informatie

PUBLICATIERAPPORT 2013/2015

PUBLICATIERAPPORT 2013/2015 WATERSPORTCENTRUM PROOSDIJ B.V. HERENWEG 276 3645 DX VINKEVEEN PUBLICATIERAPPORT 2013/2015 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 30059109 Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 20

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

IAS 36 IAS 36 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN ACTIVA. Jan VERHOEYE HISTORY OF IAS 36

IAS 36 IAS 36 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN ACTIVA. Jan VERHOEYE HISTORY OF IAS 36 IAS 36 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN ACTIVA Jan VERHOEYE IAS 36 1 HISTORY OF IAS 36 HISTORY OF IAS 36 May 1997 June 1998 1 July 1999 31 March 2004 1 April 2004 RELATED INTERPRETATIONS Exposure Draft

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil?

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Leasing is een begrip dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Vooral het leasen van wagens is wijdverspreid, maar ook andere

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

RJ-Uiting : Actuele kostprijs

RJ-Uiting : Actuele kostprijs RJ-Uiting 2016-11: Actuele kostprijs Algemeen Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel 34 176) in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2015, nr. 349). Deze Uitvoeringswet

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Immateriële vaste activa CASE 1

Immateriële vaste activa CASE 1 5. Cases Immateriële vaste activa CASE 1 Gegeven De BVBA ABC sluit een licentieovereenkomst af met haar buitenlandse moedermaatschappij voor een prijs die als volgt is bepaald: 1.Bij de ondertekening van

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa

De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Prof. dr. Stijn Goeminne, Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde, Hogeschool Gent De Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005 Op en voor de periode van zes maanden Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (niet-geauditeerde cijfers) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 1 184 854 Netto verkopen 1 040 787 Ontvangen royalty

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 6 1 Toepasselijke IFRS normen... 7

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 6 1 Toepasselijke IFRS normen... 7 Hoofdstuk 29 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 6 1 Toepasselijke IFRS normen... 7 1.1 Referenties... 7 1.2 Toepassingsgebied... 7 2 Belangrijke

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie