Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen Referenties Toepassingsgebied Definities Opnamecriteria en waardering Uitgiftekosten van aandelen Geplaatst kapitaal Uitgiftepremie Eigen aandelen Dividenden Minderheidsbelangen Gecumuleerde omrekeningsverschillen Herwaarderingsmeerwaarden Samenvatting van de verschillen tussen de Belgische boekhoudregels en IFRS... 9 Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket Boekhoudplan Balans Kapitaal Reserves Niet uitgekeerd resultaat Resultatenrekeningen Consolidatiepakket... 12

2 Hoofdstuk 20 Pagina 1 Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels

3 Hoofdstuk 20 Pagina 2 Gewone aandelen De gewone aandelen worden geclassificeerd onder de rubriek kapitaal. Het kapitaal bestaat uit twee categorieën: Geplaatst kapitaal, bestaande uit de bedragen waartoe de aandeelhouders zich verbonden hebben om deze te volstorten; Niet-opgevraagd kapitaal, het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat door de raad van bestuur van één van de consoliderende entiteiten nog niet werd opgevraagd. Ingekochte eigen aandelen Het belang van de NMBS Holding aangehouden in Infrabel bestaat uit ingekochte eigen aandelen voor het consortium NMBS Holding en Infrabel, hetzelfde geldt voor de aandelen aangehouden door de Financière Rue de France in het kapitaal van de NMBS Holding. De waarde van deze ingekochte eigen aandelen wordt afgetrokken van het eigen vermogen. De bewegingen in de ingekochte eigen aandelen beïnvloeden het globaal resultaat niet.

4 Hoofdstuk 20 Pagina 3 Sectie B: Boekhoudregels

5 Hoofdstuk 20 Pagina 4 1. Toepasselijke IFRS normen 1.1 Referenties IAS 21 - De gevolgen van wisselkoerswijzigingen. IAS 21 schrijft voor op welke wijze transacties in vreemde valuta in de jaarrekening worden opgenomen. IAS 32 - Financiële instrumenten: presentatie. IAS 32 legt de grondslagen vast voor het presenteren van financiële instrumenten als verplichting of eigen vermogen en voor het salderen van financiële activa en financiële verplichtingen. De standaard is van toepassing op de classificatie van financiële instrumenten, vanuit het perspectief van de emittent, naar financiële activa, financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten; de classificatie van daaraan gerelateerde rente, dividenden, verliezen en winsten; en de omstandigheden waaronder financiële activa en financiële verplichtingen moeten worden gesaldeerd. IAS 39 - Financiële instrumenten: opname en waardering. IAS 39 legt de grondslagen vast voor de opname en waardering van financiële activa, financiële verplichtingen en een aantal contracten voor de aankoop of verkoop van niet-financiële activa. IAS 39 behandelt eveneens het niet langer opnemen in de balans van financiële activa en financiële verplichtingen alsook de boekhoudkundige verwerking van afdekkingtransacties. 1.2 Toepassingsgebied Dit hoofdstuk behandelt de boekhoudkundige verwerking van het eigen vermogen van de NMBS groep.

6 Hoofdstuk 20 Pagina 5 2. Definities Het kapitaal bestaat uit het geplaatst kapitaal, het niet-opgevraagd kapitaal en de uitgiftepremies. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het uitgegeven kapitaal en het niet-opgevraagde kapitaal. De uitgiftepremie is het verschil tussen de nominale waarde van de aandelen en hun uitgifteprijs. Dit verschil geeft het bedrag weer dat betaald wordt door de investeerders bovenop de nominale waarde van de aandelen op het ogenblik dat de vennootschap wordt opgericht of wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het gestorte bedrag lager is dan de nominale waarde, is er een korting die op deze lijn geboekt dient te worden als een negatief bedrag. De eigen aandelen zijn aandelen van één van de twee moedermaatschappijen die het consortium NMBS Holding - Infrabel vormen (NMBS Holding of Infrabel) aangehouden door een vennootschap van de NMBS groep. De eigen aandelen moeten, vanaf hun verwerving, in de geconsolideerde balans worden opgenomen in mindering van het eigen vermogen. De eigen aandelen worden niet beschouwd als activa aangezien een entiteit geen actief kan hebben ten aanzien van zichzelf. De geconsolideerde reserves opgenomen in de geconsolideerde balans omvatten de volgende categorieën van reserves: a) De wettelijke reserve moet geboekt worden in overeenstemming met het vennootschapsrecht. In navolging hiervan moet de wettelijke reserve minimum 10% van het geplaatst kapitaal bereiken. Zolang dit niveau niet bereikt is, moet minimum 5% van de netto winst van het boekjaar (zoals bepaald in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht) worden toegewezen aan de vorming van dit reservefonds. b) De reserves gevormd naar aanleiding van wijzigingen in de reële waarde, zijnde de latente meeren minderwaarden (en, indien van toepassing, de uitgestelde belastingen die hierop betrekking hebben) op beleggingen geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar die direct erkend worden op een specifieke lijn van het eigen vermogen in overeenstemming met IAS 39 (in de reserve gevormd naar aanleiding van wijzigingen in de reële waarde). Deze meer- of minderwaarden worden overgeboekt naar de resultatenrekening bij verkoop of wanneer een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt geboekt op het actief. Voor meer uitleg, zie hoofdstuk 27 Financiële activa (exclusief derivaten). c) De onbeschikbare reserves omvatten: de eigen aandelen aangehouden door de vennootschap. Een reserve overeenstemmend met het bedrag aan eigen aandelen die aangehouden worden, moet worden geboekt; een statutaire of wettelijke verplichting. Het betreft een reserve die niet kan worden uitgekeerd door een beslissing van de algemene vergadering of om een reserve waarop de aandeelhouders geen enkele aanspraak kunnen maken in geval van ontslag of uitsluiting (krachtens een clausule in de statuten, enz.). (Opmerking: de wettelijke reserve is een onbeschikbare reserve, maar deze wordt weergegeven onder een afzonderlijke post.) d) De belastingvrije reserves omvatten de reserves die (nog) niet werden belast. In het algemeen worden deze reserves belast wanneer ze worden uitgekeerd of wanneer ze worden overgeboekt naar andere reserves. e) De herwaarderingsmeerwaarden zijn niet-gerealiseerde meerwaarden op activa die worden uitgedrukt voor het gedeelte dat de boekwaarde van deze activa overstijgt. f) Het overgedragen resultaat omvat de niet uitgekeerde verliezen of winsten van de afgelopen boekjaren. In het consolidatiepakket wordt het resultaat van het huidig boekjaar op een afzonderlijke lijn gepresenteerd.

7 Hoofdstuk 20 Pagina 6 g) De gecumuleerde omrekeningsverschillen omvatten het verschil ten gevolge van de omrekening van de financiële staten van de vennootschappen van de NMBS groep die in een ander munt dan de Euro uitgedrukt worden. h) Het resultaat van het boekjaar omvat de winst of het verlies van de periode vóór resultaatverwerking. De minderheidsbelangen betreffen het gedeelte van het netto actief van een entiteit van de NMBS groep (filiaal) dat toewijsbaar is aan de belangen die niet direct worden aangehouden door één van de twee moedermaatschappijen of die niet indirect worden aangehouden door de filialen.

8 Hoofdstuk 20 Pagina 7 3. Opnamecriteria en waardering 3.1 Uitgiftekosten van aandelen De kosten van een transactie van uitgifte van aandelen zijn de marginale kosten die direct kunnen worden toegewezen aan de uitgifte van de aandelen. Een marginale kost is een kost die niet zou zijn gemaakt indien de NMBS groep geen aandelen had uitgegeven. De transactiekosten omvatten de honoraria en commissies betaald aan agenten (met inbegrip van hun werknemers zoals verkoopsagenten), juridische of andere adviseurs, makelaars, bankiers, bedragen ingehouden door wettelijke instanties en effectenbeurzen evenals overdrachtskosten en -belastingen. Een voorbeeld van transactiekosten die niet beschouwd worden als kosten van een transactie van uitgifte van aandelen zijn de noteringskosten op de beurs en de administratieve kosten voor interne transacties. De marginale transactiekosten van één van de moedermaatschappijen (NMBS Holding of Infrabel) die direct kunnen worden toegewezen aan de uitgifte van aandelen moeten geboekt worden in mindering van het eigen vermogen. De transactiekosten die niet beschouwd worden als kosten van een transactie van uitgifte van aandelen moeten opgenomen worden als kost in de winst- en verliesrekening van het jaar. De kosten van uitgifte van aandelen die verband houden met de kapitalisatie van de filialen moeten in kost worden genomen in de winst- en verliesrekening. 3.2 Geplaatst kapitaal Het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt het kapitaal waartoe de aandeelhouders zich verbonden hebben om in te brengen in de vennootschap. Het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat nog niet opgevraagd is, wordt als een negatief bedrag op een aparte rekening geboekt. Indien de aandelen een nominale waarde hebben, stemt het geplaatst kapitaal overeen met het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met hun nominale waarde. Indien de aandelen geen nominale waarde hebben, spreken we van fractiewaarde. De fractiewaarde komt overeen met het geplaatst kapitaal gedeeld door het aantal aandelen in omloop. 3.3 Uitgiftepremie De uitgiftepremie is het verschil tussen de nominale waarde van de aandelen en hun uitgifteprijs. Dit verschil geeft het bedrag weer dat betaald wordt door de investeerders bovenop de nominale waarde van de aandelen op het ogenblik dat de vennootschap wordt opgericht of wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het gestorte bedrag lager is dan de nominale waarde, is er een korting die op deze lijn geboekt dient te worden als een negatief bedrag. 3.4 Eigen aandelen De eigen aandelen aangehouden door een vennootschap van de NMBS groep moeten in de geconsolideerde balans worden opgenomen op een aparte lijn in mindering van het eigen vermogen. Het bedrag dat in mindering moet worden gebracht is het betaalde bedrag, met inbegrip van de transactiekosten. De transacties die betrekking hebben op eigen aandelen hebben nooit een effect op de winst- en verliesrekening. De meer- of minderwaarden op de overdracht van eigen aandelen evenals de annulering van eigen aandelen worden direct opgenomen in het eigen vermogen (overgedragen resultaat). 3.5 Dividenden De dividenden in cash worden geboekt op het passief (te betalen dividenden) vanaf de datum waarop ze worden aangekondigd en worden gepresenteerd als een vermindering in de staat van de wijzigingen in het eigen vermogen in het jaar waarin ze worden betaald. Indien een entiteit na de afsluitingsdatum beslist om

9 Hoofdstuk 20 Pagina 8 dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders dienen deze niet geboekt te worden als schuld op de afsluitingsdatum. Deze dividenden moeten worden vermeld in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IAS 1 Presentatie van de jaarrekening. De dividenden worden geboekt wanneer de houders van de aandelen gerechtigd zijn om het dividend te ontvangen. Dit is meestal het geval wanneer de dividenden worden aangekondigd namelijk wanneer ze werden goedgekeurd door de aandeelhouders voor wat betreft de dividenden per einde boekjaar of door de bestuurders in geval van een interim-dividend. Bijgevolg worden dividenden in mindering gebracht van het eigen vermogen op het moment van de aankondiging. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor het boeken van dividenden: De winst voor jaar N bedraagt 100. De raad van bestuur, die de jaarrekening goedkeurt in maart N+1, stelt voor om een dividend uit te keren van 60. De jaarlijkse algemene vergadering van april N+1 keurt dit voorstel goed. Het uit te keren dividend wordt niet als een schuld geclassificeerd in de jaarrekening per 31/12/N. Het is nog steeds opgenomen in het eigen vermogen op die datum. Het bedrag van 60 wordt evenwel opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening op 31/12/N. Een schuld van 60 wordt geboekt wanneer de aandeelhouders de uitkering goedkeuren in april N Minderheidsbelangen In overeenstemming met de beginselen van de boekhoudhandleiding van de NMBS groep zoals beschreven in hoofdstuk 41: Bedrijfscombinaties moeten minderheidsbelangen geboekt worden op de datum van overname. Het bedrag dat erkend dient te worden, komt overeen met het netto actief dat niet toebehoort aan de NMBS groep. Na de overnamedatum accumuleren de minderheidsbelangen hun aandeel in de winsten en de verliezen van het filiaal. 3.7 Gecumuleerde omrekeningsverschillen Het boeken van de verschillen ten gevolge van de omrekening van de financiële staten van de vennootschappen van de NMBS groep die in een ander munt dan de Euro uitgedrukt worden, wordt uiteengezet in hoofdstuk 39: Operaties in buitenlandse valuta. 3.8 Herwaarderingsmeerwaarden De NMBS groep heeft de waarderingsregel die haar zou toelaten om op regelmatige basis haar materiële vaste activa te herwaarderen aan reële waarde, niet ingevoerd. De basisregel is immers dat vaste activa worden gewaardeerd aan hun kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingverliezen. Op het niveau van de statutaire jaarrekeningen laat een speciale wet (programmawet van 23/12/2009) toe aan NMBS holding, Infrabel en NMBS om per 1 januari 2010 enerzijds hun materiële vaste activa te waarderen aan hun reële waarde op 1 januari 2009 na aftrek van de afschrijvingen voor 2009 en anderzijds om alle verschillen ten opzichte van de boekwaarde per 1 januari 2010 als herwaarderingsmeerwaarde te boeken. In de individuele statutaire jaarrekeningen wordt de herwaarderingsmeerwaarde die geboekt wordt in toepassing van voorgaande paragraaf, opgenomen in de winst- en verliesrekening onder Overige bedrijfsinkomsten volgens het ritme van de afschrijvingen op de betrokken activa. In de geconsolideerde IFRS jaarrekening wordt de herwaardering van sommige materiële vaste activa aan hun reële waarde per 1 januari 2010 (datum van overgang naar IFRS) direct geboekt in het overgedragen resultaat en dus niet onder de herwaarderingsmeerwaarden. Er is dus geen enkele tegenboeking via de winst- en verliesrekening in de geconsolideerde IFRS jaarrekening.

10 Hoofdstuk 20 Pagina 9 4 Samenvatting van de verschillen tussen de Belgische boekhoudregels en IFRS De belangrijkste verschillen tussen de IFRS normen en de Belgische boekhoudregels zijn de volgende: Volgens de Belgische boekhoudregels moeten de uitgiftekosten van aandelen van de moedermaatschappijen direct worden opgenomen in het resultaat. Onder IFRS worden deze kosten afgetrokken van het overgedragen resultaat. Volgens de Belgische boekhoudregels moeten eigen aandelen worden geboekt op het actief van de balans onder de geldbeleggingen. Onder IFRS worden de eigen aandelen geboekt in mindering van het eigen vermogen; alle volgende transacties met betrekking tot eigen aandelen hebben dus een directe impact op het eigen vermogen. De meerwaarden die in de statutaire jaarrekeningen geboekt worden in toepassing van de speciale wet (programmawet van 23/12/2009) worden opgenomen in een aparte rubriek van de geconsolideerde balans en vervolgens opgenomen in het resultaat onder de Overige bedrijfsinkomsten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de betrokken activa. In de geconsolideerde IFRS jaarrekening wordt de herwaardering van sommige materiële vaste activa aan reële waarde op de datum van overgang naar IFRS direct geboekt in het overgedragen resultaat en niet onder de herwaarderingsmeerwaarden. Er is dus geen enkele tegenboeking via de winst- en verliesrekening in de geconsolideerde IFRS jaarrekening. Volgens de Belgische boekhoudregels is er geen wijziging van reële waarde op financiële instrumenten opgenomen in het eigen vermogen.

11 Hoofdstuk 20 Pagina 10 Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket

12 Hoofdstuk 20 Pagina 11 5 Boekhoudplan De vennootschappen van de NMBS groep hebben ieder hun eigen boekhoudplan. De rekeningen hieronder worden enkel weergegeven voor didactische doeleinden. Gelieve steeds het specifieke boekhoudplan van uw vennootschap te raadplegen. 5.1 Balans Kapitaal Aandelen gehouden door de Staat - Gewone aandelen (2, ) Aandelen gehouden door de Staat - Gewone aandelen (3, ) Aandelen gehouden door de Staat - Genotsaandelen Aandelen Financière Rue de France - Genotsaandelen Aandelen Privé - Genotsaandelen Kapitaal gewone aandelen Reserves Herwaarderingsmeerwaarden op terreinen HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op gebouwen HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op spoorinfrastructuur - HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op spoorwegmaterieel - HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op diverse uitrustingen - HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op andere MVA HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op vastgoedbeleggingen - HWMW Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Meerwaarde op realisatie van MVA (vaststelling) Meerwaarde op realisatie van MVA (toewijzing) Andere belastingvrije reserves Beschikbare reserves Niet uitgekeerd resultaat Overgedragen winst Overgedragen verlies Resultaat van het boekjaar 5.2 Resultatenrekeningen Afschrijvingen op kapitaalsubsidies - Terugname Afschrijvingen op kapitaalsubsidies Afschrijvingen op kapitaalsubsidies - Art Afschrijvingen op kapitaalsubsidies ingevolge verkoop Uitzonderlijke afschrijvingen op kapitaalsubsidies Uitzonderlijke afschrijvingen op kapitaalsubsidies Art. 3

13 Hoofdstuk 20 Pagina 12 6 Consolidatiepakket De informatie met betrekking tot het consolidatiepakket is voorlopig nog niet beschikbaar.

14 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen Referenties Toepassingsgebied Definities Opnamecriteria en waardering Uitgiftekosten van aandelen Geplaatst kapitaal Uitgiftepremie Eigen aandelen Dividenden Minderheidsbelangen Gecumuleerde omrekeningsverschillen Herwaarderingsmeerwaarden Samenvatting van de verschillen tussen de Belgische boekhoudregels en IFRS... 9 Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket Boekhoudplan Balans Kapitaal Reserves Niet uitgekeerd resultaat Resultatenrekeningen Consolidatiepakket... 12

15 Hoofdstuk 20 Pagina 1 Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels

16 Hoofdstuk 20 Pagina 2 Gewone aandelen De gewone aandelen worden geclassificeerd onder de rubriek kapitaal. Het kapitaal bestaat uit twee categorieën: Geplaatst kapitaal, bestaande uit de bedragen waartoe de aandeelhouders zich verbonden hebben om deze te volstorten; Niet-opgevraagd kapitaal, het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat door de raad van bestuur van één van de consoliderende entiteiten nog niet werd opgevraagd. Ingekochte eigen aandelen Het belang van de NMBS Holding aangehouden in Infrabel bestaat uit ingekochte eigen aandelen voor het consortium NMBS Holding en Infrabel, hetzelfde geldt voor de aandelen aangehouden door de Financière Rue de France in het kapitaal van de NMBS Holding. De waarde van deze ingekochte eigen aandelen wordt afgetrokken van het eigen vermogen. De bewegingen in de ingekochte eigen aandelen beïnvloeden het globaal resultaat niet.

17 Hoofdstuk 20 Pagina 3 Sectie B: Boekhoudregels

18 Hoofdstuk 20 Pagina 4 1. Toepasselijke IFRS normen 1.1 Referenties IAS 21 - De gevolgen van wisselkoerswijzigingen. IAS 21 schrijft voor op welke wijze transacties in vreemde valuta in de jaarrekening worden opgenomen. IAS 32 - Financiële instrumenten: presentatie. IAS 32 legt de grondslagen vast voor het presenteren van financiële instrumenten als verplichting of eigen vermogen en voor het salderen van financiële activa en financiële verplichtingen. De standaard is van toepassing op de classificatie van financiële instrumenten, vanuit het perspectief van de emittent, naar financiële activa, financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten; de classificatie van daaraan gerelateerde rente, dividenden, verliezen en winsten; en de omstandigheden waaronder financiële activa en financiële verplichtingen moeten worden gesaldeerd. IAS 39 - Financiële instrumenten: opname en waardering. IAS 39 legt de grondslagen vast voor de opname en waardering van financiële activa, financiële verplichtingen en een aantal contracten voor de aankoop of verkoop van niet-financiële activa. IAS 39 behandelt eveneens het niet langer opnemen in de balans van financiële activa en financiële verplichtingen alsook de boekhoudkundige verwerking van afdekkingtransacties. 1.2 Toepassingsgebied Dit hoofdstuk behandelt de boekhoudkundige verwerking van het eigen vermogen van de NMBS groep.

19 Hoofdstuk 20 Pagina 5 2. Definities Het kapitaal bestaat uit het geplaatst kapitaal, het niet-opgevraagd kapitaal en de uitgiftepremies. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het uitgegeven kapitaal en het niet-opgevraagde kapitaal. De uitgiftepremie is het verschil tussen de nominale waarde van de aandelen en hun uitgifteprijs. Dit verschil geeft het bedrag weer dat betaald wordt door de investeerders bovenop de nominale waarde van de aandelen op het ogenblik dat de vennootschap wordt opgericht of wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het gestorte bedrag lager is dan de nominale waarde, is er een korting die op deze lijn geboekt dient te worden als een negatief bedrag. De eigen aandelen zijn aandelen van één van de twee moedermaatschappijen die het consortium NMBS Holding - Infrabel vormen (NMBS Holding of Infrabel) aangehouden door een vennootschap van de NMBS groep. De eigen aandelen moeten, vanaf hun verwerving, in de geconsolideerde balans worden opgenomen in mindering van het eigen vermogen. De eigen aandelen worden niet beschouwd als activa aangezien een entiteit geen actief kan hebben ten aanzien van zichzelf. De geconsolideerde reserves opgenomen in de geconsolideerde balans omvatten de volgende categorieën van reserves: a) De wettelijke reserve moet geboekt worden in overeenstemming met het vennootschapsrecht. In navolging hiervan moet de wettelijke reserve minimum 10% van het geplaatst kapitaal bereiken. Zolang dit niveau niet bereikt is, moet minimum 5% van de netto winst van het boekjaar (zoals bepaald in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht) worden toegewezen aan de vorming van dit reservefonds. b) De reserves gevormd naar aanleiding van wijzigingen in de reële waarde, zijnde de latente meeren minderwaarden (en, indien van toepassing, de uitgestelde belastingen die hierop betrekking hebben) op beleggingen geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar die direct erkend worden op een specifieke lijn van het eigen vermogen in overeenstemming met IAS 39 (in de reserve gevormd naar aanleiding van wijzigingen in de reële waarde). Deze meer- of minderwaarden worden overgeboekt naar de resultatenrekening bij verkoop of wanneer een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt geboekt op het actief. Voor meer uitleg, zie hoofdstuk 27 Financiële activa (exclusief derivaten). c) De onbeschikbare reserves omvatten: de eigen aandelen aangehouden door de vennootschap. Een reserve overeenstemmend met het bedrag aan eigen aandelen die aangehouden worden, moet worden geboekt; een statutaire of wettelijke verplichting. Het betreft een reserve die niet kan worden uitgekeerd door een beslissing van de algemene vergadering of om een reserve waarop de aandeelhouders geen enkele aanspraak kunnen maken in geval van ontslag of uitsluiting (krachtens een clausule in de statuten, enz.). (Opmerking: de wettelijke reserve is een onbeschikbare reserve, maar deze wordt weergegeven onder een afzonderlijke post.) d) De belastingvrije reserves omvatten de reserves die (nog) niet werden belast. In het algemeen worden deze reserves belast wanneer ze worden uitgekeerd of wanneer ze worden overgeboekt naar andere reserves. e) De herwaarderingsmeerwaarden zijn niet-gerealiseerde meerwaarden op activa die worden uitgedrukt voor het gedeelte dat de boekwaarde van deze activa overstijgt. f) Het overgedragen resultaat omvat de niet uitgekeerde verliezen of winsten van de afgelopen boekjaren. In het consolidatiepakket wordt het resultaat van het huidig boekjaar op een afzonderlijke lijn gepresenteerd.

20 Hoofdstuk 20 Pagina 6 g) De gecumuleerde omrekeningsverschillen omvatten het verschil ten gevolge van de omrekening van de financiële staten van de vennootschappen van de NMBS groep die in een ander munt dan de Euro uitgedrukt worden. h) Het resultaat van het boekjaar omvat de winst of het verlies van de periode vóór resultaatverwerking. De minderheidsbelangen betreffen het gedeelte van het netto actief van een entiteit van de NMBS groep (filiaal) dat toewijsbaar is aan de belangen die niet direct worden aangehouden door één van de twee moedermaatschappijen of die niet indirect worden aangehouden door de filialen.

21 Hoofdstuk 20 Pagina 7 3. Opnamecriteria en waardering 3.1 Uitgiftekosten van aandelen De kosten van een transactie van uitgifte van aandelen zijn de marginale kosten die direct kunnen worden toegewezen aan de uitgifte van de aandelen. Een marginale kost is een kost die niet zou zijn gemaakt indien de NMBS groep geen aandelen had uitgegeven. De transactiekosten omvatten de honoraria en commissies betaald aan agenten (met inbegrip van hun werknemers zoals verkoopsagenten), juridische of andere adviseurs, makelaars, bankiers, bedragen ingehouden door wettelijke instanties en effectenbeurzen evenals overdrachtskosten en -belastingen. Een voorbeeld van transactiekosten die niet beschouwd worden als kosten van een transactie van uitgifte van aandelen zijn de noteringskosten op de beurs en de administratieve kosten voor interne transacties. De marginale transactiekosten van één van de moedermaatschappijen (NMBS Holding of Infrabel) die direct kunnen worden toegewezen aan de uitgifte van aandelen moeten geboekt worden in mindering van het eigen vermogen. De transactiekosten die niet beschouwd worden als kosten van een transactie van uitgifte van aandelen moeten opgenomen worden als kost in de winst- en verliesrekening van het jaar. De kosten van uitgifte van aandelen die verband houden met de kapitalisatie van de filialen moeten in kost worden genomen in de winst- en verliesrekening. 3.2 Geplaatst kapitaal Het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt het kapitaal waartoe de aandeelhouders zich verbonden hebben om in te brengen in de vennootschap. Het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat nog niet opgevraagd is, wordt als een negatief bedrag op een aparte rekening geboekt. Indien de aandelen een nominale waarde hebben, stemt het geplaatst kapitaal overeen met het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met hun nominale waarde. Indien de aandelen geen nominale waarde hebben, spreken we van fractiewaarde. De fractiewaarde komt overeen met het geplaatst kapitaal gedeeld door het aantal aandelen in omloop. 3.3 Uitgiftepremie De uitgiftepremie is het verschil tussen de nominale waarde van de aandelen en hun uitgifteprijs. Dit verschil geeft het bedrag weer dat betaald wordt door de investeerders bovenop de nominale waarde van de aandelen op het ogenblik dat de vennootschap wordt opgericht of wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het gestorte bedrag lager is dan de nominale waarde, is er een korting die op deze lijn geboekt dient te worden als een negatief bedrag. 3.4 Eigen aandelen De eigen aandelen aangehouden door een vennootschap van de NMBS groep moeten in de geconsolideerde balans worden opgenomen op een aparte lijn in mindering van het eigen vermogen. Het bedrag dat in mindering moet worden gebracht is het betaalde bedrag, met inbegrip van de transactiekosten. De transacties die betrekking hebben op eigen aandelen hebben nooit een effect op de winst- en verliesrekening. De meer- of minderwaarden op de overdracht van eigen aandelen evenals de annulering van eigen aandelen worden direct opgenomen in het eigen vermogen (overgedragen resultaat). 3.5 Dividenden De dividenden in cash worden geboekt op het passief (te betalen dividenden) vanaf de datum waarop ze worden aangekondigd en worden gepresenteerd als een vermindering in de staat van de wijzigingen in het eigen vermogen in het jaar waarin ze worden betaald. Indien een entiteit na de afsluitingsdatum beslist om

22 Hoofdstuk 20 Pagina 8 dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders dienen deze niet geboekt te worden als schuld op de afsluitingsdatum. Deze dividenden moeten worden vermeld in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IAS 1 Presentatie van de jaarrekening. De dividenden worden geboekt wanneer de houders van de aandelen gerechtigd zijn om het dividend te ontvangen. Dit is meestal het geval wanneer de dividenden worden aangekondigd namelijk wanneer ze werden goedgekeurd door de aandeelhouders voor wat betreft de dividenden per einde boekjaar of door de bestuurders in geval van een interim-dividend. Bijgevolg worden dividenden in mindering gebracht van het eigen vermogen op het moment van de aankondiging. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor het boeken van dividenden: De winst voor jaar N bedraagt 100. De raad van bestuur, die de jaarrekening goedkeurt in maart N+1, stelt voor om een dividend uit te keren van 60. De jaarlijkse algemene vergadering van april N+1 keurt dit voorstel goed. Het uit te keren dividend wordt niet als een schuld geclassificeerd in de jaarrekening per 31/12/N. Het is nog steeds opgenomen in het eigen vermogen op die datum. Het bedrag van 60 wordt evenwel opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening op 31/12/N. Een schuld van 60 wordt geboekt wanneer de aandeelhouders de uitkering goedkeuren in april N Minderheidsbelangen In overeenstemming met de beginselen van de boekhoudhandleiding van de NMBS groep zoals beschreven in hoofdstuk 41: Bedrijfscombinaties moeten minderheidsbelangen geboekt worden op de datum van overname. Het bedrag dat erkend dient te worden, komt overeen met het netto actief dat niet toebehoort aan de NMBS groep. Na de overnamedatum accumuleren de minderheidsbelangen hun aandeel in de winsten en de verliezen van het filiaal. 3.7 Gecumuleerde omrekeningsverschillen Het boeken van de verschillen ten gevolge van de omrekening van de financiële staten van de vennootschappen van de NMBS groep die in een ander munt dan de Euro uitgedrukt worden, wordt uiteengezet in hoofdstuk 39: Operaties in buitenlandse valuta. 3.8 Herwaarderingsmeerwaarden De NMBS groep heeft de waarderingsregel die haar zou toelaten om op regelmatige basis haar materiële vaste activa te herwaarderen aan reële waarde, niet ingevoerd. De basisregel is immers dat vaste activa worden gewaardeerd aan hun kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingverliezen. Op het niveau van de statutaire jaarrekeningen laat een speciale wet (programmawet van 23/12/2009) toe aan NMBS holding, Infrabel en NMBS om per 1 januari 2010 enerzijds hun materiële vaste activa te waarderen aan hun reële waarde op 1 januari 2009 na aftrek van de afschrijvingen voor 2009 en anderzijds om alle verschillen ten opzichte van de boekwaarde per 1 januari 2010 als herwaarderingsmeerwaarde te boeken. In de individuele statutaire jaarrekeningen wordt de herwaarderingsmeerwaarde die geboekt wordt in toepassing van voorgaande paragraaf, opgenomen in de winst- en verliesrekening onder Overige bedrijfsinkomsten volgens het ritme van de afschrijvingen op de betrokken activa. In de geconsolideerde IFRS jaarrekening wordt de herwaardering van sommige materiële vaste activa aan hun reële waarde per 1 januari 2010 (datum van overgang naar IFRS) direct geboekt in het overgedragen resultaat en dus niet onder de herwaarderingsmeerwaarden. Er is dus geen enkele tegenboeking via de winst- en verliesrekening in de geconsolideerde IFRS jaarrekening.

23 Hoofdstuk 20 Pagina 9 4 Samenvatting van de verschillen tussen de Belgische boekhoudregels en IFRS De belangrijkste verschillen tussen de IFRS normen en de Belgische boekhoudregels zijn de volgende: Volgens de Belgische boekhoudregels moeten de uitgiftekosten van aandelen van de moedermaatschappijen direct worden opgenomen in het resultaat. Onder IFRS worden deze kosten afgetrokken van het overgedragen resultaat. Volgens de Belgische boekhoudregels moeten eigen aandelen worden geboekt op het actief van de balans onder de geldbeleggingen. Onder IFRS worden de eigen aandelen geboekt in mindering van het eigen vermogen; alle volgende transacties met betrekking tot eigen aandelen hebben dus een directe impact op het eigen vermogen. De meerwaarden die in de statutaire jaarrekeningen geboekt worden in toepassing van de speciale wet (programmawet van 23/12/2009) worden opgenomen in een aparte rubriek van de geconsolideerde balans en vervolgens opgenomen in het resultaat onder de Overige bedrijfsinkomsten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de betrokken activa. In de geconsolideerde IFRS jaarrekening wordt de herwaardering van sommige materiële vaste activa aan reële waarde op de datum van overgang naar IFRS direct geboekt in het overgedragen resultaat en niet onder de herwaarderingsmeerwaarden. Er is dus geen enkele tegenboeking via de winst- en verliesrekening in de geconsolideerde IFRS jaarrekening. Volgens de Belgische boekhoudregels is er geen wijziging van reële waarde op financiële instrumenten opgenomen in het eigen vermogen.

24 Hoofdstuk 20 Pagina 10 Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket

25 Hoofdstuk 20 Pagina 11 5 Boekhoudplan De vennootschappen van de NMBS groep hebben ieder hun eigen boekhoudplan. De rekeningen hieronder worden enkel weergegeven voor didactische doeleinden. Gelieve steeds het specifieke boekhoudplan van uw vennootschap te raadplegen. 5.1 Balans Kapitaal Aandelen gehouden door de Staat - Gewone aandelen (2, ) Aandelen gehouden door de Staat - Gewone aandelen (3, ) Aandelen gehouden door de Staat - Genotsaandelen Aandelen Financière Rue de France - Genotsaandelen Aandelen Privé - Genotsaandelen Kapitaal gewone aandelen Reserves Herwaarderingsmeerwaarden op terreinen HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op gebouwen HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op spoorinfrastructuur - HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op spoorwegmaterieel - HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op diverse uitrustingen - HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op andere MVA HWMW Herwaarderingsmeerwaarden op vastgoedbeleggingen - HWMW Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Meerwaarde op realisatie van MVA (vaststelling) Meerwaarde op realisatie van MVA (toewijzing) Andere belastingvrije reserves Beschikbare reserves Niet uitgekeerd resultaat Overgedragen winst Overgedragen verlies Resultaat van het boekjaar 5.2 Resultatenrekeningen Afschrijvingen op kapitaalsubsidies - Terugname Afschrijvingen op kapitaalsubsidies Afschrijvingen op kapitaalsubsidies - Art Afschrijvingen op kapitaalsubsidies ingevolge verkoop Uitzonderlijke afschrijvingen op kapitaalsubsidies Uitzonderlijke afschrijvingen op kapitaalsubsidies Art. 3

26 Hoofdstuk 20 Pagina 12 6 Consolidatiepakket De informatie met betrekking tot het consolidatiepakket is voorlopig nog niet beschikbaar.

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 Hoofdstuk 30 Inhoudsopgave Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 1.1 Referenties 4 1.2 Toepassingsgebied 4 2 Definities 5 3 Typische

Nadere informatie

Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket

Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket Hoofdstuk 10 Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie I: Boekhoudplan en consolidatiepakket... 1 1 Balansrekeningen... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Terreinen... 2 1.3 Gebouwen...

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4. 7 Consolidatiepakket...

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4. 7 Consolidatiepakket... Hoofdstuk 18 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2 Definities...

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen...

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen... Hoofdstuk 11 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen... 12 1.1 Referenties... 12 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 NL BIJLAGE Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 1 "Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2.1 Wat zijn herwaarderingsmeerwaarden? Wat? Materiele vaste activa (MVA) en financiële vaste activa (FVA) worden, worden in toepassing van de boekhoudwet, geboekt aan aanschaffingswaarde

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Financière)de)Tubize! Halfjaarlijks*financieel*verslag! 30#juni!2015%!

Financière)de)Tubize! Halfjaarlijks*financieel*verslag! 30#juni!2015%! Financière)de)Tubize Halfjaarlijks*financieel*verslag 30#juni2015 Inhoudstafel AFDELING ONDERWERP PAGINA I Governanceenverklaringvandebestuurders 283 II Tussentijdsverslagvanderaadvanbestuur 488 III Verkortgeconsolideerdtussentijdsfinancieelper30juni2015

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Om de waarderings- en rapporteringsregels op de volgende punten in lijn te brengen met IFRS werden de volgende afwijkingen bekomen :

Om de waarderings- en rapporteringsregels op de volgende punten in lijn te brengen met IFRS werden de volgende afwijkingen bekomen : WIJZIGINGEN IN WAARDERINGSREGELS Bij het opstellen van de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2001 en 2000 werden waarderingsregels gebruikt die verschillen van deze toegepast in de

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie