Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies"

Transcriptie

1 E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel bij een meerderheid van ¾ van de stemmen genomen. Voor de met fusie gelijkgestelde verrichting (alle bewijzen van deelgerechtigheid in de overgenomen vennootschap zijn in handen van de overnemende vennootschap) is de goedkeuring van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap niet vereist 447. De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap is in zodanig geval louter formeel 448. Na de beslissing tot fusie worden desgevallend de statuten van de vennootschap aangepast. De notulen van deze algemene vergadering nemen de vorm aan van een authentieke akte. De akte en de verslagen worden neergelegd ter griffie en de akte wordt bij uittreksel gepubliceerd. Vervolgens zal de notaris een attest afleveren waaruit blijkt dat de voor de fusie vereiste voorafgaande handelingen en formaliteiten correct zijn verricht 449. De attesten m.b.t. ieder van de fuserende vennootschappen worden, wanneer beschikbaar, overlegd aan de notaris, zodat kan worden nagegaan dat in ieder van de betrokken jurisdicties de nodige formaliteiten zijn vervuld. Vanaf de vaststelling van de voltooiing van de fusie door de notaris, heeft de fusie dezelfde gevolgen als een nationale fusie, met dien verstande dat geen nietigheid kan worden gevorderd. De fusie is tegenwerpelijk aan derden vanaf de publicatie van de akte van voltooiing van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tenzij die derde voordien kennis had van de fusie. Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies 1. Inleiding Omdat de fusie door overneming niet alleen vennootschapsrechtelijk maar ook boekhoudrechtelijk model staat voor de andere vormen van fusie besteedt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in haar advies nr. 2009/6 alleen aandacht aan de fusie door overneming 450. Hierbij herinnert de Commissie eraan dat het beginsel van de juridische continuïteit die fusieverrichtingen vennootschapsrechtelijk kenmerkt, ook doorgetrokken wordt op boekhoudrechtelijk vlak: in beginsel worden actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen tegen de waarde waarvoor zij voorkwamen op het tijdstip waarop de fusie boekhoudkundig wordt voltrokken en wijzigt er in principe niets aan de samenstelling van de overgenomen eigen-vermogensbestanddelen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de ruilwaarden op grond waarvan de ruilverhouding tussen de aandelen van de overgenomen en die van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld, niet overeenstemmen met de boekwaarden zoals meestal het geval zal zijn die ruilwaarden boekhoudkundig niet tot uitdrukking zullen worden gebracht. 2. Verrichtingen zonder opleg in geld A. Algemeen Alle actief-en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen alsook haar opbrengsten en kosten van 447 Art. 772/11 W. Venn. 448 Parl. St., Kamer, , nr /001, p Art. 772/12 W. Venn. 450 Advies CBN, nr. 2009/6 van 1 april 2009, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2010

2 het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de overgenomen vennootschap voorkwamen (art K.B./W. Venn.). Wat de eigen-vermogensbestanddelen betreft, zal het kapitaal van de overgenomen vennootschap toegevoegd worden aan het kapitaal van de overnemende vennootschap en dit geldt eveneens voor de uitgiftepremies, de herwaarderingsmeerwaarden, de reserves, het overgedragen resultaat en de kapitaalsubsidies. Waardeaanpassingen kunnen vóór de fusie bij de overgenomen vennootschap worden doorgevoerd maar moeten dan voldoen aan de bepalingen van het gemeen boekhoudrecht. De waardering van het vermogen van de fuserende vennootschappen op zich heeft echter geen invloed op de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen die aan de overnemende vennootschap worden overgedragen. Dergelijke waardering is uitsluitend bedoeld om de ruilverhouding te bepalen: d.i. de verhouding op grond waarvan de aandelen van de overgenomen vennootschap uitgewisseld worden tegen aandelen van de overnemende vennootschap. B. De aandelen van de overnemende vennootschap hebben geen nominale waarde. Voorbeeld Reserves 167 Voorzieningen 40 Het kapitaal van de vennootschap A wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. De overeengekomen ruilwaarde van onderneming A bedraagt EUR. De ruilwaarde per aandeel A is dan gelijk aan EUR/1.200 = 312,50 EUR. 572 Reserves 890 Het kapitaal van de vennootschap B wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. De overeengekomen ruilwaarde van onderneming B bedraagt EUR. De ruilwaarde per aandeel B is dan gelijk aan EUR/2.000 = 625 EUR. Indien de vennootschap A de vennootschap B overneemt bedraagt het aantal uit te geven aandelen A, gelet op de ruilverhouding, (ruil)waarde per aandeel van de overgenomen vennootschap (ruil)waarde per aandeel van de overnemende vennootschap aantal nieuwe aandelen van de overnemende overneming aantal bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

3 ,5 = X M.a.w. X = = aandelen A 312,5 Indien het daarentegen de vennootschap B is die de vennootschap A overneemt, moeten er aandelen B worden uitgegeven en meer bepaald: X = 312, = 600 aandelen B 625 De fusiebalans (in duizenden) zal niettemin, ongeacht de richting van de fusie er als volgt uitzien: Balans (A + B) of (B + A) Reserves Voorzieningen Op te merken dat wanneer A de overnemende vennootschap is, de uitgifte van de nieuwe aandelen A gebeurt beneden de fractiewaarde ( EUR/4.000) = 100 EUR per nieuw aandeel t.a.v EUR/1.200 = 150 EUR per bestaand aandeel. In casu is artikel 606, 2 W. Venn. toepasselijk. Art. 582 W. Venn. is niet van toepassing. Bij het vaststellen van de ruilwaarde van de ondernemingen dient rekening gehouden te worden met de belastinglatenties op de latente meerwaarden. Voorbeeld Het kapitaal van de overnemende vennootschap B bedraagt EUR en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. Het eigen vermogen van de overnemende vennootschap per 30 juni 2004 is als volgt samengesteld: Geplaatst kapitaal EUR Wettelijke reserve EUR Overgedragen verlies EUR Totaal EUR De overnemende vennootschap B bezit een onroerend goed met een boekwaarde van EUR. Door een deskundig schatter werd de werkelijke waarde van het onroerend goed geraamd op EUR. Dit betekent dat er een latente meerwaarde op rust van EUR. Deze meerwaarde is een waarde berekend vóór vennootschapsbelasting. De realisatie van deze latente meerwaarde zou aanleiding geven tot taxatie in de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 33,99%. De belastinglatentie bedraagt dan ook EUR 33,99% = EUR. De gecorrigeerde eigen vermogenswaarde van de overnemende vennootschap B is dan ook als volgt samengesteld: Eigen vermogen van de overnemende vennootschap B EUR Latente meerwaarde op onroerend goed EUR Belastinglatentie op latente meerwaarde EUR Gecorrigeerde waarde van het eigen vermogen EUR Waarde van één aandeel van vennootschap B = /1.000 = 800 EUR 1446 LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2010

4 Laten we veronderstellen dat het kapitaal van de overgenomen vennootschap A EUR bedraagt en vertegenwoordigd wordt door aandelen zonder nominale waarde en dat de waarde van één aandeel van de vennootschap A gelijk is aan 200 EUR. De ruilverhouding = waarde aandeel overgenomen vennootschap A/waarde aandeel overnemende vennootschap B = 200 EUR/800 EUR = 0,25 EUR. De overnemende vennootschap B moet in dit geval ,25 = nieuwe aandelen B uitgeven. Na de fusie bedraagt het kapitaal van de vennootschap B = EUR en het wordt vertegenwoordigd door = aandelen. C. De aandelen van de overnemende vennootschap hebben een nominale waarde Indien de aandelen van de overnemende vennootschap een nominale waarde hebben, dan wordt hun waarde na de fusie niet gewijzigd. Is de overnemende vennootschap een BVBA, dan kunnen er slechts aandelen worden gecreëerd met een gelijke nominale waarde (art. 238 W. Venn.). De nominale waarde van een nieuw aandeel zal dan per definitie overeenstemmen met de nominale waarde van een bestaand aandeel van de overnemende vennootschap. Het aantal uit te geven nieuwe aandelen wordt bepaald door de ruilverhouding. Het bedrag van de kapitaalverhoging bij de overnemende vennootschap bekomt men door de nominale waarde van de uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. Het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd staat dus niet in verhouding tot het kapitaalbedrag van de overgenomen vennootschap. Omdat het kapitaal van de overgenomen vennootschap meestal niet zal overeenstemmen met het bedrag van de kapitaalverhoging bij de overnemende vennootschap zijn correcties vereist. Indien het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd groter is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt het verschil onttrokken aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, volgens de regels vastgesteld door de algemene vergadering die tot fusie besluit. Indien het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd kleiner is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt het verschil geboekt als een uitgiftepremie (art K.B./W. Venn.). Voorbeeld Reserves 167 Voorzieningen 40 Het kapitaal van de vennootschap A wordt vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van 150 EUR. 572 Reserves 890 LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

5 Het kapitaal van de vennootschap B wordt vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van 200 EUR. De ruilverhouding: 2 aandelen A = 1 aandeel B Laten wij veronderstellen dat vennootschap A de vennootschap B overneemt met behoud van de nominale waarde van de aandelen A. In dat geval moeten er = nieuwe aandelen A worden uitgegeven met een nominale waarde van 150 EUR. Het kapitaal van de vennootschap A wordt dus verhoogd met EUR = EUR. Die kapitaalverhoging bedraagt EUR meer dan het kapitaal van de vennootschap B. Dit verschil wordt onttrokken aan de reserves van B, op de wijze beslist door de algemene vergadering die tot de fusie besluit. De fusiebalans ziet er dan als volgt uit: Balans (A + B) in duizenden Reserves Voorzieningen Schulden Laten wij veronderstellen dat vennootschap B de vennootschap A overneemt met behoud van de nominale waarde van de aandelen B. In dat geval moeten er aandelen 0,5 = 600 nieuwe aandelen B worden uitgegeven met een nominale waarde van 200 EUR. Het kapitaal van de vennootschap B wordt dus verhoogd met EUR = EUR. Die kapitaalverhoging bedraagt EUR minder dan het kapitaal van de vennootschap A. Dit verschil wordt geboekt als een uitgiftepremie. De fusiebalans (in duizenden) ziet er dan als volgt uit: Balans (B + A) in duizenden Uitgiftepremie 60 Reserves Voorzieningen Schulden Verrichtingen met opleg in geld de overgenomen vennootschap bezit geen eigen aandelen Een opleg in geld kan toegekend worden doch die mag niet meer bedragen dan 10% van de nominale of, bij gebreke van nominale waarde, van de fractiewaarde van de toegekende aandelen Art. 671 W. Venn LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2010

6 Als de vennoten van de overgenomen vennootschap een opleg in geld verkrijgen, wordt die opleg boekhoudkundig geacht te zijn onttrokken aan het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Deze onttrekking gebeurt op de wijze vastgesteld door de algemene vergadering die tot de fusie besluit en kan slechts betrekking hebben op voor uitkering vatbare bedragen. Indien de algemene vergadering die tot fusie besluit, niet heeft beslist aan welke post van het eigen vermogen die opleg moet worden onttrokken, gebeurt de onttrekking eerst aan de overgedragen winst en vervolgens aan de beschikbare reserves en de overige reserves die volgens de wet of de statuten mogen worden uitgekeerd (art K.B./W. Venn.). Voorbeeld 3 De vennootschap A waarvan het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde neemt de vennootschap B over. De overnemende en overgenomen vennootschappen houden geen aandelen van elkaar en de overgenomen vennootschap bezit geen eigen aandelen. Er wordt evenwel een opleg in geld toegekend: aan de aandeelhouders van de vennootschap B worden immers nieuwe aandelen A toegekend en een opleg in geld van EUR Reserves 167 Voorzieningen Reserves 890 Het kapitaal van de vennootschap B wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. De fusiebalans zal er als volgt uitzien: Balans A + B (in duizenden) Reserves Voorzieningen Schulden LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

7 4. De overgenomen vennootschap bezit reeds eigen aandelen 452 Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overgenomen vennootschap zelf 453. Bijgevolg verdwijnen bij fusie de eigen aandelen gehouden door de overgenomen vennootschap en wordt haar eigen vermogen verminderd t.b.v. de boekwaarde van deze aandelen. Werd bij de inkoop een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen gevormd, dan wordt de eigenvermogensvermindering toegerekend aan deze reserve. Werd geen onbeschikbare reserve gevormd, dan moet eerst de beschikbare reserves worden verminderd en, bij gebreke daaraan, het kapitaal (art. 623, tweede lid, W. Venn.). Voorbeeld 4 De over te nemen vennootschap B bezit 10% eigen aandelen met een boekwaarde van EUR en heeft voor dit bedrag een onbeschikbare reserve gevormd. Het kapitaal van de vennootschap A wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. De vennootschap A neemt de vennootschap B over. Er wordt geen opleg in geld betaald en de overnemende en overgenomen vennootschap houden geen aandelen van elkaar Reserves 167 Voorzieningen Reserves 760 Eigen aandelen 130 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen 130 De fusiebalans zal er als volgt uitzien: Eigen aandelen Balans A + B (in duizenden) Reserves Voorzieningen Toepassing van art K.B./W. Venn. 453 Art , 2 W. Venn LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2010

8 5. Overnemende vennootschap bezit aandelen van overgenomen vennootschap Vennootschapsrechtelijk vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf 454. De overnemende vennootschap wordt niet meer vergoed voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap: voor haar aandelenpercentage in de overgenomen vennootschap worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. Indien de overnemende vennootschap aandelen bezat van de overgenomen vennootschap, worden deze aandelen bij de fusie ingetrokken en worden de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap in de boekhouding van de overnemende vennootschap slechts opgenomen ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de overgenomen vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de overnemende vennootschap. In voorkomend geval wordt evenwel rekening gehouden met de ten gevolge van de fusie gewijzigde fiscale kwalificatie van de reserves bij de overgenomen vennootschap (art K.B./ W. Venn.). A. Boekwaarde van de aandelen in de overgenomen vennootschap stemt overeen met het aandeel in haar eigen vermogen Deze situatie zal zich in de praktijk vrijwel nooit voordoen en wordt louter om didactische redenen uitgewerkt. Voorbeeld 5 Zelfde gegevens als in voorbeeld 1, maar de vennootschap A bezit 20% van de aandelen van de vennootschap B waarvan de boekwaarde overeenstemt met het aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap B (20% EUR = EUR). De vennootschap A neemt de vennootschap B over Deelneming B (20%) 258 Reserves Voorzieningen 40 Aantal aandelen A: Reserves 890 Aantal aandelen B: Ruilverhouding: 2 aandelen A = 1 aandeel B. 454 Art , 1 W. Venn. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

9 Omdat de vennootschap A de vennootschap B overneemt zou vennootschap A in principe = nieuwe aandelen A moeten uitgeven waarvan er % = 800 zouden toekomen aan vennootschap A als eigen aandelen. Aangezien er geen aandelen worden toegekend voor de aandelen die de vennootschap A in de vennootschap B bezit, creëert vennootschap A slechts = nieuwe aandelen die toegekend worden in de verhouding 2 aandelen A = 1 aandeel B. Het aandeel in het eigen vermogen van B dat overeenstemt met het aandelenpercentage van A in B (20% ) wordt verrekend met de boekwaarde van de deelneming van A in B. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van B in principe slechts worden opgenomen ten belope van het aandelenpercentage dat niet in bezit is van A. De fusiebalans zal er als volgt uitzien: Deelneming B (20%) Balans A + B (in duizenden) (80% 400) 500 Reserves (80% 890) 879 Voorzieningen Schulden Nochtans moet rekening gehouden worden met: de eventuele toepassing van artikel 78, 4, K.B./W. Venn (Cf. supra) bij aandelen met een nominale waarde; de eventuele gewijzigde fiscale kwalificatie van de reserves van de overgenomen vennootschap (art. 78, 6, in fine, K.B./W. Venn.). Boekhoudkundig kan afgeweken worden van een proportionele overname van de verschillende bestanddelen van de reserves om aldus de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap bij de overnemende vennootschap te kunnen wedersamenstellen. Er wordt immers opgemerkt dat, vanuit fiscaal oogpunt, de overnemende vennootschap thans in de regel de vrijgestelde reserves integraal overneemt, zodat de belastingheffing op het normalerwijze boekhoudkundig verdwenen gedeelte van de vrijgestelde reserves achterwege blijft. Voorbeeld 6 Zelfde gegevens als in voorbeeld 5, m.a.w. vennootschap A bezit 20% van de aandelen van vennootschap B, maar B heeft beschikbare reserves en belastingvrije reserves Deelneming B (20%) 258 Reserves Voorzieningen LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2010

10 Belastingvrije reserves Beschikbare reserves 800 Indien vennootschap A vennootschap B overneemt, zou elk eigen-vermogensbestanddeel van B slechts overgenomen worden ten belope van 80%, inclusief de belastingvrije reserves. Om dit te vermijden mag de vermindering van de reserves (zoals omschreven door het boekhoudrecht) bij voorrang worden toegerekend aan andere dan de belastingvrije reserves. In dit voorbeeld zullen de belastingvrije reserves van B volledig worden overgenomen en zal de globale vermindering toegerekend worden aan de beschikbare reserves die na de fusie zullen bedragen Deelneming B 258 ( ) 20% Balans A + B (in duizenden) (400 80%) 500 Belastingvrije reserves 0 + (90 80%) Beschikbare reserves (800 80%) Voorzieningen Schulden In de mate dat de andere dan de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap ontoereikend zouden zijn om de vermindering van de belastingvrije reserves volledig op te vangen, kan het gedeelte van de belastingvrije reserves dat, na de toerekening aan de andere dan de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap nog steeds niet is weder samengesteld, na de fusie worden heraangelegd via het debet van de resultatenrekening aan de hand van de volgende correctieboeking: 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves. 132 aan Belastingvrije reserves. De lege ferenda heeft de CBN besloten voorstellen aan de Regering te doen indien, n.a.v. de recente wetswijzigingen op fiscaal vlak bij zowel Belgische als grensoverschrijdende fusies zou blijken dat de bedoelingen van de wetgever niet of onvoldoende door artikel 78, 6, in fine, K.B./W. Venn. zouden kunnen worden gerealiseerd. Om redenen van praktische aard is de CBN van mening dat de wedersamenstelling van de belastingvrije reserves ook lastens het resultaat mag gebeuren zonder artikel 78, 6, in fine K.B./ W. Venn. toe te passen. De openingsbalans na de fusie is dan als volgt: LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

11 Deelneming B 258 ( ) 20% Balans A + B (in duizenden) (400 80%) 500 Belastingvrije reserves 0 + (90 80%) 72 Beschikbare reserves (800 80%) 807 Voorzieningen Schulden De overnemende vennootschap A zal evenwel de belastingvrije reserves van B (fiscaal vrijgestelde reserves) volledig overnemen zodat deze reserves in fiscaal opzicht niet zullen worden verminderd. Hiertoe kan de belastingvrije reserve na de fusie worden heraangelegd via de volgende correctieboeking: 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves aan Belastingvrije reserves 18 B. Boekwaarde van de aandelen stemt niet overeen met het aandeel in haar eigen vermogen 455 Meestal zal bij fusie een verschil blijken tussen de boekwaarde van de aandelen van de overgenomen vennootschap en de fractie die zij vertegenwoordigen in het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap. Dit verschil moet verwerkt worden volgens zijn aard of oorsprong, waarbij twee situaties moeten onderscheiden worden: a. De boekwaarde van de aandelen in de boekhouding van de overnemende vennootschap is groter dan het overeenstemmende aandeel in het eigen vermogen In dat geval moet eerst worden nagegaan of met toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen van het boekhoudrecht, het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap moet gecorrigeerd worden: aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen moeten teruggenomen worden indien zij niet langer verantwoord blijken; waardeverminderingen en voorzieningen mogen niet gehandhaafd blijven in de mate waarin zij op het einde van het boekjaar hoger zijn dan vereist volgens een actuele beoordeling. Het K.B./W. Venn. bevestigt hier slechts de gemeenrechtelijke waarderingsregels die ook los van elke fusieverrichting moeten toegepast worden. Uiteraard mag de overgenomen vennootschap ook met toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen van het boekhoudrecht, hetzij materiële of financiële vaste activa herwaarderen wanneer hun waarde, bepaald in functie van het nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de gebruikswaarde; hetzij afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa terugnemen wanneer blijkt dat het toegepaste afschrijvingsplan wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden een te snelle afschrijving tot gevolg had. 455 Toepassing art K.B./W. Venn LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2010

12 De uit deze waardeaanpassingen voortvloeiende vermogenswijziging wordt t.b.v. het aandelenpercentage verrekend met de boekwaarde van de aandelen in de overgenomen vennootschap. Vervolgens dient het overblijvende verschil zoveel mogelijk toegerekend te worden aan activa met een hogere waarde dan hun boekwaarde of aan passiva met een lagere waarde dan hun boekwaarde. Deze waardetoerekeningen vormen de uitdrukking van bij de fusie vastgestelde actuele waarderingsverschillen. Zij worden beperkt tot het bedrag van het overblijvende fusieverschil en worden volledig verrekend met de boekwaarde van de aandelen in de overgenomen vennootschap. Zij gebeuren rechtstreeks, dus niet via de resultatenrekening. Indien de boekwaarde van de aandelen na waardecorrecties en na waardeaanpassingen met toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen van het boekhoudrecht of waarderekeningen bij fusie, nog steeds groter is dan het overeenstemmende aandeel in het eigen vermogen, wordt dit verschil al naargelang het geval geactiveerd als goodwill of in resultaat genomen door de overnemende vennootschap. Voorbeeld 7 De vennootschap A bezit 20% van de aandelen van de vennootschap B met een boekwaarde die EUR hoger is dan het aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap B (20% EUR = EUR). De vennootschap A neemt de vennootschap B over Deelneming B (20%) 264,5 Reserves ,5 Voorzieningen Reserves 890 Uit een actuele beoordeling blijkt dat de voorzieningen die de vennootschap B geboekt heeft EUR te hoog zijn. Daarom wordt deze voorziening teruggebracht tot EUR. Het hiermee overeenstemmende resultaat wordt geboekt. 572 Reserves 890 Overgedragen winst Na aanpassing van het eigen vermogen van de vennootschap B met toepassing van de gemeenrechtelijke boekhoudbepalingen, blijft er een verschil van EUR tussen de boekwaarde van de aandelen ( EUR) en het aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap B (20% EUR = EUR). LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Deel I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie 1.

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Deze bijdrage zal in een eerste deel ingaan op het juridisch referentiekader van voomoemde artikelen.

Deze bijdrage zal in een eerste deel ingaan op het juridisch referentiekader van voomoemde artikelen. ~~~-------- Enkele specifieke aspecten bij de waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling Herman J. Van Impe (*), Bedrijfsrevisor en Accountant, Lid van de raad van het Instituut der

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie