Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel"

Transcriptie

1 Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel

2 2 Expertisecentrum Jaarverslag 2012 William Schrikker Jeugdbescherming

3 Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel Door de transitie en de transformatie wordt de jeugdzorg dichtbij de burger georganiseerd. Zo wordt de beweging gemaakt van versnippering naar ontschotting, van polarisering naar verbinding. Van een lappendeken van organisaties en verantwoordelijkheden naar generiek werken rondom één gezin, met één regisseur en volgens één plan. Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht. Alle voorzieningen komen onder één regie: de gemeente. In dit krachtenveld vragen we aandacht voor een bijzondere groep binnen de jeugdzorg: kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking. Het nieuwe stelsel biedt prachtige kansen om de jeugdzorg ook voor deze groep te verbeteren. Immers: zij hebben vaak te maken met een complex aan zorgvragen, op verschillende leefgebieden en voor langere tijd. Zo n nieuw stelsel, waarin sprake is van continuïteit en van integraal werken, kan een uitstekend antwoord bieden. Maar dan is wel nodig om bewust te zijn van wat deze groep ouders en kinderen van de gemeente vragen. Omdat jeugdzorg - specifiek in drang en dwang kader, waar deze gezinnen juist oververtegenwoordigd zijn - voor hen nét even anders moet zijn: Andere Jeugdzorg. Hier leest u de achtergronden en uitgangspunten van Andere Jeugdzorg. Waarom is soms Andere Jeugdzorg nodig? Jeugdzorg in drang en dwang kader is bedoeld voor kinderen en adolescenten met grote problemen. Het gaat om kinderen die worden mishandeld, verwaarloosd, misbruikt. En om adolescenten die strafbare feiten plegen, overlast geven, spijbelen en niet meedoen in de samenleving. Dit soort problemen komen zelden alleen. Vrijwel altijd gaan ze samen met armoede, met psychiatrische stoornissen, verslaving, werkloosheid, echtscheiding, huiselijk geweld en noem maar op. Er zijn echter kinderen die, naast al deze problemen, een beperking hebben. Een beperking die maakt dat gewoon opvoeden niet volstaat. Er zijn delinquente en overlastgevende jongeren die, naast al deze problemen, een beperking hebben. Een beperking die hen nog meer vatbaar maakt voor negatieve invloeden van leeftijdgenoten. En er zijn gezinnen waar, naast al deze problemen, de ouders een beperking hebben. Een beperking die invloed heeft op hun opvoedvaardigheden. Jeugdzorg wordt ingezet om de problemen te tackelen. Om te zorgen dat kinderen weer veilig zijn, dat adolescenten zich aan de regels houden en dat ouders goed opvoeden. Zodat het gezin weer zonder hulp verder kan. Alleen: een beperking gaat nooit over. Een beperking is een chronische factor, die invloed heeft op de kwaliteit van leven en op alle leefgebieden. Om echte verandering tot stand te brengen is steun nodig die een antwoord biedt op het levenslange en levensbrede karakter van die zorgbehoefte. Wij noemen dat: Andere Jeugdzorg. Levenslange en levensbrede zorgbehoefte: dat is toch niet meer van deze tijd? Tja, we gaan misschien wat tegen de tijdgeest in, maar dat doen we uit volle overtuiging! De participatiesamenleving is gebouwd op het fundament van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit nieuwe paradigma is een reactie op de aanname dat de verzorgingsstaat mensen pampert en hen lui, passief en hulpafhankelijk maakt. Voor sommige groepen zal dat misschien zo zijn, maar niet voor iedereen! Wij vragen aandacht voor een gevaarlijk bijeffect van het, overigens waardevolle, krachtgerichte denken. We zien het gevaar dat zó wordt uitgegaan van het idealisme van participatie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid dat optimistische verwaarlozing ontstaat. Ofwel: dat voorbij wordt gegaan aan het feit dat niet iedereen voldoet aan het ideaal van de mondige, zelfredzame burger die misschien met een beetje hulp het samen met zijn netwerk wel rooien kan. Dat voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat bij mensen met een beperking geen sprake is van een evenwaardige positie en gelijke kansen op participatie. Dat voorbij wordt gegaan aan het feit dat sommige mensen en kinderen vanwege hun chronische beperking ook chronisch een vorm van steun of support nodig hebben. Ook als ze daar zelf niet om vragen. Ook als zij zelf anders willen. 3

4 Ingrijpen is voor ons geen vies woord maar onze maatschappelijke opdracht en een uiting van humaniteit. Wij willen ingrijpen. Niet op een paternalistische en bevoogdende manier. Maar vanuit compassie, vanuit samenwerking, vanuit erkenning van de kwetsbaarheid en vanuit de overtuiging dat ons doortastende bemoeien nodig is om kwaliteit van bestaan te realiseren voor deze mensen en kinderen met een beperking. Wat kenmerkt deze groep kinderen en adolescenten? Kinderen met een beperking. Bij het grootbrengen van kinderen met een beperking is in veel gevallen sprake van verzwaarde opvoeding. Door de beperking van het kind worden hoge eisen gesteld aan de vaardigheden van de opvoeders. Kinderen met een beperking doen een zwaarder en vaak ook langduriger appèl op hun opvoeders. Het opvoeden gaat minder vanzelf, is vaak moeilijker en is een langduriger proces. Er zijn meer hobbels op de weg. Ouders waarvan het kind een beperking heeft moeten omgaan met de schok, moeten het feit accepteren, en vervolgens op een creatieve manier langdurig verzorging en intensieve ondersteuning bieden. Hen wacht een belastende taak. Dat het opvoeden van een kind met een beperking veel risico s in zich draagt om tot een problematische opvoedingssituatie te verworden is niet verwonderlijk. Feit is dat kinderen met een beperking een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van mishandeling en seksueel misbruik. De problemen die zich bij dit ongewone opvoeden voordoen zijn in de regel niet met kennis en middelen over gewoon opvoeden op te lossen. Adolescenten met een beperking Jeugdigen van jaar met een verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in het strafrecht. Deze adolescenten zijn, meer nog dan hun normaal begaafde leeftijdgenoten, gemakkelijk beïnvloedbaar, ook al doet hun streetwise gedrag vaak anders vermoeden. Door hun zwak ontwikkelde ik-identiteit, het zwakke morele redeneervermogen en de beperkte gewetensfunctie bestaat een verhoogd risico voor het plegen van misdrijven. Het reguliere juridisch kader is voor hen van toepassing wanneer zij een strafbaar feit plegen (jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht). Zonder juiste begeleiding snappen zij het proces nauwelijks en zullen zij er niet van leren. Reguliere begeleiding en behandeling om recidive te voorkomen zijn te hoog gegrepen. Meer dan bij normaal begaafde jeugdigen is het noodzakelijk om de ouders te betrekken bij de hulpverlening of op een andere wijze een praktisch en pedagogisch ondersteunend netwerk op te bouwen. Door hun tragere ontwikkelingstempo is de voorbereiding op een zelfstandig bestaan een intensiever en langduriger proces. Ouders met een (licht verstandelijke) beperking Een beperking bij de ouders kan invloed op hun opvoedvaardigheden hebben, met name wanneer sprake is van een (licht verstandelijke) beperking. De beperking maakt bijvoorbeeld dat de ouders zich minder goed in kunnen leven in hun kind. Of dat de ouders, door minder sterke eigen impulscontrole, sneller tegen hun kind schreeuwen of het slaat. Vaak hebben deze ouders moeite om hun gedrag en hun opvoedingsstijl aan te passen aan de behoeften van het kind. Doordat zij minder goed zijn in het generaliseren van kennis (in de ene situatie kennis toepassen die je in een andere situatie hebt geleerd) bestaat de kans dat de ouders voortdurend geconfronteerd worden met voor hen nieuwe problemen. In gezinnen van ouders met een (licht verstandelijke) beperking ontbreekt het vaak aan voldoende structuur, rust en regelmaat. Veel ouders met een (licht verstandelijke) beperking hebben negatieve ervaringen met hulpverlening. Wat maakt dat deze groep zoveel problemen oplevert? De samenleving wordt steeds complexer. Voor mensen met een beperking is meedoen niet vanzelfsprekend. Schoolresultaten worden belangrijker, werk is veeleisender en het doelmatigheidsdenken wordt prominenter. Wie het tempo niet bij kan houden staat sneller aan de zijlijn. Tegelijkertijd verandert het zorgstelsel. Begrippen als vraaggerichtheid, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid zijn leidend. Het huidige paradigma van inclusie en participatie blijkt echter voor veel kinderen en vol- 4

5 wassenen met een beperking nog weinig positief effect te hebben. Veel ouders en kinderen met een beperking hebben negatieve ervaringen met hulp, en vaak hebben zij niet geprofiteerd van de geboden zorg omdat deze niet op maat was (te ingewikkeld, te kortdurend). Naast de toenemende complexiteit van de samenleving en de veranderingen in de zorg is sprake van groeiende repressiviteit en toenemende aandacht voor veiligheid in civiel- en strafrecht. Wanneer jongeren strafbare feiten plegen zijn sanctiemogelijkheden vergroot. De aangiftebereidheid is toegenomen. De maatschappij is minder tolerant waar het gaat om kindermishandeling en verwaarlozing, en de lat voor goed genoeg opvoeden komt steeds hoger te liggen. In deze complexere, strengere en minder zorgzame samenleving, vallen mensen met een beperking makkelijker buiten de boot. En dat maakt dat in deze gezinnen ondertoezichtstellingen, voogdij maatregelen en jeugdreclassering verhoudingsgewijs vaker ingezet moeten worden. Hoe ziet die Andere Jeugdzorg er dan uit? De groep ouders en kinderen waarvoor Andere Jeugdzorg noodzakelijk is vraagt om professionaliteit die integratief, continu en dialogisch is, en het bevorderen van kwaliteit van bestaan als oogmerk heeft. Andere Jeugdzorg isoleert de problemen rondom opgroeien en opvoeden niet van de beperking (bij het kind, de adolescent en/of de ouder), maar biedt een geïntegreerd antwoord op de zorgvraag van deze groep cliënten. Andere Jeugdzorg biedt maatwerk vanuit de wetenschap dat one size does not fit all. Andere Jeugdzorg opereert vanuit alle bestaande kennis over wat werkt bij ouders en kinderen met een beperking. Die kennis wordt benut bij het in kaart brengen van de zorgen en de krachten, het inschatten van de risico s, het opstellen van het plan, het uitvoeren van het plan en het overdragen van de zorg bij afsluiting van de betrokkenheid. De kennis beïnvloedt de manier waarop met gezinnen wordt gecommuniceerd, zodat dit is aangepast aan wat het gezin begrijpen kan. De kennis wordt benut bij het aanleren van vaardigheden zodat wordt aangesloten bij de leerstrategieën van mensen met een beperking. Bovenal wordt alle kennis over wat werkt vertaald in de manier waarop een samenwerkingsrelatie wordt aangegaan. Aan tafel bij de cliënt is de vorm die vanuit Andere Jeugdzorg al jaren wordt vormgegeven. Ook de ondersteuning van de professional sluit hierbij aan, we werken volledig gedigitaliseerd, kunnen direct een digitaal plan maken met opvoeders samen en hebben altijd alle hulpmiddelen en parate kennis bij de hand. Maar we willen juist af van al die specialismen! Hoe verhoudt dit zich tot de ambitie om generiek te werken? De ambitie om generiek te werken levert belangrijke voordelen op, ook voor ouders en kinderen met een beperking. Problemen kunnen eerder in beeld komen en handelen kan sneller en preventiever zijn. Voorwaarde is echter dat er oog is voor de grenzen van een generieke insteek. Wanneer ondersteuning niet aanslaat ontstaat een risico. Een mismatch en het missen van aansluiting en afstemming met het gezin voegt leed toe! Het gezin doet een negatieve ervaring op, er gaat tijd en geld verloren en de kans bestaat dat het gezin zich afsluit voor hulp. Zonder juiste ondersteuning dreigt overvraging. Overvraging leidt tot uitsluiting. Uitsluiting draagt bij aan de problemen en escalatie. Niets is zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken is een treffende uitspraak. Dus ja: gewoon waar mogelijk. Maar ook: bijzonder waar nodig. En wanneer bijzondere zorg dan toch wordt ingezet is dat altijd in nauwe samenwerking en complementair aan het generieke aanbod. Als we de ondersteuning dichtbij vanuit de wijk organiseren dan kunnen we dat toch zelf wel? De deskundigheid en professionaliteit van de hulpverlener is een bepalende factor. En het uitvoeren van beschermingsmaatregelen, met alle juridische, ethische en methodische eisen die het kader met zich meebrengt, vergt op zich al specifieke deskundigheid. Twee aspecten zijn daarnaast essentieel bij de vraag wie de jeugdzorg in drang en dwang kader voor deze groep ouders en kinderen het beste kan uitvoeren. In de eerste plaats 5

6 is specialistische kennis en specifieke ervaring nodig. Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het gebied van handicaps, sociale kaart, communicatie, responsiviteit en acceptatieproblematiek. Het gaat om ervaring in het praten met ouders en kinderen met een beperking, in het afstemmen met, en aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van het gezin en in het bieden van zorgcoördinatie. Werkers die Andere Jeugdzorg uitvoeren hebben die kennis, zijn ervaren, overzien het speelveld en weten daarin hun weg te vinden. Naast kennis en ervaring is echter motivatie een belangrijk aspect. Motivatie om te werken met de lastigste gezinnen, in de minst hygiënische omgevingen, waar het werken aan inzicht niet ontstaat door het voeren van gesprekken maar door te tekenen of samen puin te ruimen. Dat is niet zozeer moeilijker dan het werk met reguliere jeugdzorgcliënten, maar wel anders. Net zoals niet elke hulpverlener in de gehandicaptenzorg zou willen werken, zo zal ook niet elke medewerker in het wijkteam enthousiasme opbrengen voor het werken met deze gezinnen. Werkers die Andere Jeugdzorg uitvoeren hebben dat enthousiasme wél. Zij kiezen ervoor. Zij zoeken die uitdaging en ontlenen daar werkplezier aan. Niet iedereen met een beperking heeft hulp nodig. Kunnen we niet veel meer uitgaan van de eigen kracht? Het klopt: ook bij ouders en kinderen met een beperking kan de eigen kracht van gezinnen en hun netwerk beter benut worden! We weten inmiddels dat het werkt: eerste ervaringen zijn positief en hoopgevend. Wel blijkt dat ook het benutten van de eigen kracht vraagt om een aanpak op maat. Het netwerk van mensen met een beperking is gemiddeld aantoonbaar kleiner en inclusie gaat helaas nog niet vanzelf. Ouders en kinderen met een beperking hebben minder netwerk om op terug te vallen en professionals nemen in dat netwerk een belangrijker rol in. Tegelijkertijd is isolement één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van opvoed- en opgroeiproblemen. Noodzakelijk is daarom dat biologisch netwerk en professioneel netwerk hand in hand samenwerken met het gezin. Netwerkconferenties hebben een positief resultaat wanneer de werkwijze wordt aangepast aan wat ouders en kinderen met een beperking kunnen begrijpen, zodat zij naar vermogen mee kunnen doen. Het lukt in het algemeen goed om gezamenlijk een plan te maken, maar het blijkt lastig te zijn om te zorgen dat het ook op langere termijn goed blijft gaan. Daarbij speelt een rol dat de plannen vaak structurele en langdurige ondersteuning moeten opleveren (omdat de beperking immers chronisch is). Dat is niet eenvoudig te organiseren. Het uitgaan van de eigen kracht biedt dus zeker kansen, maar vereist een specialistische insteek. Moeten we het nou altijd over de problemen en beperkingen hebben? Daar willen we toch juist van af? We weten dat focussen op oplossingen veel meer oplevert dan een probleemgerichte oriëntatie. Er schuilt echter een gevaar in het uitsluitend benoemen van krachten. Als we de kwetsbaarheid en de beperkingen van het gezin niet onder ogen zien, dan gaan we voorbij aan de benarde situatie waarin het gezin zich bevindt. Het gevaar van wat we eerder optimistische verwaarlozing noemden dreigt. Het is belangrijk om stigmatisering te voorkomen. Maar de gemeente zal oog moeten houden voor mensen met een beperking die door de poreuze mazen van het maatschappelijke veiligheidsnet vallen. De realiteit is nu eenmaal dat het generieke veiligheidsnet inadequaat is, en dat een secundair gespecialiseerd vangnet nodig is voor de meest kwetsbare gezinnen. Om te weten waar de ondersteuning precies op gericht moet zijn moeten de problemen en beperkingen nauwkeurig in kaart gebracht worden. Maar nooit zonder even nauwkeurig de krachten te onderzoeken, en te bepalen wat wél goed gaat. Hebben we de kennis om deze vorm van zorg goed te realiseren? Ja en nee. Er is een schat aan wetenschappelijke, en praktijkkennis. Over ouders en kinderen met een beperking. Over wat werkt in de uitvoering van drang en dwang rondom opvoeden en wat werkt in opvoedondersteuning van ouders met een beperking. Over specifieke 6

7 risico s zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en criminaliteit. Over het voorkomen van recidive bij delinquente jongeren met een beperking, en nog veel meer. Het consolideren, verspreiden, implementeren en gebruiken van alle bestaande kennis - juist op gemeentelijk niveau - is de uitdaging en de opdracht voor de komende jaren. Zodat niet iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden en geleerd wordt van eerder gemaakte fouten. Daarnaast maken de actuele maatschappelijke veranderingen het noodzakelijk om nieuwe kennis te ontwikkelen. Interventies en methodieken die op gemeentelijk niveau kunnen worden ingezet zouden ontwikkeld, uitgevoerd en onderzocht moeten worden. De kennis over wat werkt voor wie zou verfijnd moeten worden zodat beter en efficiënter maatwerk mogelijk wordt, en voorkomen kan worden dat kinderen en gezinnen ontsporen. Tot slot is nodig dat kennis wordt gegenereerd over manieren waarop evenredige participatie tot stand kan komen en de eigen kracht van mensen met een beperking (beter) benut kan worden. Wat een ingewikkelde groep! Kunnen we niet zorgen dat we de problemen voor eens en voor altijd oplossen? Je kunt mensen met een beperking zien als halvegaren, buitenbeentjes, malloten. Als mensen met een afwijking. Het enige dat je niet kunt doen is om ze heen. Omdat ze er zijn, veranderen ze wat normaal is. Andere Jeugdzorg ziet ze als boeiende, blije, kleurrijke mensen. Als mensen met kansen. Er zijn grenzen aan de maakbaarheid. En het is een verlies als er geen mensen met down, dwerggroei, een licht verstandelijke beperking of een andere beperking meer zijn. Variatie van menstypen is een vorm van diversiteit. Geluk kan verschillende vormen aannemen. Als we beginnen met het elimineren van grote verschillen, dan belanden we uiteindelijk bij het stigmatiseren van kleine afwijkingen. De maatschappij is mooier als we niet allemaal hetzelfde zijn. Is die zorg niet enorm duur? Helaas, de zorg voor deze groep ouders en kinderen met een beperking is duur. Op de lange termijn is negeren echter duurder. Op dit moment blijkt de zorg voor ouders en kinderen met een beperking binnen drang en dwang kader nog vaak tekort te schieten. Zo heeft bijvoorbeeld de helft van de jongeren met een licht verstandelijke beperking die een strafbaar feit pleegt geen eerdere hulpverlening gehad, en bij slechts weinigen heeft eerdere hulp een positief effect gehad. Hoeveel minder zouden deze jongeren de samenleving kosten als eerder passende zorg was geboden? Hoeveel kosten kunnen bespaard worden door intensievere begeleiding te bieden aan jong volwassenen en daarmee tienerzwangerschappen te voorkomen? De kosten zijn hoog, maar een andere manier van kijken kan ertoe bijdragen dat het geld beter besteed kan worden. Niet vanuit een vaccinatiemodel (= één vroegtijdige actie om te voorkomen) maar vanuit een tandheelkundemodel (= regelmatig onderhoud). 7

8 Postadres Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam Adres centraal kantoor Bijlmerdreef 101 te Amsterdam T F Website Voor meer informatie over kijk op

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011

De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011 De Kleine Gids Mensen met een licht verstandelijke beperking 2011 Tekst: drs. Y. de Beer Grafische vormgeving: De Ploeg Communicatie Omslagontwerp: Reclamestudio Arthur van der Veer Advertentie acquisitie:

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN 1 DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN Bas Vogelvang ~ expertadviseur VanMontfoort ~ lector reclassering en veiligheidsbeleid Expertisecentrum Veiligheid Avans

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

12/4/2014. Het belang van een eigen keuze: óók voor (toekomstige) ouders met een verstandelijke beperking

12/4/2014. Het belang van een eigen keuze: óók voor (toekomstige) ouders met een verstandelijke beperking pagina 1 4 december 2014 pagina 2 Het belang van een eigen keuze: óók voor (toekomstige) ouders met een verstandelijke beperking Drs. M. (Marja) W. Hodes ASVZ Capelle a/d IJssel VU Amsterdam Oktober 2014

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation WHY aanpak kindermishandeling Veilig opgroeien Herstel WHY van het schadefonds maatschappelijke uiting solidariteit erkenning van het onrecht en leed geschade

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Factsheet Familiegroepsplan 1 Inhoud van deze factsheet Deze factsheet gaat in op: Wat is een familiegroepsplan? Wat staat er in de Jeugdwet over het

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Spirit biedt hulp waar nodig

Spirit biedt hulp waar nodig Spirit biedt hulp waar nodig 2 Spirit biedt hulp waar nodig Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedereen kan weleens hulp gebruiken.

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

http://www.williamschrikkergroep-nieuwsbrief.nl/admin/modules/wsg_exp_newslette...

http://www.williamschrikkergroep-nieuwsbrief.nl/admin/modules/wsg_exp_newslette... Page 1 of 5 Mocht u de nieuwsbrief niet volledig ontvangen, klik hier voor een printversie of bekijkt u de nieuwsbrief online. In nieuwsbrief 2015-3 informatie over: 10 jaar Expertisecentrum Projecten:

Nadere informatie

Ik heb geen pasklare antwoorden

Ik heb geen pasklare antwoorden Ik heb geen pasklare antwoorden door Johan de Koning Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaker in aanraking met justitie dan anderen. Hoe worden zij begeleid? Lector Hendrien Kaal wil dat

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht

Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Landelijke PrO-dag Marigo Teeuwen Nijkerk 10 december 2014 Vandaag: onderzoek en praktijk Onderzoek

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Bescherming en straf in één plan

Bescherming en straf in één plan Foto: Martine Sprangers Ondertoezichtstelling en jeugdreclasseringsmaatregel geïntegreerd Bescherming en straf in één plan Door Marcia Lever, Hanneke Bijl en Mariska van der Steege 8 Als een jongere onder

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Uw beleid + onze jeugdbescherming =

Uw beleid + onze jeugdbescherming = Uw beleid + onze jeugdbescherming = De uitgangspunten van VERVE sluiten volledig aan bij die van uw gemeente: Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind; Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede

Nadere informatie

Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp

Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp Verslag Integrale Vroeghulp Naam jeugdige: Geboortedatum: BSN nummer: Naam ouders/opvoeders: Adres: Telefoonnummer: Email: Naam trajectbegeleider: Cliëntnummer

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

Dr. Xavier M.H. Moonen

Dr. Xavier M.H. Moonen Dr. Xavier M.H. Moonen Orthopedagoog/GZ-psycholoog Bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking Zuyd Hogeschool Docent en onderzoeker UvA in het bijzonder voor het vakgebied zorg

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Factsheet cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming 2014 en 2015

Factsheet cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming 2014 en 2015 Factsheet cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming 2014 en 2015 Een onderzoek naar de kernproblemen van 1881 (2014) en 1610 (2015) cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming 1. Doelgroep BEGELEIDING IN VRIJWILLIG

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Seksualiteit en ASS. Presentatie symposium pleegzorg 19 juni 2014. presentatie symposium pleegzorg

Seksualiteit en ASS. Presentatie symposium pleegzorg 19 juni 2014. presentatie symposium pleegzorg Seksualiteit en ASS Presentatie symposium pleegzorg 19 juni 2014 programma Opfrissen van informatie over ASS (heel kort het spectrum toelichten). ASS en seksualiteit belichten. Seksuele en relationele

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

OW11B. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW11B. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW11B Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

De (L)VG sector, de kinderen en het aanbod in vogelvlucht

De (L)VG sector, de kinderen en het aanbod in vogelvlucht De (L)VG sector, de kinderen en het aanbod in vogelvlucht Marcel Nadorp, Pluryn Frits Büdgen, s Heeren Loo Kennisattelier LVB - Zwolle 24 juni 2013 1 WELKOM namens.. Met gebruik van (o.a.) presentatie

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, Jeugdbescherming Regio Amsterdam Claudia van der Put, Universiteit van Amsterdam Jeugdbescherming Ieder kind veilig GGW FFPS

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Participatiesamenleving WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Inhoud 1) Wat is recht? 2) Mensenrechten 3) Verschuivende beroepsbeelden 4) Veranderingen per 2015 op een rij 5) Enkele

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Professioneel Statuut Jeugdbescherming. Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Professioneel Statuut Jeugdbescherming. Verbeter de wereld, begin bij jezelf Professioneel Statuut Jeugdbescherming Verbeter de wereld, begin bij jezelf Waarom een Professioneel statuut? Werken in de Jeugdzorg vraagt om een hoge mate van verantwoordelijkheid, autonomie, lef en

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding Levensloopbegeleiding vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Levensloopbegeleiding bij autisme Levensloopbegeleiding is ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie