KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD"

Transcriptie

1 KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. In ons land behoort de jeugd nog steeds tot de gelukkigste van de wereld, toch heeft één op de zeven minderjarigen (en in Lelystad ligt dat hoger) een indicatie voor professionele jeugdzorg of passend onderwijs. Dat moet veranderen. En dat begint in de directe omgeving en nabijheid van kind en gezin. Door het ontwikkelen van de eigen kracht evenals het bieden van passende ondersteuning waar nodig.

2 INHOUD 1. De veranderingen 4 2. Input voor deze kadernota 6 3. Lelystadse ambitie en uitgangspunten 7 4. Hoe gaan we dit organiseren? 9 5. Persoonsgebonden budget Regionale samenwerking Hoe gaat het verder?

3 1. DE VERANDERINGEN Veranderingen in het sociale domein Gemeenten gaan de komende jaren de verantwoordelijkheid dragen voor de Jeugdzorg, voor nieuwe Wmo-taken vanuit de AWBZ en voor de Participatiewet. Hiermee worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en re-integratie van hun inwoners. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk, inkomen en passend onderwijs. Door in te zetten op preventie en door verschillende vormen van ondersteuning te bundelen kunnen gemeenten de zorg en ondersteuning effectief en efficiënt organiseren. Nieuwe Jeugdwet In de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan kinderen en gezinnen. De gemeente was al verantwoordelijk voor de preventieve jeugdhulp, zoals de consultatiebureaus, schoolmaatschappelijk werk en de opvoedspreekuren. Nu komt daar de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen met problemen bij. Het kan gaan om opvoed- en opgroeiproblemen van jeugdigen en hun gezinnen, maar ook om jeugdigen met een psychiatrische of psychische aandoening of kinderen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook worden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Omslag De taak van de gemeente is om een omslag te maken in de zorg voor jeugd die leidt tot: - preventie en uitgaan van eigen kracht van de jeugd, ouders en het sociale netwerk; - minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren; - eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen; - integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur; - meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk. Aantal: 1280 Aantal: 3035 specialistische jeugdhulp, jb en jr jeugdhulp ondersteuning, hulp en zorg participatie en preventie eigen kracht & sociale omgeving positief opgroei- en opvoedklimaat Aantal: aantallen IN LELYSTAD Dit is een indicatief beeld waarin ook sprake is van dubbelingen: een jongere die specialistisch hulp krijgt, kan ook ondersteuning uit de tweede laag ontvangen. 4 5

4 2. INPUT VOOR DEZE KADERNOTA 3. LELYSTADSE AMBITIE EN UITGANGS- PUNTEN We willen ons goed voorbereiden op de nieuwe taken die op ons afkomen. Dat doen we samen met de organisaties en hulpverleners die betrokken zijn bij jeugd. We hebben gesproken met organisaties, met vertegenwoordigers van cliënten en de Wmo Cliëntenraad. Op 4 november 2013 organiseerden we daarnaast een grote conferentie met raadsleden, professionals uit het veld van de (jeugd)zorg en de Wmo Cliëntenraad. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er tientallen ontmoetingen, besprekingen en bijeenkomsten geweest waarvan de inbreng is meegenomen in onze kadernota jeugdhulp. Bij de uitwerking van de kaders in 2014 zullen wij opnieuw gebruik maken van de ervaring en kennis van instellingen, hulpverleners en cliëntvertegenwoordigers. Gezond en veilig opgroeien Het toekomstige jeugdstelsel is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, komt de overheid in beeld. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. Eigen kracht Met het nieuwe jeugdstelsel willen we hulp bieden dichtbij het gezin als dat nodig is. Ondersteuning gebeurt door professionals met de eigen kracht van het gezin als uitgangspunt. De ondersteuning is afgestemd op de behoefte van het kind of de jongere en het gezin. Een plan wordt niet voor, maar samen mét het gezin en het persoonlijk netwerk opgesteld en met elkaar wordt gewerkt aan het behalen van concrete doelen. Specialistische zorg blijft beschikbaar Met de meeste kinderen en gezinnen gaat het goed. Zij zijn zelfredzaam en hebben voldoende aan de eigen omgeving en algemene voorzieningen voor preventie en participatie. Een deel van de gezinnen ervaart soms een probleem in de opvoeding en heeft behoefte aan ondersteuning. In sommige situaties is (ook) specialistische zorg nodig om een stabiele en veilige opvoedomgeving te realiseren of de juiste behandeling en ondersteuning te bieden. 6 7

5 4. HOE GAAN WE DIT ORGANISEREN? Kaders voor het nieuwe jeugdstelsel: De ondersteuningsbehoefte van kind en gezin is leidend, in plaats van het ondersteuningsaanbod van instellingen. Ruimte aan de professionals om hun vak te kunnen uitoefenen en zo cliënten hulp en ondersteuning te bieden passend bij de ondersteuningsbehoefte. Tijdig en nabij bieden van de benodigde ondersteuning aan kind en gezin, zo zwaar als nodig, lichter zodra het kan. Minder gebruik van duurdere vormen van zorg en eerder terug naar lichtere vormen van zorg. Een goede basis van voorzieningen zorgt voor een groot bereik en voorkomt (dure) gespecialiseerde hulp. Die gespecialiseerde hulp is er wanneer het echt nodig is. Basisvoorzieningen We willen de basis versterken. Op die manier kunnen inwoners zoveel mogelijk zelf op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, meedoen in de maatschappij. Ook is er dan minder (zware) ondersteuning nodig. Basisvoorzieningen dragen bij aan een stimulerende, veilige en gezonde omgeving voor alle kinderen. In de basisvoorzieningen werken professionals. Vrijwel alle ouders en kinderen komen er of maken er gebruik van. Denk daarbij aan het consultatiebureau, peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, huisartsen, de schoolarts en andere eerstelijnsvoorzieningen in de gezondheidszorg. Maar ook meer algemene voorzieningen vallen hieronder, zoals het welzijnswerk en sportwijkwerkers. Het gaat om vrij toegankelijke activiteiten en ondersteuning, dichtbij ouders en de jeugd. De nadruk in de basisvoorzieningen ligt op preventieve voorlichting en advies, het stimuleren van vaardigheden en talenten en het normaliseren in plaats van medicaliseren. Ouders en kinderen vinden ondersteuning om snel weer zelf op weg te kunnen. Op die manier wordt voorkomen dat later meer hulp nodig is. 8 9

6 ACTIE Bevorderen dat de basisvoorzieningen wezenlijk bijdragen aan normaliseren en ontmedicaliseren vanuit de reguliere werkzaamheden. Er vindt doorontwikkeling plaats van de samenwerking binnen het Centrum Jeugd en Gezin tot een nieuw Lelystads jeugdstelsel. Met de huisartsen zijn afspraken over de wijze waarop zij met het jeugdstelsel verbonden zijn. Professionals in de basisvoorzieningen benutten als vanzelfsprekend hun deskundigheid en expertise om samen met kinderen en gezinnen en hun omgeving tot resultaten te komen die inzet van zwaardere ondersteuning voorkomen. Zo willen wij bereiken dat de basisvoorzieningen voor opvoeden en opgroeien samen met de kracht van de pedagogische gemeenschap volstaan voor minimaal 85% van onze jeugd. en initiatieven die zich inzetten voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en hun ouders (sport-, dans- en knutselclubs bijvoorbeeld). Ook verschijnen er steeds meer digitale vormen waarbij mensen in de wijk elkaar informeren, ontmoeten, vinden en versterken. ACTIE Versterken van de pedagogische gemeenschap. Professionals erkennen en herkennen de eigen kracht van ouders, stimuleren de betrokkenheid van de omgeving bij kinderen en gezinnen, onderkennen de inzet en expertise van de omgeving en betrokken vrijwilligers en benutten deze optimaal. De meerwaarde van de digitale ontwikkelingen als mogelijkheid voor ontmoeting en ondersteuning willen wij daarbij betrekken. Pedagogische gemeenschap Een stimulerende, gezonde en veilige omgeving draagt bij aan de kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen. De ouders zijn het belangrijkst in het opvoeden van hun kind. Zij hebben eigen kracht en deskundigheid, eigen normen en waarden. De krachtbron van het jeugdstelsel is de pedagogische gemeenschap, de buurten en wijken, oftewel iedereen in de buurt van het kind die een bijdrage levert aan het grootbrengen van het kind, hoe groot of klein die invloed ook is. Vrijwilligers doen veel werk in de begeleiding van kinderen, denk aan scouting, de Kindertelefoon en kindervakantiekampen, Humanitas, School s Cool, de Voorleesexpres, Home-Start, Moeders Informeren Moeders (opvoed- en opgroeiondersteuning) en nog veel meer. Er zijn vele verenigingen Jeugd&Gezinsteams Het Jeugd&Gezinsteam biedt begeleiding en ondersteuning aan gezinnen en kinderen die het opvoeden, opgroeien of op orde houden van hun leven (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Vaak is er sprake van problematiek op meerdere leefgebieden (zoals werk, opleiding, financiën, gedrag, gezondheid) of van problematiek bij meerdere gezinsleden. Het Jeugd&Gezinsteam biedt de begeleiding integraal en afgestemd, zodat deze effectief kan worden ingezet. Met één regisseur in het gezin wordt zorg gedragen voor afgestemde hulp en een duidelijk aanspreekpunt voor het gezin (één gezin, één plan, één regisseur). De Jeugd&Gezinsteams vormen het schakelpunt waar signalen van complexere problematiek leiden tot een deskundige analyse van de ondersteuningsbehoefte en het bieden van passende zorg dichtbij het gezin

7 Tevens wordt het op- en afschalen van zorg hier geregeld. Professionals uit diverse organisaties, met verschillende deskundigheden, vormen met elkaar een multidisciplinair team dat deze taken uitvoert. Met deze Jeugd&Gezinsteams wordt het mogelijk om de ondersteuning op maat te organiseren, licht of zwaar, kort of lang. De Jeugd&Gezinsteams zijn de spil van het nieuwe Lelystadse jeugdstelsel. De expertise van diverse soorten ambulante hulp uit het huidige stelsel wordt in het Jeugd&Gezinsteam samengevoegd. Ambulante hulp die in het huidige stelsel nog vanuit de tweede lijn wordt geboden, wordt nu in het Jeugd&Gezinsteam gebracht. De ondersteuning die gezinnen met complexe problematiek in het huidige stelsel van de eerste lijn ontvangen wordt eveneens in het Jeugd&Gezinsteam gebracht. Het Jeugd&Gezinsteam voert de regie met één plan op een gezin en bepaalt en arrangeert de passende ondersteuning. Daartoe onderhoudt het Jeugd&Gezinsteam een scherpe werkrelatie met andere professionals in de buurt en wijk, zoals het sociaal wijkteam, de huisartsen en alle andere basisvoorzieningen. ACTIE Voor de ondersteuning van kinderen en jongeren met complexere problematiek vormen we Jeugd&Gezinsteams. Deze ontwikkelen zich tot zelfsturende teams die beschikken over diverse expertise. De medewerkers zijn generalistische werkers, die zorgen voor het arrangeren van ondersteuning op maat. Daardoor is een geringer beroep op dure specialistische zorg nodig. De Jeugd&Gezinsteams werken gebiedsgericht. Het concept van de Jeugd&Gezinsteams wordt uitgewerkt. (Zeer) gespecialiseerde zorg wanneer nodig Soms kan een probleem niet opgelost worden door inzet vanuit het Jeugd&Gezinsteam alleen en is het nodig dat het Jeugd&Gezinsteam meer specialistische hulp inroept. Of soms is de veiligheid van het kind of de jongere in het geding en zijn er gedwongen maatregelen nodig. Hiermee bevinden we ons in de top van de piramide en in segment vier van het nieuwe Lelystadse jeugdstelsel. Daarbij gaat het om: residentiële zorg, pleegzorg, gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus), jeugdreclasseringsmaatregelen, jeugdbeschermingsmaatregelen, forensische zorg, zeer gespecialiseerde dagbehandeling, jeugd-ggz, dagbehandeling en residentiële zorg. In het regionaal transitieplan regelen wij met de zes Flevolandse gemeenten hoe wij bovenlokaal de gespecialiseerde zorg organiseren. Daarnaast kan gespecialiseerde zorg op lokaal niveau beschikbaar zijn en naar het oordeel van het Jeugd&Gezinsteam ingezet worden. Het vergt nog nadere uitwerking welke vormen van ondersteuning en zorg precies binnen de reikwijdte van de samenstelling en expertise van het Jeugd&Gezinsteam vallen en voor welke specialistische zorgvormen (anders dan de opsomming hierboven) een beroep wordt gedaan daarbuiten

8 5. PERSOONSGEBONDEN BUDGET ACTIE In het regionaal transitieplan regelen wij met de zes Flevolandse gemeenten hoe wij bovenlokaal de gespecialiseerde zorg organiseren. Ten aanzien van de lokaal beschikbare gespecialiseerde zorg houdt het Jeugd&Gezinsteam aansluiting bij het gezin. Dit is essentieel voor het arrangeren van nazorg en daarmee het behouden van bereikte resultaten en het voorkomen van onnodig opnieuw inzetten van zware zorg. In sommige situaties zal de meest passende vorm van zorg het beste geregeld kunnen worden met een persoonsgebonden budget. In de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat een PGB (persoonsgebonden budget) alleen mag worden toegekend als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - de klant is in staat het PGB te beheren; - de klant kan aantonen dat het reguliere aanbod (zorg in natura) niet toereikend is; - de diensten en producten die met een PGB worden ingekocht, zijn van goede kwaliteit. Hulp in gedwongen kader SAVE dwang en drang Specialistische hulp GGZ, LVG, Multi-problem Consultatie Behandeling Jeugd&Gezinsteam jeugdhulpverleners in de wijk Pedagogische gemeenschap familie, vrienden, buren, vrijwilligers, mantelzorgers rond kind en gezin Basisvoorzieningen VVE, scholen, kinderopvang, welzijn, sport, cultuur, huisarts, consultatiebureau Verder is in de nieuwe Jeugdwet de bepaling opgenomen dat de gemeente niet langer een PGB in de vorm van een geldbedrag mag geven. Dit mag alleen nog in de vorm van een trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank. Dat betekent dat de Sociale Verzekeringsbank het geld dan uitkeert aan degene die de zorg heeft geleverd. Wij willen dat een toekenning van een PGB mogelijk blijft als voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden en als professionals en de cliënt inschatten dat de inzet van een PGB het meest efficiënte en effectieve middel is om de betrokkene te ondersteunen. In een verordening kunnen nadere voorwaarden worden uitgewerkt en zou een hardheidsclausule kunnen worden opgenomen op basis waarvan het college kan besluiten in uitzonderlijke, specifieke situaties af te wijken van deze bepalingen

9 6. REGIONALE SAMENWERKING 7. HOE GAAT HET VERDER? We zetten deze transitie in met onze lokale partners: huisartsen, welzijn/ zorginstellingen, het onderwijs, cliëntorganisaties en de zogenaamde 2e lijns Jeugdzorginstellingen. Om ook in de toekomst continuïteit van de gespecialiseerde zorgvoorzieningen te kunnen garanderen, hebben de zes Flevolandse gemeenten besloten daarin de komende jaren samen op te trekken. Het uitgangspunt van deze samenwerking is daarbij lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig. De afgelopen maanden is er veel overleg geweest met organisaties, de Wmo Cliëntenraad en cliëntgroepen. Mede op basis daarvan is deze kadernota opgesteld. De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 een besluit genomen over de kadernota en de kaders vastgesteld. Het jaar 2014 staat in het teken van de uitwerking. Dat pakken we wederom in samenwerking met allerlei partijen op. In 2014 zal veel aandacht uitgaan naar het goed informeren van de (toekomstige) cliënten. Alle informatie over de decentralisatie is te vinden op

10 COLOFON Dit is een uitgave van gemeente Lelystad. Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad Postbus 91, 8200AB Telnr Fotografie: Inaxion, Fotostudio Wierd, SXC Fotografie, Fresh Fotooz 18 19

11

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad. Kadernota Jeugdhulp

Kansrijk opgroeien in Lelystad. Kadernota Jeugdhulp Kansrijk opgroeien in Lelystad Kadernota Jeugdhulp Kansrijk opgroeien in Lelystad Kadernota Jeugdhulp 7 januari 2014 versie raad 1 Kansrijk Opgroeien: kadernota Jeugdhulp Inhoud Samenvatting en kaderstellende

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 11 februari 2014. Deelsessie: 20.00 20.50 uur in de Raadzaal. Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Kadernota Jeugdhulp. Toelichting: Vanaf 1 januari 2015 wordt iedere

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

INSPRAAKNOTA. Concept kadernota transitie Jeugdhulp

INSPRAAKNOTA. Concept kadernota transitie Jeugdhulp INSPRAAKNOTA Concept kadernota transitie Jeugdhulp De wet Jeugdhulp is in de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer streeft er naar het wetsvoorstel op 28 januari 2014 in hun plenaire vergadering te

Nadere informatie

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017 Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek Regiopodium, 5 oktober 2017 1 Agenda 1. Opening door Gerben Struik, voorzitter Stuurgroep 18-2. Opdracht vanuit de Jeugdwet 3. Aantallen en kosten + toelichting

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Stelselwijziging jeugd. Informatie 20 februari 2013

Stelselwijziging jeugd. Informatie 20 februari 2013 Stelselwijziging jeugd Informatie 20 februari 2013 Inhoud - Decentralisatie jeugdzorg - In dialoog met ouders www.krimpenaandenijssel.nl Was Wordt OUD NIEUW (2015) AWBZ J-LVG en PGB voor J-LVG / J-GGZ

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Beleidsplan jeugdhulp 2015-2019. Kansrijk opgroeien in Lelystad

Beleidsplan jeugdhulp 2015-2019. Kansrijk opgroeien in Lelystad Beleidsplan jeugdhulp 2015-2019 Kansrijk opgroeien in Lelystad Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Samenvatting kadernota Kansrijk opgroeien in Lelystad... 4 3. Actuele cijfers... 7 3.1. Gegevens AWBZ-zorg...

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, gelet op de JEUGDWET; overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Pilot gezinswerkers Venray

Pilot gezinswerkers Venray Pilot gezinswerkers Venray Tijdperiode: 1-3-2017 tot 1-3-2019 Gebied: Gemeente Venray Deelnemers: Gemeenten: Venray Aanbieders: Bureau Jeugdzorg Limburg (opdrachtnemer) Onderaannemers: Synthese MEE Noord

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Eerstelijnsjeugdhulp. Dr. Wim Gorissen, Directeur Efectiviteit & Vakmanschap

Eerstelijnsjeugdhulp. Dr. Wim Gorissen, Directeur Efectiviteit & Vakmanschap Eerstelijnsjeugdhulp Dr. Wim Gorissen, Directeur Efectiviteit & Vakmanschap Opbouw inleiding De jeugdwet en het jeugdveld Samenwerking in de eerstelijnsjeugdhulp Samen lerend doen wat werkt 2 De Jeugdwet

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 december 2014 hebben vastgesteld de nadere regels behorende

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN JEUGDHULP... 2 Artikel 2. Algemene voorzieningen... 2 Artikel

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp?

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder signaleren en het sneller en effectiever aanpakken van problemen. Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

De 5 hoek in Amsterdam werkt samen!

De 5 hoek in Amsterdam werkt samen! Er zijn 27 Ouder- en Kindteams. 22 teams zitten in de wijken, vier teams zijn er voor het voortgezet onderwijs en één team is er speciaal voor het MBO. We werken samen vanuit een aantal functies: ouder-

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

gelet op artikel 2, artikel 4, artikel 7 en artikel 12 van de Jeugdverordening gemeente IJsselstein 2015;

gelet op artikel 2, artikel 4, artikel 7 en artikel 12 van de Jeugdverordening gemeente IJsselstein 2015; Het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein; gelet op artikel 2, artikel 4, artikel 7 en artikel 12 van de Jeugdverordening gemeente IJsselstein 2015; besluit vast te stellen Besluit Jeugd

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Nadere regel Jeugdhulp 2015 Gemeente Ede Artikel 1. Vormen van voorzieningen 1. Artikel 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Ede bepaalt welke vormen van algemene voorzieningen en gemeentelijke vangnetvoorzieningen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Vraaggericht, actief-anticiperend en detecterend. Surveillance van gezondheid, groei en ontwikkeling

Vraaggericht, actief-anticiperend en detecterend. Surveillance van gezondheid, groei en ontwikkeling Unique selling points JGZ Specialisme met het gezonde kind als referentiekader Vraaggericht, actief-anticiperend en detecterend Laagdrempelig en hoog bereik Surveillance van gezondheid, groei en ontwikkeling

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl Utrechts model jeugdhulp Hier komt tekst Hier komt ook tekst Netwerkdag JGGZ 23 april 2015 Utrechtse aanpak Zorg voor Jeugd Leidende principes waarborgen juiste inhoudelijke koers Zorgvuldige en beheerste

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1110466 Datum: 28 januari 2014 Behandeld door: M. Megens Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel bij beleidsplan jeugdzorg Purmerend Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 9 september 2013 Ons kenmerk B06092013MR Onderwerp Reactie

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM Wmo-adviesraad gemeente Woudrichem secretariaat: mevrouw A. Hogenhorst Postbus 6 4285 ZG Woudrichem tel.: 0183 308158 e-mail: ahogenhorst@woudrichem.nl College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Sociaal medische contractering Jeugd. Organisatie wijkteams

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Sociaal medische contractering Jeugd. Organisatie wijkteams Vangnet 0-99 Onafhankelijke regie Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sociaal medische contractering Jeugd Organisatie wijkteams Lokaal beeld van de transities Wilt u wijkgericht

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 Burgemeester en Wethouders van Eemnes gelet op de artikel 2, derde lid, artikel 4, en artikel 6, derde en vierde lid van de Verordening

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Toelichting Algemeen

Toelichting Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de

Nadere informatie

Onderwerp : Kaderstelling beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo (en het persoonsgebonden budget)

Onderwerp : Kaderstelling beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo (en het persoonsgebonden budget) Nummer : 12-16.2014 Onderwerp : Kaderstelling beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo (en het persoonsgebonden budget) Korte inhoud : De gemeenteraad wordt voorgesteld om kaders te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie