Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan William Schrikker Groep 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan William Schrikker Groep 2015

2 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan William Schrikker Groep Jeugdbescherming

3 Voorwoord Geachte lezer, Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten is een feit en gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. Van de William Schrikker Groep vraagt dat een andere rol en een nieuwe positionering. We bieden ons specialistisch aanbod voor onze doelgroep op vernieuwde wijze aan, met behoud van kwaliteit. Vanaf 2015 voeren we gespecialiseerde jeugdzorg officieel uit op gemeentelijk niveau. En ook in de toekomst kunt u op onze expertise rekenen. We vervullen de rol die de transitie/transformatie van ons vraagt met onverminderde energie: specialistisch aanbod, in nauwe samenwerking met en complementair aan het reguliere aanbod. Gemeenten staan voor een nieuwe en belangrijke taak: hulp garanderen voor kwetsbare kinderen van 0 tot 23 jaar met een beperking of die opgroeien bij (één van hun) ouders met een beperking, waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan. De William Schrikker Groep is uw partner in het vervullen van die opdracht. We denken met u mee, we praten met u over mogelijkheden en aanpak, we zitten bij de cliënt aan de keukentafel of zijn oproepbaar om, waar nodig, gespecialiseerde zorg op ons te nemen. We adviseren de reguliere zorg- en hulpverleners, we nemen de implementatie voor onze rekening en natuurlijk kijken we samen naar de resultaten en effecten van die onmisbare zorg. Het gaat om hulp en steun voor een van de meest kwetsbare groepen in uw gemeente. Als er andere, bijzondere vormen van hulpverlening en advies nodig zijn, die nog niet voorhanden is, dan is er ons (landelijk werkend) Expertisecentrum. Hier worden nieuwe interventies ontwikkeld op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. U kunt er terecht met vragen en voor consultatie. In ons Jaarplan 2015 informeren we u kort en krachtig over ons aanbod, onze expertise, onze specialistische jeugdbescherming en jeugdreclassering, pleegzorg, drang, de samenwerking met gemeenten en natuurlijk waar we, samen met u, naar toe willen om u optimaal van dienst te kunnen zijn. De medewerkers van de William Schrikker Groep gaan elke dag voluit voor de beste ondersteuning van de cliënt. Dat doen we al ruim 70 jaar! In het Jaarplan 2015 kunt u kennis nemen van de manier waarop wij werken bij u in de regio. Tevens kunt u lezen welke interventies en methodieken wij ontwikkelen voor een doelgroep waar juist extra zorg en actieve aandacht voor nodig is. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de mogelijkheden, kansen en oplossingen die u wilt realiseren, als het gaat om zorg, hulp en steun aan een bijzondere groep kinderen en jeugdigen. Met vriendelijke groet, Erik Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur William Schrikker Groep Niet zelden leiden de kosten van specialistische jeugdzorg van de William Schrikker Groep tot besparingen op langere termijn, doordat escalatie van problemen wordt voorkomen. William Schrikker Groep Jaarplan

4 Zorg voor kinderen (en ouders) met een beperking: Er zijn als het moet! De William Schrikker Groep biedt hulp aan kinderen van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En aan gezinnen waar één of beide ouders een beperking hebben en sprake is van opvoed- en opgroeiproblemen. Het gaat in beide gevallen om een kwetsbare groep in de samenleving. Daarom bieden wij specialistische hulp. De zorg voor kinderen en/of ouders met een beperking vraagt veel extra s. Met de inzet van onze capaciteit, deskundigheid en ervaring kunnen kinderen met een beperking naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij voeren Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit en ook verzorgen wij pleegzorg voor onze doelgroep. Door de transitie van de jeugdzorg zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor deze doelgroepen. Onze gespecialiseerde werkwijze is een onmisbare aanvulling op het reguliere aanbod. Samen vormen wij het fundament voor verantwoorde en passende zorg. Waar nodig werken we samen met uw en onze partners. In dit Jaarplan lichten we de specifieke hulpvraag rond kinderen met een beperking en de positie van de William Schrikker Groep in de jeugdzorg toe. Kinderen met een beperking in een woud van voorzieningen Kinderen met een beperking hebben een zeer specifieke opvoedingsvraag. Een beperking beïnvloedt immers de normale ontwikkeling. Toch kunnen deze kinderen zich goed ontwikkelen. Daarvoor moet echter eerst duidelijk worden wat er precies aan de hand is. Voor de juiste hulp en zorg is het kind aangewezen op specialistische voorzieningen. Denk aan kinderdagverblijven voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen, speciaal onderwijs, revalidatie- en behandelcentra, maar ook onderwijsinstellingen en internaten voor blinde en dove jongeren. De William Schrikker Groep kan kinderen adequaat verwijzen en aanmelden. Samenwerken met het gezin en de sociale omgeving De William Schrikker Groep zoekt bij problemen naar mogelijkheden waar anderen opgeven. In gezinnen die de William Schrikker Groep bijstaat is zeer vaak sprake van een opeenstapeling van problemen. Ook in die gezinnen werken wij samen aan veiligheid. En bij gezinnen met een zwak netwerk zetten wij ons in voor versterking van dat netwerk. Ook wanneer ouders niet willen zoeken wij de samenwerking. Welke beperking ouders en kinderen ook hebben, wij bespreken risico s en veiligheid op zo n manier dat zij begrijpen waar het om gaat. Onze deskundigheid zetten we zo in dat het gezinnen verder brengt. Wij ondersteunen hen om veiligheid te realiseren. Kenmerk van onze hulpverlening is dat we in alle situaties heldere en begrijpelijke taal gebruiken. Wat ingewikkeld is, maken we begrijpelijk. Waar perspectief ontbreekt, brengen we onvermoede krachten naar boven. Steeds is onze focus: het vergroten van vaardigheden en het voorkomen van (verdere) schade. Er zijn wat ons betreft geen compromissen mogelijk als het om veiligheid gaat. Maar we bieden alle ruimte voor maatwerk voor elk individueel gezin. Onze betrokkenheid begint met het tot stand brengen van een goede werkrelatie, altijd en in elk gezin. Maar daar waar nodig en zeker als de veiligheid van het kind in gevaar is, grijpen we direct in. Focus voor 2015: toegang tot gespecialiseerde (lokale) jeugdhulp Juist in het veranderende landschap van jeugdhulp is het cruciaal dat deze bijzondere doelgroep toegang heeft en blijft houden tot specifieke expertise, specialistische werkwijze en getrainde professionals. De William Schrikker Groep biedt ondersteuning aan kinderen en gezinnen die, al dan niet in een gedwongen kader, gespecialiseerde zorg nodig hebben. Om gemeenten maximaal van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van hun taken, richten wij ons in 2015 op de volgende acht speerpunten. 1. Regionale innovatie vanuit een nationale infrastructuur We blijven voorop lopen in kennis, kwaliteit en deskundigheid. Wij initiëren vernieuwing en we sluiten aan bij innovatieve en regionale initiatieven. Vanuit onze landelijke infrastructuur ontwikkelen we concrete producten en activiteiten en delen onze kennis op regionaal niveau. 4 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep

5 Opgroeien met een beperking Het opvoeden van kinderen met een beperking stelt hoge eisen aan de vaardigheden en het uithoudingsvermogen van de ouders. Eerst moeten ze de schok verwerken dat hun kind anders is. Vervolgens doet het kind een zwaar en langdurig beroep op hen. Dat kan leiden tot problematische opvoedingssituaties die niet in goede banen zijn te leiden met standaard kennis en middelen. Bedenk dat deze kinderen zich vaak niet veilig kunnen ontwikkelen. Door hun beperking is de kans groter dat ze slachtoffer worden van seksueel misbruik en kindermishandeling of zich laten overhalen tot crimineel gedrag. 2. Lokale professionals met een landelijk kennisnetwerk Voor de lokale aansluiting biedt de William Schrikker Groep gebiedsteams per jeugdzorgregio. Regionaal werkende jeugdzorgwerkers kunnen terugvallen op een landelijk opererend netwerk, dat voorziet in kennis, deskundigheidsbevordering, consultatie en advies. Door deze werkwijze zetten wij in uw regio professionals in die gebruik kunnen maken van alle wetenschappelijke en praktische expertise in onze organisatie. 3. Feedback van betrokkenen over de dienstenkwaliteit De William Schrikker Groep vindt participatie en betrokkenheid van ouders en jongeren belangrijk. In samenspraak met elk individueel gezin en het netwerk daaromheen zoeken we naar het meest passende antwoord op hun ondersteuningsbehoefte. Daarnaast gaan we per gemeente of regio in gesprek met de leden van de cliëntenraad, ouders en jongeren. Bijvoorbeeld over hun ervaringen met onze hulp en de samenwerking met andere organisaties. Vragen, opmerkingen en klachten van cliënten en hun omgeving zien we als waardevolle input om onze hulpverlening te optimaliseren. 4. Differentiatie en flexibiliteit in de aanpak Afstemming van het aanbod op de hulpvraag is maatwerk. De ontwikkeling van diensten, werkwijze en ondersteunende organisatie van de William Schrikker Groep is hierop ingericht. We differentiëren naar doelgroepen en stellen ons flexibel op naar cliënten, gemeenten en ketenpartners. Dat resulteert in een uitgebreide dienstencatalogus. We hebben jarenlang bewezen snel en goed te reageren op ontwikkelingen en vragen in de jeugdzorg. De basis hiervoor was en blijft gedegen onderzoek en gerichte projecten. 5. Organisatorisch en financieel goed voorbereid De transitie naar een nieuw jeugdzorgstelsel vraagt om een sterke ondersteunende organisatie en structuur, die beschikt over adequate managementinformatie. De William Schrikker Groep werkt op basis van een gedegen financieel model. We hebben een solide traject uitgezet om frictiekosten te voorkomen. Kortom, de organisatie is klaar om te voldoen aan de veranderende vraag en nieuwe verwachtingen. 6. Bedrijfsondersteuning ten behoeve van de uitvoering De bedrijfsondersteuning van het uitvoerende werk is ingericht op de ontwikkelingen en vereisten van een decentrale uitvoering. Waar mogelijk worden overheadkosten verlaagd zonder in te leveren op effectiviteit en efficiency. Belangrijk is dat we outreachend werken. Dat is niet nieuw voor de William Schrikker Groep. De keukentafel bij de cliënt thuis was voor de WSG altijd al de plek waar het echte werk plaatsvindt. De eerste slag in de beperking van overheadkosten maakten we al vóór de transitie. 7. Veiligheid vastleggen om risico s te reduceren Risicomanagement is cruciaal voor het werk van onze professionals. Vandaar dat de William Schrikker Groep een systematische werkwijze hanteert om zowel de startrisico s als de actuele risico s open te bespreken en eenduidig, herleidbaar en onderbouwd vast te leggen. Basis hiervoor zijn heldere protocollen voor de casuïstiekbespreking en voor uniforme dossieropbouw, toetsing en evaluatie. Een ondersteunend middel is het systematisch vastleggen in de veiligheidslijst. 8. Regionaal en zelfstandig georganiseerde pleegzorg In de loop van 2015 worden William Schrikker Pleegzorg en Zorg&Wonen heringericht om de doelmatigheid te vergroten. Op basis van een business case startte eind 2014 een werkgroep met de opdracht om twee oriëntaties uit te voeren. De eerste opdracht is het onderbrengen van beide zorgvoorzieningen in één organisatie, die zich richt op de jeugdzorgregio s. Ten tweede dienen deze voorzieningen een zelfstandige eenheid binnen de organisatie te vormen, conform de voorschriften in de nieuwe Jeugdwet. Doel is om onze pleegzorg te borgen binnen de in 2016 geldende wettelijke kaders. William Schrikker Groep Jaarplan

6 Het wie, wat en hoe van de William Schrikker Groep De doelgroepen van de William Schrikker Groep zijn kinderen met een: IQ tussen en ernstige bijkomende problematiek Verstandelijke beperking (IQ < 70) Lichamelijke beperking die de ontwikkeling naar zelfstandigheid blijvend hindert Zintuiglijke beperking (slechthorend/doof, slechtziend/blind) Meervoudig Complexe Handicap (M.C.G.) Verhoogd medisch risico op een blijvende beperking in de leeftijd van nul tot zes jaar; bijvoorbeeld door misbruik van drugs of alcohol tijdens de zwangerschap Ernstig lichamelijke, chronische of progressieve ziekte; denk aan een stofwisselingsziekte, aids, cystic fybrose of leukemie Opvoedproblematiek door een beperking bij (één van) de ouders. Onderdelen specialistische ondersteuning De William Schrikker Groep biedt gemeenten ondersteuning vanuit verschillende werkvormen: William Schrikker Jeugdbescherming voert kinderbeschermingsmaatregelen uit (OTS, Voogdij), inclusief preventie en nazorg William Schrikker Jeugdreclassering begeleidt jongeren met een beperking die een jeugdreclasseringsmaatregel hebben Het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep zorgt voor het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden voor professionals die werken op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg William Schrikker Pleegzorg begeleidt pleeggezinnen van kinderen met een beperking. Cliëntenraad en Pleegouderraad De Cliëntenraad bestaat uit ouders en jongeren voor wie de William Schrikker Groep zich inzet. De raad overlegt geregeld met de organisatie over verschillende onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, over bijvoorbeeld de effecten van onze interventies, de communicatie tussen de voogd en de cliënt etc. Deze gesprekken vormen een waardevolle bron van informatie 6 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep om de effectiviteit en de waarde van onze interventies te bepalen en waar mogelijk te verbeteren. Via jongerenpanels van cliënten vergaren wij informatie om onze ondersteuning op een nog hoger plan te brengen. In 2015 starten we met het organiseren van cliëntentafels (kinderen en ouders) in de diverse jeugdzorgregio s. De verkregen feedback koppelen wij onder meer terug naar de gemeenten. De Pleegouderraad is een advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders van de William Schrikker Groep. Het is één van de drie medezeggenschapsraden binnen de organisatie, naast de Cliëntenraad voor cliënten en de Ondernemingsraad voor medewerkers. Van buiten naar binnen; duiventilbijeenkomsten en gemeentetafels Om ons innovatieve vermogen en kritische reflectie te vergroten, hebben we een maatschappelijke adviesraad ingericht voor brainstorming, beoordeling en advocacy. Het gaat niet om een vaste raad maar om een serie duiventilbijeenkomsten vanuit een pool van externe experts uit diverse sectoren: ondernemers, ervaringsdeskundigen en specialisten in empowerment en risicomanagement. Ook gemeenten kunnen kennis en ervaring inbrengen, bijvoorbeeld via periodieke gemeentetafels. Proeftuinen voor integrale samenwerking met partnerorganisaties In diverse jeugdzorgregio s doen we dit jaar in proeftuinen ervaring op met verschillende vormen van samenwerking binnen de keten. In deze regio s doen zich de volgende vragen voor: hoe kunnen decentrale gebiedsteams integraal samenwerken met de andere Gecertificeerde Instellingen (GI s) zonder in te leveren op de kwaliteit van de dienstverlening? En hoe kunnen wij de aanwezige kennis borgen? Drang Onder de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering valt bij de William Schrikker Groep ook drang ; sterk outreachende ondersteuning voorafgaand aan, ter voorkoming van of als afsluiting van een kinderbeschermingsmaatregel.

7 Opvoeden met een beperking Ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking komt steeds vaker voor. In veel gevallen is hierbij sprake van problematisch of tekortschietend ouderschap. Vaak sluit hun opvoedgedrag niet of onvoldoende aan bij de behoeften van het kind. Daarom concentreert de ondersteuning zich op het vergroten van het vermogen van de ouders om hulpverlening te accepteren en ervan te leren. De hoogte van het IQ is minder bepalend voor de kwaliteit van de opvoeding dan de bereidheid om het kind centraal te stellen. Kernwoorden bij de begeleiding zijn structuur, rust en herhaling. In Rotterdam gaan onze jeugdzorgwerkers deel uitmaken van integrale gebiedsteams onder aansturing van een gebiedsmanager van BJZ Rotterdam. De kernbeslissingen met betrekking tot cliënten van de William Schrikker Groep worden genomen na overleg met een gedragswetenschapper. Onze medewerkers blijven outreachend werken en een eigen administratie voeren. In Utrecht gaan we in de zes jeugdzorgregio s eigen SAVE teams vormen. Voor de gemeente en andere partners opereren we met Samen Veilig (voorheen BJZ Utrecht) als één organisatie. Als er een probleem is, pakken we dat gezamenlijk op. Amsterdam kiest voor Generiek Gezinsgericht Werken, met gezinsmanagers die de functie van jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder en jeugdhulpverlener combineren. De William Schrikker Groep moet verantwoordelijkheid dragen voor de inhoudelijke kwaliteit van het werk binnen een integraal gebiedsteam. Zo kunnen we de kwaliteit van ons werk borgen. We gaan frictiekosten voorkomen door een robuust financieel model en een dito traject. De lerende organisatie De William Schrikker Groep stelt alles in het werk om calamiteiten en incidenten te voorkomen. Gaat er toch iets mis, dan hebben wij een aanpak voorhanden om snel en adequaat in te grijpen. In 2013 en 2014 is binnen de organisatie het project Leren van calamiteiten en incidenten uitgevoerd. Centraal daarbij stonden: melden en registreren, evalueren en analyseren en leren en verbeteren. Op deze drie terreinen is de deskundigheid van de organisatie sterk toegenomen. In 2015 gaan we door om onze expertise op het gebied van leren van calamiteiten en incidenten te verdiepen en versterken. Daarbij richten we ons in 2015 vooral op calamiteiten en incidenten op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Verantwoording van de meerwaarde aan stakeholders Onze organisatie positioneert zich op het nieuwe speelveld van de jeugdzorg en wordt daarbij gestuurd door de belangen van cliënten en samenleving. Onze ambitie is inhoudelijk, kwalitatief en organisatorisch voorop te lopen. Onze uitgangspunten verwoorden wij in de notitie Er zijn als het moet en op nl. De meerwaarde van de William Schrikker Groep blijkt in de praktijk, in concrete activiteiten en interventies. In ons stakeholdersmodel verantwoorden we onze activiteiten per groep belanghebbenden. Ontwikkeling van kennis, consultatie- en interventiemodellen Kennis en expertise zijn voortdurend in ontwikkeling. Ons landelijk Expertisecentrum gaat samenwerkingsverbanden aan met andere partijen en werkt deels marktgericht. Binnen de WSG is het Expertisecentrum ondersteuner, ontwikkelaar, aanjager en adviseur. Intern ligt de focus op innovatie, opleiding en les&leer materiaalontwikkeling. Extern richt het Expertisecentrum zich op deskundigheidsbevordering, snelle en adequate interventies, consultatie en advies. Daarmee helpen we professionals die werken met kinderen en ouders met een beperking zich verder te specialiseren. De expertise wordt ingezet bij ingewikkelde interne en externe casuïstiek. Casuïstiek vertalen naar financiering is een grote sprong. Componenten van de financiering zijn overhead, landelijke subsidies, verkoop en licenties. Het Expertisecentrum ontwikkelt waar nodig ook nieuwe interventies. Een voorbeeld is HouVast: een interventie voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze interventie heeft een voorlopige erkenning van het Nederlands Jeugd instituut (NJI). De uitvoering van het programma is in handen van zorgaanbieders in de regio. Ons Expertisecentrum draagt zorg voor training, blijvende ontwikkeling en borging. De inzet van het Expertisecentrum is ook beschikbaar voor andere zorgaanbieders en uw gemeente. We delen onze kennis graag, zoals bijvoorbeeld voor het Openbaar Ministerie en magistraten. William Schrikker Groep Jaarplan

8 Volwassen worden met een beperking Voor jongeren met een beperking is de stap van kind naar volwassene groot. Hun identiteit, moreel besef en redeneervermogen zijn zwak ontwikkeld. Dat maakt ze extra gevoelig voor negatieve invloeden en druk vanuit hun omgeving. Daardoor is er een verhoogd risico op gedragsproblemen en het (helpen bij het) plegen van misdrijven. De begeleiding en behandeling om recidive te voorkomen, vraagt om specifieke hulp en ondersteuning. Bovenregionale expertise voor complexe actuele vraagstukken Ons uitgangspunt bij het aanbieden van diensten is regionaal waar het kan, bovenregionaal als dat meerwaarde oplevert. Er zijn werkzaamheden die de regionale structuur overstijgen. Denk aan extreme delicten, complexe casuïstiek die aan (jeugd- en adolescenten) strafrecht is gelieerd en jongeren met een groot risico op recidive. Dergelijke zaken brengen we onder in een bovenregionaal team. Dat is flexibel van samenstelling en inzetbaar rond verschillende onderwerpen, vraagstukken en specifieke casuïstiek. Landelijke en regionale inbedding van het dienstenpakket De William Schrikker Groep wil regie nemen in het verzorgen van een integraal dienstenpakket ten behoeve van kinderen (en ouders) met een beperking. Een deel van onze doelgroep heeft levenslang levensbrede ondersteuning nodig. Voor integrale diensten gaan wij joint ventures en samenwerkingsverbanden aan, zoals het mede-eigenaarschap van het zorgbedrijf Pleegzorg, Zorg&Wonen en het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van producten met zorginstellingen en adviesbedrijven. Mogelijk worden bijzondere diensten (inclusief het aanbod van reguliere Jeugdbescherming) in de toekomst geleverd via een apart uitvoeringsbedrijf. Denk aan diensten binnen een strafrechtelijk kader en aan zware zaken buiten de directe doelgroep die we samen met externe partners oppakken. Financiering vindt dan niet plaats vanuit de maatregelhulp, maar via separate overeenkomsten. Ook deze aanvullende diensten zijn opgenomen in onze dienstencatalogus. Waarom de William Schrikker Groep? Jeugdzorgwerkers vormen het hart van onze organisatie. Het zijn gemotiveerde doorzetters in het werken met en voor gezinnen waar de problemen huizenhoog zijn en met wie samenwerking niet zonder slag of stoot tot stand komt. Onze (gebieds)managers zijn actief in de regio en kennen het veld van de jeugdzorg én de gehandicaptenzorg in de regio. Het zijn gedreven medewerkers die na inhoudelijk overleg met gemeenten de juiste diensten leveren. Ons Expertisecentrum ontwikkelt interventies op maat en deelt kennis met regionale teams, gemeenten en partners. Wij werken thuis bij en met de cliënt aan veiligheid en verbetering van de opvoedsituatie. Risicomanagement maakt vanzelfsprekend deel uit van onze werkzaamheden. De bedrijfsondersteuning is compact en sluit aan op de decentraal gedifferentieerde uitvoering. We leveren in vele gevallen hulp aan de meest moeilijke gezinnen en aan (delinquente) jongeren die de meeste overlast geven. We hebben kennis en kunde van LVB in de strafrechtketen. We werken structureel aan de uitbreiding en verbetering van aanbod op maat. 8 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep

9 De organisatie William Schrikker Groep Jaarplan

10 Achtergrondinformatie Op vindt u actuele cijfers, met onder andere kerngegevens over cliënten in uw gemeente, personeel, capaciteit en productie en financieel beleid. De notitie Er zijn als het moet kunt u ook raadplegen via de website van de William Schrikker Groep. ANBI De William Schrikker Groep is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een eigen fondsenwerver in dienst. Via verschillende fondsen zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp, Bijzondere Noden en Stichting Pape-Fonds ontvangt de William Schrikker Groep financiële ondersteuning welke rechtstreeks ten gunste van onze cliënten komen. In 2014 is er aan fondsengeld geworven. In totaliteit zijn er 650 individuele aanvragen ingediend ten behoeve van kamerinrichting, computers, fietsen, kleding, brusjesdagen, hulpmiddelen etc. Ook in 2015 zal de fondsenwerver volop actie ondernemen om deze extra s voor onze cliënten, waarvoor geen ruimte is binnen de reguliere middelen, mogelijk te maken. Contact Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Het Expertisecentrum van de WSG is bereikbaar voor vragen over de betrokkenheid van gespecialiseerde jeugdhulp in uw gemeente: 10 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep

11 William Schrikker Groep Jaarplan

12 Postadres Postbus AR Amsterdam Adres centraal kantoor Bijlmerdreef 101 te Amsterdam T F Website Voor meer informatie over de William Schrikker Groep kijk op