Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan William Schrikker Groep 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan William Schrikker Groep 2015

2 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan William Schrikker Groep Jeugdbescherming

3 Voorwoord Geachte lezer, Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten is een feit en gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. Van de William Schrikker Groep vraagt dat een andere rol en een nieuwe positionering. We bieden ons specialistisch aanbod voor onze doelgroep op vernieuwde wijze aan, met behoud van kwaliteit. Vanaf 2015 voeren we gespecialiseerde jeugdzorg officieel uit op gemeentelijk niveau. En ook in de toekomst kunt u op onze expertise rekenen. We vervullen de rol die de transitie/transformatie van ons vraagt met onverminderde energie: specialistisch aanbod, in nauwe samenwerking met en complementair aan het reguliere aanbod. Gemeenten staan voor een nieuwe en belangrijke taak: hulp garanderen voor kwetsbare kinderen van 0 tot 23 jaar met een beperking of die opgroeien bij (één van hun) ouders met een beperking, waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan. De William Schrikker Groep is uw partner in het vervullen van die opdracht. We denken met u mee, we praten met u over mogelijkheden en aanpak, we zitten bij de cliënt aan de keukentafel of zijn oproepbaar om, waar nodig, gespecialiseerde zorg op ons te nemen. We adviseren de reguliere zorg- en hulpverleners, we nemen de implementatie voor onze rekening en natuurlijk kijken we samen naar de resultaten en effecten van die onmisbare zorg. Het gaat om hulp en steun voor een van de meest kwetsbare groepen in uw gemeente. Als er andere, bijzondere vormen van hulpverlening en advies nodig zijn, die nog niet voorhanden is, dan is er ons (landelijk werkend) Expertisecentrum. Hier worden nieuwe interventies ontwikkeld op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. U kunt er terecht met vragen en voor consultatie. In ons Jaarplan 2015 informeren we u kort en krachtig over ons aanbod, onze expertise, onze specialistische jeugdbescherming en jeugdreclassering, pleegzorg, drang, de samenwerking met gemeenten en natuurlijk waar we, samen met u, naar toe willen om u optimaal van dienst te kunnen zijn. De medewerkers van de William Schrikker Groep gaan elke dag voluit voor de beste ondersteuning van de cliënt. Dat doen we al ruim 70 jaar! In het Jaarplan 2015 kunt u kennis nemen van de manier waarop wij werken bij u in de regio. Tevens kunt u lezen welke interventies en methodieken wij ontwikkelen voor een doelgroep waar juist extra zorg en actieve aandacht voor nodig is. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de mogelijkheden, kansen en oplossingen die u wilt realiseren, als het gaat om zorg, hulp en steun aan een bijzondere groep kinderen en jeugdigen. Met vriendelijke groet, Erik Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur William Schrikker Groep Niet zelden leiden de kosten van specialistische jeugdzorg van de William Schrikker Groep tot besparingen op langere termijn, doordat escalatie van problemen wordt voorkomen. William Schrikker Groep Jaarplan

4 Zorg voor kinderen (en ouders) met een beperking: Er zijn als het moet! De William Schrikker Groep biedt hulp aan kinderen van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En aan gezinnen waar één of beide ouders een beperking hebben en sprake is van opvoed- en opgroeiproblemen. Het gaat in beide gevallen om een kwetsbare groep in de samenleving. Daarom bieden wij specialistische hulp. De zorg voor kinderen en/of ouders met een beperking vraagt veel extra s. Met de inzet van onze capaciteit, deskundigheid en ervaring kunnen kinderen met een beperking naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij voeren Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit en ook verzorgen wij pleegzorg voor onze doelgroep. Door de transitie van de jeugdzorg zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor deze doelgroepen. Onze gespecialiseerde werkwijze is een onmisbare aanvulling op het reguliere aanbod. Samen vormen wij het fundament voor verantwoorde en passende zorg. Waar nodig werken we samen met uw en onze partners. In dit Jaarplan lichten we de specifieke hulpvraag rond kinderen met een beperking en de positie van de William Schrikker Groep in de jeugdzorg toe. Kinderen met een beperking in een woud van voorzieningen Kinderen met een beperking hebben een zeer specifieke opvoedingsvraag. Een beperking beïnvloedt immers de normale ontwikkeling. Toch kunnen deze kinderen zich goed ontwikkelen. Daarvoor moet echter eerst duidelijk worden wat er precies aan de hand is. Voor de juiste hulp en zorg is het kind aangewezen op specialistische voorzieningen. Denk aan kinderdagverblijven voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen, speciaal onderwijs, revalidatie- en behandelcentra, maar ook onderwijsinstellingen en internaten voor blinde en dove jongeren. De William Schrikker Groep kan kinderen adequaat verwijzen en aanmelden. Samenwerken met het gezin en de sociale omgeving De William Schrikker Groep zoekt bij problemen naar mogelijkheden waar anderen opgeven. In gezinnen die de William Schrikker Groep bijstaat is zeer vaak sprake van een opeenstapeling van problemen. Ook in die gezinnen werken wij samen aan veiligheid. En bij gezinnen met een zwak netwerk zetten wij ons in voor versterking van dat netwerk. Ook wanneer ouders niet willen zoeken wij de samenwerking. Welke beperking ouders en kinderen ook hebben, wij bespreken risico s en veiligheid op zo n manier dat zij begrijpen waar het om gaat. Onze deskundigheid zetten we zo in dat het gezinnen verder brengt. Wij ondersteunen hen om veiligheid te realiseren. Kenmerk van onze hulpverlening is dat we in alle situaties heldere en begrijpelijke taal gebruiken. Wat ingewikkeld is, maken we begrijpelijk. Waar perspectief ontbreekt, brengen we onvermoede krachten naar boven. Steeds is onze focus: het vergroten van vaardigheden en het voorkomen van (verdere) schade. Er zijn wat ons betreft geen compromissen mogelijk als het om veiligheid gaat. Maar we bieden alle ruimte voor maatwerk voor elk individueel gezin. Onze betrokkenheid begint met het tot stand brengen van een goede werkrelatie, altijd en in elk gezin. Maar daar waar nodig en zeker als de veiligheid van het kind in gevaar is, grijpen we direct in. Focus voor 2015: toegang tot gespecialiseerde (lokale) jeugdhulp Juist in het veranderende landschap van jeugdhulp is het cruciaal dat deze bijzondere doelgroep toegang heeft en blijft houden tot specifieke expertise, specialistische werkwijze en getrainde professionals. De William Schrikker Groep biedt ondersteuning aan kinderen en gezinnen die, al dan niet in een gedwongen kader, gespecialiseerde zorg nodig hebben. Om gemeenten maximaal van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van hun taken, richten wij ons in 2015 op de volgende acht speerpunten. 1. Regionale innovatie vanuit een nationale infrastructuur We blijven voorop lopen in kennis, kwaliteit en deskundigheid. Wij initiëren vernieuwing en we sluiten aan bij innovatieve en regionale initiatieven. Vanuit onze landelijke infrastructuur ontwikkelen we concrete producten en activiteiten en delen onze kennis op regionaal niveau. 4 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep

5 Opgroeien met een beperking Het opvoeden van kinderen met een beperking stelt hoge eisen aan de vaardigheden en het uithoudingsvermogen van de ouders. Eerst moeten ze de schok verwerken dat hun kind anders is. Vervolgens doet het kind een zwaar en langdurig beroep op hen. Dat kan leiden tot problematische opvoedingssituaties die niet in goede banen zijn te leiden met standaard kennis en middelen. Bedenk dat deze kinderen zich vaak niet veilig kunnen ontwikkelen. Door hun beperking is de kans groter dat ze slachtoffer worden van seksueel misbruik en kindermishandeling of zich laten overhalen tot crimineel gedrag. 2. Lokale professionals met een landelijk kennisnetwerk Voor de lokale aansluiting biedt de William Schrikker Groep gebiedsteams per jeugdzorgregio. Regionaal werkende jeugdzorgwerkers kunnen terugvallen op een landelijk opererend netwerk, dat voorziet in kennis, deskundigheidsbevordering, consultatie en advies. Door deze werkwijze zetten wij in uw regio professionals in die gebruik kunnen maken van alle wetenschappelijke en praktische expertise in onze organisatie. 3. Feedback van betrokkenen over de dienstenkwaliteit De William Schrikker Groep vindt participatie en betrokkenheid van ouders en jongeren belangrijk. In samenspraak met elk individueel gezin en het netwerk daaromheen zoeken we naar het meest passende antwoord op hun ondersteuningsbehoefte. Daarnaast gaan we per gemeente of regio in gesprek met de leden van de cliëntenraad, ouders en jongeren. Bijvoorbeeld over hun ervaringen met onze hulp en de samenwerking met andere organisaties. Vragen, opmerkingen en klachten van cliënten en hun omgeving zien we als waardevolle input om onze hulpverlening te optimaliseren. 4. Differentiatie en flexibiliteit in de aanpak Afstemming van het aanbod op de hulpvraag is maatwerk. De ontwikkeling van diensten, werkwijze en ondersteunende organisatie van de William Schrikker Groep is hierop ingericht. We differentiëren naar doelgroepen en stellen ons flexibel op naar cliënten, gemeenten en ketenpartners. Dat resulteert in een uitgebreide dienstencatalogus. We hebben jarenlang bewezen snel en goed te reageren op ontwikkelingen en vragen in de jeugdzorg. De basis hiervoor was en blijft gedegen onderzoek en gerichte projecten. 5. Organisatorisch en financieel goed voorbereid De transitie naar een nieuw jeugdzorgstelsel vraagt om een sterke ondersteunende organisatie en structuur, die beschikt over adequate managementinformatie. De William Schrikker Groep werkt op basis van een gedegen financieel model. We hebben een solide traject uitgezet om frictiekosten te voorkomen. Kortom, de organisatie is klaar om te voldoen aan de veranderende vraag en nieuwe verwachtingen. 6. Bedrijfsondersteuning ten behoeve van de uitvoering De bedrijfsondersteuning van het uitvoerende werk is ingericht op de ontwikkelingen en vereisten van een decentrale uitvoering. Waar mogelijk worden overheadkosten verlaagd zonder in te leveren op effectiviteit en efficiency. Belangrijk is dat we outreachend werken. Dat is niet nieuw voor de William Schrikker Groep. De keukentafel bij de cliënt thuis was voor de WSG altijd al de plek waar het echte werk plaatsvindt. De eerste slag in de beperking van overheadkosten maakten we al vóór de transitie. 7. Veiligheid vastleggen om risico s te reduceren Risicomanagement is cruciaal voor het werk van onze professionals. Vandaar dat de William Schrikker Groep een systematische werkwijze hanteert om zowel de startrisico s als de actuele risico s open te bespreken en eenduidig, herleidbaar en onderbouwd vast te leggen. Basis hiervoor zijn heldere protocollen voor de casuïstiekbespreking en voor uniforme dossieropbouw, toetsing en evaluatie. Een ondersteunend middel is het systematisch vastleggen in de veiligheidslijst. 8. Regionaal en zelfstandig georganiseerde pleegzorg In de loop van 2015 worden William Schrikker Pleegzorg en Zorg&Wonen heringericht om de doelmatigheid te vergroten. Op basis van een business case startte eind 2014 een werkgroep met de opdracht om twee oriëntaties uit te voeren. De eerste opdracht is het onderbrengen van beide zorgvoorzieningen in één organisatie, die zich richt op de jeugdzorgregio s. Ten tweede dienen deze voorzieningen een zelfstandige eenheid binnen de organisatie te vormen, conform de voorschriften in de nieuwe Jeugdwet. Doel is om onze pleegzorg te borgen binnen de in 2016 geldende wettelijke kaders. William Schrikker Groep Jaarplan

6 Het wie, wat en hoe van de William Schrikker Groep De doelgroepen van de William Schrikker Groep zijn kinderen met een: IQ tussen en ernstige bijkomende problematiek Verstandelijke beperking (IQ < 70) Lichamelijke beperking die de ontwikkeling naar zelfstandigheid blijvend hindert Zintuiglijke beperking (slechthorend/doof, slechtziend/blind) Meervoudig Complexe Handicap (M.C.G.) Verhoogd medisch risico op een blijvende beperking in de leeftijd van nul tot zes jaar; bijvoorbeeld door misbruik van drugs of alcohol tijdens de zwangerschap Ernstig lichamelijke, chronische of progressieve ziekte; denk aan een stofwisselingsziekte, aids, cystic fybrose of leukemie Opvoedproblematiek door een beperking bij (één van) de ouders. Onderdelen specialistische ondersteuning De William Schrikker Groep biedt gemeenten ondersteuning vanuit verschillende werkvormen: William Schrikker Jeugdbescherming voert kinderbeschermingsmaatregelen uit (OTS, Voogdij), inclusief preventie en nazorg William Schrikker Jeugdreclassering begeleidt jongeren met een beperking die een jeugdreclasseringsmaatregel hebben Het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep zorgt voor het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden voor professionals die werken op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg William Schrikker Pleegzorg begeleidt pleeggezinnen van kinderen met een beperking. Cliëntenraad en Pleegouderraad De Cliëntenraad bestaat uit ouders en jongeren voor wie de William Schrikker Groep zich inzet. De raad overlegt geregeld met de organisatie over verschillende onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, over bijvoorbeeld de effecten van onze interventies, de communicatie tussen de voogd en de cliënt etc. Deze gesprekken vormen een waardevolle bron van informatie 6 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep om de effectiviteit en de waarde van onze interventies te bepalen en waar mogelijk te verbeteren. Via jongerenpanels van cliënten vergaren wij informatie om onze ondersteuning op een nog hoger plan te brengen. In 2015 starten we met het organiseren van cliëntentafels (kinderen en ouders) in de diverse jeugdzorgregio s. De verkregen feedback koppelen wij onder meer terug naar de gemeenten. De Pleegouderraad is een advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders van de William Schrikker Groep. Het is één van de drie medezeggenschapsraden binnen de organisatie, naast de Cliëntenraad voor cliënten en de Ondernemingsraad voor medewerkers. Van buiten naar binnen; duiventilbijeenkomsten en gemeentetafels Om ons innovatieve vermogen en kritische reflectie te vergroten, hebben we een maatschappelijke adviesraad ingericht voor brainstorming, beoordeling en advocacy. Het gaat niet om een vaste raad maar om een serie duiventilbijeenkomsten vanuit een pool van externe experts uit diverse sectoren: ondernemers, ervaringsdeskundigen en specialisten in empowerment en risicomanagement. Ook gemeenten kunnen kennis en ervaring inbrengen, bijvoorbeeld via periodieke gemeentetafels. Proeftuinen voor integrale samenwerking met partnerorganisaties In diverse jeugdzorgregio s doen we dit jaar in proeftuinen ervaring op met verschillende vormen van samenwerking binnen de keten. In deze regio s doen zich de volgende vragen voor: hoe kunnen decentrale gebiedsteams integraal samenwerken met de andere Gecertificeerde Instellingen (GI s) zonder in te leveren op de kwaliteit van de dienstverlening? En hoe kunnen wij de aanwezige kennis borgen? Drang Onder de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering valt bij de William Schrikker Groep ook drang ; sterk outreachende ondersteuning voorafgaand aan, ter voorkoming van of als afsluiting van een kinderbeschermingsmaatregel.

7 Opvoeden met een beperking Ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking komt steeds vaker voor. In veel gevallen is hierbij sprake van problematisch of tekortschietend ouderschap. Vaak sluit hun opvoedgedrag niet of onvoldoende aan bij de behoeften van het kind. Daarom concentreert de ondersteuning zich op het vergroten van het vermogen van de ouders om hulpverlening te accepteren en ervan te leren. De hoogte van het IQ is minder bepalend voor de kwaliteit van de opvoeding dan de bereidheid om het kind centraal te stellen. Kernwoorden bij de begeleiding zijn structuur, rust en herhaling. In Rotterdam gaan onze jeugdzorgwerkers deel uitmaken van integrale gebiedsteams onder aansturing van een gebiedsmanager van BJZ Rotterdam. De kernbeslissingen met betrekking tot cliënten van de William Schrikker Groep worden genomen na overleg met een gedragswetenschapper. Onze medewerkers blijven outreachend werken en een eigen administratie voeren. In Utrecht gaan we in de zes jeugdzorgregio s eigen SAVE teams vormen. Voor de gemeente en andere partners opereren we met Samen Veilig (voorheen BJZ Utrecht) als één organisatie. Als er een probleem is, pakken we dat gezamenlijk op. Amsterdam kiest voor Generiek Gezinsgericht Werken, met gezinsmanagers die de functie van jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder en jeugdhulpverlener combineren. De William Schrikker Groep moet verantwoordelijkheid dragen voor de inhoudelijke kwaliteit van het werk binnen een integraal gebiedsteam. Zo kunnen we de kwaliteit van ons werk borgen. We gaan frictiekosten voorkomen door een robuust financieel model en een dito traject. De lerende organisatie De William Schrikker Groep stelt alles in het werk om calamiteiten en incidenten te voorkomen. Gaat er toch iets mis, dan hebben wij een aanpak voorhanden om snel en adequaat in te grijpen. In 2013 en 2014 is binnen de organisatie het project Leren van calamiteiten en incidenten uitgevoerd. Centraal daarbij stonden: melden en registreren, evalueren en analyseren en leren en verbeteren. Op deze drie terreinen is de deskundigheid van de organisatie sterk toegenomen. In 2015 gaan we door om onze expertise op het gebied van leren van calamiteiten en incidenten te verdiepen en versterken. Daarbij richten we ons in 2015 vooral op calamiteiten en incidenten op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Verantwoording van de meerwaarde aan stakeholders Onze organisatie positioneert zich op het nieuwe speelveld van de jeugdzorg en wordt daarbij gestuurd door de belangen van cliënten en samenleving. Onze ambitie is inhoudelijk, kwalitatief en organisatorisch voorop te lopen. Onze uitgangspunten verwoorden wij in de notitie Er zijn als het moet en op nl. De meerwaarde van de William Schrikker Groep blijkt in de praktijk, in concrete activiteiten en interventies. In ons stakeholdersmodel verantwoorden we onze activiteiten per groep belanghebbenden. Ontwikkeling van kennis, consultatie- en interventiemodellen Kennis en expertise zijn voortdurend in ontwikkeling. Ons landelijk Expertisecentrum gaat samenwerkingsverbanden aan met andere partijen en werkt deels marktgericht. Binnen de WSG is het Expertisecentrum ondersteuner, ontwikkelaar, aanjager en adviseur. Intern ligt de focus op innovatie, opleiding en les&leer materiaalontwikkeling. Extern richt het Expertisecentrum zich op deskundigheidsbevordering, snelle en adequate interventies, consultatie en advies. Daarmee helpen we professionals die werken met kinderen en ouders met een beperking zich verder te specialiseren. De expertise wordt ingezet bij ingewikkelde interne en externe casuïstiek. Casuïstiek vertalen naar financiering is een grote sprong. Componenten van de financiering zijn overhead, landelijke subsidies, verkoop en licenties. Het Expertisecentrum ontwikkelt waar nodig ook nieuwe interventies. Een voorbeeld is HouVast: een interventie voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze interventie heeft een voorlopige erkenning van het Nederlands Jeugd instituut (NJI). De uitvoering van het programma is in handen van zorgaanbieders in de regio. Ons Expertisecentrum draagt zorg voor training, blijvende ontwikkeling en borging. De inzet van het Expertisecentrum is ook beschikbaar voor andere zorgaanbieders en uw gemeente. We delen onze kennis graag, zoals bijvoorbeeld voor het Openbaar Ministerie en magistraten. William Schrikker Groep Jaarplan

8 Volwassen worden met een beperking Voor jongeren met een beperking is de stap van kind naar volwassene groot. Hun identiteit, moreel besef en redeneervermogen zijn zwak ontwikkeld. Dat maakt ze extra gevoelig voor negatieve invloeden en druk vanuit hun omgeving. Daardoor is er een verhoogd risico op gedragsproblemen en het (helpen bij het) plegen van misdrijven. De begeleiding en behandeling om recidive te voorkomen, vraagt om specifieke hulp en ondersteuning. Bovenregionale expertise voor complexe actuele vraagstukken Ons uitgangspunt bij het aanbieden van diensten is regionaal waar het kan, bovenregionaal als dat meerwaarde oplevert. Er zijn werkzaamheden die de regionale structuur overstijgen. Denk aan extreme delicten, complexe casuïstiek die aan (jeugd- en adolescenten) strafrecht is gelieerd en jongeren met een groot risico op recidive. Dergelijke zaken brengen we onder in een bovenregionaal team. Dat is flexibel van samenstelling en inzetbaar rond verschillende onderwerpen, vraagstukken en specifieke casuïstiek. Landelijke en regionale inbedding van het dienstenpakket De William Schrikker Groep wil regie nemen in het verzorgen van een integraal dienstenpakket ten behoeve van kinderen (en ouders) met een beperking. Een deel van onze doelgroep heeft levenslang levensbrede ondersteuning nodig. Voor integrale diensten gaan wij joint ventures en samenwerkingsverbanden aan, zoals het mede-eigenaarschap van het zorgbedrijf Pleegzorg, Zorg&Wonen en het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van producten met zorginstellingen en adviesbedrijven. Mogelijk worden bijzondere diensten (inclusief het aanbod van reguliere Jeugdbescherming) in de toekomst geleverd via een apart uitvoeringsbedrijf. Denk aan diensten binnen een strafrechtelijk kader en aan zware zaken buiten de directe doelgroep die we samen met externe partners oppakken. Financiering vindt dan niet plaats vanuit de maatregelhulp, maar via separate overeenkomsten. Ook deze aanvullende diensten zijn opgenomen in onze dienstencatalogus. Waarom de William Schrikker Groep? Jeugdzorgwerkers vormen het hart van onze organisatie. Het zijn gemotiveerde doorzetters in het werken met en voor gezinnen waar de problemen huizenhoog zijn en met wie samenwerking niet zonder slag of stoot tot stand komt. Onze (gebieds)managers zijn actief in de regio en kennen het veld van de jeugdzorg én de gehandicaptenzorg in de regio. Het zijn gedreven medewerkers die na inhoudelijk overleg met gemeenten de juiste diensten leveren. Ons Expertisecentrum ontwikkelt interventies op maat en deelt kennis met regionale teams, gemeenten en partners. Wij werken thuis bij en met de cliënt aan veiligheid en verbetering van de opvoedsituatie. Risicomanagement maakt vanzelfsprekend deel uit van onze werkzaamheden. De bedrijfsondersteuning is compact en sluit aan op de decentraal gedifferentieerde uitvoering. We leveren in vele gevallen hulp aan de meest moeilijke gezinnen en aan (delinquente) jongeren die de meeste overlast geven. We hebben kennis en kunde van LVB in de strafrechtketen. We werken structureel aan de uitbreiding en verbetering van aanbod op maat. 8 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep

9 De organisatie William Schrikker Groep Jaarplan

10 Achtergrondinformatie Op vindt u actuele cijfers, met onder andere kerngegevens over cliënten in uw gemeente, personeel, capaciteit en productie en financieel beleid. De notitie Er zijn als het moet kunt u ook raadplegen via de website van de William Schrikker Groep. ANBI De William Schrikker Groep is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een eigen fondsenwerver in dienst. Via verschillende fondsen zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp, Bijzondere Noden en Stichting Pape-Fonds ontvangt de William Schrikker Groep financiële ondersteuning welke rechtstreeks ten gunste van onze cliënten komen. In 2014 is er aan fondsengeld geworven. In totaliteit zijn er 650 individuele aanvragen ingediend ten behoeve van kamerinrichting, computers, fietsen, kleding, brusjesdagen, hulpmiddelen etc. Ook in 2015 zal de fondsenwerver volop actie ondernemen om deze extra s voor onze cliënten, waarvoor geen ruimte is binnen de reguliere middelen, mogelijk te maken. Contact Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Het Expertisecentrum van de WSG is bereikbaar voor vragen over de betrokkenheid van gespecialiseerde jeugdhulp in uw gemeente: 10 Jaarplan 2015 William Schrikker Groep

11 William Schrikker Groep Jaarplan

12 Postadres Postbus AR Amsterdam Adres centraal kantoor Bijlmerdreef 101 te Amsterdam T F Website Voor meer informatie over de William Schrikker Groep kijk op

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Werkwijze & doelgroepen van Gecertificeerde Instellingen (GI s) Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland Versie december 2017

Werkwijze & doelgroepen van Gecertificeerde Instellingen (GI s) Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland Versie december 2017 Werkwijze & doelgroepen van Gecertificeerde Instellingen (GI s) Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland Versie december 2017 In dit document is de werkwijze van Gecertificeerde Instellingen (GI

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN 1 DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN Bas Vogelvang ~ expertadviseur VanMontfoort ~ lector reclassering en veiligheidsbeleid Expertisecentrum Veiligheid Avans

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering Kansen, ook voor kinderen met een beperking! Commissie Sociale Leefbaarheid Dordrecht 19 September 2017 Jolien Witteveen - Gebiedsmanager

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag. Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Publieksversie

Jaarverslag. Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Publieksversie Jaarverslag 2016 Publieksversie Samenwerken, leren en innoveren! Wie zijn wij? Wij zijn Jeugdbescherming west. Wij gaan ervan uit dat jeugdigen in hun eigen omgeving het beste af zijn, mits deze omgeving

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

SWING project. Maatschappelijk rendement preventieve jeugdbescherming. Presentatie SWING Conferentie 18 april 2016

SWING project. Maatschappelijk rendement preventieve jeugdbescherming. Presentatie SWING Conferentie 18 april 2016 SWING project Maatschappelijk rendement preventieve jeugdbescherming Presentatie SWING Conferentie 18 april 2016 EVEN VOORSTELLEN Wouter Slagter Tjenny van der Veen PROVINCIE GRONINGEN FEITEN GRONINGEN

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn + regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf in het gedwongen kader Afdelingshoofd: Auteur: Bremmers, P.H.M. Broek, van den N.M.C.A.

Nadere informatie

Bescherming in beweging: Verve en Kinderbescherming Thuis. Leiden, 10 september 2013 Adri van Montfoort Wim Slot

Bescherming in beweging: Verve en Kinderbescherming Thuis. Leiden, 10 september 2013 Adri van Montfoort Wim Slot Bescherming in beweging: Verve en Kinderbescherming Thuis Leiden, 10 september 2013 Adri van Montfoort Wim Slot 1" Inhoud presentatie Doel van Verve en Kinderbescherming Thuis Visie op jeugdbescherming

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl Utrechts model jeugdhulp Hier komt tekst Hier komt ook tekst Netwerkdag JGGZ 23 april 2015 Utrechtse aanpak Zorg voor Jeugd Leidende principes waarborgen juiste inhoudelijke koers Zorgvuldige en beheerste

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem cc gemeenteraad Postbus ZG WOUDRICHEM Wmo-adviesraad gemeente Woudrichem secretariaat: mevrouw A. Hogenhorst Postbus 6 4285 ZG Woudrichem tel.: 0183 308158 e-mail: ahogenhorst@woudrichem.nl College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Transitie van de zorg voor jeugd: SAmenwerken aan Veiligheid (SAVE)

Transitie van de zorg voor jeugd: SAmenwerken aan Veiligheid (SAVE) Transitie van de zorg voor jeugd: SAmenwerken aan Veiligheid (SAVE) De gemeenten worden per 01-01-2015 integraal verantwoordelijk voor alle vormen van zorg voor jeugd. Het streven is om middels preventie

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

http://www.williamschrikkergroep-nieuwsbrief.nl/admin/modules/wsg_exp_newslette...

http://www.williamschrikkergroep-nieuwsbrief.nl/admin/modules/wsg_exp_newslette... Page 1 of 5 Mocht u de nieuwsbrief niet volledig ontvangen, klik hier voor een printversie of bekijkt u de nieuwsbrief online. In nieuwsbrief 2015-3 informatie over: 10 jaar Expertisecentrum Projecten:

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Factsheet Familiegroepsplan 1 Inhoud van deze factsheet Deze factsheet gaat in op: Wat is een familiegroepsplan? Wat staat er in de Jeugdwet over het

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Het kastje en de muur Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Visie Ouders zijn verantwoordelijk. Zij hebben recht op steun bij vragen en problemen

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming. Vragen?

Inhoud presentatie. Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming. Vragen? De nieuwe jeugdbescherming Lelystad, 4 november 2013 Adri van Montfoort 1 Inhoud presentatie Introductie Voorbeeld op film Visie op jeugdbescherming Vormgeving jeugdbescherming Vernieuwing: Verve/SAVE

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Uw beleid + onze jeugdbescherming =

Uw beleid + onze jeugdbescherming = Uw beleid + onze jeugdbescherming = De uitgangspunten van VERVE sluiten volledig aan bij die van uw gemeente: Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind; Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie...

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie... Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries Inleiding... 2 Situatie tot 2015+... 2 De nieuwe situatie... 3 Transitie en transformatie (inhoud en vorm)... 4 (Sociaal)

Nadere informatie

Samenvatting inkoopstrategie 2017 Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Samenvatting inkoopstrategie 2017 Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland Samenvatting inkoopstrategie 2017 Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland Betreft inkoopstrategie specialistische jeugdhulp. Hanteren een andere definitie dan ZL, bedoeld wordt alle professionele

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie