Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken"

Transcriptie

1 Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1

2 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke problemen bij kinderen kan signaleren. Wettelijk gezien heeft u als beroepskracht ook de taak om te signaleren én te handelen (Wet op de jeugdzorg, 2005). Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan lastig zijn om signalen te herkennen en daarover een gesprek te voeren met ouders. Wij hebben een trainingsaanbod dat u kan helpen. Disclaimer Om de leesbaarheid te bevorderen is de tekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij, zijn of hem staat, kunt u ook zij of haar lezen. Als wij het over de cliënt hebben bedoelen wij het kind en de ouder(s), pleegouders of stiefouder(s) van het kind. Als wij het over het kind hebben bedoelen wij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Onze volledige naam luidt Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht. Maar liever houden wij het eenvoudig en noemen onszelf Bureau Jeugdzorg. Overal waar Bureau Jeugdzorg staat bedoelen wij Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht. Trainingen Het Studiecentrum van Bureau Jeugdzorg geeft trainingen voor beroepskrachten in de provincie Utrecht die met ouders en kinderen werken. De trainingen worden gegeven door deskundige trainers die uw beroepspraktijk en de jeugdzorg goed kennen. In de trainingen gaan we uitgebreid in op het onderwerp, maar bovenal oefenen we veel met herkenbare praktijkcasussen waarbij we vaak werken met een trainingsacteur. Maatwerk Het Studiecentrum biedt altijd maatwerk. Wij houden een uitgebreide intake om ons trainingsaanbod goed aan te laten sluiten op de wensen en het werk van onze deelnemers. Daarbij kunnen we ook verschillende onderdelen van de hier beschreven trainingen combineren tot een aanbod voor bijvoorbeeld een studiedag of workshop. Na de intake stellen wij casussen op die we tijdens de training kunnen gebruiken. Ook organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten en trainingen op basis van open inschrijving. U kunt zich daar als individuele deelnemer voor aanmelden. Meer informatie en een overzicht vindt u op onze website. U kunt bij belangstelling ook telefonisch contact met ons opnemen. Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, 2011 Kosten Als Studiecentrum worden wij gefinancierd door de provincie Utrecht om voorlichting en training te verzorgen voor beroepskrachten uit het lokale veld in de provincie Utrecht. Daardoor kunnen wij ons aanbod kosteloos aanbieden. U betaalt alleen de kosten voor het inhuren van de trainingsacteur en de kosten van de reader. U hoort hier meer over tijdens de intake. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 3

3 Organisaties werkzaam in de kinderopvang kunnen via Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) een aanvraag doen om ook de kosten van reader en acteur voor enkele van de trainingen uit ons aanbod vergoed te krijgen. Meer informatie vindt u op Trainingslocatie De trainingen kunnen bij de opdrachtgever worden verzorgd mits er een geschikte ruimte beschikbaar is. Als u daar niet over beschikt dan kan de training kosteloos worden gegeven in één van onze eigen professionele trainingsruimtes te Utrecht. Aantal deelnemers Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 8 en maximaal 12. Voor een voorlichting zijn dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers. Bij een presentatie, workshop of ander product op maat stellen we het aantal deelnemers in overleg vast. Trainingsaanbod Training Signaleren en gespreksvoering met ouders In gesprekken met ouders wilt u graag uw zorgen delen en met hen samenwerken aan het welzijn van het kind. U krijgt allerlei signalen van het kind, maar wanneer zijn die signalen dusdanig dat u deze wilt bespreken met de ouders? Hoe begint u een dergelijk gesprek? Hoe stelt u uzelf op? Hoe zorgt u ervoor dat ouders u begrijpen zonder dat zij zich aangevallen voelen? En wat doet u als ouders uw zorgen niet delen? Na het volgen van de training Signaleren en gespreksvoering met ouders : Beschikt u over kennis en inzicht in het proces van signaleren. Bent u zich bewust dat uw eigen normen en waarden een rol spelen bij signaleren. Weet u wat uw belemmeringen zijn om in gesprek te gaan met ouders. Herkent u weerstandsgedrag bij ouders en kunt daarmee omgaan. Kunt u de basisgesprekstechnieken gerichter toepassen. De training beslaat ca. drie dagdelen. 4 5

4 Training Motiverende gespreksvoering Training Werken met gescheiden ouders Als beroepskracht zult u soms een gesprek voeren met ouders waarin u hen probeert te bewegen om hun (opvoed-)gedrag te veranderen of om hulp te zoeken. Dit zijn vaak moeilijke gesprekken. Wat moet u doen als ouders het probleem niet (h)erkennen? Of als ouders het probleem wel erkennen maar niet overgaan tot actie? Na het volgen van de training Motiverende gespreksvoering : Begrijpt u dat motivatie voor gedragsverandering een proces is. Begrijpt u de essentie van weerstand, ambivalentie en motivatie. Weet u aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen, herkent u deze voorwaarden en kunt u er naar handelen. Heeft u een aantal motiverende gespreksvaardigheden geleerd. De training beslaat ca. vier dagdelen. Om deel te nemen aan deze training moet u in uw werk de mogelijkheid hebben om meerdere gesprekken te voeren met ouders. Echtscheiding lijkt inmiddels geaccepteerd, maar kinderen en ouders verliezen veel door echtscheiding. Wat betekent dit voor u als beroepskracht in de communicatie met kinderen en ouders? Met welke juridische aspecten dient u rekening te houden? Na het volgen van de training Werken met gescheiden ouders : Bent u zich beter bewust van het gevoel van verlies dat een echtscheiding teweeg kan brengen bij kinderen en ouders. Heeft u handvatten om u neutraal op te kunnen stellen in een gesprek met strijdende gescheiden ouders. Weet u hoe u het kind centraal kunt stellen in gesprekken met gescheiden ouders. Beheerst u gespreksvaardigheden waarmee u de tegenstellingen tussen gescheiden ouders kunt verkleinen daar waar het gaat om de opvoeding van de kinderen. Krijgt u zicht op welke interventies bruikbaar zijn in gesprekken met kinderen die te maken hebben (gehad) met een echtscheiding. Heeft u kennis over de juridische aspecten en gevolgen van een echtscheiding. De training beslaat ca. vier dagdelen. 7

5 Training Praten met het kind; als er iets aan de hand is Praten met kinderen als er iets aan de hand is vraagt van u als beroepskracht andere kwaliteiten dan alledaagse gesprekken voeren met kinderen. Hoe sluit u aan bij de belevingswereld van het kind en vindt u de juiste toon? Wat doet u als het kind dichtklapt? Weet u wat u wilt bereiken in het gesprek en wat u vervolgens gaat doen met de informatie die u krijgt van het kind? Na de training Praten met het kind : Kunt u effectiever communiceren met het kind en beter aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. Bent u beter in staat om op het juiste moment goede vragen te stellen en heeft u zicht op het doel en het effect van de vragen die u stelt. Kunt u beter rekening houden met de (culturele) achtergrond van het kind. Thema s In deze training besteden we veel aandacht aan de basishouding die nodig is voor een goede communicatie met kinderen. De training is modulair van opzet. U bepaalt zelf welke van de volgende thema s behandeld worden: Gesprekken over verdriet. Gesprekken over (echt-)scheiding van ouders. Gesprekken over een onveilige thuissituatie. Gesprekken over opvallend gedrag van kinderen. De training beslaat ca. vier dagdelen. De exacte duur is afhankelijk van het aantal thema s dat in de training behandeld wordt. Training Praten met pubers In deze training krijgt u meer houvast om gesprekken te voeren met pubers. Pubers vinden het praten over problemen vaak overdreven. Zij praten liever over wat zij zelf willen bereiken, ze zijn gericht op de toekomst. Maar wat betekent dit voor u als u zich zorgen maakt en dit toch wilt bespreken met de puber? Hoe pakt u dit gesprek dan aan? Na de training Praten met pubers : Is uw kennis over de ontwikkelingen van jongeren in de puberteit opgefrist. Is uw inzicht in effectief communiceren met jongeren vergroot. Heeft u praktisch toepasbare gespreksvaardigheden geleerd. Kunt u beter inschatten of het gedrag van een puber hoort bij de puberteit, of dat u zich zorgen moet maken. De training beslaat ca. vier dagdelen. 8 9

6 Training Coördinatie van zorg Aanbod voorlichting & training Kindermishandeling en huiselijk geweld In gezinnen waar veel problemen bestaan zijn vaak meerdere hulpverleners actief. Het is duidelijk dat zonder een goede samenwerking en afstemming de hulp aan deze gezinnen niet effectief en efficiënt verloopt. Coördinatie van zorg is dan van groot belang en bedoeld om met het gezin en alle betrokken professionals te komen tot één plan. Hoe zorg je dat het plan er komt? Hoe kun je ouders de regie geven en toch zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is? Na het volgen van de training Coördinatie van Zorg : Weet u welke tools u kunt gebruiken om een beraad (met gezin en betrokken partijen) te organiseren. Kent u de verantwoordelijkheden die horen bij de taak van coördinator van zorg. Bent u bekend met het format van het gezinsplan. Weet u welke randvoorwaarden er gelden om de coördinatie van zorg goed vorm te kunnen geven. Heeft u ervaren wat de voordelen zijn van een gezamenlijk beraad en een gezamenlijk opgesteld gezinsplan. Heeft u zicht op de nog ontbrekende noodzakelijke hulp in het gezin. Bent u zich er van bewust dat naast de ouders allen een verantwoordelijkheid hebben in het zorgen voor de veiligheid van de kinderen. Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn thema s waarmee u als beroepskracht te maken kunt krijgen. U kunt zich dan afvragen of u de situatie wel goed beoordeelt, of u zich met de situatie moet bemoeien en wat er gaat gebeuren op het moment dat u de situatie meldt. Het Studiecentrum biedt een divers aanbod rondom kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij bieden trainingen, themadagen en voorlichtingen. Ons aanbod kan een belangrijke steun zijn bij het effectief werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training beslaat ca. drie dagdelen

7 Voorlichting Kindermishandeling en huiselijk geweld Tijdens deze voorlichting krijgt u informatie over de onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld en gaan wij in op vragen. Dit gebeurt op interactieve wijze. Onderwerpen die tijdens de voorlichting aan bod kunnen komen zijn: Wat is kindermishandeling/huiselijk geweld? Hoe kunt u signalen herkennen? Wat zijn de gevolgen? Wat zijn uw eigen normen en waarden? Wat zijn risicofactoren? Hoe verlopen de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat kunt u doen vanuit uw functie wanneer u vermoedens heeft van kindermishandeling? Wat is de functie van Bureau Jeugdzorg en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wij stellen de voorlichtingsbijeenkomst zoveel mogelijk op maat samen en stemmen de inhoud af op de vragen die binnen uw organisatie leven over dit onderwerp. Een voorlichtingsbijeenkomst duurt vaak zo n 2,5 uur. Training Gespreksvoering met ouders over kindermishandeling/huiselijk geweld Hoe formuleert u een helder gespreksdoel voor een gesprek waarbij vermoedens van kindermishandeling een rol spelen? En hoe kunt u omgaan met weerstand die kan ontstaan bij dit gesprek? Dit zijn vaak lastige gesprekken waarbij dilemma s en twijfels een rol spelen. Daarom is een goede voorbereiding nog belangrijker dan bij gewone zorggesprekken. Tijdens de training gaan we in op uw eigen houding ten opzichte van het onderwerp. U leert uw zorgen te bespreken en in te schatten welke rol u als professional kunt spelen. Tijdens de training leert u gesprekken voeren met ouders waarbij vermoedens van kindermishandeling spelen. Na het volgen van de training Gespreksvoering met ouders : Beschikt u over gesprekstechnieken waarmee u vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld bespreekbaar kunt maken. Bent u zich bewust dat uw eigen normen en waarden een rol spelen tijdens deze gesprekken. Leert u in te schatten hoe veilig/onveilig een kind in de thuissituatie is. Weet u welke stappen u kunt nemen indien u vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld heeft. Kunt u beter reageren op weerstand in een gesprek met een ouder. Deze training beslaat ca. drie dagdelen

8 Training Niets doen is geen optie: kindermishandeling en de verwijsindex De trainingen van het Studiecentrum worden gemiddeld gewaardeerd met een 8. Met name het oefenen in een veilige leeromgeving met een trainingsacteur en de aansluiting met de praktijk worden genoemd als erg positief. In de training Niets doen is geen optie worden de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling behandeld en wordt er aandacht besteed aan de Verwijsindex risicojongeren. Na het volgen van de training Niets doen is geen optie : Kent u de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Beschikt u over gespreksvaardigheden die u ondersteunen om de stappen van de meldcode te doorlopen. Bent u op de hoogte van de ondersteunende werking van de Verwijsindex risicojongeren (VIR) en de meldcode. Weet u wanneer een kind in de VIR geregistreerd wordt en met welk doel dit gebeurt. Heeft u inzicht in hoe u de relatie met ouders kunt behouden en u de registratie in de VIR kunt bespreken. Kunt u omgaan met weerstand tijdens moeilijke gesprekken. De training beslaat één dag. Enkele deelnemers aan het woord: Een hoog leerrendement waarbij de theorie en praktijk super op elkaar aansluiten. In de praktijk ontstaat er een win-win-situatie voor leerkracht, ouders en kind. Ik raad de training Signaleren en gespreksvoering met ouders aan omdat het een waardevolle bijdrage levert aan het contact met ouders en de samenwerking met hen. Ik raad de training Motiverende gespreksvoering aan omdat het een interactieve, nuttige training is. Je oefent en praat over je ervaringen. Het is een aanvulling op je gespreksvoering mét ouders De voorlichting over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zorgt ervoor dat ik weet wat ik moet doen als ik vermoedens van kindermishandeling heb

9 Meer informatie over Bureau Jeugdzorg, onze adressen, ons cliëntplatform en informatie over uw rechten als cliënt vindt u op onze website: Meer informatie over jeugdzorg? Kijk ook eens op: Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Bel (030)

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Wat is Motiverende Gespreksvoering? Wat is Motiverende Gespreksvoering? Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers Academie+ Trainingen voor vrijwilligers 2013-2014 sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Anders communiceren 3 Training: Begeleiden van tweede taalverwerving 4 Training:

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie