ALGEMENE INLIGTING EN VOORSKRIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INLIGTING EN VOORSKRIFTE"

Transcriptie

1 AANSOEKVORM VIR KANTOORGEBRUIK: Studentenommer toegeken: Aansoekgeld: R250 Laat aansoekgeld (aansoeke na 31 Oktober ontvang): R500 n Onvolledige aansoekvorm sonder aansoekgeld kan nie geprosesseer word nie. ALGEMENE INLIGTING EN VOORSKRIFTE 1. Lees die volgende voorskrifte en inligting deur voordat die vorm voltooi word. Onvolledige aansoeke/of nie-akkurate inligting kan u aansoek benadeel. 2. Toelating word gegee op grond van die voornemende student se matriekuitslae en tersiêre kwalifikasies. 3. Voorlopige toelating word gegee vir die voornemende studente wat nog nie gematrikuleer het nie, op grond van die finale Graad 11 rapport. 4. Aros behou die reg voor om enige aansoek te weier sonder om redes vir sodanige besluit te verskaf. 5. Die volgende dokumente moet hierdie aansoek vergesel: (Merk met n X) Gesertifiseerde afskrif van die voornemende student se ID dokument of paspoort Gesertifiseerde matrieksertifikaat (indien reeds gematrikuleer) Gesertifiseerde graad 11 finale uitslae (indien tans in matriek) Gesertifiseerde akademiese rekord en gedragsertifikaat indien voorheen by n ander tersiêre instelling gestudeer het Gesertifiseerde afskrifte van nagraadse sertifikate verwerf (geen sport- of kultuursertifikate) Gesertifiseerde huweliksertifikaat indien van die dokumente in die die voornemende student se nooiensvan uitgereik is Bewys van betaling van aansoekgeld 6. Stuur asseblief u aansoekvorm in PDF formaat na 7. Stel Aros onmiddelik in kennis indien u besluit om nie voort te gaan met hierdie aansoek nie of indien u kontakbesonderhede verander het. Bankbesonderhede: Aros Bank: Absa Tipe Rekening: Tjekrekening Rekeningnommer: Takkode: Verwysing: Gebruik as verwysing die voornemende student se 13-syfer identiteitsnommer 1

2 A.1 AANSOEK OM TOELATING Watter jaar beplan u om met u studies by Aros te begin? Het u al vantevore by Aros geregistreer? Ja Nee Indien ja, dui asseblief u studentenommer aan en eerste jaar van registrasie. Waar het u van Aros gehoor? A.2 KWALIFIKASIE Merk met ʼn X. Dip (Graad R Onderrig) Diploma in Graad R Onderrig 3 jaar O150P BEd (Grondslagfase Onderrig) Baccalaureus Educationis in Grondslagfase Onderrig 4 jaar O200P BEd (Intermediêre Fase Onderrig) BEd (Intermediêre Fase Onderrig) Baccalaureus Educationis in Intermediêre Fase Onderrig (Wiskunde en Natuurwetenskappe) Baccalaureus Educationis in Intermediêre Fase Onderrig (Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe) 4 jaar O210P 4 jaar O211P Keuse van klasbywoning Vrydag Saterdag A.3 BIOGRAFIESE BESONDERHEDE VAN VOORNEMENDE STUDENT Identiteitsnommer Nooiensvan (Indien van toepassing) Voorname Noemnaam Huwelikstatus Ongetroud Getroud Geskei Geslag Manlik Vroulik Bevolkingsgroep Blank Swart Kleurling Asiër Ander (spesifiseer): Nasionaliteit Huistaal Afrikaans Engels Ander (spesifiseer): Kerkverband 2

3 B KONTAKBESONDERHEDE VAN VOORNEMENDE STUDENT Het u toegang tot internetfasiliteite? Ja Nee Woonadres Posadres (Indien verskil van woonadres) Telefoonnommer (werk) Poskode Poskode Uitbreiding Telefoonnommer (huis) C SKOOLINLIGTING Naam van skool Matrikulasiejaar Matriekeksamennommer Eksamenowerheid (Dui aan met X) Tipe vrystelling (slegs indien reeds matriek afgelê. Dui aan met X) Departement van Onderwys (Gauteng) Senior Sertifikaat met vrystelling Departement van Onderwys (Mpumalanga) Nasionale Senior Sertifikaat met vrystelling Departement van Onderwys (Noordwes) Senior Sertifikaat sonder vrystelling Departement van Onderwys (Vrystaat) Nasionale Senior Sertifikaat sonder vrystelling Ander (spesifiseer): Ander (spesifiseer): D NASKOOLSE AKTIWITEITE Wat was u hoofbetrokkenheid in die jaar voor aanvang van die beoogde studie by Aros? Skool Universiteit Technikon Werk Ander (spesifiseer): Sal hierdie u eerste, tweede of verdere registrasie aan ʼn tersiêre instelling wees? Eerste Tweede Verdere Het u enige eksamen op tersiêre vlak afgelê? Ja Nee Voltooi in volgorde alle tersiêre akademiese studie, insluitende onvolledige kwalifikasies (begin met die mees onlangse). Heg volledige akademiese rekord en vakverklarings aan van vorige studie. Tydperk Naam van Naam van Studie voltooi tersiêre graad/diploma/ af jaar/ maand Tot jaar/ maand instansie sertifikaat Ja Nee Studentenommer 3

4 E LOOPBAANREKORD/INDIENSNEMINGSREKORD/WERKGESKIEDENIS Dui die mees onlangse poste wat u beklee het aan deur te begin met die pos waarin u tans werksaam is. Tydperk Beroep Werkgewer af jaar/ maand Tot jaar/ maand F HINDERNIS/GESTREMDHEID Neem kennis dat indien u oor n hindernis beskik daar ʼn assesseringsproses betrokke is. Sou u ʼn hindernis hê en nie hierdie gedeelte volledig voltooi nie, kan u nie op die nodige hulp en ondersteuning aanspraak maak nie. Studenteondersteuning sal u kontak vir n afspraak wanneer u aansoek verwerk word. Het u tydens u matriekjaar enige spesiale ondersteuning of hulp tydens eksamens ontvang? Ja Nee Het u enige hindernis of gestremdheid? Ja Nee Indien ja, moet u aansoek vergesel word van n opvoedkundige sielkundige verslag nie ouer as ses maande nie. Merk die toepaslike blokkie met ʼn X. Sig: Blind/swaksiende (as bril die kondisie verbeter, is dit nie van toepassing nie) Gehoor: Doof/hardhorend, gebruik gehoor apparaat/fm-sisteem Kommunikasie (spraak en luister) Fisies: Mobiliteitsbeperking (beweging), epilepsie Intellektueel (leer, disleksie) Emosioneel (Gedrag, psigologies, ADHD) Spesifieke leerprobleem Enige ander, spesifiseer: Verskaf ʼn kort uiteensetting rakende die aard van u hindernis *Let wel: Bogenoemde inligting sal nie u aansoek nadelig beïnvloed nie en vertroulik hanteer word. 4

5 G VERWANTSKAPPE G.1 VADER SE BESONDERHEDE G.2 MOEDER SE BESONDERHEDE Getroude van Nooiensvan G.3 VOOG/VRIEND/NAASBESTAANDE SE BESONDERHEDE Verwantskap Nooiensvan (indien getroud) H GEMAGTIGDE PERSOON(E) Ek verleen toestemming dat akademiese inligting waar en soos nodig aan persone gemagtig daartoe beskikbaar gestel word. Gemagtigde persone word geag dié persone te wees wat in die aansoekvorm gemagtig word om inligting soos akademiese uitslae, korrespondensie en relevante inligting tot die akademie te ontvang. Merk die toepaslike blokkie met n X. Vader Moeder Voog Rekeningpligtige Beurshouer 5

6 I REKENINGINLIGTING Aan wie moet die rekening gestuur word? Vader Moeder Voog Self Skool Ander (spesifiseer): Wil u self ook maandeliks ʼn rekening ontvang? (indien nie self nie) Ja Nee Spesifiseer besonderhede van rekeningpligtige. Posadres Poskode Ek, verbind my hiermee gesamentlik en afsonderlik met die aansoeker (student) tot die stiptelike betaling van alle gelde betaalbaar aan Aros deur die aansoeker (student) ooreenkomstig Aros se finansiële reëls wat beskikbaar is op Aros se webwerf ( en wat geag word deel te vorm van hierdie ooreenkoms tussen die student en Aros. HANDTEKENING VAN REKENINGPLIGTIGE NAAM EN VAN (drukskrif) IDENTITEITSNOMMER 6

7 J ONDERNEMING DEUR STUDENT (Indien die student minderjarig (jonger as 18) is, word die handtekening van die ouer/voog ook benodig.) a) Ek verklaar dat ek/my seun/dogter (hierna genoem die student) die vorm volledig voltooi het en dat alle besonderhede wat verskaf is, waar en korrek is. b) Die student sal verantwoordelik wees vir die stiptelike betaling van alle en enige gelde betaalbaar aan Aros ingevolge die student se aansoek en/of verbintenis soos uiteengesit in die finansiële reëls, soos deur die Uitvoerende Bestuur vasgestel en soos gewysig van tyd tot tyd. Die inhoud van hierdie reëls vorm die grondslag van die finansiële ooreenkoms tussen Aros en die student en word beskou as deel van hierdie ooreenkoms. Die student gee Aros toestemming om te eniger tyd inligting by ʼn kredietburo aan te vra met betrekking tot die student se kredietrekord, indien Aros dit sou nodig ag. c) Die student verleen toestemming dat by versuim van betalings op voorafgestelde betaaldagdatums (soos uiteengesit in die finansiële reëls), Aros die uitstaande bedrag vir invordering aan ʼn skuldinvorderaar of ʼn prokureur kan oorhandig. In geval van oorhandiging onderneem ek/die student om alle kostes van watter aard ookal wat uitstaande en betaalbaar is, ingesluit invorderingskoste en regsgelde, te betaal. Aros is daartoe geregtig om die student se rekening by ʼn kredietburo te lys indien ek/die student in gebreke bly om die uitstaande bedrag te vereffen. Die student onderneem om die koste van lysting te betaal soos in die finansiële reëls aangedui. d) Die student stem verder toe dat Aros rente op die student se rekening kan hef by versuim van stiptelike betaling van die student se rekening op voorafgestelde betaaldatums. Rente word gehef teen ʼn rentekoers soos gespesifiseer in Aros se finansiële reëls. e) Ek verleen hiermee toestemming aan Aros om my persoonlike inligting, soos omskryf in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013, aan derde partye bekend te maak, met inbegrip van beursgewers, finansiële instellings, ouers, voogde en potensiële werkgewers. Ek verstaan dat ek hierdie toestemming te eniger tyd, skriftelik kan terugtrek deur n versoek daartoe te rig. f) Die student verleen toestemming dat ʼn studentekaart aan die student uitgereik word en ek aanvaar verantwoordelikheid vir alle finansiële en ander transaksies wat onderhandel en aangegaan word by wyse van sodanige kaart. Studentekaarte word aan alle studente uitgereik en is onder andere noodsaaklik vir die persoonlike identifikasie by eksamenlokale. Hierdie kaart word uitgemaak op grond van die besonderhede wat deur en namens die student verskaf is sodat die kaart aan die student uitgereik kan word na afloop van registrasie. Daar word onder andere van die student verwag om die kaart sigbaar aan sy/haar persoon te dra en om dit soos ʼn debietkaart te hanteer. Verlore kaarte moet onmiddellik by Kampussekuriteit aangemeld word. g) Die student verleen toestemming dat ʼn rekenaargebruikersnaam aan die student toegeken word. Ek besef dat die student persoonlik verantwoordelik is vir sekuriteit betreffende die wagwoord. Die student verbind hom/haar tot die bepalings vir die gebruik van Aros se rekenaarfasiliteite, soos vervat in die toepaslike beleidsdokumente en brosjures en aanvaar verantwoordelikheid vir alle transaksies wat op die student se gebruikersnaam uitgevoer word, insluitende elektroniese pos en internettoegang. h) Die student begryp dat Aros te eniger tyd geregtig is om die student se registrasie te kanselleer indien dit sou blyk dat die inligting wat op hierdie vorm verskaf is, onwaar of onjuis is. i) Die student begryp dat hierdie onderneming, soos deur my onderteken, spesifiek verwys na die student se aansoek om toelating tot Aros en/of aansoek om voortgesette studies aan Aros. j) Die student verbind my hiermee afsonderlik en gesamentlik en in solidum saam met die student om al die voorwaardes hierin vervat na behore na te kom. k) Hierdie voorwaardes is geldig en van krag vir die volle duur van die student se inskrywing as student by Aros en daarna totdat alle verpligtinge ingevolge daarvan nagekom is. l) Die student het my vergewis van en onderwerp my aan alle reëls, regulasies en toelatingsvereistes soos vervat in die algemene akademiese reëls. Ek stem toe dat die nie-nakoming van hierdie reëls, regulasies en vereistes nie alleen kontrakbreuk teenoor Aros sal wees nie, maar dat dit ook kan lei tot dissiplinêre optrede wat permanente skorsing uit Aros kan insluit. m) Pretoria word beskou as die plek waar hierdie ooreenkoms ontstaan het, ongeag waar dit onderteken word. n) Die student onderneem hiermee om aan Aros enige intellektuele eiendomsregte oor te dra wat uit die duur en omvang van die student se studie en navorsing by Aros mag voortspruit, deur die vereiste dokumente te onderteken. o) Die student begryp dat Aros alle redelike stappe sal doen om te verhoed dat ek/die student beseer of benadeel word, ongeag of dit deur die nalatigheid van Aros of enige van sy personeellede, of ʼn mede-student veroorsaak is al dan nie en onderneem om geen eis teen Aros ingevolge sodanige besering of skade in te stel nie. Ek onderneem verder om Aros te vrywaar indien Aros enige aanspreeklikheid opdoen as gevolg van enige nalatigheid of versuim deur die student. p) Ek/die student, my/sy/haar afhanklikes, eksekuteure, administrateurs en/of oordraggewers verbeur hiermee en vrywaar Aros teen enige eis of skade van welke aard ook al wat mag ontstaan op of buite die kampus van Aros tydens die student se studietydperk aan Aros. q) Die student glo in die Drie-enige God wat Homself openbaar in Sy onfeilbare Woord en deur en in Sy skepping. r) Die student onderskryf Aros se waardes, visie en missiestelling. s) Die student is van oortuiging dat Christelike reformatoriese (Bybelgefundeerde) onderwys n Godgegewe roeping en n noodsaaklikheid is. t) Die student aanvaar dat bogenoemde die uitgangspunte is waarvolgens ek as Aros-student opgelei en begelei word en dat ek ten volle daaraan sal deelneem en meewerk. u) Hierdie dokument is deur my gelees en ek verstaan die inhoud, die regte en verpligtinge hierin vervat. v) Die student het hierdie ooreenkoms gewillig en ongedwonge onderteken. Geteken op hierdie dag van (maand) J J J J HANDTEKENING VAN STUDENT HANDTEKENING VAN OUER/VOOG NAAM EN VAN (drukskrif) NAAM EN VAN (drukskrif) IDENTITEITSNOMMER IDENTITEITSNOMMER 7