Het programma is opgebouwd uit een aantal bouwstenen, welke onderling samenhangen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het programma is opgebouwd uit een aantal bouwstenen, welke onderling samenhangen:"

Transcriptie

1 Nieuwe investeringsagenda voor de Hoeksche Waard De nieuwe agenda heeft tot doel een impuls te geven aan duurzame gebiedsontwikkeling in de Hoeksche Waard, welke ten goede komt aan meerdere maatschappelijke doelen die van waarde zijn voor de Hoeksche Waard en de provincie Zuid Holland. Het programma richt zich zowel op verduurzaming van de fysieke ontwikkeling van het gebied als ook de organisatorische, procesmatige ontwikkeling. Het creëren van een duurzame toekomst voor de Hoeksche Waard. Het gebied en de mensen die er in wonen, recreëren en werken. Integrale kennisontwikkeling over deze verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling is hierin dus verweven. Het programma is toegespitst op de Hoeksche Waard, omdat hier in het verleden al veel (Inter)nationale resultaten zijn behaald op gebied van verduurzaming en ook nu nog steeds diverse initiatieven streven naar verdere verduurzaming De grondgebonden akkerbouw is hier een belangrijke pijler welke vertaald is in zowel het Uitvoeringsprogramma Groen (PZH) als de Structuurvisie HW als een opgaven te zorgen voor een gezonde basis voor de grondgebonde landbouw en het realiseren van een aantrekkelijk landschap. Zo n duurzaam landschap heeft een stevig skelet nodig de Groenblauwe dooradering. In de afgelopen jaren is door middel van veel samenwerking tussen hogere en regionale overheden in nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke partners flink geïnvesteerd in deze Groenblauwe dooradering. Hierbij worden de dijken en kreken aangemerkt als het grofmazig netwerk en de sloten met aangrenzende akkerranden als het fijnmazig netwerk. De uitdaging voor dit gebied is om de huidige diverse losse initiatieven tot een integraal geheel te brengen en op te schalen en daarmee de effectiviteit van maatregelen te verbeteren, functie te stapelen en daardoor nieuwe verdienmogelijkheden te ontwikkelen. De Hoeksche Waard heeft hiermee grote potentie om zich tot een internationaal voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling met een moderne en duurzame akkerbouw als belangrijke pijler te ontwikkelen. Centraal bij de opstelling van een investeringsagenda Hoeksche Waard is het meekoppelen /co-creëren met het vernieuwde Europese landbouwbeleid (GLB). Vanuit het GLB dient totaal 5% van het landbouwareaal te voldoen aan een zgn vergroeningseis. Deze ruimte grijpt de Hoeksche Waard aan om de groenblauwe dooradering verder op een duurzame wijze te ontwikkelen. Het beheer van deze vergroening dient door een gebiedscollectief uitgevoerd te worden. Door slim mee te koppelen op deze twee uitgangspunten kan er een grote win-win optreden voor de streek. Het programma is opgebouwd uit een aantal bouwstenen, welke onderling samenhangen: 1. Duurzame landbouw 2. Duurzame energie en biobased Hoeksche Waard 3. De relatie stad en land 4. Vrijetijdseconomie 5. Organisatie en kennisontwikkeling 6. Opschaling naar Europa I. Duurzame landbouw in een duurzaam landschap Er wordt gestreefd om binnen de Hoeksche Waard twee proeftuinen te realiseren waarin maatregelen gericht op de ontwikkeling GLB, duurzaame ontwikkeling (biodiversiteit) binnen agrarische sector en landschapsinrichting en de ontwikkeling van een organisatie gericht op een uitvoering door een collectief Hoeksche Waard geconcentreerd worden. In de Hoeksche Waard worden twee gebieden als proeftuin aangeduid. Gedacht wordt aan een gegografische eenheid van cira 5 x 5 km in omvang Deze gebieden vertegenwoordigen de recente en actuele ontwikkelingen die relevant voor het programma zijn. Door te concentreren op 2 gebieden is goed te ontdekken wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor de ontwikkeling in het gebied. 1

2 Kaart van de Hoeksche Waard (bron: Structuurvisie Hoeksche Waard, 2009), met daarin de indicatie van de ligging van de twee proeftuinen: gebieden binnen de Hoeksche Waard waar investeringen in het landschap én experimenteren met collectieven van stakeholders worden geconcentreerd. Ontwikkelingen die in deze proeftuinen gecombineerd worden zijn: 1. Transitie van Agroranden naar Hoeksche Randen ; transitie houdt onder andere het volgende in hogere kwaliteitseisen (minimaliseren grasstroken, maximaliseren bloemenstroken), Onderhoud van de watergangen en talud af te stemmen op het beheer van de Hoeksche Rand (biomassa over de hoeksche rand en voldoende lengte houden van de vegetatie binnen de EFA s tijdens het maaiseizoen en winterperiode). flexibele inpassing in bedrijfsvoering (niet per se langs watergang, flexibele vorm), benutten van technieken en kennis die binnen precisielandbouw van Hwodka door inzet van GPS zijn ontwikkeld overdracht coördinatie van publiek naar privaat 2. Stichting Veldleeuwerik waarin 12 akkerbouwers op hun bedrijf werken aan versterking van duurzaamheid. Hier ligt ook een link met het programma Groene Cirkels: levering van tarwe voor productie van witbier, verduurzamen van bierketens. Mogelijkheid om investeringen van boeren in duurzaam produceren te betalen door hogere graanprijs. 3. Experimenteren met collectieven voor GLB, zowel de organisatorische als fysieke invulling van vergroeningsmaatregelen, verkenning van onzekerheden in invulling en effectiviteit van maatregelen. 4. Case studies in NWO onderzoeksproject rondom ecosysteemdiensten, gebruik maken van beschikbare gegevens om modellen voor optimale inrichting van groenblauwe dooradering voor meerdere ecosysteemdiensten te ontwikkelen en toe te passen. 5. Experimenteren met niet-kerende grondbewerking; tot nu toe is dit vooral op zandgronden toegepast en onderzocht, op kleigronden is er nog veel minder ervaring mee. 6. Een uitrolmodel toe te passen van de proef om te komen tot een aangepast maaibeheer op de dijkpercelen (welke in eigendom zijn bij het waterschap) waarbij het beheer van 2 x klepelen wordt vervangen door 1 x maaien en afvoeren. Gestreefd wordt het maaisel vervolgens op een duurzame manier te verwerken d.m.v. lokale compostering of biovergisting. Kennisvragen rondom proeftuinen Welke mogelijkheden biedt het GLB voor organisatie van collectieven, hoe past dit op de huidige en door de streek gewenste organisatie voor de toekomst?-> ontwikkelen van een uitrolmodel. Welke meerwaarde is er in het organiseren van een netwerk op regioniveau versus 2

3 bedrijfsniveau, is er een ondergrens aan de meerwaarde van samenwerking (wat verlies je als niet iedereen meedoet)? Welke verdienmodellen zijn te koppelen per EFA/ecosysteemdiensten (bijv. Hoeksche randen, sloten, kreken, dijken en andere landschapselelmeneten). Is onderscheid te maken wie de meeste baten heeft per verdienmodel en waarom Wat zijn vervolgens de randvoorwaarden bij de inrichting van EFA om vanuit het GLB ten aanzien van het mee laten tellen van bestaande landschapselementen in de vergroening. Is er volgend op de verdienmodellen per EFA/ecosysteemdienst nog een synergie te bepalen bij combinaties bij EFA s. Welke combinaties aan EFA geven de hoogste maatschappelijke en economische baten/waarden r de afzonderlijke partijen als agrariërs, burgers (recreant) en waterschap ( Welke meerwaarde levert het groenblauwe netwerk voor ecosysteemdiensten wanneer ook bermen, dijken en kreekoevers die in publieke handen zijn optimaal beheerd worden) Welke bijdrage levert minder intensieve grondbewerking (niet kerende grondbewerking ) op de akkers aan diverse ecosteemdiensten? Versterken processen in de bodem op het perceel en processen in de groenblauwe dooradering elkaar? Kan deze wijze van uitvoering ook als een EFA/ecosysteemdienst worden aangemerkt zoals bijv. biologische bedrijfsvoering of milieukeur dat ook doen. Hoe kan de financiering van Hoeksche Randen duurzaam en robuust (niet te afhankelijk van tijdelijke subsidiering) worden georganiseerd, wat is de rol van het collectief? Wat is de rol van afnemers van akkerbouw producten in het sturen op duurzaamheid (rol van Veldleeuwerik, rol van afnemers)? Welke effecten zijn meetbaar aan bodem- en waterkwaliteit? Worden er uiteindelijk minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt? Hoe ziet het verdienmodel voor boeren en andere stakeholders eruit? Op welke wijze kunnen de ervaringen en opgedane kennis gebruikt worden voor andere gebieden in Europa? Hoe kunnen dergelijke initiatieven dichterbij de inwoners gebracht worden? Wat is de exposure van dergelijke innovaties in de landbouw? II. Duurzame energie en biobased Hoeksche Waard Sluiten van kringlopen van biomassa, de relatie met opwekken van energie en andere vormen van duurzame energie vormen de tweede bouwsteen. Er is reeds ervaring met het verwerken van biomassa uit bijvoorbeeld maaisel van bermen en dijken voor energieopwekking. Ook wordt er verkend wat de regio aan biomassa zou kunnen opleveren. De relatie met duurzame akkerbouw en een aantrekkelijk landschap ligt in het belang van het beheer van groene elementen: afvoeren van maaisel stimuleert een soortenrijke vegetatie met bloemen. Dit is cruciaal voor bestuivers en natuurlijke vijanden en levert een aantrekkelijk landschap op voor recreanten. Er kan worden geëxperimenteerd met kringlopen waarin biomassa en mest na vergisting energie en digestaat leveren. Digestaat kan als meststof worden ingezet. Ook reststoffen uit de biervergisting (bierbostel) kunnen weer ingebracht worden als voedingsstof of andere bestemming Plannen voor het aanleggen van windmolens op een vijftal plaatsen in de Hoeksche Waard zijn in ver gevorderd stadium. Onderdeel hiervan is het organiseren van collectieven om investeringen en opbrengsten te delen. Windmolens worden ingepast in duurzame gebiedsontwikkeling, via de collectieven en via koppelen aan andere landgebruiksfuncties. Tevens wil de regio om haar duurzame doelstellingen te kunnen realiseren experimenteren met waterturbines in het Spui, de Oude Maas en Dordtse Kil, zonnepanelenvelden gecombineerd met seizoensgebonden agrarisch gebruik en aardwarmte in de noordrand van de Hoeksche Waard. Kennisvragen rondom duurzame energie en biobased Hoeksche Waard Hoe kan de kringloop van biomassa en gewasproductie zoveel mogelijk gesloten worden? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Wanneer renderen investeringen? Is de schaal van de Hoeksche Waard voldoende groot? Is opschaling richting Rotterdam voor afname van energie effectief? Of zijn er juist innovatie voor kleinschalig gebruik? 3

4 Zijn er belemmeringen vanuit wet- en regelgeving die geslecht moeten worden (bijvoorbeeld rondom het hergebruik van afval in de voedselketen?) Bepalen wat de (landbouwkundige) resulataten zijn van de toepassing van het digistaat. Gedacht wordt aan monitoring van de bodemkwaliteit/bodembiodiversiteit (org.stof/structuur) en opbrengst, ver-/bewerking van het digistaat. Ook is het goed om naar de carbon-footprint te kijken van een digistaat t.o.v. andere bodemverbeteraars (zo heb je compost/champost en digistaat van de Suikerunie vergister -> Betafert) Welke belemmeringen zijn er voor grootschalige zonnepaneelvelden? Zijn er slimme combinaties te maken met agrarische grondgebruik en mobiele velden? Is er voldoende stroming in de rivieren voor opwekking van energie middels waterturbines? Kan Geothermie gecombineerd worden met grootschalige ontwikkeling in het noorden van de Hoeksche Waard? III. Relatie stad-land De Hoeksche Waard ligt onder de rook van Rotterdam, of anders geformuleerd: Rotterdam eet en ademt van de Hoeksche Waard. hiermee willen we aanduiden dat de Hoeksche Waard groen afsteekt tegen het verstedelijkte Rotterdam. Het verkorten en regionaliseren van deze ketens biedt perspectieven voor duurzame akkerbouw. Rotterdam kan dienen als regionale afzetmarkt voor landbouwproducten. Kansen liggen wellicht in het koppelen met de Rotterdamse voedselraad die zich richt op duurzame voedselketens in en rond de stad, waarbij veel aandacht voor stadslandbouw is, maar wellicht kan zich dat uitbreiden naar de regio. Deze bouwsteen is met name ook relevant voor proeftuin centraal in de Hoeksche Waard gelegen. Er ligt een ambitie om aan de noordrand van de Hoeksche Waard, waar zich de meeste bedrijvigheid en industrie bevindt, een (inter)nationaal (kennis?)centrum voor duurzame akkerbouw op te richten. Een Hoeksche Waards Huis van de Voeding. Doel is om mensen voorlichting te geven over voedselproductie en duurzame akkerbouw. Het is een centrum waar geleerd wordt hoe streekprodukten bereidt kunnen worden. Ook kan het een plaats zijn waar streekprodukten verhandeld kunnen worden. Op deze wijze kan zo n huis van de Voeding ook een component zijn voor educatieve lesprogramma s van onderwijsinstellingen (lokaal maar ook voor Rijnmond en Drechtsteden). Kennisvragen 1) Op welke wijze is de duurzame akkerbouw en haar produkten interessant te maken voor de inwoners in dit gebied maar ook voor de inwoners vanuit de omliggende steden? HW Noord als HUP van stad naar land. 2) De carbon-footprint in beeld brengen van streekproducten HW vs multinationals/groothandel en de effecten daarvan bepalen ihkv duurzaamheid. 3) Marketing & Promotie organiseren rondom de streekproducten HW 4) Op welke wijze kan bij lager- en middelbaar onderwijs meer geleerd worden van- en over duurzame en verantwoorde voeding en voedselketens? 5) Hoe kan er meer een uitruil komen tussen de produkten vanuit de stadslandbouw en de streekprodukten vanuit de Hoeksche Waard? IV. Vrijetijdseconomie De vierde bouwsteen voor de investeringsagenda is recreatie. De toegankelijkheid en belevingswaarde van het landelijk gebied vanuit het stedelijk netwerk worden verbeterd dankzij investeringen in het provinciaal wandelroutenetwerk, kanoroutes en het fietsknooppuntennetwerk en de verkenning en ontwikkeling van nieuwe Toeristische Overstap Punten en Poorten. Tevens wordt er een overstap gemaakt van groene recreatie naar vrijetijdseconomie. De economische waarde van het landschap wordt beter benut. Binnen de Groenagenda van de provincie is het eiland Tiengemeeten aangewezen als belangrijke groene bestemming buiten het stedelijke netwerk en is in het noorden van de Hoeksche Waard zoekruimte voor een zogeheten recreatieve poort (Heinenoord Poort). 4

5 Kennisvragen - Op welke manier is de belevingswaarde en aantrekkelijkheid van het landschap verder te ontwikkelen (realisatie van ontbrekende recreatieve schakels zoals beschreven in het Masterplan Noordrand met een hoog economisch rendement) en af te stemmen op de recreanten uit de Hoeksche Waard zelf, maar ook uit de regio s Rotterdam en Dordrecht? - Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de recreatieve ontsluiting tussen stad (Rotterdam) land (HW) verder te brengen. Is er behoefte aan infrastructuur verbetering/intensivering of gaat het om promotionele aspecten (bekend maken bij de stedeling). - Hoe kan het merk Nationaal Landschap meer onderscheidend gaan werken zodat recreanten de Hoeksche Waard gaan opzoeken omdat hier iets bijzonders valt te beleven? - Op welke wijze kunnen er meer economische impulsen vanuit het landschap gerealiseerd worden.? Wat zijn hierbij de mogelijkheden voor (grootschalige) verblijfsrecreatie passend bij de kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard? - Wijze van realisatie van bovenregionale recreatie aan het water zoals Hitsertse Kade, Swaneblake en Nautische Centrum in Numansdorp. V. Organisatie en kennisontwikkeling Rode draad binnen de gebiedsontwikkeling is de rol van collectieven. De samenwerking tussen stakeholders in de Hoeksche Waard is al vrij goed ontwikkeld. Toch worden er weer nieuwe rollen en taken van het collectief verwacht bij de verdere invulling van het GLB. Andere collectieven worden ontwikkeld rondom duurzame energie. Bij collectieven spelen betrokkenheid bij het landschap, initiatieven van onderaf, en herkennen van de meerwaarde die groenblauwe dooradering kan leveren een belangrijke rol. Bij deze bouwsteen hoort ook PR en voorlichting, PR in het gebied zelf over de ruimtelijke ontwikkelingen die gaande zijn. De verwachting is dat betrokkenheid en draagvlak onder de bevolking voor investeringen in deze agenda sterk afhangen van de mate waarin ze geïnformeerd zijn over de achtergronden van die ontwikkelingen. Zichtbaarheid van investeringen in het landschap spelen een belangrijke rol, lespakketten voor scholen zijn een andere manier om invulling aan de PR te geven. De voorlichting richting boeren is van belang om deze ondernemers in staat te stellen de groenblauwe dooradering op hun eigen bedrijf zo effectief mogelijk te ontwikkelen en in stand te houden. Transparantie over de voor- en nadelen en over zekerheden en onzekerheden is van groot belang. (zie opmerkingen Gert-Jan over organisatie) Kennisvragen: Hoe ontwikkelt zich het collectief de komende jaren door samenwerking rondom de groenblauwe dooradering en bodem- en water beheer, duurzame agroketens, etc. Wat is de rol van de rijksoverheid en de provinciale overheid en gemeenten hierin? Welke indicatoren op bedrijfs- en gebiedsniveau zijn te ontwikkelen om de ontwikkeling van duurzaamheid te monitoren. In Stichting Veldleeuwerik wordt hier ervaring mee opgedaan voor een 10tal indicatoren op bedrijfsniveau: zijn die geschikt voor monitoring? Moeten ze opgeschaald worden naar gebiedsniveau? Praktijk en kennisinstellingen pakken vragen samen op: bepalen potentiële meerwaarde van lopende initiatieven; identificeren rijp & groen; juiste schaal voor effectiviteit van maatregelen; leerproces ontwerpen & organiseren; ruimtelijk effectief combineren van initiatieven: locatie, omvang, schaal, meerwaarde VI. Opschaling naar Europa De aanpak en realisatie zoals de partijen die voor ogen hebben en die door gezamenlijke inspanning door provincie, rijk en stakeholders uit het gebied tot stand komen zijn een uniek op Europees niveau. Het kan uitstekend gebruikt worden om kennis en kunde uit te rollen naar de rest van Europa. Uiteraard 5

6 toegepast met de specifieke regionale kenmerken. Het is de ambitie van de stakeholders, samen met de provincie, het programma Europese uitstraling te geven. Het werken met collectieven, de inpassing in het GLB en inzetten op ecosysteemdiensten binnen intensief gebruikte landbouwgebieden zijn ontwikkelingen die voor heel Europa uiterst relevant zijn. Eén van de middelen om te komen tot deze Europese uitstraling en internationaal benutten van de ervaringen die in de Hoeksche Waard zijn opgedaan is de ontwikkeling van een Interreg project. Planning en begroting Het tijdpad op de korte en lange termijn: Korte termijn (eind ): Verantwoordelijkheden en rollen van stakeholders helder krijgen, met name trekkers van bouwstenen in het programma Doorontwikkelen collectief HW nav GLB Transitie uitvoering Agroranden (Waterschap Hollandsche Delta) naar Hoeksche Randen (ANV Rietgors); omzetten grasstroken naar multifunctionele randen Opstellen plan voor proeftuinen Uitrolmodel maaiproef waterschap op dijkgraslanden Veldleeuwerik projectonderdeel Groene Cirkels Leerproces ontwerpen en organiseren Lopende initiatieven in kaart brengen (letterlijk: ruimtelijk) Formuleren gezamenlijke energiedoelstellingen. Middellange termijn ( ) - Uitvoering Hoeksche Randen 2015 indien de implementatie van GLB niet per 1 jan 2015 gereed is. - Uitvoering projectplan 2 proeftuinen Collectief HW doorontwikkelen - Veldleeuwerik projectonderdeel Groene Circels / toepassing digistaat - Uitrolmodel maaiproef waterschap ism composteren/ verwerken op het land - Opwaardering Hitsertse Kade - Realisatie waterturbines - Realisatie aantal windmolens - Ontwikkeling recreatieve poort Noordrand - Ontwikkeling centrum van duurzame akkerbouw - Onderzoek aardwarmte Lange termijn ( ) - Implemenatie Hoeksche Randen binnen EFA s in GLB - Implementatie proeftuinen binnen EFA s in het GLB - Zelfstandig collectief HW uitvoering/organisatie beheer en onderhoud EFA s binnen GLB - Aangepast maaibeheer waterschap voor heel de regio HW - Veldleeuwerik uitrolmodel Groene Cirkels naar heel Nederland/EU Co-financiering De volgende lopende initiatieven fungeren als co-financiering: initiatief/ontwikkeling Programma rond windenergie indicatie van bedrag 6

7 Ontwikkelingen rondom relatie stad-land (noordrand / handelsmissie) - Budget R&T voor 2014 t/m 2016? - Budget Noordrand 2014 t/m 2016? Hoeksche Randen (opvolger agroranden), investering in groenblauwe dooradering natuurvriendelijker beheer van dijken door Waterschap (...ha) (wshd ) Rabobank bloemranden 2014 SOHW pm HW wonen pm St Doen kostenneutraal Veldleeuwerik (Heineken, afspraken voor tarwe voor witbier: pilot duurzame keten) Biovergisting ook al bezig, pilot: (Remko) Alle biomassa uit HW benutten om te vergisten? Wat is er mogelijk, pilot in afrondende fase Ook traject agrokatalysator Hwodka: biomassa uit watergangen op biomassa SKB : Verkenning + uitvoering ontwikkeling verdienmodellen EFA s met de bijbehorende randbvoorwaarden voor de landschapsinrichting NWO Biodiversiteit werkt: project ecosysteemdiensten (Geertsema, WU) project zweefvliegen en plaagonderdrukking (Van Rijn, UvA) project bodemvitaliteit (Pulleman, WU) Deltapontjes Investeringen Hitsertse Kade door marktpartijen Bijdrage Hoeksche Waard vanuit regiofonds Kwaliteitsteam Hoeksche Waard Het Kwaliteitsteam bevordert, stimuleert en bewaakt de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de Structuurvisie Hoeksche Waard is omschreven. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ruimtelijke kwaliteitsaspecten bij de uitvoering van de projecten uit de investeringsagenda. Termijn: Middellange en lange termijn (vanaf 2014) Pm nog in onderhandeling met Heineken nader bepalen per jaar Onderdeel van de regeling van Hoeksche Rand Nog in onderhandeling met SKB nader te bepalen per jaar totaal per jaar ,- voor ,- voor 2015 Hitsertsekade "opwaardering Hitsertse Kade". Termijn: Middellange en lange termijn. Cofinanciering: ,- (50% van ontwikkelaar voor aanleg steiger) Inmiddels vinden er gesprekken plaats met de Watersportvereniging over een financiële bijdrage voor de opwaardering Hitsertse Kade. Gedacht wordt aan een bijdrage van ca ,-. Hierover bestaat op dit moment nog geen zekerheid. Recreatieve ontsluiting Nieuwendijk-Tiengemeten Het project is gericht op het verbeteren van de recreatieve ontsluiting tussen stad en land. Binnen de Groenagenda van de Provincie is het eiland Tiengemeten aangewezen als belangrijke groene bestemming buiten het stedelijke netwerk ,- (natuurmonumenten) 7

8 Termijn: Middellange termijn (vanaf 2014) Totaal Hoeksche Waard Investering provincie Zuid/Holland is voor de periode dat ingezet kan worden voor de eerder genoemde doelstellingen en programma s. De cofinanciering vanuit de Hoeksche Waard is op onderdelen nog onzeker. Zonder cofinanciering vanuit de Hoeksche Waard worden er geen middelen vanuit het investeringsprogramma door de provincie ingezet. Voorgesteld wordt om begin 2014 per bouwsteen de projecten verder uit te werken en te voorzien van de juiste gegevens rondom de co-financiering. Zo ontstaat er een helder programma voor de komende jaren. In 2014 stelt de Hoeksche Waard een nieuw uitvoeringsprogramma vast. Voor de periode 2015 en 2016 wordt ingezet op de in de investeringsagenda benoemde doelstellingen en programma s. Extra investeringen vanuit het programma zijn vooral nodig voor: organisatie en experimenteren gebiedscollectief benutten en integreren van afgeronde en lopende initiatieven experimenteren op gebiedsniveau (proeftuinen) ontwerpen en organiseren leerproces monitoring en evaluatie opschalen naar elders (NL, EU) 8

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Actieprogramma Noordrand 2013

Actieprogramma Noordrand 2013 Actieprogramma Noordrand 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 18 juli 2013 1 Inleiding Dit Actieprogramma Noordrand 2013 bevat de activiteiten uit het Masterplan Noordrand die in 2013 regionaal worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park. Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park. Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu 12 januari 2011 Maatschappelijke opgaven: Bodemambities 2040 in Innovatie- en

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Even terugkijken Successen van de afgelopen tijd Uniek systeem voor duurzaam beheer Zelfstandige Landschapsfondsen Betrokkenheid ANV s en andere lokale partijen Voorbeeld

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte.

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte. Het stedelijke, agrarische en natuurlijke landschap in Noord-Holland gaat de komende decennia radicaal veranderen. De belangrijke mondiale opgaven, het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Vergroening en verduurzamen landbouw

Vergroening en verduurzamen landbouw Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Vergroening en verduurzamen landbouw Wim Dijkman Dronten, 2-12 2014 1 Agenda Groen Ondernemen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Maatregelen POP en water

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Biodiversiteit, waar denk je aan. 4 Гÿ0Ĥ. Achtergronden Biodiversiteit / ecosysteemdiensten. Situatie Hoeksche Waard

Inhoud. 1. Biodiversiteit, waar denk je aan. 4 Гÿ0Ĥ. Achtergronden Biodiversiteit / ecosysteemdiensten. Situatie Hoeksche Waard 4 Гÿ0Ĥ Inhoud Achtergronden Biodiversiteit / ecosysteemdiensten Situatie Hoeksche Waard Ontwikkelingen op Rijksniveau Internationale ontwikkelingen Conclusies 1 1. Biodiversiteit, waar denk je aan 2 1

Nadere informatie

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw Natuurinclusieve landbouw bezien vanuit de Rijksoverheid Bas Volkers (Ministerie van EZ) 19 januari 2017 Inhoud presentatie Waar komt het vandaan? Waarom natuurinclusieve landbouw? Wat is het? Wat doet

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Jennie van der Kolk, Alterra Helmond, 22-02-13 Nico Verdoes, Livestock Research Inhoud presentatie Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Internationale Waterambitie

Internationale Waterambitie Internationale Waterambitie Adequate watervoorziening Grotere weerbaarheid Minder schade wereldwijd Een toelichting op de beleidsaccenten Eén ambitie Minister Infrastructuur en Milieu Mw. Drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan?

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? PAL-lezing Hans Koot, strategisch adviseur Groen 25 oktober 2013 Nieuw groenbeleid en meer netwerksturing Nieuwe doelen en Meer netwerksturing Financieringsstrategie:

Nadere informatie

Innovatie in de Hoeksche Waard. Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld

Innovatie in de Hoeksche Waard. Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld Biobased Economy: De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof In

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

Kwaliteiten huidige- en plansituatie t.o.v. streefwaarden. Schaal

Kwaliteiten huidige- en plansituatie t.o.v. streefwaarden. Schaal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kwaliteiten huidige- en plansituatie t.o.v. streefwaarden identiteit Toegang verleden Schaal natuur Verbinding Duurzaam huidig 18.56 8.63 7.1 46.82 10.18 0 - plan 19.94 8.63 8.16

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen?

Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen? Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen? Frans van Alebeek (PPO-AGV, Lelystad) Expert Meeting EPR, 20 maart 2013 Inhoud Akkerranden en natuurlijke plaagbeheersing in de akkerbouw (FAB) Succes-

Nadere informatie

EU Programma s GLB

EU Programma s GLB EU Programma s 2014-2020 GLB 2014-2020 Carlo Vromans Programma Ontwikkeling GLB tot 2014 GLB 1 e pijler: inkomenssteun met maatschappelijke verplichtingen GLB 2 e pijler: plattelandsontwikkelingenprogramma

Nadere informatie

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het eigenlijk allemaal? Veel ondernemers werken met passie aan hun product of dienst. Dan komt het weleens voor dat ondernemers

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2015-2018. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2015-2018 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard DB 10 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden

Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 1 Het Geheim van het Getij Advies Polder De Buitenzomerlanden 11.09.2014 2 1. INLEIDING Aanleiding advies In zowel het Masterplan Noordrand uit 2013 als de structuurvisie van 2013 Binnenmaas Geeft Ruimte

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Korte voedselketens. Brenda Vrieling Regiebureau POP/Netwerk Platteland. POP3-festival Provincie Flevoland 8 maart 2017

Korte voedselketens. Brenda Vrieling Regiebureau POP/Netwerk Platteland. POP3-festival Provincie Flevoland 8 maart 2017 Korte voedselketens Brenda Vrieling Regiebureau POP/Netwerk Platteland POP3-festival Provincie Flevoland 8 maart 2017 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

2. Klimaat en duurzaamheid

2. Klimaat en duurzaamheid 1. Armoede Het Gentse OCMW ontwikkelt samen met de bevoegde stedelijke diensten een stedelijk sociaal-ecologisch werkgelegenheidsproject met als doel bestaande arbeidszorg-projecten op elkaar af te stemmen.

Nadere informatie

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Masterclass Provinciale Statenleden ZH Marc Ruijs, 8 oktober 2014 Inleiding Grondgebonden landbouw Structuuraspecten Economische

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het icoon Aquatische landbouw

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS

SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS SLOTPRESENTATIE 18 SEPTEMBER 2014 BART BOMAS PILOTPROJECT > Nieuwe gebiedsontwikkeling > Regels loslaten > Slimme combinaties van samenwerking en financiering > Meerwaarde creëren WAAROM EEN PILOTPROJECT?

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ)

Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) Uitwerking categorie: Overig Hernieuwbaar (of wel de 186 PJ) (tussenstand 1 mei 2015) Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Achtergrond 186 PJ opgave ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI Concrete afspraken

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

a o p[f DniCD /^ groningen 3 1 OKT. 2013 2013-46.607/44/A.9, ECP 486530 A. van Bolhuis, P. Abbink (050)316 4199 a.van.bolhuis@provinciegroningen.

a o p[f DniCD /^ groningen 3 1 OKT. 2013 2013-46.607/44/A.9, ECP 486530 A. van Bolhuis, P. Abbink (050)316 4199 a.van.bolhuis@provinciegroningen. p[f DniCD /^ groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp 3 1 OKT. 2013

Nadere informatie

Ambitiedocument DuurzaamDoor Zuid-Holland 2013-2016

Ambitiedocument DuurzaamDoor Zuid-Holland 2013-2016 Ambitiedocument DuurzaamDoor Zuid-Holland 2013-2016 1. Inleiding. Het doel van het landelijke kennisprogramma DuurzaamDoor is: het bereiken van een groene economie door het ontwikkelen van kennis, het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Landschapsonderzoek in het Kromme Rijngebied

Landschapsonderzoek in het Kromme Rijngebied Landschapsonderzoek in het Kromme Rijngebied Onderzoeksgroep Milieugeografie, Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Dr. Emma van der Zanden, Franziska Komossa, MSc KENNISMAKING VU LANDSCHAPSONDERZOEK

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Ondernemers zoeken nieuwe wegen in de hoogproductieve landbouwbouw

Ondernemers zoeken nieuwe wegen in de hoogproductieve landbouwbouw Ondernemers zoeken nieuwe wegen in de hoogproductieve landbouwbouw Krachtenveldanalyse Landelijk Gebied: Energie in de landbouw 21 mei 2013, Alwin Gerritsen, Annemarie Groot, Wim Nieuwenhuizen en Herman

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe

Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes. Henry Ford Voortgangsrapportage 2016 Jaarverslag 2015 en planning

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek 3 november 2015 Context Op 3 november vond een werkbijeenkomst plaats in Buitencentrum de Poort in Ruinen. Op deze bijeenkomst

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

Gebiedsofferte Winterswijk

Gebiedsofferte Winterswijk 16 juni 2013 In samenwerking met Praktijknewerk: GLB brengt variatie in het landschap: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland GLB-pilot Winterswijk Algemeen

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Meerjaren(uitvoerings)programma Fase 1 De regionale opgaven

Meerjaren(uitvoerings)programma Fase 1 De regionale opgaven Meerjaren(uitvoerings)programma 2015-2018 Fase 1 De regionale opgaven Inhoudsopgave Overzicht 1. Inleiding 3 1.1 Meerjarenprogramma 3 1.2 Waarom een meerjarenprogramma 3 1.3 Bouwstenen 4 1.4 Regionale

Nadere informatie