VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F. Szablewski PvdA Dhr. B. Driehuijs Pvda Mw. I. Verkuijlen CDA Dhr. F. Gansevoort CDA Dhr. A. Arbouw VVD Dhr. F. van Overveld VVD Mw. H. van Maanen VVD Dhr. F. Vergroesen SP Dhr. K. Gouka SP Dhr. H. Creemers SP Mw. M. Vossenaar Breda 97 Dhr. P. van Yperen Breda 97 Dhr. D. Vuijk Breda 97 Dhr. S. Akinci GroenLinks Mw. R. Verweijmeren GroenLinks Dhr. S. Houweling GroenLinks Mw. S. Boelema D66 Dhr. B. Vos D66 Dhr. J. Boer Leefbaar Breda Dhr. J. Leunisse Leefbaar Breda Dhr. J. Stubenitsky Leefbaar Breda Aanwezige Collegeleden: Wethouder Snier Wethouder Willems Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2007, voorzitter, griffier 1

2 I.Opening en mededelingen van de voorzitter Omdat de heer P.H. Scheltens deze avond verhinderd is zal mevrouw I. van Hasselt-Blankers vanavond optreden als voorzitter. II.Aanmelding insprekers Er hebben zich geen insprekers gemeld. III.Vaststellen agenda - Tweede Bestuursrapportage 2006 staat vanavond op de agenda en is de commissie los van de agendastukken nagezonden. Het punt zou in eerste instantie integraal in alle commissies besproken worden maar vanwege tijdgebrek vindt het nu alleen in de commissie Bestuur plaats. Leden van de overige commissies zijn in dat verband ook uitgenodigd voor deze vergadering. - Fractie VVD - Dienstverlening staat als bespreekpunt geagendeerd. De fractie vindt het echter een uitermate belangrijk stuk dat zij ervoor pleit om dit als adviespunt te behandelen. Wethouder Willems reageert hierop dat het verstandig is dit als collegestuk vast te stellen aangezien het een uitvoering is van de hoofdlijnen van beleid van dit. De voorzitter geeft aan dat de vorm van behandeling van het voorstel aan de orde komt wanneer het punt besproken wordt. Zij zal de commissie in ieder geval in 2 termijnen laten spreken. IV.Rondvraag a. vragen van commissieleden De heer Gansevoort heeft twee vragen. 1. Rampenbestrijdingsoefening is pas aan de orde geweest. Kan de evaluatie hiervan aan de orde komen in deze commissie. 2. Inkoopbeleid is al eerder aan de orde geweest en eveneens besproken bij de VNG. Graag een keer agenderen voor deze commissie. Wethouder Snier antwoordt dat - hij toezegt de evaluatie van de rampenbestrijding in deze commissie zal laten agenderen. - in navolging op wh. Willems geldt hier ook dat inkoop gaat om een uitvoeringstaak van het college. Wanneer de nota door het college is vastgesteld zal deze ter kennisname worden aangeboden aan de commissie die, indien dat nodig wordt geacht, deze alsnog als bespreekpunt kan laten agenderen. De heer Szablewski heeft een opmerking naar aanleiding van zijn voorstel om een brief inzake de voetbalwet te sturen aan de formateur van het kabinet. Gezien de ontwikkelingen lijkt het nu niet meer nodig om een brief te schrijven.. b. stand van zaken openstaande toezeggingen Er zijn geen opmerkingen over de openstaande toezeggingen. Twee punten zijn vanavond aan de orde. De overige punten komen in het nieuwe jaar pas aan de orde. 2

3 VII.Advies en Bespreekstukken VII.1. Ter bespreking Programma Dienstverlening De voorzitter stelt na twee termijnen vast dat commissie in meerderheid bespreking voldoende vindt. De fracties die hier anders over denken (VVD, LB en CDA) hebben de mogelijkheid om in de raadsvergadering van 14 december a.s. aan agenderingsvoorstel te doen. Tussentijdse mededeling van de voorzitter inzake de Vrijwilligerspenning. Deze is vanavond uitgereikt aan: - De heer Lamou, voorzitter van de Stichting Marokkanen Breda; - Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Ideefix. Zij worden namens de commissie van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. VII.2. Ter bespreking Tweede Bestuursrapportage 2006 Besluit: n.v.t. VII.3. Ter advisering Voorzieningen raads- en commissieleden en collegeleden Besluit: Alle fracties gaan akkoord met het voorstel. VII.4. Ter advisering Vaststelling verordening onroerende-zaakbelastingen Besluit: De fractie Leefbaar Breda neemt het voorstel mee terug, de overige fracties zijn akkoord. VII.5. Ter advisering Verordening Havengelden Besluit: Alle fracties gaan akkoord met het voorstel VII.7. Ter advisering Afronding traject Intergas Besluit: CDA PvdA D66 VVD Leefbaar Breda GroenLinks Breda 97 SP - tegen - voor - onthoudt zich / graag nog mondelinge toelichting op schrift. - neemt voorstel terug naar de fractie - neemt voorstel terug naar de fractie - neemt voorstel terug naar de fractie - voor - voor I.Sluiting Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen hartelijk voor ieders inbreng en sluit de vergadering om uur. 3

4 BIJLAGE Bij de besluitenlijst van de raadscommissie Bestuur van 7 december 2006 VII.1. Ter bespreking Programma Dienstverlening Fractie Breda 97 heeft een aantal gedachten hiervoor: - Hoe zal het college bij 2000 ambtenaren en bestuurders de dienstverlening zoals zij dat zien tussen de oren krijgen? - Zaken als digitalisering en optimalisering zoals formulieren en producten klantvriendelijker maken etc. zijn tastbaar en controleerbaar en daarop kan worden afgerekend. - Zwakke schakel zal vermoedelijk het menselijk contact blijven: hoeveel geduld en vriendelijkheid en deskundigheid kunnen medewerkers opbrengen en hoe kan dit gestimuleerd, gecontroleerd worden en eventueel afgedwongen. Gaat om attitude. - Gevraagd wordt strikt vast te houden aan halfjaarlijkse rapportage aan deze commissie. Fractie PvdA - Omslag van aanbod- naar vraaggericht werken is goed. - Waardering voor project rechtvaardigheid, met als doelstelling verbetering van de juridische kwaliteitszorg en naleving van de wetten - Wil graag blijven monitoren hoever we zijn en welke elementen meespelen. - Van belang is om niet alleen aan ambtenaren maar ook aan de commissies en raad eisen te stellen. Welke doelen stellen we ons zelf? Burgers hebben het over ons allemaal als het gaat om overheid, dus we zijn allen verantwoordelijk voor een goede dienstverlening. - De fractie wacht af hoe de praktijk zich ontwikkelt en geeft een pluim aan het college met de voortvarende manier waarop zij omgaat met dienstverlening. Fractie CDA, enkele opmerkingen en suggesties. - Klanttevredenheid is een van de belangrijkste zaken van het kwaliteitsproces. - Betreft echter alleen contactprocessen en niet echt inhoud van dienstverlening, terwijl dit juist erg belangrijk is. De fractie krijgt vaak signalen dat gebrek aan integraliteit zwaar valt bij de burgers en empathie wordt vaak gemist. Hoopt dat de rekenkamer hier dieper op in zal gaan bij haar onderzoek naar de communicatie. - Cultuur is belangrijk. Hoe krijg je een klantgerichte attitude voor elkaar. - Met digitalisering worden vaak kwetsbare groepen als ouderen en sociaal zwakkeren die geen pc in huis hebben, niet bereikt. - Met klantgerichtheid moet rekening houden als selectiecriterium als het gaat om aantrekken van nieuwe medewerkers. - Een call centre dat zelfs op zondag open zou zijn, vindt de fractie geen goed idee aangezien er ook een moment van rust zou moeten zijn. - Onderzoek naar verruimen van de openingstijden Bibliotheekvestigingen, lijkt geen reële mogelijkheid. - Ambitieus opgesteld, is dit wel terecht, reëel met huidige koplopergroep van 25? - In de onlangs besproken Begroting werd gewezen op het komende programma. Daarom werd uitgegaan van adviesrol van de commissie. - Efficiencyverhaal is goed maar dienstverlening moet primair in orde zijn, dus formatie goed bekijken. - Voortgangsrapportage is dan ook gewenst aangezien de raad mede wordt aangesproken op de dienstverlening. - Bij de ambitie om in zo duidelijk mogelijk Nederlands brieven te beantwoorden graag zo veel mogelijk vaktermen voorkomen Fractie D66 - Positief verhaal en de fractie is dan ook erg enthousiast. - Goede principes zoals meer via internet regelen met als gevolg dat er meer tijd over is om mensen die wel naar de balie komen zo goed mogelijk te helpen. - Service norm is inderdaad ambitieus en dat siert het college. 4

5 Fractie VVD - Vanaf hoofdstuk 8 van het programma gaat het inderdaad om invulling van de uitvoering. De raad heeft echter wel zeggenschap en moet besluiten wat de missie van dienstverlening is. Dus vaststellen door de Raad. - Geen regels opleggen en stellen aan burgers terwijl de gemeente het zelf niet zo nauw neemt met dezelfde regels. - Blij met concreet stuk, met name tabel 6 geeft aan welke doelen gesteld zijn. - Prima missie: streven naar snelle, vriendelijke en deskundige dienstverlening, merkbaar beter en beter meetbaar. Hierbij wordt gemist het gedeelte wat de klant centraal stelt. - Doelen die gesteld zijn, zijn concreet. Maar het gaat ook om attitude: hoe je omgaat met mensen is ook een doelstelling. Goed opletten bij een selectieprocedure. - Top 25 is weinig ambitieus, gestreefd zou moeten worden naar top In de website wordt ook geld gestoken, is dit een onderdeel van dienstverlening en in welk opzicht? Fractie GroenLinks - Goed, breed en ambitieus plan met duidelijke prioriteiten. - 70% telefoonbeantwoording binnen 3x is niet al te ambitieus - 10 tot 20 producten op de website is nogal mager, zou meer moeten kunnen zijn. - Kader is gesteld door Raad, dit is de uitwerking, dus wat de fractie betreft, ter bespreking en niet ter advisering. Fractie Leefbaar Breda - Door de braindrain van enkele jaren terug blijkt regelmatig dat er niet altijd kennis is van zaken. - Belonen zou goed zijn; daarentegen zou bedrijf de pijn moeten voelen als target niet gehaald wordt. - Ambitie zou minstens 25 e moeten zijn, maar van de 9 e stad van Nederland mag meer verwacht worden. - Ambitieus stuk waar al lang om gevraagd is en gezien dat het politiek belangrijk is zou het als adviespunt in de raad moeten worden behandeld. Fractie SP - Enthousiast over het plan dienstverlening. - Doordat de burger meer zelf digitaal kan regelen, komt er meer tijd aan de balie vrij voor mensen die minder kundig zijn op dat gebied. - Telefonische bereikbaarheid van 24/7 is wellicht niet nodig als je ook digitaal bereikbaar bent. Wethouder Willems - Als het gaat om de cultuurverandering dan is het een kwestie van dit gewoon te doen en elkaar aanspreken op zaken. Goed vraaggericht denken en werken. - Voor praktische zaken en afrekenbare doelstelling gekozen - Meting vindt elke drie maanden plaats. - Allen die met dienstverlening te maken hebben kun je hierop aanspreken op de afgesproken normen. - Te maken met versterken van kwaliteit van medewerkers. - Suggestie van de PvdA om klanten in een panel te betrekken is een goede. Zal een prima feedback geven. Zou moeten gaan om een gemêleerd panel van jong en oud met verschillende achtergronden en culturen, dus breed samenstellen. - Een tweetal zaken is reeds digitaal beschikbaar, te weten een uittreksel uit het bevolkingsregister en het doorgeven van een verhuisbericht. - Op korte termijn zal daaraan toegevoegd worden: het melden van grofvuil en de aanvraag kapvergunning. - Betaling moet straks ook via die site gaan velopen. - Decentrale dienstverlening en de rol van bibliotheken moet nog uitgewerkt worden. - 70% van binnenkomende telefoontjes maximaal 3x doorverbinden. Er blijft nu eenmaal een aantal schijven zitten tussen de beller en de uiteindelijke bestemming. - Belonen als het goed gaat, kritisch zijn als het verkeerd loopt. En bespreekbaar maken als het niet lukt om aan de norm te voldoen. 5

6 - Normgedachte moet zijn dat een inkomend telefoongesprek voorrang heeft op hetgeen waar je mee bezig bent. - Rapportage; in de notitie is de toezegging gemaakt dat er halfjaarlijks gerapporteerd zal worden. - Advies of bespreekstuk? Toen besproken, is een uitvoeringsprogramma waarvoor het college verantwoordelijkheid draagt. Het bevreemdt de wethouder dat de raad hierover alsnog een besluit wil nemen. Tweede termijn Fractie Breda 97 - Behandeling van het stuk kan wat de fractie betreft blijven bij deze bespreking. - Duidelijke beantwoording en een duidelijke verbetering van service. - Aandacht voor kwaliteit en met de nodige mededelingen naar buiten treden. - Nauw betrokken blijven en graag door de wethouder op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. - Sluit aan bij de suggestie van de PvdA om een klantenpanel op te zetten. Fractie SP - Heeft niet kunnen terugvinden of er ook sancties richting gemeente zijn bij te late beantwoording na de termijn van 6 weken. Fractie PvdA - Bespreekpunt is voor de fractie akkoord, betreft een uitvoeringszaak van het college. - Niet streven naar cultuurverandering, maar verbetering. Fractie CDA - Graag wel een adviesstuk en behandeling in de raad, omdat het een belangrijk onderwerp is, niet alleen voor de burgers maar ook als signaal richting het ambtelijk apparaat. - Inhoud van de beslissingen hangt wel samen voor de burger en is dan ook van belang. Fractie VVD - College zegt vaak dat de kern van verhaal vraaggericht werken is en goede attitude naar de klant. Echter dit is niet in de missie en de doelstellingen opgenomen. Waarom niet? - Ten aanzien van bespreking van het punt. Het college heeft gezegd nog met een plan richting raad te komen. Doelstellingen zijn niet concreet en vrij algemeen daarom alsnog duidelijke doelstellingen vastleggen. Fractie Leefbaar Breda - Door er in de raad aandacht aan te geven zullen burgers weten dat dit aan de orde is en de gemeente kunnen aanspreken op zaken. Ambtenaren worden betaald voor hun dienstverlening en daar hebben de ambtenaren recht op. - In het bedrijfsleven werkt het belonen c.q. straffen stimulerend. Wethouder Willems antwoordt op de gemaakte vragen en opmerkingen: - in de richting van SP: afwachten van wet Dwangsom die in werking treedt zodra de Kamer deze gereed heeft. Dit geeft de mogelijkheid om sancties te stellen of om mensen te belonen als gemeente in gebreke blijft bij hun dienstverlening. - In de begroting is het programma dienstverlening neergezet met doelstelling en missie. Uitgangspunt staat centraal in nota dienstverlening is het leveren van producten en diensten, op een wijze die aansluit op de vraag en verwachting van de klant en ook in de cultuurverbetering die er is. - Ten aanzien van het kwaliteitsverlies door de braindrain is het zo dat alle lagen uit de organisatie hier gebruik van hebben gemaakt. Dus niet alleen de specialisten op bepaald gebied. Fractie VVD haakt hierop in en meldt dat in de commissie Bestuur van 29 november aan de burgemeester een evaluatie van de reorganisatie is gevraagd. Hij hoopt over dit aspect terug te lezen in de evaluatie. 6

7 VII.2. Ter bespreking Tweede Bestuursrapportage 2006 Het college stelt n.a.v. deze rapportage enkele begrotingswijzigingen voor. Deze staan niet geagendeerd (niet tijdig beschikbaar) maar gaan rechtstreeks naar de raadsagenda. Fractie Breda 97 Goed beeld van reilen en zeilen. Door de plussen en minnen laat men zien waar de prioriteiten liggen. Ongewenste vertragingen of financiële missers zijn te verklaren. In de besluiten van deze bestuursrapportage kan de fractie zich herkennen. De fractie heeft een aantal vragen: 1. Opvallend is dat vaak wordt genoemd capaciteitsproblemen of geen extra inzet personeel mogelijk. Is hierdoor de werkdruk sterk toegenomen? Is er sprake van een tekort aan arbeidskracht? Hoe staat het met inhuur van personeel in vergelijking met voor de reorganisatie? Zijn de kosten hiervoor toe- of afgenomen? 2. Ten aanzien van het taakveld publiekszaken geeft softwareontwikkelingen van de OZB problemen, elke maand uitstel kost geld. Hoe is de stand van zaken en welke verliezen denkt het college te lopen? 3. Overzicht actuele bestemmingsplanprocedures wordt gemist. Met een actueel overzicht kunnen veel vragen op dit gebied worden voorkomen. 4. Wanneer is het nieuwe categoriebesluit artikel 19, punt 2 waarmee het college voor de bouwinitiatieven verkorte procedures wil bevorderen, naar de Raad gestuurd? Fractie Leefbaar Breda heeft niet zoveel opmerkingen, alleen de vragen: 1. Hoe zit het met de braindrain, het komt regelmatig voor? 2. OALT gelden - moet de 655 duizend euro terugbetaald worden? 3. Laatste stand van zaken over Intergas. Fractie D66 Door de toenemende vraag naar transparantie is de Bestuursrapportage zo belangrijk. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om te controleren of de wethouder met zuinig gebruik van belastinggeld het politieke programma naar behoren uitvoert. Deze bestuursrapportage is naar de mening van D66 slecht. Er staan veel gegevens in maar weinig informatie. De fractie noemt daarbij 4 voorbeelden ter verduidelijking waarover vragen zijn gesteld die niet beantwoord worden: grondbedrijf, ruimtelijke ordening, voegvulling op Markt en politieke prioriteiten en investeringen. De fractie ziet geen nut in een bestuursrapportage als tussentijdse evaluatie wanneer vragen worden afgeschoven en verwezen wordt naar de jaarrekening. Een aantal vragen: 1. Beheersing van grootschalige projecten en infrastructuur vraagt extra aandacht, met name de controle op aanbestedingsresultaten kredietbewaking en de naleving van subsidievoorwaarden. Welke maatregelen heeft de wethouder genomen voor de beheersing van deze subsidievoorwaarden? 2. Heuvel: project was financieel rond, nu blijkt een tegenvaller van een half miljoen. Wat zijn de consequenties voor de voortgang? voor stimulering breedtesport kan de wethouder een inschatting maken hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk betaald moet worden? 4. Onzekerheid ten aanzien van de opbrengsten. Een aantal artikel 19 procedures wordt vertraagd. Risico 3 miljoen. In hoeverre wordt het risico groter naarmate de prioriteiten voor de artikel 19 procedures vertragen. 5. Uiteindelijk resultaat weinig vrije middelen, voorbeeld was een half miljoen tot 3,1 miljoen bij presentatie van de jaarrekening. De accountant heeft geadviseerd om daar een betere controle en analyse op te doen. Is dat inmiddels gelukt? 6. Onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen. Onderhoudsvoorzieningen zijn nog gebaseerd op de plannen van Nu 14 miljoen voor beschikbaar terwijl er een groter bedrag benodigd is. Wat is de stand van zaken? 7. Hete zomer - er is verdroogd aan bomen en planten, terwijl er ternauwernood beschikbaar was gesteld. Welke beheersmaatregelen heeft de wethouder Financiën opgelegd aan zijn collega Buitenruimte om dit in de toekomst te voorkomen? 7

8 Fractie SP 1. In Bestuursrapportage wordt uitgegaan van rekeningresultaat van 9 miljoen. Welk gedeelte is ontstaan door het niet uitvoeren van geplande werkzaamheden? 2. Wat blijft er over van de vrij besteedbare 5 miljoen? 3. Wanneer verwacht de gemeente de 8,5 miljoen van Intergas en wat gaat er met het geld gebeuren? 4. Evaluatie Veiligheidshuis in voorjaar Wordt daarin aangegeven wanneer resocialisatie doelen wel gehaald worden? 5. In hoeverre is er voor tegenvallers in de kosten van de WMO gereserveerd? 6. Wanneer verwacht de gemeente meer te weten over de penibele situatie van K-pabel? 7. In het OV terminal complex wordt nu gerekend met 130 woningen in plaats van 50. Hoeveel hiervan komen in de bereikbare sector? Fractie CDA Heeft gemengde gevoelens over de bestuursrapportage. Enerzijds verheugd met de bereikte verbetering. Opgaande lijn is opgezet om cyclische processen te verbeteren. Dit biedt goed perspectief bij totstandkoming bij de Kadernota Complimenten aan degenen die dit hebben opgezet. Desondanks blijven er nog verbeterpunten ten aanzien van de bestuursrapportage over. In de werkgroep cyclische producten zal e.e.a. geëvalueerd worden, zowel Bestuursrapportage als Begroting. Een aantal bemerkingen van de fractie: - Cijfers hebben een onduidelijke samenhang, relatie tussen doelstelling, prestatie-indicatoren en cijfers ontbreekt. - Risico s komen onvoldoende tot uiting, soms wordt niets genoemd, soms alleen het bedrag. - Ondanks artikel 41 vragen wordt er niets genoemd over K-pabel. De fractie heeft de volgende vragen: 1. Risico WMO wordt onderbelicht. Is onderzocht hoeveel mensen potentieel gebruik gaan maken van de WMO? Er dreigt een mismatch met alle gevolgen van dien. 2. Gesteld wordt dat de situatie van K-pabel het gevolg is van een slechtere economische situatie. Hoe moet dit geïnterpreteerd worden? 3. Beantwoording vragen over K-pabel zou plaatsvinden voor het eind van het jaar, wordt dit gehaald? Tot slot merkt de fractie op dat het moeite heeft met deze procedure om de begrotingswijzigingen rechtstreeks op de agenda van de Raad te plaatsen. Het voorstel wordt te laat ontvangen. Daarnaast komt de Bestuursrapportage laat aan de orde. Evenals de laat per ontvangen OZB stukken. Willen we zorgvuldig besluiten kunnen nemen moet ook de kans gegeven worden om goed te kunnen beoordelen. Fractie PvdA - Helder en duidelijk stuk. - De relatie met de begroting 2007 is duidelijk - Jammer dat het laat ontvangen is; de peildatum is 1 september. - Tussenfase verbetering kwaliteitsslag cyclische producten maakt het moeilijk. - Rekenresultaat van 5 miljoen euro stemt hoopvol voor Kadernota 2008 Twee vragen: 1. Aandacht voor taakveld Ruimtelijke Ordening, doelstelling actueel planologisch kader loopt uit de tijd. In 2006 wordt de ontwikkelingsvisie Breda 2020 niet meer vastgesteld. De planning is nu 2007, graag concretere invulling van dit? 2. Geldt ook voor de nota Hoogbouw, graag concreter aangegeven wanneer visie hier over komt? Fractie VVD Sluit zich aan bij de laatste woorden van de CDA fractie, ten aanzien van op het laatst moment aangeboden stukken voor de raad. Zal proberen om een aantal commissies aan te halen aangezien het daar niet meer besproken wordt. 8

9 1. Commissie Bestuur - Veiligheid actieprogramma Heuvel: waak ervoor een zwabberbeleid te voeren. Sfeer is goed, gaat ook om veiligheid en leefbaarheid. Essentiële voorwaarde om dit goed doorzetten. 2. Commissie Mens en Maatschappij; de situatie Noord-Oost baart de fractie zorgen. Er zit geen voortgang in. Vraagt het college dit met spoed aan te pakken. 3. Taakveld sport, privatisering tennis, wordt bedoeld 4 e kwartaal 2006? Inventarisatie. Hoopt op voorstel richting raad binnenkort. 4. Commissie Onderwijs en Economie: OALT 2004, controle niet toereikend door de accountant is uitgevoerd. Hoopt dat het college de accountant aansprakelijk stelt? 5. Aan werkgelegenheidvoorziening is geconstateerd dat van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling reeds 1,8 miljoen uitgegeven. Betekent niet halen van de doelstelling. Punt van zorg en aandacht. 6. K-pabel: vraag over gesteld en antwoord op gekregen. Toch geen volledig beeld. Wanneer ligt Begroting 2007 op tafel zodat totaalbeeld van bedragen en risico s duidelijk zijn. 7. Commissie Bouwen en Wonen Ontwikkelingsvisie 2020, jammer niet in 2006 vastgesteld. Hoopt dat uitstel niet betekent dat college het aan visie ontbreekt. 8. Telefonische bereikbaarheid is interactie tussen bestuur en burgers. Er moet een goede balans gevonden worden. 9. Taakveld Volkshuisvesting: raad smacht naar debat over woonbeleid. Gevraagd wordt dit spoedig te betrachten op het gebied van volkshuisvesting? 10. Via Breda: functie buurtregisseur is vervallen. Aan het college wordt gevraagd waarom? Hoe kunnen we zonder beheervisie en zonder het hebben van een goede buurtregisseur ervoor kunnen zorgen dat alle werkzaamheden in goed overleg tussen buurt en wijk tot stand kunnen komen? Fractie GroenLinks Complimenten voor bestuursrapportage, slag voorwaarts ten opzichte van de vorige. 1. Subsidies, is het geld rechtmatig besteed of ligt het boekhoudkundig? 2. Capaciteitstekort bij Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplan artikel 19 procedure. Wordt er iets aan gedaan om die alsnog actueel te krijgen? 3. Capaciteitstekort om zaken uit te voeren terwijl bij financiën wordt aangegeven dat er lagere personeelslasten zijn geweest waardoor er geld over is. Hoe kan dat? Wethouder Snier In vorige raadsperiode waren we gewend om de bestuursrapportage in de raad te behandelen waarbij alle portefeuillehouders aanwezig waren. Dit lukte nu niet door de tijd. Dat het te laat is komt door de kwaliteit van de Begroting Interne problemen zoals onvoldoende materiaal geleverd in de Maraps heeft geleid tot tijdgebrek voor wat betreft beantwoording van de diensten. Wat dat betreft is een slag gemaakt met de begroting De verwachting die college had met deze bestuursrapportage was om vanuit de controlerende functie politiek tot constatering zou komen. Er zijn nu ca 50 vragen gesteld waarvan sommigen op detailniveau volgens de wethouder en de fracties hebben het recht op een goede beantwoording. Daarvoor vraagt de wethouder om een half uur schorsing. Na enig beraad wordt het onderstaande afgesproken: Wethouder Snier zal proberen om de politieke vragen zelf te beantwoorden. De detailvragen zal hij schriftelijk beantwoorden. Capaciteitsproblemen. De fractie Leefbaar heeft het verband gelegd tussen de braindrain en het verdwijnen van kwaliteit. Dit heeft wel geleid tot het feit dat de gemiddelde leeftijd hierdoor verlaagd is. Bepaalde posities zijn inderdaad opengevallen, maar kwam niet geheel onverwacht. Exacte cijfers ten aanzien van de inhuur van personeel worden meegenomen in de schriftelijke beantwoording. Financiële positie verbeterd of verslechterd. Totaalbeeld nodig waar bestuursrapportage zich niet voor leent. Wat is er aan afwijkingen te melden ten aanzien wat in bestuursrapportage staat. Totale oordeling komt in de jaarrekening terug. 9

10 Grondbedrijf: de reserve zakt naar een dieptepunt. Echter er is geen aanleiding tot ernstige zorgen. Fractie VVD: geen enkel criterium voorhanden voor weerstandsvermogen. Grondbedrijf is geen statisch iets. Feit dat men zich nu geen zorgen maakt, neemt niet weg dat het ooit mis kan lopen door ontbrekende criteria. Fractie PvdA: binnenkort komt dit in de nota Grondbeleid uitgebreid aan de orde. In de presentatie is hier uitvoerig op ingegaan. Er ligt wel degelijk een systeem onder. Discussie over vrije of niet vrij besteedbaar resultaat heeft te maken wat aan geld geoormerkt is. Hangt aan verplichtingen en afspraken die we als rijk maar ook intern gemaakt hebben op verschillende beleidsgebieden. Echt resultaat wordt pas eind van jaarrekening bepaald en komt uit op ca 5 miljoen, waarvan 2,3 miljoen eenmalige uitkering BNG. Dat de stukken te laat ontvangen zijn is inderdaad erg ongelukkig en de wethouder biedt daarvoor dan ook excuses. Wijkontwikkeling Noord Oost. Problemen met voortgang worden onderschreven. Hardnekkige problematiek zoals bijvoorbeeld in de Wisselaar wordt hard aan gewerkt. Wethouder hoopt op korte termijn resultaat te melden en begin 2007 met bewoners hierover te spreken. Ditzelfde geldt voor de problematiek Brede School NO. Problemen geweest ten aanzien van locatie en problemen die ouders hadden met samenvoeging. De wethouder hoopt nog voor de kerst een nadere uitwerking van die Brede School te kunnen presenteren om vervolgens met de drie partijen naar de wijk te kunnen met een plan voor een Brede School op die plek. Ontwikkelingsvisie. College heeft hierover gesproken. Actualisering van kader in de tijd komt in Kadernota 2008 terug. Fractie D66 - Is al gekomen tot een betere naleving van de subsidiewaarden? - ½ miljoen verkeerd ingeboekt t.a.v. Heuvel? - Is een beheersmaatregel opgelegd n.a.v. verdroogde bomen en planten? Beantwoording inzake K-pabel komt schriftelijk. FMO 1,8 miljoen is niet 10 miljoen die in het fonds zit. Gaat uit risicoreserve. Bij coalitie akkoord 2 bedragen uitgesplitst; een bedrag voor Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling, ander bedrag was een reservering die voor risico s opzij is gezet. Wethouder in die bepaalde systeem, gelden uit het taakveld van sociale zaken op andere zaken in gezet, daar kwam het bedrag uit van ca 16 miljoen, wat is opgesplitst in FMO van 10 miljoen en ander bedrag voor risicofonds is gereserveerd. Subsidievoorwaarden. Verschillende initiatieven genomen. Te maken met o.a. verbetering van verordeningen, met vereenvoudigen van regels, verantwoording te versimpelen. Heeft niet alle details op alle terreinen. Toegezegd wordt om hier in schriftelijk beantwoording op in te gaan Heuvel. Tegenvaller van euro met een btw percentage van 19%. Meest actuele informatie gaat om euro met een rekenpercentage van 12,5%. Bedrag ziet u terug in de jaarrekening. In niet alle gevallen kunnen bedragen aangehangen worden. Hete zomer. Algemene regel is dat als bedrag niet wordt uitgegeven, deze besteedt wordt bij de vrijvallende algemene middelen. Het kan voorkomen dat er zelf een voorstel wordt gedaan om bedrag aan te besteden. Dus niet uitgegeven geld gaat naar de algemene middelen, tenzij anders is afgesproken zoals in dit geval aan de orde was. Wat betreft een beheersmaatregel was dit een unieke situatie. Bij weten van de wethouder is de gemeente niet ingedekt tegen dit soort uitzonderlijke situaties. GOA en OALT middelen. Verzocht om aansprakelijkheid accountant aan de orde te stellen. Betreft controle in 2005 uitgevoerd. Toezegging dat dit schriftelijk wordt beantwoord. 10

11 De voorzitter sluit dit agendapunt af met de conclusie dat de vragen die vanavond niet door de wethouder zijn beantwoord, schriftelijk worden beantwoord. Fractie Leefbaar Breda algemene behandeling van dit soort bestuursrapportages voortaan alleen als alle wethouders er zijn. Wethouder Snier: behoefte aan dit soort sterk informatieve vragen graag schriftelijk in te dienen vooraf. Dan nog is er geen garantie voor een 100% antwoord. Pleit voor een uitgebreide schriftelijke vragenronde. Fractie Leefbaar Breda merkt op dat dan ook de rapportage tijdig in het bezit van de commissie moet zijn en daarnaast ook alle portefeuillehouders er dienen te zijn. Voorzitter stelt voor om deze procedure a.s. maandag in de werkgroep cyclische producten te bespreken of mogelijk in het fractievoorzittersoverleg. VII.3. Ter advisering Voorzieningen raads- en commissieleden en collegeleden Fractie GroenLinks prima voorstel, de raad is hiermee op zijn wenken bediend. Fractie Leefbaar Breda - Bij minder dan 9% zakelijk gebruik, is er dan toch bijstelling? - Eenmaal per jaar wordt de laptop ter controle ingeleverd, hoe zit het met privacy van de gebruiker t.a.v. vertrouwelijke zaken? - Komt er nog een instructiemiddag? - Is de vergoeding van 405,75 netto? Fractie VVD - Blij met aanpassing in het voorstel. - Is er bij de tegemoetkoming nog een vorm van bewijsvoering nodig voor de fiscus? - Aanlegkosten voor de internetverbinding, is dat in combinatie met of A en B, of alleen in combinatie met A, kortom gebruik maken van de uitleen van de gemeente? Fractie Breda 97 - Apparatuur zoals deze veroudert snel. Is het mogelijk na afloop van de raadsperiode de apparatuur over te nemen? Of moet de apparatuur na afloop van een periode terug? Fractie D66 - De vragen zoals de fractie VVD gesteld heeft zijn door D66 ook reeds per aan de wethouder gesteld. Gaat de onkostenvergoeding omhoog als je kiest voor een vergoeding zonder daarvoor nota s voor computergebruik te moeten onderleggen. - De maandelijkse termijn is niet echt een prikkel om de investering te doen. - De fractie is blij met de keuze optie Fractie PvdA - Kan het zijn dat er momenteel software mantelcontracten bij de gemeente lopen die mogelijk interessant zijn. Kan daar eventueel nog gebruik van gemaakt worden? Zo ja, kan dat door de gemeente op de apparatuur gezet worden aangezien zelf installeren niet mogelijk is en ben je dan ook in de gelegenheid gebruik te maken van extra programma s die voor de fractie interessant zijn maar niet in het bestaande softwareprogramma zitten. - Belastingssituatie, blijft onzeker. Fractie SP stemt in met het voorstel Wethouder Snier: - De vergoeding van 405,75 op jaarbasis betreft een netto vergoeding en fiscaal component wordt daar van af gehouden, er zitten geen fiscale consequenties aan vast. - vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd - Eveneens wordt een instructiemiddag georganiseerd voor degenen die van de bruikleen gebruik gaan maken. 11

12 - Gezien de huidige regeling en voorzieningen voor raads- commissie en collegeleden is er nu reeds het recht om voor activiteiten gerelateerd aan het raadslidmaatschap voor bijvoorbeeld symposiaen congressen een betaling te vragen aan het college. Ook als men op een andere plek een computercursus wil volgen bestaat de mogelijkheid om daar een verzoek voor in te dienen. - Bewijsvoering is vrij helder. Op moment van zakelijk gebruik dat af te lezen is van wat standaard op de machine beschikbaar is wordt in principe geen bijtelling verwacht. - Mocht iemand overwegen een pc in bruikleen te nemen dan zal een moment van oriëntatie van eisen en wensen plaatsvinden - Vergoedingsoptie: fiscale afdracht vindt in een pseudo-werkgeversverhouding, door de gemeente plaats, is aan een bepaalde vorm van uitkering verbonden. - Aanlegkosten staan los van het wel of niet hebben van een computer in bruikleen. - Overnemen van apparatuur bij veroudering: op dit moment gaat naar verwachting nieuw apparatuur langer mee dan de drie jaar die deze raadsperiode nog duurt. - Wethouder meldt dat de ingangstermijn niet 2006 maar 2007 is, dit staat onjuist in het voorstel. De voorzitter concludeert dat alle fracties positief zijn over het voorstel. VII.4. Ter advisering Vaststelling verordening onroerende-zaakbelastingen Voorzitter deelt mede dat het voorstel dat per post is ontvangen, door het college is gecorrigeerd. Het definitieve voorstel heeft de commissie inmiddels per ontvangen. Fractie SP - Wat wordt bedoeld met de term volgtijdig. - Bij behandeling begroting al gesteld dat zij liever gaan voor de keuze OZB omhoog en andere tarieven minder, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. - Akkoord met voorstel. Fractie CDA - Had al eerder een statement gemaakt over de termijnen. Heeft nu de niet meer kunnen lezen, is er in essentie iets gewijzigd? Fractie GroenLinks - De bevatte nieuwe tarieven, en ten opzichte van het oude raadsvoorstel staat daarin dat het toegestane maximumtarief voor Breda voor niet-woningen 3,40 is en dat wordt 3,43 en gebruiker niet-woningen 2,74 terwijl het maximaal toegestane 2,72 is, is dit correct? Fractie VVD - Vreemd dat de wijziging per achteraf is gekomen. - Positief ten opzichte van de verhogingen conform de inflatiepercentage. - Wat betreft de dienstverlening is de zogenaamde hardheidsclausule niet helemaal duidelijk. Ambtenaren moeten de burger in geval van deze hardheidsclausule hier actief op wijzen. Wethouder Snier - Volgtijdig betekent na elkaar - 2,65% is de afspraak gemaakt in het coalitieakkoord voor loon- en prijscompensatie en deze is behoudens uitzondering afvalstoffenheffing dan ook toegepast. - Wijziging die op laatste moment is toegestuurd heeft te maken met het feit dat ten opzichte van de vorige berekening er minder opbrengst was, wordt voorspeld op duizend euro. Is verdisconteerd conform systematiek wat betekent een aanpassing van de tarieven om zo actueel mogelijk te blijven. - Hardheidsclausule: hoe gaan ambtenaren hiermee om? De heer Verhagen van de afdeling Belastingen licht dit toe. Als er verzoeken hieromtrent binnenkomen, dan neemt de afdeling dat in overweging. De verzoeken verschijnen meestal naar aanleiding van klachten of brieven 12

13 naar aanleiding van bezwaarschriften en worden via de afdeling Belasting voorgelegd aan het college die daarover een beslissing neemt. Fractie Leefbaar Breda neemt het voorstel mee terug. De overige fracties gaan akkoord. VII.5. Ter advisering Verordening Havengelden De voorzitter meldt dat het een financieel technische aanpassing betreft. Fractie Leefbaar Breda - Vindt het jammer dat er geen financiële onderbouwde berekening onder ligt, wat de kosten en opbrengsten zijn. Legt wethouder daarom eigen berekening voor en vraagt zich aan de hand daarvan af of het verstandiger is om het havengeld af te schaffen. Daarom vraagt de fractie aan de wethouder om deze rekensom te bekijken en op basis daarvan in overweging te nemen om het punt van de agenda te halen. - Anders akkoord met voorstel om deze te plaatsen op de verzamellijst. Fractie SP - Het is te prijzen dat nu de juiste tarieven ontvangen zijn. Dat maakt overigens niets uit op het standpunt van de fractie in de raadsvergadering van 2 november jl. De fractie is tegen verhoging van de tarieven. Wethouder Snier - Niet verhogen van de tarieven kost euro. - Zegt toe om nog voor de raadsvergadering een reactie te geven op de rekensom van de fractie Leefbaar Breda. Wellicht dat hier tijdens de raadsvergadering op wordt teruggekomen. De voorzitter stelt vast dat de fracties akkoord gaan met het voorstel om het punt op de verzamellijst van de raad te zetten. VII.6. Ter advisering Afronding traject Intergas Wethouder Snier geeft vooraf eerst een korte toelichting geven op het voorstel. - Een van de onderdelen van het voorstel dat college doet, is dat bij herschikking van aandelen, nog niet helemaal helder was hoe hoog het percentage kopers en verkopers zou zijn. Bij het maken van het voorstel werd uitgegaan dat 12% van de aandelen te koop zou worden aangeboden en 53% van de aandeelhouders zou willen kopen. Bij de laatste aandeelhoudersvergadering hebben zich meer kopers gemeld, o.a. Breda via een consolideringspositie. College heeft het voornemen geuit om bij de herschikking bij te kopen en doet dit voorstel doen aan Raad. Dat betekent dat het netto investeringsbedrag lager is omdat we dan minder kunnen kopen wat betreft het voteringsvoorstel. De bezitting van de Holding (o.a. het gebouw van Intergas in Oosterhout) nog niet meegeteld waren in het aandeel en dit blijkt nu 24 miljoen euro waard te zijn, onafhankelijk gewaardeerd door Deloitte. - Minder kunnen kopen, maar 50 duizend meer uit geven wanneer we volgens het voterings voorstel aandelen op kopen. - Splitsingswet en onzekerheden hieromheen betreffen stap 3 en 4, t.w. fusie en verkoop. Nog niet veel duidelijkheid over wat gaat gebeuren. Of dit fusie met NRE de weg zal staan is moeilijk te zeggen - Wanneer geen verkoop van 49% plaatsvindt en Intergas ook niet fuseert zal de gemeente een sterkere positie in het bedrijf Intergas gaan verwerven. - Financiering is gedekt omdat relatie is gelegd naar herkapitalisatiegelden en de aankoop van extra aandelen. Intergas zal naar verwachting een goede investering zijn met behoorlijk rendement van ca 8 a 9% - Wanneer 8,5 miljoen ontvangen wordt, zal naar verwachting eind van het jaar zijn. Fractie GroenLinks - Verbaasd dat aandelen bijgekocht zullen worden, ongeacht of het wel of geen goede investering is. Niet helder hoeveel aandelen bijgekocht zullen worden en wat dit betekent voor 13

14 de uiteindelijke positie in een gefuseerde Intergas/NRE. hebt Zelfs met bijkopen zal de positie van verder onder de 1%. Wat is het verschil tussen een bedrijf waarin je een belang van 0.75% hebt of een belang van 1%. Het zal vrij weinig inbreng hebben. - Opmerking waarschijnlijk dit jaar, betekent dat dit geldt als absolute voorwaarde voor de jaarrekening 2006 en dus kadernota Tenzij afgeweken wordt van vaste systematiek? Dit zou wel uitgesproken moeten worden. - Wat is nieuwe situatie zowel voor als na fusie en financiering? Fractie Breda 97 - akkoord met verzoek om college te machtigen. Reden is omdat door dit open einde het niet mogelijk is om nu adequaat te handelen. Met toelichting gegeven door wethouder moet de kans gegeven worden om de voorgenomen stappen adequaat uit te voeren. Fractie D66 - fusie zou toch überhaupt door gaan? - Het gaat om een aandeel in een klein energiebedrijf op een onzekere markt. - In dubio omdat aandeel verkopen zou 4,5 miljoen opleveren en de belangrijkste reden is de regionale binding. - De fractie heeft zijn twijfels over nut en noodzaak van deze investering. Fractie PvdA - Gunstig is dat dividend kan hoger zijn omdat het bedrijf weliswaar klein is, maar op een prettige markt. - De te nemen stappen zijn niet onlogisch - Blijft interessante investering omdat als fusie niet doorgaat er toch nog goede aandelen zijn. - De fractie gaat akkoord met het voorstel. Zal gunstig uitpakken omdat het te verwachten dividend uiteindelijk hoger is dan we nu krijgen omdat er meer aandelen zijn. Fractie CDA - Heeft een gemengd beeld gekregen naar aanleiding van de toelichting van de wethouder - Ambitie was in eerste instantie om alles te verkopen, nu niet meer, daarom wordt het college gevraagd welke ambitie zij nastreeft. - Alle ontwikkelingen zijn een logisch van de liberalisering van de energiemarkt. Daarom voorzichtig mee omgaan, gevaren zoals ongebreidelde prijsstijgingen liggen op de loer. - Hoe zit het bij privatisering met onderhoud en levering van de bestaande diensten? - Riciso s kunnen afgedekt worden door meerderheidsbelang van de overheid. - Sterkere overheidspartij kan als aandeelhouder met aanmerkelijk belang deelnemen in de sturing van het toekomstig leveringsbedrijf. Kern zit m in het bundelen van bestuurlijke kracht. - CDA is voorstander om alle aandelen bij de eerste beste gelegenheid van de hand te doen. Fractie SP - Is principieel tegen overdragen nutsbedrijven naar de markt. - Een bedrijf wat jarenlang goed en goedkoop geleverd is de dupe van het verhaal. - Stemt in met voorstel van het college ondanks de onduidelijkheden. Fractie Leefbaar Breda - Is het eens met de fractie SP en is eveneens geen voorstander van privatisering van nutsbedrijven. Echter globalisering is nu eenmaal aan de orde. - Kan zich vinden in wat hier besloten gaat worden. Fractie VVD - Staat achter het voorstel maar is niet onder de indruk van het belang wat wordt uitgebreid, dat blijft miniem. - Wacht af waar wethouder mee terugkomt in Kadernota Verwacht dat geld op duurzame manier ter beschikking wordt gesteld. Zodat goed om wordt gegaan met gemeenschapsgeld. Wethouder Snier: - Bij begrotingsbehandeling al gesproken over 8,5 miljoen en toen is gezegd om strakker aantal afspraken te hanteren. Een daarvan was dat meevallers bij de jaarrekening bij elkaar komen. Dus mocht e.e.a in januari geregeld zijn dan wordt het bij de Kadernota 2008 betrokken. 14

15 - Bijkopen: percentages staan in het voorstel. Deze zijn niet hoog. Logisch uitvloeisel van voteringsvoorstel. Zit nog wel stukje onzekerheid in. Stel dat het aantal kopers afneemt en meer te kopen aandelen beschikbaar komen. Gaan we dan nog meer aandelen kopen als dit zich voordoet? Luisterend naar de diverse standpunten is er nog geen lijn in advies van de fracties. - Breda kan op eigen kracht onvoldoende brede borst maken in de aandeelhoudersvergadering, daarom wordt samengewerkt met 3 gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Tilburg. - De vorige keer is gevraagd om de wensen en bedenkingen van de commissie en na de vergadering had wethouder wel het gevoel dat aankopen van aandelen aan de orde was. En dat aandeelpositie gehouden moest worden, vandaar dit voorstel Tweede termijn: Fractie GroenLinks - voorspelde nieuwe percentage na aankoop staan niet in het stuk en die zijn wel degelijk van invloed op het eindpercentage. Hoogte van percentage geeft namelijk enig zicht of het nuttig is om nu extra aandelen bij te gaan kopen. Belangrijk om aankoop stap te kunnen beoordelen. Fractie D66 - Sluit zich aan bij de vraag van de fractie GroenLinks en zou graag voor de raadsvergadering de toelichting van de wethouder op schrift willen ontvangen met het scenario van opbrengst en rendement en argumentatie om op basis daarvan goed te kunnen beoordelen en onthoudt zich dus van stemming. Fractie PvdA - Vindt het ook interessant om aan het eind van het traject te kunnen zien wat de uitkomsten zijn geweest. Fractie CDA - Technisch traject waarvan op basis van scenario s stappen gezet worden. Hiermee kan je van te voren bepalen wat je wil bereiken, dus met achteraf horen wat de uitkomst is schiet je niets op. Het gaat om een zakelijke handeling - Blijft voor sterkere overheidspartij groter dan 5% en daarom blijft de fractie bij de suggestie om de aandelen van de hand te doen aan andere overheidspartij. Wethouder Snier - Het percentage waar de fractie GroenLinks om vraagt, is exclusief de herschikking maar dit zal geen verdubbeling van percentages zijn. - Op de vraag van de fractie GroenLinks wat het belang is van de 0,05% extra antwoordt de wethouder dat het college tot dit voorstel is gekomen omdat zij deze wens in de vorige commissie meende te bespeuren. - Waar het uiteindelijk voteringsvoorstel op uitdraait was ook niet bekend en was het resultaat van iets waar slechts een kleine rol in gespeeld is, dus dat slechts 12% wil verkopen betekent dat de spoeling erg dun is. - Er was niet voorgenomen om een besluit te nemen om alleen maar te kopen wanneer er veel te koop was. Er kunnen niet meer aandelen gekocht worden vanwege het voteringsvoorstel. De keuze moest gemaakt worden zonder dat bekend was hoeveel het zou worden. - Je zou kunnen zeggen dat het een stukje reparatie is van je structurele minder opbrengst die je krijgt doordat je meedoet aan die minderheidsprivatisering. Hier geldt het argument dat het geen slechte belegging is. Economische argument was geen leidend argument. Het leidend argument was dat het college meende te bespeuren dat er behoefte was om regionale binding vorm te geven. - Wethouder zegt de fractie GroenLinks toe dat er een schriftelijke toelichting komt. 15

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie