VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F. Szablewski PvdA Dhr. B. Driehuijs Pvda Mw. I. Verkuijlen CDA Dhr. F. Gansevoort CDA Dhr. A. Arbouw VVD Dhr. F. van Overveld VVD Mw. H. van Maanen VVD Dhr. F. Vergroesen SP Dhr. K. Gouka SP Dhr. H. Creemers SP Mw. M. Vossenaar Breda 97 Dhr. P. van Yperen Breda 97 Dhr. D. Vuijk Breda 97 Dhr. S. Akinci GroenLinks Mw. R. Verweijmeren GroenLinks Dhr. S. Houweling GroenLinks Mw. S. Boelema D66 Dhr. B. Vos D66 Dhr. J. Boer Leefbaar Breda Dhr. J. Leunisse Leefbaar Breda Dhr. J. Stubenitsky Leefbaar Breda Aanwezige Collegeleden: Wethouder Snier Wethouder Willems Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2007, voorzitter, griffier 1

2 I.Opening en mededelingen van de voorzitter Omdat de heer P.H. Scheltens deze avond verhinderd is zal mevrouw I. van Hasselt-Blankers vanavond optreden als voorzitter. II.Aanmelding insprekers Er hebben zich geen insprekers gemeld. III.Vaststellen agenda - Tweede Bestuursrapportage 2006 staat vanavond op de agenda en is de commissie los van de agendastukken nagezonden. Het punt zou in eerste instantie integraal in alle commissies besproken worden maar vanwege tijdgebrek vindt het nu alleen in de commissie Bestuur plaats. Leden van de overige commissies zijn in dat verband ook uitgenodigd voor deze vergadering. - Fractie VVD - Dienstverlening staat als bespreekpunt geagendeerd. De fractie vindt het echter een uitermate belangrijk stuk dat zij ervoor pleit om dit als adviespunt te behandelen. Wethouder Willems reageert hierop dat het verstandig is dit als collegestuk vast te stellen aangezien het een uitvoering is van de hoofdlijnen van beleid van dit. De voorzitter geeft aan dat de vorm van behandeling van het voorstel aan de orde komt wanneer het punt besproken wordt. Zij zal de commissie in ieder geval in 2 termijnen laten spreken. IV.Rondvraag a. vragen van commissieleden De heer Gansevoort heeft twee vragen. 1. Rampenbestrijdingsoefening is pas aan de orde geweest. Kan de evaluatie hiervan aan de orde komen in deze commissie. 2. Inkoopbeleid is al eerder aan de orde geweest en eveneens besproken bij de VNG. Graag een keer agenderen voor deze commissie. Wethouder Snier antwoordt dat - hij toezegt de evaluatie van de rampenbestrijding in deze commissie zal laten agenderen. - in navolging op wh. Willems geldt hier ook dat inkoop gaat om een uitvoeringstaak van het college. Wanneer de nota door het college is vastgesteld zal deze ter kennisname worden aangeboden aan de commissie die, indien dat nodig wordt geacht, deze alsnog als bespreekpunt kan laten agenderen. De heer Szablewski heeft een opmerking naar aanleiding van zijn voorstel om een brief inzake de voetbalwet te sturen aan de formateur van het kabinet. Gezien de ontwikkelingen lijkt het nu niet meer nodig om een brief te schrijven.. b. stand van zaken openstaande toezeggingen Er zijn geen opmerkingen over de openstaande toezeggingen. Twee punten zijn vanavond aan de orde. De overige punten komen in het nieuwe jaar pas aan de orde. 2

3 VII.Advies en Bespreekstukken VII.1. Ter bespreking Programma Dienstverlening De voorzitter stelt na twee termijnen vast dat commissie in meerderheid bespreking voldoende vindt. De fracties die hier anders over denken (VVD, LB en CDA) hebben de mogelijkheid om in de raadsvergadering van 14 december a.s. aan agenderingsvoorstel te doen. Tussentijdse mededeling van de voorzitter inzake de Vrijwilligerspenning. Deze is vanavond uitgereikt aan: - De heer Lamou, voorzitter van de Stichting Marokkanen Breda; - Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Ideefix. Zij worden namens de commissie van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. VII.2. Ter bespreking Tweede Bestuursrapportage 2006 Besluit: n.v.t. VII.3. Ter advisering Voorzieningen raads- en commissieleden en collegeleden Besluit: Alle fracties gaan akkoord met het voorstel. VII.4. Ter advisering Vaststelling verordening onroerende-zaakbelastingen Besluit: De fractie Leefbaar Breda neemt het voorstel mee terug, de overige fracties zijn akkoord. VII.5. Ter advisering Verordening Havengelden Besluit: Alle fracties gaan akkoord met het voorstel VII.7. Ter advisering Afronding traject Intergas Besluit: CDA PvdA D66 VVD Leefbaar Breda GroenLinks Breda 97 SP - tegen - voor - onthoudt zich / graag nog mondelinge toelichting op schrift. - neemt voorstel terug naar de fractie - neemt voorstel terug naar de fractie - neemt voorstel terug naar de fractie - voor - voor I.Sluiting Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen hartelijk voor ieders inbreng en sluit de vergadering om uur. 3

4 BIJLAGE Bij de besluitenlijst van de raadscommissie Bestuur van 7 december 2006 VII.1. Ter bespreking Programma Dienstverlening Fractie Breda 97 heeft een aantal gedachten hiervoor: - Hoe zal het college bij 2000 ambtenaren en bestuurders de dienstverlening zoals zij dat zien tussen de oren krijgen? - Zaken als digitalisering en optimalisering zoals formulieren en producten klantvriendelijker maken etc. zijn tastbaar en controleerbaar en daarop kan worden afgerekend. - Zwakke schakel zal vermoedelijk het menselijk contact blijven: hoeveel geduld en vriendelijkheid en deskundigheid kunnen medewerkers opbrengen en hoe kan dit gestimuleerd, gecontroleerd worden en eventueel afgedwongen. Gaat om attitude. - Gevraagd wordt strikt vast te houden aan halfjaarlijkse rapportage aan deze commissie. Fractie PvdA - Omslag van aanbod- naar vraaggericht werken is goed. - Waardering voor project rechtvaardigheid, met als doelstelling verbetering van de juridische kwaliteitszorg en naleving van de wetten - Wil graag blijven monitoren hoever we zijn en welke elementen meespelen. - Van belang is om niet alleen aan ambtenaren maar ook aan de commissies en raad eisen te stellen. Welke doelen stellen we ons zelf? Burgers hebben het over ons allemaal als het gaat om overheid, dus we zijn allen verantwoordelijk voor een goede dienstverlening. - De fractie wacht af hoe de praktijk zich ontwikkelt en geeft een pluim aan het college met de voortvarende manier waarop zij omgaat met dienstverlening. Fractie CDA, enkele opmerkingen en suggesties. - Klanttevredenheid is een van de belangrijkste zaken van het kwaliteitsproces. - Betreft echter alleen contactprocessen en niet echt inhoud van dienstverlening, terwijl dit juist erg belangrijk is. De fractie krijgt vaak signalen dat gebrek aan integraliteit zwaar valt bij de burgers en empathie wordt vaak gemist. Hoopt dat de rekenkamer hier dieper op in zal gaan bij haar onderzoek naar de communicatie. - Cultuur is belangrijk. Hoe krijg je een klantgerichte attitude voor elkaar. - Met digitalisering worden vaak kwetsbare groepen als ouderen en sociaal zwakkeren die geen pc in huis hebben, niet bereikt. - Met klantgerichtheid moet rekening houden als selectiecriterium als het gaat om aantrekken van nieuwe medewerkers. - Een call centre dat zelfs op zondag open zou zijn, vindt de fractie geen goed idee aangezien er ook een moment van rust zou moeten zijn. - Onderzoek naar verruimen van de openingstijden Bibliotheekvestigingen, lijkt geen reële mogelijkheid. - Ambitieus opgesteld, is dit wel terecht, reëel met huidige koplopergroep van 25? - In de onlangs besproken Begroting werd gewezen op het komende programma. Daarom werd uitgegaan van adviesrol van de commissie. - Efficiencyverhaal is goed maar dienstverlening moet primair in orde zijn, dus formatie goed bekijken. - Voortgangsrapportage is dan ook gewenst aangezien de raad mede wordt aangesproken op de dienstverlening. - Bij de ambitie om in zo duidelijk mogelijk Nederlands brieven te beantwoorden graag zo veel mogelijk vaktermen voorkomen Fractie D66 - Positief verhaal en de fractie is dan ook erg enthousiast. - Goede principes zoals meer via internet regelen met als gevolg dat er meer tijd over is om mensen die wel naar de balie komen zo goed mogelijk te helpen. - Service norm is inderdaad ambitieus en dat siert het college. 4

5 Fractie VVD - Vanaf hoofdstuk 8 van het programma gaat het inderdaad om invulling van de uitvoering. De raad heeft echter wel zeggenschap en moet besluiten wat de missie van dienstverlening is. Dus vaststellen door de Raad. - Geen regels opleggen en stellen aan burgers terwijl de gemeente het zelf niet zo nauw neemt met dezelfde regels. - Blij met concreet stuk, met name tabel 6 geeft aan welke doelen gesteld zijn. - Prima missie: streven naar snelle, vriendelijke en deskundige dienstverlening, merkbaar beter en beter meetbaar. Hierbij wordt gemist het gedeelte wat de klant centraal stelt. - Doelen die gesteld zijn, zijn concreet. Maar het gaat ook om attitude: hoe je omgaat met mensen is ook een doelstelling. Goed opletten bij een selectieprocedure. - Top 25 is weinig ambitieus, gestreefd zou moeten worden naar top In de website wordt ook geld gestoken, is dit een onderdeel van dienstverlening en in welk opzicht? Fractie GroenLinks - Goed, breed en ambitieus plan met duidelijke prioriteiten. - 70% telefoonbeantwoording binnen 3x is niet al te ambitieus - 10 tot 20 producten op de website is nogal mager, zou meer moeten kunnen zijn. - Kader is gesteld door Raad, dit is de uitwerking, dus wat de fractie betreft, ter bespreking en niet ter advisering. Fractie Leefbaar Breda - Door de braindrain van enkele jaren terug blijkt regelmatig dat er niet altijd kennis is van zaken. - Belonen zou goed zijn; daarentegen zou bedrijf de pijn moeten voelen als target niet gehaald wordt. - Ambitie zou minstens 25 e moeten zijn, maar van de 9 e stad van Nederland mag meer verwacht worden. - Ambitieus stuk waar al lang om gevraagd is en gezien dat het politiek belangrijk is zou het als adviespunt in de raad moeten worden behandeld. Fractie SP - Enthousiast over het plan dienstverlening. - Doordat de burger meer zelf digitaal kan regelen, komt er meer tijd aan de balie vrij voor mensen die minder kundig zijn op dat gebied. - Telefonische bereikbaarheid van 24/7 is wellicht niet nodig als je ook digitaal bereikbaar bent. Wethouder Willems - Als het gaat om de cultuurverandering dan is het een kwestie van dit gewoon te doen en elkaar aanspreken op zaken. Goed vraaggericht denken en werken. - Voor praktische zaken en afrekenbare doelstelling gekozen - Meting vindt elke drie maanden plaats. - Allen die met dienstverlening te maken hebben kun je hierop aanspreken op de afgesproken normen. - Te maken met versterken van kwaliteit van medewerkers. - Suggestie van de PvdA om klanten in een panel te betrekken is een goede. Zal een prima feedback geven. Zou moeten gaan om een gemêleerd panel van jong en oud met verschillende achtergronden en culturen, dus breed samenstellen. - Een tweetal zaken is reeds digitaal beschikbaar, te weten een uittreksel uit het bevolkingsregister en het doorgeven van een verhuisbericht. - Op korte termijn zal daaraan toegevoegd worden: het melden van grofvuil en de aanvraag kapvergunning. - Betaling moet straks ook via die site gaan velopen. - Decentrale dienstverlening en de rol van bibliotheken moet nog uitgewerkt worden. - 70% van binnenkomende telefoontjes maximaal 3x doorverbinden. Er blijft nu eenmaal een aantal schijven zitten tussen de beller en de uiteindelijke bestemming. - Belonen als het goed gaat, kritisch zijn als het verkeerd loopt. En bespreekbaar maken als het niet lukt om aan de norm te voldoen. 5

6 - Normgedachte moet zijn dat een inkomend telefoongesprek voorrang heeft op hetgeen waar je mee bezig bent. - Rapportage; in de notitie is de toezegging gemaakt dat er halfjaarlijks gerapporteerd zal worden. - Advies of bespreekstuk? Toen besproken, is een uitvoeringsprogramma waarvoor het college verantwoordelijkheid draagt. Het bevreemdt de wethouder dat de raad hierover alsnog een besluit wil nemen. Tweede termijn Fractie Breda 97 - Behandeling van het stuk kan wat de fractie betreft blijven bij deze bespreking. - Duidelijke beantwoording en een duidelijke verbetering van service. - Aandacht voor kwaliteit en met de nodige mededelingen naar buiten treden. - Nauw betrokken blijven en graag door de wethouder op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. - Sluit aan bij de suggestie van de PvdA om een klantenpanel op te zetten. Fractie SP - Heeft niet kunnen terugvinden of er ook sancties richting gemeente zijn bij te late beantwoording na de termijn van 6 weken. Fractie PvdA - Bespreekpunt is voor de fractie akkoord, betreft een uitvoeringszaak van het college. - Niet streven naar cultuurverandering, maar verbetering. Fractie CDA - Graag wel een adviesstuk en behandeling in de raad, omdat het een belangrijk onderwerp is, niet alleen voor de burgers maar ook als signaal richting het ambtelijk apparaat. - Inhoud van de beslissingen hangt wel samen voor de burger en is dan ook van belang. Fractie VVD - College zegt vaak dat de kern van verhaal vraaggericht werken is en goede attitude naar de klant. Echter dit is niet in de missie en de doelstellingen opgenomen. Waarom niet? - Ten aanzien van bespreking van het punt. Het college heeft gezegd nog met een plan richting raad te komen. Doelstellingen zijn niet concreet en vrij algemeen daarom alsnog duidelijke doelstellingen vastleggen. Fractie Leefbaar Breda - Door er in de raad aandacht aan te geven zullen burgers weten dat dit aan de orde is en de gemeente kunnen aanspreken op zaken. Ambtenaren worden betaald voor hun dienstverlening en daar hebben de ambtenaren recht op. - In het bedrijfsleven werkt het belonen c.q. straffen stimulerend. Wethouder Willems antwoordt op de gemaakte vragen en opmerkingen: - in de richting van SP: afwachten van wet Dwangsom die in werking treedt zodra de Kamer deze gereed heeft. Dit geeft de mogelijkheid om sancties te stellen of om mensen te belonen als gemeente in gebreke blijft bij hun dienstverlening. - In de begroting is het programma dienstverlening neergezet met doelstelling en missie. Uitgangspunt staat centraal in nota dienstverlening is het leveren van producten en diensten, op een wijze die aansluit op de vraag en verwachting van de klant en ook in de cultuurverbetering die er is. - Ten aanzien van het kwaliteitsverlies door de braindrain is het zo dat alle lagen uit de organisatie hier gebruik van hebben gemaakt. Dus niet alleen de specialisten op bepaald gebied. Fractie VVD haakt hierop in en meldt dat in de commissie Bestuur van 29 november aan de burgemeester een evaluatie van de reorganisatie is gevraagd. Hij hoopt over dit aspect terug te lezen in de evaluatie. 6

7 VII.2. Ter bespreking Tweede Bestuursrapportage 2006 Het college stelt n.a.v. deze rapportage enkele begrotingswijzigingen voor. Deze staan niet geagendeerd (niet tijdig beschikbaar) maar gaan rechtstreeks naar de raadsagenda. Fractie Breda 97 Goed beeld van reilen en zeilen. Door de plussen en minnen laat men zien waar de prioriteiten liggen. Ongewenste vertragingen of financiële missers zijn te verklaren. In de besluiten van deze bestuursrapportage kan de fractie zich herkennen. De fractie heeft een aantal vragen: 1. Opvallend is dat vaak wordt genoemd capaciteitsproblemen of geen extra inzet personeel mogelijk. Is hierdoor de werkdruk sterk toegenomen? Is er sprake van een tekort aan arbeidskracht? Hoe staat het met inhuur van personeel in vergelijking met voor de reorganisatie? Zijn de kosten hiervoor toe- of afgenomen? 2. Ten aanzien van het taakveld publiekszaken geeft softwareontwikkelingen van de OZB problemen, elke maand uitstel kost geld. Hoe is de stand van zaken en welke verliezen denkt het college te lopen? 3. Overzicht actuele bestemmingsplanprocedures wordt gemist. Met een actueel overzicht kunnen veel vragen op dit gebied worden voorkomen. 4. Wanneer is het nieuwe categoriebesluit artikel 19, punt 2 waarmee het college voor de bouwinitiatieven verkorte procedures wil bevorderen, naar de Raad gestuurd? Fractie Leefbaar Breda heeft niet zoveel opmerkingen, alleen de vragen: 1. Hoe zit het met de braindrain, het komt regelmatig voor? 2. OALT gelden - moet de 655 duizend euro terugbetaald worden? 3. Laatste stand van zaken over Intergas. Fractie D66 Door de toenemende vraag naar transparantie is de Bestuursrapportage zo belangrijk. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om te controleren of de wethouder met zuinig gebruik van belastinggeld het politieke programma naar behoren uitvoert. Deze bestuursrapportage is naar de mening van D66 slecht. Er staan veel gegevens in maar weinig informatie. De fractie noemt daarbij 4 voorbeelden ter verduidelijking waarover vragen zijn gesteld die niet beantwoord worden: grondbedrijf, ruimtelijke ordening, voegvulling op Markt en politieke prioriteiten en investeringen. De fractie ziet geen nut in een bestuursrapportage als tussentijdse evaluatie wanneer vragen worden afgeschoven en verwezen wordt naar de jaarrekening. Een aantal vragen: 1. Beheersing van grootschalige projecten en infrastructuur vraagt extra aandacht, met name de controle op aanbestedingsresultaten kredietbewaking en de naleving van subsidievoorwaarden. Welke maatregelen heeft de wethouder genomen voor de beheersing van deze subsidievoorwaarden? 2. Heuvel: project was financieel rond, nu blijkt een tegenvaller van een half miljoen. Wat zijn de consequenties voor de voortgang? voor stimulering breedtesport kan de wethouder een inschatting maken hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk betaald moet worden? 4. Onzekerheid ten aanzien van de opbrengsten. Een aantal artikel 19 procedures wordt vertraagd. Risico 3 miljoen. In hoeverre wordt het risico groter naarmate de prioriteiten voor de artikel 19 procedures vertragen. 5. Uiteindelijk resultaat weinig vrije middelen, voorbeeld was een half miljoen tot 3,1 miljoen bij presentatie van de jaarrekening. De accountant heeft geadviseerd om daar een betere controle en analyse op te doen. Is dat inmiddels gelukt? 6. Onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen. Onderhoudsvoorzieningen zijn nog gebaseerd op de plannen van Nu 14 miljoen voor beschikbaar terwijl er een groter bedrag benodigd is. Wat is de stand van zaken? 7. Hete zomer - er is verdroogd aan bomen en planten, terwijl er ternauwernood beschikbaar was gesteld. Welke beheersmaatregelen heeft de wethouder Financiën opgelegd aan zijn collega Buitenruimte om dit in de toekomst te voorkomen? 7

8 Fractie SP 1. In Bestuursrapportage wordt uitgegaan van rekeningresultaat van 9 miljoen. Welk gedeelte is ontstaan door het niet uitvoeren van geplande werkzaamheden? 2. Wat blijft er over van de vrij besteedbare 5 miljoen? 3. Wanneer verwacht de gemeente de 8,5 miljoen van Intergas en wat gaat er met het geld gebeuren? 4. Evaluatie Veiligheidshuis in voorjaar Wordt daarin aangegeven wanneer resocialisatie doelen wel gehaald worden? 5. In hoeverre is er voor tegenvallers in de kosten van de WMO gereserveerd? 6. Wanneer verwacht de gemeente meer te weten over de penibele situatie van K-pabel? 7. In het OV terminal complex wordt nu gerekend met 130 woningen in plaats van 50. Hoeveel hiervan komen in de bereikbare sector? Fractie CDA Heeft gemengde gevoelens over de bestuursrapportage. Enerzijds verheugd met de bereikte verbetering. Opgaande lijn is opgezet om cyclische processen te verbeteren. Dit biedt goed perspectief bij totstandkoming bij de Kadernota Complimenten aan degenen die dit hebben opgezet. Desondanks blijven er nog verbeterpunten ten aanzien van de bestuursrapportage over. In de werkgroep cyclische producten zal e.e.a. geëvalueerd worden, zowel Bestuursrapportage als Begroting. Een aantal bemerkingen van de fractie: - Cijfers hebben een onduidelijke samenhang, relatie tussen doelstelling, prestatie-indicatoren en cijfers ontbreekt. - Risico s komen onvoldoende tot uiting, soms wordt niets genoemd, soms alleen het bedrag. - Ondanks artikel 41 vragen wordt er niets genoemd over K-pabel. De fractie heeft de volgende vragen: 1. Risico WMO wordt onderbelicht. Is onderzocht hoeveel mensen potentieel gebruik gaan maken van de WMO? Er dreigt een mismatch met alle gevolgen van dien. 2. Gesteld wordt dat de situatie van K-pabel het gevolg is van een slechtere economische situatie. Hoe moet dit geïnterpreteerd worden? 3. Beantwoording vragen over K-pabel zou plaatsvinden voor het eind van het jaar, wordt dit gehaald? Tot slot merkt de fractie op dat het moeite heeft met deze procedure om de begrotingswijzigingen rechtstreeks op de agenda van de Raad te plaatsen. Het voorstel wordt te laat ontvangen. Daarnaast komt de Bestuursrapportage laat aan de orde. Evenals de laat per ontvangen OZB stukken. Willen we zorgvuldig besluiten kunnen nemen moet ook de kans gegeven worden om goed te kunnen beoordelen. Fractie PvdA - Helder en duidelijk stuk. - De relatie met de begroting 2007 is duidelijk - Jammer dat het laat ontvangen is; de peildatum is 1 september. - Tussenfase verbetering kwaliteitsslag cyclische producten maakt het moeilijk. - Rekenresultaat van 5 miljoen euro stemt hoopvol voor Kadernota 2008 Twee vragen: 1. Aandacht voor taakveld Ruimtelijke Ordening, doelstelling actueel planologisch kader loopt uit de tijd. In 2006 wordt de ontwikkelingsvisie Breda 2020 niet meer vastgesteld. De planning is nu 2007, graag concretere invulling van dit? 2. Geldt ook voor de nota Hoogbouw, graag concreter aangegeven wanneer visie hier over komt? Fractie VVD Sluit zich aan bij de laatste woorden van de CDA fractie, ten aanzien van op het laatst moment aangeboden stukken voor de raad. Zal proberen om een aantal commissies aan te halen aangezien het daar niet meer besproken wordt. 8

9 1. Commissie Bestuur - Veiligheid actieprogramma Heuvel: waak ervoor een zwabberbeleid te voeren. Sfeer is goed, gaat ook om veiligheid en leefbaarheid. Essentiële voorwaarde om dit goed doorzetten. 2. Commissie Mens en Maatschappij; de situatie Noord-Oost baart de fractie zorgen. Er zit geen voortgang in. Vraagt het college dit met spoed aan te pakken. 3. Taakveld sport, privatisering tennis, wordt bedoeld 4 e kwartaal 2006? Inventarisatie. Hoopt op voorstel richting raad binnenkort. 4. Commissie Onderwijs en Economie: OALT 2004, controle niet toereikend door de accountant is uitgevoerd. Hoopt dat het college de accountant aansprakelijk stelt? 5. Aan werkgelegenheidvoorziening is geconstateerd dat van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling reeds 1,8 miljoen uitgegeven. Betekent niet halen van de doelstelling. Punt van zorg en aandacht. 6. K-pabel: vraag over gesteld en antwoord op gekregen. Toch geen volledig beeld. Wanneer ligt Begroting 2007 op tafel zodat totaalbeeld van bedragen en risico s duidelijk zijn. 7. Commissie Bouwen en Wonen Ontwikkelingsvisie 2020, jammer niet in 2006 vastgesteld. Hoopt dat uitstel niet betekent dat college het aan visie ontbreekt. 8. Telefonische bereikbaarheid is interactie tussen bestuur en burgers. Er moet een goede balans gevonden worden. 9. Taakveld Volkshuisvesting: raad smacht naar debat over woonbeleid. Gevraagd wordt dit spoedig te betrachten op het gebied van volkshuisvesting? 10. Via Breda: functie buurtregisseur is vervallen. Aan het college wordt gevraagd waarom? Hoe kunnen we zonder beheervisie en zonder het hebben van een goede buurtregisseur ervoor kunnen zorgen dat alle werkzaamheden in goed overleg tussen buurt en wijk tot stand kunnen komen? Fractie GroenLinks Complimenten voor bestuursrapportage, slag voorwaarts ten opzichte van de vorige. 1. Subsidies, is het geld rechtmatig besteed of ligt het boekhoudkundig? 2. Capaciteitstekort bij Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplan artikel 19 procedure. Wordt er iets aan gedaan om die alsnog actueel te krijgen? 3. Capaciteitstekort om zaken uit te voeren terwijl bij financiën wordt aangegeven dat er lagere personeelslasten zijn geweest waardoor er geld over is. Hoe kan dat? Wethouder Snier In vorige raadsperiode waren we gewend om de bestuursrapportage in de raad te behandelen waarbij alle portefeuillehouders aanwezig waren. Dit lukte nu niet door de tijd. Dat het te laat is komt door de kwaliteit van de Begroting Interne problemen zoals onvoldoende materiaal geleverd in de Maraps heeft geleid tot tijdgebrek voor wat betreft beantwoording van de diensten. Wat dat betreft is een slag gemaakt met de begroting De verwachting die college had met deze bestuursrapportage was om vanuit de controlerende functie politiek tot constatering zou komen. Er zijn nu ca 50 vragen gesteld waarvan sommigen op detailniveau volgens de wethouder en de fracties hebben het recht op een goede beantwoording. Daarvoor vraagt de wethouder om een half uur schorsing. Na enig beraad wordt het onderstaande afgesproken: Wethouder Snier zal proberen om de politieke vragen zelf te beantwoorden. De detailvragen zal hij schriftelijk beantwoorden. Capaciteitsproblemen. De fractie Leefbaar heeft het verband gelegd tussen de braindrain en het verdwijnen van kwaliteit. Dit heeft wel geleid tot het feit dat de gemiddelde leeftijd hierdoor verlaagd is. Bepaalde posities zijn inderdaad opengevallen, maar kwam niet geheel onverwacht. Exacte cijfers ten aanzien van de inhuur van personeel worden meegenomen in de schriftelijke beantwoording. Financiële positie verbeterd of verslechterd. Totaalbeeld nodig waar bestuursrapportage zich niet voor leent. Wat is er aan afwijkingen te melden ten aanzien wat in bestuursrapportage staat. Totale oordeling komt in de jaarrekening terug. 9

10 Grondbedrijf: de reserve zakt naar een dieptepunt. Echter er is geen aanleiding tot ernstige zorgen. Fractie VVD: geen enkel criterium voorhanden voor weerstandsvermogen. Grondbedrijf is geen statisch iets. Feit dat men zich nu geen zorgen maakt, neemt niet weg dat het ooit mis kan lopen door ontbrekende criteria. Fractie PvdA: binnenkort komt dit in de nota Grondbeleid uitgebreid aan de orde. In de presentatie is hier uitvoerig op ingegaan. Er ligt wel degelijk een systeem onder. Discussie over vrije of niet vrij besteedbaar resultaat heeft te maken wat aan geld geoormerkt is. Hangt aan verplichtingen en afspraken die we als rijk maar ook intern gemaakt hebben op verschillende beleidsgebieden. Echt resultaat wordt pas eind van jaarrekening bepaald en komt uit op ca 5 miljoen, waarvan 2,3 miljoen eenmalige uitkering BNG. Dat de stukken te laat ontvangen zijn is inderdaad erg ongelukkig en de wethouder biedt daarvoor dan ook excuses. Wijkontwikkeling Noord Oost. Problemen met voortgang worden onderschreven. Hardnekkige problematiek zoals bijvoorbeeld in de Wisselaar wordt hard aan gewerkt. Wethouder hoopt op korte termijn resultaat te melden en begin 2007 met bewoners hierover te spreken. Ditzelfde geldt voor de problematiek Brede School NO. Problemen geweest ten aanzien van locatie en problemen die ouders hadden met samenvoeging. De wethouder hoopt nog voor de kerst een nadere uitwerking van die Brede School te kunnen presenteren om vervolgens met de drie partijen naar de wijk te kunnen met een plan voor een Brede School op die plek. Ontwikkelingsvisie. College heeft hierover gesproken. Actualisering van kader in de tijd komt in Kadernota 2008 terug. Fractie D66 - Is al gekomen tot een betere naleving van de subsidiewaarden? - ½ miljoen verkeerd ingeboekt t.a.v. Heuvel? - Is een beheersmaatregel opgelegd n.a.v. verdroogde bomen en planten? Beantwoording inzake K-pabel komt schriftelijk. FMO 1,8 miljoen is niet 10 miljoen die in het fonds zit. Gaat uit risicoreserve. Bij coalitie akkoord 2 bedragen uitgesplitst; een bedrag voor Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling, ander bedrag was een reservering die voor risico s opzij is gezet. Wethouder in die bepaalde systeem, gelden uit het taakveld van sociale zaken op andere zaken in gezet, daar kwam het bedrag uit van ca 16 miljoen, wat is opgesplitst in FMO van 10 miljoen en ander bedrag voor risicofonds is gereserveerd. Subsidievoorwaarden. Verschillende initiatieven genomen. Te maken met o.a. verbetering van verordeningen, met vereenvoudigen van regels, verantwoording te versimpelen. Heeft niet alle details op alle terreinen. Toegezegd wordt om hier in schriftelijk beantwoording op in te gaan Heuvel. Tegenvaller van euro met een btw percentage van 19%. Meest actuele informatie gaat om euro met een rekenpercentage van 12,5%. Bedrag ziet u terug in de jaarrekening. In niet alle gevallen kunnen bedragen aangehangen worden. Hete zomer. Algemene regel is dat als bedrag niet wordt uitgegeven, deze besteedt wordt bij de vrijvallende algemene middelen. Het kan voorkomen dat er zelf een voorstel wordt gedaan om bedrag aan te besteden. Dus niet uitgegeven geld gaat naar de algemene middelen, tenzij anders is afgesproken zoals in dit geval aan de orde was. Wat betreft een beheersmaatregel was dit een unieke situatie. Bij weten van de wethouder is de gemeente niet ingedekt tegen dit soort uitzonderlijke situaties. GOA en OALT middelen. Verzocht om aansprakelijkheid accountant aan de orde te stellen. Betreft controle in 2005 uitgevoerd. Toezegging dat dit schriftelijk wordt beantwoord. 10

11 De voorzitter sluit dit agendapunt af met de conclusie dat de vragen die vanavond niet door de wethouder zijn beantwoord, schriftelijk worden beantwoord. Fractie Leefbaar Breda algemene behandeling van dit soort bestuursrapportages voortaan alleen als alle wethouders er zijn. Wethouder Snier: behoefte aan dit soort sterk informatieve vragen graag schriftelijk in te dienen vooraf. Dan nog is er geen garantie voor een 100% antwoord. Pleit voor een uitgebreide schriftelijke vragenronde. Fractie Leefbaar Breda merkt op dat dan ook de rapportage tijdig in het bezit van de commissie moet zijn en daarnaast ook alle portefeuillehouders er dienen te zijn. Voorzitter stelt voor om deze procedure a.s. maandag in de werkgroep cyclische producten te bespreken of mogelijk in het fractievoorzittersoverleg. VII.3. Ter advisering Voorzieningen raads- en commissieleden en collegeleden Fractie GroenLinks prima voorstel, de raad is hiermee op zijn wenken bediend. Fractie Leefbaar Breda - Bij minder dan 9% zakelijk gebruik, is er dan toch bijstelling? - Eenmaal per jaar wordt de laptop ter controle ingeleverd, hoe zit het met privacy van de gebruiker t.a.v. vertrouwelijke zaken? - Komt er nog een instructiemiddag? - Is de vergoeding van 405,75 netto? Fractie VVD - Blij met aanpassing in het voorstel. - Is er bij de tegemoetkoming nog een vorm van bewijsvoering nodig voor de fiscus? - Aanlegkosten voor de internetverbinding, is dat in combinatie met of A en B, of alleen in combinatie met A, kortom gebruik maken van de uitleen van de gemeente? Fractie Breda 97 - Apparatuur zoals deze veroudert snel. Is het mogelijk na afloop van de raadsperiode de apparatuur over te nemen? Of moet de apparatuur na afloop van een periode terug? Fractie D66 - De vragen zoals de fractie VVD gesteld heeft zijn door D66 ook reeds per aan de wethouder gesteld. Gaat de onkostenvergoeding omhoog als je kiest voor een vergoeding zonder daarvoor nota s voor computergebruik te moeten onderleggen. - De maandelijkse termijn is niet echt een prikkel om de investering te doen. - De fractie is blij met de keuze optie Fractie PvdA - Kan het zijn dat er momenteel software mantelcontracten bij de gemeente lopen die mogelijk interessant zijn. Kan daar eventueel nog gebruik van gemaakt worden? Zo ja, kan dat door de gemeente op de apparatuur gezet worden aangezien zelf installeren niet mogelijk is en ben je dan ook in de gelegenheid gebruik te maken van extra programma s die voor de fractie interessant zijn maar niet in het bestaande softwareprogramma zitten. - Belastingssituatie, blijft onzeker. Fractie SP stemt in met het voorstel Wethouder Snier: - De vergoeding van 405,75 op jaarbasis betreft een netto vergoeding en fiscaal component wordt daar van af gehouden, er zitten geen fiscale consequenties aan vast. - vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd - Eveneens wordt een instructiemiddag georganiseerd voor degenen die van de bruikleen gebruik gaan maken. 11

12 - Gezien de huidige regeling en voorzieningen voor raads- commissie en collegeleden is er nu reeds het recht om voor activiteiten gerelateerd aan het raadslidmaatschap voor bijvoorbeeld symposiaen congressen een betaling te vragen aan het college. Ook als men op een andere plek een computercursus wil volgen bestaat de mogelijkheid om daar een verzoek voor in te dienen. - Bewijsvoering is vrij helder. Op moment van zakelijk gebruik dat af te lezen is van wat standaard op de machine beschikbaar is wordt in principe geen bijtelling verwacht. - Mocht iemand overwegen een pc in bruikleen te nemen dan zal een moment van oriëntatie van eisen en wensen plaatsvinden - Vergoedingsoptie: fiscale afdracht vindt in een pseudo-werkgeversverhouding, door de gemeente plaats, is aan een bepaalde vorm van uitkering verbonden. - Aanlegkosten staan los van het wel of niet hebben van een computer in bruikleen. - Overnemen van apparatuur bij veroudering: op dit moment gaat naar verwachting nieuw apparatuur langer mee dan de drie jaar die deze raadsperiode nog duurt. - Wethouder meldt dat de ingangstermijn niet 2006 maar 2007 is, dit staat onjuist in het voorstel. De voorzitter concludeert dat alle fracties positief zijn over het voorstel. VII.4. Ter advisering Vaststelling verordening onroerende-zaakbelastingen Voorzitter deelt mede dat het voorstel dat per post is ontvangen, door het college is gecorrigeerd. Het definitieve voorstel heeft de commissie inmiddels per ontvangen. Fractie SP - Wat wordt bedoeld met de term volgtijdig. - Bij behandeling begroting al gesteld dat zij liever gaan voor de keuze OZB omhoog en andere tarieven minder, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. - Akkoord met voorstel. Fractie CDA - Had al eerder een statement gemaakt over de termijnen. Heeft nu de niet meer kunnen lezen, is er in essentie iets gewijzigd? Fractie GroenLinks - De bevatte nieuwe tarieven, en ten opzichte van het oude raadsvoorstel staat daarin dat het toegestane maximumtarief voor Breda voor niet-woningen 3,40 is en dat wordt 3,43 en gebruiker niet-woningen 2,74 terwijl het maximaal toegestane 2,72 is, is dit correct? Fractie VVD - Vreemd dat de wijziging per achteraf is gekomen. - Positief ten opzichte van de verhogingen conform de inflatiepercentage. - Wat betreft de dienstverlening is de zogenaamde hardheidsclausule niet helemaal duidelijk. Ambtenaren moeten de burger in geval van deze hardheidsclausule hier actief op wijzen. Wethouder Snier - Volgtijdig betekent na elkaar - 2,65% is de afspraak gemaakt in het coalitieakkoord voor loon- en prijscompensatie en deze is behoudens uitzondering afvalstoffenheffing dan ook toegepast. - Wijziging die op laatste moment is toegestuurd heeft te maken met het feit dat ten opzichte van de vorige berekening er minder opbrengst was, wordt voorspeld op duizend euro. Is verdisconteerd conform systematiek wat betekent een aanpassing van de tarieven om zo actueel mogelijk te blijven. - Hardheidsclausule: hoe gaan ambtenaren hiermee om? De heer Verhagen van de afdeling Belastingen licht dit toe. Als er verzoeken hieromtrent binnenkomen, dan neemt de afdeling dat in overweging. De verzoeken verschijnen meestal naar aanleiding van klachten of brieven 12

13 naar aanleiding van bezwaarschriften en worden via de afdeling Belasting voorgelegd aan het college die daarover een beslissing neemt. Fractie Leefbaar Breda neemt het voorstel mee terug. De overige fracties gaan akkoord. VII.5. Ter advisering Verordening Havengelden De voorzitter meldt dat het een financieel technische aanpassing betreft. Fractie Leefbaar Breda - Vindt het jammer dat er geen financiële onderbouwde berekening onder ligt, wat de kosten en opbrengsten zijn. Legt wethouder daarom eigen berekening voor en vraagt zich aan de hand daarvan af of het verstandiger is om het havengeld af te schaffen. Daarom vraagt de fractie aan de wethouder om deze rekensom te bekijken en op basis daarvan in overweging te nemen om het punt van de agenda te halen. - Anders akkoord met voorstel om deze te plaatsen op de verzamellijst. Fractie SP - Het is te prijzen dat nu de juiste tarieven ontvangen zijn. Dat maakt overigens niets uit op het standpunt van de fractie in de raadsvergadering van 2 november jl. De fractie is tegen verhoging van de tarieven. Wethouder Snier - Niet verhogen van de tarieven kost euro. - Zegt toe om nog voor de raadsvergadering een reactie te geven op de rekensom van de fractie Leefbaar Breda. Wellicht dat hier tijdens de raadsvergadering op wordt teruggekomen. De voorzitter stelt vast dat de fracties akkoord gaan met het voorstel om het punt op de verzamellijst van de raad te zetten. VII.6. Ter advisering Afronding traject Intergas Wethouder Snier geeft vooraf eerst een korte toelichting geven op het voorstel. - Een van de onderdelen van het voorstel dat college doet, is dat bij herschikking van aandelen, nog niet helemaal helder was hoe hoog het percentage kopers en verkopers zou zijn. Bij het maken van het voorstel werd uitgegaan dat 12% van de aandelen te koop zou worden aangeboden en 53% van de aandeelhouders zou willen kopen. Bij de laatste aandeelhoudersvergadering hebben zich meer kopers gemeld, o.a. Breda via een consolideringspositie. College heeft het voornemen geuit om bij de herschikking bij te kopen en doet dit voorstel doen aan Raad. Dat betekent dat het netto investeringsbedrag lager is omdat we dan minder kunnen kopen wat betreft het voteringsvoorstel. De bezitting van de Holding (o.a. het gebouw van Intergas in Oosterhout) nog niet meegeteld waren in het aandeel en dit blijkt nu 24 miljoen euro waard te zijn, onafhankelijk gewaardeerd door Deloitte. - Minder kunnen kopen, maar 50 duizend meer uit geven wanneer we volgens het voterings voorstel aandelen op kopen. - Splitsingswet en onzekerheden hieromheen betreffen stap 3 en 4, t.w. fusie en verkoop. Nog niet veel duidelijkheid over wat gaat gebeuren. Of dit fusie met NRE de weg zal staan is moeilijk te zeggen - Wanneer geen verkoop van 49% plaatsvindt en Intergas ook niet fuseert zal de gemeente een sterkere positie in het bedrijf Intergas gaan verwerven. - Financiering is gedekt omdat relatie is gelegd naar herkapitalisatiegelden en de aankoop van extra aandelen. Intergas zal naar verwachting een goede investering zijn met behoorlijk rendement van ca 8 a 9% - Wanneer 8,5 miljoen ontvangen wordt, zal naar verwachting eind van het jaar zijn. Fractie GroenLinks - Verbaasd dat aandelen bijgekocht zullen worden, ongeacht of het wel of geen goede investering is. Niet helder hoeveel aandelen bijgekocht zullen worden en wat dit betekent voor 13

14 de uiteindelijke positie in een gefuseerde Intergas/NRE. hebt Zelfs met bijkopen zal de positie van verder onder de 1%. Wat is het verschil tussen een bedrijf waarin je een belang van 0.75% hebt of een belang van 1%. Het zal vrij weinig inbreng hebben. - Opmerking waarschijnlijk dit jaar, betekent dat dit geldt als absolute voorwaarde voor de jaarrekening 2006 en dus kadernota Tenzij afgeweken wordt van vaste systematiek? Dit zou wel uitgesproken moeten worden. - Wat is nieuwe situatie zowel voor als na fusie en financiering? Fractie Breda 97 - akkoord met verzoek om college te machtigen. Reden is omdat door dit open einde het niet mogelijk is om nu adequaat te handelen. Met toelichting gegeven door wethouder moet de kans gegeven worden om de voorgenomen stappen adequaat uit te voeren. Fractie D66 - fusie zou toch überhaupt door gaan? - Het gaat om een aandeel in een klein energiebedrijf op een onzekere markt. - In dubio omdat aandeel verkopen zou 4,5 miljoen opleveren en de belangrijkste reden is de regionale binding. - De fractie heeft zijn twijfels over nut en noodzaak van deze investering. Fractie PvdA - Gunstig is dat dividend kan hoger zijn omdat het bedrijf weliswaar klein is, maar op een prettige markt. - De te nemen stappen zijn niet onlogisch - Blijft interessante investering omdat als fusie niet doorgaat er toch nog goede aandelen zijn. - De fractie gaat akkoord met het voorstel. Zal gunstig uitpakken omdat het te verwachten dividend uiteindelijk hoger is dan we nu krijgen omdat er meer aandelen zijn. Fractie CDA - Heeft een gemengd beeld gekregen naar aanleiding van de toelichting van de wethouder - Ambitie was in eerste instantie om alles te verkopen, nu niet meer, daarom wordt het college gevraagd welke ambitie zij nastreeft. - Alle ontwikkelingen zijn een logisch van de liberalisering van de energiemarkt. Daarom voorzichtig mee omgaan, gevaren zoals ongebreidelde prijsstijgingen liggen op de loer. - Hoe zit het bij privatisering met onderhoud en levering van de bestaande diensten? - Riciso s kunnen afgedekt worden door meerderheidsbelang van de overheid. - Sterkere overheidspartij kan als aandeelhouder met aanmerkelijk belang deelnemen in de sturing van het toekomstig leveringsbedrijf. Kern zit m in het bundelen van bestuurlijke kracht. - CDA is voorstander om alle aandelen bij de eerste beste gelegenheid van de hand te doen. Fractie SP - Is principieel tegen overdragen nutsbedrijven naar de markt. - Een bedrijf wat jarenlang goed en goedkoop geleverd is de dupe van het verhaal. - Stemt in met voorstel van het college ondanks de onduidelijkheden. Fractie Leefbaar Breda - Is het eens met de fractie SP en is eveneens geen voorstander van privatisering van nutsbedrijven. Echter globalisering is nu eenmaal aan de orde. - Kan zich vinden in wat hier besloten gaat worden. Fractie VVD - Staat achter het voorstel maar is niet onder de indruk van het belang wat wordt uitgebreid, dat blijft miniem. - Wacht af waar wethouder mee terugkomt in Kadernota Verwacht dat geld op duurzame manier ter beschikking wordt gesteld. Zodat goed om wordt gegaan met gemeenschapsgeld. Wethouder Snier: - Bij begrotingsbehandeling al gesproken over 8,5 miljoen en toen is gezegd om strakker aantal afspraken te hanteren. Een daarvan was dat meevallers bij de jaarrekening bij elkaar komen. Dus mocht e.e.a in januari geregeld zijn dan wordt het bij de Kadernota 2008 betrokken. 14

15 - Bijkopen: percentages staan in het voorstel. Deze zijn niet hoog. Logisch uitvloeisel van voteringsvoorstel. Zit nog wel stukje onzekerheid in. Stel dat het aantal kopers afneemt en meer te kopen aandelen beschikbaar komen. Gaan we dan nog meer aandelen kopen als dit zich voordoet? Luisterend naar de diverse standpunten is er nog geen lijn in advies van de fracties. - Breda kan op eigen kracht onvoldoende brede borst maken in de aandeelhoudersvergadering, daarom wordt samengewerkt met 3 gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Tilburg. - De vorige keer is gevraagd om de wensen en bedenkingen van de commissie en na de vergadering had wethouder wel het gevoel dat aankopen van aandelen aan de orde was. En dat aandeelpositie gehouden moest worden, vandaar dit voorstel Tweede termijn: Fractie GroenLinks - voorspelde nieuwe percentage na aankoop staan niet in het stuk en die zijn wel degelijk van invloed op het eindpercentage. Hoogte van percentage geeft namelijk enig zicht of het nuttig is om nu extra aandelen bij te gaan kopen. Belangrijk om aankoop stap te kunnen beoordelen. Fractie D66 - Sluit zich aan bij de vraag van de fractie GroenLinks en zou graag voor de raadsvergadering de toelichting van de wethouder op schrift willen ontvangen met het scenario van opbrengst en rendement en argumentatie om op basis daarvan goed te kunnen beoordelen en onthoudt zich dus van stemming. Fractie PvdA - Vindt het ook interessant om aan het eind van het traject te kunnen zien wat de uitkomsten zijn geweest. Fractie CDA - Technisch traject waarvan op basis van scenario s stappen gezet worden. Hiermee kan je van te voren bepalen wat je wil bereiken, dus met achteraf horen wat de uitkomst is schiet je niets op. Het gaat om een zakelijke handeling - Blijft voor sterkere overheidspartij groter dan 5% en daarom blijft de fractie bij de suggestie om de aandelen van de hand te doen aan andere overheidspartij. Wethouder Snier - Het percentage waar de fractie GroenLinks om vraagt, is exclusief de herschikking maar dit zal geen verdubbeling van percentages zijn. - Op de vraag van de fractie GroenLinks wat het belang is van de 0,05% extra antwoordt de wethouder dat het college tot dit voorstel is gekomen omdat zij deze wens in de vorige commissie meende te bespeuren. - Waar het uiteindelijk voteringsvoorstel op uitdraait was ook niet bekend en was het resultaat van iets waar slechts een kleine rol in gespeeld is, dus dat slechts 12% wil verkopen betekent dat de spoeling erg dun is. - Er was niet voorgenomen om een besluit te nemen om alleen maar te kopen wanneer er veel te koop was. Er kunnen niet meer aandelen gekocht worden vanwege het voteringsvoorstel. De keuze moest gemaakt worden zonder dat bekend was hoeveel het zou worden. - Je zou kunnen zeggen dat het een stukje reparatie is van je structurele minder opbrengst die je krijgt doordat je meedoet aan die minderheidsprivatisering. Hier geldt het argument dat het geen slechte belegging is. Economische argument was geen leidend argument. Het leidend argument was dat het college meende te bespeuren dat er behoefte was om regionale binding vorm te geven. - Wethouder zegt de fractie GroenLinks toe dat er een schriftelijke toelichting komt. 15

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s.

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s. Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 14 maart 2013 Sector: Middelen Team : Ingekomen d.d. Adviesnr. 74060 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door: M. Kleingeld Akkoord met advies

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245]

Raadsvoorstel Registratienr: [ 40245] Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: 1 Onderwerp Werkkostenregeling: Vaststellen aangewezen werkkosten 2013 voor raadsleden, collegeleden en medewerkers raadsgriffie. Voorgesteld besluit 1. Invoering van

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE RAADSCOMMISSIE BESTUUR

BESLUITENLIJST VAN DE RAADSCOMMISSIE BESTUUR BESLUITENLIJST VAN DE RAADSCOMMISSIE BESTUUR VAN 6 DECEMBER 2007 Aanwezig: Dhr. P.H. Scheltens (voorzitter) Dhr. A. van Eil (griffier) Dhr. H. Haarhuis (PvdA) Dhr. F. Szablewski (PvdA) Mw. M. Haagh (PvdA)

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR vergadering van 3 september 2008 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. P. H. Scheltens dhr. A. Theunis Leden: mevr. M. Haagh-Reine

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid,

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid, Fractie Partij van de Arbeid Krimpen aan den IJssel De heer C.L. Derickx p/a Tournooi 105 2924 VG KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 23-3-2016 Zaaknummer: ZK16001116 Afdeling: BMO Contactpersoon: Mr. A.F. Braams

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente k Simp elveld Datum advies: 19 februari 2014 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 27908 enbare besluitenlijst: ja B : andele

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van technische rondvraag Geen.

2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van technische rondvraag Geen. Notulen 8e vergadering, 21 oktober 2015 Commissie Financiën Aanwezig: Voorzitter: C. van der Burgt Commissiegriffier: J. Hendriks Wethouder: P. Smeulders Adviseurs: R. Bruijnzeel Leden: J. van Aert (HA),

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 3 december 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: mr. F. Doting Onderwerp: gemeente eigendommen Hazenweg achter nummers 1 t/m 12 Afdeling

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding

Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009. Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 5 Sliedrecht, 30 november 2009 Onderwerp: Besluit tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig VIER OP EEN RIJ Algemene beschouwingen 2012 Met het oog op een Zorgzaam Werkzaam Duurzaam Doelmatig NIJKERK Vier op een rij. Ruim de helft van deze raadsperiode is achter de rug. Tijd om terug te blikken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : bestemming opbrengst aandelen BBA

RAADSVOORSTEL. : bestemming opbrengst aandelen BBA Gemeente Bergen op Zoom RAADSVOORSTEL RVB02-0 DSVERGADeW 2 6 SEP. 2 Beslissing: l l O. CtA**^ Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 2 6 SEP 2002 : SM/10 : bestemming opbrengst aandelen BBA Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie