Welke (on)mogelijkheden zijn er om het contract in de uitvoeringsfase van de opdracht te wijzigen? Dinsdag 29 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke (on)mogelijkheden zijn er om het contract in de uitvoeringsfase van de opdracht te wijzigen? Dinsdag 29 januari 2013"

Transcriptie

1 Aan welke randvoorwaard moet ik voldo om te kom tot e succesvolle ICT-aanbestedi? Hoe voorkom ik oeoorloofde knisvoorspro belaverstreeli bij par j die betrokk zijn bij de voorbereidi? Hoe ontloop ik de valkuil bij het opstell van e (technisch) bestek? Hoe zorg ik voor e exibel contract met mogelijkhed voor de toekomst? Hoe creëer ik exibiliteit bij de beoordeli van inschrijvi voorkom ik manipula e van beoordelissystema ek? Welke (on)mogelijkhed zijn er om het contract in de uitvoerisfase van de opdracht te wijzig? Het zijn reële vrag die lev bij het aanbested van ICT-opdracht. Om deze andere veelvoorkomde vrag te beantwoord, organiseert De Aanbestedisacademie de: Workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht volgs de nieuwe Aanbestediswet Dinsdag 29 januari 2013 Hotel Van der Valk - Breukel DE AANBESTEDINGSACADEMIE

2 Workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht Dinsdag 29 januari 2013 Het aanbested van ICT-opdracht is in vele gevall e complex traject, met zowel op projectma g procesma g gebied als inhoudelijk e geheel eig problema ek. Zak als marktoriënta e, adviserde marktpar j, vdor lock-in, value eineeri, func oneel speci cer, versiebeheer e.d. spel meer dan es e belarijke rol. In deze workshop word vanuit diverse exper se-gebied door ervar vakms prak sche handvat gebod om ICT-aanbestedi goed in de markt te ze tot e succes te mak. Theorie èn prak jk Tijds de workshop wordt theorie gecombineerd met de prak jk. Aan de hand van diverse prak jkcasuss wordt inzicht gegev in de voorwaard waaraan u moet voldo om te kom tot e succesvolle ICT-aanbestedi. Er zal jds de workshop voldode jd zijn voor het stell van vrag. De nieuwe Aanbestediswet Uitgaspunt voor de workshop vormt de nieuwe Aanbestediswet (Aanbestediswet 2012) die op 30 oktober j.l. is aaom. Tijds de gehele workshop zal per onderdeel de gewijzigde regelgevi behandeld word. Datum, loca e, doct kost De workshop vindt plaats op dinsdag 29 januari 2013 van 9.00 tot uur in Hotel Van der Valk te Breukel wordt gegev door mr. Chantal Bartels mr. Leopold Sueters van Bartels Sueters Aanbestedisadvocat, Stephan Corvers Caroli Jobse van Corvers Procuremt Services Edward Hardam van CHvV Associates. All zeer ervar specialist (zie korte CV-omschrijvi op de achterzijde van deze folder). De kost voor deelname aan deze workshop bedrag 595,- excl. BTW per persoon (inclusief lunch & cursus-materiaal). Doelgroep Deze workshop is bedoeld voor inkopers jurist van aanbestedde dist ( evtuele andere projectled bij ICT-aanbestedi), met reeds ige basisknis van aanbested minimaal zo n 2 jaar ervari met ICTaanbestedi. Aanmeld Aanmeld voor deze workshop kan via het bijgevoegde antwoordformulier. Meldt u jdig aan, het aantal plaats is beperkt. Meer informa e Mocht u nadere vrag hebb over de workshop dan kunt u contact opnem met Ma y van Slot via mailadres of telefonisch via Meer informa e over de Aanbestedisacademie inclusief het verdere aanbod van onze cursuss vindt u op

3 Ontvast Inleidi Vaststell randvoorwaard voor e succesvolle ICT-aanbestedi - mr. Stephan Corvers Behoe e-invtarisa e (doel aanbestedi; huidige situa e risico-analyse) Afstemmi ICT-beleid vs. inkoopbeleid Borgi interne (besluit-)process Werk in e mul -func oneel team Convant bij samwerkisverband Voorbereidi van e ICT-aanbestedi in juridisch perspec ef - mr. Leopold Sueters Marktoriënta e Voorkom van (oeoorloofde) knisvoorspro Belaverstreeli: posi e van de inschrijvde adviseur Creër van e level playi eld Opstell van e (technisch) bestek - ir. Edward Hardam Technische behoe e-invtarisa e Vaststell technische scope van de opdracht Do s & don ts bij opstell programma van eis ws Prak jkcasus Valkuil bij opstell van e (technisch) h) bestek - ir. Edward Hardam Succesvolle uitvoeri van e e ICT-opdracht met e exibel contract - mr. drs. Caroli Jobse Inspel op (mogelijke) toekoms ge o ontwikkeli keli Belarijke contractuele c bepali n (o.a. value eineeri, neerer i, exitregeli egel el in g meer-minderwerk) mind erwe rk) Lunch Uitslui - geschiktheidscriteria heid scri te r - mr. Leopold ol Sueters Do s & don ts bij hanter van uitslui - geschiktheidscriteria, eids crit iter eria, waaronder aron refer e-eis r Toepassi si propor onaliteitsbeginsel po r ona itsb e inse sel de Gids Propor onaliteit r ona Hanter van adequate ate beoordelisystema ek elin ek gunniscriteria g ia - mr. drs. Caroli Jobse Mogelijke beoordelissystema ek elin systema Het creër van exibiliteit it ei t bij de beoordeli orde van inschrijvi i n Hanter beoordeli elin van plann ne n van aanpak, presta es, ta es, demonstra es, es, proe uin gebruiksvridelijkheidstest ri idst stes t Het voorkom or van manipula e van beoordelissystema ek syst st em Ko epauze e Oeldige inschrijvi, ijvi gunnisbeslissi, g issi si mo veri fase na aanbestedi - mr. Chantal Bartels Oeldige inschrijvi ijvi (On)mogelijkhed van verduidelijki de ie aanvulli anvu van inschrijvi ijvi Gunnisbeslissi Alcateltermijn ltermijn Reikwijdte van de mo verisverplich erplich (On)mogelijkhed van intrekk k aanbestedi n heraanbestedi anbe edin Wijzigismogelijkhed igismo geli jkhe van het contract in uitvoerisfase opdracht Prak jkcasus van e ICT-aanbestedi mr. drs. Caroli Jobse, mr. Chantal Bartels mr. Leopold old Sueters Uitloop op borrel DAGPROGRAMMA WORKSHOP SUCCESVOL AANBESTEDEN VAN ICT-OPDRACHTEN

4 De workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht wordt gegev door de volgde trainers: Mr. C.J.G.M. (Chantal) Bartels LL.M - Aanbestedisadvocaat Bartels Sueters Aanbestedisadvocat Chantal Bartels houdt zich reeds sinds 1994 bezig met het (Europees) aanbestedisrecht, eerst als consultant bij het EG-adviesctrum Zuid-Nederland Interna onal Tder Services b.v., later als advocaat bij Van Bthem & Keul-advocat. Sinds juli 2000 werkt zij zelfstandig als aanbestedisadvocaat, inmiddels Bartels Sueters Aanbestedisadvocat. Zij is medeoprichter redac elid van het Tijdschri Aanbestedisrecht. Ze hee diverse jar aan de Gro us specialisa eopleidi Europees & Nederlands Aanbestedisrecht gedoceerd. Zowel in 2011 als in 2012 is Chantal Bartels door Who s Who Legal geselecteerd als één van de voornaamste experts op het gebied van aanbestedisrecht in Nederland. Mr. L.J.W. (Leopold) Sueters - Aanbestedisadvocaat Bartels Sueters Aanbestedisadvocat Leopold Sueters werkte als adviseur Europees aanbested bij CustomerSelekt BV (TderSelect) te Amsterdam is o.a. werkzaam geweest als advocaat bouw- aanbestedisrecht bij De Kempaer Advocat te Arnhem als aanbestedisadvocaat bij Loys & Loe in Amsterdam. Sinds 2005 is Leopold Sueters partner bij Bartels Sueters Aanbestedisadvocat, waar hij inmiddels tall aanbestedde dist ondernemi succesvol in rechte hee bijgestaan. Hij is redacteur van de Tder Nieuwsbrief is als doct verbond aan de Gro us specialisa eopleidi Europees & Nederlands Aanbestedisrecht. Zowel in 2011 als in 2012 is Leopold Sueters door Who s Who Legal geselecteerd als één van de voornaamste experts op het gebied van aanbestedisrecht in Nederland. Mr drs C.M. (Caroli) Jobse - Legal Procuremt Consultant Corvers Procuremt Services B.V. Caroli is afgestudeerd in Economie Recht, hee de Gro us opleidi Informa carecht gedaan is Prince2 ISPL Founda on gecer ceerd. Ze was diverse jar werkzaam als IT-jurist bij het ona ankelijke ITadviesbureau Mitopics, waar ze zowel kleine als grote ondernemi zowel leveranciers als aanbestedde dist van juridisch advies op ICT-gebied voorzag. Caroli hee reeds vele aanbestedi op het gebied van ICT ondersteund. Zowel bij ctrale als dectrale overheidsinstelli, academische ziekhuiz publiekrechtelijke instelli. Haar specialisa egebied zijn ICT, privacy Europese aanbestedi. Mr S.F.M. (Stephan) Corvers - Eigaar directeur Corvers Procuremt Services B.V. Stephan Corvers was werkzaam in diverse sior juridische managem unc es (o.a. voor Digital Equipmt Corpora on) voor hij in 2000 Corvers Procuremt Services B.V. oprich e - e gespecialiseerd juridisch commercieel adviesbureau op het gebied van aanbestedi. Stephan is o.a. mede-oprichter lid van de Raad van Advies van de NVVA medeoprichter van het Tijdschri Aanbestedisrecht. Daarnaast is hij guest-lecturer aan de Universiteit van Leid external expert van de Europese Commissie op het gebied van innova e aanbestedi. Hij publiceert regelma g op het gebied van het aanbestedisrecht verzorgt lezi in na onaal Europees verband. Ir. E. (Edward) Hardam - Consultant CHvV Sinds 2000 is Edward ac ef als zelfstandig adviseur hee hij als lead architect adviseur e belarijke bijdrage geleverd aan toonaaevde ini a ev binn de Elektronische Overheid, zoals PKIoverheid DigiD. Vanuit deze rol hee hij e bijdrage geleverd aan tal van aanbestedistraject voor speci eke innova eve ICT object. Binn de ctrale overheid hee hij ondermeer project uitgevoerd voor BZK, Financiën, EZ, Defsie, VWS, Jus e, de Belas dist GBO.overheid. DE AANBESTEDINGSACADEMIE EEN INITIATIEF VAN BARTELS SUETERS AANBESTEDINGSADVOCATEN & CORVERS PROCUREMENT SERVICES B.V. Contactgegevs: Julianaplein 21, 5211 BB s-hertogbosch Tel Fax

5 Inschrijfformulier Workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht Dinsdag 29 januari 2013 ( uur) Ik meld mezelf hierbij aan voor de workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht die op Dinsdag 29 januari 2013 plaats zal vind. Ik meld hierbij de volgde collega( s) aan voor de boveoemde workshop: 1. Naam collega:... M/V adres collega: Naam collega:... M/V adres collega:... Kost annulerisvoorwaard: Kost voor deelname aan de workshop bedrag 595,- excl. BTW per persoon. Bij afmeldi minder dan 7 dag voorafgaand aan de workshop zal 100% van het inschrijfgeld in reki word gebracht, waarbij u de mogelijkheid heeft om in plaats van uzelf e collega deel te lat nem aan de workshop. Wilt u hieronder controler of uw gegevs juist zijn deze evtueel aanvull? Naam: Bedrijfsnaam: Adres: M / V Postcode & Plaats : adres: Telefoonnummer: Opmerki: U kunt dit inschrijfformulier fax naar of mail naar

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

PROCENTEC. The PROFIBUS and PROFINET Company. 7165Opleidingen

PROCENTEC. The PROFIBUS and PROFINET Company. 7165Opleidingen PROCENTEC The PROFIBUS and PROFINET Company 7165Opleidingen 7165 Voorwoord. PROCENTEC, het interna onaal geaccrediteerde Competence en Trainings Centrum voor PROFIBUS en PROFINET, presenteert met het

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Stoomcursus gemeentelijke belastingen Stoomcursus gemeentelijke belastingen Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet woz (Incompany)opleidingen/trainingen Permanente Educatie: nieuwe regeling Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN ENTERPRISE ARCHITECTUUR LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING

Nadere informatie

H M, H Woord vooraf V - O 2011 Een erg posi eve tweede jaarhel en vooruitzichten geven Passwerk extra boost! In de tweede hel van 2011 is Passwerk in een stroomversnelling terechtgekomen. Het aantal klanten

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt!

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN - Dat telt! NIEUWSFLITS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Jaargang 2 aflevering 3 28 januari 2013 Zorg voor jeugd Fryslân p.a. Westersingel 4 8913 CK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg voor Jeugd

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie IT MANAGEMENT Inclusief live praktijkcase op Schiphol! Inclusief uw eigen ipad 3 met digitaal lesmateriaal! Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam 4-daagse opleiding senior

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN AGILE MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 2 Masterclass

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Hoe werkt Rechtwijzer?

Hoe werkt Rechtwijzer? Informatieblad Hoe werkt Rechtwijzer? Met het vernieuwde online platform Rechtwijzer uit elkaar maakt u zelf een helder en volledig scheidingsplan. Kies voor de beste oplossingen, stap voor stap, samen

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

MASTERCLASS DATA QUALITY MANAGEMENT

MASTERCLASS DATA QUALITY MANAGEMENT MASTERCLASS DATA QUALITY MANAGEMENT de basis voor succesvolle en efficiënte bedrijfsprocessen Masterclass Data Quality Management 1 Waarom een masterclass over data quality management? Juist omdat datakwaliteit

Nadere informatie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe nu verder? Waar moet

Nadere informatie

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified Uw partner voor een professionele dienstverlening TOPdesk Nederland BV Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 559, 2600 AN Delft Nederland t +31 (0)15 270 09 00 f +31 (0)15 257 52 56 w www.topdesk.nl

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

DATAPROTECTIE & PRIVACY

DATAPROTECTIE & PRIVACY 12 PE-uren NATIONAAL CONGRES DATAPROTECTIE & PRIVACY Nieuwe inzichten en best practices voor de vertaalslag van actuele (EU) privacywetgeving naar uw organisatie Blijf volledig up-to-date: ( De gevolgen

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal 18-05-2015 11e jaargang nr. 15 t M1tje In Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal Met de fusie hebben we een prachtig mooi logo gekregen en dus werd het tijd voor een mooi nieuw Meent shirt. Een delegatie van de

Nadere informatie

Auditing en assessment van ICT

Auditing en assessment van ICT Specialisatieleergang in 9 delen en 2 bijeenkomsten van een dag Startdatum: 7 oktober 2011 Auditing en assessment van ICT Reacties van oud-cursisten: Een zeer gedegen opsomming van facts waarmee een auditor

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie