Welke (on)mogelijkheden zijn er om het contract in de uitvoeringsfase van de opdracht te wijzigen? Dinsdag 29 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke (on)mogelijkheden zijn er om het contract in de uitvoeringsfase van de opdracht te wijzigen? Dinsdag 29 januari 2013"

Transcriptie

1 Aan welke randvoorwaard moet ik voldo om te kom tot e succesvolle ICT-aanbestedi? Hoe voorkom ik oeoorloofde knisvoorspro belaverstreeli bij par j die betrokk zijn bij de voorbereidi? Hoe ontloop ik de valkuil bij het opstell van e (technisch) bestek? Hoe zorg ik voor e exibel contract met mogelijkhed voor de toekomst? Hoe creëer ik exibiliteit bij de beoordeli van inschrijvi voorkom ik manipula e van beoordelissystema ek? Welke (on)mogelijkhed zijn er om het contract in de uitvoerisfase van de opdracht te wijzig? Het zijn reële vrag die lev bij het aanbested van ICT-opdracht. Om deze andere veelvoorkomde vrag te beantwoord, organiseert De Aanbestedisacademie de: Workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht volgs de nieuwe Aanbestediswet Dinsdag 29 januari 2013 Hotel Van der Valk - Breukel DE AANBESTEDINGSACADEMIE

2 Workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht Dinsdag 29 januari 2013 Het aanbested van ICT-opdracht is in vele gevall e complex traject, met zowel op projectma g procesma g gebied als inhoudelijk e geheel eig problema ek. Zak als marktoriënta e, adviserde marktpar j, vdor lock-in, value eineeri, func oneel speci cer, versiebeheer e.d. spel meer dan es e belarijke rol. In deze workshop word vanuit diverse exper se-gebied door ervar vakms prak sche handvat gebod om ICT-aanbestedi goed in de markt te ze tot e succes te mak. Theorie èn prak jk Tijds de workshop wordt theorie gecombineerd met de prak jk. Aan de hand van diverse prak jkcasuss wordt inzicht gegev in de voorwaard waaraan u moet voldo om te kom tot e succesvolle ICT-aanbestedi. Er zal jds de workshop voldode jd zijn voor het stell van vrag. De nieuwe Aanbestediswet Uitgaspunt voor de workshop vormt de nieuwe Aanbestediswet (Aanbestediswet 2012) die op 30 oktober j.l. is aaom. Tijds de gehele workshop zal per onderdeel de gewijzigde regelgevi behandeld word. Datum, loca e, doct kost De workshop vindt plaats op dinsdag 29 januari 2013 van 9.00 tot uur in Hotel Van der Valk te Breukel wordt gegev door mr. Chantal Bartels mr. Leopold Sueters van Bartels Sueters Aanbestedisadvocat, Stephan Corvers Caroli Jobse van Corvers Procuremt Services Edward Hardam van CHvV Associates. All zeer ervar specialist (zie korte CV-omschrijvi op de achterzijde van deze folder). De kost voor deelname aan deze workshop bedrag 595,- excl. BTW per persoon (inclusief lunch & cursus-materiaal). Doelgroep Deze workshop is bedoeld voor inkopers jurist van aanbestedde dist ( evtuele andere projectled bij ICT-aanbestedi), met reeds ige basisknis van aanbested minimaal zo n 2 jaar ervari met ICTaanbestedi. Aanmeld Aanmeld voor deze workshop kan via het bijgevoegde antwoordformulier. Meldt u jdig aan, het aantal plaats is beperkt. Meer informa e Mocht u nadere vrag hebb over de workshop dan kunt u contact opnem met Ma y van Slot via mailadres of telefonisch via Meer informa e over de Aanbestedisacademie inclusief het verdere aanbod van onze cursuss vindt u op

3 Ontvast Inleidi Vaststell randvoorwaard voor e succesvolle ICT-aanbestedi - mr. Stephan Corvers Behoe e-invtarisa e (doel aanbestedi; huidige situa e risico-analyse) Afstemmi ICT-beleid vs. inkoopbeleid Borgi interne (besluit-)process Werk in e mul -func oneel team Convant bij samwerkisverband Voorbereidi van e ICT-aanbestedi in juridisch perspec ef - mr. Leopold Sueters Marktoriënta e Voorkom van (oeoorloofde) knisvoorspro Belaverstreeli: posi e van de inschrijvde adviseur Creër van e level playi eld Opstell van e (technisch) bestek - ir. Edward Hardam Technische behoe e-invtarisa e Vaststell technische scope van de opdracht Do s & don ts bij opstell programma van eis ws Prak jkcasus Valkuil bij opstell van e (technisch) h) bestek - ir. Edward Hardam Succesvolle uitvoeri van e e ICT-opdracht met e exibel contract - mr. drs. Caroli Jobse Inspel op (mogelijke) toekoms ge o ontwikkeli keli Belarijke contractuele c bepali n (o.a. value eineeri, neerer i, exitregeli egel el in g meer-minderwerk) mind erwe rk) Lunch Uitslui - geschiktheidscriteria heid scri te r - mr. Leopold ol Sueters Do s & don ts bij hanter van uitslui - geschiktheidscriteria, eids crit iter eria, waaronder aron refer e-eis r Toepassi si propor onaliteitsbeginsel po r ona itsb e inse sel de Gids Propor onaliteit r ona Hanter van adequate ate beoordelisystema ek elin ek gunniscriteria g ia - mr. drs. Caroli Jobse Mogelijke beoordelissystema ek elin systema Het creër van exibiliteit it ei t bij de beoordeli orde van inschrijvi i n Hanter beoordeli elin van plann ne n van aanpak, presta es, ta es, demonstra es, es, proe uin gebruiksvridelijkheidstest ri idst stes t Het voorkom or van manipula e van beoordelissystema ek syst st em Ko epauze e Oeldige inschrijvi, ijvi gunnisbeslissi, g issi si mo veri fase na aanbestedi - mr. Chantal Bartels Oeldige inschrijvi ijvi (On)mogelijkhed van verduidelijki de ie aanvulli anvu van inschrijvi ijvi Gunnisbeslissi Alcateltermijn ltermijn Reikwijdte van de mo verisverplich erplich (On)mogelijkhed van intrekk k aanbestedi n heraanbestedi anbe edin Wijzigismogelijkhed igismo geli jkhe van het contract in uitvoerisfase opdracht Prak jkcasus van e ICT-aanbestedi mr. drs. Caroli Jobse, mr. Chantal Bartels mr. Leopold old Sueters Uitloop op borrel DAGPROGRAMMA WORKSHOP SUCCESVOL AANBESTEDEN VAN ICT-OPDRACHTEN

4 De workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht wordt gegev door de volgde trainers: Mr. C.J.G.M. (Chantal) Bartels LL.M - Aanbestedisadvocaat Bartels Sueters Aanbestedisadvocat Chantal Bartels houdt zich reeds sinds 1994 bezig met het (Europees) aanbestedisrecht, eerst als consultant bij het EG-adviesctrum Zuid-Nederland Interna onal Tder Services b.v., later als advocaat bij Van Bthem & Keul-advocat. Sinds juli 2000 werkt zij zelfstandig als aanbestedisadvocaat, inmiddels Bartels Sueters Aanbestedisadvocat. Zij is medeoprichter redac elid van het Tijdschri Aanbestedisrecht. Ze hee diverse jar aan de Gro us specialisa eopleidi Europees & Nederlands Aanbestedisrecht gedoceerd. Zowel in 2011 als in 2012 is Chantal Bartels door Who s Who Legal geselecteerd als één van de voornaamste experts op het gebied van aanbestedisrecht in Nederland. Mr. L.J.W. (Leopold) Sueters - Aanbestedisadvocaat Bartels Sueters Aanbestedisadvocat Leopold Sueters werkte als adviseur Europees aanbested bij CustomerSelekt BV (TderSelect) te Amsterdam is o.a. werkzaam geweest als advocaat bouw- aanbestedisrecht bij De Kempaer Advocat te Arnhem als aanbestedisadvocaat bij Loys & Loe in Amsterdam. Sinds 2005 is Leopold Sueters partner bij Bartels Sueters Aanbestedisadvocat, waar hij inmiddels tall aanbestedde dist ondernemi succesvol in rechte hee bijgestaan. Hij is redacteur van de Tder Nieuwsbrief is als doct verbond aan de Gro us specialisa eopleidi Europees & Nederlands Aanbestedisrecht. Zowel in 2011 als in 2012 is Leopold Sueters door Who s Who Legal geselecteerd als één van de voornaamste experts op het gebied van aanbestedisrecht in Nederland. Mr drs C.M. (Caroli) Jobse - Legal Procuremt Consultant Corvers Procuremt Services B.V. Caroli is afgestudeerd in Economie Recht, hee de Gro us opleidi Informa carecht gedaan is Prince2 ISPL Founda on gecer ceerd. Ze was diverse jar werkzaam als IT-jurist bij het ona ankelijke ITadviesbureau Mitopics, waar ze zowel kleine als grote ondernemi zowel leveranciers als aanbestedde dist van juridisch advies op ICT-gebied voorzag. Caroli hee reeds vele aanbestedi op het gebied van ICT ondersteund. Zowel bij ctrale als dectrale overheidsinstelli, academische ziekhuiz publiekrechtelijke instelli. Haar specialisa egebied zijn ICT, privacy Europese aanbestedi. Mr S.F.M. (Stephan) Corvers - Eigaar directeur Corvers Procuremt Services B.V. Stephan Corvers was werkzaam in diverse sior juridische managem unc es (o.a. voor Digital Equipmt Corpora on) voor hij in 2000 Corvers Procuremt Services B.V. oprich e - e gespecialiseerd juridisch commercieel adviesbureau op het gebied van aanbestedi. Stephan is o.a. mede-oprichter lid van de Raad van Advies van de NVVA medeoprichter van het Tijdschri Aanbestedisrecht. Daarnaast is hij guest-lecturer aan de Universiteit van Leid external expert van de Europese Commissie op het gebied van innova e aanbestedi. Hij publiceert regelma g op het gebied van het aanbestedisrecht verzorgt lezi in na onaal Europees verband. Ir. E. (Edward) Hardam - Consultant CHvV Sinds 2000 is Edward ac ef als zelfstandig adviseur hee hij als lead architect adviseur e belarijke bijdrage geleverd aan toonaaevde ini a ev binn de Elektronische Overheid, zoals PKIoverheid DigiD. Vanuit deze rol hee hij e bijdrage geleverd aan tal van aanbestedistraject voor speci eke innova eve ICT object. Binn de ctrale overheid hee hij ondermeer project uitgevoerd voor BZK, Financiën, EZ, Defsie, VWS, Jus e, de Belas dist GBO.overheid. DE AANBESTEDINGSACADEMIE EEN INITIATIEF VAN BARTELS SUETERS AANBESTEDINGSADVOCATEN & CORVERS PROCUREMENT SERVICES B.V. Contactgegevs: Julianaplein 21, 5211 BB s-hertogbosch Tel Fax

5 Inschrijfformulier Workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht Dinsdag 29 januari 2013 ( uur) Ik meld mezelf hierbij aan voor de workshop Succesvol aanbested van ICT-opdracht die op Dinsdag 29 januari 2013 plaats zal vind. Ik meld hierbij de volgde collega( s) aan voor de boveoemde workshop: 1. Naam collega:... M/V adres collega: Naam collega:... M/V adres collega:... Kost annulerisvoorwaard: Kost voor deelname aan de workshop bedrag 595,- excl. BTW per persoon. Bij afmeldi minder dan 7 dag voorafgaand aan de workshop zal 100% van het inschrijfgeld in reki word gebracht, waarbij u de mogelijkheid heeft om in plaats van uzelf e collega deel te lat nem aan de workshop. Wilt u hieronder controler of uw gegevs juist zijn deze evtueel aanvull? Naam: Bedrijfsnaam: Adres: M / V Postcode & Plaats : adres: Telefoonnummer: Opmerki: U kunt dit inschrijfformulier fax naar of mail naar

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U

MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U VOORWOORD 2 VOORWOORD WE HEBBEN ÉÉN BELANGRIJKE OVEREENKOMST: ÚW VASTGOED Met plezier stel ik u ons bedrijf voor. MVGM ontzorgt

Nadere informatie

Masterclasses Bouw. Bouwpartners. Programma. Masterclasses

Masterclasses Bouw. Bouwpartners. Programma. Masterclasses Masterclasses Bouw Programma Masterclasses 2015 2016 1 Masterclasses overzicht 2015 2016 MC 1 10 09 2015 MC 2 01 10 2015 MC 3 29 10 2015 MC 4 19 11 2015 MC 5 10 12 2015 MC 6 07 01 2016 MC 7 21 01 2016

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten Mr. J (Jochem) Berns 4 november 2008, Den Haag Wanneer

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 5 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij u en uw

Nadere informatie

SPORTLEIDER 2 BADMINTON

SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON Eerste stap in het trainersvak Op zoek naar een trainer? Veel badmintonverenigingen zijn op zoek naar een trainer. Daarom hee Badminton Nederland een trainersopleiding

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010

ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010 G S D A U T O M A T I S E R I N G UW PARTNER IN ICT EN BUSINESS SOLUTIONS ONLINE VOORRAADBEHEER Nieuwsbrief September 2010 Nieuwsbrief September 2010 Inhoud Algemeen Dashboard Management rapportage Budge

Nadere informatie

office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport

office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport mpower mcloud Uw IT-infrastructuur con nu onder controle De efficiën e van uw bedrijf berust

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken met afdeling inkoop gaan steeds vaker

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken 2015-2016

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken 2015-2016 Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Betrouwbare informatie is een van de pijlers van een gelukkig leven. (Theo Kars) 82 De belofte

Nadere informatie

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel.

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel. Najaar 2014 Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel www.hetpuntbrussel.be Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Via het aanbieden van een vacaturebank,

Nadere informatie

Zoom. APEPA in enkele woorden. APEPA: een vereniging. vrijwilligers à votre

Zoom. APEPA in enkele woorden. APEPA: een vereniging. vrijwilligers à votre 14 P Zoom In deze rubriek zoomen we in op een organisa e ac ef binnen het domein van de au smespectrumstoornis. In dit nummer is het aan de Associa on de Parents pour l Epanouissement des Personnes avec

Nadere informatie

Kies voor partnerschap met ouders. Passend onderwijs voor alle kinderen

Kies voor partnerschap met ouders. Passend onderwijs voor alle kinderen Passend onderwijs voor alle kinderen Kies voor partnerschap met ouders Geacht bestuur, Met de komst van passend onderwijs verandert er veel voor alle betrokkenen en u vervult daarin een sleutelrol. Ga

Nadere informatie

Opgaven werkgroep wijkverpleging niet-toewijsbare zorg

Opgaven werkgroep wijkverpleging niet-toewijsbare zorg Opgaven werkgroep wijkverpleging niet-toewijsbare zorg Afspraken 2014/2015 Aanleiding 1. Afspraken maken tussen Menzis en regio s/gemeenten over de verdeling van het beschikbare bedrag Aparte bekos ging

Nadere informatie

De situa e van kinderen en jongeren op Sint Maarten: hoofdbevindingen en aanbevelingen

De situa e van kinderen en jongeren op Sint Maarten: hoofdbevindingen en aanbevelingen De situa e van kinderen en jongeren op Sint Maarten: hoofdbevindingen en aanbevelingen United Na ons Children s Fund (UNICEF), 2013 Foto s omslag UNICEF/UNI119953/LeMoyne Disclaimer: De meningen in deze

Nadere informatie

Professionele Teamontwikkeling Leiderschap, & Managementtraining Events en locatieverhuur

Professionele Teamontwikkeling Leiderschap, & Managementtraining Events en locatieverhuur Professionele Teamontwikkeling Leiderschap, & Managementtraining Events en locatieverhuur Een unieke loca e in het prach ge Sauerland op steenworp afstand van Nederland Slechts 2 uur rijden vanaf Venlo,

Nadere informatie

Uitnodiging. Cursussen. Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet

Uitnodiging. Cursussen. Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet Uitnodiging Cursussen Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet Wet Vennootschapsbelasting 2007 donderdag 2 november 2006 De voorstellen voor de

Nadere informatie

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer Badmintonclub Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 177 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer BCN heeft voor komend seizoen behoefte aan nieuwe begeleiders en trainers

Nadere informatie

Masterclasses Bouw. Bouwpartners. Programma. Masterclasses

Masterclasses Bouw. Bouwpartners. Programma. Masterclasses Masterclasses Bouw Bouwpartners Programma Masterclasses 2014 2015 1 Masterclasses overzicht 2014 2015 MC 1 11 09 2014 MC 2 02 10 2014 MC 3 30 10 2014 MC 4 20 11 2014 MC 5 11 12 2014 MC 6 08 01 2015 MC

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein. 3-daagse gecertificeerde basisopleiding voor senior inkopers

Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein. 3-daagse gecertificeerde basisopleiding voor senior inkopers Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein 3-daagse gecertificeerde basisopleiding voor senior inkopers Inhoud Het nieuwe sociaal domein: een transformatie Inkoop in het sociaal domein: een specialisatie

Nadere informatie

De situa e van kinderen en jongeren op Aruba: hoofdbevindingen en aanbevelingen

De situa e van kinderen en jongeren op Aruba: hoofdbevindingen en aanbevelingen De situa e van kinderen en jongeren op Aruba: hoofdbevindingen en aanbevelingen United Na ons Children s Fund (UNICEF), 2013 Foto s omslag UNICEF/UNI119953/LeMoyne Disclaimer: De meningen in deze publica

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 17 en 19 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij

Nadere informatie

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl TRAINING Balanslezen Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSLEZEN Een ééndaagse training

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Koersen naar de toekomst. Onze Kracht. uw Vooruitgang! www.havenland.nl info@havenland.nl

Koersen naar de toekomst. Onze Kracht. uw Vooruitgang! www.havenland.nl info@havenland.nl Koersen naar de toekomst Onze Kracht uw Vooruitgang! www.havenland.nl en Van HavenLand HavenLand adviseert en begeleidt (watersport )verenigingen, bedrijven, gemeenten en par culieren op het gebied van:

Nadere informatie

Ik ben uw coach! Leergang voor de manager, HR adviseur, projectleider en consultant die zich als coach wil professionaliseren.

Ik ben uw coach! Leergang voor de manager, HR adviseur, projectleider en consultant die zich als coach wil professionaliseren. Ik ben uw coach! Ik denk dat ik weet wat er mis gaat, maar hoe breng ik dat over? Ik wil niet kiezen. Alles vind ik ertoe doen! Ik heb bereikt wat ik wilde en toch ben ik onrus g. Wat nu? Ik merk dat ik

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Opzet en effecten van kleinschalige zorg

Opzet en effecten van kleinschalige zorg Opzet en effecten van kleinschalige zorg Leidraad voor de geïnteresseerde boer Cynthia Verwer Lucy van de Vijver 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en achtergrond 3 2. Waar kunt u als boer aan bijdragen 4

Nadere informatie

TRAINING Risk Management

TRAINING Risk Management TRAINING Risk Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING RISK MANAGEMENT In deze ééndaagse groepstraining Risk Management of Risico- management

Nadere informatie

Aanpak van dit onderwerp

Aanpak van dit onderwerp Exper secentrum Introduc e klinisch redeneren ProAc ve Nursing 2015 Marc Bakker Expert Lecturer Aanpak van dit onderwerp A. Instruc vis sch? B. Construc vis sch? Q&A Klinisch redeneren Q&A Klinisch redeneren

Nadere informatie

TRAINING Balanslezen. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Balanslezen.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Balanslezen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSLEZEN Een ééndaagse training die bestemd is voor bijna iedere medewerker binnen

Nadere informatie

PARKEREN IN DE PRAKTIJK 2012

PARKEREN IN DE PRAKTIJK 2012 PARKEREN IN DE PRAKTIJK 2012 PARKEERBELEID Laat u winkeliers klagen over te hoge parkeertarieven of reikt u ze de hand? Betaald parkeren wordt door bewoners, bezoekers en ondernemers beschouwd als een

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Lichamelijke ac viteit bij kinderen met spas sche cerebrale parese

Lichamelijke ac viteit bij kinderen met spas sche cerebrale parese Lichamelijke ac viteit bij kinderen met spas sche cerebrale parese Samenva ng Cerebrale parese (CP) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door een afwijkende ontwikkeling van het

Nadere informatie

Zo compleet mogelijk zijn is niet het criterium. Sluitende richtlijnen niet te geven; steeds eigen afweging maken

Zo compleet mogelijk zijn is niet het criterium. Sluitende richtlijnen niet te geven; steeds eigen afweging maken OKTOBER 2014 S ch ng Register Arbeidsdeskundigen (SRA) Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) HANDLEIDING OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS DOOR ARBEIDSDESKUNDIGEN 1. Inleiding... 3 1.1 De verschillende

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken 2015-2016

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken 2015-2016 Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 102 We hebben geen enkele concessie gedaan Zaakgericht werken en andere digitale ontwikkelingen in Hengelo Belangrijk man in het geheel is Arjan Lenferink,

Nadere informatie

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker WIA re-integratieproces Ondersteuning bij e zieke medewerker Wij help u bij e zieke medewerker Natuurlijk houdt u het verzuim binn uw bedrijf zo laag mogelijk. En u houdt zich daarbij aan de Wet verbetering

Nadere informatie

Momenteel zit ik op een goed project, dus geef ik er de voorkeur aan op loca e bij de klant te werken.

Momenteel zit ik op een goed project, dus geef ik er de voorkeur aan op loca e bij de klant te werken. P 1 PASSMAP Dankzij Passwerk heb ik na een lange zoektocht en na het volgen van vele opleidingen en het uitoefenen van minder leuke jobs, eindelijk iets gevonden wat ik graag doe en wat me voldoening schenkt.

Nadere informatie

NB. Wegens groot succes wordt deze workshop voor de zevende maal herhaald!

NB. Wegens groot succes wordt deze workshop voor de zevende maal herhaald! Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Wegens groot succes wordt deze workshop voor de zevende maal herhaald! AANBESTEDEN een onduidelijk bestek, wat nu? Praktijkworkshop voor inschrijvers op aanbestedingen

Nadere informatie

12 mei 2016. www.infotraining.nl. ééndaagse workshop. Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop

12 mei 2016. www.infotraining.nl. ééndaagse workshop. Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop ééndaagse workshop 12 mei 2016 POSTILLION HOTEL BUNNIK Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop www.infotraining.nl Is uw databeleid gereed voor 2016?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders

Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Samenwerkingsverband Drechtsteden i.o. Mei 2013 - uitgave voor ouders en verzorgers www.swv-zhz.nl 1 Nieuwsbrief Passend Onderwijs voor ouders Wij willen in deze Nieuwsbrief ouders en verzorgers informeren

Nadere informatie

1. Webshop 2. DealerShop.mail 3. Online Servicedesk 4. DealerShop.livedesk 5. Cloud services (Q2 2015)

1. Webshop 2. DealerShop.mail 3. Online Servicedesk 4. DealerShop.livedesk 5. Cloud services (Q2 2015) DealerShop.live is het e commerce pla orm van D&D Distribu on, en bestaat uit 5 onderdelen: 1. Webshop 2. DealerShop.mail 3. Online Servicedesk 4. DealerShop.livedesk 5. Cloud services (Q2 2015) In deze

Nadere informatie

Waarom dit Hand- en hartsboek christelijk leiderschap?

Waarom dit Hand- en hartsboek christelijk leiderschap? Waarom dit Hand- en hartsboek christelijk leiderschap? Het onderwerp leiderschap blij in onze Nederlandse samenleving actueel. Gebrek aan leiderschap is zo ongeveer het grootste verwijt dat je een poli

Nadere informatie

Test team Baancoördinator

Test team Baancoördinator Zeer Test team Baancoördinator - Berichtenverkeer Werd de nodige informa e gevraagd over de brand Aankomst gemeld Ja Nee Aankomst juiste jds p gemeld Ja Nee Kwalifica e gemeld Ja Nee Kwalifica e juiste

Nadere informatie

TRAINING Juridische aspecten

TRAINING Juridische aspecten TRAINING Juridische aspecten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING JURIDISCHE ASPECTEN Een tweedaagse training waarbij aandacht wordt besteed aan

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald!

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald! Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald! Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches Praktijkworkshop over contracteren,

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Agenda. Aanbesteding en innovatie. Hoe krijg je een out-of-the-box oplossing? Legal requirements engineering (LRE)

Agenda. Aanbesteding en innovatie. Hoe krijg je een out-of-the-box oplossing? Legal requirements engineering (LRE) Aanbesteding en innovatie Agenda Hoe krijg je een out-of-the-box oplossing? Legal requirements engineering (LRE) Stephan Corvers & Aernout Schmidt Inleiding & casus Interview met CEO Game: specificatieproces

Nadere informatie

Handleiding voor beste praktijken eparticipatie

Handleiding voor beste praktijken eparticipatie Handleiding voor beste praktijken eparticipatie www.eparticipation.eu Deze handleiding is samengesteld naar aanleiding van het door Interreg IVC ge inancierde project ecitizen II Op weg naar een burgergerichte

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

verkoop en levering in de technologiebranches

verkoop en levering in de technologiebranches Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging Workshop DONDERdag 17 JANUARI 2013 fhi - leusden Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches Rechten en plichten bij verkoop en

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

SAMENVATTING HUMAN REPRODUCTION UPDATE

SAMENVATTING HUMAN REPRODUCTION UPDATE Esther Leushuis Jan Willem van der Steeg Pieternel Steures Patrick M.M. Bossuyt Marinus J.C. Eijkemans Fulco van der Veen Ben Willem J. Mol Peter G.A. Hompes HUMAN REPRODUCTION UPDATE 2009 SEP OCT;15 5

Nadere informatie

Subsidie of overheidsopdracht?

Subsidie of overheidsopdracht? C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Subsidie of overheidsopdracht? Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg Mr. J (Jochem) Berns PIANOo-lunch, 16 juni

Nadere informatie

TRAINING Vaardigheden voor de Debiteurenbeheerder

TRAINING Vaardigheden voor de Debiteurenbeheerder TRAINING Vaardigheden voor de Debiteurenbeheerder www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VAARDIGHEDEN VOOR DE DEBITEURENBEHEERDER Deze driedaagse

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop: De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie.

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het zorgt voor veel discussies en veel

Nadere informatie

Datum, plaats en locatie Dinsdag 14 maart 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Datum, plaats en locatie Dinsdag 14 maart 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5. Inleiding Programma Aanmelden Route HET MAKEN VAN GOEDE (JURIDISCHE) AFSPRAKEN OVER SOFTWARE EN DATA Nieuwe verdienmodellen gebaseerd op software en data beginnen bij het maken van goede (juridische) afspraken

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen

TRAINING Onderhandelen TRAINING Onderhandelen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Iedereen in krijgt vroeg of laat te maken met onderhandelingsmethodes.

Nadere informatie

TRAINING Assertiviteit

TRAINING Assertiviteit TRAINING Assertiviteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ASSERTIVITEIT Er zijn nogal wat mensen die niet voor zich zelf opkomen, zich onzeker

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

Persoonlijke overtuigingskracht

Persoonlijke overtuigingskracht Vermande Studiedagen Trainingen voor uw persoonlijk succes Snellezen, Mind Mapping en geheugentechnieken voor juristen Persoonlijke overtuigingskracht 21 november 2007 Hotel Lapershoek Hilversum 11 december

Nadere informatie

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat?

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? ir. Richard Heijne den Bak Lezing ICT Zorg 004 en mei in Ede GOUDA 08-573 HENGELO (O) 074-674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL INFO@MITOPICS.NL Even voorstellen

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Ziekteverzuim & Raymedy

Ziekteverzuim & Raymedy Ziekteverzuim & Raymedy inhoud Waar staat wat? 4. Raymedy 5. Meridianen 7. Meten, weten, reguleren 8. Welke klachten 9. Welke klachten (psychisch) 10. Traject ziekte van Lyme 13. Traject PTSS 15. Intake

Nadere informatie

Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs

Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs Het is van belang voor iedere leidinggevende in het primair onderwijs te weten hoe een adequate dossieropbouw plaatsvindt en hoe zich dat verhoudt

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

ILP 2014 Break Out Sessie

ILP 2014 Break Out Sessie ILP 2014 Break Out Sessie De do s & don ts van samen ondernemen Sjoerd Langelaar Opzet vandaag Over Sjoerd VerwachCngen en vragen Samenwerking? Valkuilen, samenwerkingsvormen en financiële modellen Tips

Nadere informatie

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit UITNODIGING Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit 22 Maart, 2013 Kamer van Koophandel Rotterdam Veel Nederlandse ondernemers denken na over het opzetten van een eigen vestiging in China,

Nadere informatie

Plusprogramma cultureel erfgoed & architectuur 2016 2017. Voor het Primair Onderwijs Nijmegen. van Cultuur en School Nijmegen

Plusprogramma cultureel erfgoed & architectuur 2016 2017. Voor het Primair Onderwijs Nijmegen. van Cultuur en School Nijmegen Plusprogramma cultureel erfgoed & architectuur 2016 2017 Voor het Primair Onderwijs Nijmegen van Cultuur en School Nijmegen Contactgegevens Cultuur en School Nijmegen Postbus 578 6500 AN Nijmegen www.cesn.nl

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING HET VERKOPEN VAN DE PRIJS De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 78 De norm bepalen we zelf wel! Hoe de deregulering de Archiefregeling bruikbaar maakt Door Peter Brand We leven sinds 2010 onder het juk van de Archiefregeling.

Nadere informatie

Slim werken met de ipad

Slim werken met de ipad 12 november / 25 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik Secretaresseworkshop Slim werken met de ipad Papierloos vergaderen, notuleren, presentaties maken en nog veel meer! Ook als incompany-training:

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Wat leert mijn kind op de Jorisschool? Op de Jorisschool vinden we een aantal zaken erg belangrijk. Dat is op de eerste plaats de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het leren omgaan met elkaar

Nadere informatie

Jaarbericht Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe

Jaarbericht Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe Jaarbericht 2010 Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe Het jaar van het HKZ-traject en steeds meer samenwerking Wanneer het jaar 2010 voor de CHD wordt samengevat in enkele kernbegrippen, dan komen

Nadere informatie

TRAINING Incasso Noord & Zuid Amerika

TRAINING Incasso Noord & Zuid Amerika TRAINING Incasso Noord & Zuid Amerika www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING INCASSO NOORD & ZUID AMERIKA De training Incasso Noord & Zuid Amerikais

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

Klinische Ethiek op de IC

Klinische Ethiek op de IC congres Klinische Ethiek op de IC 26 november 2010 - Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor IC-verpleegkundigen, fellows (artsen) intensive care, arts- assistenten en intensivisten. Wat zijn de lange-termijn gevolgen

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen

TRAINING Onderhandelen TRAINING Onderhandelen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Iedereen in krijgt vroeg of laat te maken met onderhandelingsmethodes.

Nadere informatie

Training: Asbest, stof tot nadenken

Training: Asbest, stof tot nadenken Training: Asbest, stof tot nadenken Na het volgen van deze training bent u in staat asbestverdachte materialen te herkennen en weet u hoe te handelen na het aantreffen van asbestverdacht materiaal. GBB

Nadere informatie

TRAINING. Balansanalyse. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Balansanalyse.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Balansanalyse www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSANALYSE De ééndaagse training balansanalyse is een intensieve training die deelnemers

Nadere informatie

WEEKBERICHT Week 12 2016

WEEKBERICHT Week 12 2016 Pas 2016 Vroege paasdag, dat zal als kmerk van ze paasdag blijv hang. Het weer zal mebepald zijn voor stemming in verkoop, maar we kunn al best wel e aantal ding voorspell. Zo zull product die als typische

Nadere informatie

ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV. 21 juni 2016. Voor de digitale economie

ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV. 21 juni 2016. Voor de digitale economie ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV 21 juni 2016 Voor de digitale economie Op 21 juni 2016 organiseert Nederland ICT voor UWV een ICT Haalbaarheidstoets over de verwerving van ICT middelen voor Business Rule

Nadere informatie

De vakken beter bekeken Rekenen en wiskunde In de groepen 3 t/m 8 wordt sinds het schooljaar 2012-2013 gerekend met de nieuwe rekenmethode Alles telt. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden optellen,

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie