De IXELF-factor in Helmond-Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De IXELF-factor in Helmond-Oost"

Transcriptie

1 De IXELF-factor in Helmond-Oost Proe&uini.s.mLEVGroepengemeenteHelmond Projectperiode september mei 2015

2 Sturenopgelukdichtbij Gelukkigeburgers,datscheeltindekosten,koptedagbladTrouweenpaar forma=es,zoujedenken.tochiserinnederland,integenstellingtotdeons omringendelanden,weinigaandachtvoorhetthema geluk inbeleid.een meentehelmond,levgroependes=ch=nggelukdichtbijsamenwerken.in nersaaneenproeeuinwaar geluk alsmaatstafgeldt.centraalstaatde vraag: Hoebrengjegelukdichterbijenmaakjehetconcreetindedagelijkse Inditprojectplanleestuopwelkemanierweaandeslaggaan.Iedereburger komstentebezoeken.indeproeeuiniscon=nueaandachtvoorgedragvan allebetrokkenen,vanwethoudertotburger.wezullenhetsamenmoeten oppakken. DeproeEuinomhelstdevolgendeonderdelen: 1. OpleidingIXELF 2. Ontmoe=ngenvoorburgers,managementenbestuur 3. Wetenschappelijkonderzoeknaargedragsverandering 4. Maatschappelijkebusinesscasenaarfinancieringopoutcome 5. Dewebsitewww.ixelf.nlwaaralleinforma=eisterugtevinden Hetprojectlooptvanseptember2014totmei2015. SandraFranken(projectmanager) JolandaHabraken(onderzoekvanuitTranzo,UvT) RenévanHooren(onderzoekMaatschappelijkeBusinesscase) JudithBach(managervanuitLEVGroep) PaulBerkers(beleidsadviseurgemeenteHelmond) Meerinforma=eistevindenopwww.ixelf.nlofukuntcontactopnemenmet Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 2/"

3 1. HetprojectdeIXELFAfactorinHelmondAOost Hetproject(IXELF.(factor(in(Helmond.Ooststartmeteenintroduc=edagop18 september2014.deopleidingvoorondersteunersvangezinnenheeedan eenkomstvooralleburgersenorganisa=es.dezedagisdirectookdestart schappelijkebusinesscase(mbc)enhetonderzoeknaargedragsverandering (Tranzo).Terafstemmingiserregelma=goverlegmetdegemeenteoverde transforma=esenontwikkelingeninhetsociaaldomein.depresenta=evan deresultatenvandeproeeuinaangemeenteraadenburgersvindtplaats =jdensopeeneindcongresopdonderdag23april2015.tijdensdeproeeuin wordtgewerktopdevierniveau 1. DeinwonersvanHelmondAOost Video.opnames(met(ondersteuners( swordenin ner.inverbandmetdeprivacyvandegeïnterviewdenzijndeopnamesniet openbaarbeschikbaarenwordenzijuitsluitendgebruikvoordeopleiding IXELFenhetwetenschappelijkonderzoek. gedragenomdeeffectenkaarttevullen.zoontstaateenmaatschappelijke businesscasegebaseerdopdeprak=jkvandeinwonerszelf. 2. Dedirecteondersteunervanhetgezin Maximaaltwaalfdeelnemersdiewerkenalsdirecteondersteunervan =evandeonderzoekennaars=ch=ngverzorgdendewetenschappelijke ma s:perspec=ef,vraag,krachtenomgeving. Uitwerking(in(wetenschappelijk(onderzoek( Gedurendedeopleidingwordtdegedragsveranderingvandedeelnemers wetenschappelijkonderzocht.daarnaastwordtonderzochtinhoeverrede opleidingeffec=efisinhetbereikenvandezegedragsverandering. 3. DemanagerenorganisaKeachterdeondersteuner denvanzoweldeelnemersalsandereorganisa=esuithetsociaaldomein. Hoewerkenwijsamen,waarliggendilemma senwatishetperspec=ef? 4. Beleidenbestuurvandegemeente GedurendedegeheleproeEuinisvanuitdegemeentebeleidsadviseurPaul derwijs,gezondheid)envanderzanden(wmo,armoedebestrijding)volgen deproeeuinopdevoetenwordenzowelinternalsdoorhetbestuurgeluk stemd.hetmetenvaneffectenenbeschikbaarkrijgenvancijfermateriaal gaatinoverlegmetverscheideneambtenaren. Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 3/"

4 2.PlanningenorganisaKe loca=ealsontmoe=ngsplekwordtgeregeld.zokrijgenwedaadwerkelijkeen krijgen. OpleidingIXELFAfactor Donderdag18september Introduc=edag 9:00 17:00uur Dinsdag7oktober VRAAG 9:00 15:00uur Dinsdag14oktober PERSPECTIEF9:00 17:00uur Donderdag13november KRACHT 9:00 17:00uur Donderdag26februari OMGEVING 9:00 17:00uur Dinsdag10maart KRACHT 9:00 15:00uur Donderdag26maart OMGEVING 9:00 15:00uur Dinsdag14april VRAAG 9:00 15:00uur Donderdag23april Eindcongres 9:00 17:00uur OntmoeKngenburgers,management,bestuur Donderdag18september Donderdag13november Donderdag26februari Eindcongresdonderdag23april OntmoeKngenbeleidenbestuur nendeproeeuin.heteersteformeleoverlegisgeplandop27oktober2014. OntmoeKngenburgers CommunicaKe: dengemeld.hieristevenseenmogelijkheidomtereageren.daarnaastzal =jdensheteindcongresinapril2015dedeelnemersaandeproeeuinmet len. ContactmethetprojecQeam dueelniveaugemaakt.hiertoekancontactopgenomenworden: WetenschappelijkonderzoekTranzo: Maatschappelijkebusinesscase: Vooralleanderezakenkuntuterechtbijdeprojectmanager: Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 4/"

5 3. Uitgangspuntensturenopgelukdichtbij 3.1. Wat is geluk? Gelukiseenbreedensomsvaagbegrip.Vraaghonderdmensenwatgeluk voorhenisenzegevenwaarschijnlijkallemaaleenanderantwoord.kwaliteit vanlevenisdaarentegeneengeaccepteerdenbeteromschrevenbegripals wehetovergelukhebben.binnenhetprojectixelfhebbenwehetbegrip gelukteruggebrachttotdevolgendevieraspecten:autonomie,betekenis, leninonderstaanderesultatenvoorgemeentelijkbeleid: Iedereburgerkanwonenineenschoonenleesaarhuis. Iedereburgerkanwonenineenvoorhem/haargeschikthuis. hoeeen. Iedereburgerkanbeschikkenoverschone,draagbareendoelma=ge kleiding. Iedereburgerkanthuiszorgenvoorkinderendietothetgezinbehoren. Iedereburgerkanzichverplaatsenin,omennabijhethuis. Iedereburgerkanzichlokaalverplaatsenpervervoermiddel. euzeac=viteiten. Iedereburgerkandoormiddelvanwerknaarvermogenpar=ciperen. Iederejeugdigeburgerkanveiligopgroeienenzichontplooien. SturenopgelukbetreEdanalleregelingendieeendirecteffecthebbenop teiten,werkenveiligheid Wat is de IXELF-factor? puntenhierbijzijn: Perspec=ef:levenengelukstaancentraal(ennietdezorgofhulp) Omgeving:hetgaatomikendeander(gezin,zorg,samenleving) Vraag:hetgezinsteltwatnodigis(ennietdehulpverlener) Kracht:ondersteuningisgerichtopac=veren,trotsenmenslievendheid deofechtpaarzonderkinderenzijn.onzevisieisdatwerkenmetdeixelf lijkselevenvandekwetsbareburgerinzijngehele(sociale)omgeving Wie moet de IXELF-factor hebben? Omdaadwerkelijktekunnensturenopgelukliggeneruitdagingenopvier niveau Deburgersvandegemeente steuningnodighebben.opanderemomenteniserruimteomervooreen terbijbrengenvangelukstaatniethetstrevennaarverlangenscentraal,maar hetsturenopbehoeeen.hetgaatomhethelderkrijgenvandeechtevraag: Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 5/"

6 wathebikdaadwerkelijknodigvananderen,vandegemeenteenwatkanik zelfregelen? consument'optredenenmeeruitgaanvaneigenkrachtenmogelijkheden. Dedirecteondersteunervanhetgezin leent.maardenkookaandeouderenadviseurdiealsvrijwilligerhelptbijde digheidinderela=e.datisessen=eelomtekomentotresultaat. kevraagvandiegenedieondersteuningbehoee. Beleidenbestuurvandegemeente Beleidsmakers,gemeenteraadsledenenbestuurdershebbenvaakmoeite methetwoordgeluk.zevindenhetveeltesoeklinken.hetpastnietinde =eeneigenkrachtzijnmeergeaccepteerd.determlijktongrijpbaar.hoekun singen,somsdwarsdooralleprotocollen,beleidsregelsenproceduresheen. opendebatenleiderschapomindividueleoplossingenmogelijktemakenin specifiekesitua=es. me.geefdaarwaardatkanorganisa=esenondersteunersderuimte. DemanageroforganisaKeachterdeondersteuner germagheteigenaanbodofdeomzetdoelstellingcentraalstaan,maarhet gelukvangezinnen.datvraagtomeenorganisa=estructuurmetvrijheidvoor medewerkersenminderprotocollen. schapvandeondersteuner. Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 6/"

7 3.4. Hoe meet je de resultaten op het sturen van geluk? Sturenopgelukvindtplaatsopverschillendemanierenenopverschillende niveaus.bepalendisdehoudingenhetgedragopiederniveau.dekostenen batenvoordegemeentezijndaaromlas=ginkaarttebrengen.welkunnen weinventariserenwatdeeffectenende(financiële)waarderingvoor stakeholderszijn.doormiddelvaneeneffectenkaartbrengenweditvoor diversestakeholdersinbeeld.eeneerstevoorlopigeversiezieteralsvolgt uit: Stakeholder Effect Indicator Soortwaarde Gezin Meergeluk Verhoginggeluksindex Beleefdewaarde Voorkomenschooluitval Minderspijbelen Beleefdewaarde Verbeteringgezondheid Minderdoktersbezoek Directincasseerbarewaarde Verhogingarbeidspar=cipa=e Toenameinkomen Directincasseerbarewaarde Minderschulden Toenameinkomen Directincasseerbarewaarde VerminderdberoepWMO Afnamezorgkosten Directincasseerbarewaarde VerminderdberoepJeugdzorg Afnamezorgkosten Directincasseerbarewaarde Verhogingarbeidspar=cipa=e Afnameuitkeringen Directincasseerbarewaarde Zorgverlener Verhogingwerkplezier Afnamekortverzuim Beleefdewaarde Zorgorganisa=e Afnamezorgconsump=e Afnameomzet Directincasseerbarewaarde Verhogingwerkplezier Afnamekortverzuim Directincasseerbarewaarde Gemeente Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost "7/"

8 2. UitgangspuntenvoordegemeenteenLEVGroep Gemeente Helmond Op23september2013heeEdegemeenteHelmondhaarvisieopdeWMO, detransforma=evandejeugdzorgvastgesteld.ruim17miljoeneurowordt si=esgaatgepaardmetdewensennoodzaakommeergebiedsgerichtte werken.hetbevorderenvandeeigenkracht,hetopbouwenenmobiliseren fessionalshebbendeopdrachtopwijkniveaudezenuldelijnteversterken opzwaardereproblema=ek. Samenva\endgaatdegemeenteHelmonduitvandevolgendevuistregels: 1. Eigenkrachteneigenverantwoordelijkheidvaninwonersensociale netwerken(omgeving)zijnhetuitgangspuntindedienstverlening; 2. schappelijkepar=cipa=een(vrijwilligers)werk; 3. Nietonnodigproblema=seren,maarnormaliseren,mogelijkhedenzien enkansenbenu\en; 4. Integraalenafgestemdaanbod; 5. Lichtenkortdurendaanbodwaarkan,zwaarderwaarnodig; 6. voering(directcontactdoelgroep); 7. Inzetvanbewezeneffec=evemethoden,gerichtopdoelgroependie heidkinderen)enwaarbijeenop=maalresultaatverwachtwordt. bijdrageaanhetwetenschappelijkonderzoeknaargedragomgelukdichtbij seinzichttekrijgenopwelkewijzeoutcomefinancieringvanac=viteitenen organisa=esverderaankansluitenbijhaarvisie. LEV Groep programmadatisgestartin2013wordtsteedsmeerzichtbaarhoeaansluiten bijdewijkeruitgaatzien.maarindatproceszijnernatuurlijkooktalvan vragenendestapvangeslotennaaropenteam,hetinrichtenvanhetopen lijksewerk.hetwijkteamalsinstrumentvoordewijkbewoners,datstaat dekomendeperiodehoogopdeagenda. lijktemaken.evenlosvandehec=ekvanalledagzoekennaarinhoudelijke Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 8/"

9 5. SKchKngGelukDichtbij Aanleiding Sinds2012isJanvanGorkumac=efmethetverspreidenvandesuccesvolle aanpakvans=ch=ngverzorgd.insamenwerkingmetdeuniversiteitvan TwenteenonderzoeksbureauArconisonderzoekgedaannaardemethodiek eneffec=viteitvandeaanpak.op15mei2013startopbasisvanfinanciering vanhetministerievanvwshetprojectde(zoektocht(naar(de(ixelf.factor. Einddoelisomindedecember2015devolgendeproductenopteleveren: schewerkplaatslvb. dieineenanderdeelprojectwordtonderzocht.inditdeelprojectwordt tevenseenhandreikingvoorgemeentenenzorgverzekeraarsgerealiseerd. HetprojectwordtuitgevoerddoorS=ch=ngGelukDichtbij. Doelstelling houdenendoorontwikkelenvanwetenschappelijkekenniseninzichtenop hetterreinvangedrag,a{tudeeninnova=esinhetsociaaldomein.zijricht lijkeopdracht. Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 9/"

10 MaatschappelijkeBusinesscase(MBC) DeMaatschappelijkeBusinesscase(MBC)onderzoektopwelkewijzede gelijkhedendenkbaar. Meergeluk Kostenongewijzigd + Lagerekosten proeeuintilburg.dezezaleind2015gereedzijn. WetenschappelijkonderzoekIXELFAfactor Binnenhetonderzoeksthemaadequateondersteuninginmaatschappelijke vanzorg,inkomenensocialecohesievormeneengoedevoedingsbodemom luk Hetproject IXELF,jouwgelukdichtbij gendeproeeuinen.tranzovolgthetprojectixelfmetonderzoek.hierbij tenschappelijke)productenopgeleverd. Handreikingzorgverzekeraarsengemeente Inoktober2014zalUnipartners(UniversiteitvanTilburg)startenmeteen nancieringwaaringelukdichtbijcentraalstaatvormtegeven.opbasisvan ditonderzoek(maart2015)wordendeuitkomstenvandembcvertaaldnaar eenbruikbarehandreikingdieeind2015beschikbaarkomt. AansluiKngonderwijsenarbeidsmarkt wetenschappelijkonderzoekzaleenadvieswordenuitgebrachtaanzowelde fessionalsinhetsociaaldomein. PubliekdebatoverdeIXELFAfactorinNederland meetlat.dezemeetlatdientalsaanjagervoorhetpubliekedebatovergeluk dichtbijinalhaarface\enbinnenhetsociaaldomeininnederland. Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " 10/"

11 OverzichtacKviteiteneneindproductenIXELFAfactor Proe&uin PerspecKef Omschrijving Product Periode S=ch=ng Verzorgd Professionals Inspira=ebronennulme=ngvoordeinhoudelijke 1. OpleveringpublieksverslagS=ch=ngVerzorgd. 2. kennaars=ch=ngverzorgd 3. MBCgemeenteAlmelo StOedenrode Professionals EersteversieopleidingtotIxelfcoach 1. dingengedragsverandering denrode Helmond Professionals TweedeversieopleidingtotIxelfcoach.Deopleidingis verbeterdtovdeeersteproeeuindoorinputresultaten StOedenrodeendoorinputexper=setrainersvande AWVB 1. Evalua=evandeopleiding 2. Evalua=evangebruiktemee=nstrumenten 3. MBCHelmondenadviesoutcomefinanciering 4. OpleveringpublieksverslaggemeenteHelmond Tilburg Cliënten strumentenuittetestendiecliëntenperspec=efmeten 1. Evalua=evangebruiktemee=nstrumenten Tilburg Cliëntenen professionals dingwordtweeraangepastopbasisvaninputuitde proeeuinhelmond.demee=nstrumentenwordenook aangepastnavdeervaringenindezeproeeuin. 1. spec=efalshetperspec=efvandeprofessionals 2. MBCTilburg 3. OpleveringpublieksverslaggemeenteTilburg Gemeenteen zorgverzekera ars Onderzoeknaarfinancieringenorganisa=evangeluk dichtbijinbeleidenbestuur 1. OnderzoeksverslagHandreikingdoorUnipartners 2. keraars Nederland Curriculumenadviesvooropleidingensociaalagogische beroepenopbasisvanadviescommissiehsaoapril Opleveringaanbevelingenenopleidingsmateriaal Projectplan IXELF-factor in Helmond-Oost " /"

De IXELF-factor in Sint Oedenrode

De IXELF-factor in Sint Oedenrode De IXELF-factor in Sint Oedenrode Sturenopgelukdichtbij Rapportage september 2014 Sturenopgelukdichtbij Gelukkigeburgers,datscheeltindekosten,koptedagbladTrouweenpaar jaargeleden.datzoupoli=citochmoetenprikkelenindeze=jdenvantrans@

Nadere informatie

Familie als bondgenoot

Familie als bondgenoot Familie als bondgenoot Wat hulpverleners moeten weten over gezinnen 14 december 2006 Hers Dinie Alemans Ellen van Berlo He 1 Centraal in het project Familieleden, clienten en professionals werken samen

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg Jaap Zwitser. 19 november 2016

Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg Jaap Zwitser. 19 november 2016 Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg Jaap Zwitser 19 november 2016 Inhoud presentatie Aanleiding Stand van zaken Inhoud Kwalteitsagenda Verder proces/verwachting Aanleiding Verslechtering ouderenzorg Ingrijpen

Nadere informatie

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Naam patiënt: Geboortedatum patiënt: Datum afname: Geslacht: o Man o Vrouw Naam verpleegkundige/ ouderenadviseur: 1 Woonomgeving De volgende vragen gaan over leven

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Titia Schram Praktijk voor Psychotherapie

Titia Schram Praktijk voor Psychotherapie Titia Schram Praktijk voor Psychotherapie Aanmeldingsformulier Psychotherapie BASISGEGEVENS CLIËNT Datum van aanmelding: Achternaam: Meisjesnaam ( indien gehuwd ): Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Godebaldkwartier 914 3511 DT Utrecht E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Achtergrondinformatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers

Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers Onderwerpen Provincie Noord-Brabant Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers 15 april 2011 Visie op transitie Jeugdzorg Jeugdzorg Brabant in cijfers De jeugdige achter de cijfers Tot slot Wim Hoven en

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

De Trans. Ondersteuning thuis

De Trans. Ondersteuning thuis De Trans Ondersteuning thuis Stichting De Trans Postbus 8 9450 AA Rolde telefoon (0592) 24 74 74 e-mail: info@detrans.nl e-mail: sociaaldomein@detrans.nl (uitsluitend voor gemeenten) www.detrans.nl MA042016

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Voor verwijzers. Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap

Voor verwijzers. Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap Voor verwijzers Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap Mensen met een verstandelijke beperking kunnen, net als ieder ander, de wens hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bron: brabant.databank.nl donderdag 16 februari

Inhoudsopgave. Bron: brabant.databank.nl donderdag 16 februari Inhoudsopgave 1: Ontwikkeling van de bevolking 2: Prognoses ontwikkeling bevolking 3: Leeftijdsopbouw Noord-Brabant 4: Demografische druk 5: Bevolking naar leeftijd en geslacht 6: Ontwikkeling aantal huishoudens

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Hier woon ik; Tilburg

Hier woon ik; Tilburg Hier woon ik; Tilburg Korte karakteristiek In diverse wijken in Tilburg worden activiteiten georganiseerd met en door kwetsbare wijkbewoners en professionals om mensen met beperkingen te laten meedoen,

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE

HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE In dit document vind je een instructie aangaande het vullen van je profielpagina in de expertisebank van de website van ONE. Inloggen in de expertisebank Om je profielpagina

Nadere informatie

THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN

THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN BETER KUNNEN BEWEGEN; GEEF HET DE AANDACHT DIE HET VERDIENT Beter kunnen bewegen; een groot goed. Maar niet altijd even vanzelfsprekend. Toch is er vaak een wereld te winnen,

Nadere informatie

12-11-2014. HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders

12-11-2014. HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders 12-11-2014 HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders 1 Wat wensen ouders voor hun kind? 2 De drie G s Geluk Gezondheid Goede toekomst 3 4 Alle ouders willen.. zich welkom voelen Contact gaat voor contract

Nadere informatie

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Deze handleiding helpt u op weg met het gebruik van de mobiele app van de MULTIsignaal Verwijsindex. Er wordt in de handleiding uitgegaan van het feit dat u de

Nadere informatie

Welkom! Workshop Cultuursensitieve telezorg

Welkom! Workshop Cultuursensitieve telezorg Welkom! Workshop Cultuursensitieve telezorg E-HEALTH EN ZORG OP AFSTAND DICHTER BIJ MIGRANTEN Rohina Raghoebier en Alies Struijs (RVZ) 8 november 2012 Opzet presentatie - Opzet onderzoek - Keuze voor focusgroepen

Nadere informatie

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG De Novadic-Kentron Groep Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG Welke rol spelen genotmiddelen in úw leven? Een kop koffie of thee, een wijntje

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

De Effectencalculator

De Effectencalculator De Effectencalculator Inspiratiebijeenkomst Sociale wijkteams: wat werkt? Elma van Dongen Spectrum, partner met elan 10 juni 2014 OWP Effectencalculator Evaluatie in het sociaal domein, waarom juist nu?

Nadere informatie

Een verandering van tijdperken: wat betekent dat voor de zorg?

Een verandering van tijdperken: wat betekent dat voor de zorg? Een verandering van tijdperken: wat betekent dat voor de zorg? Jan Rotmans Tilburg, 20 November 2013 www.twitter.com/janrotmans We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken

Nadere informatie

Project Beweegimpuls kwetsbare senioren (BikS) Gemeente Hellendoorn

Project Beweegimpuls kwetsbare senioren (BikS) Gemeente Hellendoorn Project Beweegimpuls kwetsbare senioren (BikS) Gemeente Hellendoorn Betreft : Verantwoording d.m.v. vragenlijst Versie d.d. : 30 januari 2017 Vooraf Dit is de verantwoording voor het Wmo project Beweegimpuls

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

INNOVATIE OF INTEGRATIE?

INNOVATIE OF INTEGRATIE? INNOVATIE OF INTEGRATIE? Integratie van zorg in Vlaanderen Steven Dhondt KU Leuven Hanneke Molema TNO Bert Vrijhoef VUB PROGRAMMA Tijd Thema Presentator 12.00-12.20u 12.20-13.45u Welkom en samenvatting

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

TE KOOP. Vraagprijs: 395.000,= k.k. Korte omschrijving object. Riante bouwkavel!

TE KOOP. Vraagprijs: 395.000,= k.k. Korte omschrijving object. Riante bouwkavel! TE KOOP Plaats: Deurne Adres: Warande 2a Vraagprijs: 395.000,= k.k. Riante bouwkavel! Dit goed ontsloten bouwkavel van ca. 3.000 m2 met een frontbreedte van ca. 30 meter is gelegen op een van de mooiste

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Vaktherapie Werkt 20 mei FVB-Kennisinnovatie Huub Notermans

Vaktherapie Werkt 20 mei FVB-Kennisinnovatie Huub Notermans Vaktherapie Werkt 20 mei 2016 FVB-Kennisinnovatie Huub Notermans Inhoud presentatie FVB-Kennisinnovatie Ontwikkelingen Interventiebanken Zorgstandaarden (ZS) en Generieke Modules (GM). Rapport Zorginstituut

Nadere informatie

Drukte in carnavalssteden. Waar komen de bezoekers vandaan?

Drukte in carnavalssteden. Waar komen de bezoekers vandaan? Drukte in carnavalssteden Waar komen de bezoekers vandaan? Drukte in carnavalssteden Waar komen de bezoekers vandaan? Datum 4 maart 2014 Kenmerk Locatie DAT001/Hdg/0015.01 Deventer Stokvissengat Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Doelstellingen bepalen

Doelstellingen bepalen Doelstellingen bepalen De aanpak van Ordina in (o.a.) Tilburg A. De zorgen en dromen van burgers en de rol van de partners B. Bewaken van de doelgroep C. Burgers die (niet) willen of (niet) kunnen De zorgen

Nadere informatie

Medegedeeld aan de ra»d dooi plaatsing op lijst ingekomen. Verzorgd door. Ę thuiszorg GEMEENTE HARDERWIJK, stokken^,* ' door^gl^^^ aan Ş-

Medegedeeld aan de ra»d dooi plaatsing op lijst ingekomen. Verzorgd door. Ę thuiszorg GEMEENTE HARDERWIJK, stokken^,* ' door^gl^^^ aan Ş- TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 Postbus 51Ũ 7600 AM Almelo www.tsn-.nl t0546486440 f0546454341 info@tsn-.nl kvk 39101246 GEMEENTE HARDERWIJK, Behancl. Kopie door^gl^^^ aan Ş- Ingek. 1 0 SEP. 2015 c '

Nadere informatie

Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid inéén. Litto Care Control Lock. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid inéén. Litto Care Control Lock. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Beveiliging, veiligheid en een gevoel van geborgenheid inéén Litto Care Control Lock ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verzorgd en verzekerd Instellingen voor zorg en psychiatrie

Nadere informatie

Sociale media & beroepsgeheim

Sociale media & beroepsgeheim Sociale media & beroepsgeheim Monique Roedoe (Hoofd Communicatie & Marketing V&VN) LinkedIn Twitter Sociale media Twitter Facebook LinkedIn Handreiking Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde

Nadere informatie

Voor verwijzers. Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap

Voor verwijzers. Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap Voor verwijzers Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap Mensen met een verstandelijke beperking kunnen, net als ieder ander, de wens hebben

Nadere informatie

Clientgericht werken met je team. Toolkit voor teams

Clientgericht werken met je team. Toolkit voor teams Clientgericht werken met je team Toolkit voor teams Uitleg Voor wie is het bedoeld? Teams in de ouderenzorg Wat is het doel van dit document? Cliëntgerichter werken met je team Hoe gebruik je het document?

Nadere informatie

Marktpositie zelfstandig verpleegkundige in de zorg

Marktpositie zelfstandig verpleegkundige in de zorg De praktijk van het ondernemen in de zorg Lex Tabak V&VN Zelfstandigen Inhoud; - Kenmerken stap naar ondernemerschap - Huidige markt & tekortkomingen van de markt - Oorzaken tekortkomingen - Gevolg tekortkomingen

Nadere informatie

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl Slim leven Motiveren tot een gezonde leefstijl Grip op het eigen leven Elke jongere verdient de kans om zich te ontwikkelen. Om uit te groeien tot een zelfstandig individu met ambities, doelen en perspectief.

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Ouderenzorg en mensenrechten

Ouderenzorg en mensenrechten Ouderenzorg en mensenrechten Prof.mr. J.C.J. Dute Symposium Ouderenzorg en mensenrechten 8 december 2012, Utrecht Onderwerpen Wat is/doet het College voor de Rechten van de Mens? Project Ouderenzorg en

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013 Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt Diana Delnoij 7 oktober 2013 Wat is kwaliteit? Agency for Healthcare Research and Quality: Doing the right thing, at the right time, for the

Nadere informatie

Enquete drie Decentralisaties

Enquete drie Decentralisaties Make smarter decisions www.zoho.com/survey Enquete drie Decentralisaties Completed Responses 74 Partial Responses 0 Survey Visits 186 Q1 Wat is volgens u de hoofddoelstelling van de decentralisaties? 43%

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Voornaam Achternaam Postcode Telefoon Mobiele telefoon adres Bereikbaar op: Ma Di Wo Do Vr Za Zo *Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Voornaam Achternaam Postcode Telefoon Mobiele telefoon  adres Bereikbaar op: Ma Di Wo Do Vr Za Zo *Doorstrepen wat niet van toepassing is. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de gegevens maken we een maandbegroting. Hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer. Graag

Nadere informatie

Presentie & kwaliteit van zorg 2.0

Presentie & kwaliteit van zorg 2.0 15 december 2011 Presentie & kwaliteit van zorg 2.0 prof. dr Anne Goossensen Universiteit van Tilburg 1 Kwaliteit van zorg Centrale vraag: wat maakt dat zorg goede zorg is? Deze presentatie: zorgethisch

Nadere informatie

Revalidatie. Werken aan herstel. Evean helpt u te revalideren. Evean. Midden in het leven.

Revalidatie. Werken aan herstel. Evean helpt u te revalideren. Evean. Midden in het leven. Revalidatie Werken aan herstel Evean helpt u te revalideren Evean. Midden in het leven. Alle behandeling en begeleiding voor uw herstel Heeft u een operatie of ongeval achter de rug en wilt u werken aan

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Subsidie aanvraagformulier Projecten

Subsidie aanvraagformulier Projecten Subsidie aanvraagformulier Projecten Voordat u begint: Lees de subsidiecriteria en doe eerst de Quickscan op www.vfonds.nl om te zien of uw aanvraag in aanmerking komt. Bij twijfel, neem contact op met

Nadere informatie

Maken social media de verpleegkundige praktijk socialer?

Maken social media de verpleegkundige praktijk socialer? Maken social media de verpleegkundige praktijk socialer? dr. Hans van Dartel, ethicus, (np) verpleegkundige 29 juni 2017 Opzet Aandachtsverschuivingen 1. Aandachtspunt: de privacy van de patiënt/cliënt;

Nadere informatie

RICHTLIJN MEE - KINDERWENS EN OUDERSCHAP

RICHTLIJN MEE - KINDERWENS EN OUDERSCHAP RICHTLIJN MEE - KINDERWENS EN OUDERSCHAP Versie 1.0 Datum Goedkeuring 26-11-2009 Verantwoording MEE Inhoudsopgave Achtergrond en doel richtlijn...1 verwijzing...2 Rol van MEE...3 Disclaimer...4 i Achtergrond

Nadere informatie

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg?

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorginstituut Nederland Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorgverbeteraars in de langdurige zorg 13 november 2014 Angelie van der Aalst, Projectleider Good Practices Overzicht

Nadere informatie

Toegang tot zorg voor kinderen met een beperking. Hier komt tekst Gemeente Utrecht. Hier komt ook tekst. Marlies Kennis. Floris Fonville. Utrecht.

Toegang tot zorg voor kinderen met een beperking. Hier komt tekst Gemeente Utrecht. Hier komt ook tekst. Marlies Kennis. Floris Fonville. Utrecht. Toegang tot zorg voor kinderen met een beperking Hier komt tekst Gemeente Utrecht Marlies Kennis Hier komt ook tekst Floris Fonville Leidende principes 1. Gewoon Opvoeden in plaats van problematiseren.

Nadere informatie

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Aanleiding Integrale verloskundige zorg van lijn naar cirkel? Aanloop 2009: samenwerking Thebe Kraamzorg, verloskundigen

Nadere informatie

Gebruik de talenten die je hebt. In het bos zou het heel stil zijn als alleen de best zingende vogels te horen waren.

Gebruik de talenten die je hebt. In het bos zou het heel stil zijn als alleen de best zingende vogels te horen waren. Agenda komende weken Ma 02-11 Oudergesprekken groep 8 Ma 16-11 Infobrief 6 Di 03-11 Oudergesprekken groep 8 Di 24-11 Oudergesprekken groep 1-7 Do 05-11 LET OP! Leerlingen vanaf 12.00 uur Do 26-11 Oudergesprekken

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

TE KOOP. : 2 bouwkavels ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw Perceelsoppervlakte

TE KOOP. : 2 bouwkavels ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw Perceelsoppervlakte TE KOOP Plaats: Reusel Adres: Kattenbos 9 Vraagprijs: 290.000,= v.o.n. Bouw uw droomhuis! Op een landelijke locatie in de gemeente Reusel zijn 2 bouwkavels (reeds één verkocht) gelegen ten behoeve van

Nadere informatie

Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen. De manier waarop we er mee omgaan, maakt het verschil.

Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen. De manier waarop we er mee omgaan, maakt het verschil. Agenda komende weken Ma 16-11 Infobrief 6 Vr 04-12 Sinterklaasviering Di 17-11 Uitnodiging oudergesprekken Ma 14-12 Infobrief 8 Di 24-11 Oudergesprekken groep 1-7 Do 17-12 Les tot 12.30 uur, leerlingen

Nadere informatie

Centrum Veerkracht en Stabiliteit. Wat kan het centrum voor u betekenen?

Centrum Veerkracht en Stabiliteit. Wat kan het centrum voor u betekenen? Centrum Veerkracht en Stabiliteit Wat kan het centrum voor u betekenen? Welkom, Op dit moment gaat het niet zo goed met u. Door uw psychische klachten is uw dagelijkse leven verstoord en lukken de dagelijkse

Nadere informatie

Allévo doet ervaring op met beeldbellen en camerabewaking

Allévo doet ervaring op met beeldbellen en camerabewaking Allévo doet ervaring op met beeldbellen en camerabewaking Allévo maakt de afgelopen jaren meer en meer gebruik van diverse digitale middelen die het zorgproces ondersteunen o.a. digitaal dossier met inzagemogelijkheid

Nadere informatie

Werken in de nieuwe GGZ 18 mei en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT. Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West

Werken in de nieuwe GGZ 18 mei en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT. Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West Werken in de nieuwe GGZ 18 mei 2017 Charlotte Kleijwegt spv BZT Amersfoort en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT Richard Touw spv BZT Amersfoort Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West Indeling

Nadere informatie

1408 / 1409 HANDLEIDING

1408 / 1409 HANDLEIDING 1408 / 1409 HANDLEIDING Gefeliciteerd A A 1 6 7 8 9 1 10 2 3 11 A C B D a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 12 13 1 2 3 14 A 1 2 B 15 3 1 2 16 2 3 1 4 3 4 2 1 17 18 3 4 19 Model 1408 Model 1409 20 21 a b e b d c

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

FICHTE Bewindvoering BV

FICHTE Bewindvoering BV FICHTE Bewindvoering BV Levenstestament: wie doet de financiën? De familie of toch iemand anders? U heeft een levenstestament opgesteld. Dat is verstandig. Want zo houdt de regie over uw leven als u zelf

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Hillegersberg- Schiebroek

Verslag: Wijkbijeenkomst Hillegersberg- Schiebroek Verslag: Wijkbijeenkomst Hillegersberg- Schiebroek Datum: woensdag 25 juni 2014 Locatie: De Castagnet, Larikslaan 1 Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Monique Smit-Hannôt en Lydia Schraven Aanwezigen

Nadere informatie

Gemeente kiest voor nieuwe werkwijze jeugdhulp Beleidsplan jeugdhulp

Gemeente kiest voor nieuwe werkwijze jeugdhulp Beleidsplan jeugdhulp Gemeente kiest voor nieuwe werkwijze jeugdhulp Beleidsplan jeugdhulp Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Met deze nieuwe verantwoordelijkheid ontstaat

Nadere informatie

ten ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 Verzorgd door de gemeenteraad Postbus 390

ten ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 Verzorgd door de gemeenteraad Postbus 390 ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 I Postbus 510 I 7600 AM Almelo I www.tsn-thuiszorg.nl t 0 5 4 6 4 8 6 440 I f 0 5 4 6 4 5 4 341 I info@tsn-thuiszorg.nl I kvk39101246 * B 2 0 1

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Beeldspraak. Programma: 15.30 uur napraten, hapje en drankje. Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012. 16.30 uur einde

Beeldspraak. Programma: 15.30 uur napraten, hapje en drankje. Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012. 16.30 uur einde Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2012 15.30 uur napraten, hapje en drankje 16.30 uur einde Op vrijdag 23 november vindt een buitengewone Algemene Ledenvergadering 18 19 plaats in Utrecht. We komen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Klanten beleven VGZ als zorgorganisator

Klanten beleven VGZ als zorgorganisator Klanten beleven VGZ als zorgorganisator Klantcontactstrategie Van uitgangspunten naar de dagelijkse praktijk Inhoud Coöperatie VGZ Klantcontactstrategie voor het merk VGZ De uitwerking Dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Meten van Geluk door gemeenten

Meten van Geluk door gemeenten Meten van Geluk door gemeenten Akshaya de Groot, program manager Sturen op Geluk in het publieke domein Martijn Burger, academic director EHERO 1 1. Waar zouden we naartoe willen? Geluk als centrale indicator

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Echt-Susteren

Proteion is er voor u in Echt-Susteren Proteion is er voor u in Echt-Susteren U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 5 Wat vind ik belangrijk en wil ik bereiken in mijn leven?..6 Wat kan ik doen om mijn persoonlijk plan

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Opdracht Doel is dat mensen langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit het aanbod bezien zijn we

Nadere informatie

Monitor Jeugdhulp Regio Hart van Brabant

Monitor Jeugdhulp Regio Hart van Brabant Verslag dialoogbijeenkomst nulmeting Monitor Jeugdhulp Regio Hart van Brabant 11-07-2016 Eind 2014 gaf de regio Hart van Brabant de GGD opdracht om een regionale beleidsmonitor jeugdhulp te ontwikkelen.

Nadere informatie

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012)

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012) Algemeen In alle verzekeringsvoorwaarden wordt vergoed onder de rubriek Alternatieve geneeswijzen. Behalve bij Zorg en Zekerheid, die vergoed onder de rubriek Lichaamsgerichte therapie. Verzekeraars met

Nadere informatie

De kansen van het veranderde zorglandschap

De kansen van het veranderde zorglandschap De kansen van het veranderde zorglandschap Workshop Herman Wijffels Innovatie Prijs 2016 Jan-René Kleijne en Marleen Jansen Sectormanagement Gezondheidszorg Rabobank Nederland 3 november 2016 Introductie

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

TE KOOP. Bouw uw droomhuis

TE KOOP. Bouw uw droomhuis TE KOOP Plaats: Mariaheide Adres: Vraagprijs: Bolstweg ongenummerd 430.000,= k.k. per kavel Bouw uw droomhuis Op een fraaie landelijke locatie in het buitengebied van Mariaheide worden deze twee bouwkavels

Nadere informatie

LIPS Zorgslot. Zorg en zekerheid inéén. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

LIPS Zorgslot. Zorg en zekerheid inéén. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions LIPS Zorgslot Zorg en zekerheid inéén ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verzorgd en verzekerd Instellingen voor zorg en psychiatrie hebben te maken met gecompliceerde eisen aan het

Nadere informatie

LIPS Zorgslot. Zorg en zekerheid inéén. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

LIPS Zorgslot. Zorg en zekerheid inéén. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions LIPS Zorgslot Zorg en zekerheid inéén ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilox.com 078 6170707 Functies Zorgschakeling met cliënt privacy Zorgschakeling

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

GEMEENTE LANGEDIJK. Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus ZG NOORD-SCHARWOUDE 1 1 SEP CLnr AFD. BPèD

GEMEENTE LANGEDIJK. Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus ZG NOORD-SCHARWOUDE 1 1 SEP CLnr AFD. BPèD TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 I Postbus 510 I 7600 AM Almelo I www.tsn-.nl 10546 486 440 f0546 454 341 I info@tsn-.nl. kvk 39101246 GEMEENTE LANGEDIJK Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus 15

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie