Jaarverslag 2013 Secretariaat: Postbus AC Boxtel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Secretariaat: Postbus 125-5280 AC Boxtel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Secretariaat: Postbus AC Boxtel

2 Inhoudsopgave Stichting Seniorenraad Boxtel Jaarverslag Inleiding 2 2 Samenstelling seniorenraad 3 3 De Seniorenraad in Wonen Wmo Welzijn Zorg Gemeente Wijken Samenwerkingsverband: Wmo-adviesraad, KBO-afd. Boxtel, KSV-KBO-afd. Liempde en Seniorenraad Boxtel 12 4 Activiteiten NL-doet Netwerk AWBZ/ Wmo Vergaderingen 13 5 Jaarplan Pagina 1 van 14

3 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Seniorenraad Boxtel. De Seniorenraad Boxtel is een onafhankelijk adviesorgaan voor ouderen die op basis van deskundigheid en ervaring is samengesteld. De leden onderhouden contacten met o.a. gemeentelijke instellingen, met ouderenbonden, bewonersorganisaties, woonstichtingen en zorg- en welzijnsorganisaties, lokaal en landelijk. De doelstelling van de raad is: behartiging van collectieve belangen van ouderen bij de plaatselijke overheid, door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de plaatselijke overheid, omtrent alle terreinen die in enig opzicht de belangen van ouderen raken. De raad wil ertoe bijdragen dat de doelgroep de regie over het eigen leven zo lang mogelijk behoudt door zich te richten op het volgen en ondersteunen van initiatieven en activiteiten die de zelfredzaamheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van ouderen bevorderen. In 2013 heeft de Seniorenraad te maken gehad met de verdere ontwikkelingen van de 4 decentralisaties van het Kabinet die grote gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid. Met de gemeente is afgesproken dat de Seniorenraad in een vroeg stadium bij de beleidsontwikkeling wordt betrokken d.m.v. periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg. Op deze manier is het mogelijk om nog invloed te hebben op de definitieve beleidsplannen die door het college doorgeleid worden naar de gemeenteraad. Daarbij wordt vermeld hoe het college met deze reacties / adviezen is omgegaan. Pagina 2 van 14

4 2 Samenstelling Seniorenraad In 2013 heeft Sina van Alphen, na 9 jaar de KBO te hebben vertegenwoordigd, de Seniorenraad verlaten. Haar opvolger is Cor Teunis. Sina was ook onze penningmeester. Deze functie is overgenomen door Madeliene Raaijmakers. De samenstelling van de raad is per 31 december 2013 als volgt: Dagelijks Bestuur Dhr. W. Brooker Mevr. A. van Iterson Mevr. M. Raaijmakers Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Dhr. B. Hermkens Dhr. J. Horbach Mevr. A. van den Hout Mevr. D. Stolvoort Mevr. R. Strik Dhr. H. Tonino Vertegenwoordiger KBO, afd. Boxtel Dhr. C. Teunis Ondersteuning en advisering De Seniorenraad heeft gedurende het hele jaar zeer goed gebruik kunnen maken van ondersteuning en advisering van externen, te weten: Mevr. I. Matheeuwsen Dhr. A. van den Broek Contourdetwern (voorheen Delta/de Twern) Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Boxtel Notulist en secretariële ondersteuning Mevr. M. Bartelds Pagina 3 van 14

5 Contact Adres: Postbus 125, 5280 AC adres: Website: Samenwerkingsconvenant De samenwerking met de gemeente is vanaf november 1997 aangegaan in een convenant. Dit convenant is bijgesteld in februari Daarin werd opnieuw vastgelegd dat de Seniorenraad een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan is t.b.v. het college van B&W en zowel gevraagd als ongevraagd advies kan uitbrengen aan dat college. De Seniorenraad behartigt geen specifieke belangen van ouderen, maar de collectieve belangen. In het convenant is vastgelegd dat er 1x per jaar een overleg is met B&W. Dit gesprek heeft tijdens de lunch plaats gevonden op 9 april In het kader van de kanteling van de AWBZ zijn de volgende punten besproken: Zorg: kleine wijkteams o.l.v. wijkverpleegkundigen en woonzorgzones Wonen: levensloopbestendig bouwen en woningaanpassingen Wijken: informatie- en ontmoetingspunten en invulling activiteiten Pagina 4 van 14

6 3 De Seniorenraad in Wonen Platform Wonen Ouderen Het Platform Wonen Ouderen (PWO) is een samenwerkingsverband tussen de Seniorenraad en de KBO-afdeling Boxtel. De leden vanuit de Seniorenraad zijn: Ans van den Hout en Hans Tonino. Namens de KBO zijn in het PWO vertegenwoordigd: Theo van Hamond en Rikie van Amelsfort. De Seniorenraad i.c. het Platform Wonen voor Ouderen heeft zich dit kalenderjaar bezig gehouden met: De controle op de voortgang van diverse besprekingen en besluiten rondom diverse buurt-gemeenschapshuizen. De nieuwe bepalingen van regeringswege over de thuiszorg en de verzorgingshuizen hebben als consequentie dat de ouder wordende mens in het eigen huis moet blijven wonen tot het moment dat de complete verpleging wordt geïndiceerd. Dus de wens voor levensloop bestendige woningen is nu een eis geworden. Samen met Contourdetwern en WoonWijs probeert het PWO een informatieloket over deze problematiek te realiseren en tevens te bedenken hoe dit loket zo effectief mogelijk onder de aandacht van de doelgroep te brengen. 3.2 Wmo Vertegenwoordigd door Diny Stolvoort, Winston Brooker en Jan Horbach. Wmo-adviesraad De Seniorenraad heeft geparticipeerd in de twee plenaire vergaderingen van de Wmo-adviesraad. Ook hebben leden deelgenomen aan de Cliëntendagen. Transitie AWBZ en de gevolgen voor de Wmo en de inwoners van Boxtel: Als Seniorenraad van Boxtel volgen wij de ontwikkelingen in het kader van de ontmanteling van de AWBZ en de overheveling van zorg naar Wmo en Zorgverzekeringswet op de voet. Pagina 5 van 14

7 In dit kader volgen wij de informatie verstrekt door de staatssecretaris en de beleidsmedewerker van de gemeente Boxtel nauwlettend en nemen wij deel aan voorlichtingen en symposia. In de gemeente Boxtel hebben wij deelgenomen aan de bijeenkomsten die de gemeente heeft georganiseerd over 4D vormgeven. In s- Hertogenbosch namen wij deel aan de bijeenkomsten van de Wmo Meierijgemeenten. In Meierijverband is er een Functioneel Ontwerp Wmo d.d opgesteld. De Seniorenraad heeft hierop gereageerd met een inspraakreactie. Doordat wij de ontwikkelingen zo nauwlettend volgen, hebben wij zorgen over de gevolgen voor de vitale inwoners van Boxtel (mantelzorgers en vrijwilligers) en de meer kwetsbare mensen in de gemeente. 3.3 Welzijn Vertegenwoordigd door Madeliene Raaijmakers, Ada van Iterson en Bert Hermkens met ondersteuning vanuit Contourdetwern door Ineke Matheeuwsen. Contourdetwern Sinds augustus 2012 werkt Contourdetwern vanuit het Ursulagebouw waar verschillende partners werkzaam zijn zoals: Loket Wegwijs, Mee, Centrum Jeugd en Gezin en GGD Hart voor Brabant. Samenwerken vanuit één gebouw is effectief en prettig. In december hebben we kennis gemaakt met de nieuwe manager van het team Boxtel / Haaren: Wil van Hattum. WoonWijs De Seniorenraad, vertegenwoordigd door Bert Hermkens, neemt deel aan de projectgroep WoonWijs,waaraan ook de ouderen- organisaties KBO-afd. Boxtel, KSV-KBO Liempde, Stichting BOL, Delta Stichting Welzijn Boxtel en de afdeling BW van de gemeente Boxtel deelnemen. De projectgroep WoonWijs komt voort uit het convenant Boxtel Ouderenproof (2004) en het convenant WoonWijs, met deelprojecten als: Voorkom vallen, Blijvend thuis in eigen huis en Beter een goeie buur(t) ; laatstgenoemde is de benaming van het eenzaamheidsproject. In 2009 is aan de logoparaplu van WoonWijs het project Ketenzorg Dementie toegevoegd, genaamd Houvast. Pagina 6 van 14

8 Uitwerking project WoonWijs in 2013 Voorkom vallen / Blijvend thuis in eigen huis o Twee voorlichtingsbijeenkomsten rondom wonen en veiligheid in en rondom het huis.(liempde en Lennisheuvel). o Aanzet uitwerking van een loket rondom wonen en woningaanpassing. Beter een goeie buur(t) Houvast o Presentatie over eenzaamheid Beter een goeie buur(t) als voorbeeld van het belang van een goedlopend netwerk om samen als netwerk op te trekken in bestrijding tegen eenzaamheid. o Deelname, in samenwerking met de landelijke stichting Coalitie Erbij, aan de week tegen de eenzaamheid. Er werden 5 bijeenkomsten in de wijken georganiseerd waarin de netwerkpartners van WoonWijs gezamenlijk de cliënten / bewoners stimuleerde om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten stond ontmoeting en contact centraal onder genot van een lunch/ diner. o Pilot regionale dementieondersteuning heeft een positief effect door de inzet van casemanagers voor dementerenden en voor de mantelzorgers. Samenwerking en afstemming met de verschillende hulpverleners verloopt goed. In de regio gaan steeds meer organisaties en instellingen aansluiting zoeken bij de Ketenzorg Dementie. o Voor het Alzheimer café blijft de belangstelling groot. In september is het 5 jarig bestaan van het Alzheimer café gevierd. o Voorbereiding om in 2014 uitvoering te geven aan een dementievriendelijke gemeente. Een van de doelgroepen waarvoor de Seniorenraad extra aandacht heeft zijn de licht dementerende mensen die thuis (moeten) blijven wonen en de mantelzorgers en vrijwilligers die voor hen klaar staan. Dit maakt dat wij graag aansluiten bij de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie van de provincie Noord-Brabant. Deze is de beweging Dementievriendelijke gemeenten gestart. Pagina 7 van 14

9 In dit kader wordt gestreefd naar een andere beeldvorming over dementie, naar meer kennis, een betere integratie, meer ontmoetingen, betere contacten tussen generaties, meer welzijn, meer autonomie, lagere drempels, een veiligere samenleving en naar mobilisatie van een hele gemeente om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Als Seniorenraad steunen wij deze beweging. Samen met de medewerkers van Contour de Twern en Alzheimer Nederland is dit probleem onder de aandacht gebracht van de wethouder en medewerkers van de gemeente Boxtel. Het mede ontwikkelen van een generatietuin bij de kinderboerderij, die dementieproof is, is een van de initiatieven die hieruit voortgekomen is. Op 17 mei is in dit kader een presentatie op het gemeentehuis van Boxtel verzorgd over generatietuinen. WoonWijs neemt de coördinatie van de dementievriendelijke tuin binnen het project generatietuin bij de kinderboerderij op zich. Armoedebeleid De Seniorenraad neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten armoedebestrijding. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op gezamenlijk initiatief van Contourdetwern en Sociale Zaken van de gemeente Boxtel. Veel organisaties zijn hierbij betrokken. Voor de ouderen zijn dit naast de Seniorenraad, de KBO-afd. Boxtel. De activiteiten zijn vastgelegd in een intentieverklaring (2008), ondertekend door alle betrokken partijen. In 2013 zijn er 2 bijeenkomsten geweest. De bijeenkomsten stonden in het teken van goede communicatie. Voor de deelnemende partijen wordt er verder gewerkt aan een sociale(armoede)kaart. Verder zijn er flyers en folders verstrekt van uitvoerende organisaties zoals Vincentius en de Voedselbank. Een goede communicatie naar de burgers is belangrijk voor een optimaal gebruik van de bestaande regelingen. In 2014 zal hier aandacht aan besteed worden. 3.4 Zorg Vivent Tijdens ons 1 e overleg in 2013 heeft ons bestuurslid Ans van den Hout, werkzaam bij Vivent, samen met een collega wijkverpleegkundige ons bij gepraat over de rol van de wijkverpleegkundige als spil van de wijkzorg en over de zorg in het algemeen. Er hebben door de jaren heen veel verschuivingen binnen de taken van wijkverpleegkundige plaatsgevonden. Pagina 8 van 14

10 Nu is de wijkverpleegkundige een spil van de zorg in de wijk: monitoren, coachen, aanbesteden, overleg met de welzijnsorganisaties en nauw samenwerken met de huisartsen heeft de wijkverpleegkundige naast bovengenoemde taken ook de zorg voor preventie, ouder-kindzorg en de zorg voor ouderen. Het is een echte teamspeler want het is een zichtbare schakel tussen alle organisaties. Er zijn korte lijnen met de huisartsen en de zorg door de wijkverpleegkundige is zeer laagdrempelig. Door de decentralisaties van overheidstaken naar de gemeente zal de rol van de wijkverpleegkundige alleen maar belangrijker worden. In de wijk zullen wijkcontactpunten komen, van waaruit alle taken van de wijkverpleegkundige uitgevoerd zullen worden. Van hieruit wordt zorg verleend en kunnen wijkbewoners terecht met hun vragen. Daar komt ook een uitleenpunt, zorgwinkel, voor verpleegkundige en zorg-ondersteunende materialen. Gezegd wordt dat de wijkverpleegster nooit is weggeweest, maar de generalist van weleer is in elk geval niet meer aanwezig. Het advies is wanneer iemand hulp nodig heeft, de huisarts hulp te vragen op het moment dat je zorgland nodig hebt. Die verwijst door en vaak zal dat naar de wijkverpleegkundige zijn. Die heeft in elk geval goed overzicht en weet de juiste wegen te wijzen. Het ontbreken van correcte en heldere financiering van inzet van huisartsen hiervoor, staat dit nu op grote schaal nog in de weg. De gemeente zal, door de decentralisaties, ook verantwoordelijk worden voor zorg aan langdurig zieken en ouderen. De gemeente worstelt in deze wel met de vele spelers op de markt. Het systeem van Vivent en Zorggroep Elde wordt door de gemeente omarmd, maar de gemeente moet wel afstemmen op alle spelers binnen en buiten (denk aan Buurtzorg) de gemeente. Er volgt altijd een aanbestedingsprocedure. De gemeente ziet voor zichzelf in deze een regierol. Er vindt steeds meer overleg plaats met het zorgkantoor om alle zorg goed te stroomlijnen. Digitaal werken overheden, participanten en organisaties samen binnen (Plein Overheid) op vele terreinen. Ook samenwerkende organisaties met betrekking tot de transitie van de AWBZ werken binnen Pleio met elkaar samen. Zorggroep Elde In maart 2013 is er overleg geweest met de heer Meulemans, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde over de ontwikkelingen binnen Zorggroep Elde. Pagina 9 van 14

11 3.5 Gemeente Wmo-beleidsplan De Seniorenraad heeft samen met de Wmo-adviesraad en de KBO-Boxtel een advies gegeven op het Wmo-beleidsplan : Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij. De gekozen vorm van een E-book geeft een goed beeld van de materie met veel praktische verwijzingen. Samenwerking Meijerijgemeenten De gemeenten Boxtel, Haaren, s-hertogenbosch, St. Michielsgestel, St. Oedenrode, Schijndel en Vught vormen samen de Meijerijgemeenten. Deze samenwerking is er om zich voor te bereiden op de nieuwe Wmo. Hun visie is uitgewerkt in het Functioneel Ontwerp Wmo (FOW). De Seniorenraad heeft hierop een inspraakreactie gegeven. Gemeenschapshuizen De gemeente Boxtel heeft Contourdetwern verzocht een advies uit te brengen over de manier waarop gemeenschapshuizen in de gemeente Boxtel kunnen worden doorontwikkeld tot voorzieningen waarin buurtgerichte (professionele) organisaties hun dienstverlening kunnen combineren met ontmoeting en buurtactiviteiten, een en ander voortvloeiend uit de doorontwikkeling van de Wmo. In het uitgebrachte advies (november 2012) worden 10 aanbevelingen gedaan om de gemeenschapshuizen in Boxtel hun rol in de Wmo te laten spelen. De Seniorenraad is geconsulteerd door de heer Johan van Gurp, onderzoeker en auteur van het advies. De raad heeft een reactie gegeven. De Seniorenraad heeft in 2013 de voortgang van verdere ontwikkelingen en consequenties gevolgd. Gemeenteraadsverkiezingen Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Seniorenraad zich direct gericht tot de politiek partijen, en niet tot het college van B&W. Wij staan voor een gemeente die rekening houdt met senioren. Er zijn hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan. Er zijn enkele partijen die ons hebben laten weten die aanbevelingen, geheel of gedeeltelijk, overgenomen te hebben in hun partijprogramma. Pagina 10 van 14

12 Diftar De Seniorenraad is benaderd door bewoners van de gemeente die hun zorgen uitten over het oplopen van de kosten bij de invoering van Diftar. Diftar (tariefdifferentiatiesysteem) is het systeem voor de afvalinzameling, waarbij de vervuiler betaalt op basis van volume en frequentie van het aanbod. Bij nader onderzoek bleek dat de gemeente, bij het bepalen van de kosten, geen rekening gehouden had met mensen die door medische redenen structureel extra afval hebben. Denk bijv. aan materialen bij stomagebruik en incontinentie. Omdat het hier niet alleen ouderen betreft heeft de Seniorenraad overleg gehad met het Platform Gehandicapten. Omdat er al een voorstel lag van B&W was het te laat om hierover een advies aan B&W te richten. De Seniorenraad heeft daarom ingesproken bij de commissie Maatschappelijke Zaken. Daarnaast is er een gesprek geweest met de betreffende ambtenaar. Het resultaat is dat de nota in gunstige zin is aangepast voor deze doelgroep. Ook hebben we geparticipeerd in de communicatie over dit onderwerp. De Seniorenraad vindt het belangrijk dat de mogelijkheden die de gemeente biedt voldoende bekend zijn bij de mensen die het betreft. Gemeentelijke bezuinigingen De gemeente heeft ons uitgenodigd om als subsidieontvangers creatief mee te denken over het opvangen van de vermindering van de subsidies met ingang van Als eerste heeft de Seniorenraad geadviseerd kritisch naar alle subsidies te kijken, bijv. om mogelijke doublures te voorkomen. Een tweede opmerking betrof subsidieontvangers die veel werk verzetten als vrijwilligers voor het welzijn voor meerdere burgers. Geadviseerd is om deze subsidies zo lang mogelijk te ontzien. 3.6 Wijken Ieder lid van de Seniorenraad monitort zijn eigen wijk en doet daarvan verslag in de maandelijkse vergadering van de raad. Selissen: In het wijkplan Selissenwal, ontwikkeld in 2013, staat leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de aandacht. Veilige oversteekplaatsen en een veilige routing voor zowel jonge als oude mensen door de wijk zijn opgenomen. Gepleit wordt voor een huiskamer met laagdrempelige ontmoetings- en voorlichtingsfuncties voor de wijkbewoners. Pagina 11 van 14

13 Oost: In de wijk Oost hebben in 2013 de ontwikkelingen van het gemeenschapshuis de Rots een belangrijke rol gespeeld. Het gaat over de functie van de Rots binnen de wijk. Met name voor de ouderen van de wijk. Maar het gaat ook over de invulling van de activiteiten voor bewoners van de wijk, maar ook van andere wijken. Lennisheuvel: Gevolgd zijn de activiteiten van SIL (Samen in Lennisheuvel, in de vorm van uitruilen van diensten). SIL is een prachtig voorbeeld van grote betrokkenheid van en voor elkaar door de bewoners van Lennisheuvel. Centrum / Breukelen: De ontwikkeling van het wijkplan staat in deze wijk centraal. 3.7 Samenwerkingsverband: Wmo-adviesraad, KBO-afd. Boxtel, KSV-KBO-afd. Liempde en Seniorenraad Boxtel Begin 2010 heeft de Seniorenraad het initiatief genomen om een overleg te starten met Wmo-adviesraad, KBO-afd. Boxtel en KSV-KBO-afd. Liempde. Doel van dit overleg was en is om de samenwerking te verbeteren en gezamenlijk waar mogelijk de gemeente te adviseren. In 2012 hebben de Stichting BOL (Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde) en de Stichting voor mensen met een beperking (voorheen gehandicapten platform) na een gesprek met de Seniorenraad besloten zich bij het overleg aan te sluiten. Er is in 2013 één keer overleg geweest. Het belang om samen op te trekken is nogmaals benadrukt. Vanuit dit overleg heeft de Seniorenraad op zich genomen om te onderzoeken in welke mate rekening gehouden is met ouderen en mensen met een beperking bij de verbouwing van het station van Boxtel. Er zullen gesprekken gevoerd worden met de gemeente, NS en Pro-rail. De Stichting BOL zal de ontwikkelingen van de Ov-kaart onderzoeken voor het gebruik van de buurtbus. Pagina 12 van 14

14 4 Activiteiten 4.1 NL-doet In het kader van NL-doet hebben leden van de Seniorenraad een middag verzorgd voor de bewoners van het woon-zorgcentrum Sefkat. Sefkat is het eerste zorghuis in Nederland dat intramurale zorg biedt aan ouderen van voornamelijk Turkse en Marokkaanse afkomst met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. Vanuit respect voor hun eigen leefwereld. Onder het genot van koffie, thee en Hollandse appeltaart maakten we kennis met de bewoners, hun familieleden, personeel en vrijwilligers. Het communiceren was niet eenvoudig in taal. Maar het gezamenlijk sjoelen deed alle grenzen vervagen. Alles bij elkaar een fijne middag voor de bewoners en ook voor ons. 4.2 Netwerk AWBZ/ Wmo Verschillende vertegenwoordigers van organisaties die zich bezig houden met de transities hebben een netwerk georganiseerd om van elkaars activiteiten op de hoogte te blijven. Ook de Seniorenraad heeft hier aan deelgenomen. Dit alles met wethouder Tossy de Man als voorzitter. Er zijn plannen voor 2014 om een sociaal café te starten voor iedereen die belangstelling heeft om zo hun netwerken te vergroten. 4.3 Vergaderingen De vergaderingen vinden op de 2 e dinsdag van de maand plaats in woonzorgcentrum Molenweide. In 2013 is er 10x vergaderd. In september hebben we een lunchvergadering gehouden. Pagina 13 van 14

15 5 Jaarplan 2014 Als Seniorenraad hebben wij een goed ouderenbeleid voor alle ouderen in Boxtel voor ogen. Daarbij spelen in 2014 de gevolgen van de wettelijke veranderingen binnen het sociaal domein een belangrijke rol. De Seniorenraad zal deze veranderingen volgen in algemene zin en specifiek binnen de gemeente Boxtel. Voor 2014 zullen de speerpunten zijn: Monitoren van de 4 decentralisaties en de gevolgen daarvan voor de gemeente Boxtel. Daarbinnen is de verdere uitwerking van het Functioneel Ontwerp Wmo (FOW) van de samenwerkende Meijerijgemeenten een belangrijk onderwerp. Ontwikkelingen in de wijken Onderhouden samenwerkingsverbanden Op het gebied van levensloopbestendige woningen wil de Seniorenraad, samen met de gemeente, KBO-Boxtel, Contourdetwern en WoonWijs een integraal informatieloket inrichten waar ouderen met al hun vragen over dit onderwerp terecht kunnen. Een steeds terugkerend speerpunt blijft de projectgroep WoonWijs met alle deelprojecten. Ada van Iterson Boxtel, april 2014 Pagina 14 van 14

Jaarverslag 2012 Stichting Seniorenraad Boxtel

Jaarverslag 2012 Stichting Seniorenraad Boxtel Jaarverslag 2012 Stichting Seniorenraad Boxtel 1. Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Seniorenraad Boxtel. De Seniorenraad Boxtel is een onafhankelijk adviesorgaan voor ouderen die op basis

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Seniorenraad Boxtel

Jaarverslag 2011 Stichting Seniorenraad Boxtel Jaarverslag 2011 Stichting Seniorenraad Boxtel 1. Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Seniorenraad Boxtel. De Seniorenraad Boxtel is een onafhankelijk adviesorgaan voor ouderen die op basis

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Seniorenraad Boxtel

Jaarverslag 2010 Stichting Seniorenraad Boxtel Jaarverslag 2010 Stichting Seniorenraad Boxtel 1. Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Seniorenraad Boxtel. De Seniorenraad Boxtel is een onafhankelijk adviesorgaan voor ouderen die op basis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015 JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL Versie maart 2015 Vastgesteld tijdens plenaire vergadering dd. 11032015 1 INLEIDING Vanaf 01012015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015

Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Aanwezig namens bestuur Wmo Adviesraad: Afwezig (m.k.): Henny Kerkhof, voorzitter Harriëtte Timmermans Marjolein van Eijndhoven Lia van Abeelen Mieke Daniëls

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Wat willen de lokale politieke partijen realiseren voor mensen met dementie?

Wat willen de lokale politieke partijen realiseren voor mensen met dementie? Wat willen de lokale politieke partijen realiseren voor mensen met dementie? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart heeft Alzheimer Nederland een scan gemaakt van 12 verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7

Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7 SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7 Project portfolio van SeniorenRaadBest September 2013 SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Digitaal

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Wmo - Raad STICHTING WMO-RAAD GEMEENTE MOERDIJK JAARVERSLAG Gemeente Moerdijk

Wmo - Raad STICHTING WMO-RAAD GEMEENTE MOERDIJK JAARVERSLAG Gemeente Moerdijk STICHTING WMO-RAAD GEMEENTE MOERDIJK Wmo - Raad Gemeente Moerdijk JAARVERSLAG 2014 Secretariaat: Lindonk 70 4761 NH Zevenbergen Tel. 0168-326598 E-mail: secretaris@wmoraadmoerdijk.nl Inschrijfnummer Kamer

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Projecten en activiteiten

Projecten en activiteiten SRB Project portfolio 20140929/ 29-9-14 / blz. 1 van 10 Projecten en activiteiten van de SeniorenRaadBest September 2014 Bijlage bij WMO Subsidieaanvraag 2015 SRB Project portfolio 20140929/ 29-9-14 /

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Thematafel Regiefunctie in de wijk Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag:

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Project generatietuin met dementievriendelijk design bij de kinderboerderij in Boxtel Oost. Generaties en groen verbinden, inspiratie vinden!

Project generatietuin met dementievriendelijk design bij de kinderboerderij in Boxtel Oost. Generaties en groen verbinden, inspiratie vinden! Project generatietuin met dementievriendelijk design bij de kinderboerderij in Boxtel Oost Mensen met dementie houden van kinderen en van diertjes, vandaar de keuze voor een generatietuin met dementievriendelijk

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Dementie Coöperatie Oisterwijk. Presentatie Rabobank Hart van Brabant Themagroep zorg en ouderen 24 juni 2015

Dementie Coöperatie Oisterwijk. Presentatie Rabobank Hart van Brabant Themagroep zorg en ouderen 24 juni 2015 Dementie Coöperatie Oisterwijk Presentatie Rabobank Hart van Brabant Themagroep zorg en ouderen 24 juni 2015 dementie: Brabantse feiten Verhouding aantal mensen met dementie in de Brabantse bevolking 2012

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 15 JAN 20U Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 15 JAN 20U Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie. Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@.nl onderwerp overlegresultaat

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Naam steller, Merlijn Kurvers Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder

Naam steller, Merlijn Kurvers Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Concept Beleidsplan Transformatie van AWBZ naar WMO deel 2 Datum 11 maart 2014 Naam steller, Merlijn Kurvers Kenmerk telefoon 9267 Afdeling SMO Portefeuillehouder Hendrik Hoeksema Voorstel 1.

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd 1 Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd. 13-6-2016 Aanwezig: Jaap Aartman (algemeen en voorzitter) Lia van Trigt (gehandicapten en chronisch zieken), Ans Stolwijk (mantelzorg en vrijwilligers),

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Namens het Wmo-platform, Jan Tim, voorzitter

Jaarverslag Namens het Wmo-platform, Jan Tim, voorzitter Jaarverslag 2014 INHOUD Voorwoord Ontwikkelingen en aandachtspunten, zorgen voor de toekomst Activiteiten Adviezen Taak en samenstelling platform Financiële verantwoording Voorwoord 2014 zal ongetwijfeld

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Wmo en subsidiemogelijkheden

Wmo en subsidiemogelijkheden Wmo en subsidiemogelijkheden Veranderingen in de Wmo anno 2012 en aansluiting op het missionair-diaconale werkveld Ermen Consult, Pieternel Ermen Programma workshop Wmo en subsidies De Wmo tweede fase:

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie