Projecten en activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projecten en activiteiten"

Transcriptie

1 SRB Project portfolio / / blz. 1 van 10 Projecten en activiteiten van de SeniorenRaadBest September 2014 Bijlage bij WMO Subsidieaanvraag 2015

2 SRB Project portfolio / / blz. 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Digitaal platform 3. Samen sterk in Best 4. Armoede 5. WMO Clientondersteuning (voorheen de Kanteling ) 6. Transities 7. Ouderenmishandeling 8. Platform Wonen en woonomgeving 9. Werving Vrijwilligers 10. Platform Dementie 11. Multi Functionele Accommodatie 12. Waardering Vrijwilligers

3 SRB Project portfolio / / blz. 3 van Inleiding Na het Behoefte Onderzoek Senioren (BOS) in 2012 zijn een aantal projecten gedefinieerd om in de komende jaren uit te voeren. Naast deze projecten waren er op dat moment reeds een tweetal projecten in de opstartfase projecten 3 en 10). In de loop van 2014 is tenslotte de behoefte gebleken om te participeren in een nieuw project Multi Functionele Accommodatie (MFA), een project dat nog moet worden opgestart. Aan de meeste projecten is een projecttrekker toegewezen, verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor enkele projecten is dit nog een vacature. Dit document is bedoeld om een beknopt overzicht te geven van de lopende projecten en overige activiteiten als toelichting op de WMO Subsidieaanvraag voor Met name wordt voor elk project/activiteit antwoord gegeven op de vragen WATwe willen bereiken, VOOR WIE, en WAT we gaan doen. 2. Digitaal Platform Trekker: Vacature De inwoners van Best beter in staat stellen om zichzelf te redden door informele zorg beter beschikbaar te maken en de afstemming tussen formele en informele zorg gemakkelijker te organiseren. Het gaat hier om alle inwoners van Best en ook om alle maatschappelijke organisaties, professionele en vrijwillige, die voor de inwoners van Best actief zijn. Wat gaan we doen? 2a. WeHelpen.nl In de loop van 2014 is, op initiatief van de gemeente Best, wehelpen.nl als platform geadopteerd. De seniorenraad ondersteunt dit initiatief, neemt deel aan het ambassadeursoverleg en neemt initiatieven om dit tool waar mogelijk in te zetten als hulpmiddel bij haar projecten zoals Samen Sterk in Best. 2b. Digitale Agenda

4 SRB Project portfolio / / blz. 4 van 10 Het doen opzetten en bijhouden van een activiteiten/evenementen kalender voor alle organisaties van Best, als hulpmiddel om samenwerking en communicatie te bevorderen. Tevens kunnen hierdoor doublures en gelijktijdigheid worden voorkomen. 3. Samen sterk in Best Trekker: Frank Montulet Dit project wil de sociale cohesie bevorderen in elke wijk van Best. De overheid trekt zich verder terug en zorg en welzijn wordt op een andere manier georganiseerd. Daarnaast is het een eigen wens/noodzaak, van/voor de meeste mensen, ook van ouderen, om in de eigen omgeving te willen blijven wonen. De bedoeling van dit project is deze groep in beeld te krijgen, hen te helpen op basis van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie, zodat deze mensen ook in de toekomst hulp krijgen van elkaar en van organisaties in Best. In dit project wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijden. Wederkerigheid naar elkaar en intergenerationeel werken wordt benadrukt. Voor iedereen geldt, in de nabije toekomst nog meer dan nu, dat men aangewezen is op het eigen netwerk in de eigen leefomgeving: de civil society. Op basis van een tweetal pilots, namelijk in de wijken Salderes en Speelheide, wordt een raamwerk uitgewerkt voor een sociale infrastructuur voor buurten waar burgers vanuit hun eigen kracht worden benaderd. De projectgroep Samen Sterk in Best voert dit project uit in samenwerking met maatschappelijke partners, in of buiten de buurt. Hierbij wordt ook het tool WeHelpen.nl ingezet en is het elkaar ontmoeten op buurtniveau een speerpunt. 4. Armoede Trekker: Han Greefkes Het opsporen en bestrijden van niet geïndiceerde armoede, zowel in financiële, sociale of psychische zin, in het bijzonder van de niet zelfredzamen.

5 SRB Project portfolio / / blz. 5 van 10 We concentreren ons hierbij op de doelgroep van de seniorenraad, zijnde de senioren van Best, maar niet uitsluitend. Uit een enquête onder diverse maatschappelijke organisaties in Best bleek dat zij niet in staat zijn om niet geïndiceerde armoede te signaleren en dat dus ook niet doen. Wethouder van Drunen heeft in een gesprek over armoedebeleid instemmend gereageerd op ons voornemen een voorlichtingssessie te organiseren bestaande uit twee dagdelen, met als onderwerp Armoedesignalering. Hiervoor worden vrijwilligers van maatschappelijke organisaties uit Best uitgenodigd. De voorlichting wordt door professionals van het instituut Vonk verzorgd. De eerste voorlichtingsactiviteiten zullen nog in 2014 plaatsvinden. In tweede termijn volgt een voorlichting voor personen die in hun beroep in aanraking komen met personen uit de doelgroep. Na deze voorlichtingsactiviteiten zal bekeken worden welke concrete vervolgstappen genomen kunnen worden. 5. WMO Clientondersteuning Trekker: Kees Houter In 2014 is De kanteling ingevoerd als een gewijzigde methode om de hulpvraag van een Wmo client vast te stellen via een keukentafelgesprek. Vanaf 2015 is het de bedoeling om het keukentafel gesprek meer het karakter te geven vaneen formeel onderzoek. Bij dit onderzoek dient hulp verleend te worden aan de hulpvrager voor het op de juiste manier stellen van de hulpvraag. Het doel hierbij is om niet in eerste instantie de beschikbare financiële middelen centraal te stellen, maar de reële hulpbehoefte van de cliënt. Alle Wmo cliënten van de gemeente Best die behoefte hebben aan onafhankelijke ondersteuning bij het beoordelen van hun hulpbehoefte en de aangeboden hulp. Dit project beoogt, in samenwerking met het VBOB, het werven en opleiden van minimaal twee cliëntondersteuners die onbetaald en daardoor in een onafhankelijke rol deze hulp kunnen verlenen.

6 SRB Project portfolio / / blz. 6 van Transities Trekker: Vacature Per 1 januari 2015 zullen er belangrijke taken van de Centrale overheid worden overgeheveld naar het gemeentelijk nivo. Het gaat hier o.a. om de invoering van de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdzorg, een nieuwe uitvoeringsvorm van de PGB, veranderingen in de wet Werk en Inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning. SeniorenRaadBest stelt zich ten doel de uitvoering van deze overheveling te volgen en daar waar mogelijk invloed uit te oefenen op een efficiënte en effectieve implementatie op lokaal nivo, De doelgroepen van alle transities. De SeniorenRaadBest wil aandacht geven aan de nazorg van de transities, bijvoorbeeld door het signaleren van ongewenste en/of onbedoelde consequenties en door, waar nodig, alsnog voorlichting te verzorgen of te laten verzorgen aan alle doelgroepen van deze transities. 7. Ouderenmishandeling Trekker: Vacature Een binnen Best laagdrempelig, totaal omvattend efficiënt en effectief functionerend systeem gericht op het tegengaan van ouderenmishandeling. Alle Bestenaren die in hun dagelijks leven met enige vorm van ouderenmishandeling in aanraking komen. Het opzetten van een projectgroep die een communicatie en voorlichtingstraject ontwikkelt en implementeert. De voorlichting en communicatie is zowel op de inwoners alsop vrijwilligers en professionals gericht. Dit omdat de procedures en protocollen voor de melding

7 SRB Project portfolio / / blz. 7 van 10 van en de actie en opvolging op ouderenmishandeling adequaat lijken maar tegelijkertijd vrijwel onbekend zijn. 8. Platform Wonen en woonomgeving Trekker: Jo Goossens 8a. OPPLUS project. Wonen op zn Best Met dit project willen we senioren helpen om zo lang mogelijk in eigen woning en woonomgeving te blijven wonen. Uit het BOS onderzoek van de Universiteit van Brussel in opdracht van de SeniorenRaadBest blijkt dat ruim 85% van de Bestenaren van 60 jaar en ouder het liefst in de eigen woning en omgeving wil blijven. De overheid stimuleert dit streven naar zelfstandig wonen, maar legt daarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger. Vragen die dan opkomen zijn onder andere: Welke aanpassingen zijn er nodig om te kunnen blijven wonen? Welke problemen zijn er dan en hoe pak je die aan? Wie kan daarbij helpen? Wat doet de overheid nog? Alle Bestenaren van 60 jaar en ouder die het liefst in de eigen woning en omgeving wil blijven, ook als men ouder wordt of er beperkingen komen. De SeniorenRaadBest heeft Wonen op z n Best opgezet. In dit project wordt door middel van periodieke workshops adequate voorlichting over dit onderwerp gegeven. Verder is er een service en helpdesk voor informatie en advies. Ook bestaat de mogelijkheid deskundige vrijwilligers een woonscan te laten doen met advies over mogelijke aanpassingen. 8b. Wonen en woonomgeving Senioren in Best de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk in de huidige woning en / of woonomgeving op een prettige, comfortabele en veilige manier te blijven wonen. Als alternatief, voor een kleinere groep, de mogelijkheid een andere passende woning (veilig,

8 SRB Project portfolio / / blz. 8 van 10 comfortabel en prettig) te betrekken. eventueel in een wijk of buurt met een beter of bereikbaarder voorzieningen niveau. Ook moet het mogelijk zijn bijzondere woonvormen voor gelijk gestemde (kleinere) groepen te realiseren. Dit leidt tot de volgende subdoelen: 1. Voldoende keuze aan woningen die levensloop bestendig zijn (onder andere woon- en slaapvertrekken op één bouwlaag, ruime sanitaire / natte groepen) die tegelijkertijd in de nabijheid van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en maatschappelijke voorzieningen (buurt-ontmoetingsruimten) zijn gelegen. Daarbij is er keuze tussen sociale huur (inkomens toets) vrije sector huur en koop woningen. 2. Voor senioren die de voorkeur geven aan vormen van groepswonen moet er in bestemmingsplannen ruimte voor dergelijke initiatieven zijn. Alle senioren van Best (65+) Concrete acties worden nog uitgewerkt. Voor de laatste stand van zaken wordt hier verwezen naar de website van de seniorenraad. 9. Werving Vrijwilligers Trekker: Nico Vrijenhoek De projecten van de SRB die voortkomen uit het BOS onderzoek dat o.l.v. prof. Kardol in de gemeente Best werd uitgevoerd, bemensen met sturende/ dragende vrijwilligers (senioren) die bereid zijn en capabel om een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van deze projecten. Bestenaren die hun brede professionele kennis en ervaring onbetaald willen inzetten om leiding en sturing te geven aan projecten die te goede komen van de doelgroepen van de seniorenraad. In samenwerking met prof. Kardol komen tot een systematische aanpak om genoemde onbetaalde professionals ( ook wel vrijwilligers genoemd) op een continue basis te werven. 10. Platform dementie

9 SRB Project portfolio / / blz. 9 van 10 Trekker: Henk van de Heuvel Na het tot stand komen van het druk bezochte Alzheimer Café B.O.S., willen we ons richten op een dementie vriendelijke gemeente Best. Alle Bestenaren die in hun dagelijks leven, bedoeld of onbedoeld met dementie in aanraking komen. Initiatieven die zullen worden uitgewerkt: - Project Dement Talent: in samenwerking met de gemeente Best. - Biowalking : IVN gaat wandelen met mensen met dementie, waarbij hulp geboden wordt door vrijwilligers ( huisartsen, praktijkondersteuner, verpleegkundigen, zorgtrajectbegeleiders) die meelopen. - Houden van een bijeenkomst in 2015 voor winkeliers, waarbij het herkennen en omgaan met dementie besproken wordt. - Formeren van werkgroepen, waarbij politie, brandweer, onderwijs etc. zich aansluiten. - Publiciteit en persoonlijke benadering van inwoners van Best. - Volgen van studiedagen. 11. Multifunctionele Accommodatie MFA2.0 Op 4 juni 2014 hebben 10 organisaties, waaronder de seniorenraad een Convenant doorontwikkeling buurthuizen naar MFA 2.0 ondertekend. Dit project bevindt zich nog in een verkennende fase. De seniorenraad is in principe bereid om het leiderschap van deze activiteit op zich te nemen en actief te participeren onder de voorwaarden dat ook Welzijn Best Oirschot actief participeert en daarbij de financiering voor haar rekening neemt en waar nodig bereid is om externe expertise binnen te halen en tenslotte dat ook de gemeente Best dit project ondersteunt Voor meer informatie wordt hier verwezen naar het genoemde Convenant. 12. Waardering Vrijwilligers

10 SRB Project portfolio / / blz. 10 van 10 De seniorenraad realiseert zich dat zij voor haar functioneren en haar bijdrage aan de maatschappij geheel afhankelijk is van de motivatie van een groep niet betaalde professionals, ook wel vrijwilligers genoemd. Deze vrijwilligers hebben ervoor gekozen om hun opleiding en professionele ervaring uit hun werkzame leven onbetaald in dienst te stellen van de seniorenraad en andere organisaties. Op gepaste wijze wil de seniorenraad daarom één keer per jaar haar erkentelijkheid hiervoor betuigen door de organisatie van een waarderingsevenement.

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie