Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013"

Transcriptie

1 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling 1. Start en finish organisatieontwikkeling programma tweede helft Organisatieontwikkeling: stap voor stap ontwikkelen a. Cultuur; plan van aanpak activiteiten b. Aansturing en structuur; plan van aanpak activiteiten c. Leiderschap; vervolgaanpak activiteiten 3. Bezuinigingen trajecten tweede helft Regiewerkwijze 5. Resultaat december 2013 en input vervolg Eindevaluatie eerste fase organisatieontwikkeling 7. Planning Aanleiding organisatieontwikkeling Veranderingen in de samenleving, maar zeker ook bezuinigingen en structurele beheersing van de uitgaven maken een nieuw perspectief noodzakelijk op het functioneren van de overheid in relatie tot de omgeving. Daarvoor zijn ook veranderingen in cultuur en aansturing van de gemeentelijke organisatie nodig en een beter onderling samenspel. De wenselijkheid van organisatieontwikkeling werd in de analyse van de gemeentesecretaris benoemd (Raadsinformatiebrief ) en werd in de audit van Twynstra Gudde bevestigd (Raadsinformatiebrief ). Alleen dan kunnen maatschappelijke opgaven worden waargemaakt. Daar komt een gaandeweg oplopende bezuinigingsopgave bovenop. In Raadsinformatiebrief Bezuinigen met Perspectief gaven wij aan dat wij in het verlengde van de ook het advies Loslaten in Vertrouwen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)- de gemeentelijke werkwijze en de rolverdeling tussen samenleving en overheid tegen het licht willen houden. Zo wordt benadrukt dat ambtenaren, veel sterker dan voorheen, procesgerichte en communicatieve competenties moeten inzetten. Het organisatie ontwikkeltraject is van start gegaan onder de naam Samen-foort, Werken aan waarde. De missie van Samen-foort is dat mensen en organisatie open staan naar elkaar, het bestuur en de samenleving (Raadsinformatiebrief ). Dat betekent dat wij anderen actief bevragen vanuit gelijkwaardigheid als mens en met respect voor de kennis, ervaring en inbreng van anderen, die wij per definitie als mogelijk waardevol beschouwen. Wij communiceren vanuit die gelijkwaardigheid (luisteren, waarderen en aanspreken). Mensen in onze organisatie die al zo handelen worden ondersteund, gewaardeerd en geholpen. De organisatieontwikkeling krijgt gestalte in het concrete werk van iedereen en op dit niveau is het ontwikkelingsproces pragmatisch opgepakt, verbonden aan opgaven die we nu hebben. Ook 1

2 veranderingen in de wijze waarop het werk en de sturing is georganiseerd, zoals wijkgerichte sturing, programmasturing en van buiten naar binnen sturing, worden hierin opgepakt, vanuit de ambities in het coalitie akkoord. Cultuur en aansturing staan voorop, de nodige aanpassingen van de organisatiestructuur zijn daarvan een afgeleide. Kortom: Op 10 december 2013 is de opbrengt op het gebied van cultuur, aansturing, structuur, leiderschap en de bezuinigingen duidelijk. Een ontwikkelplan, en dit is inclusief de bezuinigingseffecten op de organisatie, is gereed voor de jaren Hiermee komt een einde aan de eerste fase van de organisatieontwikkeling. En stappen we in op een permanente wijze van ontwikkelen. De ontwikkeling wordt zodanig stap voor stap ingezet, dat het college goed wordt ondersteund in het besturen van de stad. 1. Start en finish organisatieontwikkeling programma tweede helft 2013 In januari 2013, op de nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers, is de start geweest van het organisatieontwikkeltraject: Samen-foort. Het doel van de organisatieontwikkeling is (kort samengevat) om burgers en bedrijven zo goed mogelijk te (blijven) bedienen in de context van een toegankelijke, samenwerkende en terugtrekkende betaalbare overheid. Een tweede doel is dat de medewerkers het college deskundig, snel en integraal adviseren; met een hoge mate van bestuurlijke- en politieke sensitiviteit. De organisatieontwikkeling krijgt vorm door anders doen en anders sturen. Vanuit een veranderkundig perspectief biedt een ontwikkeling die stap voor stap wordt vormgegeven en gedragen door de medewerkers, de snelste en kwalitatief beste resultaten. Er wordt dan ook met ontwikkelinterventies aangesloten bij het dagelijkse handelen van medewerkers; de leer- en ontwikkelprocessen in de dagelijkse praktijk. Uiteraard zijn aansturing en structuur de onderdelen die de ontwikkelingen op de cultuurkant goed versterken. In de tweede helft van 2013 wordt er een advies aan het College voorgelegd over welke aansturing en welke structuur onze organisatie effectiever en efficiënter maakt. Een andere belangrijke reden om stap voor stap te ontwikkelen is de noodzaak om het college zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in haar taak om de stad te besturen. Als een organisatie grotendeels en in snel tempo van structuur en aansturing verandert, raakt de focus van de organisatie naar binnen gericht en niet naar het college en naar buiten gericht. Het jaar 2013 is een jaar waarin het iedere medewerker duidelijk wordt dat ontwikkeling vanzelfsprekend is; dat veranderen een continu proces is. Aan het eind van 2013 wordt het net opgehaald: over de uitkomsten van gesprekken met medewerkers, adviezen van externe professionals over aansturing en structuur. Het jaar 2013 sluit dan ook af met kaders, adviezen, richtingen, ideeën over cultuur, aansturing en structuur voor Organisatieontwikkeling; stap voor stap ontwikkelen a. Cultuur In de periode september-november 2013 worden de lunchsessies en de inhoudelijke themabijeenkomsten voortgezet. De eerste groep van 100 enthousiaste betrokkenen wordt uitgebreid met nog eens 100 tot 200 betrokken medewerkers. Doel van deze bijeenkomsten blijft het bespreken van de veranderingen: Wat is voelbaar/wat doe je al anders, welke veranderingen zie je voor de toekomst? Denk mee. Zie bijlage 2 voor uitgebreider programma. 2

3 b. Aansturing en structuur Aansturing: programmasturing Een deskundige op het gebied van programmamanagement begeleidt het programma beweging sociaal domein én het programma duurzame ontwikkeling. Hij heeft de opdracht om een advies te geven over hoe de gemeente Amersfoort breed kan leren van de huidige ervaringen met programmamanagement. En hij adviseert over waar en wanneer programmanagement efficiënt en effectief kan worden ingezet op de (toekomstige) opdrachten van het college. Zie bijlage 2 voor uitgebreider programma. Structuur: visie op de toekomstige aansturing en structuur van de gemeente Van buiten naar binnen sturing en programmasturing komen naast het huidige aansturingsprincipe te staan, dat grotendeels gebaseerd is op functionele aansturing via de lijnorganisatie van sectoren en (vak)afdelingen. Welke gevolgen heeft deze manier van werken uiteindelijk voor de organisatiestructuur en voor de rol van leidinggevenden? Wat betekent dit voor de rol en positie van de huidige vakafdelingen? Wat zijn de gevolgen van externe ontwikkelingen en aanhoudende bezuinigingen voor de structuur van de organisatie? Het bureau Hiemstra en de Vries brengt de gevolgen voor de organisatiestructuur in beeld. Zie bijlage 2 voor uitgebreider programma. c. Leiderschap In de uitwerking van de opdracht van bureau Hiemstra en de Vries wordt in het gesprek met MT s meegenomen welke leiderschapsstijl en welke competenties nodig zijn bij de gewenste veranderingen in aansturing en structuur. Resultaat is een set van competenties voor leiderschap dat nodig is bij de gewenste ontwikkelingen in cultuur, aansturing en structuur. Een serie activiteiten die aansluit bij de organisatieontwikkeling en die in het najaar van 2013 start. De uitgangspunten voor deze activiteiten zijn: - leidinggevenden hebben een cruciale rol de verandergedachte en urgentie over te dragen - dat ze ondersteunend zijn aan de lopende (cultuur-)veranderingsprocessen - dat ze duidelijkheid bieden over welk leiderschap er nodig is in relatie tot aansturingsvraagstukken (wijkgericht, programmatisch, zelfsturende professional, etc.) - dat ze verbonden zijn met maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen ( van buiten naar binnen ). - dat ze ervoor zorgen dat we elkaar en anderen benutten voor verdere ontwikkeling en verdieping van persoonlijk leiderschap ( inspiratie, feedback en reflectie ).Zie bijlage 2 voor uitgebreider programma 3. Bezuinigingen trajecten tweede helft 2013 De organisatie heeft een taakstelling om op 1 januari ,5 miljoen structureel te bezuinigen. Om deze opgave te realiseren zijn er verschillende trajecten uitgezet om deze structurele bezuiniging te realiseren: Vermindering managementfuncties; actualiseren huidige situatie, andere manier van sturen Inhuur externen; actualiseren huidige situatie, streefsituatie benoemen Lean Six Sigma als instrument inzetten om 12 processen efficiënter en effectiever te maken 3

4 Overhead Concernmiddelen; analyse en streefsituatie benoemen Sectoroverhead; analyse en streefsituatie benoemen Voor de overhead wordt er gewerkt met het instrument Vensters op bedrijfsvoering. De taakstelling wordt op 1 januari 2014 gerealiseerd, echter een aantal van de hier boven genoemde trajecten kunnen een doorloop hebben in 2015 voordat de gewenste besparing is gehaald. Overigens zijn de eerdere 20 miljoen bezuinigingen nog niet volledig geïmplementeerd. Zoals eerder genoemd hebben de bezuinigingen op de organisatie ook een effect op de aansturing en de structuur van de organisatie. Deze effecten worden ook meegenomen door het bureau Hiemstra en de Vries in hun advies over de structuur van de organisatie. 4. Regiewerkwijze De regiewerkwijze maakt dat bezuinigingen en daarnaast de aansturing van grote opgaven anders zijn voor ons als gemeente Amersfoort in vergelijking met andere gemeenten. De regiewerkwijze vraagt om specifieke deskundigheid in de organisatie om opdrachten uit te zetten bij organisaties die voor ons werken. En ook om de uitvoering van de opdrachten te controleren. Er is onder meer capaciteit en vakkennis voor nodig om het opdrachtgeverschap en de controle daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Wij willen ons, mede naar aanleiding van onze toezegging aan de Raad, beraden over verdere doorontwikkeling van de regiewerkwijze en de relatie met onze verbonden partijen. Daarbij kunnen we denken aan het weer in eigen beheer nemen van deeltaken waarbij de aanspreekbaarheid van de gemeente onvermijdelijk is of een goede opdrachtverlening complex is. De kwaliteit en deskundigheid van ons opdrachtgeverschap en de mogelijkheid om efficiënt toezicht te houden op de uitvoering zijn hierbij belangrijketoetspunten. Maar ook over het verder doorzetten van de regiewerkwijze via bijvoorbeeld regionale samenwerking. De consequentie van de aansturing en structuur maken onderdeel uit van de voorbereiding van ons besluit. 4

5 5. Resultaat december 2013 en input voor vervolg Cultuur: In totaal hebben 250 medewerkers in lunchsessies en themabijeenkomsten met het GMT gesproken en weten zij welke veranderingen voor onze gemeente op stapel staan. De ALA heeft meerdere cursus mogelijkheden, die ondersteunend zijn aan de organisatieontwikkeling. Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit, leiderschap, externe relatiemanagement. Initiatieven van medewerkers die ondersteunend zijn aan de organisatieontwikkeling ( van buiten naar binnen ) worden gefaciliteerd. Aansturing: Een leerverslag is gemaakt over leren van Veiligheid&Wijken en Economie&Wonen en wordt gedeeld met relevante belanghebbenden. Het Atelier (platform voor initiatieven uit de stad) heeft gedeeld met relevant deel van de organisatie wat er is ondernomen en hoe het werkt. Resultaat op programmagestuurd werken is een actieve en betrokken leeromgeving, een logboek met de leerervaringen van de twee programma s, advies voor trainen van medewerkers en een handboek voor programmasturing. Structuur (Hiemstra en de Vries): Besluit over plan op concreet niveau voor de structuurwijziging is aanwezig. Besluit over training op gebied van verandering in sturing is aanwezig. Leiderschap: Over gekozen leiderschapsstijl en competenties is een besluit genomen en een voorstel voor implementatie is aanwezig. Leidinggevenden en college hebben een regelmatige manier van ontmoeten over onze opgaven in de stad en de gewenste ondersteuning voor het college. Mobiliteit met andere gemeentes (uitleen, uitwisseling) is geregeld. 6. Evaluatie organisatieontwikkeling en bezuinigingen Bij de start van Samen-foort is afgesproken om na een klein jaar (november 2013) de eerste fase en tweede fase (samen dekt dat het hele jaar 2013) te evalueren, het net op te halen voor de thema s cultuur/aansturing/structuur/leiderschap en dan de volgende fase van de organisatieontwikkeling te bepalen. De evaluatie bevat een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de opbrengst daarvan (zo goed als mogelijk uitgedrukt in termen van concrete en zichtbare resultaten). Zie voor programma bijlage 2. Daarnaast heeft het college in de RIB van 3 april 2013 (RIB ) toegezegd om nog deze raadsperiode (begin 2014) een eerste kwalitatieve (tussen)evaluatie aan de hand van (groeps)interviews met stakeholders (raad, het college, inwoners, samenwerkingspartners) te houden om de effecten van het traject Nieuw Perspectief/Samen-foort te meten. De effectmeting in het najaar 2013 is in voorbereiden met de afdeling O&S. Eind 2013 wordt op waarde geschat de opbrengst van bezuinigingstrajecten en welke bezuinigingstrajecten doorlopen naar

6 7. Planning 2013 September Lunchgesprekken en themabijeenkomsten doorlopend tot december Leerproces start over van buiten naar binnen sturing Leerproces start programmamanagement Structuurvraagstuk met Hiemstra en de Vries; ronde MT s September/December Structuurvraagstuk met Hiemstra en de Vries; vaststellen nieuwe organisatiestructuur Managementbijeenkomsten met College Best practices voor en door leidinggevenden Masterclasses voor managers Vaststellen leiderschapsstijl en competenties November Net ophalen op cultuur, aansturing, structuur, bezuinigingen (5 trajecten): interne evaluatie eerste fase organisatieontwikkeling. Vervolg bepalen. Start trainingen feedback geven en ontvangen van de ALA 10 december Vaststellen plan door college voor permanente organisatieontwikkeling met doelen, resultaten, activiteiten voor , op het gebied van cultuur, aansturing, structuur, bezuinigingen. Einde eerste fase organisatieontwikkeling. Voorjaar 2014 Een eerste kwalitatieve (tussen)evaluatie aan de hand van (groeps)interviews met stakeholders (raad, het college, inwoners, samenwerkingspartners) om de effecten van het traject te meten. 6

7 Bijlage 1 - Visie en speerpunten GMT Visie/missie GMT Van buiten naar binnen. Medewerkers van onze organisatie staan open naar elkaar, het bestuur en de samenleving. De gedeelde visie en waarden van GMT (organisatievisie) en de manier waarop we met elkaar samenwerken. Onze kernwaarden daarbij zijn: Samenwerking Politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit Reflectief en lerend vermogen Kennisontwikkeling en kennisdeling Speerpunten GMT: Programmasturing (te beginnen met de beweging in sociaal domein en duurzame ontwikkeling) Van buiten naar binnen sturing (waaronder wijksturing en accountmanagement) Klantgerichte sturing Speerpunten GMT: GMT is richtinggevend in visie op leiderschapsstijl en leiderschapscompetenties leiderschapstraject voor leidinggevenden wordt mede door leidinggevenden opgezet 7

8 Bijlage 2 - Plan van aanpak cultuur, aansturing, cultuur, bezuinigingen Plan van aanpak cultuurontwikkeling Tot het einde van 2013 plannen we in: 14 lunchsessies. Het goede gesprek met een directeur/wethouder P&O/Burgemeester over het vertalen van de visie en de kernwaarden naar het dagelijks werk. 6 thematische sessies (6x2 dagdelen) onder leiding van 2 interne gespreksleiders. Een directeur haalt de opbrengst van de sessies op en koppelt dit terug in GMT. We nodigen collegeleden uit onderdelen van specifieke themabijeenkomsten bij te wonen. We hanteren daarbij dezelfde thema s als bij de sessies in mei/juni, namelijk: o Werken voor het bestuur o Samenwerken met de stad (2x) o Interne samenwerking o Dienstverlening o Interne dienstverlening o Samen-foort in de praktijk Daarnaast zijn er nog de volgende activiteiten in de tweede helft van het jaar 2013: In de IT academie (start augustus) staan interne samenwerking en kennisdeling ondersteund door ICT-middelen centraal. In september 2013 gaat Coffee Connect van start (als opvolger van de Cappuccino- en Espressobeurs): een gemeentebrede bijeenkomst elke de zes weken, waarbij ontmoeten, netwerken en kennisdelen centraal staat. Uitzicht op : een gesprek tussen de gemeentesecretaris en collega s over uiteenlopende onderwerpen. Het Atelier: open sessies voor collega s die willen meedenken over initiatieven in de stad die meerdere afdelingen in het stadhuis raken. De ALA cursus Werken in netwerken : over hoe je als ambtenaar kunt aansluiten op netwerken en initiatieven in de stad. De ALA cursus Feedback geven en ontvangen: werken aan de competenties samenwerken en reflectief vermogen. De vernieuwing van het intranet staat op stapel: social intranet, een andere manier van samenwerken en elkaar vinden. Plan van aanpak programmasturing Het creëren van een leeromgeving bij het uitwerken van programmagestuurd werken, adviseren over organisatorische aspecten en aanbieden/ontwikkelen van een methode en instrumenten voor programmasturing. Te beginnen op korte termijn bij het programma Beweging sociaal domein. Daarbij speelt de vraag: Hoe verhoudt programmagestuurd werken zich tot de regiewerkwijze van Amersfoort (uitvoering verzelfstandigd)? Voor het thema Duurzame ontwikkeling op korte termijn bepalen of het geschikt is voor een tweede leeromgeving voor programmasturing of dat andere sturingsprincipes meer passend zijn. Op basis van deze leeromgeving(en) een voorstel uitwerken voor een Amersfoortse manier van programmasturing die toepasbaar is voor toekomstige programma s. Het geven van trainingen in programmagestuurd werken. 8

9 Plan van aanpak aansturing: van buiten naar binnen sturing (waaronder wijksturing) In onze organisatie zijn de accountmanagers economie en de wijkmanagers echte van buiten naar binnen -/frontlijnwerkers. We gaan in gesprek met hen over belemmeringen die zij ondervinden. In september 2013 een intakegesprek bij de afdelingshoofden/frontlijnwerkers V&W en E&W en daarna een vervolg bepalen. Tegen welke interne vraagstukken lopen de frontlijnwerkers aan? Wat is nodig in de interne organisatie? Zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande werkvormen (Het Atelier, thematische sessie met gespreksleiders, eventueel externe ondersteuning. Contact met andere gemeenten en hun ervaringen met andere wijze van sturing. Plan van aanpak structuur Begin september: presentatie en discussie met de afdelingshoofden in de MT s van de sectoren. 23 september 2013: bespreken input van MT s sectoren in GMT. Uiterlijk eind november: oplossing/aanpassingen in aansturing/structuur. Plan van aanpak leiderschap Best practices en Lessons learned (september-december). Afdelingshoofden en college met elkaar in gesprek over perspectief op de stad en bestuurlijk sensitiviteit (oktober-november). Masterclasses/lezingen met externe sprekers over o.a. Gedeeld leiderschap, Digitaal leiderschap, Het nieuwe burgerschap, De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers. Voor deze serie zullen ook collegeleden worden uitgenodigd (september-december). Uitwisselingsmogelijkheden: bij elkaar in de keuken kijken. Uitwisseling met leidinggevenden van organisaties in Amersfoort en regio-gemeenten (uitwerking kwartaal IV). Managementstijl en competenties besproken. Plan van aanpak evaluatie organisatieontwikkeling De opbrengsten van alle lunchsessies en themabijeenkomsten in Het resultaat van de discussie over aansturing en de structuur (advies Hiemstra & de Vries). De stand van zaken bij het al doende leren van van buiten naar binnen sturing. De stand van zaken bij het al doende leren van programmasturing. Plan van aanpak bezuinigingen De 5 trajecten waaronder de 12 lean trajecten worden beoordeeld op de opbrengst. 1,5 miljoen wordt gehaald, mogelijk door andere interventies als de 5 trajecten onvoldoende opbrengst genereren. 9

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Organisatiestrategie Via B

Organisatiestrategie Via B Organisatiestrategie Via B RIA 31 mei 2011 Jeroen Kreijkamp, wethouder Organisatievernieuwing 1-6-2011 1 Organisatievernieuwing: de ambitie Gemeentelijke organisatie, slank, slagvaardig kostenbewust Regisserende

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: CM/PO Opsteller: W.L.H. Vermeulen User-id: VE13 Tel: 5123 Onderwerp: ORGANISATIE ONTWIKKELING 2014 Toelichting: De opbrengst van het organisatie ontwikkeltraject Samen-foort

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling

Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling Vervolgadvies Organisatie Ontwikkeling 23 januari 2017 Fase III Cultuur en ontwikkeling Met het project Organisatieontwikkeling blijven we investeren in de doorontwikkeling van onze organisatie én van

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Implementatieplan Risicomanagement

Implementatieplan Risicomanagement Implementatieplan Risicomanagement Versie definitief: 17 juni 2015 Inhoudsopgave 1.1 Wat willen we bereiken?... 3 1.2 Hoe gaan we dat aanpakken?... 3 1.3 Wie neemt deel?... 3 1.4 Inventarisatie belangrijkste

Nadere informatie

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk

Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk Succesvol vernieuwend in mijn beroepspraktijk 1 Quote van een collega Vroeger had ik een heilig respect voor consultants. Niet vanwege de maatpakken of lease auto s gelukkig is dat verleden tijd maar omdat

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit?

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? De vraag op het symposium: Wij begint met mij 19 juni 2013: Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? Ervaringen met samenwerken. 32 deelnemers

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort

Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Ellen Bruin Rieken & Oomen Utrecht, oktober 2013 Profielschets gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Over de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Formulier Personele Jaarcyclus

Formulier Personele Jaarcyclus Naam medewerker: Afdeling: Team: Functie: Periode: Datum planningsgesprek: Datum voortgangsgesprek: Datum resultaatgesprek: Ondertekening: Leidinggevende: Leidinggevende: Leidinggevende: Medewerker: Medewerker:

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN ALS

PROCESGERICHT WERKEN ALS PROCESGERICHT WERKEN ALS LEIDRAAD TE BEGINNEN BIJ DE AANSTURING: LUCHT, RUIMTE EN VERBINDING Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Project: Procesgericht werken Rapport: Aansturing Datum: 29 januari

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Doorkiesnr. : 2286 Bijlage(n) : Organisatie- en cultuurontwikkeling, verslag over 2008

Doorkiesnr. : 2286 Bijlage(n) : Organisatie- en cultuurontwikkeling, verslag over 2008 Aan Provinciale Staten Datum : 30 juni 2009 Uw kenmerk : 2009BEM82 Ons kenmerk : 2009INT241953 Contactpersoon : I. Zetstra E-mail : Ida.zestra@provincieutrecht.nl Doorkiesnr. : 2286 Bijlage(n) : Organisatie-

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Besturen met een visie

Besturen met een visie Besturen met een visie - de basis Trainingstraject specifiek ontwikkeld voor verenigingsbestuurders Besturen met een visie Versterking van amateursportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Geïnspireerd op ervaringen van PEC Zwolle Veel publieke organisaties hebben moeite tot echt vernieuwende invulling en organisatie van hun bedrijfsvoering

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel van de aanpak 2. Uitgangspunten 3. De werkwijze 4. De planning Bijlage: Voorbeeld Overzicht Modulair Omgevingsbeleid; het

Nadere informatie

Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak

Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak Alex Brenninkmeijer Bouwstenen voor toespraak 6 november 2014 Inleiding Opdracht: adviseren systeem kwaliteitsborging raden van toezicht. Directe

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Wat was de bedoeling? Met elkaar realiseren van een solide sociale basis Aansluiten bij energie professionals en wijkbewoners

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie