Staatssteun nr. N 506/ Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C (2003) 4498 fin Betreft: Staatssteun nr. N 506/ Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers Excellentie, Bij brief van 3 november 2003, bij de Commissie geregistreerd op 13 november 2003, hebben de Nederlandse autoriteiten in overeenstemming met artikel 88, lid 3, van het EG- Verdrag een belastingmaatregel aangemeld, getiteld "Vrijstellingsregeling in de energiebelasting voor zakelijke gebruikers van elektriciteit voor dat deel van het verbruik dat de 10 miljoen kwh te boven gaat", hierna "vrijstellingsregeling" genoemd. Bij brief van 24 november 2003 verzocht de Commissie om aanvullende inlichtingen, welke door de Nederlandse autoriteiten werden verstrekt bij faxbericht van 27 november 2003, door de Commissie geregistreerd op 27 november BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL De Nederlandse regulerende energiebelasting (REB) is een belasting op het verbruik van aardgas en elektriciteit, die in 1996 is ingevoerd. Het doel van deze regulerende belasting is om het energieverbruik te belasten ten einde bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO 2 ) en de bevordering van energiebesparing 1. Bovendien draagt de regulerende energiebelasting bij tot de door de Nederlandse regering noodzakelijk geachte verschuiving van belastingen op arbeid en bedrijfswinsten naar indirecte belastingen. De regulerende energiebelasting maakt deel uit van de Wet belastingen op milieugrondslag, waarin verschillende belastingen zijn opgenomen in het belang van de milieubescherming, zoals een belasting op de onttrekking van grondwater en een afvalstoffenbelasting. De energiebelasting wordt geheven op de levering van elektriciteit en gas aan de verbruiker. De onderneming die aan de verbruiker levert, d.w.z. het energiebedrijf, is belasting verschuldigd 1 De Commissie heeft bij Beschikking van 22 december 1998 (PB C88 van , blz. 7) besloten dat de Nederlandse regulerende energiebelasting geen steun vormde in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus NL EB 's-gravenhage Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telephone: exchange

2 aan de belastingautoriteiten. Wordt door een buitenlandse onderneming die niet in Nederland is gevestigd en er geen dochteronderneming heeft energie geleverd, dan wordt de belasting rechtstreeks van de verbruiker geïnd. Momenteel omvat de REB een verlaagd tarief voor groene elektriciteit. Groene elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt op basis van windenergie, zonne-energie, kleinschalige waterkracht of installaties waarin biomassa, zonder bijstook of bijmenging van kunststoffen, thermisch wordt verwerkt en als zodanig wordt verkocht. Deze maatregel werd bij beschikking van de Commissie van 11 december 2002 goedgekeurd voor de periode tot en met 31 december De REB kent een degressieve tariefstructuur voor gas en elektriciteit. Tot een verbruik van m³ resp kwh gelden in 2003 tarieven van 0,1285 EUR respectievelijk 0,0639 EUR. Boven deze verbruiksgrenzen gelden lagere tarieven. Bij een verbruik boven 1 miljoen m³ gas respectievelijk 10 miljoen kwh elektriciteit geldt momenteel een nultarief. 1.1 De Richtlijn energiebelastingen Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 3, hierna de Richtlijn energiebelastingen genoemd, moet uiterlijk op 1 januari 2004 in Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Een van de doelstellingen van deze richtlijn is om concurrentieverstoringen tegen te gaan die een gevolg zijn van de verschillende belastingtarieven op energieproducten in de lidstaten. Krachtens de nieuwe Richtlijn energiebelastingen moet ook het zakelijk verbruik dat 1 miljoen m³ aardgas en 10 miljoen kwh elektriciteit te boven gaat, worden belast. Wat aardgas betreft hebben de Nederlandse autoriteiten in het verleden al een brandstoffenbelasting ingevoerd die wordt geheven op het verbruik van aardgas. De bestaande brandstoffenbelasting zal in de REB worden opgenomen, waarbij de minimumtarieven die in de Richtlijn energiebelastingen voor zakelijke en niet-zakelijke verbruikers van gas zijn vastgesteld, in acht worden genomen. Ten aanzien van elektriciteit zal, als gevolg van de nieuwe Richtlijn energiebelastingen, het in de REB vervatte nultarief voor elektriciteitsverbruik van meer dan 10 miljoen kwh worden afgeschaft. Er zal een nieuw belastingniveau worden ingevoerd, gekoppeld aan de Europese minimumtarieven, voor het verbruik boven 10 miljoen kwh per jaar 4. Deze invoering van een minimumtarief voor verbruik boven 10 miljoen kwh zou tot een extra lastenverzwaring leiden voor een aantal energie-intensieve bedrijven die hun energieverbruik al reduceren in het kader van diverse energieovereenkomsten met de Nederlandse overheid. Daarom willen de Nederlandse autoriteiten voor deze elektriciteitsverbruikers vanaf 1 januari 2004 een vrijstellingsregeling in de REB opnemen. Deze vrijstelling vormt het voorwerp van de onderhavige staatssteunaanmelding. 2 N 652/02, PB C 104 van , blz PB L 283 van , blz De richtlijn energiebelastingen voorziet in een verplicht minimumtarief van 0,0005 EUR per kwh voor zakelijk verbruik en 0,0010 EUR per kwh voor niet-zakelijk verbruik. 2

3 1.2 Belastingvrijstelling ingevolge de Richtlijn energiebelastingen De Nederlandse autoriteiten zouden gebruik willen maken van de mogelijkheid die artikel 17, lid 1, onder d) van de Richtlijn energiebelastingen biedt, namelijk om een volledige vrijstellingsregeling voor zakelijke elektriciteitsverbruikers in het leven te roepen die aan strikte voorwaarden en beperkingen gebonden is. De aangemelde vrijstellingsregeling is aan strikte voorwaarden gebonden. De betrokken onderneming moet een overeenkomst met de Nederlandse autoriteiten hebben gesloten die leidt tot de verwezenlijking van de milieubescherming doelstellingen of tot verbeteringen in energie-efficiëntie. 1.3 De energieovereenkomsten tussen de Nederlandse autoriteiten en ondernemingen De vrijstellingsregeling geldt alleen voor ondernemingen die met de Nederlandse autoriteiten een overeenkomst hebben gesloten in het kader van het Benchmark-convenant energiebesparing (BME) of Meerjarenafspraken (MJA), hierna de energieovereenkomsten genoemd. De bedrijven die aan deze overeenkomsten deelnemen verbinden zich tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Deelnemers aan het BME dienen op het gebied van energie-efficiëntie de wereldtop zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2012, te bereiken. Deelnemers aan MJA s hebben per sector afspraken gemaakt over het te behalen energie-efficiëntie percentage. Ondernemingen mogen hetzij een BME, hetzij een MJA afsluiten. Alle energieovereenkomsten lopen tot Meer dan Nederlandse ondernemingen hebben reeds een dergelijke energieovereenkomst met de Nederlandse overheid gesloten. Niet al deze ondernemingen zullen echter gebruik maken van de vrijstellingsregeling, omdat zij niet allemaal een elektriciteitsverbruik hebben van meer dan 10 miljoen kwh per jaar. De volgende tabellen geven een overzicht van het aantal ondernemingen per sector, hun CO 2 -reductiedoelstelling in 2004 en de CO 2 -doelstelling in Voor het Benchmark-convenant energiebesparing (BME): Sector Aantal ondernemingen CO 2 -effect in 2004 (x ton) CO 2 -effect in 2012 (x ton) Chemische industrie [ ] * [ ] [ ] Raffinaderijen [ ] [ ] [ ] Ferro/metallurgische procédés [ ] [ ] [ ] Papier/grafische industrie [ ] [ ] [ ] Overige sectoren [ ] [ ] [ ] Totaal industrie 112 2,0 5,27 * Zakengeheim 3

4 Voor de Meerjarenafspraken (MJA's): Sector Aantal ondernemingen CO 2 -effect in 2004 (x ton) CO 2 -effect in 2012 (x ton) Chemische industrie [ ] [ ] [ ] Metallurgische industrie [ ] [ ] [ ] Aardolie en aardgas [ ] [ ] [ ] Rubber- en kunststofverwerking [ ] [ ] [ ] Overige industrie [ ] [ ] [ ] Zuivelindustrie [ ] [ ] [ ] Overige [ ] [ ] [ ] voedingsmiddelenindustrie Spoorwegen [ ] [ ] [ ] Totaal MJA 94 0,53 1,33 De vrijstellingsregeling biedt 206 ondernemingen compensatie voor de verplichtingen op het gebied van energiebesparing die zij in het kader van de energieovereenkomsten zijn aangegaan. Daarnaast zou de vrijstellingsregeling voor een aantal ondernemingen, die met lastenverzwaring te maken zullen krijgen maar die nog niet aan de energieovereenkomsten deelnemen, een stimulans kunnen vormen om in de toekomst een dergelijke overeenkomst te sluiten. Tenslotte zullen de uit de energieovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen jaarlijks worden getoetst op naleving. Indien uit deze toetsing blijkt dat een bedrijf niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dientengevolge als deelnemer van bedoelde afspraken wordt uitgesloten, zal met terugwerkende kracht belasting bij het betrokken bedrijf worden nageheven. 1.4 Looptijd van de maatregel en begrotingsmiddelen De aangemelde regeling loopt tot en met 31 december 2006, d.w.z. 3 jaar. In 2006 zal worden bezien of en hoe deze regeling wordt voortgezet, mede in het licht van de toepassing van Richtlijn 2003/87/EG 5 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad. Indien het minimumtarief van de Richtlijn energiebelastingen in de regulerende energiebelastingen wordt overgenomen zal dit volgens de Nederlandse autoriteiten extra belastingopbrengsten opleveren van naar schatting 8 miljoen EUR per jaar voor het verbruik boven 10 miljoen kwh. Anderzijds zal de overheid als gevolg van de vrijstellingsregeling circa 7 miljoen EUR per jaar derven aan belastinginkomsten. Met andere woorden, er zal voor 1 miljoen EUR aan energiebelastingen worden geheven voor het gedeelte van het verbruik boven 10 miljoen kwh, en wel van bedrijven die geen 5 PB L 275 van , blz

5 energieovereenkomst hebben gesloten. De totale kosten van de aangemelde maatregel bedragen dus 21 miljoen EUR. Tenslotte, de Nederlandse autoriteiten hebben wat de cumulering van de aangemelde vrijstellingsregeling met andere staatssteunmaatregelen betreft, toegezegd dat zij bij de berekening van het maximumbedrag van staatssteun per begunstigde in het kader van andere steunmaatregelen, rekening zullen houden met de voordelen van de belastingvrijstelling. Bovendien houden de Nederlandse autoriteiten, wanneer zij onderzoeken of de betrokken onderneming voor de vrijstellingsregeling in aanmerking komt, rekening met eventuele andere steun die in verband met CO 2 -reductie aan die onderneming wordt verleend, om dubbele steunverlening te voorkomen. De Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat het, gezien de vorm van fiscale steun, zeer onwaarschijnlijk is dat de begunstigde ondernemingen investeringssteun zouden ontvangen voor dezelfde milieudoelstelling. De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat zij een mogelijke cumulering van staatssteun zullen controleren. Zonodig zullen compenserende maatregelen worden genomen. 2. STANDPUNT VAN DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de vrijstellingsregeling als steun kan worden aangemerkt, maar dat zij in overeenstemming is met de bovengenoemde Richtlijn energiebelastingen. Volgens de Nederlandse autoriteiten kan deze maatregel worden goedgekeurd op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu 6, hierna de milieukaderregeling genoemd. 3. BEOORDELING 3.1 Aanwezigheid van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG- Verdrag Het begrip staatssteun omvat niet alleen positieve voordelen, zoals subsidies, maar ook maatregelen die, in uiteenlopende vormen, de lasten verlichten die normaliter op de begroting van een onderneming drukken en daardoor, zonder subsidies in de strikte zin van het woord te zijn, van gelijke aard zijn en tot identieke gevolgen leiden. Een maatregel waarbij de overheid bepaalde ondernemingen een belastingvrijstelling verleent en die, hoewel er geen directe overdracht van staatsmiddelen plaatsvindt, de ondernemingen waarop de vrijstelling van toepassing is in een gunstiger financiële positie brengt dan andere ondernemingen, bevat staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag 7. Bovendien kunnen, in overeenkomst met artikel 26, lid 2, van de bovengenoemde Richtlijn energiebelastingen, maatregelen als belastingvrijstelling, -verlaging, -differentiatie en teruggaaf staatssteun inhouden en zij moeten in dat geval uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag bij de Commissie worden aangemeld. De begunstigden van de aangemelde regeling zijn een aantal grote, energie-intensieve ondernemingen in bepaalde specifieke sectoren. Het voordeel dat zij door de belastingvrijstelling genieten wordt gefinancierd door middel van gederfde 6 PB C 37 van , blz Zie bijvoorbeeld het arrest van het Europese Hof van Justitie in zaak C-387/92 Banco Exterior de EspaÄna t. Ayuntamiento de Valencia, Jurisprudentie [1994], blz. I-877, r.o

6 belastingopbrengsten, d.w.z. staatsmiddelen. De maatregel is selectief omdat alleen bepaalde ondernemingen van de regeling zullen profiteren. Bovendien zal de financiële steun die aan de begunstigde ondernemingen wordt verleend hun positie versterken, hetgeen tot een verandering van marktvoorwaarden kan leiden. Een dergelijke versterking van de positie van de betrokken ondernemingen ten opzichte van die van andere, concurrerende ondernemingen in de Gemeenschap moet als beïnvloeding van het handelsverkeer een als potentieel concurrentieverstorend worden beschouwd. Derhalve zijn artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst van toepassing. De Nederlandse autoriteiten zijn hun verplichting uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag nagekomen door de steunmaatregel aan te melden alvorens deze ten uitvoer te leggen. 3.2 Naleving van de Richtlijn energiebelastingen In overeenkomst met artikel 17, lid 2, van de Richtlijn energiebelastingen kan volledige belastingvrijstelling worden verleend aan energie-intensieve ondernemingen indien zij overeenkomsten aangaan of indien regelingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijkwaardige regelingen worden toegepast. Krachtens artikel 17, lid 4, van de richtlijn moeten de overeenkomsten, de regelingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijkwaardige regelingen bijdragen tot de verwezenlijking van milieubescherming doelstellingen of een grotere energie-efficiëntie die grosso modo gelijkwaardig zijn aan wat zou zijn bereikt indien de communautaire minimumbelastingniveaus gehanteerd waren. De Commissie heeft het volgende opgemerkt. De Richtlijn energiebelastingen biedt de lidstaten een overgangsperiode tot 1 januari 2007 om hun definitie van "energie-intensief" aan te passen aan de definitie van de richtlijn. In Nederland betekent energie-intensief verbruik een verbruik boven 10 miljoen kwh per jaar. Ondernemingen met een groter verbruik dan 10 miljoen kwh worden voor de toepassing van de aangemelde vrijstellingsregeling als energie-intensief beschouwd. Overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder a), vijfde alinea van de Richtlijn energiebelastingen wordt aan lidstaten die momenteel nationale energiebelastingsystemen hebben waarbij energie-intensieve bedrijven worden gedefinieerd aan de hand van andere criteria dan de energiekosten in vergelijking met de productiewaarden en de verschuldigde nationale energiebelasting in vergelijking met de toegevoegde waarde, een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2007 toegestaan om zich aan te passen aan de definitie van energie-intensieve bedrijven volgens artikel 17, lid 1, onder a), eerste alinea. Bovendien heeft het Nederlandse Centraal Planbureau berekend dat de eventuele invoering van de communautaire minimumtarieven voor het verbruik boven 10 miljoen KWh de uitstoot van CO 2 in 2010 met 0,13 Mton zou verminderen. De op grond van de BME's en MJA's vermeden emissies bedragen in 2012 circa 7 miljoen ton 8. Hiermee dragen zowel de Benchmark-convenanten energiebesparing (BME's) als de Meerjarenafspraken (MJA's) bij tot de verwezenlijking van milieubescherming doelstellingen of een grotere energieefficiëntie die gelijkwaardig zijn aan wat zou zijn bereikt indien de communautaire minimumbelastingniveaus gehanteerd waren, overeenkomstig artikel 17, lid 4, van de Richtlijn energiebelastingen. 8 De prognose voor vermeden CO-emissies door de Nederlandse industrie op grond van de BME's bedraagt circa 5,6 miljoen ton CO 2 per jaar in Daar komt nog ongeveer 1,3 miljoen ton aan vermeden CO 2 -emissies bij van MJA-bedrijven. 6

7 Derhalve kunnen deze energieovereenkomsten beschouwd worden als overeenkomsten tussen nationale autoriteiten en energie-intensieve bedrijven in de zin van de richtlijn. Wat de beoordeling in het licht van de staatssteunregels betreft is dus voldaan aan de voorwaarden die in de Richtlijn energiebelastingen zijn vastgesteld. Niettemin laat deze conclusie het resultaat onverlet van het speciale onderzoek dat de Commissie naar de Nederlandse regulerende energiebelastingen heeft ingesteld op basis van de informatieprocedures van de Richtlijn energiebelastingen. 3.3 Naleving van de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu Doel van de aangemelde steunregeling is een bijdrage te leveren aan de milieubescherming. De steunmaatregel wordt daarom door de Commissie onderzocht in het licht van de bovengenoemde milieukaderregeling. Volgens punt 49.b) van de milieukaderregeling, kan de Commissie een belasting uitzondering, voor bepaalde ondernemingen voor een belasting die wordt geheven ten gevolge van een communautaire richtlijn, met artikel 87 verenigbaar aanmerken, voor zo ver de uitzondering wordt toegelaten door de richtlijn in kwestie. Zoals hierboven al werd geconcludeerd is dit het geval voor de genotificeerde steunmaatregel. Vervolgens verklaart punt 49.b) dat de belasting uitzondering noodzakelijk moet zijn en dat de reikwijdte daarvan niet onevenredig aan de nagestreefde doelstellingen van de Gemeenschap mogen zijn. De Commissie zal een bijzonder belang hechten aan een strikte beperking van dergelijke uitzonderingen in de tijd. Om de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de belasting uitzondering te onderzoeken zal de Commissie de inhoudelijke criteria toepassen zoals geformuleerd in punt 51.1 van de milieukaderregeling. Ingevolge punt 51.1.a), eerste alinea, kan een vrijstellingsbesluit voor een duur van tien jaar en zonder degressiviteit gerechtvaardigd zijn wanneer een lidstaat aan deze vrijstellingen de voorwaarde verbindt dat er overeenkomsten worden gesloten tussen de betrokken lidstaten en de begunstigde ondernemingen, waarbij de ondernemingen zich ertoe verbinden de milieudoelstellingen te verwezenlijken tijdens de geldigheidsduur van de vrijstellingen. Deze overeenkomsten of toezeggingen kunnen met name betrekking hebben op een verlaging van het energieverbruik, een beperking van de uitstoot, of op andere maatregelen ten gunste van het milieu. De inhoud van deze overeenkomsten moet door elke lidstaat via onderhandelingen met de ondernemingen worden vastgesteld en zal bij de aanmelding van het steunvoornemen door de Commissie worden beoordeeld. De lidstaat moet een concrete follow-up organiseren van de verwezenlijking van de door de betrokken onderneming of verenigingen van ondernemingen aangegane verbintenissen. De door de lidstaat en de ondernemingen gesloten overeenkomsten dienen te voorzien in sancties bij niet-naleving van de verbintenissen. De Commissie heeft geconstateerd dat: de duur van de belastingvrijstelling beperkt blijft tot drie jaar; de energieovereenkomsten vrijwillige afspraken zijn tussen de nationale autoriteiten en ondernemingen over de verwezenlijking van milieudoelstellingen tijdens de geldigheidsduur van de vrijstellingen; 7

8 de energieafspraken rechtstreeks betrekking hebben op een vermindering van het energieverbruik. De deelnemers aan de BME's zijn overeengekomen op het gebied van energie-efficiëntie de wereldtop zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2012, te bereiken. De andere overeenkomsten op energiegebied (MJA's) verplichten de deelnemende ondernemingen om gedurende de looptijd van de overeenkomst drie maal een energiebesparingplan in te dienen: de eerste keer wanneer een bedrijf de afspraak aangaat, de tweede keer in 2004 en de derde keer in Elk plan bevat doelstellingen voor de vermindering van de CO 2 -uitstoot. Bovendien zijn de ondernemingen verplicht naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van energiebehoud te zoeken. De extra kosten voor deze inspanningen worden door de ondernemingen zelf gedragen. De CO 2 -emissiereductie op grond van de BME's van de betrokken ondernemingen (112) wordt geschat op 5,27 Mton in Wat de MJA bedrijven betreft (94) wordt de CO 2 -emissiereductie geraamd op 1,33 Mton in 2012; alle energieovereenkomsten worden door de Nederlandse autoriteiten gesloten; de Nederlandse autoriteiten hebben voldoende geaggregeerde gegevens per sector inzake de energieovereenkomsten verstrekt om de Commissie in staat te stellen de maatregel te beoordelen. In 2004 geldt de vrijstellingsregeling voor 112 ondernemingen die aan BME's deelnemen en aan 94 ondernemingen die aan de MJA's deelnemen, dus in totaal 206 ondernemingen; de Nederlandse autoriteiten zorgen ervoor dat de verbintenissen die de ondernemingen of ondernemersverenigingen aangaan, nauwgezet worden getoetst. Twee onafhankelijke instellingen zullen de uitvoering van de energieovereenkomsten elk jaar controleren in opdracht van de Nederlandse autoriteit; de energieovereenkomsten bevatten sancties voor het geval de verbintenissen niet worden nagekomen. Indien de jaarlijkse controleverslagen van de onafhankelijke instellingen uitwijzen dat een onderneming niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wordt zij van deelname aan de overeenkomsten uitgesloten en zal met terugwerkende kracht regulerende energiebelasting worden nageheven; ten slotte kunnen de inspanningen van de aan de energieovereenkomsten deelnemende ondernemingen om hun energie-efficiëntie te verbeteren tot extra investeringen leiden. In dat geval kunnen de Nederlandse autoriteiten niet uitsluiten dat voor bepaalde investeringen die fiscaal indirect van de aangemelde steunregeling profiteren, ook steun uit andere bronnen wordt ontvangen. Aldus zou zich in theorie een cumulering van verschillende steunmaatregelen kunnen voordoen. Toch beschouwen de Nederlandse autoriteiten het relatieve aandeel van de fiscale steun op grond van de aangemelde steunregeling in de totale investeringen in CO 2 -reductie als zeer gering. Gezien het bovenstaande is volledig voldaan aan de in punt 49.b) van de milieukaderregeling vastgestelde voorwaarden. Daarom moet de vrijstellingsregeling als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd in overeenkomst met artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. 8

9 4. CONCLUSIE De Commissie heeft dan ook besloten dat de gedeeltelijke of volledige belastingvrijstelling voor groene energie zoals aangemeld, staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Bovendien concludeert de Commissie dat deze steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG- Verdrag en artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-Overeenkomst, aangezien zij voldoet aan de voorwaarden van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu 9. De Nederlandse autoriteiten worden verzocht jaarlijks aan de Commissie verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de steun. Elke wijziging van de voorwaarden waaronder de steun wordt verleend moet vooraf worden aangemeld. In geval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op Internet: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-Generaal Concurrentie Griffie overheidssteun B-1049 Brussel Faxnr.: Hoogachtend, Voor de Commissie Mario MONTI Lid van de Commissie 9 PB C 37/2001, blz. 3. 9

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2001 C(2001)3959fin Betreft: Steunmaatregel N 239/2001 Nederland Gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting voor afvalverbrandingsinstallaties Geachte heer, Bij schrijven

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1551/5) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (1999/795/EG)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1551/5) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (1999/795/EG) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 319 van 11/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1999 betreffende de aanvraag van Oostenrijk voor een overgangsregeling op grond

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.36556 (2013/N) - Nederland Anti-afhaakregeling waterschappen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.36556 (2013/N) - Nederland Anti-afhaakregeling waterschappen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6628 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.36556 (2013/N)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 februari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 februari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 februari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0004 (E) 5805/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: FISC 9 ENER 20 ECOFIN 59 UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 28.11.2001 C(2001)3742fin. Steunmaatregel N 168/A/2001 Nederland Wijzigingen Energiebelasting 2001.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 28.11.2001 C(2001)3742fin. Steunmaatregel N 168/A/2001 Nederland Wijzigingen Energiebelasting 2001. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.11.2001 C(2001)3742fin Betreft: Steunmaatregel N 168/A/2001 Nederland Wijzigingen Energiebelasting 2001 Excellentie, Bij schrijven van 19 februari 2001, dat op 13 maart 2001

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 115 Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding De

Nadere informatie

Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013

Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013 Verklaring zakelijk gebruik elektriciteit 2013 1) Toepassing lagere heffingstarief voor zakelijk gebruik voor het kalenderjaar 2013 in de zin van artikel 59 lid 1 sub c en lid 5 WBM (onderdeel 1); en/of

Nadere informatie

de Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 19 oktober 2015 Betreft Energiebelasting grootverbruikers

de Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 19 oktober 2015 Betreft Energiebelasting grootverbruikers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE FISC 25 E ER 65 E V 134 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

34302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

34302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 TOELICHTING 17 ART. 6.4 VAN HET BENCHMARKINGCONVENANT HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN 1. Inleiding Art. 6.4 van het benchmarkingconvenant biedt de mogelijkheid

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan:

In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan: EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.07.2001 SG (2001) D/ 289541 Betreft: E 45/2000 - Nederland Belastingvrijstelling van Schiphol Group Excellentie, Procedure Bij brief D(2000) 3854 van 27 maart 2000 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Frankrijk overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG wordt gemachtigd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 januari 2003 (09.01) (OR. fr) 5105/03 FISC 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 januari 2003 (09.01) (OR. fr) 5105/03 FISC 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 januari 2003 (09.01) (OR. fr) 5105/03 FISC 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 ... No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 Bij Kabinetsmissive van 18 maart 2015, no.2015000453, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.IX.2006 C(2006)4264 Betreft: Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen Excellentie, De Commissie wenst Nederland

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

1. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.07.2001 SG (2001) D/ 290545 Betreft: Steunmaatregel nr. N 550/2000 België Groenestroomcertificaten Bij schrijven van 2 augustus 2000, geregistreerd bij de Commissie op 8

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Voor de Secretaris-generaal,

Voor de Secretaris-generaal, EUROPESE COMMISSIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2011)/D PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Kortenberglaan, 4-10 1000 BRUSSEL Betreft: Met redenen omkleed advies

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

NOTA het voorzitterschap de Groep belastingvraagstukken - indirecte belasting (accijnzen) Belasting van personenauto's - Compromisvoorstel

NOTA het voorzitterschap de Groep belastingvraagstukken - indirecte belasting (accijnzen) Belasting van personenauto's - Compromisvoorstel Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 augustus 2007 (06.09) (OR. en) PUBLIC 12468/07 LIMITE FISC 115 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep belastingvraagstukken - indirecte belasting

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Vertaling C-460/15-1 Zaak C-460/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 augustus 2015 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 662 Wet van 13 december 1995 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 INGEKOMEN DOCUMENT van: voor de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.3.2006 COM(2006) 147 definitief 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0230 (E) 13496/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: FISC 136 ENER 403 ECOFIN 837 UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 250 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.03.2001 SG (2001) D/ 287317 Excellentie, Betreft: Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland 1. Procedure: Bij schrijven van 14 juli 2000,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1551/2) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (1999/792/EG)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1551/2) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (1999/792/EG) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 319 van 11/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1999 betreffende de aanvraag van Frankrijk voor een overgangsregeling op grond

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 545 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen

Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.XII.2005 C(2005)5960 Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen Excellentie, 1 PROCEDURE (1) De Belgische autoriteiten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0200 (E) 12313/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: FISC 109 ENER 365 ECOFIN 768 UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/11/2015

Datum van inontvangstneming : 19/11/2015 Datum van inontvangstneming : 19/11/2015 Vertaling C-538/15-1 Zaak C-538/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 oktober 2015 Verwijzende rechter: Juzgado de Primera Instancia

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie