De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren."

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/ België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september 2004 bij het Secretariaat-generaal van de Commissie werd geregistreerd onder het referentienummer A/9576, hebben de Belgische autoriteiten bovengenoemde maatregel aangemeld overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. De Commissie heeft bij brief van 18 februari 2005 om aanvullende informatie verzocht. Bij brief van 21 maart 2005, die op 29 maart 2005 werd geregistreerd, hebben de Belgische autoriteiten hierop geantwoord. 2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. Een warmtekrachtcerficaat wordt in artikel 2 van het decreet gedefinieerd als een overdraagbaar immaterieel goed dat aantoont dat een daarin genoemde warmtekrachtinstallatie, in een daarin aangegeven jaar, een warmtekrachtbesparing van kwh heeft gerealiseerd. Een warmtekrachtbesparing wordt gedefinieerd als een primaire energiebesparing die gerealiseerd wordt door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie. De certificaten worden uitgedrukt in kwh. Deze kwh heeft geen betrekking op de geproduceerde hoeveelheden energie maar op de hoeveelheid bespaarde Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 B Brussel Europese Commissie, B-1049 Brussel België - Telefoon: (0)

2 primaire energie, zodat elk certificaat evenredig is met het geboden milieu voordeel (energiebesparing) 1. Het afgeven van warmtekracht certificaten is derhalve een incentive for energie producenten om over te gaan van grijze energie productie naar hoogrenderende warmtekracht koppeling. De certificaten worden afgegeven aan de producent die gebruik maakt van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en moeten worden voorgelegd door de elektriciteitsleveranciers die leveren aan eindafnemers. Een elektriciteitsleverancier die eigen productie van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling bezit, kan zijn eigen certificaten voorleggen. Een elektriciteitsleverancier die geen eigen warmtekrachtproductie heeft, kan deze aanschaffen bij een producent die certificaten heeft verkregen. Elektriciteitsleveranciers zijn verplicht de Vlaamse reguleringsinstantie elk jaar een bepaald aantal certificaten voor te leggen. Als een energieleverancier het voorgeschreven aantal warmtekrachtcertificaten niet kan voorleggen, moet hij een geldboete betalen. De geldboete bedraagt 30 euro per ontbrekend certificaat op 31 maart 2004, 35 euro per ontbrekend certificaat op 31 maart 2005, 40 euro per ontbrekend certificaat op 31 maart 2006 en 45 euro per ontbrekend certificaat op 31 maart Inkomsten uit de boetes gaan rechtstreeks naar de staat en dienen niet ter compensatie van de warmtekrachtsector. Door deze administratieve boeteregeling bij het niet voorleggen van de certificaten, hebben de certificaten een economische waarde voor de leveranciers. Hoewel de certificaten zelf gratis worden afgegeven, is het bezit ervan waardevol, aangezien hierdoor een mogelijke boete van de reguleringsinstantie wordt ontlopen. 3. BEOORDELING De Commissie heeft de aangemelde maatregel onderzocht overeenkomstig artikel 87 e.v. van het EG-Verdrag en artikel 61 e.v. van de EER-Overeenkomst 2 en in het licht van haar beleid inzake milieubescherming besloten er geen bezwaar tegen aan te tekenen. Wat de toepasselijkheid van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag betreft, maakt de Commissie de volgende overwegingen: De door de Vlaamse autoriteiten opgelegde verplichting dat alle vergunninghoudende elektriciteitsleveranciers aan het eind van het jaar een bepaald aantal warmtekrachtcertificaten in hun bezit moeten hebben, zal leiden tot een extra inkomen voor elektriciteitsproducenten die warmtekrachtkoppeling gebruiken om een deel van hun productiekosten te dekken. 1 Het verschil met de onderzochte maatregel in relatie tot beschikking N 550/2000 België inzake groencertificaten is dat de laatst genoemde maatregel betrekking heeft op hernieuwbare energie bronnen. De betrokkenheid van warmtekrachtkoppeling is in dat systeem beperkt tot die gevallen waarbij er hernieuwbare energie bronnen zijn ingezet, zoals biomassa. Bovengenoemde maatregel is niet verbonden aan een energie bron, maar ondersteund de meest efficiënte warmtekracht technologie. Daarom is er geen overlapping tussen de verschillende soorten certificaten omdat zij betrekking hebben op verschillende aspecten van milieu vriendelijke energieproductie (energie bron aan de ene kant en de technologie aan de andere kant). 2 De volgende beoordeling is gebaseerd zowel op artikel 87 e.v. EG als op artikel 61 e.v. EER. Eenvoudigheidshalve wordt verderop echter alleen verwezen naar de bepalingen van het EG-Verdrag. 2

3 Derhalve wordt deze producenten een voordeel toegekend. De reden waarom zulke producenten een voordeel wordt toegekend is dat het om milieuoverwegingen wenselijk is dat hoogrenderende warmtekrachtkoppeling concurrerender wordt op de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. Een maatregel wordt echter niet als staatssteun aangemerkt zolang er geen gebruik wordt gemaakt van staatsmiddelen. In deze context mag niet uit het oog worden verloren dat de Commissie verschillende besluiten heeft genomen inzake regelingen voor het verhandelen van emissie- of vervuilingsrechten. In deze systemen wordt gewerkt met verschillende soorten verhandelbare emissie- of vervuilingsdocumenten, zoals quota, rechten, certificaten en kredieten. In al deze systemen beschouwt de Commissie de verhandelbare emissiedocumenten als immateriële activa die door de overheid aan de ontvangers ervan worden toegekend. Met betrekking tot de aanwezigheid van staatsmiddelen worden in principe twee soorten handelssystemen onderscheiden 3 : (1) systemen waarbij verhandelbare emissie- of vervuilingsdocumenten worden beschouwd als immateriële activa die een marktwaarde vertegenwoordigen die de overheid ook had kunnen verkopen of veilen, hetgeen resulteert in een derving van inkomsten (of een verlies aan staatsmiddelen), zodat er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (zogenaamde systemen voor de handel in emissierechten of quotasystemen) 4 ; (2) systemen waarbij verhandelbare emissie- of vervuilingsdocumenten worden beschouwd als een erkend bewijs van een bepaalde productie dat niet aan de ontvanger ervan kan worden verkocht of bij veiling toegewezen, zodat er geen sprake is van derving van inkomsten - en dus ook niet van staatsmiddelen - hetgeen dan weer inhoudt dat er geen sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (zogenaamde certificaatsystemen) 5. Een fundamenteel verschil tussen deze beide soorten systemen is de vraag of overheden het alternatief hebben om de immateriële activa aan de ontvanger ervan te verkopen of te veilen. Heeft de staat die mogelijkheid, dan zal hij inkomsten derven wanneer hij deze immateriële activa kosteloos aanbiedt. Daartoe moeten de immateriële activa op zich een waarde hebben voor de ontvanger ervan ten opzichte van de staat, bijvoorbeeld een direct of indirect emissierecht. 3 De Commissie overweegt om haar beleid inzake regelingen voor de verhandeling van emissie- of vervuilingsrechten opnieuw bezien in het kader van de herziening van de bestaande communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PB C 37 van , blz. 3). 4 Zie bv. het besluit van de Commissie van 29 maart 2000 betreffende steunmaatregel N 653/1999, Denemarken CO2-quota (PB C 322 van , blz. 9) en het besluit van de Commissie van 28 november 2001 betreffende steunmaatregel N 416/2001, Verenigd Koninkrijk Regeling voor de handel in emissierechten (PB C 88 van , blz. 16). 5 Zie bv. het besluit van de Commissie van 25 juli 2001 betreffende steunmaatregel N 550/2000, België Groenestroomcertificaten (PB C 330 van , blz. 3). 3

4 In het eerste soort systemen hebben overheden een reden om emissie- of vervuilingsdocumenten aan de veroorzaker van die emissie of vervuiling te verkopen of te veilen, aangezien het verhandelbare emissie- of vervuilingsdocument hem het recht verleent te emitteren of te vervuilen (direct of indirect). In het tweede soort systemen heeft het verhandelbare emissie- of vervuilingsdocument geen waarde voor de ontvanger ervan ten opzichte van de staat en zal het enkel dienen als een erkend bewijs van een bepaalde productie of emissie. Bijgevolg hebben overheden geen reden om dat emissie- of vervuilingsdocument aan de producent te verkopen of te veilen 6. Derhalve is de Commissie in haar vaste beschikkingspraktijk van oordeel dat er alleen in het eerste soort systeem en niet in het tweede duidelijk sprake is van staatsmiddelen en aldus van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Alleen in het geval dat de staat een afzonderlijk financieringssysteem heeft vastgesteld om groene elektriciteit te steunen, waarbij de boetes worden aangewend die sommige leveranciers moeten betalen wanneer zij het vereiste aantal certificaten niet bezitten, kan het tweede soort systemen staatsmiddelen bevatten, en moet deze soort bijgevolg als staatssteun worden beschouwd indien alle andere criteria van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag zijn vervuld 7. 6 Het feit dat een verhandelbaar emissie- of vervuilingsdocument een waarde heeft voor de ontvanger ervan ten opzichte van derden (zoals distributeurs of consumenten in groenestroomcertificaten) is in dit opzicht van ander belang. 7 Zie bv. steunmaatregel N 504/2000 VK, verplichting tot gebruik van duurzame energiebronnen en investeringssubsidies voor technologieën op het gebied van duurzame energiebronnen, PB C 30 van , blz. 15; steunmaatregel N 789/2002 Zweden groenestroomcertificaten, PB C 120 van , blz. 8. 4

5 De maatregel inzake warmtekrachtcertificaten is vergelijkbaar met het tweede soort systeem van groenestroomcertificaten dat de Commissie in verschillende zaken 8 positief heeft beoordeeld. De onderstaande (vereenvoudigde) figuur van verschillende geldstromen en verplichtingen geeft dit goed weer: D: Boete Leveranciers Staat (Vlaams Gewest) C: Verplichting A: Certificaten B: Certificaten WKK-producenten De staat verstrekt de producenten die warmtekrachtkoppeling gebruiken voor de productie van electriciteit gratis warmtekrachtcertificaten (A). De staat biedt de producenten dus immateriële activa aan daar de producenten de certificaten verkopen aan electriciteitsleveranciers die elk jaar een bepaald aantal warmtekrachtcertificaten aan de Vlaamse reguleringsinstantie moeten voorleggen. De staat derft evenwel geen inkomsten door de warmtekrachtcertificaten gratis aan te bieden, aangezien hij alleen een erkend bewijs levert van het gebruik van hoogrenderende warmtekracht. Wanneer leveranciers warmtekrachtcertificaten kopen van producenten (B), dan worden er geen staatsmiddelen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag aangewend, aangezien deze handelingen plaatshebben tussen particuliere actoren op de elektriciteitsmarkt. De staat legt elektriciteitsleveranciers de verplichting op een bepaald aantal warmtekrachtcertificaten voor te leggen (C). Uit het arrest van het Hof in de zaak PreussenElektra 9 blijkt dat een verplichting voor particuliere elektriciteitsleveranciers tot afname van uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit tegen vaste minimumprijzen geen directe noch indirecte overmaking van staatsmiddelen betekent voor 8 Steunmaatregel N 550/2000 België groenestroomcertificaten, PB C 330 van , blz.3, steunmaatregel N 504/2000 Verenigd Koninkrijk verplichting tot gebruik van duurzame energiebronnen en investeringssubsidies voor technologieën op het gebied van duurzame energiebronnen, PB C 30 van , blz.15. Steunmaatregel N 789/2002 Zweden groenestroomcertificaten, PB C 120 van , blz Arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 maart 2001, C-379/98. 5

6 ondernemingen die deze soort elektriciteit produceren. De verplichting een bepaald aantal warmtekrachtcertificaten voor te leggen, is te vergelijken met de verplichting tot afname van uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit tegen vaste minimumprijzen, wat door het Europese Hof van Justitie niet als een overdracht van staatsmiddelen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag wordt aangemerkt. Tot zover is de beschreven maatregel volledig in overeenstemming met bovengenoemde soortgelijke zaken betreffende groenestroomcertificaten. De in het geding zijnde maatregel verschilt echter hierin van bovengenoemde zaken dat hier door de staat geen fondsen systeem is opgezet om de boetes te innen van leveranciers die hun verplichting een bepaald aantal certificaten voor te leggen en de producenten te steunen niet zijn nagekomen. In andere zaken betreffende groenestroomcertificaten 10 werd met name (en alleen) een dergelijk fondsen systeem beschouwd als een vorm van (verenigbare) staatssteun. In dit geval is er geen sprake van een fonds aangezien de inkomsten uit de boetes rechtstreeks naar de algemene staatsbegroting (D) gaan en is er dus geen sprake van staatsmiddelen. De Commissie komt derhalve tot de conclusie dat de maatregel in beginsel geen overheidssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. De Commissie merkt tevens op dat in het geval dat de maatregel toch als steun gekwalificeerd kan worden, de maatregel verenigbaar is met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu 11 - met name de punten 66 en 67 in samenhang met de punten 61 en 62 - om de volgende redenen: - De steun is onontbeerlijk om de levensvatbaarheid van het gebruik van warmtekracht koppeling veilig te stellen. Op dit moment wordt het potentieel voor het gebruik van warmtekrachtkoppeling als maatregel om energie te besparen onvoldoende benut in de Gemeenschap 12. De bevordering van hoogrendabele warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte is een communautaire prioriteit, gegeven de potentiële voordelen van warmtekrachtkoppeling op het punt van de besparing op primaire energie, het voorkomen van netwerkverliezen en de vermindering van emissies, in het bijzonder broeikasgasemissies. Daarnaast kan een efficiënt gebruik van energie uit warmtekrachtkoppeling ook een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de energievoorziening en aan de concurrentiepositie van de Europese Unie en haar lidstaten. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen teneinde te bereiken dat het potentieel binnen het kader van de interne energiemarkt beter wordt benut. 10 Steunmaatregel N 504/2000 VK, verplichting tot gebruik van duurzame energiebronnen en investeringssubsidies voor technologieën op het gebied van duurzame energiebronnen, PB C 30 van , blz. 15; steunmaatregel N 789/2002 Zweden groenestroomcertificaten, PB C 120 van , blz OJ C 37, , p Zie overweging 1 van richtlijn 2004/8/EG van het Europese Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG, van 11 februari 2004, Pb. L 52, , p.50. 6

7 - De steun zal niet resulteren in overcompensatie voor energie uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Het financiële voordeel is geen rechtstreekse en gegarandeerde ondersteuning maar zelf afhankelijk van de vraag en aanbod van certificaten waarbij de markt de waarde van de certificaten bepaalt. De producent zal op basis van zijn marktinzichten bepalen om hetzij hoogrenderende warmtekrachtkoppeling toe te passen, hetzij gewone elektriciteitsproductie te overwegen. Indien minder producenten voor de eigen toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling opteren zal de vraag naar certificaten stijgen dit zal bijgevolg ook de aanmoediging verhogen om alsnog voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling te kiezen. Omgekeerd, indien meer producenten omwille van het financiële voordeel van de certificaten opteren voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling zullen een verhoogd aantal certificaten op de markt komen terwijl de (jaarlijkse) vraag voor certificaten hetzelfde blijft. Dit zal leiden tot een daling van de prijs van de certificaten. In aanvulling op het voorgaande moet er ook nog in herinnering gebracht worden dat er een boete betaald moet worden als de energieleveranciers niet genoeg certificaten kunnen overleggen. De hoogte van deze boete zal de prijs van de warmtekrachtcertificaten beïnvloeden omdat de prijs altijd iets lager zal zijn dan de boete. Door dit mechanisme is de financiële compensatie automatisch beperkt zodat er geen overcompensatie kan ontstaan. - De steun zal de producenten die gebruik maken van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling niet demotiveren om hun concurrentie kracht te verhogen. Het systeem van warmtekrachtkoppeling certificaten maar geen onderscheid tussen industriële installaties, installaties in eigendom van de distributie maatschappijen, jointventures tussen industrie en distributie ondernemingen of derden die gebruik willen maken van deze technologie van energie opwekking. Het mechanisme zoals beschreven, zou op zichzelf een aanmoediging moeten zijn om de capaciteit te verhogen. Zodra er voldoende capaciteit is om aan de verplichting te voldoen zal de concurrentie tussen de producenten toenemen. - Ook al hadden de Vlaamse autoriteiten het voornemen om de maatregel voor onbepaalde tijd in te voeren, kan er voorzien worden in een beperking van de werking van de maatregel tot 10 jaar. Er is aangegeven dat de Vlaamse autoriteten deze termijn zullen respecteren indien de Commissie een voortzetting van de maatregel in de toekomst niet meer verenigbaar acht. 7

8 4. CONCLUSIE De Commissie heeft geconcludeerd dat de Vlaamse maatregel betreffende warmtekrachtcertificaten in beginsel geen overheidssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, mocht de maatregel als toch als staatssteun aangemerkt worden dan is de steun verenigbaar met met artikel 87 (3) (c) van het EG-Verdrag omdat de maatregel voldoet aan de vereisten van de kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt U verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat U instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op Internet: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Directoraat G.2 Wetstraat 200 B-1049 Brussel, België Fax-nr.: (-32) Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Neelie KROES Lid van de Commissie 8

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 28.11.2001 C(2001)3742fin. Steunmaatregel N 168/A/2001 Nederland Wijzigingen Energiebelasting 2001.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 28.11.2001 C(2001)3742fin. Steunmaatregel N 168/A/2001 Nederland Wijzigingen Energiebelasting 2001. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.11.2001 C(2001)3742fin Betreft: Steunmaatregel N 168/A/2001 Nederland Wijzigingen Energiebelasting 2001 Excellentie, Bij schrijven van 19 februari 2001, dat op 13 maart 2001

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Steunmaatregel N 492/2004 Nederland Regionale ad hoc-steun ten gunste van SABIC

Steunmaatregel N 492/2004 Nederland Regionale ad hoc-steun ten gunste van SABIC EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.II.2005 C (2005)170 fin Betreft: Steunmaatregel N 492/2004 Nederland Regionale ad hoc-steun ten gunste van SABIC Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif. Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif. Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.XI.2008 C(2008) 6936 definitif Betreft: Steunmaatregel nr. N 528/2008 Nederland Steun aan ING Groep N.V. Geachte heer, 1. PROCEDURE (1) De Nederlandse autoriteiten hebben

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=nl&num=79968795c190...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=nl&num=79968795c190... pagina 1 van 16 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Energie en milieu: een wankel evenwicht

Energie en milieu: een wankel evenwicht De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht hield op 25 september 2008 haar zevende ledenvergadering over het wankel evenwicht tussen energie en milieu. De inleiding werd verzorgd door Tim Vermeir (advocaat

Nadere informatie