Steunmaatregel N 279/ België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/ België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven van 26 juni 2003, dat op 27 juni 2003 door de Commissie werd geregistreerd, hebben de Belgische autoriteiten, overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, bij de Commissie aanmelding gedaan van de regeling "Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest". Bij schrijven van 3 september 2003 heeft de Commissie om additionele informatie verzocht, die door de Belgische autoriteiten werd verstrekt bij brieven van 30 september 2003 (door de Commissie geregistreerd op 3 oktober 2003) en 24 november 2003 (door de Commissie geregistreerd op 28 november 2003). Bij schrijven van 27 januari 2004 heeft de Commissie om additionele informatie verzocht, die door de Belgische autoriteiten werd verstrekt bij brief van 13 februari 2004 (door de Commissie geregistreerd op 19 februari 2004). 2. BESCHRIJVING VAN DE STEUNREGELING Doel van de regeling is het om in Vlaanderen investeringen te stimuleren die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling en het vervaardigen van duurzame producten. Dit veronderstelt een heroriëntering van de productie en consumptie naar een besparing van grondstoffen, reductie en hergebruik van afval. Voorts is de regeling gericht op rationeel energieverbruik, een milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking via onder meer warmtekrachtkoppeling, en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zijne Excellentie de heer Louis MICHEL Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 B BRUSSEL Europese Commissie, B-1049 Brussel - België Telefoon: centrale

2 De regeling moet bijdragen tot de CO 2 -emissiereductie overeenkomstig het Kyoto- Protocol en het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Daarnaast wil de regeling het gebruik bevorderen van de best beschikbare ecologische technologieën en het gebruik stimuleren van milieunormen en -certificaten als EMAS en ISO 14001, en milieucharters. De regeling staat open voor alle ondernemingen in Vlaanderen, maar bijzondere aandacht gaat naar kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) 1. Daarom ook liggen de steunintensiteiten voor KMO's hoger dan die voor grote ondernemingen Opzet van de regeling De regeling omvat drie onderdelen: steun voor milieu-investeringen, steun voor investeringen op energiegebied en steun voor investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen Milieu-investeringen Dit onderdeel van de regeling omvat een gestandaardiseerde lijst van producten en technologieën die in het kader van de regeling voor steun in aanmerking komen. Op deze limitatieve technologieënlijst staan zo'n 600 producten en technologieën op het gebied van het milieubeleid die voor staatssteun in aanmerking komen. Producten en technologieën komen alleen op deze lijst indien ondernemingen daarmee verder kunnen gaan dan bestaande communautaire normen (inclusief de best beschikbare middelen 2, de zgn. BAT-normen), voorzover er geen strengere Belgische normen van toepassing zijn. Producten en technologieën voor een beter milieu worden ook op deze lijst gezet wanneer er geen communautaire normen voorhanden zijn (inclusief de hierboven genoemde BAT-normen). Milieu-investeringen die in de limitatieve technologieënlijst zijn opgenomen, komen in aanmerking voor een subsidie met een steunintensiteit van 25% van de subsidiabele kosten in het geval van grote ondernemingen van 35% van de subsidiabele kosten in het geval van KMO's. Komt een technologie niet op de limitatieve technologieënlijst voor, dan moet deze vooraf door de Belgische autoriteiten worden onderzocht. Pas nadat de betrokken technologie op de lijst is gezet, komt zij voor steun in aanmerking. Milieu-investeringen van KMO's om te voldoen aan nieuwe communautaire normen, komen in aanmerking voor steun tot maximaal 10% van de subsidiabele kosten, gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de goedkeuring van die normen. Alle steunintensiteiten in dit onderdeel kunnen worden verhoogd met, onderscheidenlijk, 1,5%, 3% of 5% naargelang de betrokken onderneming in het bezit is van een milieuchartercertificaat, een ISO of een EMAS-certificaat. In voorkomend geval kunnen deze verhogingen ook worden toegekend indien de betrokken onderneming zich 1 PB L 124 van , blz Het begrip beste beschikbare technische middelen ( BAT ) is in de communautaire wetgeving ingevoerd bij 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van , blz. 26). 2

3 ertoe verbindt dergelijk certificaat vóór het eind van het investeringsprogramma te behalen. Daarmee komt de maximale steunintensiteit voor milieu-investeringen uit op 30% van de subsidiabele kosten voor grote ondernemingen en 40% van de subsidiabele kosten voor KMO's. Milieu investeringen door KMO s om te voldoen aan nieuwe communautaire normen, komen in aanmerking voor steun tot maximaal 15% van de subsidiabele kosten, gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de goedkeuring van die normen Investeringen op energiegebied Investeringen op energiegebied uitgevoerd door een KMO die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen een subsidie ontvangen met een steunintensiteit van 35% van de subsidiabele kosten. Investeringen in warmtekrachtkoppeling of hernieuwbare energie kunnen een subsidie ontvangen met een steunintensiteit van 25% voor grote ondernemingen en 35% voor KMO's. De warmtekrachtkoppelingprojecten moeten voldoen aan de kwalitatieve criteria voor warmtekrachtkoppeling als beschreven in het Vlaamse decreet van 7 september 2001 betreffende warmtekrachtkoppeling. De relatieve primaire energiebesparing van de warmtekrachtkoppelinginstallatie moet minstens 5% bedragen ten opzichte van de beste beschikbare Belgische referentie-warmte-installatie. Investeringen op energiegebied uitgevoerd door een KMO die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen een subsidie met een steunintensiteit van 35% van de subsidiabele kosten ontvangen indien de betrokken KMO een duidelijk CO 2 - emissiereductie-enagement aangaat. De betrokken KMO ontvangt 8% subsidie per procentpunt CO 2 -emissiereductie (tot een maximum van 35%). Investeringen op energiegebied uitgevoerd door een grote onderneming die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen 4% subsidie per procentpunt CO 2 -emissiereductie krijgen, tot een maximum van 25% van de subsidiabele kosten. Alle steunintensiteiten in dit onderdeel kunnen worden verhoogd met, onderscheidenlijk, 1,5%, 3% of 5% naargelang de betrokken onderneming in het bezit is van een milieuchartercertificaat, een ISO of een EMAS-certificaat. In voorkomend geval kunnen deze verhogingen ook worden verkregen indien de betrokken onderneming zich ertoe verbindt dergelijk certificaat vóór het eind van het investeringsprogramma te behalen. Daarmee komt de maximale steunintensiteit voor investeringen op energiegebied uit op 30% van de subsidiabele kosten voor grote ondernemingen en 40% van de subsidiabele kosten voor KMO's Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen In dit onderdeel van de regeling kan steun enkel worden toegekend wanneer een onderneming in een stedelijke omgeving of een Natura 2000-zone overeenkomstig de wet een activiteit uitoefent die een aanzienlijke vervuiling meebrengt en, wegens die locatie, haar vestigingsplaats verlaat om zich in een geschikter gebied te vestigen. De verandering van locatie moet zijn ingegeven zijn door milieuoverwegingen en het gevolg zijn van een administratief of gerechtelijk bevel tot verhuizing. Ook moet de onderneming aan de strengste milieunormen voldoen die in het nieuwe vestigingsgebied gelden. 3

4 De steunintensiteit voor dergelijke subsidiabele projecten bedraagt 25% voor grote ondernemingen en 35% voor KMO's Berekening van de subsidiabele kosten Enkel de volgende investeringsuitgaven komen voor steun in aanmerking: gebouwen die onlosmakelijk verbonden zijn met milieu-investeringen en die nutteloos worden als die investeringen niet zouden plaatsvinden; installaties en uitrusting die erop gericht zijn vervuiling of hinder te beperken of te beëindigen, en investeringen om de productiemethoden aan te passen met het oog op de milieubescherming. End-of-pipe-technologieën waarvoor een alternatieve procesgeïntegreerde technologie bestaat, zijn uitdrukkelijk uitgesloten; immateriële activa: investeringen in de technologieoverdracht in de vorm van octrooien, exploitatielicenties of licenties inzake geoctrooieerde en nietgeoctrooieerde technische knowhow. Volgens de Belgische autoriteiten blijven de subsidiabele kosten strikt beperkt tot de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden. De extra investeringen worden berekend door de betrokken investering te vergelijken met een klassieke investering die qua technologie en productiecapaciteit vergelijkbaar is, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming kan worden bereikt. De subsidiabele kosten worden berekend, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste vijf jaar van de gebruiksduur van de investering en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode van vijf jaar. Per technologie vermeldt de eerder genoemde limitatieve technologieënlijst volgende gegevens: een bondige beschrijving van de technologie; de investeringscomponenten, met een opsplitsing in essentiële en niet-essentiële componenten; de gestandaardiseerde meerkosten, als een percentage van de essentiële uitrusting, met inbegrip van de opbrengsten en kostenbesparingen gedurende de eerste vijf jaar; de milieuperformantiefactor, variërend tussen 0,6 en 1 van het steunpercentage, naar gelang de milieuperformantie van de technologie. Dit is een kwalitatieve milieuperformantiefactor, waarmee een onderscheid wordt gemaakt tussen projecten met een betrekkelijk kleine milieuwinst (bv. end-of-pipe-technologieën) en die met een betrekkelijk grote milieuwinst (zoals warmtekrachtkoppelingsprojecten); de tijd dat de betrokken technologie op de limitatieve technologieënlijst voorkomt. Naarmate communautaire normen kunnen veranderen of bepaalde innoverende technologieën standaardtechnologieën worden, kan investeringssteun komen te vervallen. 4

5 Subsidiabele kosten voor projecten met hernieuwbare energiebronnen Volgens de Belgische autoriteiten blijven de subsidiabele kosten strikt beperkt tot de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden. Op het gebied van hernieuwbare energie zijn de investeringskosten die voor steun in aanmerking komen, de extra kosten die ten laste van de onderneming komen ten opzichte van een traditionele installatie voor de opwekking van energie van dezelfde capaciteit. Daartoe zullen de Belgische autoriteiten een gestandaardiseerde kostenfactor voor een vergelijkbare referentie-investering toepassen, namelijk 50 EUR per MWh geïnvesteerd. Deze kostenfactor werd berekend door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De subsidiabele kosten worden berekend, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste vijf jaar van de gebruiksduur van de investering en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode van vijf jaar. De subsidiabele kosten worden dus als volgt berekend: Subsidiabele kosten = A - B - C - D. waarbij: A) Netto-investering = initiële investering - vergelijkbare klassieke investering B) Referentie-investering = 50 EUR x MWh hernieuwbare-energiecapaciteit geïnvesteerd C) Netto contante waarde van alle kostenbesparingen tijdens de eerste vijf jaar (bv. brandstofbesparing en exploitatiesteun) D) Netto contante waarde van bijproducten tijdens de eerste vijf jaar (bv. inkomsten uit vliegas, methaan) Wat betreft de exploitatiesteun die bij de berekening van kostenbesparingen tijdens de eerste vijf jaar in aanmerking zal worden genomen, hebben de Belgische autoriteiten bevestigd dat de netto contante waarde van de inkomsten uit groenestroomcertificaten tijdens de eerste vijf jaar in aanmerking zal worden genomen, uitgaande van het verplichte minimumtarief dat de netwerkexploitant aan de producent van groene stroom moet betalen. Deze netto contante waarde wordt berekend, ongeacht of de producent de certificaten aanvraagt, de groene stroom binnen België gebruikt of de groene stroom wordt uitgevoerd 3. Ten slotte komen warmtekrachtkoppelingsprojecten in het kader van de aangemelde regeling enkel voor steun in aanmerking indien het conversierendement bijzonder hoog is. 3 Zie ook het besluit van de Commissie van 25 juli 2001 betreffende Steunmaatregel N 550/2000, België - Groenestroomcertificaten, PB C 330 van , blz. 3. 5

6 Subsidiabele kosten voor verhuizing van ondernemingen Bij het berekenen van de subsidiabele kosten voor de verhuizing van ondernemingen zullen de Belgische autoriteiten rekening houden met de opbrengst van de verkoop of verhuring van de verlaten installaties en terreinen, met de eventuele onteigeningsvergoeding en met de kosten van de koop van een terrein, de bouw of de koop van nieuwe installaties, tot een capaciteit die gelijk is aan die van de achtergelaten installaties. In voorkomend geval zullen ook andere voordelen die verband houden met de verplaatsing van de installaties - meer bepaald de voordelen die voortvloeien uit een met de verplaatsing gepaard gaande verbetering van de gebruikte technologie - alsmede de boekhoudkundige voordelen die verband houden met de waardering van de installaties, in aanmerking worden genomen. Investeringen die verband houden met een eventuele capaciteitsuitbreiding, kunnen bij de berekening van de subsidiabele kosten die recht geven op milieusteun, niet in aanmerking worden genomen. Wanneer het administratieve of gerechtelijke besluit waarin de verhuizing wordt gelast, tot gevolg heeft dat een huurovereenkomst voor terreinen of gebouwen vroegtijdig wordt beëindigd, zullen de eventuele dwangsommen welke door de onderneming verschuldigd zijn wegens de ontbinding van de overeenkomst, voor de berekening van de subsidiabele kosten in aanmerking worden genomen Betaling, looptijd en begrotingsmiddelen De steun voor milieu-investeringen zal enkel worden uitgekeerd nadat de bewijzen zijn overgelegd dat de milieudoelstellingen, en met name de CO 2 -reductie, daadwerkelijk zijn gehaald. Het absolute maximumsteunbedrag per milieuproject is 1,8 miljoen EUR. Voor projecten met warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen is het maximumsteunbedrag 3,6 miljoen EUR per project. De jaarlijkse uitgaven van deze regeling bedragen 62,6 miljoen EUR. Gepland is dat de regeling per 1 januari 2004 van start gaat. De regeling heeft een looptijd van tien jaar. Zodoende komen de voor deze regeling uitgetrokken middelen uit op 626 miljoen EUR. 3. STANDPUNT VAN DE BELGISCHE AUTORITEITEN De Belgische autoriteiten zijn van mening dat de voorgenomen regeling staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Volgens de Belgische autoriteiten zijn de bepalingen van de regeling in overeenstemming met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu 4 (hierna: "het milieusteunkader"). 4. BEOORDELING Door de regeling aan te melden hebben de Belgische autoriteiten voldaan aan de verplichtingen die op hen rusten uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. 4 PB C 37 van , blz. 3. 6

7 4.1. De vraag of er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag De aangemelde regeling zal uit staatsmiddelen worden gefinancierd. Zij zal een selectieve groep van ondernemingen begunstigen waarvan er meerdere in de sector hernieuwbare energiebronnen actief zijn. De financiële steun die de begunstigde ondernemingen ontvangen, zal hun positie versterken, hetgeen mogelijk kan leiden tot een verandering van de marktvoorwaarden. Een dergelijke versterking van de positie van de betrokken ondernemingen ten opzichte van andere ondernemingen die binnen de Gemeenschap met hen concurreren, dient te worden aangemerkt als een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer en een potentiële verstoring van de mededinging. Artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst zijn derhalve van toepassing Naleving van het milieusteunkader Met de aangemelde steun wordt milieubescherming beoogd. Daarom heeft de Commissie de voorgenomen steunmaatregel getoetst aan artikel 87, lid 3, onder c), van het EG- Verdrag en aan het hierboven genoemde milieusteunkader. Deze toetsing resulteerde in de volgende opmerkingen. De regeling omvat drie onderdelen: steun voor milieu-investeringen, steun voor investeringen op energiegebied en steun voor investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen Milieu-investeringen Dit onderdeel van de regeling omvat een gestandaardiseerde lijst van producten en technologieën die in het kader van de regeling voor steun in aanmerking komen. Enkel producten en technologieën die op de limitatieve technologieënlijst voorkomen, komen voor staatssteun in aanmerking indien daarmee bestaande communautaire normen worden overtroffen, inclusief de best beschikbare middelen 5, de zgn. BAT-normen. Een en ander geldt ook voor milieu-investeringen wanneer er geen communautaire normen voorhanden zijn. Een en ander is in overeenstemming met punt 29 van het milieusteunkader. In overeenstemming met punt 28 van het milieusteunkader komen milieu-investeringen van KMO's om te voldoen aan nieuwe communautaire normen, in aanmerking voor steun tot maximaal 15% van de subsidiabele kosten, gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de goedkeuring van die normen. In overeenstemming met punt 29 en punt 35 van het milieusteunkader komt de maximale steunintensiteit voor milieu-investeringen uit op 30% van de subsidiabele kosten voor grote ondernemingen en 40% van de subsidiabele kosten voor KMO's. De definitie van de subsidiabele kosten bij milieu-investeringen (zie het beschrijvende gedeelte) is in overeenstemming met punt 36 van het milieusteunkader. Voorts zijn, in overeenstemming met punt 37 van het milieusteunkader, de subsidiabele kosten strikt beperkt tot de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van 5 Het begrip beste beschikbare technische middelen ( BAT ) is in de communautaire wetgeving ingevoerd bij 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van , blz. 26). 7

8 de milieudoeleinden. Deze extra investeringskosten worden berekend door de betrokken investering te vergelijken met een klassieke investering die qua technologie en productiecapaciteit vergelijkbaar is, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming kan worden bereikt. Voorts worden, overeenkomstig punt 37, derde alinea, van het milieusteunkader, de subsidiabele kosten berekend, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste vijf jaar van de gebruiksduur van de investering en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode van vijf jaar Investeringen op energiegebied Investeringen op energiegebied die op de limitatieve technologieënlijst voorkomen, kunnen een subsidie ontvangen met een steunintensiteit van maximaal 40% van de subsidiabele kosten, hetgeen in overeenstemming is met punt 30 van het milieusteunkader. In overeenstemming met punt 31 van het milieusteunkader kunnen investeringen in hoogwaardige warmtekrachtkoppeling een subsidie krijgen tot maximaal 40% van de subsidiabele kosten. In overeenstemming met punt 37 van het milieusteunkader zijn de subsidiabele kosten strikt beperkt tot de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden. Wat projecten voor hernieuwbare energie en hoogwaardige warmtekrachtkoppeling betreft, zijn de subsidiabele investeringskosten de extra kosten die ten laste van de onderneming komen ten opzichte van een traditionele installatie voor de opwekking van energie van dezelfde capaciteit, hetgeen in overeenstemming is met punt 37, vierde alinea, van het milieusteunkader. Daartoe zullen de Belgische autoriteiten een gestandaardiseerde kostenfactor voor een vergelijkbare referentie-investering toepassen, namelijk 50 EUR per MWh geïnvesteerd. Ook worden, overeenkomstig punt 37, derde alinea, van het milieusteunkader, de subsidiabele kosten berekend, exclusief de voordelen van een eventuele capaciteitsverhoging, de kostenbesparingen gedurende de eerste vijf jaar van de gebruiksduur van de investering en de extra bijproducten gedurende diezelfde periode van vijf jaar. De Commissie heeft er nota van genomen dat voor projecten met hernieuwbare energieprojecten de toekomstige inkomsten uit groenestroomcertificaten tijdens de eerste vijf jaar in aanmerking worden genomen Investeringen ten gevolge van een verhuizing om milieuredenen In dit onderdeel van de regeling kan steun enkel worden toegekend wanneer een onderneming in een stedelijke omgeving of een Natura 2000-zone overeenkomstig de wet een activiteit uitoefent die een aanzienlijke vervuiling meebrengt en, wegens die locatie, haar vestigingsplaats verlaat om zich in een geschikter gebied te vestigen. In overeenstemming met punt 39 van het milieusteunkader moet de verandering van locatie zijn ingegeven door milieuoverwegingen en het gevolg zijn van een administratief of gerechtelijk bevel tot verhuizing. Ook moet de onderneming aan de strengste milieunormen voldoen die in het nieuwe vestigingsgebied gelden. De steunintensiteit voor dergelijke subsidiabele projecten bedraagt 25% voor grote ondernemingen en 35% voor KMO's, hetgeen in overeenstemming is met punten 29 en 30 van het milieusteunkader. 8

9 Ten slotte heeft de Commissie er nota van genomen dat de looptijd van deze regeling tien jaar bedraagt. Het maximumsteunbedrag per milieuproject is 1,8 miljoen EUR. Voor projecten met warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie is het maximumsteunbedrag 3,6 miljoen EUR per project. Deze maximumbedragen liggen onder de mimimumdrempels van punt 76 van het milieusteunkader (afzonderlijke aanmelding van nieuwe, grote individuele zaken). 5. BESLUIT Gelet op het bovenstaande concludeert de Commissie dat de aangemelde steunmaatregel "Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest" onder de toepassing valt van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER- Overeenkomst. De Commissie is evenwel van oordeel dat deze steunmaatregel onder de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag valt en in overeenstemming is met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu. De Belgische autoriteiten wordt verzocht de Commissie jaarlijks een rapport te bezorgen over de tenuitvoerlegging van de steunregeling. Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op Internet: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Griffie Staatssteun B-1049 BRUSSEL Fax-nr.: (+32) Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Mario MONTI Lid van de Commissie 9

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2001 C(2001)3959fin Betreft: Steunmaatregel N 239/2001 Nederland Gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting voor afvalverbrandingsinstallaties Geachte heer, Bij schrijven

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers

Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.12.2003 C (2003) 4498 fin Betreft: Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers Excellentie, Bij brief

Nadere informatie

Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen

Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.XII.2005 C(2005)5960 Betreft: Steunmaatregel nr. N 334/2005 België Verlaging van het accijnstarief voor biobrandstoffen Excellentie, 1 PROCEDURE (1) De Belgische autoriteiten

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

1. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.07.2001 SG (2001) D/ 290545 Betreft: Steunmaatregel nr. N 550/2000 België Groenestroomcertificaten Bij schrijven van 2 augustus 2000, geregistreerd bij de Commissie op 8

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 14-12-1999 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 321 van 14/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer

voor energie- en milieu-investeringen Katrien De Maeyer Steunmaatregelen voor energie- en milieu-investeringen 31 maart 2011 Katrien De Maeyer Ik wil besparen op mijn energiefactuur! Ik wil milieuvriendelijker produceren! Hoegaikditfinancieren? 1. Advies nodig

Nadere informatie

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C 37/03)

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C 37/03) 3.2.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 37/3 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C 37/03) A. INLEIDING 1. In 1994 heeft de Commissie de communautaire

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 18.XI.2004 C (2004) 4555

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 18.XI.2004 C (2004) 4555 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.XI.2004 C (2004) 4555 Betreft: Staatssteun N 230/2004 - Nederland: "NanoNed: Nanotechnology network in the Netherlands" Staatssteun 231/2004 - Nederland: "B-BASIC: Bio-Based

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin Betreft: Steunmaatregel N 496/2004 België Steun door de Vlaamse Gemeenschap aan de cinematografische en audiovisuele productie: Verlenging met

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.IX.2006 C(2006)4264 Betreft: Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen Excellentie, De Commissie wenst Nederland

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Sociale vervoerssteun t.b.v. bewoners afgelegen gebieden Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.03.2001 SG (2001) D/ 287317 Excellentie, Betreft: Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland 1. Procedure: Bij schrijven van 14 juli 2000,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11.12.2002 C(2002)4819fin. Steunmaatregel N 638/2002 - Nederland Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en halonen

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11.12.2002 C(2002)4819fin. Steunmaatregel N 638/2002 - Nederland Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en halonen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2002 C(2002)4819fin Betreft: Steunmaatregel N 638/2002 - Nederland Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en halonen Excellentie, 1. PROCEDURE EN DOEL Na informele discussie

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012 Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen Joachim Castelain, 8 mei 2012 Inhoud presentatie 1. Oriëntering: eerstelijnsscan (AO) 2. Steun voor advies (AO) 3. Steun bij investeringen

Nadere informatie

MILIEUFLITS WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES!

MILIEUFLITS WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES! MILIEUFLITS DOC-125-versie01 20/10/2011 WIE ZOEKT DIE VINDT: SUBSIDIES! 1. Duurzame technologische ontwikkeling (DTO) Projecten waarvan de innovatiedoelstelling (deels) gericht is op duurzame technologische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

OVERZICHT ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGS- VERORDENING

OVERZICHT ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGS- VERORDENING OVERZICHT ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGS- VERORDENING Bijlage 1 bij Verduidelijkende nota Staatssteun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Deze toelichting dient als wegwijzer voor projectpartners

Nadere informatie

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek.

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek. 1 Overzicht energiepremies voor bedrijven, zoals ze momenteel bestaan. Natuurlijk worden heel wat wijzigingen verwacht met de nieuw geïnstalleerde regionale regeringen (aangezien premiebeleid geregionaliseerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Vlaamse Regering Ministerieel besluit houdende de uitwerking van de CO 2 -neutraliteit op de bedrijventerreinen VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Gelet op

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2016:282. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/661

ECLI:NL:CBB:2016:282. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/661 ECLI:NL:CBB:2016:282 Instantie Datum uitspraak 08-09-2016 Datum publicatie 28-09-2016 Zaaknummer 14/661 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven Processtappen richting energie-efficiënte exploitatie van industriële sites: Identificatie van prioritair uit te voeren maatregelen Auditing & Doorlichting Borgen energieefficiënte prestaties per project

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Ontwerp. VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, xxx C(20..) yyy definitief Ontwerp VERORDENING (EU) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [ ] betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.VI.2007 C(2007) 2390 def. Betreft: Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij elektronisch schrijven van

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?'

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' 'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' https://www.youtube.com/watch?v=ttbsiwy4jow Onze partners EcoNation referenties (1) RETAIL & VOEDING LOKALE BESTUREN

Nadere informatie