EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2003)1469fin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling voor de filmindustrie Excellentie, Bij schrijven van de Permanente Vertegenwoordiging, gedateerd op 14 juni 2002 en op 20 juni 2002 geregistreerd door het Secretariaat-generaal onder nummer A/6807, heeft uw regering overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag bij de Commissie aanmelding gedaan van een ontwerp van steunregeling ten behoeve van de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken. Het betreft de zogeheten "tax shelter"-steunregeling voor de filmindustrie. Ik kan u meedelen dat de Commissie besloten heeft de aangemelde regeling goed te keuren op grond van artikel 87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag. 1. PROCEDURELE ASPECTEN 1. De Belgische regering heeft bovengenoemde steunregeling aangemeld overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Deze aanmelding van 20 juni 2002 heeft betrekking op een steunregeling ten behoeve van de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken, waarbij investeringen in de productie van erkende Belgische cinematografische en audiovisuele werken fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. 2. Over dit dossier is tussen de verschillende bij het onderzoek betrokken diensten van de Commissie en de Belgische autoriteiten een uitgebreide briefwisseling gevoerd. De laatste toezending van aanvullende inlichtingen door de Belgische autoriteiten dateert van 23 april 2003 en is op 29 april 2003 door het Secretariaatgeneraal geregistreerd onder nummer A/4301. Zijne Excellentie de Heer Louis MICHEL Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 B BRUSSEL Wetstraat B-1049 Brussel - België Telefoon: direkte lijn 32 (0) Telex: COMEU B Telegramadres: COMEUR Brussel

2 2. BESCHRIJVING 3. De aangemelde regeling voorziet in de vrijstelling van de belastbare winst van binnenlandse vennootschappen en Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen, met uitzondering van vennootschappen of vaste inrichtingen voor de productie van audiovisuele werken, ten belope van 150% van de bedragen die daadwerkelijk in het kader van de uitvoering van een raamovereenkomst voor de productie van een erkend Belgisch audiovisueel werk zijn gestort. De bedragen kunnen ter uitvoering van de raamovereenkomst worden gestort, hetzij in de vorm van leningen, hetzij voor het verwerven van rechten verbonden aan de productie en de exploitatie van het audiovisueel werk. 4. Het totaal van de in de vorm van leningen gestorte bedragen is beperkt tot 40% van de bedragen die ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst zijn aangewend. 5. De vrijstelling is beperkt tot 50% van de winst van het belastbaar tijdperk of tot EUR ten name van de binnenlandse vennootschap of de Belgische vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap die om de vrijstelling verzoekt. 6. Het totaal van de bedragen die het geheel van de binnenlandse vennootschappen en de Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die de raamovereenkomst voor de productie van een erkend Belgisch audiovisueel werk hebben gesloten, daadwerkelijk ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst hebben gestort, mag niet meer bedragen dan 50% van het totale budget van de kosten voor het erkend Belgisch audiovisueel werk. 7. Het begrip "erkend Belgisch audiovisueel werk" wordt in artikel 194 ter van het WIB 92 omschreven als een langspeelfilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, een animatieserie of een documentaire voor televisie die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap zijn erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie zonder grenzen" 1, waarvoor de productie- en exploitatiekosten die in België werden gedaan binnen een periode van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van sluiting van de raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk, ten minste 150% belopen van de totale bedragen die niet in de vorm van leningen zijn verstrekt en die in beginsel zijn aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst. 1 Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989, gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse gemeenschap op 4 januari 1999, de Vlaamse gemeenschap op 25 januari 1995 en het Brussels hoofdstedelijk gewest op 30 maart

3 8. In artikel 194 ter, lid 4, van het WIB 92 worden de voorwaarden voor de toekenning en het behoud van de winstvrijstelling opgesomd. De vrijstelling wordt slechts toegestaan en behouden indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 1 de vrijgestelde winst moet op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans geboekt zijn en blijven; 2 de vrijgestelde winst mag niet tot grondslag voor de berekening van enige beloning of toekenning dienen; 3 de schuldvorderingen en de eigendomsrechten die bij de sluiting of de uitvoering van de raamovereenkomst werden verkregen, moeten bij de uitoefening van de beroepswerkzaamheid in België aangewend blijven; 4 het totaal van de door het geheel van de overeenkomstsluitende binnenlandse vennootschappen of vaste inrichtingen daadwerkelijk gestorte bedragen ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst mag niet meer dan 50% van het totale budget van de kosten voor het erkend Belgisch audiovisueel werk belopen en moet daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget zijn aangewend; 5 het totaal van de door het geheel van de overeenkomstsluitende binnenlandse vennootschappen of vaste inrichtingen ter uitvoering van deze raamovereenkomst aangewende bedragen in de vorm van leningen mag niet meer dan 40 % van de bedragen belopen die in beginsel zullen worden aangewend ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst; 6 de vennootschap of de vaste inrichting die om de vrijstelling verzoekt, moet binnen de termijn zoals bepaald voor het indienen van de aangifte van de inkomstenbelasting voor het belastbaar tijdperk een afschrift van de raamovereenkomst overleggen en bij de aangifte voegen; 7 de vennootschap of de vaste inrichting die aanspraak maakt op het behoud van de vrijstelling, moet uiterlijk binnen de twee jaar na de sluiting van de raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk een document overleggen waarin de controle waarvan de producent van een erkend Belgisch audiovisueel werk afhangt, verklaart dat de voorwaarden inzake de kosten in België, alsook de voorwaarden en grenzen voorzien in 4 en 5 van dit lid zijn nageleefd; 7 bis de vennootschap voor de productie van audiovisuele werken mag geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het moment van de sluiting van de raamovereenkomst; 8 de bovenstaande voorwaarden moeten blijvend worden nageleefd. 9. Ingeval een van de voorwaarden voor de toekenning en het behoud van de vrijstelling gedurende enig boekjaar niet wordt nageleefd, wordt de voorheen vrijgestelde winst als winst van dat belastbaar tijdperk aangemerkt. 3

4 10. De regeling is ingevoerd door de federale autoriteiten (Federale Overheidsdienst Financiën). Aangezien de steun met name leidt tot een verlies aan belastinginkomsten, wordt ervan uitgegaan dat hij voor 100% met middelen uit de algemene staatsbegroting is bekostigd. De Belgische autoriteiten hebben gevraagd om de regeling tot en met 31 december 2004 te mogen toepassen. Steun 11. De Belgische autoriteiten gaan als volgt te werk om de begrotingskosten van deze maatregel te schatten: als minpost is er het verlies aan belastingontvangsten ten gevolge van de fiscale vrijstelling (150% van een vennootschapsbelasting van 33% = 51%) en als pluspost de mogelijke extra belastingontvangsten ten gevolge van nieuwe of extra inkomsten uit hoofde van de vennootschapsbelasting (33%), de personenbelasting (25 à 50%), de bedrijfsvoorheffing op prestaties van buitenlandse artiesten (18%), de roerende voorheffing op rentebetalingen (15%) en de BTW (6 of 21%). 12. Algemeen genomen heeft de regeling ten doel bij te dragen tot de financiering van de productie van erkende Belgische cinematografische en audiovisuele werken. Het gaat om een automatisch mechanisme. Intensiteit 13. Variabel. De Belgische federale autoriteiten hebben toegezegd dat voor elk in zijn geheel beschouwd project voor de productie van een erkend Belgisch werk het steunintensiteitsplafond van 50% van het totale projectbudget niet zal worden overschreden, ook niet in geval van cumulering met uit andere bronnen afkomstige steun. Jaarlijkse verslagen 14. De Belgische regering zal de Commissie in een jaarlijks verslag informeren over de tenuitvoerlegging van de regeling. 3. BEOORDELING 15. De Commissie is van oordeel dat met de steun waarin de aangemelde regeling voorziet, wordt beoogd de productie mogelijk te maken van audiovisuele werken die anders wellicht nooit tot stand zouden zijn gekomen. Zonder de fiscale stimulans die in het door de staat ingestelde mechanisme voor het aantrekken van investeringen is ingebouwd, zou de producent immers totaal geen toegang hebben tot financiering, de financiering slechts gedeeltelijk rond kunnen krijgen of zich tegen andere voorwaarden moeten financieren. De Commissie stelt derhalve vast dat het uit de fiscale aftrekbaarheid voortvloeiende voordeel via de raamovereenkomst feitelijk aan de producent wordt doorgegeven. Het steunelement voor de producent bestaat bijgevolg uit het bedrag van de aan de investeerder verleende belastingaftrek. 4

5 16. De voorgenomen steunmaatregelen worden bijgevolg volledig met staatsmiddelen gefinancierd. Het betreft sectorale maatregelen die het handelsverkeer tussen de lidstaten dreigen te verstoren omdat een specifieke activiteit bevoordeeld wordt. Het gaat bijgevolg om staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG- Verdrag. 17. In het onderhavige geval voorziet de aangemelde regeling in steunverlening in de vorm van een fiscale vrijstelling van investeringen in de productie van audiovisuele werken. Het gaat derhalve om steun voor de productie van cinematografische en audiovisuele werken, d.w.z. culturele producten, en voor de opneming ervan in het bestaande cultureel aanbod. Ongeacht of het project slaagt of mislukt, het streven om een film, een cultureel eindproduct, tot stand te brengen en aan het cultureel aanbod toe te voegen, vormt de band tussen de verschillende fasen van het productieproject. 18. De steunregeling moet worden onderzocht in het licht van de recente ontwikkelingen in het beleid van de Commissie ten aanzien van steun voor de filmproductie, en met name de benadering die gevolgd wordt sinds het besluit van de Commissie in de zaak van de Franse steunregeling ten behoeve van de filmproductie 2. Deze benadering werd nader uitgewerkt en verduidelijkt in de mededeling van de Commissie van 26 september over bepaalde juridische aspecten in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken. 19. De Commissie heeft nagegaan of de in het kader van de regeling verleende steun in aanmerking komt voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder d): deze bepaling maakt het namelijk mogelijk steunmaatregelen ter bevordering van de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed als verenigbaar aan te merken wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang daardoor wordt geschaad. 20. Artikel 151 van het EG-Verdrag bepaalt dat de Gemeenschap dient bij te dragen tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. In artikel 151, lid 4, van het Verdrag wordt gepreciseerd dat de Gemeenschap bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van het Verdrag met de culturele aspecten rekening moet houden. 21. De audiovisuele steun is in de eerste plaats bestemd voor de totstandbrenging van audiovisuele producten als dragers van de nationale cultuur, en niet voor de ondersteuning of de ontwikkeling van een industriële activiteit. Deze benadering wordt nader uitgewerkt in de voormelde mededeling. Deze steun moet dus worden beoordeeld op grond van artikel 87, lid 3, onder d). Afgezien van de producten zelf en het nagestreefde culturele doel, heeft deze steun evenwel ook als indirect effect dat de sector van de filmproductie wordt gestimuleerd. 2 Zaak N 3/98, besluit van 3 juni COM(2001) 534 def. 5

6 22. De Commissie heeft in het bijzonder onderzocht of de maatregelen waarin de door de Belgische autoriteiten aangemelde regeling voorziet, in overeenstemming zijn met de algemene criteria voor de goedkeuring van steunmaatregelen ten behoeve van de filmproductie, zoals die in de voormelde mededeling worden uiteengezet: de steun moet ten goede komen aan culturele producten, cinematografische of audiovisuele werken, waarbij ermee rekening dient te worden gehouden dat de definitie van het begrip "cultureel product" aan het oordeel van de lidstaten wordt overgelaten; de producent moet vrij zijn om ten minste 20% van het totale productiebudget in andere lidstaten uit te geven zonder dat zulks afbreuk doet aan het recht om het volledige steunbedrag te ontvangen; wat de steunintensiteit betreft, mag het steunbedrag per film een plafond van 50% van de totale projectkosten niet overschrijden (met uitzondering van moeilijke en low budgetfilms); en alle extra steun voor bepaalde specifieke technische productieactiviteiten is verboden. 23. De Commissie merkt op dat de aangemelde steunregeling een automatisch karakter heeft, aangezien de aanvraag wordt aanvaard zonder enige voorafgaande beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag en van de vaststelling van het steunbedrag. Alle erkende Belgische werken kunnen van het financieringsmechanisme profiteren. De aangemelde steunregeling wordt pas toegepast nadat het project voor de productie van een erkend audiovisueel Belgisch werk als zodanig is goedgekeurd. De selectie van de erkende Belgische werken die voor steun in aanmerking komen, vindt in een ander stadium plaats en wordt verricht door de autoriteiten van de Belgische gemeenschappen, die als enige bevoegd zijn terzake. 24. Er zij op gewezen dat de maatregelen van de aangemelde regeling ook open staan voor aanvragers uit andere lidstaten, zonder enige vorm van discriminatie. Wat de investeerders betreft, is de gebruikmaking van de regeling afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat zij belastbare inkomsten in België moeten kunnen declareren. Voor de producenten geldt de voorwaarde dat hun werken op basis van de in de richtlijn "Televisie zonder grenzen" neergelegde criteria als "Belgische werken" moeten kunnen worden erkend. 25. Krachtens de aangemelde steunregeling moet 150% van het investeringsbedrag, exclusief leningen, op het Belgische grondgebied worden besteed om voor steun in aanmerking te komen. Aldus wordt de territorialisering van de uitgaven zoals voorzien in het productiebudget verplicht gesteld. Aangezien er evenwel sprake is van een opsplitsing tussen investeringen en leningen, die respectievelijk 60% en 40% uitmaken van het totale bedrag dat via de raamovereenkomst ter beschikking van de producent wordt gesteld, heeft het feitelijke territorialiseringseffect dus betrekking op minder dan 100% van het totaalbedrag dat via de raamovereenkomst ter beschikking van de producent wordt gesteld. Het territorialiseringseffect slaat derhalve uitsluitend op de middelen die de producent via de raamovereenkomst heeft verkregen. De Belgische autoriteiten hebben er zich tevens toe verbonden te waarborgen dat hoe dan ook steeds ten minste 20% van het productiebudget door de producent in andere lidstaten kan worden besteed. De Commissie is dan ook van oordeel dat het effect van deze maatregel niet resulteert in beperkingen die verder gaan dan hetgeen als acceptabel kan worden beschouwd in het licht van de criteria "noodzaak" en "evenredigheid" van 6

7 de steun. De steunregeling bevat dus geen dwingende bepaling die verder gaat dan hetgeen acceptabel kan worden geacht. Bijgevolg wordt in de onderhavige zaak de vrijheid van de producent ten aanzien van de keuze van de te gebruiken specifieke productieprocédés of andere specifieke technische productieprestaties niet sterker beperkt dan aanvaardbaar kan worden geacht. 26. Een van de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling is dat de schuldvorderingen en de eigendomsrechten die bij de sluiting of de uitvoering van de raamovereenkomst werden verkregen, aangewend moeten blijven bij de uitoefening van de beroepswerkzaamheid in België van de binnenlandse vennootschap of de Belgische vaste inrichting die de vrijstelling heeft verkregen. De Belgische autoriteiten hebben gepreciseerd dat de in deze bepaling bedoelde beroepswerkzaamheden niet alleen de productiewerkzaamheden omvatten, maar het gehele spectrum van mogelijke beroepswerkzaamheden. De Belgische autoriteiten hebben zich er overigens toe verbonden om van bij de invoering van de regeling de duur van de niet-overdraagbaarheid van de voormelde schuldvorderingen en eigendomsrechten te beperken tot het tijdstip van de verwezenlijking van het eindproduct (het voltooide audiovisuele werk), en, in alle geval, tot een periode van ten hoogste achttien maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de raamovereenkomst. Tijdens de duur van de nietoverdraagbaarheid moeten de voormelde rechten derhalve in dezelfde onderneming blijven, waarbij deze evenwel het Belgische grondgebied mag verlaten om zich elders te vestigen. De Belgische autoriteiten hebben zich ertoe verbonden vóór eind 2003 de wettekst in deze zin te zullen aanpassen. Volgens de door de Belgische autoriteiten gedane toezeggingen zou de wettekst in de praktijk moeten zijn aangepast voordat de bij de inwerkingtreding van de regeling gesloten raamovereenkomsten feitelijke gevolgen hebben. De Commissie neemt er nota van dat de verbintenis van de Belgische autoriteiten derhalve inhoudt dat van zodra de aangemelde regeling in werking treedt, de overdraagbaarheid van de voormelde schuldvorderingen en eigendomsrechten alleen beperkt zal zijn in de tijd en ook buiten het Belgische grondgebied mogelijk zal zijn. De genoemde restrictie lijkt gerechtvaardigd omdat het belangrijkste gevolg ervan is dat er op die manier toe wordt bijgedragen dat de aangemelde steunregeling daadwerkelijk en rechtstreeks ten goede komt aan de totstandbrenging van de geselecteerde audiovisuele werken en zodoende wordt vermeden dat de steun voor andere oogmerken wordt aangewend. Voorts draagt zij bij tot een snelle voltooiing van de bovenbedoelde werken. Zonder deze restrictie kan immers niet worden uitgesloten dat de verleende steun voor andere doeleinden wordt gebruikt (enerzijds vernauwen de Belgische autoriteiten de uit hoofde van de raamovereenkomst bestaande band tussen investeerder en producent, waardoor kanalisering van de steun naar derden die geen partij zijn bij de raamovereenkomst wordt uitgesloten, en anderzijds zorgen zij ervoor dat er een goede kans bestaat dat de productie van het werk zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de voorwaarden van de raamovereenkomst wordt voltooid). 27. Voorts zij erop gewezen dat de Belgische regering zich ertoe verbonden heeft erop toe te zien dat de steun voor het gehele project voor de productie van een erkend Belgisch werk het steunintensiteitsplafond van 50% van de totale projectkosten niet overschrijdt, ook niet in geval van cumulering met uit andere bronnen afkomstige steun, behalve wanneer het gaat om werken die als moeilijke en low budget-films worden aangemerkt. De middelen die rechtstreeks worden verstrekt 7

8 in het kader van communautaire programma's zoals MEDIA Plus, zijn geen staatsmiddelen. Met deze vorm van bijstand wordt derhalve geen rekening gehouden bij de berekening met het oog op de naleving van het steunintensiteitsplafond van 50%. Deze bijstand stimuleert bovendien de distributie van nationale films in het buitenland, zodat het effect ervan niet mag worden gecumuleerd met de nationale regelingen die op de nationale productie en distributie zijn gericht. 28. De steunintensiteit die gehanteerd wordt met het oog op de naleving van het intensiteitsplafond van 50%, wordt berekend op basis van het gehele filmproject, waarbij de film wordt gezien als een eindproduct dat de verschillende fasen van het productieproces en het proces tot opneming in het cultureel aanbod heeft doorlopen. Het gaat zowel om de fasen die het verst van de markt staan als om fasen die dichter bij de markt staan. De betrokken steunintensiteit is de totale, daadwerkelijke intensiteit. Zij wordt berekend op grond van de totale werkelijke kosten van het project (die in ruime zin zijn opgevat en achteraf worden bepaald). Het steunbedrag daarentegen wordt berekend op basis van de geraamde kosten die in het projectbudget zijn opgenomen. Voor moeilijke en low budget-films mag het plafond worden overschreden, terwijl het voor andere films alleen van belang is dat het plafond voor het project als geheel, vanaf de opstelling van het scenario tot en met de projectie van de film (en niet voor één of andere afzonderlijk beschouwde fase), wordt gerespecteerd. Voor de ene of de andere fase van het project kunnen aldus intensiteiten worden geconstateerd die het plafond zelfs ver overschrijden, naar gelang van de verwachte specifieke moeilijkheden. 29. Om al deze redenen is de Commissie van oordeel dat de aangemelde regeling in overeenstemming is met de algemene beginselen die in voormelde mededeling van de Commissie uiteengezet zijn. 30. Mocht de uiteindelijke wettekst elementen bevatten die niet door het onderhavige besluit gedekt zijn, dan kunnen deze elementen pas ten uitvoer worden gelegd nadat de Commissie zich daarover heeft kunnen uitspreken. 4. VERENIGBAARHEID 31. De steun die uit hoofde van de op 20 juni 2002 door de Belgische autoriteiten aangemelde regeling wordt verleend, voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld in de mededeling van de Commissie van 26 september 2001 over bepaalde juridische aspecten in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken, met name de culturele band, de criteria inzake het deel van het totale productiebudget dat buiten het grondgebied van de lidstaat moet kunnen worden besteed zonder de steun te verliezen, en de maximale steunintensiteit. De betrokken maatregelen betreffen steun ten behoeve van culturele producten. In het onderhavige geval gaan de beperkingen niet verder dan hetgeen als acceptabel kan worden beschouwd in het licht van de criteria "noodzaak" en "evenredigheid" van de steun. De steun heeft dus een stimulerend effect op de totstandkoming van een nationaal cultureel product. De maatregelen veranderen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap derhalve niet zodanig dat het gemeenschappelijk belang daardoor wordt geschaad. Bijgevolg kan de aangemelde regeling op grond van artikel 87, lid 3, onder d), aangemerkt worden als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. 8

9 5. CONCLUSIE 32. De Commissie heeft besloten dat de aangemelde regeling in aanmerking komt voor de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag. 33. De Belgische regering zal de Commissie in een jaarlijks verslag informeren over de tenuitvoerlegging van de regeling. 34. Om rekening te kunnen houden met de evolutie van de situatie in de hele Gemeenschap en zoals haar door de Belgische autoriteiten was gevraagd, beperkt de Commissie haar goedkeuring tot een periode die loopt tot en met eind Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op Internet: http.//europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Directie H Staatssteun II Wetstraat 200 B-1049 BRUSSEL Faxnummer: Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Mario MONTI Lid van de Commissie 9

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin Betreft: Steunmaatregel N 496/2004 België Steun door de Vlaamse Gemeenschap aan de cinematografische en audiovisuele productie: Verlenging met

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Tax Shelter. Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie. Datum 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT TAX SHELTER SHELTER Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inleiding Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op het feit

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film 31/08/2010 Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film Waarin durft u met de onderneming vandaag te investeren? De spaarboekjes van de Belgische ondernemingen heeft het hoogste niveau

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Sociale vervoerssteun t.b.v. bewoners afgelegen gebieden Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

nieuw Tax Shelter-product:

nieuw Tax Shelter-product: PREMIUM FILMS FOR FAST & SECURE RETURNS nieuw Tax Shelter-product: het beste scenario voor uw investeringen. Waarschuwing De aandacht van de Investeerders wordt in het bijzonder op de volgende punten gevestigd:

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Bijlage 1 - Artikel 194ter, WIB 92

Bijlage 1 - Artikel 194ter, WIB 92 Bijlage 1 - Artikel 194ter, WIB 92 Onderafdeling IV. - Ondernemingen die in het kader van een tax shelterstelsel investeren in een raamovereenkomst voor de productie van audiovisueel werk 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting 1 van 33 7/01/2005 9:30 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 23.12.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 (AOIF 42/2004 - AFZ 18/2004) dd. 23.12.2004 VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De Tax Shelter voor de podiumkunsten

De Tax Shelter voor de podiumkunsten W EL K O M De Tax Shelter voor de podiumkunsten Carolien Van Loon Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid Woensdag 24 februari 2016 Inhoud 1. Wat, wie en welke producties? 2.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Opleidingssteun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

ARTIKEL 194TER VAN HET WIB

ARTIKEL 194TER VAN HET WIB ARTIKEL 194TER VAN HET WIB 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:1 in aanmerking komende investeerder : - de binnenlandse vennootschap, of; - de Belgische inrichting van een belastingplichtig

Nadere informatie

De Belgische tax shelter: onbekend en dus onbemind? K. Stouthuysen a, b, E. Segers a, K. Crabbé b,c

De Belgische tax shelter: onbekend en dus onbemind? K. Stouthuysen a, b, E. Segers a, K. Crabbé b,c De Belgische tax shelter: onbekend en dus onbemind? K. Stouthuysen a, b, E. Segers a, K. Crabbé b,c a Vlekho Business School, Departement Handelswetenschappen, Brussel, België b KULeuven, Faculteit Economie

Nadere informatie

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2001 C(2001)3959fin Betreft: Steunmaatregel N 239/2001 Nederland Gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting voor afvalverbrandingsinstallaties Geachte heer, Bij schrijven

Nadere informatie

T A X S H E L T E R. de fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie

T A X S H E L T E R. de fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie T A X S H E L T E R de fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie inhoud wat is tax shelter? hoe de gemaakte afspraken vastleggen? de raamovereenkomst de optieovereenkomst wie kan aan

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet?

Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet? Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet? Het is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees podium- of theaterwerk De vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven.

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 maart 2000 (07.03) (OR. fr) 6649/00 LIMITE AUDIO 8 NOTA van: het Secretariaat-generaal nr. vorig doc.: 5799/00 AUDIO 6 CODEC 76 COM (99) 658 def 99/0275 (COD) 99/0276

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX SHELTER Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie versie 2013 Inleiding Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX SHELTER Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie versie 2013 Inleiding Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 12

Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 12 EGIAssociatiebesluiten Turkije c14-l l C14-l l Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BESLUIT NR. 2/76 VAN DE ASSOCIATIERAAD VAN DE OVEREENKOMST VAN ANKARA; AANGENOMEN TIJDENS DE 23~ ZITTING

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie