DE WAARDE VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR 1. Hans Strikwerda 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE WAARDE VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR 1. Hans Strikwerda 2"

Transcriptie

1 1 DE WAARDE VAN DE ORGANISATIE-ADVISEUR 1 Hans Strikwerda 2 Ik concludeer dus dat goede raad, van welke zijde hij ook kome, het gevolg is van de wijsheid van de vorst, niet is de wijsheid van de vorst het gevolg van goede raadgevingen. Niccolò Machiavelli ( ), De Vorst. Dit citaat van Machiavelli geeft drie aspecten van het advieswerk weer: aan goede raad is altijd behoefte geweest in de samenleving, adviezen komen van meerdere kanten organisatie-adviseurs hebben geen monopolie positie, en de waarde van adviezen wordt bepaald door de cliënt. Of preciezer, zoals een collega van ons dat tegen zijn cliënten placht te zeggen: U als cliënt bepaalt de bovenkant van de kwaliteit van het advies, ik als consultant de onderkant. Het citaat van Machiavelli geeft ook een ander aspect van het adviesvak weer: het relationele aspect, van een waardevol advies kan pas sprake zijn als daarom door iemand wordt gevraagd. Wanneer de vraag wordt gesteld naar de waarde van de organisatie -adviseur, is de preciserend vraag: waarde voor wie? Gaat het om de waarde voor de individuele cliënt, voor 1 Dit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden op het congres met dezelfde titel, gehouden op 31 augustus - 1 september 1998 te St. Michielsgestel. Ik ben Leopold Vansina erkentelijk voor zijn commentaar op deze voordracht, waarvan ik gebruik heb gemaakt in deze versie. 2 Dr. J. Strikwerda is management consultant, werkzaam bij Nolan Norton & Co. een onderdeel van KPMG, fellow van het Nolan Norton Institute en docent organisatieleer en organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

2 2 de werknemers van de cliënt en andere betrokkenen, of gaat het om de waarde van de organisatie-adviseur en daarmee van het organisatie -adviesvak voor de samenleving als geheel? Volgens mijn cliënten ligt mijn waarde in vaktechnische expertise, het professioneel oplossen van hun problemen, zowel naar inhoud als naar proces met name wordt gewaardeerd de dialoog, en de bruikbaarheid van mijn adviezen. Toch heeft het oordeel van individuele cliënten voor mij geen absolute waarde. (Potentiële-) cliënten zijn er in uiteenlopende maten en soorten en vooral motieven. Niet altijd zijn de motieven van een individuele cliënt om een adviseur in te huren of zelfs ook te prijzen, honorabel. De waarde van de organisatie -adviseur als beroepsgroep moet primair gezocht worden op maatschappelijk niveau, niet in termen van client satisfaction. Client satisfaction is koopmanschap, geen uiting van professioneel bewustzijn. Adviseren is niet opschrijven wat de cliënt leuk vindt of wil horen, adviseren is ook de cliënt terecht wijzen, bijvoorbeeld als zijn visie op de markt niet deugt, hij organisatorische constructies wil die destructieve stress oproepen of wanneer zijn wijze van leidinggeven dysfunctioneel is. In het geval de cliënt bestuurder is van een vennootschap, is die cliënt verantwoordelijk voor het vennootschappelijk belang van die vennootschap, en bij dat belang moet de adviseur dan ook zijn loyaliteit kiezen, niet bij de opdrachtgever 3 als persoon. Want hoe goed de persoonlijke relatie tussen de organisatie-adviseur en de cliënt ook moge zijn, altijd moet de adviseur zich de vraag blijven stellen of zijn opdrachtgever deel uitmaakt van de oplossing of onderdeel is van het probleem. De wensen en behoeften van de individuele cliënt vormen dus niet het eerste kader van waarden en normen van waaruit de organisatie -adviseur de cliënt adviseert. Vraag is wat dat eerste kader dan wel is? Verschillende auteurs willen het hebben dat Frederick W. Taylor één van de grondleggers is van het adviesvak 4. Taylor was er alleen maar op uit om organisatie en leidinggeven te verbeteren binnen het bestaande systeem van industrialisatie en puriteinse waarden. Taylor begreep niets van de maatschappelijke ontwikkelingen waarin hij niet meer dan een instrument was. Het Taylorisme en het aan Taylor toegeschreven Scientific Management, had als waarde dat het uitvoering gaf aan de doelstellingen van de toenmalige ondernemers en investeerders, het verhogen van de arbeidsproductiviteit als voorwaarde voor de verhoging van de kapitaalsproductiviteit. Voor de ondernemer/investeerder had het Taylorisme grote waarde omdat het een perfect instrument was en is, in zijn doelstellingen. Maatschappe- 3 In lijn met de nieuwe gedragscode van de OOA/ROA, wordt in dit artikel cliënt en opdrachtgever als één en dezelfde gezien.

3 3 lijk was het van waarde omdat het bijdroeg aan de verhoging van de materiële welvaart. Het Taylorisme gaf aan het begin van deze eeuw vorm en uitdrukking van het maatschappelijk streven de samenleving te verbeteren. Het was een universeel ideaal dat niet alleen werd aangehangen in kapitalistische landen, maar evenzeer door leiders als Mussolini en Lenin. Daarnaast was in meer operationele zin het Taylorisme van belang omdat de daarmee samenhangende werkmethoden het mogelijk maakte dat ongeschoolde arbeiders ten volle konden participeren in het arbeidsproces tegen een op geobjectiveerde gronden vastgestelde beloning. Het is aan de uit het Taylorisme voortvloeiende rol van één van de stromingen in het adviesvak, het via arbeids- en proces analyse verwijderen van overbodige handelingen en arbeidsstappen, dat deze groep van organisatie-adviseurs bij haar opdrachtgevers gezag wist te verwerven. In Nederland heeft deze tak van het adviesvak, opgebouwd door o.m. Hijmans en in de periode van de na-oorlogse industrienota s gechaperonneerd door de Commissie Opvoering Productiviteit (COP) van de SER, belangrijke bijdragen geleverd aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit en daarmee aan de na-oorlogse welvaartsgroei. Dat in die periode ook kritiek groeide op de uitvloeisel van met het Taylorisme samengaande kortcyclische arbeid en andere vormen van arbeidsorganisatie die het verschijnsel vervreemding in de arbeid met zich meebracht, is een niet te ontkennen feit. Dat doet echter geen afbreuk aan de maatschappelijke bijdrage van de op het Taylorisme 5 en andere efficiency technieken gebaseerde organisatie -advieswerk. Het advieswerk gebaseerd op de Human Relations School, de Human Resource School en andere benaderingen uit de gedragswetenschappen, richt zich op verbetering van de levenstandaard binnen de arbeidsorganisatie. Deze benaderingen streven ernaar de kwaliteit van de arbeid te verbeteren, door aandacht voor de mens, zijn psychologische behoeften en sociale relaties. In deze benaderingen staat niet de economische efficiency van de arbeidsorganisatie voorop, het gaat om het welzijn van de mens in de arbeidsorganisaties. Toch, bij nadere beschouwing, blijkt ook deze benadering een instrument te zijn in het maatschappelijke proces van industrialisatie en economische groei. Immers de Human Relations School en andere gedragswetenschappelijke benaderingen legitimeerden dat werknemers hun behoefte aan emotionele relaties en dito ontwikkeling niet uitsluitend in de privé sfeer beantwoord zagen, maar in toenemende mate ook in de arbeidsorganisatie. De waarde van deze benadering ligt er in dat het zodanige voorwaarden in arbeidsorganisaties heeft gecreëerd dat werknemers hun persoonlijke ontwikkeling ook konden realiseren in de arbeidsorganisatie waardoor ze onge- 4 Zie J. Strikwerda. Het anti-model van het adviesvak, in Management Consultant, 1998/1, p

4 4 remd al hun energie aan de zaak van de werkgever konden geven. De Human Relations School kennen we vandaag de dag via de empowerment beweging 6. Deze beweging plaatst grote nadruk op onopvallende methoden voor management control. Selectie, socialisatie worden de methoden waarmee individuen geconditioneerd worden de doelstellingen van de onderneming te accepteren en te internaliseren 7. Direct management toezicht en idem instructies worden vervangen door groepsdruk 8 en teamwork is de vervanger van de klassieke management control geworden. De door Van Beinum in de jaren vijftig uitgevoerde experimenten werkstructurering bij de Post- Check en Girodienst waren van onschatbare betekenis om werkgevers en werknemers de mogelijkheid te doen inzien, ook in economische zin, van alternatieve vormen voor de organisatie van het werk. Werkstructurering heeft bijgedragen om werknemers bredere taken te kunnen laten uitvoeren, zonder verlies van efficiency en daarmee tot flexibeler arbeidsorganisaties te komen. De op de arbeidssociologie en de organisatiepsychologie gebaseerde stromingen in het organisatieadvieswerk heeft het mogelijk gemaakt dat de command hierarchy in arbeidsorganisaties goeddeels vervangen kon worden door self coordination 9. Zonder deze vervanging zouden ondernemingen de groei van de laatste twintig jaar niet hebben kunnen realiseren, ze zouden gestikt zijn in onwerkbare hiërarchieën. Met andere woorden, de op de gedragswetenschappen gebaseerde organisatie -adviseurs hebben een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de economische groei, door het vernieuwen van voor die groei benodigde arbeidsorganisaties. Kende het Taylorisme is zijn uitwerking uitwassen, de gedragswetenschappelijke benadering vn de arbeidsorganisatie kende een aantal uitwassen in gehanteerde methoden. De in de jaren vijftig door de National Training Laboratories opgezette T-group trainingen, assertiviteitstrainingen e.d. zijn nadien door andere adviseurs niet altijd toegepast met als gevolg soms ernstige psychische schade bij een aantal deelne- 5 Onder het Taylorisme worden hier dan ook verstaan allerlei andere vormen van efficiency technieken en arbeidskunde, als bijv. MTM. 6 De idee van empowerment dateert van het begin van deze eeuw. Zie hiervoor: Pauline Graham (ed.). (1995) Mary Parket Follett Prophet of Management. Harvard Business School Press 7 Zie J. Strikwerda. Terug naar de praktijk, MC, 1997/3, p Groepsdruk is hier gekozen als vertaling van peer pressure. Het is een verbijzondering van het verschijnsel sociale controle. In een groep is altijd sprake van een vorm van sociale controle, in de literatuur over arbeidssociologie en organisatiepsychologie zijn vele gevallen beschreven van groepsdruk die spontaan optreedt. In het geval van bijv. semi-autonome teams wordt bewust gebruikt gemaakt van het verschijnsel groepsdruk om control te realiseren. 9 Self coordination mag niet worden verward met zelfsturende teams. Self coordination moet steeds in samenhang worden gebruikt met imposed coordination. Een organisatie heeft steeds beide nodig, maar in een gezonde organisatie vindt tachtig procent van de benodigde coördinatie plaats in de vorm van self coordination en twintig procent in de vorm van imposed coordination (De laatste mag niet nul zijn, dan voldoet een organisatie niet meer aan het theorema van Coase, er is dan sprake van onafhankelijke marktpartijen). Zelfsturende teams in letterlijke betekenis kunnen en mogen nooit worden toegepast, wat bedoeld wordt zijn teams die de hen gesteld taak door self coordination en self control, uitvoeren.

5 5 mers 10. Deze trainingen werden opgezet als hefboom voor verandering omdat op zich juist werd ingezien dat het inruilen van een command hierarchy voor een type organisatie gebaseerd op self coordination niet kan zonder wijziging van het zelfbeeld van managers en andere leden van de organisatie (waarmee dit instrument ook enigszins tijdsgebonden is). Ingebed in een totaal veranderingstraject kunnen dergelijke trainingen zeker nuttig zijn. Het is daar fout gegaan (en gaat nog steeds fout) waar dergelijke trainingen op zich zelf, zonder een totaal kader van verandering, werden en worden toegepast. Dat er wel eens iets fout gaat en is gegaan in de gedragswetenschappelijke benadering van organisatie-vraagstukken mag niet het gegeven in de weg staan dat deze benadering een niet weg te cijferen bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de moderne arbeidsorganisatie. De voorbeelden van het Taylorisme en de Human Relations School betekenen ook dat organisatie-adviseurs steeds weer problemen opgelost hebben die werden opgeroepen door de visie en ambitie van entrepreneurs in Schumpeteriaanse zin, de mogelijkheden van de technologie en sociaal-culturele ontwikkelingen, het stijgende opleidingsniveau, culturele emancipatie en een sterker zelfbewustzijn bij de werknemers. Daarmee hebben organisatie-adviseurs van verschillende pluimage een belangrijke rol gespeeld in de economische ontwikkeling van deze eeuw. Het is niet voor niets dat tien jaar geleden de OESO schreef dat naast technologie, organisatie[innovatie] de belangrijkste capability was die de na-oorlogse groei mogelijk heeft gemaakt. 11 De moderne kwaliteitszorg is ook een mooi voorbeeld hoe de professie van organisatie-adviseurs goed heeft geholpen een aantal organisatieproblemen van de ondernemer op te lossen. Immers wat was er aan de hand? Door de eerder beschreven sociale ontwikkelingen, kostenbesparing en noodzaak voor grotere flexibiliteit werd in veel ondernemingen het aantal hiërarchische lagen verminderd en idem het aantal staffuncties. Zoals gezegd, de coördinatietaak van de hiërarchie en de management control taak waren overgenomen door sociale constructies als teams en peer group review. Maar hiërarchie heeft ook de taak kwaliteit van producten en processen te bewaken. Met name Taylor heeft daar ook op gewezen. En dus moest er in het kielzog van de sociale ontwikkelingen, delayering en de-staffing, het hele bouwwerk 10 Zie hiervoor: Roger Harrison. (1995) Consultant s Journey: A Professional and Personal Odyssey. McGraw-Hill; en: Bärbel Schwertfeger. (1998) Der Griff Nach der Psyche: Was umstrittene Persönlichkeitstrainer in Unternehmen anrichten. Campus Verlag.

6 6 van de Total Quality Control als sociaal systeem worden opgezet ter compensatie van het verlies van de kwaliteitsbewaking door de hiërarchie. Deze compensatiebeweging is gemaskeerd doordat de inhoudelijke ontwikkeling van het begrip kwaliteit, zoals ontwikkeld en in de praktijk gebracht door Deming en van Juran de meeste aandacht kregen, terecht overigens. Die bijdrage van het organisatie-advieswerk aan de arbeids-, materiaals- en energieproduktiviteit is ook duidelijk gewaardeerd door de ondernemers. Wel moet hierbij worden aangetekend dat adviseurs die zich specialiseren op Total Quality, wel eens de fout maken dat zij de op kwaliteitsborging gericht processen niet of niet voldoende integreren in de totale procesgang van de organisatie waardoor Total Quality in een aantal gevallen een red-tape karakter heeft gekregen. Een andere waarde van de organisatie -adviseur lag (en ligt!) er in dat bureaus best practices van vooroplopende ondernemingen traceren, valideren, generaliseren en overdragen aan andere ondernemingen. Historisch is het meest markante voorbeeld hiervan McKinsey die na WO II het multi-productdivisie-model op grote schaal heeft verspreid, ook in Europa. Meer in het algemeen is dit een waarde van de organisatie-adviseurs, dat best practices worden overgedragen van het ene bedrijf aan het andere. Daarmee vervullen organisatie -adviseurs ook een rol ondernemers en hun medewerkers scherp te houden met voorbeelden dat zaken altijd beter, efficiënter en effectiever kunnen. Wel dringt zich hierbij een kanttekening op. Elke organisatorische oplossing is situatie gebonden, de waarde van de organisatie-adviseur ligt er nu juist in dat hij onderkent wanneer een best practice bij het ene bedrijf wel of nu juist niet toegepast mag worden bij een ander bedrijf. Het overdragen van best practices is een terrein waar de organisatie -adviseur zeer waardevol kan zijn, tegelijk is het een zeer kritisch proces en kan de beoogde waarde van de adviseur in meer dan zijn tegendeel verkeren. Te gemakkelijk hanteren adviseurs descripties van een aantal succes cases als prescriptie voor alle situaties die ze vervolgens tegenkomen. In search of excellence wordt dan het creëren van chaos. Dit laatste is niet nodig, door steeds onderliggende principes voor business models en organisatie zichtbaar te maken en te hanteren, kan de organisatie -adviseur er voor zorgen dat een beste oplossing voor elke specifieke situatie kan worden gevonden. Een voorbeeld van een volgende vorm van waarde van, in dit geval, de strategieadviseur is de growth-share matrix van The Boston Consulting Group. Dit model is een verantwoorde popularisering van gecompliceerdere theorieën, de portfolio-theorie en de learning 11 OECD. (1987) Structural Adjustment and Economic Performance. P. 20

7 7 curve theorie uit de bedrijfseconomie. Weliswaar zijn er wetenschappelijke artikelen verschenen met als strekking dat het model niet deugdelijk is, maar daarbij wordt over het hoofd gezien dat het bij ondernemen niet gaat om wetenschappelijke juistheid, maar om wat werkt in de praktijk. Het succes van de growth-share matrix heeft vele bureaus aangezet zich ook langs deze weg te profileren. Eén van de meest bekende voorbeelden is het 7-S framework van McKinsey. Dat framework is zeker nuttig gebleken om grote groepen mensen in organisaties zich meer bewust te maken van de verschillende aspecten van de organisatie, m.n. van de betekenis van cultuur en de onderlinge samenhang van al die aspecten. Dit framework, in Nederland ten onrechte met model vertaald, is geen norm, geen richtsnoer voor het oplossen van problemen. Nu hoeft dat ook niet direct. Immers het is geen slechte stijl van leidinggeven wanneer het management aan de hand van dergelijke frameworks het bewustzijn binnen de organisatie over meerdere aspecten, op een hoger plan tilt, deels ook om betrokken de gelegenheid te geven zelf met voorstellen te komen voor verbeteringen. Maar modellen als het 7-S framework en dat geldt ook mataforen, zijn descriptief. Wat er fout is gegaan dat door de publicatie van allerlei descriptieve modellen, bijvoorbeeld die van Mintzberg, en metaforen, cultuurbeelden, een aantal adviseurs in descriptie zijn blijven hangen. Organisatie-advies werk is in essentie prescriptief. Dit laatste neemt niet weg dat vooral uit oogpunt van acceptatie door betrokkenen, maar vooral ook het honoreren van de kennis, de kunde en de ervaring van betrokkenen in een organisatie, een organisatie-adviseur niet direct op een voorgelegd probleem prescriptief zal mogen reageren. Uit oogpunt van leervermogen, het vergroten van het probleemoplossend vermogen kan het heel juist zijn dat een organisatie-adviseur niet prescriptief is, maar zich als vraagsteller opstelt om betrokkenen zich meer bewust te doen zijn van meerdere aspecten van hun omgeving en organisatie. De laatste tijd lijkt het er op dat organisatie-adviseurs zich weer meer prescriptief opstellen tegenover hun cliënten wanneer ze stellen dat zaken als balanced score cards ingevoerd moet worden, reviews e.d. Maar dat zijn geen oplossingen toegesneden op specifieke problemen, maar generieke technieken en methoden. Dergelijke technieken en methoden kunnen een zeer nuttige functie vervullen dat betrokkenen in een organisatie op een actie kunnen concentreren en dan gebeurt er het een en ander, men blijft niet hangen in een onhanteerbare complexiteit. Met die constatering is ook de beperking van dergelijke methoden en technieken aangegeven. Het prescriptieve karakter van het advieswerk is, m.n. in Nederland, ook ondergesneeuwd door het non-directieve optreden van zogenaamde process consultants. Het begrip

8 8 process consultation heeft een tweeledige inhoud, een vaktechnische- en een ideologische. Het begrip is het beste uitgewerkt door de Amerikaan Edgar Schein 12 overigens in de genoemde dubbelzinnigheid. In de vaktechnische benadering van process consultation gaat het er om hoe de inter- en intrapsychische processen te hanteren wanneer in een (management)team inhoudelijke problemen worden besproken en tot een oplossing moeten worden gebracht. Dat is ook een zeer wezenlijk aspect in het menselijk verkeer, steeds zijn inhoudelijke discussies beladen, gekleurd door semantische- emotionele, relationele- en positionele percepties. Terecht dat Schein, maar hij was daarin uiteraard niet de enige, signaleerde dat er situaties zijn waarin inhoudelijke problemen niet tot een oplossing kunnen worden gebracht doordat en inter- en intrapsychische processen domineren. In die situatie kan een consultant, die daarvoor specifiek is opgeleid en is getraind, behulpzaam zijn via speciale technieken en interventies de inter- en intrapsychische aspecten van de teamcommunicatie zodanig om te vormen (ze kunnen en mogen nooit worden weggewerkt) dat het team de inhoudelijke problemen tot een oplossing kan brengen, immers daar gaat het uiteindelijk om. Deze rol van de organisatieadviseur is overigens één van de meest moeilijke rollen en er zijn maar weinig die deze beheersen. Het vergt niet alleen kennis van klinische psychologie, sociaal-psychologie, van cultuur, maar ook van bedrijfskundig inhoudelijke onderwerpen zelf. Wanneer een deelnemer in een discussie roept dat het marktaandeel 25% is, kan het zowel gaan om een feitelijke constructieve bijdrage aan de discussie, een poging een andere de excluderen uit de discussie, weer een ander te ondersteunen in een politieke zet, of gewoon een vraag om aandacht, etc. Het is dan aan de proces consultant dat ter plekke te zien en te weten hoe er op te reageren. De tweede, ideologische, betekenis van process consultation is dat het niet de taak van de adviseurs is om een probleem in een organisatie tot een oplossing te brengen, maar dat het de taak is van de organisatie-adviseur is betrokkenen te helpen zèlf die oplossing te vinden. In zich zelf is deze idee uiterst sympathiek, maar er zit ook een naïeve kant aan. De cliënt uitsluitend helpen om zelf zijn oplossingen voor problemen te vinden en het vermogen daarvoor te vergroten, werkt uitsluitend in stabiele situaties waarin er in de economie, voortbrenging, distributie, marketing, etc. geen fundamentele veranderingen plaatsvinden. Dat was het geval in de jaren zestig, de periode dat Schein deze benadering formuleerde. De oplossing van de problemen waaraan Schein werkte waren als regel eerste orde verbeteringen. Het was de periode van groei, efficiency en verbreding van de portfolio. In het huidige tijdsgewricht gaat het om 12 E.H. Schein. (1988, 1969) Process Consultation (Vol. I): Its Role in Organization Development. 2 nd ed. Addision-Wesley E.H. Schein (1987) Process Consultation (Vol II): Lessons for Managers and Consultants. Addison- Wesley.

9 9 transformaties, om het herontwerpen van onze instituties aan gewijzigde schaarste verhoudingen in de economie, een verschuiving naar een sunk cost industry, waarbij het om veranderingen gaat waarbij betrokkenen voortdurend hun eigen rollen en posities ter discussie moeten stellen. De daarmee gepaarde intra- en interpsychische processen, ook omdat ze steeds de existentie van betrokkenen raken, zijn vele malen gecompliceerder dan die in de jaren zestig. Het is de ideologische invulling van het begrip process consulting van Schein geweest, die tot de door Schein weliswaar beschreven, maar niet bedoelde scheiding aanleiding heeft gegeven van expert-consultants en proces-consultants. Inhoud en process moeten wel worden onderscheiden, maar mogen nooit worden gescheiden, kunnen niet worden gescheiden. Cliënten, zo is mijn ervaring, hechten zeer aan een goed proces in hun organisatie om problemen tot een oplossing te brengen. Een proces zonder oplossing, concreet, geïmplementeerd, heeft voor hen geen betekenis. Een technisch fraai geformuleerde oplossing werkt niet zonder een bijbehorend proces, maar dan in de betekenis van betrokkenheid, inbreng hebbne kunnen geven, gewaardeerd worden, eigendom nemen van de oplossing. Mijn observatie is dat wat in Nederland door de meeste adviseurs als process consultancy wordt aangeboden een gecorrumpeerde versie is van wat Schein daar ooit mee bedoelde. Process consultancy wordt vaak geprezen om te verhullen dat men niet weet wat een organisatie -adviseur behoort te weten. Nog steeds zijn er in Nederland die denken dat process consultancy los kan bestaan van expert-consultancy. Nog steeds zijn er die de naïviteit hebben dat als we maar goed met elkaar communiceren dat de problemen zich vanzelf oplossen. Nog steeds zijn er die denken dat teams door droogtraining gevormd kunnen worden waar dit slechts mogelijk is door harde, het eigen bestaan in het geding brengende probleemsituaties. Nog steeds lopen er adviseurs rond die denken dat organisatie-verandering en kwestie van cultuur verandering is 13. En dat terwijl menig bestuurder zijn lesje in dat opzicht wel geleerd heeft. Organisatie-advieswerk kan niet zonder inzichten uit de gedragswetenschappen. De laatste twintig jaar zijn er in de gedragswetenschappen nieuwe inzichten ontwikkeld die van nut zijn voor het advies-werk, zie bijvoorbeeld de moderne Europese school voor sociaalpsychogie, onder leiding van de Zwitser W. Doise. Maar daar wordt vrijwel geen gebruik van gemaakt, in plaats daarvan lijkt de gedragswetenschappelijk gevormde organisatie-adviseur 13 Zie voor een kritische beschouwing over het hanteren van organisatie-cultuur: V. Newman & K. Chaharbaghi. (1998) The Corporate Culture Myth in: Long Range Planning, vol. 31. No. 4, pp

10 10 verdronken in oppervlakkige cliché s en metaforen. Hier ligt een grote uitdaging tot modernisering van de gedragswetenschappelijke grondslagen van het advieswerk, temeer omdat langs deze weg, net zoals in het verleden met de human relations school, sociaal-culturele veranderingen in de samenleving te vertalen zijn in organisatieprocessen. Uiteraard zal menig gedragswetenschappelijk gevormde adviseur beweren dat h/zij met dat laatste bezig is. Maar wanneer dezen nog steeds spreken over de individualisering van de samenleving, terwijl auteurs als Kenneth Gergen en Etzioni overtuigend aantonen dat daarvan nu juist geen sprake is, lijkt er nog een weg te gaan. 14 Met de gedragswetenschappelijke organisatie -adviseurs worden, terecht, ook de T-group trainingen, sensitivitytrainingen en ander misbruik van de psychoanalyse geassocieerd 15. Dat is jammer, want op een goede wijze geplaatste binnen de context van een totaal veranderingsproces kunnen dergelijke trainingen wel degelijk ertoe bijdragen dat leden van een organisatie nieuwe problemen aankunnen en nieuwe wegen weten in te slaan. Maar ook hier geldt dat dergelijke trainingen een zeer hoog vakmanschap vergen, zo hoog dat gevreesd moet worden dat slechts enkelen in de beroepsgroep dergelijke trainingen valt toe te vertrouwen. Het is niet zonder betekenis dat de grondlegger van de T-group trainingen deze trainingen slechts nog aan stranger groups geeft, niet meer aan family groups dat wil zeggen, niet meer aan bedrijven en instellingen. Zoals er een kwaliteitsrange is in het aanbod van elke ook professionele dienstverlening, zo is er ook een range in de kwaliteit van cliënten, de vragen die ze stellen en de situaties die ze aandragen. De eerste voorwaarde voor goed advies-werk is een goede client. Dat is een cliënt die een goede vraag stelt naar inhoud en timing en zelf ook kwalitatief een goede oplossing wil en de consequenties daarvan niet uit de weg gaat, ook al raakt dat zijn eigen persoon. Dat zijn dat type cliënten, en die zijn er echt, die tegen de adviseur zeggen: ik snap dat het moet zoals u adviseert, ik zal dat ook doorvoeren, maar ik ben niet de geschikte persoon om in die nieuwe situatie leiding te geven, help mij een opvolger te vinden. Een kwalitatief goede cliënt laat zich uitdagen en daagt de adviseur uit. Maar het is met organisatie - adviezen als met consumenten goederen, er is een markt voor discount artikelen, het ziet er aardig uit en in eerste aanleg werkt het product ook wel, het slijt alleen snel, een midden markt van niet goed en niet slecht en een kleinere markt voor echte kwaliteit. Ik beschouw die verschillen in kwaliteit in de vraag naar organisatie-adviezen als een gegeven. Wat onder die 14 Gergen: The Saturated Self en - Realities and Relationships, Etzioni: The Moral Dimension. Vooral ook zijn heel interessant recente studies die aantonen hoe mensen op internet met multipele persoonlijkheden contacten aangaan met anderen en internet gebruiken als deel van hun persoonlijkheid. 15 Zie ook voetnoot nr. 10, en: J. Strikwerda in: Management Consultant, 98/3.

11 11 ene noemer, management consultancy aan professionele diensten wordt verleend, is in werkelijkheid een zeer grote verscheidenheid aan niveaus, kwaliteiten, type problemen etc. Heeft de beroepsgroep van organisatie -adviseurs de afgelopen decennia ook steken laten vallen? Ja, tenminste twee. De eerste is informatie -technologie. Met name de aansturing van de informatietechnologie. Een effectieve en efficiënte toepassing van informatie -technologie als organisatietechnologie (versus product technologie bijv.) vereist een goed doordacht op de specifieke situatie toegesneden functioneel ontwerp van de te automatiseren processen. Zoals de informatie-technologie zich slechts bezig houdt met het materiële substraat van het overigens semantische begrip informatie, heeft de informaticus à priori geen kennis van de inhoud van operationele en management processen. Maar hoe gaat dat in de praktijk, bedrijfskundige wol geeft gemakkelijk af en de informaticus groeit uit tot informatiekundige. De informaticus heeft het steeds over het afleiden van de informatie-strategie uit de strategie van de onderneming. Uiteraard moet dat verband er zijn, maar eerst moet, ter realisatie van de strategie de structuur van accountable units, gedelegeerde bevoegdheden, niet gedelegeerde bevoegdheden e.d. worden vastgesteld. Immers niet elke bestaande of mogelijk informatiestroom is een legitieme of nuttige. Het bouwen van informatiesystemen gebeurt nog steeds onbewust vanuit het ideaal uit de zestiger jaren van de operations research dat de onderneming met één wiskundige model te besturen zou zijn, de prakijk heeft wel anders geleerd. Wat ik dan ook zie in de praktijk zijn informatici die met systemen komen die primair gericht zijn op optimalisatie van de operatie, maar waarin de te nemen entrepreneurial beslissingen niet expliciet zijn gemaakt en op tafel worden gelegd van diegene die daarvoor verantwoordelijk is. Bovendien is de informatietechnologie, via ontwikkelingen als e-commerce, maar ook vanwege de invloed op tal van kostprijzen, cost dynamics ed. niet alleen een operationele techniek, het is vooral ook een omgevingsfactor geworden en daarmee onderwerp van strategische planning. Het is twijfelachtig of dit met de nu in zwang zijnde standaardpakketten worden opgelost, de organisatiemodellen waarop deze gebaseerd zijn, zijn gekozen op basis van benchmarking en moeten dus enige tijd oud zijn 16. Op dit moment zijn conventionele organisatiemodellen als gevolg van ontwikkelingen in de economie niet meer valide, en nieuwe raken zeer snel verouderd. Naar mijn oordeel kan de organisatie-adviseur een grote waarde hebben voor de cliënt door als van pakketleverancier onafhankelijke partij voor een goed functioneel ontwerp van de organisatie te zorgen. Daarin 16 Zie voor een nadere beschouwing hierover: Th. H. Davenport, Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harvard Business Review July-August, 1998

12 12 zit m.i. de sleutel om de onbeheersbare kosten van IT beheersbaar te maken. Nu bestaat het kostbare implementeren van standaardpakketten uit het parametriseren van die pakketten en jawel, het aanpassen van de organisatie aan die pakketten. En dat terwijl een organisatie, in zijn functie als systeem voor coördinatie, primair het logische verband hoort te zijn tussen strategie, markt en voortbrengingsprocessen van der onderneming. (Naast de coördinatiefunctie heeft een organisatie ook steeds een sociale functie, van identiteitverschaffing, sociale binding, zingeving e.d.) Met het laatste, de organisatie als logisch verband tussen strategie, markt en voortbrengingsprocessen, is ook de tweede zwakte van de beroepsgroep aangeduid: het ontwerpen van een organisatie. In de oude vakliteratuur bestaat er het begrip operating logic. Een organisatie moet een logica hebben van zichzelf, zoals gezegd waarin markt, strategie en voortbrengingsprocessen op logische wijzen met elkaar worden verbonden. In de vakliteratuur zitten voldoende aanknopingspunten hoe een organisatie te ontwerpen, zie bijvoorbeeld de building blocs van Peter F. Drucker 17, maar de beroepsgroep heeft zich in een blauw-rood drukdiscussie laten vangen. De organisatie van de onderneming zou een politieke kwestie zijn, blauwdrukken werken niet, nee, rood-drukken, de zgn. persoonsorganisaties werken helemaal niet. Immers iedereen zit dan naar iedereen te kijken wie er omvalt zodat de stoelendans opnieuw kan beginnen. Dan is het geen wonder dat er geen concentratie is op markt, afnemers, processen en andere zaken waarmee het geld verdiend wordt. Doordat in het vak het ontwerpen van een organistie niet goed is uitgewerkt, met name naar de grondslagen van specifieke ontwerpen, staat de organisatie -adviseur in een zwakke positie tegenover persoonlijke verhoudingen in de organisatie. Die zwakte leidt er dan toe dat de politics van de organisatie met proces- en cultuur-, stijl van leidinggeven en andere indirecte benaderingen wordt tegemoet getreden. Daarmee wordt een proces van compromisvorming gecreëerd. Een organisatie - ontwerp dat op compromissen is gebaseerd, althans politieke compromissen, heeft geen gezag naar diegenen die in en met die organisatie moeten werken. Wanneer een organisatie -adviseur niet het vermogen heeft, op grond van objectieve feiten en overwegingen, zelf een structuur te formuleren en vooral te beargumenteren, maakt de adviseur zich speelbal van de interne verhoudingen en kan hij zijn claim van onafhankelijkheid niet waarmaken. Deze laatste tekortkoming heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de beroepsgroep onvoldoende aandacht besteed aan de grondslagen van het vak. Ze zijn er wel, die grondslagen, maar de beroepsgroep zit gevangen in de cliché dat alles nieuw moet. Dat empowerment 17 P.F. Drucker. (1973) Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row

13 13 een thema is van rond 1900 verkoopt niet 18, dat de kop-staart organisatie al in 1954 door Drucker werd beschreven en beargumenteerd 19 laat zich ook niet op een sheet zetten, dat de business unit organisatie uit 1918 stamt 20 en niet zoals in een prijswinnend boek in Nederland staat, 1981, 21 wordt met ongeloof aangehoord. Om een goed organisatie-adviseur te zijn is historische kennis van het organistievak nodig, om hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden, maar ook om zich er van bewust te zijn welke maatschappelijke rol de beroepsgroep speelt. Tot zover lijkt het beeld van de waarde van de organisatie -adviseur, op maatschappelijk niveau beoordeeld, redelijk positief. Op case basis, individuele basis, adviseur of bedrijf kan ik die waarde niet beoordelen. Werkend of gewerkt hebbend voor bedrijven als Philips, NS, overheidsinstellingen, KLM, banken en andere bedrijven die veel van verschillende adviseurs gebruik maken, zie ik van veel adviesbureaus hun werk. Ik zie goede en verstandige adviezen, maar toch ook regelmatig adviezen die apert fout zijn, onvolledig uitgewerkt of te cliché-matig. Ook al vraagt niet elke cliënt om een Rolls Royce, elke auto moet toch rijwaardig zijn en dat laatste is in de beroepsgroep van organisatie-adviseurs niet altijd het geval. Hoe zal de waarde van de organisatie -adviseur zich nu verder ontwikkelen? Veel adviesbureaus storten zich op de implementatie van veranderingen. De implementatie van welke veranderingen is dan de vraag. Immers het heeft geen zin veel tijd en geld te besteden aan een slecht, niet uitgewerkt of fout organisatie-ontwerp. Want daar zit het probleem van de ondernemer, nu en de komende tijd. De grondslagen van de multidivisionele organisatie, en daarmee de business unit organisatie zijn niet meer geldig 22, en daarmee die organisatiemodellen ook niet meer. Ook de traditionele landenorganisatie werkt niet meer, de matrix van Galbraith is bewezen onwerkbaar. De nieuwe schaarste verhoudingen in de economie, dat de wet van de afnemende meeropbrengst voor software productie niet opgaat, de groei van de sunk cost industries (filmwereld), de exploitatie van kennis in plaats van fixed assets, al die ontwikkeling vragen om fundamenteel andere ontwerpen van organisaties en business designs 23 om vollediger te zijn. Het is hier niet de plaats om daar verder op in te gaan maar wel kan ik melden dat de eerste werkbare oplossingen er zijn. In ieder geval is het zo dat de komende periode tal van specifiek ontworpen organisatievormen naast elkaar zullen bestaan. De organisatie - 18 P. Graham. (1995). Mary Parker Follet: Prophet of Management. Harvard Business School Press. 19 P.F. Drucker. (1954) The Practice of Management. Harper 20 Dale. The Great Organizers 21 Wissema, De business unit organisatie 22 J. Strikwerda, Het einde van de business unit HMR Slywotsky, Value migration

14 14 adviseur kan zijn waarde bewijzen door van geval van geval, goed beredeneerd op economische- en andere gronden, tezamen met de cliënt specifieke oplossingen te ontwerpen. Dit vergt van de adviseur een diepgaande kennis van wat er zich in de markt, in de economie afspeelt en het vermogen dat te vertalen in een organisatie, niet enkel conceptueel, maar ook in de instituties van de organisatie. Dat laatste vergt kennis van alle aspecten van de organisatie en hun onderlinge samenhang, niet enkel metaforen. De organisatie die veranderd moet worden is gecodeerd in de administratieve organisatie, in procedures, en andere, de betrokkenen zelf vaak niet meer bewuste instituties. Dan vergt het vaak heel wat speurwerk in welke van die onderdelen de basis premissen gecodeerd zijn. In een organisatie is het vaak de kunst om de onbewuste regels weer bewust te maken en te toetsen op hun validiteit. De organisatie - adviseur kan een rol vervullen om een organisatie te assisteren zich bewust te worden van haar onbewuste regels en aannames en vervolgens te helpen toetsen of deze nog valide zijn. Vanwege de vereiste snelheid van implementatie moeten organisatie-ontwerpen tegenwoordig integraal zijn, operating logic, management structuur, juridisch, fiscaal, planningsproces, gedelegeerde bevoegdheden, management control, maar ook de internalisatie ervan bij betrokkenen, moeten in één slag aangevat en afgewikkeld worden. Er is geen tijd meer voor jarenlange discussies over de organisatie, de adviseur zal snelheid moeten inbrengen, naast expertise. Eén van de belangrijkste onwikkelingen van de moderne tijd was de overgang van het Verlag en van het voorlieden systeem naar de verticaal geïntegreerde onderneming. Auteur als Chandler en Kaplan hebben uitvoerig beschreven waarom die overgang noodzakelijk was. De razendsnelle opkomst van de verticaal geïntegreerde onderneming viel samen met de ontwikkeling van de management- en organisatieleer zoals wij die nu kennen. Het gevolg is dat er heel bijzonder wordt gedaan over zaken als outsourcing, netwerken e.d., terwijl historische gesproken Der Verlag de standaard organisatievorm voor de ondernemer was. De geschetste ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat organisatie-adviseurs zich inderdaad op de organisatie van de onderneming richten, en de begrippen organisatie en onderneming worden als regel ook synoniem genomen. Maar de onderneming omvat meer dan enkel de organisatie ervan, de externe organisatie, de juridische organisatie, de financiering e.d. zijn ook alle vraagstukken die in ontwikkeling zijn. Door de concentratie op de organisatie is de organisatieadviseur als regel geen ondernemingsadviseur. Immers de ondernemer laat zich ook adviseren door juristen, fiscalisten, notarissen en anderen. Als de organisatie-adviseur zich blijft richten

15 15 op de organisatie, de interne organisatie, dan neemt, gezien het ontkoppeld raken van de onderneming en de organisatie daarvan in een meer of minder volledige Verlag, de waarde van de organisatie-adviseur af voor de ondernemer. Ook het uitwerken van allianties en andere samenwerkingsvormen behoeft advies, zo ervaar ik in de praktijk, maar het vergt ook een andere, uitgebreidere kennis, respectievelijk samenwerking met disciplines waar de organisatieadviseur zich tot nu toe niet zo mee inliet, fiscalisten, juristen en corporate finance. Dit geschetste werk vergt niet alleen een andere kennis, maar ook een andere houding van de organisatie-adviseur. Hier past niet de houding van afstand en gerichtheid op één of enkele functionele aspecten. Dit type advies vergt de houding van dingen voor elkaar krijgen, analyse en precisie, het niets over het hoofd zien en ingenieusheid voor nieuwe constructies. De vraag is of een bijdrage van de organisatie-adviseur vergelijkbaar met die van de Human Relationschool in de eerste helft van deze eeuw, in het verschiet ligt. Ik heb daar geen definitief antwoord op. Maar mogelijke toch enkele suggesties vragenderwijs. Onze samenleving kent een groeiend aantal nationaliteiten, culturen en religies. Daarmee is in ieder geval het pre-organisatorische socialisatieproces als instrument voor coördinatie binnen in de onderneming weggevallen. Hierop zal een antwoord gevonden moeten worden. De sociologen in Nederland hebben hiernaar nog geen onderzoek gedaan. De zich ontwikkelende economie wordt in verschillende termen beschreven. Twee termen daarin zouden wel eens van belang kunnen zijn voor de organisatie-adviseur. Entertainment en experience economy. Naast behoefte aan geestelijke verdieping, nu beantwoord door een keur van esoterische aanbiedingen, willen mensen vermaakt worden, ook op het werk. Soms lijkt het er op dat adviseurs dat al begrepen hebben, kijkend naar sommige sprekers en seminars. Er zijn berichten dat de belangrijkste rol voor de vormgeving van kantoorautomatisering is weggelegd voor de fabrikanten van computerspelletjes. Immers die weten hoe ze boeiende graphics op het scherm kunnen krijgen. Betekent deze ontwikkeling ook dat consultainment zich zal doorzetten, met een groeiende aantal vaudeville presentatoren van management fads? Of wordt belangrijker dat mensen in hun werk een experience beleven, dat het werk spannend wordt, of gemaakt moet worden? Of is het juist zo dat de adviseur gevraagd zal worden de scheiding tussen werk- en privéleven te reduceren? De waarde van de organisatie -adviseur als beroepsgroep, zal zich niet autonoom positief ontwikkelen, zoals de vlag er nu bijhangt. De cliënt van vandaag de dag en zeker die van

16 16 morgen is even goed opgeleid als de adviseur, in toenemende mate breken uitzendbureaus in op de adviesmarkt, er is een groeiend aantal distributiekanalen voor de kennis van de organisatie-adviseur: internet, CD-ROM, seminars van banken, etc. De beroepsgroep zal zichzelf een duidelijker afgebakende bijdrage aan en positie maatschappelijke ontwikkelingen moeten verschaffen, wil zij herkend worden tussen alle overige aanbieders van kennis. In de economie wordt onderscheid gemaakt tussen Schumpeterian rents en Ricardian or scarcity rents. Op dit moment is de strategie van de meeste bureaus gericht op Schumpeterian rents, in de vorm van innovatie, nieuwe adviesproducten, boeken e.d. De reden is dat door het overaanbod van adviseurs er de perceptie bestaat dat er geen Ricardian rents zijn te realiseren. Maar Schumpeterian rents zijn altijd van korte duur, omdat innovaties gekopieerd worden, los nog van het feit dat in het advieswerk innovaties vaak geen echte innovaties zijn. Het advieswerk lijkt eenvoudig kopieerbaar, met een lage toetredingsdrempel. Fundamenteel inzicht, het vermogen een complexe organisatie te ontwerpen en uit te werken, het kunnen vertalen van fundamenele veranderingen in de economie in strategie en organisatie, blijken in de praktijk schaars en moeilijk te kopiëren. Maar in weerwil van de toename van benodigde nieuw ontworpen organisaties zit hierin niet een groot volume van uren, zodat maar weinig adviesbureaus in dit traject voldoende investeren. Toch ligt juist in deze activiteit de meest uitdagende kern en waarde van de organisatie -adviseur. Immers een goed ontwerp van de organisatie, vooral ook in zijn argumentatie naar betrokkenen, is een immense versneller van implementatieprocessen en is het belangrijkste instrument om betrokkenen te helpen met veranderingen om te gaan. Zoals gezegd, een antwoord op de vraag naar de waarde van de organisatie -adviseur zoek ik in eerste aanleg niet op het niveau van individuele opdrachten en adviseurs, maar op maatschappelijk niveau. Die waarde kan slechts daarin liggen wanneer de adviseur, sneller en beter dan de cliënt dat zelfstandig zou kunnen, de op dit moment zich voordoende fundamentele ontwikkelingen in de economie weet te vertalen in organisatie vormen, zowel in de zin van externe- als interne organisaties. Organisaties ook in zin van nieuwe vormen van de instituties van de markteconomie. Dat kan niet worden gerealiseerd met enkel een marketing benadering van product innovatie, adverteren en klantgerichtheid. Daarvoor is nodig fundamentele kennis en een goed begrip van wat er zich in de economie afspeelt en een diepgaand inzicht in sociaal-culturele ontwikkelingen, de menselijke kant van het verhaal. Nu we ons opnieuw in een periode van fundamentele transformatie van onze economie bevinden is er opnieuw de moge-

17 17 lijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij. Zoals een organisatie alleen veranderd kan worden wanneer gezien wordt dat de assumpties waarop ze gebaseerd is niet meer valide zijn, zo kan beroepsgroep van organisatie-adviseurs alleen dan haar bijdrage leveren aan de realisatie van nieuwe instituties wanneer ze zich bewust is van haar grondslagen en haar maatschappelijke positie en die waar nodig herdefinieert. De waarde van de organisatie-adviseur is meer dan het zijn van een spiegel, ramenwasser, hofnar, entertainer of bevruchtende vlinder tussen ondernemingen. De organisatie-adviseur heeft waarde wanneer hij ondernemers en werknemers assisteert, naar proces en expertise, op een fundamentele manier nieuwe, werkende organisatievormen te ontwerpen, in een context van een veranderende samenleving, zodanig dat betrokkenen zelf weer verder kunnen. J. Strikwerda

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 ESSAYPRIJS 2014 essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ESSAYPRIJS 2014 ESSAYS NAAR AANLEIDING VAN DE MASTERSCRIPTIE

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Empowerment: hoe professionele

Empowerment: hoe professionele IN CONTROL ZIJN Hans Strikwerda Empowerment: hoe professionele ruimte te combineren met in control zijn Prof. dr. J. Strikwerda CMC is executive management consultant en partner bij Nolan, Norton & Co.,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf Panta Rhei is een uitgave van de ST-GROEP Mei 2001 jaargang 11 nummer 1 ISSN 1568-9344 Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van onze Panta Rhei van jaargang 11. Deze Panta Rhei staat bol van informatie

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie