!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!"

Transcriptie

1 katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : e- mail : internet : KvK- nr : Postadres : Jan van Renessestraat 7 Postcode : 4472 BK Plaats : 's- Heer Hendrikskinderen nfnty Contactpersoon : Leon Bij de Vaate Mobiel : e- mail : internet : KvK- nr : Postadres : Edisonweg 41a13 Postcode : 4382 NV Plaats : Vlissinge 1

2 Inhoud 1. Oorsprong 3 2. Ontwikkelingen (1) 4 3. Ontwikkelingen (2) 5 4. Ontwikkelingen (3) 6 5. Kansen voor de community 7 6. Missie/Visie WoonLinked 8 7. Uitgangspunten 9 8. Functionaliteiten Tot slot 11 2

3 1. Oorsprong Ronald Luiten en Nico de Vos zijn oud-collega s en hebben beiden in verschillende management-en adviesfuncties gewerkt bij een grote woningcorporatie in Rotterdam. In de loop van 2012 wordt het steeds duidelijker dat - op het gebied van het samen wonen en samen leven - er een hoop verandert. De corporatie is echter verwikkeld in een reorganisatie en met name intern gericht bezig. De tendens in het bedrijf is terug naar de kerntaken. Ronald en Nico vinden elkaar steeds meer; hun visie is dat het anders kan en anders moet. Ronald is inmiddels bezig met zijn eigen bedrijf communitymakelaar en binnen de eigen woonplaats actief in de dorpsraad. Ook daar wordt het steeds duidelijker dat de maatschappelijke veranderingen leiden tot een verandering van vraag en aanbod, maar ze vereisen ook dat zaken anders worden georganiseerd. Het concept WoonLinked krijgt geleidelijk vorm en wordt samen met Nico verder uitgewerkt; we hebben beiden een sociale inslag met een passie voor wonen: WoonLinked is ons gedachtegoed, WoonLinked is onze Woondroom. Virtuele ondersteuning (via internet, websites, social media, software, apps) is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken en kan enorme voordelen bieden als ondersteunend platform voor de community. NFNTY is een bedrijf van jonge ondernemers die net afgestudeerd zijn en die out of the box durven te denken en te opereren. Ze willen de markt bedienen met een frisse blik op de huidige ontwikkelingen op softwaregebied. De gebouwde apps zijn geen eindresultaat, maar onderdelen van een grotere visie. Apps moeten een duidelijk doel hebben en daarom ontwikkelen zij hun applicaties altijd vanuit een mobiele strategie. Wat is een community? Letterlijk vertaald: samenleving, gemeenschap. Wij verstaan eronder: lokale of virtuele samenwerking waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en/of groepen burgers werken samen aan de ontwikkeling van zorg, veiligheid, onderwijs en/of milieu in de eigen leef- en werkomgeving (http://www.ketensnetwerken.nl/begrippen). WoonLinked is een samenwerkingsverband tussen communitymakelaar (fysieke community) en nfnty (virtuele community) met als doel om (groepen) bewoners, organisaties en bedrijven te verbinden en binden. WoonLinked hanteert als principe dat vooral bestaande producten, diensten en platforms in de community gebruikt worden en met elkaar worden verbonden. Daarbij is het sleutelwoord cocreatie: een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. WoonLinked wil zowel fysiek als virtueel ondersteunend zijn aan (groepen) bewoners en verbinden binnen het gebied. De lokale situatie en gemeenschap zijn daarbij het uitgangspunt, met aandacht voor de mensen en hun talenten. De lokale (fysieke) samenwerking moet geïnventariseerd, ondersteund en doorontwikkeld worden. WoonLinked kan door het inzetten van de communitymakelaar helpen bij de start met een uitvoeringsprogramma en tijdelijke ondersteuning. Voorwaarde voor blijvend succes is dat dit van de community is en blijft. 3

4 2. Ontwikkelingen (1) Bezuinigingen (gemeente, maatschappelijke organisaties) Woningcorporaties (terugtrekkende beweging op leefbaarheid) Bezuinigingen De noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. De regering zet niet alleen in op toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen, maar ook op solidariteit tussen generaties en evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen. De onderlinge betrokkenheid is in Nederland van oudsher sterk. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, moeten publieke regelingen en voorzieningen worden aangepast. Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om: zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen; hulp bieden bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken); uitvoering geven aan de jeugdzorg. Dit vraagt om een heroriëntatie en herschikking van de bestaande onderlinge verhoudingen tussen bewoners en andere betrokken partijen in dorpen, wijken en buurten. Woningcorporaties Woningcorporaties moeten zich weer gaan richten op het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Corporaties zullen geen commerciële projecten mogen doen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Corporaties moeten commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen scheiden van hun kerntaak, waarvoor ze staatssteun krijgen. Woningcorporaties hebben jarenlang geïnvesteerd in de zorg en leefbaarheid van buurten en wijken, maar de vraag is wat woningcorporaties nog mogen en kunnen doen. Mogen in verband met komende wetgeving en kunnen in verband met de beschikbare financiële middelen die door de opgelegde verhuurdersheffing beperkt zijn. 4

5 3. Ontwikkelingen (2) Participatiesamenleving Doe-democratie Deeleconomie Participatiesamenleving De term participatiesamenleving wordt volop gebruikt, maar dit gaat echt niet vanzelf. Gemeenschappen, communities, zullen daarin ondersteund en begeleid moeten worden tot zij over voldoende zelfregelend vermogen beschikken. Om dit te realiseren zijn tijd, aandacht en geduld nodig. Bovendien zal: De community zelf steeds centraal moeten staan, dat maakt de community sterker en waardevoller. Aangesloten moeten worden bij de mogelijkheden en capaciteiten van de bestaande fysieke community. Het geheel organisch moeten groeien: fysiek én virtueel naar elkaar toegroeien om zo nog sterker verbonden te raken. Dit vraagt om een faciliterende opstelling van gemeenten, organisaties en instellingen, die aansluit bij het zelfregelend vermogen van de community. Flexibiliteit en lef zijn nodig om maatwerk op lokaal niveau (gebiedsinteger) te kunnen en durven leveren. Doe-democratie "Doe-democratie" betekent dat burgers zelf maatschappelijke opgaven realiseren door eigen tijd, energie en eventueel financiële middelen te mobiliseren en in te zetten, vaak op terreinen waar de overheid voorheen verantwoordelijk was. Burgers zijn eigenaar van de maatschappelijke opgaven. Er kan ook sprake zijn van de overdracht van politieke zeggenschap aan burgers: zij mogen bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen, belangenafwegingen maken en knopen doorhakken, of beschikken over financiële middelen. Partijen binnen de community opereren individueel én collectief als: 1. opdrachtgever en opdrachtnemer, 2. gebruikers en leveranciers van diensten m.b.t. de woning en woonomgeving, 3. mede-producent van het wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de creatie van de eigen woon- en leefomgeving en het beheer van de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt. 5

6 4. Ontwikkelingen (3) Deeleconomie Deeleconomie In de nieuwe economie staan delen, duurzaamheid, samenwerking en slim consumeren centraal. Deze nieuwe economie wordt vaak de deeleconomie genoemd. Coöperaties Voor spullen, diensten, mobiliteit, voedsel, zorg, tuin, vaardigheden en nog veel meer kan je in snel toenemende mate in je buurt terecht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders graag deelt. Dit gebeurt het meest en bij voorkeur binnen de eigen gemeenschap, maar ook steeds meer via slimme websites. De deeleconomie bestaat niet alleen uit delen, er wordt ook verhuurd, verkocht, geruild, gegeven en geleend. Dankzij het internet ontstaan er steeds meer websites en slimme programma s voor op je computer, tablet of telefoon, die delen simpelweg makkelijker maken. De veelheid maakt het echter ook onoverzichtelijk en er lijkt behoefte aan een veel meer lokale toepassing waarmee men zich kan identificeren en die vertrouwd aanvoelt. Coöperaties Bewoners zullen meer op zichzelf en hun omgeving aangewezen zijn en zullen aanhaken bij bestaande (denk aan Dorpsraden/ huurdersverenigingen), of zich verenigen in nieuwe collectieve verbanden of coöperaties. Het inventarisatieonderzoek in 2014 van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met de Universiteit Utrecht bevestigt deze trend. Het aantal zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonenzorg-welzijn is ten opzichte van 2013 significant toegenomen. In 2014 zijn 101 initiatieven in wonen-zorg-welzijn gevonden, die allemaal het doel hebben om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In 2013 waren dat er ongeveer 30. 6

7 5. Kansen voor de community Centrale overheid, gemeenten en corporaties veroorzaken druk door zich terug te trekken, maar zijn daardoor ook eerder bereid om de community te ondersteunen om zaken zelf te regelen De werkloosheid loopt nog altijd op, maar daardoor zijn er wel meer gratis talenten beschikbaar voor de community Inkomens onder druk zorgen voor minder bestedingsruimte, maar vergroten de bereidheid tot delen en ruilen Terugtrekkende partijen Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat buurtbewoners meer en meer op elkaar aangewezen zijn. Zij beschikken echter niet over de benodigde middelen om gezamenlijk zaken te organiseren of om op een eenvoudige wijze vragen aan elkaar te kunnen stellen. Gemeenten zullen meer gaan faciliteren aan communities om gezamenlijk zaken te organiseren, dus minder "zorgen voor", maar meer "zorgen dat. Werkloosheid Het is uitermate van belang om de inzet van niet-werkenden te verbinden met de community. Dit versterkt de sociale samenhang en de lokale economie. Niet-werkenden met een bijstandsuitkering, die verplicht zijn om te werken, kunnen dit doen in en voor hun eigen community. Ook bij de aanbesteding van collectieve opdrachten (tuinonderhoud, woningonderhoud) zou het realiseren van werkervaringsplaatsen voor niet-werkenden een aanvullende Inkomens onder druk voorwaarde voor gunning kunnen zijn. Lenen en delen besparen geld. Inkomens staan onder druk, er is minder te besteden, dus worden producten vaker gedeeld; er hoeven minder nieuwe producten te worden geproduceerd. Dat scheelt grondstoffen en is bovendien goed voor het milieu, omdat er minder getransporteerd hoeft te worden. Daarnaast kan het leuke contacten opleveren met mensen in je buurt, die je anders misschien nooit had ontmoet. Delen is vermenigvuldigen 7

8 6. Missie & Visie WoonLinked Missie Katalysator voor duurzaam samen wonen. WoonLinked hanteert als uitgangspunt: de fysieke community is de basis, die kan - afhankelijk van de behoefte - worden ondersteund met virtuele hulpmiddelen, zodat er ook een virtuele community ontstaat. Je kunt niet iets ondersteunen dat er (nog) niet is. Bij de start zal er veel energie gestoken moeten worden in het ondersteunen en ontwikkelen van de bestaande fysieke community. Door dit vanaf het begin in combinatie te doen met het ontwikkelen van de virtuele community zullen de twee processen elkaar versterken. Fysiek Visie WoonLinked faciliteert en ondersteunt de vormgeving van de participatiesamenleving in de community, zowel fysiek als virtueel. Lokaal bestaan er vaak al veel verbanden waarbinnen mensen elkaar tegenkomen of ontmoeten. Een wezenlijk verschil; er zijn veel buurten waar mensen elkaar wel zien, maar nooit ontmoeten. Door te ontmoeten, leer je elkaar beter kennen en dat vormt de basis voor een participatiesamenleving. Door communitycoaching kun je dit verder ondersteunen en versterken. Daarnaast wordt nadrukkelijk samenwerking en de mogelijkheid tot cocreatie gezocht met andere lokale partijen zoals woningcorporaties, aannemers, bedrijven, zorg- en welzijnspartijen, energieleveranciers, internetaanbieders, scholen, banken, etc. Virtueel Sociale platformen als Facebook bieden onvoldoende mogelijkheden voor lokale invulling. Een Facebook profiel is immers bedoeld voor vrienden en niet voor de hele buurt. Het aanmaken van een gebruikersgroep geeft ook weinig voldoening, omdat mensen hier voor uitgenodigd moeten worden door bestaande leden. Daarnaast bieden Facebook of andere platforms niet de ruimte aan derden om hun dienstverlening aan de gebruikersgroep aan te bieden. Om ervoor te zorgen dat bewoners krijgen waar zij behoefte aan hebben, wordt samen met de bewoners een app ontwikkeld, die inzicht en overzicht biedt in alle mogelijkheden. 8

9 7. Uitgangspunten WoonLinked WoonLinked is voor en door bewoners; je begint met aansluiten op de cultuur van het gebied (gebiedsinteger) en gaat dan samen met bewoners organisch (stap voor stap) doorontwikkelen Bij WoonLinked staat de community centraal, dus de functionaliteiten zijn alleen beschikbaar voor bewoners en partijen in een bepaald gebied WoonLinked is geen dure organisatie, maar een faciliterend samenwerkingsverband dat werkt als een netwerkorganisatie WoonLinked is een full service concept (ondersteunen bij Kwartiermaken, Implementeren, Faciliteren) WoonLinked is een verbindend en bindend concept, dat in alle onderdelen herkenbaar moet zijn met een uniforme opzet WoonLinked is ondersteunend aan een Communitycoach of een andere functionaris in het gebied De WoonLinked -app of website is modulair opgebouwd ( bouwsteentjes ) en kan door de bewoners zelf als een menukaart worden samengesteld WoonLinked is interessant voor o.a. bewonerscollectieven (dorpsraden, huurdersverenigingen, etc.), gemeenten, organisaties en instellingen WoonLinked is een integraal programma dat de fysieke community doorontwikkelt en de fysieke en virtuele community met elkaar verbindt. De inhoud van het programma en de benodigde ondersteuning is afhankelijk van de lokale situatie. WoonLinked maakt in eerste instantie gebruik van de talenten in de bestaande community. Dat betreft zowel werkenden als niet-werkenden. Niet-werkenden zullen, afhankelijk van hun talenten, en in overleg met de gemeente, zoveel mogelijk ingeschakeld worden bij de uitvoering. Een inventarisatie van deze talenten is bij de start noodzakelijk. Bij de uitvoering zal worden gekeken hoe niet-werkenden wellicht bijgeschoold kunnen worden om hun kansen op de arbeidsmarkt verder te vergroten. WoonLinked maakt gebruik van bestaande netwerken en heeft daarnaast als achtervang een groep professionals die zich verenigd hebben in WoonGEN: een woongenootschap waarvan de leden wonen in hun genen hebben. Hun kennis is beschikbaar en zal worden vastgelegd in een kennisbank. 9

10 8. Functionaliteiten Ontmoeting Uitwisseling Delen Functionaliteiten Er zal een integraal programma worden ontwikkeld, gericht op, en een invulling van de genoemde functionaliteiten op zowel fysiek als virtueel gebied. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van, of aangesloten worden op zaken die er al zijn en/of activiteiten die al worden uitgevoerd. Ook de mogelijk verschillende locaties zullen hierbij worden benut. Fysiek Er zal een informatiepunt in het gebied worden ingericht als ondersteuning van het programma. Dit kan een Woonloket zijn, of een Woonlokaal en/of Informatiehoek, geïntegreerd in een gebouw dat nu als centraal ontmoetingspunt wordt gezien. Denk hierbij ook aan thema-avonden, workshops, digitale cafés, etc., verder te ontwikkelen samen met bewoners, om invulling te geven aan de lokale behoefte. Virtueel De gezamenlijk te ontwikkelen app/website moet ondersteunend zijn aan de functionaliteiten en versterkend zijn aan het fysieke programma. Denk daarbij aan onderdelen als: nieuws, vraag en aanbod, activiteiten, etc. 10

11 9. Tot slot WoonLinked wil geen standaardorganisatie zijn, maar een netwerkorganisatie die openstaat voor samenwerken met alle partijen in een bepaald gebied. Om dat te bereiken hanteren we een aantal waarden die zowel voor onszelf als voor onze samenwerkingspartners gelden: ondersteunend aan, en versterkend van het zelfregelend vermogen van bewoners gebiedsinteger werken open houding bereidheid om te delen faciliterend zoveel mogelijk lean en mean toegankelijk simpel en gebruikersgericht betrouwbaar en integer transparant empathisch Bij de start van de samenwerking zullen wij deze waarden gezamenlijk doornemen en nader toelichten. 11

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4 Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici Overdracht dorpsportaal Open in verbinding september 2013 Versie V4 Auteur(s): Guido van Alphen (TriVici), Martijn Ledegang (Provincie Fryslân),

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie