Het inkomen van een land berekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het inkomen van een land berekenen"

Transcriptie

1 Het inkomen van een land berekenen Luc Hens 17 februari 2015 Waar vind je het bbp van België? De Nationale Bank van België publiceert vier maal per jaar het Statistisch Tijdschrift, dat de macro-economische kerncijfers voor België bevat. Je kan het Statistisch Tijdschrift afhalen als een pdf-bestand: ga naar de webstek van de Nationale Bank van België (www.nbb.be) en volg de koppeling Statistieken en vervolgens Publicaties. Het nominale bruto binnenlands product en zijn besteding staat in tabel ( tegen lopende prijzen betekent: nominaal), het reële bruto binnenlands product in tabel ( in volume betekent: reëel). De particuliere consumptie (C) is de som van Consumptieve bestedingen van huishoudens (nationaal) en Consumptieve bestedingen van IZW s (instellingen zonder winstoogmerk). De investeringen (I) zijn de som van Investeringen in vaste activa (bruto) en Veranderingen in voorraden. Overheidsaankopen van goederen en diensten (G) is Consumptieve bestedingen van de overheid. Je vindt dezelfde cijfers ook terug in tabel 2.1 van Instituut voor de Nationale Rekeningen, Nationale rekeningen: Kwartaalrekeningen, Brussel: Nationale Bank van België (ook beschikbaar op Tabel 1 toont het Belgische bruto binnenlands product (bbp) opgesplitst in de componenten van de bestedingen. Het bruto-binnenlands product vanuit de inkomensoptiek staat in tabel In België maakte in 2013 de beloning van werknemers en de sociale premies ten laste van de werkgevers ongeveer 51% uit van het bbp (ga na!). De rest bestaat uit winsten, landrentes, en de vergoedingen die zelfstandigen aan zichzelf uitkeren (die ook voor een deel een vergoeding zijn voor de productefactor arbeid). Het bruto-binnenlands product berekend aan de hand van de toegevoegde waarde staat in tabellen (nominaal) en (reëel). Deze tabellen maken het mogelijk om het economische belang van een sector te berekenen. Zo zorgde in 2013 het onderwijs voor een goede 6% van het bbp (ga na!). Opdracht 1a. Zoek op de webstek van de Nationale Bank van België (www.nbb.be) het Statistisch Tijdschrift van 2014, 4de kwartaal. Localizeer tabel (besteding van het nationaal product, lopende prijzen). Ga na of je in tabel de gegevens kan terugvinden die de kolom Totaal van tabel 1 vormen. Met het bevolkingscijfer voor midden-2013 ( ) kan je het bbp per persoon (kolom 2) berekenen. Met kolom 1 of 2 kan je ook makkelijk C,I,G, Handreiking bij hoofdstuk 20 in Mankiw and Taylor (2014). Bijgewerkt op 17 februari 1

2 Tabel 1: De besteding van het Belgische bbp (2013, tegen lopende prijzen) Totaal Per persoon Procent van (in miljarden euro) (in euro) het totaal Consumptie, C Investeringen, I Overheidsaankopen, G Uitvoer, EX Invoer, IM ( ) ( )322 ( ) ( )81 bbp, Y = C + I + G + NX Noot. De cijfers voor het totale bbp en zijn bestedingscomponenten komen uit: Nationale Bank van België (2014), Statistisch Tijdschrift, nr. 2014/IV, tabel p. 22. De percentages en de cijfers per hoofd zijn eigen berekeningen. Om de cijfers per hoofd te berekenen gebruikte ik de geraamde bevolking voor midden-2013 ( ) berekend als het gemiddelde van de geraamde bevolking op 1 januari 2013 en op 1 januari De bevolkingscijfers komen uit: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (2014), Loop van de Bevolking van België , geraadpleegd op 6 februari 2015 op cijfers/bevolking/vooruitzichten/ EX, en IM als procent van het totaal (kolom 3) berekenen. Verifieer dat Y = C + I + G + EX IM Opdracht 1b. Wat was het economisch belang (uitgedrukt als een percentage van het bbp) van de sector vervaardiging van chemische producten in het bbp van België in 2013? Waar vind je het bruto binnenlands product van andere landen? Enkele veelgebruikte internationale bronnen voor gegevens over het bruto binnenlands product zijn: de Penn World Table 7.1 (Heston et al. (2012): gegevens voor 189 landen, , beschikbaar op pwt.econ.upenn.edu), en de Penn World Table 8.0 (Feenstra et al. (2013): gegevens voor 167 landen, , beschikbaar op International Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook. Beschikbaar in druk in de universiteitsbiblioteek. Je vind het bruto binnenlands product en zijn componenten in de Country Tables onder het land in kwestie, afdeling National Accounts. Als er geen basisjaar vermeld is, gaat het om nominale bedragen. Het reële bbp (in prijzen van 2010) is GDP Volume 2010 Prices. Wees voorzichtig als je het bbp per hoofd tussen landen wil vergelijken. Prijsverschillen tussen landen kunnen vergelijking bemoeilijken: met een maandelijks inkomen van 2000 euro kan je doorgaans meer kopen in Griekenland dan in 2

3 Finland. Cijfers uitgedrukt in koopkrachtpariteit houden rekening met zulke internationale prijsverschillen (koopkrachtpariteit is Purchasing Power Parity (PPP) in het Engels.) Om het bbp per hoofd te vergelijken tussen landen met een verschillende munt moeten de bedragen bovendien omgezet worden naar een gemeenschappelijke munt. Maar de wisselkoers kan erg schommelen van jaar tot jaar, wat de cijfers van het bbp per hoofd kan vertekenen. De gegevens van de Penn World Table zijn internationaal vergelijkbaar. Ook op de webstek van de Wereldbank (www.worldbank.org) kan je gegevens vinden die internationaal vergelijkbaar zijn. Opdracht 2. Ga naar de webstek van de Penn World Table 7.1: pwt.econ.upenn.edu. Zoek in de Penn World Table 7.1 het het bbp per hoofd van België en van een armer land uit Afrika, Azië, of Zuid-Amerika voor een recent jaar. Neem reeks cgdp: PPP Converted GDP Per Capita, G-K method, at current prices (in I$) ; dit is het nominale bbp per hoofd in koopkrachtpariteit, uitgedrukt in internationaal vergelijkbare dollars. Hoeveel maal was het bbp per hoofd in België hoger dan in het arme land? Opdracht 3. Zoek in de gevensbank van de universiteitsbibliotheek (www. vub.ac.be), doorklikken naar Bibliotheek ) het plaatsnummer van International Financial Statistics Yearbook (de institutionele auteur is: International Monetary Fund). Noteer het plaatsnummer. Ga naar de bibliotheek en localiseer de meest recente editie (2014) van International Financial Statistics Yearbook in de rekken. Als je de editie voor 2014 van International Financial Statistics Yearbook niet kan vinden, zoek dan de maandelijkse editie van International Financial Statistics voor januari 2015 (omdat dat een lopende jaargang is van een tijdschrift, staat het in een andere afdeling van de bibliotheek; vraag de bibliothecaris om hulp als je niet weet waar de lopende jaargangen van tijdschriften staan). Zoek onder Country Tables de tabel voor België. Zoek in de tabel de afdeling National Accounts. Localiseer de gegevens voor het nominale bruto binnenlands product en zijn componenten. Consumptie is Household Consumption Expenditures, incl. NPISHs [Non Profit Institutions Serving Households]. Investeringen zijn de som van Gross Fixed Capital Formation en Changes in Inventories. Overheidsaankopen van goederen en diensten zijn Government Consumption Expenditures. Creëer een tabel zoals tabel1 (enkel kolom 1). Voor 2013 zouden de cijfers in beide tabellen ongeveer hetzelfde moeten zijn. 3

4 Tabel 2: Het bbp, levensverwachting en scholing Land Inkomen per persoon Levensver- Gem. aantal (in US$) wachting (jaar) jaren scholing Verenigde Staten Duitsland Nederland België Japan Rusland Turkije Brazilië China Marokko India Pakistan Bangladesh Congo (Dem. Rep.) Noot. Data uit United Nations Development Programme, Human Development Report 2014, Statistical Annex: tabel 1 ( Human development index and its components ). Het inkomen per persoon heeft betrekking op 2013 en is uitgedrukt in koopkrachtpariteit en in prijzen van De levensverwachting heeft betrekking op De scholing heeft betrekking op Het bbp en de economische welvaart Het United Nations Development Programme publiceert elk jaar het Human Development Report, dat bestaat uit een aantal artikelen over aspecten van de economische ontwikkeling en een statistische annex met tabellen. Tabel 2 werkt tabel 20.2 in Mankiw and Taylor (2014, p. 451) bij aan de hand van gegevens uit het Human Development Report Ze toon het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking en twee maatstaven van de levenskwaliteit van 14 landen. Opdracht 4. Ga naar de webstek van United Nations Development Programme (www.undp.org). Volg de koppeling Publications. Haal het Human Development Report 2014 (beschikbaar als pdf-document) af. Raadpleeg Statistical Annex tabel 1 ( Human development index and its components ). Vul tabel 2 aan waar de... staan. Lees ook: Joseph Stiglitz, Towards a better measure of well-being, Financial Times, 13 September 2009 (je hebt toegang tot de Financial Times via de webstek van de VUB-bibliotheek. Volg de koppeling Gegevensbanken ). Het reële bbp op de lange termijn en de korte termijn Figuur 1 vult afbeelding 30.1 in Mankiw and Taylor (2014, p. 639) aan. Op 60 jaar tijd is het reële bbp per hoofd in België gestegen met een factor 5: van zowat 4

5 $ in 1950 tot bijna $ in 2011 (prijzen van 2005) (data berekend aan de hand van de Penn World Table 8.0 (Feenstra et al., 2013) bbp/hoofd (US dollar, prijzen van 2005) Figuur 1: Het reële bbp per hoofd van de bevolking van België sinds Noot. Recessies perioden waarin het reële bbp daalde zijn aangegeven met verticale balken. Het reële bbp per hoofd is berekend als de verhouding tussen de variabelen rgdpe en pop uit de Penn World Table 8.0. De formule voor de bbp-deflator Mankiw and Taylor (2014, pp ) geven de formule voor de bbp-deflator (een index van het prijzenpeil van de geproduceerde goederen en diensten) als bbp-deflator = nominale bbp reële bbp 100 Je bekomt deze formule als volgt. Het nominale bbp meet de marktwaarde van alle eindgoederen en diensten die in een land geproduceerd zijn gedurende een 5

6 bepaalde periode (een kwartaal of een jaar). Als een economie n eindgoederen en diensten produceert, dan is nominale bbp = P 1 Q 1 + P 2 Q P n Q n (zie Mankiw and Taylor (2014, tabel 20.1 p. 446); in het voorbeeld is n = 2). Deze uitdrukking impliceert dat dat het niveau van het nominale bbp ten opzichte van het basisjaar opgesplitst kan worden in twee factoren: nominale bbp = reële bbp prijzenpeil wat je (bijvoorbeeld voor het lopende jaar 2014) kan schrijven als: nominale bbp van 2014 reële bbp van 2014 = nominale bbp v/h basisjaar reële bbp v/h basisjaar prijzenpeil Voor het basisjaar is het reële bbp gelijk aan het nominale bbp, en dus: nominale bbp van 2014 nominale bbp v/h basisjaar = reële bbp van 2014 nominale bbp v/h basisjaar prijzenpeil Vermenigvuldig beide leden met het nominale bbp van het basisjaar, en je krijgt: nominale bbp van 2014 = reële bbp van 2014 prijzenpeil Zonder de factor met het prijzenpeil af in het linkerlid: prijzenpeil nominale bbp van 2014 = reële bbp van 2014 Als we deze uitdrukking voor het prijzenpeil nu uitdrukken als een index die in het basisjaar de waarde 100 aanneemt, krijgen we bovenstaande formule: bbp-deflator = nominale bbp reële bbp 100 In het numerieke voorbeeld van Mankiw and Taylor (2014, tabel 20.1 p. 446) geeft dat: bbp-deflator voor 2014 = De waarde 171 voor de bbp-deflator betekent dus dat in 2014 het prijzenpeil van de geproduceerde goederen en diensten een factor 1,71 hoger was dan in het basisjaar

7 Opdracht 5. Zoek in de meest recente editie (2014) van International Financial Statistics Yearbook onder Country Tables de tabel voor België. Zoek in de tabel de afdeling National Accounts. Localiseer de gegevens voor de bbp-deflator. Wat is het basisjaar? Wat is de waarde van de bbp-deflator in 2012? Leg in verstaanbare taal uit wat deze waarde betekent. Noteer de gegevens en resultaten van opdrachten 1 t.e.m. 5 op een afzonderlijk blad (zet je naam bovenaan) en breng het blad mee naar de volgende sessie van de werkcolleges, practica en oefeningen. Referenties Feenstra, R. C., Inklaar, R., and Timmer, M. P. (2013). The Next Generation of the Penn World Table. Available for download at Heston, A., Summers, R., and Aten, B. (2012). Penn World Table Version 7.1. Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, Philadelphia. Mankiw, N. G. and Taylor, M. P. (2014). Economics. Cengage Learning, Andover, 3 rd edition. 7

Algemene Economie II: Definities van kernbegrippen

Algemene Economie II: Definities van kernbegrippen Algemene Economie II: Definities van kernbegrippen Van de kernbegrippen met een sterretje (*) moet je de definities studeren voor vraag 1 van het schriftelijke examen. Je vindt de verklarende woordenlijst

Nadere informatie

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 COLOFON Het economische gewicht

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening Hoe de Nederlandse burgers en bedrijven ernstig benadeeld zijn én nog steeds worden, als gevolg van de in 1998 door de Europese Unie (EU) onjuist vastgestelde

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007 Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht September 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Toezicht in Nederland... 3 3. Onderzoek... 4 4. Kanttekeningen... 5 5. Resultaten... 6 6. Samenvatting

Nadere informatie

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007 Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht September 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Toezicht in Nederland... 3 3. Onderzoek... 4 4. Kanttekeningen... 5 5. Resultaten... 6 6. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Handels- en investeringsoverzicht Kazachstan- Nederland

Handels- en investeringsoverzicht Kazachstan- Nederland Handels- en investeringsoverzicht Kazachstan- Nederland 1. Samenvatting en conclusies Kazachstan is vooralsnog geen heel belangrijke handelspartner van Nederland. De bilaterale goederenhandel bedroeg in

Nadere informatie

AANDEEL GRONDSTOFKOSTEN IN DE TOTALE PRODUCTIEKOSTEN VAN BEDRIJVEN

AANDEEL GRONDSTOFKOSTEN IN DE TOTALE PRODUCTIEKOSTEN VAN BEDRIJVEN AANDEEL GRONDSTOFKOSTEN IN DE TOTALE PRODUCTIEKOSTEN VAN BEDRIJVEN PBL-Notitie Harry Wilting en Aldert Hanemaaijer 19 maart 2014 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Aandeel grondstofkosten

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

verslag CRB 2013-0907

verslag CRB 2013-0907 verslag CRB 213-97 De economische ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie - Lente 213 CRB 213-97 SR/NB Bijzondere raadgevende commissie voor Textiel en Kleding Verslag over de economische ontwikkeling

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten

Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten HOFMAN Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten Nederland staat bekend als handelsland én als zeevarende natie. Deze combinatie heeft ons in het verleden bepaald geen windeieren gelegd, maar

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 woensdag 22 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 woensdag 22 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 woensdag 22 mei 9.00-10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie