Het juiste ERP pakket in de Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het juiste ERP pakket in de Bouw"

Transcriptie

1 ADVISORY Het juiste ERP pakket in de Bouw Een marktverkenning van ERP pakketten en hun fit met actuele ontwikkelingen in de bouw kpmg.nl

2 2 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 Projectmanagementpakketten Waarom een marktverkenning? Pakketselectie Leeswijzer Inleiding ERP pakketten Wat is een projectmanagementc.q. ERP-systeem? Voor- en nadelen van een standaardpakket e systemen Soorten projectmanagement pakketten ERP selectie en ondersteuning bij implementatie 10 Over KPMG 12 Bijlage I Gemiddelde score per functionaliteit 13 Bijlage II Resultaten per systeem 18 Contactinformatie 34

3 3 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 01 Voorwoord Sinds eind jaren negentig verricht KPMG periodiek een IT pakketselectiestudie voor de bouw. Voor u liggen de resultaten van alweer onze vijfde studie. De vele reacties op onze publicatie uit 2011 hebben ons aangemoedigd twee jaar later opnieuw deze inventarisatie te maken. We hebben gemerkt dat de resultaten van deze publicatie voor veel ingenieurs, installateurs en aannemers van grote waarde zijn geweest bij de oriëntatie op een eventuele pakketwijziging en op het formuleren van eisen daarbij. Ook voor de huidige versie geldt dat deze niet kan worden gebruikt om een pakketselectiekeuze volledig op te baseren. De gepresenteerde overzichten en vergelijkingen kunnen echter wel helpen bij een oriëntatie op wat er te koop is en wat in redelijkheid van IT-pakketten in deze tijd mag worden verwacht. Ten opzichte van 2011 verkeert de sector nog altijd in bijzonder zwaar weer. Waar in 2011 nog in enige mate kon worden vertrouwd op stimuleringsmaatregelen van de overheid en orderportefeuilles die nog voor de crisis waren gevuld, is dit nu niet meer het geval. In 2012 zijn per maand ruim 100 ondernemingen in de sector failliet gegaan. Dit trof veelal de kleinere en middelgrote bedrijven in de sector. Het besef is doorgedrongen dat er geen sprake is van een tijdelijke crisis maar een fundamentele herschikking van de markt. Vraag en aanbod zijn blijvend gewijzigd naar aard en omvang. Oude volumes en aanbod- en ontwikkelingsgedreven bouw komen niet meer terug. Het rendement van de grotere bouwondernemingen zakte tot onder de 1%. Tegen deze zeer lage rendementen worden door de sector nog altijd enorme risico s aanvaard. Dit maakt adequaat risicomanagement en projectbeheer cruciaal. Een optimaal functionerend en passend IT systeem is hierbij van groot belang. Daarnaast zien wij het besef toenemen dat binnen de middelgrote en grotere ondernemingen nog veel interne synergie tussen bedrijfsonderdelen is te realiseren. Zowel in het primaire proces alsook in alle ondersteunende functies. Met behoud van decentrale vrijheden en lokaal ondernemerschap kunnen ondersteunende functies prima worden geharmoniseerd. Hierdoor kan dit lokale ondernemerschap aan de basis, en dicht bij de klant, juist worden ontzorgd. IT speelt ook hierin een cruciale rol. Sinds onze voorgaande pakketselectiepublicatie is er veel veranderd in de sector. Niet alleen zijn de IT-systemen verder doorontwikkeld, ook zijn er nieuwe spelers op de markt verschenen, en zijn spelers overgenomen of verdwenen. In onze vorige publicatie werd al melding gemaakt van de opkomende Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS) en Building Information Modeling (BIM). Deze ontwikkelingen hebben zich de afgelopen twee jaar doorgezet. In onze vragenlijst aan leveranciers hebben wij hier dan ook extra aandacht aan besteed. Dit jaar zijn de thema s duurzaamheid en geïntegreerde contracten toegevoegd aan onze studie. Daarnaast is een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige publicatie dat wij ons nu alleen hebben gericht op ERP systemen in de Bouw, waardoor specifieke niche spelers, ondanks hun belangrijke rol in het bouwsegment, niet meer in de publicatie worden vermeld. Tevens is de vragenlijst die wij hebben gebruikt verdiept en verbreed om een nog beter beeld te krijgen omtrent de functionaliteit van de diverse systemen. Naast de algemene vragen over achtergrond van de leveranciers en het systeem, zijn ongeveer 200 vragen omtrent functionaliteit opgenomen. Uiteraard had deze studie niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van de leveranciers. Vijftien leveranciers van IT-pakketten voor de Bouw hebben zich bereid getoond mee te werken aan onze studie. Wij danken deze leveranciers voor hun openheid en bijdrage aan deze studie. We hopen dat deze vernieuwde versie van onze reguliere pakketselectiestudie behulpzaam is bij uw oriëntatie, selectie- en implementatieproces van een voor u passend en adequaat IT pakket. Pieter van der Zwet, Segmentleider Building & Construction Ó terug naar inhoudsopgave

4 84 Het juiste ERP pakket in de Bouw bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 02 Samenvatting De volgende projectmanagementpakketten c.q. leveranciers hebben deelgenomen aan de inventarisatie: ERP-pakket Leverancier ERP-pakket Leverancier 4PS Construct 4PS B.V. Infor LN, Infor EAM, Infor ION Infor ActoProject / ActoService / Prognotice Acto Informatisering Isah & Isah Beton Komexo B.V. Alert Centric KRAAN Kraan Bouwcomputing B.V. BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwInfosys B.V. Metacom & Ticon VanMeijel Automatisering BouwVision Herke ICT Group Prefab-SAP Dimensys BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) BouwInfosys B.V. UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. CS Construction Solutions 2013 Centric Vakware Admicom Exact AEC Exact Software Nederland B.V.

5 5 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Figuur 1: Overzicht van functionaliteit van de pakketten De marktverkenning heeft onder meer de volgende zaken aan het licht gebracht: diverse partijen in de keten (toeleveranciers, financiers, klanten, overheden). 4PS Construct Prefab-Sap Hoewel onderscheid kan worden gemaakt tussen bouwspecifieke branche-oplossingen en algemene (ERP-)oplossingen, is dit geen indicator voor de scores die de oplossing krijgt. De spreiding van bouwspecifiekversus algemene oplossing is nagenoeg gelijk. Hierbij moet kenbaar worden gemaakt dat algemene leveranciers hun toepassing vaak bouwspecifiek hebben gemaakt door de toepassing van add-on s. Gemiddeld genomen scoren de totaaloplossingen minder goed op, geïntegreerde contracten () en op Duurzaamheid. CO 2 registraties (Carbon en Water Footprint) worden zeldzaam ondersteund. Systemen die hiervoor wel een functionaliteit bieden maken het eenvoudiger mogelijk om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Ten opzichte van de vorige publicatie bieden steeds meer leveranciers mobiele toepassingen en internet portals voor Op BIM scoren de pakketten redelijk uiteenlopend. Het ene pakket heeft de digitale ondersteuning van het primaire ontwerp- en constructieproces al redelijk ver geïntegreerd, en het andere nog nauwelijks. De verstrekte informatie over de kosten van de betrokken pakketten laat zich lastig vergelijken. Wel is te constateren dat onderhoudskosten gemiddeld circa 20% vormen van de licentiekosten. De genoemde pakketten zijn met elkaar vergeleken op basis van de functionaliteit die zij voor de diverse bedrijfsprocessen als ontwerpen, begroten, offreren, werk voorbereiden, inkopen, bouwen, et cetera bieden. In de onderstaande grafiek (figuur 1) wordt per pakket de totaalscore getoond. Deze score is opgebouwd uit een optelling van de scores per functionaliteit. Uiteraard is een hogere score niet altijd beter. Dit is afhankelijk van de functionaliteit die u zoekt. Metacom & Ticon BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) Infor LN, Infor EAM, Infor ION CS Construction Solution 2013 Isah & Isah Beton Vakware Actoproject / ActoService / Prognotice BouwVision UNIT4 Multivers Installatie Exact AEC KRAAN Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ó terug naar inhoudsopgave

6 6 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 03 Inleiding 3.1 Waarom een marktverkenning? Deze publicatie is de weerslag van onze studie naar de belangrijkste kenmerken van de voor de bouwsector beschikbare ERP-systemen. De publicatie geeft u inzicht in de wijze waarop en mate waarin deze pakketten van elkaar verschillen en kan voor u als leidraad dienen in een pakketselectietraject. Bij het aanschaffen van een ERP systeem spelen vele factoren een rol. Ten eerste de vraag welke leveranciers in aanmerking komen voor een mogelijke implementatie, de gewenste functionaliteiten en de verschillende projectmethodieken. Naast andere factoren als beschikbaar budget, gebruikersgemak en technologie, is met name van belang wat een organisatie op het gebied van projectmanagement wil bereiken. Wat zijn de lange en korte termijndoelen van de organisatie betreffende projectmanagement, hoe is dit vertaald in een project(management)- procesinrichting en welke informatie maakt deze processen inzichtelijk en bestuurbaar? Een informatiesysteem moet worden gekozen op basis van deze en andere factoren. Om u te ondersteunen bij deze afwegingen heeft KPMG IT Advisory een marktverkenning uitgevoerd. In deze verkenning is een groot aantal projectmanagementpakketten onder de loep genomen, teneinde u snel en duidelijk overzicht te geven van de belangrijkste eigenschappen van elk systeem. Dit kan een bijdrage leveren aan het opstellen van een longlist van geschikte pakketten tijdens een vervangingstraject van uw primaire systeem. KPMG is een onafhankelijke partij, dus niet gelieerd aan één van de onderzochte pakketten of leveranciers. Hierdoor kan een onafhankelijk beeld worden geschapen van de marktsituatie. De gegevens van de pakketten zijn aangeleverd door, en afgestemd met, de leveranciers. 3.2 Pakketselectie Uit de marktverkenning blijkt dat er voldoende pakketten op de markt zijn, waardoor de kans groot is dat er één is die past bij uw organisatie. Zoals eerder vermeld zijn er ook enkele leveranciers die te kennen hebben gegeven niet mee te kunnen of willen doen aan deze selectie. Het is niet per definitie zo dat bekendere pakketten in de markt ook de beste oplossing voor uw organisatie betekenen. Een gedegen pakketselectietraject is dan ook zeer aan te raden om op gestructureerde wijze te komen tot de keuze voor een pakket dat voor uw onderneming optimaal is. De selectie van een pakket vereist een projectmatige aanpak met voldoende sturing. Uiteraard is daarnaast de implementatie van het systeem een project dat de nodige voorbereiding vergt. Een ERP implementatie is dan ook niet de aanschaf van een softwarepakket, maar een project om de organisatie procesmatig te kunnen aansturen. Software is hier ondersteunend aan en raakt vanwege het procesmatige karakter alle onderdelen van de organisatie. Onze ervaring is dat 80% van de totale projecttijd in analyse en blueprinting dient te worden gestoken, waardoor de feitelijke implementatietijd en implementatieknelpunten tot een minimum kunnen worden beperkt. 3.3 Leeswijzer In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de specifieke eigenschappen van projectmanagementpakketten. Vervolgens worden de stappen voor het implementeren van een IT pakket besproken in hoofdstuk 5. De detailinformatie per pakket wordt in bijlage I weergegeven. Op basis van onderscheidende kenmerken is het mogelijk een globaal overzicht van de functionaliteit en toepasbaarheid van de pakketten te krijgen. Deze publicatie is een nuttige informatiebron bij het selecteren van een informatiesysteem op dit gebied. Voor de daadwerkelijke selectie van een projectmanagementpakket is naast de informatie over de specifieke kenmerken en wensen van uw organisatie, meer detailinformatie van de verschillende pakketten benodigd. Na een oriëntatie is de volgende stap het verzamelen van de actuele detailinformatie die aansluit op uw situatie. Deze detailinformatie is niet in dit rapport opgenomen. KPMG kan ondersteuning bieden bij het vergaren van de benodigde detailinformatie. N.B. Deze publicatie pretendeert geen volledig beeld te geven van de pakketten die in de markt te koop zijn en van de functionaliteit die de pakketten bezitten. Getracht is een globaal overzicht te geven op basis waarvan een indicatie te maken is welke pakketten wel en welke juist niet bij een bepaalde organisatie passen. Het kan zijn dat u project-managementpakketten in deze publicatie niet zult terugvinden. Een beperkt aantal leveranciers heeft besloten om af te zien van deelname aan deze publicatie. Ó terug naar inhoudsopgave

7 7 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 04 Projectmanagementpakketten 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat projectmanagement- c.q. ERP-pakketten voor organisaties kunnen betekenen. Tevens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van standaardpakketten. Eerder is al aangegeven dat niet elk projectmanagement pakket hetzelfde is. Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk zal worden beschreven welke soorten pakketten er zijn en wat de eigenschappen van die pakketten zijn. 4.2 ERP pakketten Wat is een projectmanagementc.q. ERP-systeem? Projectgestuurde organisaties kunnen het proces van projectmanagement ondersteunen met een informatiesysteem, van initiatie tot beëindiging/afronding van de opdracht. IT-systemen dienen bedrijfsprocessen te ondersteunen. Dit in kan eerste instantie door informatie centraal en éénmalig vast te leggen. Hiermee wordt al een flinke efficiency-slag gemaakt als de organisatie momenteel diverse losse systemen heeft waarbij gegevens handmatig worden overgezet, of per afdeling worden bijgehouden. Het ERP-systeem kan de gegevens van diverse bedrijfsonderdelen geïntegreerd vastleggen. Het belangrijkste voordeel is echter dat het ERP-systeem de organisatie tijdrovende activiteiten uit handen kan nemen. Een voorbeeld hiervan is het inkopen van onderdelen bij engineer-to-order organisaties: een eindprodukt kan tienduizenden losse onderdelen bevatten. Zodra de stukslijst in het ERP-systeem is ingelezen kan natuurlijk met de hand worden uitgezocht welke onderdelen op voorraad zijn en welke moeten worden besteld, maar deze activiteit kan ook door het ERP-systeem worden uitgevoerd. Doordat alle gegevens centraal vastliggen is rapportage een stuk eenvoudiger in vergelijking met een situatie waarbij de organisatie over diverse deelsystemen beschikt. Dit vergt uiteraard een goede analyse van de vraag waar men de organisatie op wil sturen. Het antwoord op deze vraag geeft namelijk aan welke gegevens ook feitelijk moeten worden vastgelegd. Dit lijkt een open deur, maar het geeft aan dat men bij het inrichten van een ERP-systeem niet alleen op functionaliteit moet letten, maar ook op de sturingsparameters. Dit laatste aspect wordt vaak vergeten Voor- en nadelen van een standaardpakket Om te komen tot een projectmanagementsysteem kunnen twee wegen worden bewandeld, te weten zelf ontwikkelen of het selecteren van een standaardpakket. Tot zo n 15 à 20 jaar geleden werd vrijwel alleen gebruik gemaakt van software die op

8 8 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. betekent in de regel lagere gebruiksvriendelijkheid, of er moet veel werk worden gestoken in het verminderen van complexiteit van schermen om het voor de gebruiker enigszins werkbaar te maken. 3. Verminderde flexibiliteit; voor foutcorrectie en nieuwe functionaliteit is de gebruiker afhankelijk van de leverancier. De leverancier is degene die over de aanpassingen beslist en deze afweegt tegen het eigen commercieel belang en wat andere klanten wensen. maat voor een organisatie was ontwikkeld. Op dit moment zijn het de standaardpakketten die meer en meer de automatisering hebben overgenomen. Het gebruik van standaardpakketten biedt zowel voor- als nadelen: De belangrijkste voordelen van een standaardpakket zijn: 1. Snelle beschikbaarheid; Het pakket is reeds ontwikkeld en hoeft slechts op de organisatie te worden afgestemd. 2. Meegeleverde kennis. Standaardpakketten worden reeds jarenlang aan vele bedrijven in de bouwbranche geleverd en aangepast, als bouwonderneming koop je met de software ook nieuwe ideeën en veranderingen in werkwijze. 3. Lagere kosten en verregaande functionaliteit; softwareleveranciers kunnen door dekking van de ontwikkelkosten uit meerdere opdrachten een kenniscentrum in stand houden en vergaande functionaliteit realiseren. Indien het releasebeleid wordt gevolgd heeft men altijd state-of-the-art software. 4. Minder risico; omdat het pakket reeds bestaat en zich heeft bewezen in de markt (aannemende dat het systeem bij enkele andere partijen reeds is geïmplementeerd). 5. Onderhoud en de ondersteuning van het pakket vallen onder de taakverantwoordelijkheid van de leverancier. Bij maatwerk zijn updates van pakketten vaak kostbaar of niet mogelijk. De belangrijkste nadelen van standaardpakketten zijn: 1. Een standaardpakket is vaak niet perfect passend. Bij een standaardpakket zit een stuk standaard procesgang ingebakken terwijl dit bij maatwerk op de specifieke organisatie wordt toegesneden. Middels de configureerbaarheid (het instellen van parameters) wordt getracht de aansluiting met de bedrijfsprocessen van de individuele organisatie zo hoog mogelijk te laten zijn. Ook kan er functionaliteit ontbreken, waardoor er alsnog delen maatwerk nodig kunnen zijn. 2. Meegeleverde, maar niet gebruikte functionaliteit; meer functionaliteit is niet altijd beter. Een overschot aan functionaliteit 4. Geen strategisch concurrentievoordeel; pakketten zijn ontworpen voor toepassing bij meerdere organisaties. Dit niet uniek zijn van een projectmanagementpakket betekent echter niet dat toepassing hiervan geen essentiële bijdrage levert aan de efficiency van de bedrijfsvoering. De voor- en nadelen van een pakketaanschaf moeten tegen elkaar worden afgezet. Beslissers in een organisatie kijken vaak eerst of er een pakket beschikbaar is voor hun informatiebehoefte. Zo stelt men vaak dat een pakket aan 75% tot 80% van de informatiebehoeften moet voldoen. komt aan de orde indien er geen geschikt pakket beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer aan het pakket teveel aanpassingen noodzakelijk zijn of omdat de aangeboden pakketten te duur, complex of star zijn.

9 9 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V e systemen Indien gekozen wordt voor een standaardoplossing, kan gekozen worden uit een aantal losstaande systemen, of een geïntegreerd systeem met één onderliggende database. De voorkeur gaat hierbij uit naar dat laatste. Dit werkt over het algemeen efficiënter en effectiever. Doordat gegevens bijvoorbeeld behorend bij het inkoopproces (bestelling, goederenontvangst, factuurontvangst) direct in de centrale database worden opgeslagen (de verschillende partijen: uitvoering, projectleiding, inkoop en administratie, worden op één lijn gebracht) kan enerzijds de bouwsnelheid toenemen en kunnen anderzijds afwijkingen direct worden geconstateerd en gecorrigeerd. Snel reageren op problemen voorkomt op voorhand kostbare herstelacties. Een geïntegreerd pakket faciliteert de moderne procesgerichte bouwonderneming Soorten projectmanagement pakketten Wanneer wordt gekozen voor het aanschaffen van een projectmanagement pakket, dan wacht voor een bouwonderneming een grote hoeveelheid van aangeboden softwarepakketten met vele kenmerken en invalshoeken. Dit leidt in de praktijk tot ondoorzichtigheid bij bouworganisaties die een selectietraject uitvoeren. Er zijn namelijk vele soorten software die zich als projectmanagement pakket profileren. Grofweg kan de softwaremarkt voor projectgestuurde organisaties in de bouw worden ingedeeld in de volgende typen: 1. De totaaloplossingen; deze hebben tot doel bedrijfsprocessen binnen een onderneming te integreren evenals bijbehorende informatiestromen en dienen vanuit hun opzet in feite alle gebieden af te dekken. Eén van de belangrijkste voordelen van dit soort systemen is dat alle relevante gegevens in principe maar één keer worden vastgelegd in een database. Deze database verzamelt informatie van en voedt informatie in modulaire applicaties die alle bedrijfsactiviteiten ondersteunen. De totaaloplossingen zijn onder te verdelen in twee typen: de algemene ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning) en de branche-specifieke oplossingen. 1.1 Algemene ERP-pakketten; leveranciers van ERP-pakketten volgen een aanpak waarbij voor een groot aantal functies standaardmodules zijn ontwikkeld. Doordat deze heel breed zijn en veel functionaliteit kennen, passen zij in principe bij een fors aantal branches. Deze brede functionaliteit wordt voor een bepaalde branche ingeperkt door middel van een selectie van standaardmodules. Grote ERP-leveranciers erkennen dat hun algemene oplossing, gericht op de grootste gemene deler van functionaliteit dwars door alle industriesectoren, niet de volledige range van toepassingen voor een specifieke onderneming in een bepaalde branche kan ondersteunen. De ERP-leveranciers lossen dit op door het selecteren van de best-of-breed -oplossingen die beschikbaar zijn voor de specifieke eisen (zie punt 2) en integreren deze in hun respectievelijke ERP-backbone. In sommige gevallen worden zelf branche-specifieke toevoegingen ontwikkeld. 1.2 Branchespecifieke oplossingen; dit zijn de traditionele branche-oplossingen. Het grote verschil met de algemene ERP-systemen is dat een branchespecifiek pakket in essentie een oplossing biedt die nauwkeurig aansluit bij de manier van werken en de gewoontes van één sector. Een leverancier van een branchespecifieke oplossing is in het verleden met veelal één enkele applicatie begonnen, bijvoorbeeld een calculatiepakket, en heeft daar in de loop der jaren talloze nieuwe systemen en modules aan toegevoegd. Deze applicaties worden steeds vaker in geïntegreerde vorm aangeboden. 2. Midrange pakketten; dit zijn oplossingen die het overgrote deel van de processen binnen de branche afdekken, maar met een beperkte diepgang. Deze pakketten zijn geschikt voor bedrijven die een breed scala aan processen uitvoeren en deze slechts tot op zekere hoogte geautomatiseerd willen administreren. 3. Niche pakketten; dit zijn oplossingen die diepgaande functionaliteit bieden voor één of een beperkt aantal van de processen binnen de branche. Deze pakketten richten zich op het optimaal bedienen van bedrijven met een focus op bepaalde processen. De pakketten zijn vaak sterk op één of enkele specifieke onderdelen, zoals tijdsplanning, calculatie of tijdschrijven. 4. Low-end toepassingen; dit zijn pakketten die een aantal van de processen binnen de branche afdekken met een beperkte diepgang. Deze pakketten zijn over het algemeen beter geschikt voor toepassing bij minder grote bedrijven. In veel gevallen zal een bedrijf meerdere low-end toepassingen bezitten om alle processen geautomatiseerd te kunnen ondersteunen. Ó terug naar inhoudsopgave

10 10 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 05 ERP selectie en ondersteuning bij implementatie Door de inzet van professionals die de bouwprocessen kennen, en tevens een ruime ervaring hebben op het terrein van ERP selecties en ondersteuning bij implementaties, kan KPMG adviseren bij de vernieuwing van uw ICT-landschap. KPMG staat voor een gedegen aanpak rondom de eerste strategische oriëntatie tot en met de go-live van uw nieuwe ERPsysteem. Hierbij kan KPMG ook ondersteunen in de vorm van een Walk Along, waarbij wij expliciet aandacht besteden aan risico s die een succesvol project kunnen bedreigen. Enkele recente voorbeelden rondom ICT-projecten betreffen budgetoverschrijdingen van tientallen procenten dan wel langdurig uitstel van de opleverdatum als gevolg van zaken die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als de organisaties bijtijds op de risico s waren gewezen. In de initiatiefase dient aandacht te worden besteed aan de business case, hetgeen de noodzaak duidelijk maakt voor de selectie van een nieuw systeem. De juiste motivatie is van groot belang voor het slagen van de implementatie! Er zal moeten worden nagedacht over de opzet van het project, welke stappen moeten we nemen en hoe organiseren en beheersen we het project ( Governance ). gemakkelijker deze zal verlopen. Op het juiste moment dienen de gebruikers te worden getraind, er dient aandacht te worden besteed aan het inrichten van bevoegdheden en interne controle, de conversiestrategie dient te worden overdacht et cetera. Testwerkzaamheden dienen door de juiste personen te worden uitgevoerd en (niet te vergeten) worden vastgelegd. Initiatiefase Blueprintfase Bouwfase 4 Going-live fase 5 Postimplementatiefase Er zijn verschillende fasen in het selectieen implementatieproces te onderscheiden. Door voldoende tijd te besteden aan de voorkant van het proces is de kans op falen kleiner en kunnen de latere stappen sneller worden doorlopen. De blueprintfase maakt duidelijk hoe de bedrijfsprocessen momenteel en in de toekomst moeten gaan functioneren. Hierdoor worden de eisen en wensen duidelijk die aan potentiële leveranciers moeten worden voorgelegd. Op basis van deze eisen en wensen kan van long-list naar short list worden gewerkt, om uiteindelijk op basis van casuïstiek de definitieve keuze te kunnen maken. Zodra de definitieve leverancier is gekozen, worden samen met de leverancier detailbeschrijvingen van de relevante bedrijfsprocessen opgesteld en worden technische en functionele ontwerpen vastgelegd. In de bouwfase dienen leverancier en afnemer samen aan de slag te gaan om het systeem te implementeren op basis van de eerder in kaart gebrachte procesgang, eisen en wensen. Des te beter deze fase is voorbereid, des te De going-live fase is het moment waar alle gebruikers te maken krijgen met het nieuwe systeem. Van belang is om de definitieve beslissing voor een go-live te nemen op basis van vastgestelde criteria. Indien alle partijen het eens zijn dan kan de go-live doorgang vinden. Belangrijk onderdeel is de conversie van gegevens. Alhoewel het testen van het conversieproces al in de bouwfase heeft plaatsgevonden moet nu worden vastgesteld dat de conversie juist en volledig is verlopen. De postimplementatiefase is gericht op een tijdelijke verhoogde dijkbewaking en het evalueren van baten en doelen. Het project dient een decharge te krijgen van de stuurgroep op basis van de afgesproken deliverables. De selectie van een IT-pakket is voor de meeste bouwondernemingen geen alledaags project.

11 11 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. KPMG IT Advisory kan u begeleiden bij deze selectie. De ervaring die wij hebben opgedaan met selectietrajecten, staat borg voor een gedegen en weloverwogen keuze. Dit kan onder andere bestaan uit ondersteuning bij: Het projectmanagement; Begeleiding en advies bij de selectie-procedure; Walk Along om projectrisico s tijdig te signaleren; Pre- en post-implementatiescans; Uit reacties van leveranciers blijkt dat bijvoorbeeld een Quality Assurance rol op een selectie- of implementatietraject over het algemeen zeer wordt gewaardeerd. Niet alleen kan KPMG de kwaliteit van het proces en de deliverables borgen, tevens kan ook de klant van de leverancier een spiegel worden voorgehouden als blijkt dat de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie onvoldoende aanwezig zijn. Inzet van KPMG als onafhankelijke en onpartijdige derde bij deze selectie-, implementatie en audittrajecten heeft als voordeel: Inhoudelijke beoordeling van deliverables; Het maken van proces blueprints; Het opzetten van bevoegdheden en beveiliging; Het controleren van de conversie; Het begeleiden van de veranderprocessen in uw organisatie. Kritische blik op het selectieproces: is aan alles gedacht en worden keuzes gemaakt op basis van rationele gronden? Kritische blik op kwaliteit van de diverse stappen en deliverables; Objectieve waarborging van randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie (zowel aan leveranciers- als klantzijde); Aandacht voor aspecten die (uit ervaring) onderbelicht blijven, waaronder betrouwbaarheid van gegevensverwerking, interne controle, inrichting van een passende bevoegdhedenstructuur, effectieve en efficiënte controle op conversies et cetera; Procesoptimalisatie als gevolg van nieuwe mogelijkheden; Effectief Master Data Management; Onafhankelijke toetsing op effectieve implementatie, werking en validiteit van het Performance Management Systeem. Ó terug naar inhoudsopgave

12 12 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 06 Over KPMG KPMG IT Advisory KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. Informatiesystemen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De afgelopen jaren hebben organisaties hun bedrijfsvoering en (financiële) informatievoorziening sterk verbeterd. De voordelen: standaardisatie van processen, betere managementinformatie en reductie van beheerkosten. Hoewel technologie grote mogelijkheden biedt om efficiencyvoordelen te behalen en wereldwijde aanwezigheid te versterken, gaat dit gepaard met belangrijke risico s. KPMG bundelt zijn kennis van IT system en de bouwbranche door te werken met gespecialiseerde adviseurs. Adviseurs die vanuit hun expertise systeemselecties in de bouw bezien vanuit meerdere invalshoeken, variërend van de techniek tot en met de wens van de gebruiker. Ó terug naar inhoudsopgave

13 13 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 07 Bijlage I Gemiddelde score per Functionaliteit Nevenstaande figuur geeft de gemiddelde score aan per functionaliteit over alle totaaloplossingen heen. Zoals blijkt uit de grafiek scoren de systemen gemiddeld genomen het minst op Duurzaamheid, en. Offreren Nazorg / onderhoud Begroten Bouwen Werkvoorbereiding / planning Relatiebeheer Inkoop Financieel Kopersadministratie Materieelbeheer Duurzaamheid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 14 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. RELATIEBEHEER 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware KOPERSADMINISTRATIE 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% VASTGOEDONTWIKKELING 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware CALCULATIE 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 15 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. BEGROTEN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware INKOOP 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice} BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OFFREREN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware WERKVOORBEREIDING / PLANNING 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 16 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. BOUWEN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware FINANCIEEL 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NAZORG / ONDERHOUD 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware MATERIEELBEHEER 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 17 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. DBFMO-FUNCTIONALITEITEN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware DUURZAAMHEID 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ó terug naar inhoudsopgave

18 18 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 08 Bijlage II Resultaten per systeem In deze bijlage worden detailgegevens per pakket in alfabetische volgorde gepresenteerd. Per pakket is een aantal algemene gegevens weergegeven. Een spinnenwebfiguur geeft een overzicht van de functionaliteitsdekking van ieder pakket. De functionaliteitsdekking is uitgesplitst naar de verschillende processen van het bedrijfsproces, en wordt weergegeven in een percentage van de maximale functionaliteitscore. Daarnaast is de gemiddelde score over alle systemen weergegeven. Dit was in de vorige publicatie niet mogelijk omdat destijds ook niche pakketten waren meegenomen. De gehanteerde vragenlijst is per definitie niet compleet. Een aantal pakketten beschikt over additionele functionaliteit die (vanwege de scope) niet in het onderzoek zijn meegenomen. Om de positie van alle pakketten zuiver te laten zijn, is geen rekening gehouden met eventuele additionele functionaliteit. De gegevens die per leverancier zijn opgenomen zijn over het algemeen zelfverklarend. Een aantal zaken willen wij desalniettemin toelichten: Percentage consultants met handson ervaring in de bouw: dit betreft het aantal consultants dat praktische ervaring in de bouwsector heeft. Hoe hoger dit percentage, hoe meer kennis aanwezig zou moeten zijn inzake bouwspecifieke issues in processen; Implementatiemedewerkers betrokken bij het sales-traject: indien de medewerkers van de leverancier die later ook worden betrokken bij de implementatie, betrokken zijn bij het Sales-traject, onstaan betere waarborgen dat tijdens het Sales-traject realistische en haalbare oplossingen worden bedacht. Kiezen tussen twee elementen: wij hebben de leveranciers gevraagd om voor een aantal elementen aan te geven welke keuze het beste op hun pakket van toepassing is. Het is echter kiezen tussen twee uitersten, die beiden slecht noch goed zijn. Het is dus in feite een zeer lastige keuze en geeft geen goed of fout aan. Gevraagd is om op een schaal te kiezen tussen: - versus standaard; - Brede versus diepgaande functionaliteit; - Cutting edge versus bewezen techniek. Concurrent users: geeft aan hoeveel gebruikers gelijktijdig van het systeem gebruik kunnen maken (grote aantallen geven niet per se aan dat het systeem geschikt is voor organisaties van deze omvang. Alhoewel uitzonderingen mogelijk zijn, kan aan de hand van het aantal implementaties in Nederland worden afgeleid in welke mate een pakket geschikt is voor grote of kleine organisaties); Web-interface (intern): geeft aan of de gebruikersinterface uit een web-interface kan bestaan; Web-interface (extern): geeft aan of het systeem van buitenaf kan worden benaderd via een web-interface; Open database: geeft aan of de database toegankelijk is voor beheerders, bijvoorbeeld voor het incidenteel onder water corrigeren van data of het uitvoeren van bijzondere analyses. Client bij gebruiker nodig?: geeft aan of de PC een client nodig heeft om het systeem te kunnen laten functioneren op de desbetreffende PC. De kosteninschatting is uiteraard niet het belangrijkste kenmerk om een selectie op te baseren. De opgegeven bedragen en percentages kunnen uiteraard worden beïnvloed door klantspecifieke situaties. Desalniettemin geven de antwoorden een globaal beeld. Daar waar u met een leverancier verdere stappen gaat zetten, kunt u vragen naar de Total Cost of Ownership (TCO) voor de eerste 5 jaar. Door dit voor meerdere leveranciers te vragen kunt u qua kosten een goede vergelijking maken.

19 38 19 Het juiste ERP pakket in de bouw Bouw Het juiste ERP 2013 pakket KPMG in de Advisory Bouw N.V. 39 Relatiebeheer Duurzaamheid 100% 4PS B.V. Softwarepakket Versie 2013 Soort pakket Leverancier Overige informatie leverancier Pakket op de markt sinds 2000 Implementaties in NL 400 Werknemers in NL Werknemers buitenland Bouwsector via partners Utiliteit / Woningbouw 3 GWW 3 Installatie 3 Anders, nl. Vastgoedonderhoud, Service & Onderhoud, Gevelbouw, Dakdekkers, Afbouw Modules Relatiebeheer 3 3 Kopersadministratie 3 3 Begroten 3 Offreren 3 Inkoop 3 Werkvoorbereiding/planning 3 Bouwen 3 Nazorg/onderhoud 3 Financieel 3 Materieelbeheer 3 3 Duurzaamheid 3 Overige modules Human Resource (HR) Salaris Document Management Datawarehouse CO 2 -administratie Risicomanagement Financiële consolidatie 4PS Construct Totaaloplossing 4PS B.V. Ede, Nederland T: PS B.V. Materiaalbeheer Financieel Nazorg/onderhoud Gemiddeld alle systemen Building Information Modeling (BIM) Pakket kan uitvoeringsmodel sturen door middel van BIM Interface met 2D/3D CAD systemen voor inlezen objecten Verwerkbare BIM-uitwisselingsformaten IFC,RVT Koppeling voortgangsgegevens BIM met pakket Prijsstelling Prijsstructuur Gemiddelde eenmalige licentiekosten per gebruiker Gemiddelde implementatiekosten Bouwen arlijkse onderhoudskosten Onderscheid tussen heavy en light users 80% 60% 40% 20% 0% Werkvoorbereiding/planning Inkoop Ontsluiting Portal voor kopers Portal voor leveranciers Portal voor onderaannemers Portal voor: Opdrachtgevers Apps voor tablets / smartphones Gebruiker kan zelf rapportages definiëren Pakket biedt grafische dashboards t.b.v. management Systeem biedt mogelijkheden voor aangepaste GUI s: PC s, laptops Tablets Smartphones Eenmalig licentiebedrag arlijkse onderhoudskosten als percentage van de licentieprijs Of maandbedrag per named gebruiker bij hosted oplossing 2.501, ,- Dit is sterk afhankelijk van de functionaliteit, scope van de implementatie, fasering, inzet van de klant, taakverdeling, motivatie etc. 19% van licentieprijs 4PS kan diverse scenario s aanbieden bijvoorbeeld voor mobiele gebruikers, CRM Portaal gebruikers en zware kantoorgebruikers. Kopersadministratie Offreren Begroten Implementatie Percentage consultants met handson ervaring in de bouw Verkopers werken (deels) op provisiebasis Implementatie medewerkers betrokken bij sales-traject Kosten implementatieproject op basis van: Gemiddelde implementatieduur Vaste methodiek Levert maatwerk bij vraag naar extra functionaliteit Fit-gap analyse tegen vergoeding Brede functionaliteit Cutting Edge Techniek Systeemvereisten Server OS Windows Server 2003 SP2 of hoger - Windows Server 2003 R2 SP2 of hoger - Windows Server Windows Server 2008 R2 - Windows Server Windows XP Professional SP3 of hoger - Windows Vista (Business, Enterprise, or Ultimate) SP1 of hoger - Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate - Windows 8 Professional, Enterprise Client OS Windows XP Professional SP3 of hoger - Windows Vista (Business, Enterprise, or Ultimate) SP1 of hoger - Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate - Windows 8 Professional, Enterprise Database SQL Server 2005 SP4, 2008 R2, % - 100% Programmeertaal/ontwikkelomgeving software C++,.NET (Visual Studio) Standaard koppelingen IBIS Trad - IBIS Calc - Duncan - KPD - AutoCad - StabiCad - MS Project - MS Office - MS SharePoint - ASTA Powerproject en E-Plan. Daarnaast zijn er salariskoppelingen en documentscanning. Diversen Tevens als cloudoplossing mogelijk? Taalmogelijkheden Web-interface (intern) Web-interface (extern) Open database Client bij gebruiker nodig? Eenmalige vastlegging door geïntegreerd systeem Veelal taakstellende begroting Onder condities fixed price 4-9 maanden Standaardoplossing Diepe functionaliteit Bewezen techniek Multitalig, waaronder Nederlands >750, maar kan wel Aanvullende informatie 4PS Construct / Microsoft Dynamics NAV 2013 heeft een drietal clients: RTC (Role Tailored Client), web client en SharePoint client. De applicatie is 3-tier. De mobiele applicaties, portalen en ERP van 4PS zijn volledig geïntegreerd door middel van webservices. Toekomstige ontwikkelingen Vanuit onze marktvisie, strategie en onze klanten hebben we de innovatieagenda voor de komende tijd bepaald. We hebben de hoofdthema s over ons huidige productaanbod heen gelegd en bepaald waar we onze capaciteit in willen gaan zetten. De investeringen die we in productontwikkeling doen dienen in meer of mindere mate een bijdrage te leveren aan de invulling van deze hoofdthema s. Op verzoek is de innovatie-agenda verkrijgbaar bij 4PS. Onderscheidende factoren Met behulp van onze producten en diensten realiseren wij prestatieverbeteringen en procesoptimalisaties bij onze klanten. Specifieker gezegd: wij ontwikkelen, implementeren en innoveren ICT-oplossingen voor projectmatig werkende en service verlenende bedrijven binnen de bouwnijverheid. Wij staan voor eenvoud, integratie, innovatie en gebruikersvriendelijkheid. Samen met onze technologiepartner Microsoft weten wij dit te bewerkstelligen. Microsoft de technologie, wij de functionaliteit. Dat is 4PS - dat zijn wij. Onze missie is: Toegevoegde waarde leveren aan onze klanten in de bouwnijverheid met moderne ICT-oplossingen, gericht op prestatieverbetering en het optimaliseren en integreren van bedrijfsprocessen. Gelet op de karakteristiek van de bouwnijverheid én de snelheid waarmee de technologische veranderingen plaatsvinden, is de invulling van deze missie uitdagend. Daar houden wij van. Ook dat is 4PS! De missie is onze drijfveer en deze bepaalt ons bij de volgende strategische punten: Inkopen van Technologie. Onze software is gebaseerd op de bewezen technologie van het Microsoft Dynamics NAVplatform. Microsoft loopt voorop aangaande de nieuwste technologische ontwikkelingen. Onze klanten profiteren hiervan. Verouderde technologie en de daarbij behorende investeringen zijn voor hen verleden tijd! Focus op één niche. Onze focus is gericht op één niche: de bouwnijverheid. We spreken de taal van deze branche en kunnen al onze expertise richten op het vertalen van ICT-vraagstukken naar innovatieve functionaliteit. Samen met klanten ontwikkelen we ons product. De klant vertelt wat hij wenst, 4PS vertaalt dit naar innovatieve functionaliteit. Standaard product. software lijkt mooi, maar vroeg of laat krijgt men te maken met migratieperikelen en additionele investeringen om extra functionaliteit beschikbaar te krijgen, dan wel te migreren naar het laatste Dynamicsplatform. Er wordt geen maatwerk ontwikkeld voor individuele klanten. Wat 4PS ontwikkelt, komt ten goede aan de standaard. Al onze klanten werken met dezelfde versie van de software. Het voordeel voor de klant is dat wij eenvoudig kunnen migreren naar nieuwe versies. Naast verouderde technologie, behoort ook verouderde functionaliteit tot de verleden tijd.

20 40 20 Het juiste ERP pakket in de Bouw bouw Het juiste ERP 2013 pakket KPMG in de Advisory Bouw N.V. 41 Relatiebeheer Acto Informatisering Softwarepakket ActoProject / ActoService / Prognotice Versie Soort pakket Leverancier Overige informatie leverancier Pakket op de markt sinds 2005 Implementaties in NL 70 Werknemers in NL 100 Werknemers buitenland 0 Bouwsector Utiliteit / Woningbouw 3 GWW 3 Installatie 3 Anders, nl. Modules Relatiebeheer 3 Kopersadministratie 3 3 Begroten 3 Offreren 3 Inkoop 3 Werkvoorbereiding/planning 3 Bouwen 3 Nazorg/onderhoud 3 Financieel 3 Materieelbeheer 3 3 Duurzaamheid Overige modules Human Resource (HR) Salaris Document Management Datawarehouse CO 2 -administratie Risicomanagement Financiële consolidatie Totaaloplossing Acto Informatisering Amersfoort, Nederland T: Materiaalbeheer Financieel Nazorg/onderhoud Acto Informatisering Gemiddeld alle systemen Building Information Modeling (BIM) Pakket kan uitvoeringsmodel sturen door middel van BIM Interface met 2D/3D CAD systemen voor inlezen objecten Verwerkbare BIM-uitwisselingsformaten Revit; Koppeling voortgangsgegevens BIM met pakket Prijsstelling Prijsstructuur Gemiddelde eenmalige licentiekosten per gebruiker Gemiddelde implementatiekosten Duurzaamheid Bouwen Ontsluiting Portal voor kopers Portal voor leveranciers Portal voor onderaannemers Portal voor: arlijkse onderhoudskosten Onderscheid tussen heavy en light users 100% 80% 60% 40% 20% 0% Werkvoorbereiding/planning Eenmalig licentiebedrag per gebruiker arlijkse onderhoudskosten als percentage van de licentieprijs Huren van licentie Kosten op basis van werkelijk gebruik (bijv. tijd) 2.501, ,- Inkoop Gebruiker kan zelf rapportages definiëren Pakket biedt grafische dashboards t.b.v. management Systeem biedt mogelijkheden voor aangepaste GUI s: PC s, laptops Tablets Smartphones Afhankelijk van configuratie, organisatorische keuzes van de organisatie ligt dit op de 50% tot 300% van de licentie % van licentieprijs Kopersadministratie Offreren Begroten Servicemanager Projectleider Implementatie Percentage consultants met handson ervaring in de bouw Verkopers werken (deels) op provisiebasis Implementatie medewerkers betrokken bij sales-traject Kosten implementatieproject op basis van: Gemiddelde implementatieduur Vaste methodiek Levert maatwerk bij vraag naar extra functionaliteit Fit-gap analyse tegen vergoeding Brede functionaliteit Cutting Edge Techniek Systeemvereisten Server OS Windows Server 2003/ AIX Client OS Windows 7 - Windows XP - Windows Vista - Mobiel ios - Android Database MS-SQL, DB2 80% - 100% Programmeertaal/ontwikkelomgeving software Diverse, waaronder CQCS / va / C++ /.Net Standaardoplossing Diepe functionaliteit Bewezen techniek Standaard koppelingen MS-Project - Microsoft Dynamics AX - 15 salarissystemen - Trimergo, ISProjects - PCA Mobile - IT-Mobile - Barcode systemen en anderen. Fixed price Uren Taakstellende begroting 4-6 maanden Diversen Tevens als cloudoplossing mogelijk? Taalmogelijkheden Nederlands Geschikt voor # concurrent users >750 Web-interface (intern) Web-interface (extern) Open database Client bij gebruiker nodig? Eenmalige vastlegging door geïntegreerd systeem Aanvullende informatie / Toekomstige ontwikkelingen Er wordt binnen Acto continu ontwikkeld en geoptimaliseerd. Een van de speerpunten is het verder ontwikkelen van mobiele oplossingen, die in de basis device onafhankelijk zijn. Naast de mobiele oplossingen die nu al beschikbaar zijn, onderhoudsmedewerker / servicemonteur, voor de commerciële medewerkers (sales), projectleiders en werkvoorbereiders, zo zal er voor elke rol binnen een bedrijf een mobiele toepassing komen die één-op-één communiceert met de ERP-backbone. Naast de mobiele oplossingen zullen er SAAS-constructies worden uitgewerkt en verder worden ontwikkeld aan ketenintegratie. Onderscheidende factoren Acto stelt het bedrijfsproces van de klant centraal in plaats van het product. Een analyse van het proces, gevolgd door een FIT-GAP-analyse vormen de basis voor een businesscase en verdienmodel. Het is tevens de basis van het masterplan / operational excellence bij de klant voor verdere optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Acto is een onafhankelijke softwareleverancier en heeft de ontwikkeling en implementatie ervan geheel in eigen hand. Dit resulteert in korte ontwikkeltrajecten waarbij één-op-één contact tussen klant en ontwikkelaar wordt gestimuleerd en er conform de Scrummethodiek wordt ontwikkeld.

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

BouwVision, totaaloplossing voor de bouw

BouwVision, totaaloplossing voor de bouw 2016 BouwVision, totaaloplossing voor de bouw 1 Integrale software oplossing voor de bouw op basis van Microsoft Dynamics BouwVision ERP xrm Mobile Portals www.bouwvision.nl BouwVision, software voor bouwers

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Whitepaper 2 UNIT4 Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie VERGETEN VRAGEN BIJ EEN ERP-SOFTWARESELECTIE Veel organisaties besteden tijdens de selectie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen

4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek Optimale integratie met het Microsoft-platform

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering De toegevoegde waarde van een midrange modernisering U zou uw IBM midrange systeem AS400 (iseries) willen moderniseren of uitfaseren naar een ander systeem, maar weet nog niet wat de mogelijkheden zijn,

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

CENTRIC ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE BIJ ONDERHOUD: WINST VOOR DE HELE KETEN. November 24, 2016

CENTRIC ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE BIJ ONDERHOUD: WINST VOOR DE HELE KETEN. November 24, 2016 CENTRIC ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE BIJ ONDERHOUD: WINST VOOR DE HELE KETEN Peter Stolk Senior Accountmanager Visie & strategie Blogger CORPORATE FILM CENTRIC Wat zouden we zijn zonder technologie? Link

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

4PS Construct voor de Burgerlijke bouw en Utiliteitsbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen

4PS Construct voor de Burgerlijke bouw en Utiliteitsbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct voor de Burgerlijke bouw en Utiliteitsbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS 4PS Construct - de - de marktstandaard in de in bouw, de bouw, GWW GWW en en installatietechniek Optimale

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Is de bouwsector klaar voor verandering?

Is de bouwsector klaar voor verandering? Is de bouwsector klaar voor verandering? ADVISORY De economische crisis stelt de bouwsector flink op de proef. In toenemende mate vragen opdrachtgevers om totaaloplossingen en om innovatieve financieringsvormen.

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie