Het juiste ERP pakket in de Bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het juiste ERP pakket in de Bouw"

Transcriptie

1 ADVISORY Het juiste ERP pakket in de Bouw Een marktverkenning van ERP pakketten en hun fit met actuele ontwikkelingen in de bouw kpmg.nl

2 2 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 Projectmanagementpakketten Waarom een marktverkenning? Pakketselectie Leeswijzer Inleiding ERP pakketten Wat is een projectmanagementc.q. ERP-systeem? Voor- en nadelen van een standaardpakket e systemen Soorten projectmanagement pakketten ERP selectie en ondersteuning bij implementatie 10 Over KPMG 12 Bijlage I Gemiddelde score per functionaliteit 13 Bijlage II Resultaten per systeem 18 Contactinformatie 34

3 3 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 01 Voorwoord Sinds eind jaren negentig verricht KPMG periodiek een IT pakketselectiestudie voor de bouw. Voor u liggen de resultaten van alweer onze vijfde studie. De vele reacties op onze publicatie uit 2011 hebben ons aangemoedigd twee jaar later opnieuw deze inventarisatie te maken. We hebben gemerkt dat de resultaten van deze publicatie voor veel ingenieurs, installateurs en aannemers van grote waarde zijn geweest bij de oriëntatie op een eventuele pakketwijziging en op het formuleren van eisen daarbij. Ook voor de huidige versie geldt dat deze niet kan worden gebruikt om een pakketselectiekeuze volledig op te baseren. De gepresenteerde overzichten en vergelijkingen kunnen echter wel helpen bij een oriëntatie op wat er te koop is en wat in redelijkheid van IT-pakketten in deze tijd mag worden verwacht. Ten opzichte van 2011 verkeert de sector nog altijd in bijzonder zwaar weer. Waar in 2011 nog in enige mate kon worden vertrouwd op stimuleringsmaatregelen van de overheid en orderportefeuilles die nog voor de crisis waren gevuld, is dit nu niet meer het geval. In 2012 zijn per maand ruim 100 ondernemingen in de sector failliet gegaan. Dit trof veelal de kleinere en middelgrote bedrijven in de sector. Het besef is doorgedrongen dat er geen sprake is van een tijdelijke crisis maar een fundamentele herschikking van de markt. Vraag en aanbod zijn blijvend gewijzigd naar aard en omvang. Oude volumes en aanbod- en ontwikkelingsgedreven bouw komen niet meer terug. Het rendement van de grotere bouwondernemingen zakte tot onder de 1%. Tegen deze zeer lage rendementen worden door de sector nog altijd enorme risico s aanvaard. Dit maakt adequaat risicomanagement en projectbeheer cruciaal. Een optimaal functionerend en passend IT systeem is hierbij van groot belang. Daarnaast zien wij het besef toenemen dat binnen de middelgrote en grotere ondernemingen nog veel interne synergie tussen bedrijfsonderdelen is te realiseren. Zowel in het primaire proces alsook in alle ondersteunende functies. Met behoud van decentrale vrijheden en lokaal ondernemerschap kunnen ondersteunende functies prima worden geharmoniseerd. Hierdoor kan dit lokale ondernemerschap aan de basis, en dicht bij de klant, juist worden ontzorgd. IT speelt ook hierin een cruciale rol. Sinds onze voorgaande pakketselectiepublicatie is er veel veranderd in de sector. Niet alleen zijn de IT-systemen verder doorontwikkeld, ook zijn er nieuwe spelers op de markt verschenen, en zijn spelers overgenomen of verdwenen. In onze vorige publicatie werd al melding gemaakt van de opkomende Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS) en Building Information Modeling (BIM). Deze ontwikkelingen hebben zich de afgelopen twee jaar doorgezet. In onze vragenlijst aan leveranciers hebben wij hier dan ook extra aandacht aan besteed. Dit jaar zijn de thema s duurzaamheid en geïntegreerde contracten toegevoegd aan onze studie. Daarnaast is een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige publicatie dat wij ons nu alleen hebben gericht op ERP systemen in de Bouw, waardoor specifieke niche spelers, ondanks hun belangrijke rol in het bouwsegment, niet meer in de publicatie worden vermeld. Tevens is de vragenlijst die wij hebben gebruikt verdiept en verbreed om een nog beter beeld te krijgen omtrent de functionaliteit van de diverse systemen. Naast de algemene vragen over achtergrond van de leveranciers en het systeem, zijn ongeveer 200 vragen omtrent functionaliteit opgenomen. Uiteraard had deze studie niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van de leveranciers. Vijftien leveranciers van IT-pakketten voor de Bouw hebben zich bereid getoond mee te werken aan onze studie. Wij danken deze leveranciers voor hun openheid en bijdrage aan deze studie. We hopen dat deze vernieuwde versie van onze reguliere pakketselectiestudie behulpzaam is bij uw oriëntatie, selectie- en implementatieproces van een voor u passend en adequaat IT pakket. Pieter van der Zwet, Segmentleider Building & Construction Ó terug naar inhoudsopgave

4 84 Het juiste ERP pakket in de Bouw bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 02 Samenvatting De volgende projectmanagementpakketten c.q. leveranciers hebben deelgenomen aan de inventarisatie: ERP-pakket Leverancier ERP-pakket Leverancier 4PS Construct 4PS B.V. Infor LN, Infor EAM, Infor ION Infor ActoProject / ActoService / Prognotice Acto Informatisering Isah & Isah Beton Komexo B.V. Alert Centric KRAAN Kraan Bouwcomputing B.V. BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwInfosys B.V. Metacom & Ticon VanMeijel Automatisering BouwVision Herke ICT Group Prefab-SAP Dimensys BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) BouwInfosys B.V. UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. CS Construction Solutions 2013 Centric Vakware Admicom Exact AEC Exact Software Nederland B.V.

5 5 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Figuur 1: Overzicht van functionaliteit van de pakketten De marktverkenning heeft onder meer de volgende zaken aan het licht gebracht: diverse partijen in de keten (toeleveranciers, financiers, klanten, overheden). 4PS Construct Prefab-Sap Hoewel onderscheid kan worden gemaakt tussen bouwspecifieke branche-oplossingen en algemene (ERP-)oplossingen, is dit geen indicator voor de scores die de oplossing krijgt. De spreiding van bouwspecifiekversus algemene oplossing is nagenoeg gelijk. Hierbij moet kenbaar worden gemaakt dat algemene leveranciers hun toepassing vaak bouwspecifiek hebben gemaakt door de toepassing van add-on s. Gemiddeld genomen scoren de totaaloplossingen minder goed op, geïntegreerde contracten () en op Duurzaamheid. CO 2 registraties (Carbon en Water Footprint) worden zeldzaam ondersteund. Systemen die hiervoor wel een functionaliteit bieden maken het eenvoudiger mogelijk om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Ten opzichte van de vorige publicatie bieden steeds meer leveranciers mobiele toepassingen en internet portals voor Op BIM scoren de pakketten redelijk uiteenlopend. Het ene pakket heeft de digitale ondersteuning van het primaire ontwerp- en constructieproces al redelijk ver geïntegreerd, en het andere nog nauwelijks. De verstrekte informatie over de kosten van de betrokken pakketten laat zich lastig vergelijken. Wel is te constateren dat onderhoudskosten gemiddeld circa 20% vormen van de licentiekosten. De genoemde pakketten zijn met elkaar vergeleken op basis van de functionaliteit die zij voor de diverse bedrijfsprocessen als ontwerpen, begroten, offreren, werk voorbereiden, inkopen, bouwen, et cetera bieden. In de onderstaande grafiek (figuur 1) wordt per pakket de totaalscore getoond. Deze score is opgebouwd uit een optelling van de scores per functionaliteit. Uiteraard is een hogere score niet altijd beter. Dit is afhankelijk van de functionaliteit die u zoekt. Metacom & Ticon BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) Infor LN, Infor EAM, Infor ION CS Construction Solution 2013 Isah & Isah Beton Vakware Actoproject / ActoService / Prognotice BouwVision UNIT4 Multivers Installatie Exact AEC KRAAN Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ó terug naar inhoudsopgave

6 6 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 03 Inleiding 3.1 Waarom een marktverkenning? Deze publicatie is de weerslag van onze studie naar de belangrijkste kenmerken van de voor de bouwsector beschikbare ERP-systemen. De publicatie geeft u inzicht in de wijze waarop en mate waarin deze pakketten van elkaar verschillen en kan voor u als leidraad dienen in een pakketselectietraject. Bij het aanschaffen van een ERP systeem spelen vele factoren een rol. Ten eerste de vraag welke leveranciers in aanmerking komen voor een mogelijke implementatie, de gewenste functionaliteiten en de verschillende projectmethodieken. Naast andere factoren als beschikbaar budget, gebruikersgemak en technologie, is met name van belang wat een organisatie op het gebied van projectmanagement wil bereiken. Wat zijn de lange en korte termijndoelen van de organisatie betreffende projectmanagement, hoe is dit vertaald in een project(management)- procesinrichting en welke informatie maakt deze processen inzichtelijk en bestuurbaar? Een informatiesysteem moet worden gekozen op basis van deze en andere factoren. Om u te ondersteunen bij deze afwegingen heeft KPMG IT Advisory een marktverkenning uitgevoerd. In deze verkenning is een groot aantal projectmanagementpakketten onder de loep genomen, teneinde u snel en duidelijk overzicht te geven van de belangrijkste eigenschappen van elk systeem. Dit kan een bijdrage leveren aan het opstellen van een longlist van geschikte pakketten tijdens een vervangingstraject van uw primaire systeem. KPMG is een onafhankelijke partij, dus niet gelieerd aan één van de onderzochte pakketten of leveranciers. Hierdoor kan een onafhankelijk beeld worden geschapen van de marktsituatie. De gegevens van de pakketten zijn aangeleverd door, en afgestemd met, de leveranciers. 3.2 Pakketselectie Uit de marktverkenning blijkt dat er voldoende pakketten op de markt zijn, waardoor de kans groot is dat er één is die past bij uw organisatie. Zoals eerder vermeld zijn er ook enkele leveranciers die te kennen hebben gegeven niet mee te kunnen of willen doen aan deze selectie. Het is niet per definitie zo dat bekendere pakketten in de markt ook de beste oplossing voor uw organisatie betekenen. Een gedegen pakketselectietraject is dan ook zeer aan te raden om op gestructureerde wijze te komen tot de keuze voor een pakket dat voor uw onderneming optimaal is. De selectie van een pakket vereist een projectmatige aanpak met voldoende sturing. Uiteraard is daarnaast de implementatie van het systeem een project dat de nodige voorbereiding vergt. Een ERP implementatie is dan ook niet de aanschaf van een softwarepakket, maar een project om de organisatie procesmatig te kunnen aansturen. Software is hier ondersteunend aan en raakt vanwege het procesmatige karakter alle onderdelen van de organisatie. Onze ervaring is dat 80% van de totale projecttijd in analyse en blueprinting dient te worden gestoken, waardoor de feitelijke implementatietijd en implementatieknelpunten tot een minimum kunnen worden beperkt. 3.3 Leeswijzer In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de specifieke eigenschappen van projectmanagementpakketten. Vervolgens worden de stappen voor het implementeren van een IT pakket besproken in hoofdstuk 5. De detailinformatie per pakket wordt in bijlage I weergegeven. Op basis van onderscheidende kenmerken is het mogelijk een globaal overzicht van de functionaliteit en toepasbaarheid van de pakketten te krijgen. Deze publicatie is een nuttige informatiebron bij het selecteren van een informatiesysteem op dit gebied. Voor de daadwerkelijke selectie van een projectmanagementpakket is naast de informatie over de specifieke kenmerken en wensen van uw organisatie, meer detailinformatie van de verschillende pakketten benodigd. Na een oriëntatie is de volgende stap het verzamelen van de actuele detailinformatie die aansluit op uw situatie. Deze detailinformatie is niet in dit rapport opgenomen. KPMG kan ondersteuning bieden bij het vergaren van de benodigde detailinformatie. N.B. Deze publicatie pretendeert geen volledig beeld te geven van de pakketten die in de markt te koop zijn en van de functionaliteit die de pakketten bezitten. Getracht is een globaal overzicht te geven op basis waarvan een indicatie te maken is welke pakketten wel en welke juist niet bij een bepaalde organisatie passen. Het kan zijn dat u project-managementpakketten in deze publicatie niet zult terugvinden. Een beperkt aantal leveranciers heeft besloten om af te zien van deelname aan deze publicatie. Ó terug naar inhoudsopgave

7 7 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 04 Projectmanagementpakketten 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat projectmanagement- c.q. ERP-pakketten voor organisaties kunnen betekenen. Tevens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van standaardpakketten. Eerder is al aangegeven dat niet elk projectmanagement pakket hetzelfde is. Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk zal worden beschreven welke soorten pakketten er zijn en wat de eigenschappen van die pakketten zijn. 4.2 ERP pakketten Wat is een projectmanagementc.q. ERP-systeem? Projectgestuurde organisaties kunnen het proces van projectmanagement ondersteunen met een informatiesysteem, van initiatie tot beëindiging/afronding van de opdracht. IT-systemen dienen bedrijfsprocessen te ondersteunen. Dit in kan eerste instantie door informatie centraal en éénmalig vast te leggen. Hiermee wordt al een flinke efficiency-slag gemaakt als de organisatie momenteel diverse losse systemen heeft waarbij gegevens handmatig worden overgezet, of per afdeling worden bijgehouden. Het ERP-systeem kan de gegevens van diverse bedrijfsonderdelen geïntegreerd vastleggen. Het belangrijkste voordeel is echter dat het ERP-systeem de organisatie tijdrovende activiteiten uit handen kan nemen. Een voorbeeld hiervan is het inkopen van onderdelen bij engineer-to-order organisaties: een eindprodukt kan tienduizenden losse onderdelen bevatten. Zodra de stukslijst in het ERP-systeem is ingelezen kan natuurlijk met de hand worden uitgezocht welke onderdelen op voorraad zijn en welke moeten worden besteld, maar deze activiteit kan ook door het ERP-systeem worden uitgevoerd. Doordat alle gegevens centraal vastliggen is rapportage een stuk eenvoudiger in vergelijking met een situatie waarbij de organisatie over diverse deelsystemen beschikt. Dit vergt uiteraard een goede analyse van de vraag waar men de organisatie op wil sturen. Het antwoord op deze vraag geeft namelijk aan welke gegevens ook feitelijk moeten worden vastgelegd. Dit lijkt een open deur, maar het geeft aan dat men bij het inrichten van een ERP-systeem niet alleen op functionaliteit moet letten, maar ook op de sturingsparameters. Dit laatste aspect wordt vaak vergeten Voor- en nadelen van een standaardpakket Om te komen tot een projectmanagementsysteem kunnen twee wegen worden bewandeld, te weten zelf ontwikkelen of het selecteren van een standaardpakket. Tot zo n 15 à 20 jaar geleden werd vrijwel alleen gebruik gemaakt van software die op

8 8 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. betekent in de regel lagere gebruiksvriendelijkheid, of er moet veel werk worden gestoken in het verminderen van complexiteit van schermen om het voor de gebruiker enigszins werkbaar te maken. 3. Verminderde flexibiliteit; voor foutcorrectie en nieuwe functionaliteit is de gebruiker afhankelijk van de leverancier. De leverancier is degene die over de aanpassingen beslist en deze afweegt tegen het eigen commercieel belang en wat andere klanten wensen. maat voor een organisatie was ontwikkeld. Op dit moment zijn het de standaardpakketten die meer en meer de automatisering hebben overgenomen. Het gebruik van standaardpakketten biedt zowel voor- als nadelen: De belangrijkste voordelen van een standaardpakket zijn: 1. Snelle beschikbaarheid; Het pakket is reeds ontwikkeld en hoeft slechts op de organisatie te worden afgestemd. 2. Meegeleverde kennis. Standaardpakketten worden reeds jarenlang aan vele bedrijven in de bouwbranche geleverd en aangepast, als bouwonderneming koop je met de software ook nieuwe ideeën en veranderingen in werkwijze. 3. Lagere kosten en verregaande functionaliteit; softwareleveranciers kunnen door dekking van de ontwikkelkosten uit meerdere opdrachten een kenniscentrum in stand houden en vergaande functionaliteit realiseren. Indien het releasebeleid wordt gevolgd heeft men altijd state-of-the-art software. 4. Minder risico; omdat het pakket reeds bestaat en zich heeft bewezen in de markt (aannemende dat het systeem bij enkele andere partijen reeds is geïmplementeerd). 5. Onderhoud en de ondersteuning van het pakket vallen onder de taakverantwoordelijkheid van de leverancier. Bij maatwerk zijn updates van pakketten vaak kostbaar of niet mogelijk. De belangrijkste nadelen van standaardpakketten zijn: 1. Een standaardpakket is vaak niet perfect passend. Bij een standaardpakket zit een stuk standaard procesgang ingebakken terwijl dit bij maatwerk op de specifieke organisatie wordt toegesneden. Middels de configureerbaarheid (het instellen van parameters) wordt getracht de aansluiting met de bedrijfsprocessen van de individuele organisatie zo hoog mogelijk te laten zijn. Ook kan er functionaliteit ontbreken, waardoor er alsnog delen maatwerk nodig kunnen zijn. 2. Meegeleverde, maar niet gebruikte functionaliteit; meer functionaliteit is niet altijd beter. Een overschot aan functionaliteit 4. Geen strategisch concurrentievoordeel; pakketten zijn ontworpen voor toepassing bij meerdere organisaties. Dit niet uniek zijn van een projectmanagementpakket betekent echter niet dat toepassing hiervan geen essentiële bijdrage levert aan de efficiency van de bedrijfsvoering. De voor- en nadelen van een pakketaanschaf moeten tegen elkaar worden afgezet. Beslissers in een organisatie kijken vaak eerst of er een pakket beschikbaar is voor hun informatiebehoefte. Zo stelt men vaak dat een pakket aan 75% tot 80% van de informatiebehoeften moet voldoen. komt aan de orde indien er geen geschikt pakket beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer aan het pakket teveel aanpassingen noodzakelijk zijn of omdat de aangeboden pakketten te duur, complex of star zijn.

9 9 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V e systemen Indien gekozen wordt voor een standaardoplossing, kan gekozen worden uit een aantal losstaande systemen, of een geïntegreerd systeem met één onderliggende database. De voorkeur gaat hierbij uit naar dat laatste. Dit werkt over het algemeen efficiënter en effectiever. Doordat gegevens bijvoorbeeld behorend bij het inkoopproces (bestelling, goederenontvangst, factuurontvangst) direct in de centrale database worden opgeslagen (de verschillende partijen: uitvoering, projectleiding, inkoop en administratie, worden op één lijn gebracht) kan enerzijds de bouwsnelheid toenemen en kunnen anderzijds afwijkingen direct worden geconstateerd en gecorrigeerd. Snel reageren op problemen voorkomt op voorhand kostbare herstelacties. Een geïntegreerd pakket faciliteert de moderne procesgerichte bouwonderneming Soorten projectmanagement pakketten Wanneer wordt gekozen voor het aanschaffen van een projectmanagement pakket, dan wacht voor een bouwonderneming een grote hoeveelheid van aangeboden softwarepakketten met vele kenmerken en invalshoeken. Dit leidt in de praktijk tot ondoorzichtigheid bij bouworganisaties die een selectietraject uitvoeren. Er zijn namelijk vele soorten software die zich als projectmanagement pakket profileren. Grofweg kan de softwaremarkt voor projectgestuurde organisaties in de bouw worden ingedeeld in de volgende typen: 1. De totaaloplossingen; deze hebben tot doel bedrijfsprocessen binnen een onderneming te integreren evenals bijbehorende informatiestromen en dienen vanuit hun opzet in feite alle gebieden af te dekken. Eén van de belangrijkste voordelen van dit soort systemen is dat alle relevante gegevens in principe maar één keer worden vastgelegd in een database. Deze database verzamelt informatie van en voedt informatie in modulaire applicaties die alle bedrijfsactiviteiten ondersteunen. De totaaloplossingen zijn onder te verdelen in twee typen: de algemene ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning) en de branche-specifieke oplossingen. 1.1 Algemene ERP-pakketten; leveranciers van ERP-pakketten volgen een aanpak waarbij voor een groot aantal functies standaardmodules zijn ontwikkeld. Doordat deze heel breed zijn en veel functionaliteit kennen, passen zij in principe bij een fors aantal branches. Deze brede functionaliteit wordt voor een bepaalde branche ingeperkt door middel van een selectie van standaardmodules. Grote ERP-leveranciers erkennen dat hun algemene oplossing, gericht op de grootste gemene deler van functionaliteit dwars door alle industriesectoren, niet de volledige range van toepassingen voor een specifieke onderneming in een bepaalde branche kan ondersteunen. De ERP-leveranciers lossen dit op door het selecteren van de best-of-breed -oplossingen die beschikbaar zijn voor de specifieke eisen (zie punt 2) en integreren deze in hun respectievelijke ERP-backbone. In sommige gevallen worden zelf branche-specifieke toevoegingen ontwikkeld. 1.2 Branchespecifieke oplossingen; dit zijn de traditionele branche-oplossingen. Het grote verschil met de algemene ERP-systemen is dat een branchespecifiek pakket in essentie een oplossing biedt die nauwkeurig aansluit bij de manier van werken en de gewoontes van één sector. Een leverancier van een branchespecifieke oplossing is in het verleden met veelal één enkele applicatie begonnen, bijvoorbeeld een calculatiepakket, en heeft daar in de loop der jaren talloze nieuwe systemen en modules aan toegevoegd. Deze applicaties worden steeds vaker in geïntegreerde vorm aangeboden. 2. Midrange pakketten; dit zijn oplossingen die het overgrote deel van de processen binnen de branche afdekken, maar met een beperkte diepgang. Deze pakketten zijn geschikt voor bedrijven die een breed scala aan processen uitvoeren en deze slechts tot op zekere hoogte geautomatiseerd willen administreren. 3. Niche pakketten; dit zijn oplossingen die diepgaande functionaliteit bieden voor één of een beperkt aantal van de processen binnen de branche. Deze pakketten richten zich op het optimaal bedienen van bedrijven met een focus op bepaalde processen. De pakketten zijn vaak sterk op één of enkele specifieke onderdelen, zoals tijdsplanning, calculatie of tijdschrijven. 4. Low-end toepassingen; dit zijn pakketten die een aantal van de processen binnen de branche afdekken met een beperkte diepgang. Deze pakketten zijn over het algemeen beter geschikt voor toepassing bij minder grote bedrijven. In veel gevallen zal een bedrijf meerdere low-end toepassingen bezitten om alle processen geautomatiseerd te kunnen ondersteunen. Ó terug naar inhoudsopgave

10 10 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 05 ERP selectie en ondersteuning bij implementatie Door de inzet van professionals die de bouwprocessen kennen, en tevens een ruime ervaring hebben op het terrein van ERP selecties en ondersteuning bij implementaties, kan KPMG adviseren bij de vernieuwing van uw ICT-landschap. KPMG staat voor een gedegen aanpak rondom de eerste strategische oriëntatie tot en met de go-live van uw nieuwe ERPsysteem. Hierbij kan KPMG ook ondersteunen in de vorm van een Walk Along, waarbij wij expliciet aandacht besteden aan risico s die een succesvol project kunnen bedreigen. Enkele recente voorbeelden rondom ICT-projecten betreffen budgetoverschrijdingen van tientallen procenten dan wel langdurig uitstel van de opleverdatum als gevolg van zaken die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als de organisaties bijtijds op de risico s waren gewezen. In de initiatiefase dient aandacht te worden besteed aan de business case, hetgeen de noodzaak duidelijk maakt voor de selectie van een nieuw systeem. De juiste motivatie is van groot belang voor het slagen van de implementatie! Er zal moeten worden nagedacht over de opzet van het project, welke stappen moeten we nemen en hoe organiseren en beheersen we het project ( Governance ). gemakkelijker deze zal verlopen. Op het juiste moment dienen de gebruikers te worden getraind, er dient aandacht te worden besteed aan het inrichten van bevoegdheden en interne controle, de conversiestrategie dient te worden overdacht et cetera. Testwerkzaamheden dienen door de juiste personen te worden uitgevoerd en (niet te vergeten) worden vastgelegd. Initiatiefase Blueprintfase Bouwfase 4 Going-live fase 5 Postimplementatiefase Er zijn verschillende fasen in het selectieen implementatieproces te onderscheiden. Door voldoende tijd te besteden aan de voorkant van het proces is de kans op falen kleiner en kunnen de latere stappen sneller worden doorlopen. De blueprintfase maakt duidelijk hoe de bedrijfsprocessen momenteel en in de toekomst moeten gaan functioneren. Hierdoor worden de eisen en wensen duidelijk die aan potentiële leveranciers moeten worden voorgelegd. Op basis van deze eisen en wensen kan van long-list naar short list worden gewerkt, om uiteindelijk op basis van casuïstiek de definitieve keuze te kunnen maken. Zodra de definitieve leverancier is gekozen, worden samen met de leverancier detailbeschrijvingen van de relevante bedrijfsprocessen opgesteld en worden technische en functionele ontwerpen vastgelegd. In de bouwfase dienen leverancier en afnemer samen aan de slag te gaan om het systeem te implementeren op basis van de eerder in kaart gebrachte procesgang, eisen en wensen. Des te beter deze fase is voorbereid, des te De going-live fase is het moment waar alle gebruikers te maken krijgen met het nieuwe systeem. Van belang is om de definitieve beslissing voor een go-live te nemen op basis van vastgestelde criteria. Indien alle partijen het eens zijn dan kan de go-live doorgang vinden. Belangrijk onderdeel is de conversie van gegevens. Alhoewel het testen van het conversieproces al in de bouwfase heeft plaatsgevonden moet nu worden vastgesteld dat de conversie juist en volledig is verlopen. De postimplementatiefase is gericht op een tijdelijke verhoogde dijkbewaking en het evalueren van baten en doelen. Het project dient een decharge te krijgen van de stuurgroep op basis van de afgesproken deliverables. De selectie van een IT-pakket is voor de meeste bouwondernemingen geen alledaags project.

11 11 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. KPMG IT Advisory kan u begeleiden bij deze selectie. De ervaring die wij hebben opgedaan met selectietrajecten, staat borg voor een gedegen en weloverwogen keuze. Dit kan onder andere bestaan uit ondersteuning bij: Het projectmanagement; Begeleiding en advies bij de selectie-procedure; Walk Along om projectrisico s tijdig te signaleren; Pre- en post-implementatiescans; Uit reacties van leveranciers blijkt dat bijvoorbeeld een Quality Assurance rol op een selectie- of implementatietraject over het algemeen zeer wordt gewaardeerd. Niet alleen kan KPMG de kwaliteit van het proces en de deliverables borgen, tevens kan ook de klant van de leverancier een spiegel worden voorgehouden als blijkt dat de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie onvoldoende aanwezig zijn. Inzet van KPMG als onafhankelijke en onpartijdige derde bij deze selectie-, implementatie en audittrajecten heeft als voordeel: Inhoudelijke beoordeling van deliverables; Het maken van proces blueprints; Het opzetten van bevoegdheden en beveiliging; Het controleren van de conversie; Het begeleiden van de veranderprocessen in uw organisatie. Kritische blik op het selectieproces: is aan alles gedacht en worden keuzes gemaakt op basis van rationele gronden? Kritische blik op kwaliteit van de diverse stappen en deliverables; Objectieve waarborging van randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie (zowel aan leveranciers- als klantzijde); Aandacht voor aspecten die (uit ervaring) onderbelicht blijven, waaronder betrouwbaarheid van gegevensverwerking, interne controle, inrichting van een passende bevoegdhedenstructuur, effectieve en efficiënte controle op conversies et cetera; Procesoptimalisatie als gevolg van nieuwe mogelijkheden; Effectief Master Data Management; Onafhankelijke toetsing op effectieve implementatie, werking en validiteit van het Performance Management Systeem. Ó terug naar inhoudsopgave

12 12 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 06 Over KPMG KPMG IT Advisory KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. Informatiesystemen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De afgelopen jaren hebben organisaties hun bedrijfsvoering en (financiële) informatievoorziening sterk verbeterd. De voordelen: standaardisatie van processen, betere managementinformatie en reductie van beheerkosten. Hoewel technologie grote mogelijkheden biedt om efficiencyvoordelen te behalen en wereldwijde aanwezigheid te versterken, gaat dit gepaard met belangrijke risico s. KPMG bundelt zijn kennis van IT system en de bouwbranche door te werken met gespecialiseerde adviseurs. Adviseurs die vanuit hun expertise systeemselecties in de bouw bezien vanuit meerdere invalshoeken, variërend van de techniek tot en met de wens van de gebruiker. Ó terug naar inhoudsopgave

13 13 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 07 Bijlage I Gemiddelde score per Functionaliteit Nevenstaande figuur geeft de gemiddelde score aan per functionaliteit over alle totaaloplossingen heen. Zoals blijkt uit de grafiek scoren de systemen gemiddeld genomen het minst op Duurzaamheid, en. Offreren Nazorg / onderhoud Begroten Bouwen Werkvoorbereiding / planning Relatiebeheer Inkoop Financieel Kopersadministratie Materieelbeheer Duurzaamheid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 14 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. RELATIEBEHEER 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware KOPERSADMINISTRATIE 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% VASTGOEDONTWIKKELING 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware CALCULATIE 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 15 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. BEGROTEN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware INKOOP 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice} BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OFFREREN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware WERKVOORBEREIDING / PLANNING 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 16 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. BOUWEN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware FINANCIEEL 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NAZORG / ONDERHOUD 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware MATERIEELBEHEER 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice) BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 17 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. DBFMO-FUNCTIONALITEITEN 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware DUURZAAMHEID 4PS Construct Actoproject / ActoService / Prognotice Alert BouwOffice (InfraOffice / InstallOffice BouwVision BouwWorks (InfraWorks / InstallWorks) CS Construction Solution 2013 Exact AEC Infor LN, Infor EAM, Infor ION Isah & Isah Beton KRAAN Metacom & Ticon Prefab-SAP UNIT4 Multivers Installatie Vakware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ó terug naar inhoudsopgave

18 18 Het juiste ERP pakket in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. 08 Bijlage II Resultaten per systeem In deze bijlage worden detailgegevens per pakket in alfabetische volgorde gepresenteerd. Per pakket is een aantal algemene gegevens weergegeven. Een spinnenwebfiguur geeft een overzicht van de functionaliteitsdekking van ieder pakket. De functionaliteitsdekking is uitgesplitst naar de verschillende processen van het bedrijfsproces, en wordt weergegeven in een percentage van de maximale functionaliteitscore. Daarnaast is de gemiddelde score over alle systemen weergegeven. Dit was in de vorige publicatie niet mogelijk omdat destijds ook niche pakketten waren meegenomen. De gehanteerde vragenlijst is per definitie niet compleet. Een aantal pakketten beschikt over additionele functionaliteit die (vanwege de scope) niet in het onderzoek zijn meegenomen. Om de positie van alle pakketten zuiver te laten zijn, is geen rekening gehouden met eventuele additionele functionaliteit. De gegevens die per leverancier zijn opgenomen zijn over het algemeen zelfverklarend. Een aantal zaken willen wij desalniettemin toelichten: Percentage consultants met handson ervaring in de bouw: dit betreft het aantal consultants dat praktische ervaring in de bouwsector heeft. Hoe hoger dit percentage, hoe meer kennis aanwezig zou moeten zijn inzake bouwspecifieke issues in processen; Implementatiemedewerkers betrokken bij het sales-traject: indien de medewerkers van de leverancier die later ook worden betrokken bij de implementatie, betrokken zijn bij het Sales-traject, onstaan betere waarborgen dat tijdens het Sales-traject realistische en haalbare oplossingen worden bedacht. Kiezen tussen twee elementen: wij hebben de leveranciers gevraagd om voor een aantal elementen aan te geven welke keuze het beste op hun pakket van toepassing is. Het is echter kiezen tussen twee uitersten, die beiden slecht noch goed zijn. Het is dus in feite een zeer lastige keuze en geeft geen goed of fout aan. Gevraagd is om op een schaal te kiezen tussen: - versus standaard; - Brede versus diepgaande functionaliteit; - Cutting edge versus bewezen techniek. Concurrent users: geeft aan hoeveel gebruikers gelijktijdig van het systeem gebruik kunnen maken (grote aantallen geven niet per se aan dat het systeem geschikt is voor organisaties van deze omvang. Alhoewel uitzonderingen mogelijk zijn, kan aan de hand van het aantal implementaties in Nederland worden afgeleid in welke mate een pakket geschikt is voor grote of kleine organisaties); Web-interface (intern): geeft aan of de gebruikersinterface uit een web-interface kan bestaan; Web-interface (extern): geeft aan of het systeem van buitenaf kan worden benaderd via een web-interface; Open database: geeft aan of de database toegankelijk is voor beheerders, bijvoorbeeld voor het incidenteel onder water corrigeren van data of het uitvoeren van bijzondere analyses. Client bij gebruiker nodig?: geeft aan of de PC een client nodig heeft om het systeem te kunnen laten functioneren op de desbetreffende PC. De kosteninschatting is uiteraard niet het belangrijkste kenmerk om een selectie op te baseren. De opgegeven bedragen en percentages kunnen uiteraard worden beïnvloed door klantspecifieke situaties. Desalniettemin geven de antwoorden een globaal beeld. Daar waar u met een leverancier verdere stappen gaat zetten, kunt u vragen naar de Total Cost of Ownership (TCO) voor de eerste 5 jaar. Door dit voor meerdere leveranciers te vragen kunt u qua kosten een goede vergelijking maken.

19 38 19 Het juiste ERP pakket in de bouw Bouw Het juiste ERP 2013 pakket KPMG in de Advisory Bouw N.V. 39 Relatiebeheer Duurzaamheid 100% 4PS B.V. Softwarepakket Versie 2013 Soort pakket Leverancier Overige informatie leverancier Pakket op de markt sinds 2000 Implementaties in NL 400 Werknemers in NL Werknemers buitenland Bouwsector via partners Utiliteit / Woningbouw 3 GWW 3 Installatie 3 Anders, nl. Vastgoedonderhoud, Service & Onderhoud, Gevelbouw, Dakdekkers, Afbouw Modules Relatiebeheer 3 3 Kopersadministratie 3 3 Begroten 3 Offreren 3 Inkoop 3 Werkvoorbereiding/planning 3 Bouwen 3 Nazorg/onderhoud 3 Financieel 3 Materieelbeheer 3 3 Duurzaamheid 3 Overige modules Human Resource (HR) Salaris Document Management Datawarehouse CO 2 -administratie Risicomanagement Financiële consolidatie 4PS Construct Totaaloplossing 4PS B.V. Ede, Nederland T: PS B.V. Materiaalbeheer Financieel Nazorg/onderhoud Gemiddeld alle systemen Building Information Modeling (BIM) Pakket kan uitvoeringsmodel sturen door middel van BIM Interface met 2D/3D CAD systemen voor inlezen objecten Verwerkbare BIM-uitwisselingsformaten IFC,RVT Koppeling voortgangsgegevens BIM met pakket Prijsstelling Prijsstructuur Gemiddelde eenmalige licentiekosten per gebruiker Gemiddelde implementatiekosten Bouwen arlijkse onderhoudskosten Onderscheid tussen heavy en light users 80% 60% 40% 20% 0% Werkvoorbereiding/planning Inkoop Ontsluiting Portal voor kopers Portal voor leveranciers Portal voor onderaannemers Portal voor: Opdrachtgevers Apps voor tablets / smartphones Gebruiker kan zelf rapportages definiëren Pakket biedt grafische dashboards t.b.v. management Systeem biedt mogelijkheden voor aangepaste GUI s: PC s, laptops Tablets Smartphones Eenmalig licentiebedrag arlijkse onderhoudskosten als percentage van de licentieprijs Of maandbedrag per named gebruiker bij hosted oplossing 2.501, ,- Dit is sterk afhankelijk van de functionaliteit, scope van de implementatie, fasering, inzet van de klant, taakverdeling, motivatie etc. 19% van licentieprijs 4PS kan diverse scenario s aanbieden bijvoorbeeld voor mobiele gebruikers, CRM Portaal gebruikers en zware kantoorgebruikers. Kopersadministratie Offreren Begroten Implementatie Percentage consultants met handson ervaring in de bouw Verkopers werken (deels) op provisiebasis Implementatie medewerkers betrokken bij sales-traject Kosten implementatieproject op basis van: Gemiddelde implementatieduur Vaste methodiek Levert maatwerk bij vraag naar extra functionaliteit Fit-gap analyse tegen vergoeding Brede functionaliteit Cutting Edge Techniek Systeemvereisten Server OS Windows Server 2003 SP2 of hoger - Windows Server 2003 R2 SP2 of hoger - Windows Server Windows Server 2008 R2 - Windows Server Windows XP Professional SP3 of hoger - Windows Vista (Business, Enterprise, or Ultimate) SP1 of hoger - Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate - Windows 8 Professional, Enterprise Client OS Windows XP Professional SP3 of hoger - Windows Vista (Business, Enterprise, or Ultimate) SP1 of hoger - Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate - Windows 8 Professional, Enterprise Database SQL Server 2005 SP4, 2008 R2, % - 100% Programmeertaal/ontwikkelomgeving software C++,.NET (Visual Studio) Standaard koppelingen IBIS Trad - IBIS Calc - Duncan - KPD - AutoCad - StabiCad - MS Project - MS Office - MS SharePoint - ASTA Powerproject en E-Plan. Daarnaast zijn er salariskoppelingen en documentscanning. Diversen Tevens als cloudoplossing mogelijk? Taalmogelijkheden Web-interface (intern) Web-interface (extern) Open database Client bij gebruiker nodig? Eenmalige vastlegging door geïntegreerd systeem Veelal taakstellende begroting Onder condities fixed price 4-9 maanden Standaardoplossing Diepe functionaliteit Bewezen techniek Multitalig, waaronder Nederlands >750, maar kan wel Aanvullende informatie 4PS Construct / Microsoft Dynamics NAV 2013 heeft een drietal clients: RTC (Role Tailored Client), web client en SharePoint client. De applicatie is 3-tier. De mobiele applicaties, portalen en ERP van 4PS zijn volledig geïntegreerd door middel van webservices. Toekomstige ontwikkelingen Vanuit onze marktvisie, strategie en onze klanten hebben we de innovatieagenda voor de komende tijd bepaald. We hebben de hoofdthema s over ons huidige productaanbod heen gelegd en bepaald waar we onze capaciteit in willen gaan zetten. De investeringen die we in productontwikkeling doen dienen in meer of mindere mate een bijdrage te leveren aan de invulling van deze hoofdthema s. Op verzoek is de innovatie-agenda verkrijgbaar bij 4PS. Onderscheidende factoren Met behulp van onze producten en diensten realiseren wij prestatieverbeteringen en procesoptimalisaties bij onze klanten. Specifieker gezegd: wij ontwikkelen, implementeren en innoveren ICT-oplossingen voor projectmatig werkende en service verlenende bedrijven binnen de bouwnijverheid. Wij staan voor eenvoud, integratie, innovatie en gebruikersvriendelijkheid. Samen met onze technologiepartner Microsoft weten wij dit te bewerkstelligen. Microsoft de technologie, wij de functionaliteit. Dat is 4PS - dat zijn wij. Onze missie is: Toegevoegde waarde leveren aan onze klanten in de bouwnijverheid met moderne ICT-oplossingen, gericht op prestatieverbetering en het optimaliseren en integreren van bedrijfsprocessen. Gelet op de karakteristiek van de bouwnijverheid én de snelheid waarmee de technologische veranderingen plaatsvinden, is de invulling van deze missie uitdagend. Daar houden wij van. Ook dat is 4PS! De missie is onze drijfveer en deze bepaalt ons bij de volgende strategische punten: Inkopen van Technologie. Onze software is gebaseerd op de bewezen technologie van het Microsoft Dynamics NAVplatform. Microsoft loopt voorop aangaande de nieuwste technologische ontwikkelingen. Onze klanten profiteren hiervan. Verouderde technologie en de daarbij behorende investeringen zijn voor hen verleden tijd! Focus op één niche. Onze focus is gericht op één niche: de bouwnijverheid. We spreken de taal van deze branche en kunnen al onze expertise richten op het vertalen van ICT-vraagstukken naar innovatieve functionaliteit. Samen met klanten ontwikkelen we ons product. De klant vertelt wat hij wenst, 4PS vertaalt dit naar innovatieve functionaliteit. Standaard product. software lijkt mooi, maar vroeg of laat krijgt men te maken met migratieperikelen en additionele investeringen om extra functionaliteit beschikbaar te krijgen, dan wel te migreren naar het laatste Dynamicsplatform. Er wordt geen maatwerk ontwikkeld voor individuele klanten. Wat 4PS ontwikkelt, komt ten goede aan de standaard. Al onze klanten werken met dezelfde versie van de software. Het voordeel voor de klant is dat wij eenvoudig kunnen migreren naar nieuwe versies. Naast verouderde technologie, behoort ook verouderde functionaliteit tot de verleden tijd.

20 40 20 Het juiste ERP pakket in de Bouw bouw Het juiste ERP 2013 pakket KPMG in de Advisory Bouw N.V. 41 Relatiebeheer Acto Informatisering Softwarepakket ActoProject / ActoService / Prognotice Versie Soort pakket Leverancier Overige informatie leverancier Pakket op de markt sinds 2005 Implementaties in NL 70 Werknemers in NL 100 Werknemers buitenland 0 Bouwsector Utiliteit / Woningbouw 3 GWW 3 Installatie 3 Anders, nl. Modules Relatiebeheer 3 Kopersadministratie 3 3 Begroten 3 Offreren 3 Inkoop 3 Werkvoorbereiding/planning 3 Bouwen 3 Nazorg/onderhoud 3 Financieel 3 Materieelbeheer 3 3 Duurzaamheid Overige modules Human Resource (HR) Salaris Document Management Datawarehouse CO 2 -administratie Risicomanagement Financiële consolidatie Totaaloplossing Acto Informatisering Amersfoort, Nederland T: Materiaalbeheer Financieel Nazorg/onderhoud Acto Informatisering Gemiddeld alle systemen Building Information Modeling (BIM) Pakket kan uitvoeringsmodel sturen door middel van BIM Interface met 2D/3D CAD systemen voor inlezen objecten Verwerkbare BIM-uitwisselingsformaten Revit; Koppeling voortgangsgegevens BIM met pakket Prijsstelling Prijsstructuur Gemiddelde eenmalige licentiekosten per gebruiker Gemiddelde implementatiekosten Duurzaamheid Bouwen Ontsluiting Portal voor kopers Portal voor leveranciers Portal voor onderaannemers Portal voor: arlijkse onderhoudskosten Onderscheid tussen heavy en light users 100% 80% 60% 40% 20% 0% Werkvoorbereiding/planning Eenmalig licentiebedrag per gebruiker arlijkse onderhoudskosten als percentage van de licentieprijs Huren van licentie Kosten op basis van werkelijk gebruik (bijv. tijd) 2.501, ,- Inkoop Gebruiker kan zelf rapportages definiëren Pakket biedt grafische dashboards t.b.v. management Systeem biedt mogelijkheden voor aangepaste GUI s: PC s, laptops Tablets Smartphones Afhankelijk van configuratie, organisatorische keuzes van de organisatie ligt dit op de 50% tot 300% van de licentie % van licentieprijs Kopersadministratie Offreren Begroten Servicemanager Projectleider Implementatie Percentage consultants met handson ervaring in de bouw Verkopers werken (deels) op provisiebasis Implementatie medewerkers betrokken bij sales-traject Kosten implementatieproject op basis van: Gemiddelde implementatieduur Vaste methodiek Levert maatwerk bij vraag naar extra functionaliteit Fit-gap analyse tegen vergoeding Brede functionaliteit Cutting Edge Techniek Systeemvereisten Server OS Windows Server 2003/ AIX Client OS Windows 7 - Windows XP - Windows Vista - Mobiel ios - Android Database MS-SQL, DB2 80% - 100% Programmeertaal/ontwikkelomgeving software Diverse, waaronder CQCS / va / C++ /.Net Standaardoplossing Diepe functionaliteit Bewezen techniek Standaard koppelingen MS-Project - Microsoft Dynamics AX - 15 salarissystemen - Trimergo, ISProjects - PCA Mobile - IT-Mobile - Barcode systemen en anderen. Fixed price Uren Taakstellende begroting 4-6 maanden Diversen Tevens als cloudoplossing mogelijk? Taalmogelijkheden Nederlands Geschikt voor # concurrent users >750 Web-interface (intern) Web-interface (extern) Open database Client bij gebruiker nodig? Eenmalige vastlegging door geïntegreerd systeem Aanvullende informatie / Toekomstige ontwikkelingen Er wordt binnen Acto continu ontwikkeld en geoptimaliseerd. Een van de speerpunten is het verder ontwikkelen van mobiele oplossingen, die in de basis device onafhankelijk zijn. Naast de mobiele oplossingen die nu al beschikbaar zijn, onderhoudsmedewerker / servicemonteur, voor de commerciële medewerkers (sales), projectleiders en werkvoorbereiders, zo zal er voor elke rol binnen een bedrijf een mobiele toepassing komen die één-op-één communiceert met de ERP-backbone. Naast de mobiele oplossingen zullen er SAAS-constructies worden uitgewerkt en verder worden ontwikkeld aan ketenintegratie. Onderscheidende factoren Acto stelt het bedrijfsproces van de klant centraal in plaats van het product. Een analyse van het proces, gevolgd door een FIT-GAP-analyse vormen de basis voor een businesscase en verdienmodel. Het is tevens de basis van het masterplan / operational excellence bij de klant voor verdere optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Acto is een onafhankelijke softwareleverancier en heeft de ontwikkeling en implementatie ervan geheel in eigen hand. Dit resulteert in korte ontwikkeltrajecten waarbij één-op-één contact tussen klant en ontwikkelaar wordt gestimuleerd en er conform de Scrummethodiek wordt ontwikkeld.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Zicht op systemen voor Human Resource Management

Zicht op systemen voor Human Resource Management IT Advisory Zicht op systemen voor Human Resource Management Een analyse van HRM-systemen ADVISORY Marktverkenning HRM-pakketten 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA m tec Magazine van Magnus, editie 2010 Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA Een wendbaarder SAP Business Warehouse: terug naar de kern Agility, incasseren of sturen? Syntus

Nadere informatie

Contactueel. CTAC nieuwsbrief mei 2013

Contactueel. CTAC nieuwsbrief mei 2013 CTAC nieuwsbrief mei 2013 Contactueel Welkom bij de digitale versie van ons relatiemagazine Contactueel. De inhoud van deze digitale uitgave is gelijk aan de gedrukte versie. Met deze digitale versie kunt

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie