Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT"

Transcriptie

1 Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

2 Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden Gemeente Almere ICT samenwerkingsverband Zuidwest Fryslând (ISZF) Quantra Servicepunt 71 Auteur: KING Datum: Januari 2012 Versie: 1.0

3 Voorwoord Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Nieuwe taken als gevolg van decentralisaties, de roep om betere dienstverlening en efficiënter werken bepalen de komende jaren de gemeentelijke agenda. Het realiseren van deze uitdagingen kan alleen door samenwerking met elkaar en zo mogelijk op landelijk niveau. Voorwaarde is dat we onze gegevens en informatie op orde hebben en slimme verbindingen leggen. Veel gemeenten hebben moeite om grip te houden op hun informatiehuishouding en de ondersteuning van ICT. Sommige gemeenten ervaren problemen met de inpassing van complexe projecten op het terrein van de elektronische overheid. Dit terwijl de ontwikkelingen en gevraagde innovaties in snelheid toenemen en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening onder druk zetten. Het besef groeit bij gemeenten dat ICT één van de aspecten van bedrijfsvoering is die zich prima leent voor intensieve vormen van samenwerking. Het gaat in de eerste plaats niet om unieke zaken. In beginsel zijn ze immers voor alle gemeenten gelijk en faciliterend en accommoderend voor het primaire proces van dienstverlening aan burgers, bedrijven en samenleving. We moeten ook niet vergeten dat met het in stand houden van gemeentelijke informatievoorzieningen veel geld gemoeid is. We kunnen het vanuit gezamenlijke kracht veel slimmer én efficiënter organiseren. Vanuit die gezamenlijkheid kunnen we iedere gemeente optimaal ondersteunen in haar ambities op het terrein van (elektronische) dienstverlening. Samenwerking kan een instrument zijn om de gemeentelijke bestuurskracht en slagkracht te vergroten en kosten te besparen. Intergemeentelijke samenwerking kan een oplossing zijn voor uitdagingen en problemen voor die gemeenten die onoplosbare complexiteit op het gebied van hun informatiehuishouding ervaren. Er zijn zowel maatschappelijke als financiële baten te realiseren, mits daarop goed wordt gestuurd. Verregaande intergemeentelijke samenwerking bevordert bovendien standaardisatie, consolidatie, sanering en biedt de kans het opdrachtgeverschap van gemeenten naar de markt verder te professionaliseren. Met andere woorden: het kan bijdragen aan de kracht van gemeenten. Samen met de VNG werkt KING aan het project Slim Samenwerken. Met dit project ondersteunen de VNG en KING gemeenten bij hun samenwerking. KING neemt het ICTgedeelte voor haar rekening. Hoe kunnen gemeenten geld en tijd besparen door bijvoorbeeld hun ICT-toepassingen onder te brengen in shared service centra? En als je dat wilt als gemeente, waar moet je dan aan denken, wat zijn valkuilen, welke afspraken maak je met je buren? Binnen dit project krijgen gemeenten tips en tricks op het gebied van samenwerking, best practises (Beter Goed Gejat ) en diverse publicaties over de aanpak en strategie bij samenwerkingsverbanden. Tof Thissen Directeur KING

4 Inhoud Voorwoord Inleiding Slim samenwerken aan ICT Waarom is aandacht voor HRM van belang? Leeswijzer handreiking Uitgangspunten bij inrichting SSC ICT Uitgangspunten van de nieuwe organisatie Schaalgrootte en functionele differentiatie Veranderende aspecten bij vorming SSC ICT De vormgeving van de nieuwe ICT organisatie Van werk- naar opdrachtgever Waar ligt de knip? De personele overgang Rechtspositie van medewerkers en de overgang van personeel Selectie aan de poort? Het werken met detacheringsovereenkomsten Outsourcing Competentiesprong HRM Strategische personeelsplanning en -beleid begint bij de implementatie van het SSC Functies en competenties De ontwikkeling van de SSC op middellange termijn...18 Bijlage 1 - Functieprofielen... 1 Bijlage 2 - Voorbeelden van knippen van taken tussen deelnemer en uitvoeringsorganisatie... 3 Bijlage 3 -Totaaloverzicht Waar ligt de knip?... 5 Bijlage 4 - Plaatsingsprocedure

5 1 Inleiding 1.1 Slim samenwerken aan ICT Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is opgericht om de bestuurskracht van gemeenten te versterken in het licht van de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en van de relatie tussen burger en overheid. In de visie van KING wordt dit mede gerealiseerd door duurzaam samen te werken aan de informatievoorziening. Samen met de VNG werkt KING aan het project Slim Samenwerken. KING neemt het ICT gedeelte voor haar rekening onder de noemen Slim samenwerken aan ICT en ontwikkelt diverse instrumenten, met als doel dat gemeenten door samenwerking de kwaliteit van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven kunnen waarborgen en gelijktijdig sneller en beter de bouwstenen van de e-overheid en andere innovaties kunnen adopteren. Bovendien zijn gemeenten door samen te werken structureel en substantieel minder tijd en geld kwijt voor onderhoud en beheer van hun informatievoorziening. KING wil met zoveel mogelijk partijen samen stap voor stap de verbeteringen realiseren. Elke stap staat weliswaar op zichzelf, maar draagt ook bij aan de stip op de horizon: een georganiseerd stelsel van samenwerkingsverbanden. Een stelsel dat de regie neemt op de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van de gemeentelijke informatiehuishouding én de regie op het beheer en doorontwikkeling van de bestaande informatievoorzieningen. KING is ervan overtuigd dat alleen via samenwerking een toekomstbestendige ICTstrategie is te realiseren. Deze handreiking en de andere onderstaande handreikingen met bijbehorende modellen, tools en templates ondersteunen gemeenten bij het inrichten van deze samenwerking. De visie en inzet van KING vertaalt zich in de volgende producten: Handreiking Sturen op ICT-samenwerking beschrijft de huidige inzichten op het terrein van governance en besturing die van nut zijn voor die gemeenten die nieuwe samenwerking overwegen, die willen instappen in een bestaand samenwerkingsverband of al samenwerken. Handreiking De baten als ballast waarin de kosten en baten van shared service centra zijn beschreven, inclusief de nodige modellen: model business case, kostenmodel, batenmodel en verrekenmodel. Handreiking De basis op orde met concrete handvatten voor een gemeente om de basis op orde te brengen binnen het gemeentelijk applicatielandschap en het geheel aan contracten en een motivatie om dit ter hand te pakken. Dit ter voorbereiding op samenwerking met andere gemeenten. Handreiking HRM beleid bij inrichting SSC ICT beschrijft waar gemeenten aan moeten denken op het terrein van personeel en beleid bij de oprichting van een shared service center, zoals efficiency op personele kosten, (om)scholing en functieprofielen. Handreiking Verdieping GEMMA informatiearchitectuur, die een inventarisatie geeft aan de standaardisatie van de functionele afbakening van 1

6 informatiesystemen, het beschrijven de gegevensstromen tussen informatiesystemen en het definiëren van koppelvlakken tussen de informatiesystemen. Notitie Cloud computing en shared service centra, waarin de ontwikkelingen, cloud computing en shared service centra, zijn beschreven en met elkaar vergeleken. Het bevat een overzicht van wat cloud computing is en de specifieke kenmerken, servicemodellen en delivery modellen van cloud computing. Het is de stip op de horizon van samenwerking. Tevens levert KING de volgende diensten: Workshops waarbij startende gemeenten worden gefaciliteerd in het maken van bewuste keuzes. Review van haalbaarheidsonderzoeken, business cases, plannen van aanpak en dergelijke. Verbinding van gemeenten op thema of inrichtingsfase via kennisbijeenkomsten en startergroepen. Het opstellen van een concrete beschrijving van het gemiddelde gemeentelijke informatiemodel, met architectuur, applicatielandschap, processen en koppelvlakken. Doorontwikkeling van modellen samen met gemeenten op basis van nieuwe ervaringen. 1.2 Waarom is aandacht voor HRM van belang? Gemeenten kunnen niet meer zonder elkaar en werken op steeds meer taken samen, vaak vrijwillig. Samenwerking verlaagt de kwetsbaarheid, verbetert de continuïteit, leidt aantoonbaar tot kwaliteitsverbeteringen in de dienstverlening en levert efficiencyvoordeel op. Samenwerking gaat ook vaak gepaard met een hoger ambitieniveau, met professionalisering en een hoger kwaliteitsniveau. De dienstverlening vanuit het samenwerkingsverband is meestal niet meer te vergelijken met die van de individuele gemeenten (Van der Laar, 2010). Samenwerking is van invloed op het personeel en personeelsbeleid binnen gemeenten. Bijvoorbeeld als er een openbaar lichaam wordt opgericht waarin een specifieke uitvoeringstaak wordt ondergebracht, dan zal duidelijk zijn dat deze specifieke context het nodige vraagt van het management en medewerkers die naar de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (bijvoorbeeld het SSC ICT 1 ) overgaan. Het aangaan van een samenwerkingsverband is van invloed op het personeel en personeelsbeleid binnen gemeenten. In de startfase is het niet te vermijden dat er nog diverse contacten en oude werkwijzen zijn tussen gemeentelijke medewerkers en bijvoorbeeld leveranciers. Het samenwerkingsverband zal, stap voor stap, door coördinerend op te treden en zich kennis eigen te maken van de diversiteit aan bijvoorbeeld applicaties, een meer centrale 1 In deze handreiking ligt de focus op een uitvoeringsorganisatie in de vorm van een shared service center (SSC). De meeste zaken die in de handreiking worden benoemd gaan ook op voor samenwerking in een centrumconstructie of een ander model. 2

7 en inhoudelijke positie krijgen bij steeds meer deelnemers. Zeker naarmate uniformering en standaardisering meer en meer wordt nagestreefd. Verschillen in kwaliteit van dienstverlening nivelleren in loop van de tijd. Instrumenten als taakroulatie, maar ook een helder gedefinieerde producten- en dienstencatalogus dragen hier ook aan bij. Het zal duidelijk zijn dat de ontwikkeling geschetst in de alinea hierboven het nodige vraagt (en ook zal blijven vragen) van het management en medewerkers van het SSC ICT. Over het algemeen zijn management en medewerkers afkomstig uit de deelnemende gemeenten en nemen de couleur locale mee. Hoe verloopt de transitie, welke ontwikkelingen maken zij door, wat betekent dit voor de inrichting van de organisatie en de organisatiecultuur? Daarover gaat deze handreiking, die zich net als alle andere handreiking alleen richt op ICT samenwerking. Maar ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing is aandacht voor HR van belang. De ratio achter de samenwerking is immers ook efficiency op personele kosten en verbetering van kwaliteit van medewerkers. Bij de huidige samenwerkingsverbanden worden de kosten besparingen van met name personeelslasten nog niet gerealiseerd, doordat niet doorgepakt wordt op de herplaatsing van personeel en niet wordt uitgegaan van de behoefte, maar van het aanbod. Onderstaande tabel laat zien dat van de totale ICT-uitgaven van gemeenten (1,2 mld) 45% bestemd is voor personele kosten. Genoeg reden om daar voldoende aandacht aan te besteden. 1.3 Leeswijzer handreiking Deze handreiking beschrijft een aantal specifieke en gerichte onderwerpen die door gemeenten is aangedragen. Zoals 'selectie aan de poort' vs. 'screening aan de poort', detacheringsconstructies, functieprofielen e.d. Het is geen uitputtende beschrijving van alle HRM-thema s die aan de orde zijn bij het oprichten van een samenwerkingsverband. Volledigheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center van de VNG (d.d. juni 2011). Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten bij de inrichting van een SSC ICT en de belangrijkste eigenschappen van een nieuw op te richten organisatie. 3

8 Hoofdstuk 3 gaat nader in op de taakverdeling tussen de gemeenten en dit op en in te richten samenwerkingsverband Hoofdstuk 4 beschrijft de personele overgang naar een SSC ICT. Hoe zit dat rechtspositioneel? Hoe selecteer je de benodigde competenties op basis van de uitgangspunten van de nieuwe organisatie. Hoofdstuk 5 beschrijft de benodigde competentiesprong die de doorontwikkeling van een SSC ICT naar een professionele dienstverlener faciliteert. 4

9 2 Uitgangspunten bij inrichting SSC ICT In de handreiking Sturen op ICT samenwerking is stil gestaan bij het proces van oriëntatie en verkenning. Niet alleen is beschreven hoe om te gaan met het inventariseren van eigen motieven en doelstellingen van samenwerking, ook het belang van een gezamenlijke agenda en ambitie is onderstreept als noodzakelijk om de voordelen en synergie van samenwerking te realiseren. Vanuit een gedeelde ambitie, vertaald in een gezamenlijke missie en strategie, ontstaat een eerste knip, een taakverdeling tussen het SSC ICT en deelnemende gemeente. Welke taken willen we laten uitvoeren door een SSC ICT? En welke taken willen en moeten we zelf blijven doen? In bijlage 2 is een format opgenomen voor de verdeling van taken tussen de uitvoeringsorganisatie en de deelnemende gemeente. Er wordt een keuze gemaakt voor een bepaald samenwerkingsmodel en een juridische vorm die deze ambitie en taakverdeling optimaal moet ondersteunen. Het model wordt verder uitgewerkt en ingericht. Hoe ziet zo n organisatie er precies uit, met welke processen, rollen en functies? En, minstens zo belangrijk, hoe krijgen we het werkend? 2.1 Uitgangspunten van de nieuwe organisatie Doorgaans worden voor een nieuw op te richten samenwerkingsverband eerst een aantal organisatieprincipes en -uitgangspunten benoemd. Aan welke criteria moet de nieuw in te richten organisatie voldoen, wil het de gezamenlijke ambitie optimaal ondersteunen? Vanuit die vastgestelde organisatieprincipes kan de organisatie worden vormgegeven ingericht. In deze handreiking gaan we vooral in op de uitgangspunten voor het personeel in een samenwerkingsverband als afgeleide van de organisatieprincipes. 5

10 Organisatieprincipes Servicepunt 71 Ter illustratie, voor het Servicepunt 71 zijn de volgende organisatieprincipes opgenomen in het bedrijfsplan op basis van de taken en verwachtingen rondom het SSC: een platte organisatie met een werkbare span of control voor de leidinggevenden; een qua omvang beperkte top, in termen van directie en staf; binnen de hele organisatie is aandacht voor functiescheiding en checks and balances om de rechtmatigheid te borgen; een functionele indeling van de organisatie in de vorm van zes service eenheden; elke service eenheid wordt hiërarchisch aangestuurd door een leidinggevende, die integraal verantwoordelijk is voor de producten en diensten die de service eenheid levert; multidisciplinaire klantteams over de functionele grenzen van de service eenheden heen (matrixorganisatie) vullen de functionele inrichting aan; intervisie en service eenheid overstijgend vakgenotenoverleg draagt bij aan een professioneler en lerend karakter van de organisatie; integraal management; het SSC werkt zoveel mogelijk vanuit één locatie; op afdelingsniveau kent het SSC flexibele werkplekken. In eerste instantie zal het SSC ICT bestaan uit een samenstel van verschillende culturen. Het verdient dan ook aanbeveling stil te staan bij de cultuur van de nieuwe organisatie. Wat voor sfeer willen we hebben, zijn medewerkers in essentie dienstverleners of in essentie technici? Welk gedrag en welke omgangsvormen zijn gewenst en hoe zijn ze te herkennen? Ons pleidooi is niet om op de tekentafel een cultuur te ontwerpen, maar het definiëren van enkele essentiële waarden en normen en die, en dit wordt nog wel eens vergeten, te operationaliseren. 2.2 Schaalgrootte en functionele differentiatie Duizend werkplekken vanuit een SSC ICT bedienen is van een andere schaal dan men gewend was te ondersteunen vanuit de ICT afdeling binnen de eigen gemeente. Ook deze schaalvergroting, organisatorische opzet en het werken voor meerdere gemeenten zal voor medewerkers verandering in houden. Er zullen meer en andere vaardigheden gevraagd worden en er zal binnen de organisatiestructuur functionele differentiatie plaatsvinden. Dus in plaats van een ICT afdeling die alles doet, ontstaan er afdelingen die zich op een ICT-deelgebied richten. Adequate afstemming hiertussen is een vereiste. Naast de standaard dienstverlening vanuit het samenwerkingsverband, zal deze ook gaandeweg meer aanvullende maatwerkdiensten gaan leveren, bijvoorbeeld adviesdiensten, projectleiding of misschien wel opleidingen. Daarnaast zullen in het op te richten samenwerkingsverband taken en functies bestaan die niet terug te vinden zijn binnen de deelnemende gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunende functies zoals die van accountmanager; een taak die bij een kleine gemeente als onderdeel van een andere functie is belegd, dan wel verspreid binnen de organisatie plaatsvindt. 6

11 Voor medewerkers ontstaan er dus aanzienlijk meer mogelijkheden om zich te specialiseren. Combinatiefuncties zullen door de schaalvergroting goeddeels verdwijnen en er ontstaan meer mogelijkheden om niet technische kennis en vaardigheden te ontwikkelen bijvoorbeeld: project- of accountmanagement en bedrijfskundige kennis. Daarnaast is er binnen een SSC gevarieerde expertise aanwezig, waarvan medewerkers kunnen profiteren. Dit draagt bij aan de doorgroeimogelijkheden naar andere functies binnen het eigen vakgebied. 2.3 Veranderende aspecten bij vorming SSC ICT Om een lang verhaal kort te maken: het is nuttig al deze uitgangspunten, cultuuraspecten, verwachtingen en wenselijkheden rijp en groen, maar overzichtelijk in een vroeg stadium bijeen te brengen. Hieronder in steekwoorden de veranderingen op drie niveaus. Deze steekwoorden bieden een goed handvat om vroegtijdig met elkaar te verkennen wat de impact van de geschetste verandering is. Van Naar Concern/strategisch Best effort Resultaatverplichting Een cultuur Passen op de tent Geen vermenging van rollen Loyaliteit Meerdere (sub)culturen Initiatief en slagvaardigheid Vermenging van rollen van klant en opdrachtgever Loyaliteit vs. zakelijkheid Structuur Fullservice en allround Functionele differentiatie Interne oriëntatie Kleinschalig Maatwerk Samenwerking/synergie Grootschalig Meer standaardisering Functie/medewerker Generalistisch Specialistisch Een klant Ondersteuning dichtbij Hoofd boven water houden Meerdere klanten Ondersteunen op afstand Verminderde kwetsbaarheid 2.4 De vormgeving van de nieuwe ICT organisatie Op basis van een ambitie, visie en afgeleide organisatieprincipes kan een hoofdstructuur worden ontworpen. Vanuit KING heeft het nadrukkelijk niet de voorkeur om slechts met oude functies te beginnen. Dit schept onduidelijkheid voor zowel medewerkers als ook voor de klanten. Bovendien is een structuur niet in beton gegoten en niet voor altijd. Soms is een structuurwijziging nodig om een veranderde strategie of bijgestelde visie optimaal te ondersteunen en de organisatie meer toekomstbestendiger te maken. 7

12 Wat kunnen we in het algemeen over de beginstructuur zeggen? Uiteraard moeten in de structuur de oorspronkelijke functies (die ook in de deelnemende gemeenten aanwezig waren) geborgd zijn (dat is, voor de goede orde, wat anders dan dat ze één op één in de structuur terug te vinden moeten zijn). De winkel blijft immers tijdens de verbouwing geopend. In principe dient vanaf dag één de ICT-dienstverlening weer gewoon te draaien. In praktijk wordt overigens zeker ook voor een gefaseerde transitie gekozen. Niet in de laatste plaats omdat bij iedere afzonderlijke afnemer ook een vertaalslag gemaakt moet worden van de eigen interne werkwijze naar de zoveel mogelijk gestandaardiseerde werkwijze van het SSC. Een ander belangrijk aandachtspunt is het borgen van de regiefunctie(s) die het SSC krijgt en gaat krijgen. Het SSC is immers een schakel tussen de verschillende externe leveranciers (waarin ze een regisserende rol vervult namens de samenwerkingspartners) en haar samenwerkingspartners in de rol van klanten. Het is de overweging waard om deze regie functie(s) eerst te implementeren alvorens de transitie van de overige ICT-activiteiten te laten plaatsvinden. Een eenvoudig hulpmiddel om een dergelijke regiefunctie te ondersteunen is een gedegen inzicht in de gezamenlijke investeringen en vervangingen van de deelnemers. Organisatieverandering ISZF Het ISZF is de laatste jaren flink gegroeid. Dat betekent meer klanten, meer medewerkers en meer producten en diensten die worden aangeboden. Deze groei en ontwikkelingen die nog op het ISZF afkomen hebben invloed op de organisatie en bedrijfsvoering en vragen een organisatieverandering door te voeren die enerzijds de staande organisatie versterkt en anderzijds voorsorteert op mogelijke ontwikkelingen. Belangrijke redenen zijn onder andere: De wens om de organisatiestructuur toekomstbestendiger te maken wat betreft aanpassingsvermogen bij veranderingen, schaalbaarheid structuur en processen, voldoende kennis en competenties en het uitvoeren van de normale dienstverlening en bedrijfsvoering; Achterstallig onderhoud aan de organisatie wegwerken; Proces- en resultaatgericht werken tot uitgangspunt te maken; Behoefte aan meer stabiliteit en continuïteit; Een andere manier waarop het gemeentelijke informatiemanagement wordt ondersteund; Behoefte aan kort cyclische innovatieve projecten die snel tot resultaten leiden; Behoefte aan een betere benutting van onze gezamenlijke kennis. Bron: Blauwdruk nieuwe organisatie ISZF 1 juli 2011, 20 mei

13 2.5 Van werk- naar opdrachtgever Vanuit gemeentelijk perspectief (dus als toekomstig opdrachtgevers van het SSC ICT) betekent de vorming van deze nieuwe organisatie binnen de samenwerking dat er taken op afstand worden geplaatst; soms is daarbij ook sprake van een fysieke afstand. De min of meer automatische wederzijdse betrokkenheid tussen de ICT-functie en de rest van de organisatie komt te vervallen. Hiervoor zal een alternatief moeten worden gevonden. Voor een deel krijgt dit zijn uitwerking in een zakelijker verhouding met expliciete afspraken over beleid, projecten en beheerdiensten. Maar wil dit effectief zijn dan is er ook, van de zijde van de opdrachtgevers, een mentaliteitsverandering noodzakelijk. Het zit niet alleen tussen de oren er zal namelijk aan de zijde van de afnemers ten aanzien van ICT echt iets geregeld moeten worden/blijven. Weliswaar is de ICT-afdeling over naar het SSC de intern regisserende rol zal wel moeten worden belegd. Met interne regisserende rol wordt bedoeld: de vertaling van de behoeften van eindegebruikers ten aanzien van ICT-faciliteiten in termen van de ICT-dienstverlening van het SSC. Deze vertaalslag vindt verschillende niveau s plaats: strategisch, tactisch en operationeel. Het strategische niveau is belegd op het niveau van de secretaris. We gaan hier kort in op het tactische en operationele niveau. Op het tactische niveau (bij grotere gemeenten kan dit de specifieke functie worden van demandmanager bij een kleinere gemeenten een deeltaak) wordt de gerealiseerde service verlening bewaakt, worden eventueel bijgestelde en nieuwe afspraken gemaakt met het SSC of ICT-leveranciers. Op operationeel niveau (bij grotere gemeenten kan dit de specifieke functie worden van ICT-regisseur of ICT-coördinator bij een kleinere gemeenten een deeltaak) gaat het om het operationeel bewaken van de serviceverlening, het invulling geven aan concrete voorwaarden die het SSC in staat stelt het gewenste serviceniveau te kunnen halen. Op dit niveau vindt dagelijks communicatie plaats met gebruikers(groepen) en het regelmatig afstemmen met het servicemanagement van het SSC. 9

14 3 Waar ligt de knip? In hoofdstuk 2 is in meer algemene zin een set aan uitgangspunten beschreven voor een nieuw te vormen ICT-samenwerkingsverband cq. ICT-uitvoeringsorganisatie. Dit hoofdstuk gaat nader in op de taakverdeling tussen de gemeenten en dit op en in te richten samenwerkingsverband. Indien wordt gekozen voor een vorm van ICT-samenwerking, dan zal gekeken moeten worden waar gemeente en samenwerkingsverband elkaar raken. Voorbeeld: het beheer van een applicatie hoort niet bij óf een samenwerkingsverband óf bij een gemeente. Een betere omschrijving is dat bij het beheer van een applicatie een deel van het werk primair bij de gemeente ligt, er een deel gezamenlijk is, en een deel primair bij het samenwerkingsverband. In algemene zin (los van de gekozen organisatievorm) is en blijft de verantwoordelijkheid voor beleid en interne afstemming die van de gemeente, en (eventuele) regionale afstemming en ICT uitvoering die van het samenwerkingsverband. De gemeente en het samenwerkingsverband komen elkaar dus tegen, en dienen hun taken en verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen. Ergens ligt er een zogenaamde knip in taken en de vraag is waar. In bijlage 3 is een totaaloverzicht opgenomen van te organiseren ICT-taken bij ICTsamenwerking 2. Zij dekken de volgende ICT-taakgebieden af: beheer van de ICT infrastructuur (werkplekken, servers, telefonie etc.); applicatiebeheer en gegevensbeheer; beheer van ICT middelen (eigendom, beschikkingsrecht, licenties); informatiebeveiliging; informatiemanagement; architectuur (bedrijfsvoering, informatie en techniek); projectmanagement; ICT-opleidingen. In dezelfde bijlage 3 is per ICT taakgebied een korte uitleg opgenomen en zijn mogelijke rollen benoemd. In het totaaloverzicht is een driedeling gemaakt in taken die: 1. primair bij de gemeente liggen 2. primair bij het samenwerkingsverband, lees ICT uitvoeringsorganisatie liggen 3. gezamenlijk zijn en voortdurende bestuurlijke en tactische afstemming vragen Dit totaaloverzicht kan de basis vormen voor overleg over de mate en scope van de samenwerking, de taakverdeling en de benodigde competenties bij zowel het samenwerkingsverband als ook bij de achterblijvende en deelnemende gemeente. 2 Bron: Súdwest Fryslân en ISZF, Uitwerking van de verkenning naar de koppelingsmogelijkheden en de knip,

15 4 De personele overgang Op basis van de knip in taken, worden vanuit de deelnemende gemeenten taken overgedragen naar het SSC ICT. Dit zijn taken die tot op dat moment door de betreffende gemeenten tegen dezelfde kwaliteit zijn geleverd. Er worden ook vaak allerlei randvoorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat loonkosten per formatieplaats niet mogen stijgen of dat het loongebouw van SSC-personeel afhankelijk is van het loongebouw van de (kleinste) deelnemende gemeente(n). Personeel gaat over als functievolger. Mogelijk gevolg hiervan is dat de bewegingsruimte van het management om de ontwikkelingen zoals in hoofdstuk 2 geschetst daadwerkelijk te realiseren, beperkt is. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers er zoveel mogelijk klaar voor zijn en dat je weet wat je in huis haalt? 4.1 Rechtspositie van medewerkers en de overgang van personeel Rechtspositioneel wijzigt er niet veel in de status van de medewerkers van het samenwerkingsverband ten opzichte van hun huidige rechtspositie. Tenminste, bij de keuze voor een gemeenschappelijke regeling. Zij blijven vallen onder de bepalingen van de CAR/UWO. Zo behouden medewerkers hun ambtenarenstatus en het deelnemerschap bij het ABP. Ook voor wat betreft hun secundaire arbeidsvoorwaarden zal er niet veel veranderen. In een sociaal plan worden afspraken vastgelegd over overgangsmaatregelen/ flankerend beleid, bijvoorbeeld om hun taken in de nieuwe organisatie naar behoren te kunnen vervullen en/of om hun inzetbaarheid te verbreden. In het sociaal plan wordt ook de plaatsingsprocedure beschreven die weergeeft op welke manier de betrokken ambtenaren in de nieuwe organisatie zullen worden geplaatst. De functies in de nieuwe organisatie worden beschreven en, door een plaatsingscommissie wordt per medewerkers nagegaan in welke mate de nieuwe situatie vergelijkbaar is met de oude. Op basis van deze vergelijking worden medewerkers door de plaatsingscommissie al dan niet aangemerkt als functievolger. In bijlage 3 is een voorbeeld van een plaatsingsprocedure van het Servicepunt 71 weer gegeven. Dit is slechts een voorbeeld. Vaak is vanuit eerdere organisatieveranderingen dan wel binnen de bestaande beleidskaders van de deelnemende gemeenten, reeds een geschikte procedure vastgesteld. In de praktijk gaat de formatie vaak één op één over. Als er al een taakstelling is dan is die meestal voor rekening van het SSC ICT en dus pas na de overgang van bestaand personeel naar de nieuwe organisatie. Wanneer niet wordt gekozen voor een gemeenschappelijke regeling, maar voor een privaatrechtelijke vorm zoals een stichting, zal uiteraard een zorgvuldige pakketvergelijking moeten plaatsvinden. 11

16 4.2 Selectie aan de poort? Zou je meer aan de poort kunnen selecteren? Vaak is een van de uitgangspunten dat het met de huidige formatie(omvang) moet. En bovendien, al zou je selecteren, wat doe je met het personeel dat niet geschikt is? Er zijn weinig mogelijkheden voor interne mobiliteit en gemeenten zitten niet te wachten op (in de regel kostbare) afvloeiingsregelingen. Een zware selectie kan ook het (politieke) draagvlak voor de samenwerking in gevaar brengen. Dit betekent niet dat je van te voren en vlak na de start van het SSC niets in kaart kunt brengen. Vooraf kan er door de afdelingsleiding verkennend gaan worden gesproken over hoe de medewerker tegen de overstap aankijkt, wat voor mogelijkheden hij ziet en welke uitdagingen. Ook een ontwikkelassessment kan gewoon worden uitgevoerd, dat hoeft niet per se te wachten tot de overstap al gemaakt is. Een medewerker heeft daar altijd wat aan. Het opzetten en inrichten van een samenwerkingsverband is een langdurige kwestie. Het is in ieder geval zaak dat er, ook al is al geruime tijd bekend dat (een) medewerker(s) een overstap gaat maken, überhaupt nog personeelsbeleid wordt gevoerd. Niet zelden wordt, zodra bekend is dat een medewerker mee overgaat, net gedaan alsof de medewerker al weg is. Hoe het ook zij personeelsbeleid dient vanaf de start van het SSC van meet af aan aandacht te krijgen. Het is immers van groot belang om gemotiveerde mensen met kennis van de lokale processen en gemeenten vanaf het begin in het SSC te hebben. Weerstand moet worden overwonnen, want de SSC-organisatie staat grote uitdagingen te wachten en medewerkers moeten op de deze uitdagingen worden voorbereid. De eerste hectische levensjaren van een SSC, mogen geen excuus zijn (en dat is het regelmatig in nieuwe organisaties helaas wel) om niet direct op een strategische wijze het personeelsbeleid ter hand te nemen. 4.3 Het werken met detacheringsovereenkomsten Een alternatief voor een reguliere plaatsing is om voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie in eerste instantie alleen het management te benoemen en de medewerkers voor een eerste periode te detacheren. Dat betekent dat medewerker gedurende de detachering zijn/haar aanstelling bij de eigen werkgever behoudt en dus ook kan terugvallen indien de periode van detachering eindigt. Andersom geredeneerd zal de medewerker maximaal gemotiveerd moeten worden om in de nieuwe organisatie optimaal te presteren. Het tijdelijk detacheren van medewerkers kan een oplossing zijn indien er aan weerzijden, twijfel bestaat over het maken van de overstap. Bijvoorbeeld, omdat de betreffende medewerker nog niet geschikt is gemaakt voor de betreffende functie. Het houdt wel in dat de gemeente waarvoor de medewerker werkzaam is ook het risico draagt als gedurende de detachering de samenwerking toch niet bevalt en de medewerker terugkeert. 12

17 In principe zijn in een detacheringovereenkomst allerlei (aanvullende) afspraken te maken, de kern is dat een medewerker voor een vastgestelde periode onder aansturing van een inlener zal komen te staan. De oorspronkelijke werkgever heeft in de aansturing van de medewerker gedurende de detacheringperiode geen rol. Op de site van de VNG is een model detacheringsovereenkomst (inclusief toelichting) te vinden: 4.4 Outsourcing Nog maar weinig gemeenten hebben de volledige ICT uitbesteed aan een commerciële partij. Het kan dan gaan om het uitbesteden om de volledige technische infrastructuur, uitsluitend de helpdesk en/of het systeembeheer en het technisch applicatiebeheer. Deze handreiking beschrijft niet een volledige analyse van voor- en nadelen die met deze optie samenhangen, echter wel de personele aspecten daarvan. Bij overname van de ICT door een commerciële partij zal er ook een overname van het personeel plaatsvinden, dit volgt uit de wet overgang van onderneming. Een onderneming is in dit verband een organisatie die goederen produceert of levert, of diensten verleent. Het maakt hierbij niet uit of de organisatie als doel heeft om winst te maken. Ook een zelfstandig onderdeel van een organisatie kan een onderneming zijn. Het moet dan gaan om een eenheid van activiteiten die wordt overgedragen. Het onderdeel hoeft niet groot te zijn: ook wanneer slechts één werknemer bij het onderdeel werkt, kan sprake zijn van een onderneming. Bij het overgaan van de onderneming is de nieuwe eigenaar is automatisch, dus van rechtswege, de werkgever van de werknemers die in die onderneming werkzaam zijn. Er hoeven dus geen nieuwe arbeidsovereenkomsten gesloten te worden. Het maakt hierbij niet uit of de nieuwe eigenaar op de hoogte was van de arbeidsovereenkomsten. De overgenomen werknemers kunnen er aanspraak op maken dat hun arbeidsvoorwaarden niet veranderen door de overname. Ook de diensttijd die bij de overgegane onderneming gold blijft in stand. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst, voor een jubileumuitkering en voor de anciënniteit die geldt bij collectief ontslag. Met betrekking tot pensioen kan er wel direct iets veranderen: het bij de oude eigenaar opgebouwde pensioen blijft in stand, maar de werknemers vallen vanaf het moment van de overname onder de pensioenregeling van de nieuwe eigenaar. Na de overname kunnen de arbeidsvoorwaarden wel wijzigen. Op de overgenomen werknemers blijft de oorspronkelijke CAO (van voor de overgang) van toepassing, totdat er een nieuwe CAO van kracht wordt die van toepassing is op de overgegane onderneming. Een groot voordeel voor de betreffende medewerker is dat hij/zij binnen de nieuwe organisatie niet alleen zijn/haar oude functie kan continueren, maar daarnaast vele nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden tot zijn beschikking krijgt. Ook hier is een goede screening aan de poort noodzakelijk. 13

18 Om ook volwaardig opdrachtgever te blijven richting een commerciële partij is het zelf in huis houden van technische kennis een vereiste. Het zogenaamde producteigenaarschap blijft idealiter bij de gemeente, zodat zij zelf de prioriteiten kan stellen in beheer en onderhoud. Gemeente Almere De gemeente Almere heeft in 2007 alle ICT uitbesteed en is momenteel bezig met een nieuwe aanbesteding. Bijna al het personeel is destijds mee overgenomen door de commerciële partij. Een van de belangrijkste lessons learned is dat de rol van producteigenaar te allen tijde in huis moet blijven om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. 14

19 5 Competentiesprong HRM Ook de samenwerkingrelatie zal blijven veranderen en het samenwerkingsverband zal daar voortdurend in mee moeten gaan. Er komen taken bij, er komen mogelijk nieuwe samenwerkingspartners bij, er zal voortdurend moeten kunnen worden geschakeld tussen de verschillen tussen samenwerkingspartners et cetera. Dit is een andere dynamiek dan veel medewerkers tot nu toe zijn gewend. Het samenwerkingsverband zelf zal gaandeweg functioneel meer behoefte krijgen aan accountmanagement, proces- en projectmanagement en business development. De opleidingseisen die aan (nieuwe) medewerkers gesteld worden, zullen over het algemeen omhoog gaan en niet meer alleen gericht zijn op de harde techniek. Er zal bijvoorbeeld bedrijfskundige kennis nodig zijn en kennis op het gebied van proces en projectmanagement. 5.1 Strategische personeelsplanning en -beleid begint bij de implementatie van het SSC Ook al gaan medewerkers, zie hoofdstuk 4, as is over, begin voor de implementatie met de strategische personeelsplanning. De aanknopingspunten hiervoor zijn te vinden in de oorspronkelijke organisatieprincipes, het dienstverleningsconcept, noties over de nieuwe cultuur, benodigde functies en het personeelsbestand dat mee overkomt. Een zorgvuldige analyse geeft een beeld van de huidige en gewenste omvang, samenstelling en kwaliteiten/competenties van het personeelsbestand van het samenwerkingsverband. Een van de te gebruiken instrumenten om te anticiperen op toekomstige kwalitatieve ontwikkelingen is de HR3P-methode. HR3P staat voor 'Human Resources Performance Potentieel Portfolio'. De methode richt zich vooral op het analyseren van de gewenste combinaties (portfolio) en van prestatie en potentieel. Hoe breng je dat in kaart? Het gaat feitelijk om het beantwoorden van volgende vragen: 1. Wat zijn de ontwikkelingen die het SSC ICT de komende jaren te wachten staan? Het betreft naast strategische ontwikkelingen ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 2. Analyse van het huidige personeelsbestand (kwaliteiten, kwantiteit en samenstelling) 3. De gewenste situatie bepalen qua omvang en samenstelling en kwaliteiten van medewerkers. Vertrekpunt hiervoor zijn de strategische ontwikkelingen voor het samenwerkingsverband. 4. Uitvoeren impactanalyse. Waarin de resultaten van 2 (IST) en 3 (SOLL) worden met elkaar vergeleken. Zo ontstaat een beeld van het tekort/ overschot aan medewerkers, de ontbrekende noodzakelijke en te ontwikkelen kwaliteiten. Ook het meenemen van een nul-scenario (niets doen) kan helpen de analyse scherp te krijgen. Vervolgens krijgen de uitkomsten een vertaling naar afdelings- en uiteindelijk individueel niveau. 15

20 5.2 Functies en competenties Allemaal leuk en aardig, maar wat hebben we eigenlijk aan concrete taken, rollen en functies nodig binnen het SSC? Eigenlijk zijn er drie hoofdfuncties binnen een SSC ICT te onderscheiden: services, relatiemanagement en de backoffice 1. Services omvatten de daadwerkelijke dienstverlening, dus op het vlak van: De directe monitoring en het beheer van netwerken en het zorgdragen voor dagelijks onderhoud (het verwerken van patches, het maken van backups). Het gaat om de meer uitsluitend technische en op uitvoering georiënteerde functies: de medewerkers die verstand (moeten) hebben van de techniek, van specifieke toepassingen, van IT-infrastructuur et cetera. 2. De meer op externe relaties gerichte functies: de medewerkers waarvan de functie voornamelijk bestaat uit het werken met klanten en/of leveranciers. Dat zal sowieso op het vlak zijn van het geven van technisch advies, maar ook op bedrijfskundig gebied, account- of project- en programmamanagement. Te denken valt aan medewerkers die werkzaam zullen zijn op: a. Architectuur b. Service management c. De servicedesk met de 1e, 2e en, mogelijk, 3e-lijns ondersteuning d. Contractmanagement e. Innovatie/productontwikkeling 3. Management en ondersteuning (binnen de SSC-organisatie). a. Directie en management b. De back office : P&O en Control/Financiën In bijlage 1 zijn een aantal verschillende functieprofielen opgenomen. N.B. Deze functieprofielen zijn gebaseerd op een globale taakverdeling tussen gemeente en samenwerkingverband (zie ook onderstaande toelichting en schematisch overzicht). De verdeling van specifieke taken kan in de praktijk uiteraard hiervan afwijken. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3 Waar ligt de knip? De in bijlage 1 opgenomen functieprofielen zijn gericht op functies voor de achterblijvende gemeenten. Hiervoor geldt, dit is eerder al aangestipt, dat niet voor elke gemeente zijn soortgelijke en even zware functies noodzakelijk. Voor een kleine gemeente is het lastig de benodigde expertise in huis te halen en houden voor het goed vervullen van de opdrachtgeverrol richting een samenwerkingsverband. Het organiseren van een volwaardige informatiemanagementfunctie 3 is te kostbaar en niet noodzakelijk. Het beleggen van de informatiemanagementtaken bij een I&A adviseur die meerdere kleinere gemeenten bedient is hiervoor een uitkomst. De taken van de I&A adviseur kunnen zelfs worden verzorgd vanuit het samenwerkingsverband, echter het scheiden van de verschillende rollen en petten is dan wel een aandachtspunt. 3 De informatiemanagementfunctie is te omschrijven als het houden van overzicht over de aanwezige informatievoorziening en daarbij ingezette informatiesystemen, het maken van plannen voor de komende jaren en zorgen dat alles op elkaar aansluit. 16

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF

Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF ICT Noord november 2012 Henk Post Hindrik Dyks ISZF SWF Het verhaal 2 ½ jaar geleden heeft Henk vertelt over het ISZF Sindsdien is de ISZF wereld

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking SeinstravandeLaar B.V. Achter de Vismarkt 12 4101 AD Culemborg Postbus 450 4100 AL Culemborg www.seinstravandelaar.nl info@seinstravandelaar.nl GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking Regionale backoffice

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Efficiency door de BRP?

Efficiency door de BRP? Efficiency door de BRP? VIAG Congres 7 oktober 2013 Efficiency door de BRP? Samenwerking in de regio Alkmaar Door Alex Huisman (adviseur Informatievoorziening & automatisering gemeente Langedijk) Applicatiesanering

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET TERREIN VAN BEDRIJFSVOERING

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET TERREIN VAN BEDRIJFSVOERING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET TERREIN VAN BEDRIJFSVOERING Start, ervaringen, leringen en dilemma s van het in de praktijk werken met een gezamenlijk SSC SSC-congres, 7 november 2012, EO, Servicepunt71

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT)

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Inhoud 1. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 2. Bestuur GR 3. Structuur Afdeling

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

De servicedesk binnen de facilitaire organisatie

De servicedesk binnen de facilitaire organisatie De servicedesk binnen de facilitaire organisatie Uitgangspunten en dilemma s L.P. de Rouw Uitgangspunten servicedesk Servicedesk als sturing op mijn backoffice. Centrale ondersteuning voor de klant (borgen,

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Vooraf De businesscase gewenste inkooporganisatie is een vervolg op respectievelijk nadere uitwerking van het rapport Organiseren

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop

Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop Lustrumcongres Prettig Contact met de Overheid Den Haag, Dr. Henriëtte van den Heuvel Prof.dr. Heinrich Winter Bespreking essentie Handreiking Juridisch

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap? Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie