Gemeentelijk Rioleringsplan Maastricht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Rioleringsplan Maastricht 2013-2017"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Rioleringsplan Maastricht Stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater Ver (concept) Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 1 juli 2013

2 Verantwoording Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Maastricht Subtitel : Stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater Projectnummer : Referentienummer : GRP Maastricht Revisie : C6 Datum : 1 juli 2013 Auteur(s) : Elwin Leusink, MSc, ir. Karst Jan van Esch adres : Gecontroleerd door : projectgroep Goedgekeurd door : dr. ir. Aad Oomens Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F Pagina 2 van 36

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding Samenwerking Maas en Mergelland Procedures Leeswijzer Even terugkijken Wat willen we Inleiding Ambities afvalwaterplan Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden Wat hebben we nu? Totaal overzicht aanwezige voorzieningen Stedelijk afvalwater Hemelwater Zorgplicht grondwater Organisatie Effectief beheer De opgave Inleiding Stedelijk afvalwater en hemelwater Grondwater Effectief beheer Organisatie en financiën Organisatie Financiën Bijlage : Investeringen riolen Pagina 3 van 36

4 Samenvatting Waarom een GRP? Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Als gemeente hebben we de taak om voor die riolering te zorgen, we hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen. Dit GRP geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan. Dit is het vierde GRP van Maastricht. Ons eerste GRP was vooral gericht op de relatie van onze riolering met het milieu, de basisinspanning stond hierbij centraal. De basisinspanning is een eis vanuit de waterbeheerders dat er een afname moet plaatsvinden van 50% van de vuilemissie door overstortingen. In het tweede GRP lag de nadruk op de ongezuiverde lozingen in het buitengebied: hoe kunnen we die het beste saneren. Het derde GRP ging vooral in op het verbeteren van het inzicht in de toestand van de riolering door reiniging en inspectie en op het verbeteren van het inzicht in het milieutechnisch functioneren en de relatie tussen riolering en zuivering (Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie OAS). In dit vierde GRP zijn belangrijke aandachtsvelden de samenwerking binnen Maas en Mergelland, het inspelen op de klimaatverandering (relatie met de openbare ruimte, voorkomen wateroverlast, hittestress), het verwerken van de uitkomsten van de OAS en de opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water, een Europese wet over de waterkwaliteit. Deze laatste twee hebben weer te maken met het milieutechnisch functioneren. Samenwerking Maas en Mergelland We nemen deel aan het samenwerkingsverband (afval)waterbeheer Maas en Mergelland. In dit samenwerkingsverband onderzoeken we op welke gebieden van het (afval)waterbeheer we de kwaliteit kunnen verhogen, de kwetsbaarheid kunnen verminderen en op kosten kunnen besparen. Samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, het waterschap Roer en Overmaas en het waterschapsbedrijf Limburg hebben we een Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland opgesteld. Ook Rijkswaterstaat heeft aan de overleggen deelgenomen. In het beleidsplan staan de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en een actieprogramma die invulling geven aan de samenwerking. Het beleidsplan is daarom de basis voor dit voorliggende GRP. Wat ging er vooraf? Het GRP is leidraad geweest voor de rioleringszorg in de afgelopen periode. De gestelde doelen zijn in grote mate behaald. Er zijn geen problemen bekend met de inzameling van stedelijk afvalwater en hemelwater en het transport van afvalwater verloopt goed. Bovendien onderhouden we de rioleringsvoorzieningen planmatig. De meeste onderzoeken en maatregelen zijn uitgevoerd. Soms bleken onderzoeken en maatregelen achteraf niet nodig, soms zijn ze uitgesteld om werk-met-werk te kunnen combineren. Pagina 4 van 36

5 Samenvatting Vanwege de ondertunneling van de A2 is extra aandacht uitgegaan naar de riolering en grondwaterstand in dit gebied. Wat zijn de doelen voor de rioleringszorg in de komende planperiode? Vanuit de visie en ambities uit het beleidsplan stellen we de volgende doelen voor onze rioleringszorg: 1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater. 2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater. 3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier). 4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert. De doelen hebben we geconcretiseerd in functionele eisen en maatstaven zodat we kunnen toetsen of de huidige situatie aan de gestelde doelen voldoet. Waar staan we nu? Alle woningen en bedrijven in onze gemeente zijn aangesloten op (druk)riolering of een individuele zuivering (IBA). Hiermee voldoen we aan de wettelijke zorgplicht. We beheren 480 km gemengde riolering, 69 km gescheiden riolering, 8 km leiding van drukriolering, 1 km persleiding, 30 gemalen, 57 drukriolering pompunits en 13 bergbezinkbassins. Alle voorzieningen samen hebben een vervangingswaarde van 500 miljoen. De gegevens van de riolen zijn opgeslagen in het rioolbeheersysteem, actueel en toegankelijk. Ook de gegevens van gemalen en andere voorzieningen registreren we en houden we actueel. De laatste 4 jaar hebben we 100% van het vrijvervalstelsel laten inspecteren. Als het nodig was, hebben we actie ondernomen. We hebben ook inzicht in het functioneren van de riolering. Er zijn geen grote overlastlocaties bekend. Om de basisinspanning te behalen zijn nog wel een aantal maatregelen nodig en ook ligt er een Kaderrichtlijn Wateropgave. We beschikken over een grondwatermeetnet en hebben inzicht in de grondwaterstanden. Er zijn enkele probleemlocaties bekend, die we monitoren. Als het nodig is, nemen we maatregelen. De sector Vergunning en Leefbaarheid controleert en handhaaft de vergunningen bij bedrijven, waarbij indien nodig ook de afvalwatercomponent wordt meegenomen. We beschikken over een rioolheffingsverordening en een bouwverordening. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van reiniging, inspectie en herstel. In Maastricht-Oost is in 2012 een groot aantal leidingen gerelined (relining Wijckerpoort) Pagina 5 van 36

6 Samenvatting Wat moeten we doen in de planperiode en daarna? 1. Nieuwe percelen moeten hun huishoudelijk afvalwater in principe aansluiten op riolering. Hemelwater moet op eigen terrein worden geïnfiltreerd, tenzij dit niet mogelijk is. Bij nieuwbouwprojecten is de aanleg van gescheiden riolering het uitgangspunt. 2. Samen met onze partners van het samenwerkingsverband afvalwaterketenbeheer Maas en Mergelland voeren we een actieprogramma uit. Door het gezamenlijk uitvoeren besparen we op de kosten en hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Met de resultaten van de onderzoeken passen we ons dagelijkse beheer aan en werken we dat verder uit om ook voor de operationele taken de kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen. Door meer kennis op te doen over het rioolstelsel en de omgeving zijn we in staat maatregelen beter te onderbouwen. 3. Gegevens van de riolering houden we actueel en correct. De toestand van vrijvervalriolen onderzoeken we eenmaal in de tien jaar door video-inspectie en de inspectiegegevens slaan we op in het rioleringsbeheersysteem. Omdat we net hebben geïnspecteerd, is dit deze planperiode niet nodig. We gaan door met het werken aan het volledig en actueel houden van het rioleringsbeheerpakket. 4. Regelmatig onderhoud is nodig om een goede afstroming in de vrijvervalriolering te handhaven. Ook gemalen en andere rioleringsonderdelen reinigen we één of enkele keren per jaar. Reiniging vindt plaats volgens vaste onderhoudsschema s. 5. Door moderne renovatietechnieken te gebruiken, besparen we op de kosten van rioolvervanging. Waar mogelijk en zinvol passen we relinen van oude rioolbuizen toe. Dit is goedkoper en geeft minder overlast. Bij het vervangen van riolering proberen we werk-met-werk te maken, waarbij we zoveel mogelijk disciplines (wegen, groen, verkeer, etc.) betrekken. Op deze wijze besparen we geld en beperken we de overlast. 6. De komende jaren voeren we de geen-spijt-maatregelen uit de Optimalisatiestudies (OAS n ) uit. We zoeken naar optimale maatregelen op een optimale plaats. Uitwisseling van maatregelen tussen Maastricht-Oost en Maastricht-West is daarbij mogelijk. Klimaatverandering is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In 2014 beoordelen we met een nieuwe OAS in hoeverre we dan voldoen aan de geldende eisen. Daarmee onderbouwen we de noodzaak van verdergaande maatregelen. Kasteel Vaeshartelt. Het watersysteem van de Fontijn en Tapgraaf in de Landgoederenzone wordt komende planperiode aangepakt (KRW). 7. Binnen het samenwerkingsverband pakken we het grondwateronderzoek verder op, zodat we inzicht krijgen in de grondwatersituatie in heel Maas en Mergelland. Pagina 6 van 36

7 Samenvatting 8. We verwachten van de particulier dat hij zijn stedelijk afvalwater loost op de gemeentelijke riolering of op een IBA. De particulier heeft een wettelijk vastgelegde eigen verantwoordelijkheid als het gaat om hemel- en grondwater. Wij willen stimuleren dat daar waar mogelijk en zinvol hemelwater van de gemengde riolering wordt afgekoppeld. Daarbij gelden wel lozingsvoorschriften. Wat gaat het kosten en hoe betalen we dat? Om de ambities en doelen te realiseren, is personele inzet nodig. Het opzetten van de samenwerking kost de komende jaren een extra inspanning, gemiddeld zo n 15 dagen per jaar. Ook is er geld nodig, om de uitvoering van de onderzoeken en maatregelen te kunnen betalen. De investeringen voor de komende planperiode zijn begroot op circa 28 miljoen euro (waarvan 7,5 miljoen euro direct uit de voorziening wordt bekostigd, de rest leidt tot kapitaallasten). De kosten dekken we door de rioolheffing. De komende planperiode is een verhoging met alleen de index voldoende. De jaren 2015 t/m 2017 is indicatief omdat jaarlijks bij de programmabegroting het inflatiecijfer wordt vastgesteld Rioolheffing eigenaar 126,53 128,74 131,00 133,29 135,62 Rioolheffing gebruiker tot 250 m3 44,00 44,77 45,55 46,35 47, m m3 per 250m3 349,18 355,29 361,51 367,83 374,27 Van m m3 per 250 m3 231,95 236,01 240,14 244,34 248, m3 3 mln m3 per 250 m3 115,80 117,83 119,89 121,99 124,12 Besluit Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad het Afvalwaterplan Maas en Mergelland en dit Gemeentelijk Rioleringsplan Maastricht 2013 tot en met 2017 vast te stellen door in te stemmen met: 1. de in dit gemeentelijk rioleringsplan geformuleerde doelen; 2. de voorgenomen onderzoeken; 3. de voorgenomen beheermaatregelen; 4. het voorstel voor de ontwikkeling van de rioolheffing. Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Na vaststelling van dit GRP, zal dit plan samen met het raadsbesluit worden toegezonden aan: waterschap Roer en Overmaas; Rijkswaterstaat; Provincie Limburg. Na vaststelling zal in één of meerdere dag- of weekbladen die in de gemeente worden verspreid, bekend worden gemaakt hoe burgers kennis kunnen nemen van de inhoud van dit Gemeentelijk Rioleringsplan. Pagina 7 van 36

8 Samenvatting Nieuwbouwprojecten dienen zorgvuldig afgestemd te worden met de aanwezige ondergrondse infra. Bij de bouw van de Kolonel moesten voorzieningen worden getroffen om een belangrijk transportriool te integreren in de parkeergarage. Pagina 8 van 36

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Als gemeente hebben we de taak om voor die riolering te zorgen: we hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen. Dit GRP geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan. Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte, bescherming van bodem en waterkwaliteit, en de zorg voor het totale watersysteem worden steeds belangrijker. Dit GRP helpt daarbij en speelt in op ontwikkelingen zoals het veranderende klimaat. Ook het financiële beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn belangrijke aandachtspunten. 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland Ons samenwerkingsverband (afval)waterbeheer Maas en Mergelland werkt aan een beter (afval)waterbeheer. Samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, het waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) werken we aan verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en verlaging van de kosten. Samen hebben we het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Doelen van samenwerking Mergelland opgezet. In dit beleidsplan staan de visie, de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en een actieprogramma die invulling geven aan het samenwerken. Het beleidsplan is daarom de basis voor dit GRP. 1.3 Procedures Dit GRP is tot stand gekomen binnen het samenwerkingsverband (afval)waterbeheer Maas en Mergelland. Ambities en uitgangspunten hebben we waar mogelijk op elkaar afgestemd. Het waterschap Roer en Overmaas en het waterschapsbedrijf Limburg werken mee in het samenwerkingsverband en zijn daarmee ook betrokken bij dit GRP. Ook Rijkswaterstaat heeft in de overleggen deelgenomen. 1.4 Leeswijzer De totale planvorm voor het (afval)waterbeheer in onze regio bestaat uit twee delen: het overkoepelend beleidsplan als een gezamenlijk deel; dit lokale deel, het GRP waarin we de vertaling naar het gemeentelijk rioleringsbeleid opnemen. Pagina 9 van 36

10 Inleiding Opbouw planvorming (afval)waterbeheer Maas en Mergelland Dit GRP is volgens de aanbevelingen in de Leidraad Riolering opgezet. Het voorliggende plan is een. Het uitgebreide rapport is, met andere bijlagen, opgenomen op DVD. Pagina 10 van 36

11 2 Even terugkijken Het GRP is leidraad geweest voor de rioleringszorg in de afgelopen periode. De gestelde doelen zijn in grote mate behaald. Er zijn geen problemen bekend met de inzameling van stedelijk afvalwater en hemelwater en het transport van afvalwater verloopt goed. Bovendien worden de rioleringsvoorzieningen planmatig onderhouden. Alle percelen zijn aangesloten op de riolering. Dit heeft enige tijd geduurd, omdat er goede afspraken dienen te worden gemaakt met de eigenaren van de nog niet aangesloten percelen. In 2012 is het laatste perceel aangesloten. De meeste geplande onderzoeken zijn uitgevoerd. De optimalisatiestudies zijn uitgevoerd, er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de omgang met regenwater, monitoring van de riolering in Maastricht- West is opgepakt en veel programma s van het waterplan zijn opgepakt. Voor zowel het gebied Maastricht-West als voor Maastricht-Oost zijn afkoppelkansenkaarten opgesteld. Ook hebben we alle riolering in Maastricht laten inspecteren, zodat we de toestand goed kennen. De onderzoeken die niet zijn uitgevoerd zijn om verschillende redenen vertraagd of niet uitgevoerd. Zo is de afstemming met andere werkzaamheden een belangrijke vertragende factor geweest en bleken sommige onderzoeken tijdens de planperiode onnodig. De klimaatverandering vraagt om andere inrichting van de openbare ruimte. Op deze kaart staan de natuurlijke waterstromen die ontstaan bij bijzonder fikse regenbui die 1 maal per 100 jaar voorkomt. Vanwege de ondertunneling van de A2 is extra aandacht uitgegaan naar de riolering en grondwaterstand in dit gebied. De Basisinspanning is nog niet behaald en er ligt nog een KRWopgave. Door middel van een peilbuizennetwerk wordt bijgehouden hoe hoog de grondwaterstand is op een aantal locaties binnen de gemeente. Zo kunnen fluctuaties in de grondwaterstanden worden gevolgd en indien nodig maatregelen worden genomen. Vooral rondom het bouwproject ondertunneling A2 en rondom de Maas is dit van groot belang. Wij proberen binnen de gemeente Maastricht met de rioleringszorg tegen zo laag mogelijke kosten het beste resultaat te bereiken. Door ondersteuning in te huren bij het waterschap en Pagina 11 van 36

12 Even terugkijken een aantal taken uit te besteden, werd het mogelijk om achterstanden weg te werken. Ook is de samenwerking afvalwaterbeheer Maas en Mergelland opgestart. De afgelopen jaren hebben we veel gedaan en op een doelmatige manier gewerkt. Achterstanden in inspectie en reiniging zijn weggewerkt, de vuilemissie naar oppervlaktewater en bodem is beperkt en wateroverlast is verminderd. Er bestaat inmiddels een goed inzicht in het stelsel, waardoor ook in de toekomst doelmatig kan worden gewerkt. Kortom, het Maastrichtse rioolstelsel is de afgelopen jaren in stand gehouden en verbeterd waar dat nodig was. De Maas als belangrijk watersysteem in de stad. Het blijft een uitdaging om de stad te wapenen tegen hoog water vanuit deze regenwaterrivier. Een belangrijke mijlpaal is de aanleg van de zogenaamde sluitstukkades die de stad een beschermingsniveau moet bieden tegen overstromingen die een maal in de 250 jaar plaatsvinden. Pagina 12 van 36

13 3 Wat willen we 3.1 Inleiding Binnen het samenwerkingsverband (afval)waterbeheer Maas en Mergelland hebben we een gezamenlijk beeld geschetst voor de toekomst van het (afval)waterbeheer in dit gebied. Dit beeld is weergegeven in het Beleidsplan. In de volgende hoofdstukken worden de ambitiebesluiten uit het afvalwaterplan vertaald naar onze eigen gemeente. 3.2 Ambities afvalwaterplan In het Beleidsplan hebben we zes ambities opgenomen: 1) We zijn gelijkwaardige partners, gemeenten en waterschap/waterschapsbedrijf. Samenhang tussen (afval)waterketen en watersysteem is het vertrekpunt voor samenwerking. Bewustwording en inbreng van burgers en bedrijven is hierbij belangrijk, zeker als het gaat om preventie. Samenwerken is maatwerk en heeft kwetsbaarheidsvermindering, kwaliteitsverhoging en kostenbesparing tot doel. 2) We zien afvalwater als potentiële bron van nuttige grondstoffen, energie. Negatieve effecten vanuit de (afval)waterketen op het watersysteem worden zoveel mogelijk voorkomen. KRW is hiervoor leidraad, waarbij de doelmatigheid, effectiviteit en de kosten van maatregelen in samenhang worden afgewogen. 3) We betrekken klimaatverandering en duurzaamheid bij het in stand houden en verbeteren van de afvalwaterketen. 4) We streven naar ontvlechting van hemelwater, grondwater en stedelijk afvalwater (indien dit op een doelmatige kosteneffectieve manier mogelijk is). We maken burgers en bedrijven bewust van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van hemelwater afkomstig van eigen perceel en dat ze worden ontzorgd als dat nodig en doelmatig is. Daarbij geldt eerst overtuigen, daarna pas afdwingen. 5) We maken burgers en bedrijven bewust van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van grondwater op het eigen perceel en dat ze worden ontzorgd als dat nodig en doelmatig is. Daarbij geldt eerst overtuigen, daarna pas afdwingen. 6) We streven naar zoveel mogelijk gelijke financiële uitgangspunten van de gemeenten, wat overigens niet betekent dat elke gemeente ook een gelijke heffing krijgt. Ad 1: Ad 2: We gaan het (afval)watersysteem in onze regio beheren als ware het één systeem en als ware waterschap en gemeente één partij. We overleggen over de plannen die we hebben en stemmen die nog meer af dan we nu al doen. Als het gaat om de verwerking van neerslag is preventie belangrijk: zoveel mogelijk voorkomen dat al het regenwater snel afstroomt naar de beken en watergangen. We stimuleren dat particulieren hemelwater zoveel mogelijk vasthouden op eigen terrein of infiltreren. Dat voorkomt piekafvoeren. In afvalwater zitten stoffen die bij vergisting biogas kunnen opleveren. Ook is het afvalwater "warm", die warmte kunnen we er misschien uithalen en weer gebruiken. Riolering loost schadelijke stoffen op beken, riviertjes en watergangen, via overstorten in de Pagina 13 van 36

14 Wat willen we Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: gemeente, via hemelwateruitlaten of via de zuivering. De negatieve invloed daarvan dringen we zover terug dat het water daar geen ontoelaatbare schade van ondervindt. Het gaat harder regenen. Daarom moeten we op termijn de riolering anders inrichten: niet al het regenwater kan ondergronds worden afgevoerd, ook de bovengrondse ruimte hebben we daarvoor nodig. Daar houden we vanaf nu al rekening mee. Daarbij komt dat we geen problemen naar de toekomst willen afwentelen. We gebruiken zo min mogelijk milieubelastende materialen en wekken energie voor onze gemalen op met zonnepanelen. Om terugwinning van nuttige stoffen uit afvalwater mogelijk te maken, moeten we het zo min mogelijk vermengen met relatief schoon hemel- en grondwater. Die afvalwaterstromen gaan we scheiden als we riolering toch gaan aanpakken. Burgers en bedrijven hebben daarin ook een eigen verantwoordelijkheid (gescheiden aanleveren bij de perceelsgrens, afkoppelen, infiltreren of vasthouden van hemelwater). We stellen hiervoor nu nog geen hemel- en grondwaterverordening op, maar proberen eerst door voorlichting en overtuiging burgers en bedrijven mee te krijgen. Burgers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het waterdicht hebben van verblijfsruimten, ook aan de onderkant. Op eigen terrein moet een eigenaar evt. zelf drainage aanleggen. Als het nodig is en doelmatig kan, voert de gemeente dit overtollige grondwater verder af. In de stuurgroep van 29 november 2012 is besloten dat deze ambitie niet betekent dat de financiële uitgangspunten, voor de GRP'n die nu voorbereid worden, geharmoniseerd worden. 3.3 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden We hebben riolering aangelegd om: a. de volksgezondheid te beschermen; b. droge voeten te houden en c. een goede leefomgeving te bevorderen. Vanuit de visie, ambities en de geformuleerde uitgangspunten in het Beleidsplan, beschrijven we de doelen voor de rioleringszorg. Door aan deze doelen functionele eisen en maatstaven te koppelen maken we de rioleringszorg toetsbaar. Toetsingskader rioleringszorg Pagina 14 van 36

15 Wat willen we Binnen de (brede) rioleringszorg kennen we de volgende doelen: 1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater. 2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater. 3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier). 4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater. 5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert. Met behulp van de Leidraad Riolering hebben we een set van functionele eisen, maatstaven en meetmethoden opgesteld waaraan het rioolstelsel dient te voldoen. Ook hebben we een aantal voorwaarden aangegeven, die nodig zijn om effectief te kunnen sturen. Ze zijn opgenomen in het uitgebreide rapport op DVD. Pagina 15 van 36

16 Procenten 4 Wat hebben we nu? 4.1 Totaal overzicht aanwezige voorzieningen Onze gemeente telt 575 kilometer riolering, verdeeld over gemengd, gescheiden en pers- en drukleidingen. De gemiddelde leeftijd van de riolering is 44 jaar. Gegevens over de voorzieningen worden bewaard in de digitale gegevensbestanden van de gemeente. Wij werken deze bestanden regelmatig bij, zodat er altijd de meeste actuele bij ons bekende gegevens in op zijn genomen. Overzicht aanwezige voorzieningen Voorziening eenheid aantal Voorziening eenheid aantal Vrijvervalriolering km Drukriolering - gemengd km leiding km 7,5 - DWA km 36 - pompunits aantal 57 - HWA km 33 Persleiding km 1 - drainage km 0,3 Gemalen aantal 30 - transportriool km 0,4 BBB s aantal 13 - overstortriool km 5 Externe overstorten aantal 18 - overig km 12 IBA s stuks Leeftijd riolering Leeftijdsopbouw riolering Pagina 16 van 36

17 Wat hebben we nu? Minderbroedersberg: een van de oudere rioleringen binnen Maastricht, ondanks de ouderdom vaak nog in goede staat. We hebben in Maastricht verschillende typen stelsels: Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het rioleringsbeheersysteem en vastgelegd in de hydraulische berekeningen en basisrioleringsplannen (dynamisch BRP), waaronder de stelselgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit (incidenteel) wordt geloosd. Wijzigingen t.o.v. de situatie in de BRP n overleggen we met waterschap en waterschapsbedrijf Limburg en vice versa. Rioolstelsels in Maastricht Pagina 17 van 36

18 Wat hebben we nu? 4.2 Stedelijk afvalwater Praktisch alle bestaande bebouwing is aangesloten op de riolering. Voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater gebruiken we 520 km vrijvervalriolering. Dit zijn gemengde en overstortriolen, waarbij vuilwater en hemelwater door één buis stromen en droogweerafvoerriolen, waardoor alleen vuilwater stroomt. Hiernaast hebben we ook een drukrioleringssysteem aanwezig (waarbij met 57 pompjes vuilwater door in totaal 8 kilometer drukleidingen naar de vrijvervalstelsels wordt gebracht). 30 grotere gemalen pompen dit afvalwater vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI s) Heugem, Limmel en Bosscherveld. Op 9 plaatsen zijn individuele zuiveringen (IBA s) aanwezig omdat aansluiting op riolering niet doelmatig was. In de gemengde stelsels van onze gemeente zijn in totaal 13 bergbezinkbassins (BBB) aangelegd. Deze bergbezinkbassins bergen tijdens hevige neerslag een deel van het overstortende (riool)water waarna het na afloop van de bui weer via het gemengde stelsel naar de RWZI wordt gepompt Technische staat Inzicht in de technische staat van de riolering krijgen we door inspecties. De inspectieresultaten gebruiken we om te bepalen waar we onderhouds-, reparatie- of vervangingsmaatregelen moeten uitvoeren. Vrijvervalriolering Uit de inspectie van het rioolstelsel is gebleken dat ingroeiende boomwortels een vaak voorkomend probleem is. Wegfrezen en relining is dan een mogelijke optie. op sommige plekken. De laatste jaren is er hard gewerkt om het gehele stelsel één keer te inspecteren. Dit is de afgelopen perioden slechts incidenteel gedaan, waardoor er onvoldoende inzicht bestond in de toestand van het vrijvervalstelsel. De inhaalslag is in de afrondende fase. We kunnen al concluderen dat het stelsel op een aantal plekken nodig moet worden pareerd en dat het oneren van het stelsel ook niet optimaal was door de grote hoeveelheid rioolslib Gemalen / pompunits drukriolering Twee keer per jaar worden alle gemalen en pompunits gereinigd en vervolgens geïnspecteerd. De inspecties worden uitgevoerd door een extern bedrijf, maar er is altijd een monteur van de gemeente bij aanwezig. De inspectieresultaten worden genoteerd en opgeslagen. Pagina 18 van 36

19 Wat hebben we nu? Er is een telemetriesysteem dat het aangeeft als er problemen zijn met een gemaal/pompunit, vervolgens reageert de storingsdienst hierop. Er zijn geen problemen bekend met de toestand van de gemalen. Door de inspecties is bekend wat de toestand is van de gemalen/pompunits. Storingsmeldingen worden genoteerd, waardoor tussentijdse wijzigingen in de toestand ook duidelijk zijn. Pers- en drukleidingen Pers- en drukleidingen worden niet structureel gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van klachten en meldingen wordt incidenteel een onderzoek ingesteld. Dit systeem werkt naar tevredenheid. IBA s De IBA s worden door het waterschapsbedrijf Limburg onderhouden, dit gebeurt naar volle tevredenheid. Rioolvervanging Severenstraat Functioneren van de riolering Uit de meeste recente berekeningen blijkt dat er bij een bui die eens in de 2 jaar voorkomt nergens wateroverlast ontstaat. Op sommige locaties kan bij zwaardere buien (bui10, waarvan de kans dat de bui voorkomt eens in de 10 jaar is) wel wateroverlast ontstaan. Ervaring leert dat deze zwaardere buien de laatste jaren vaker voorkomen, daarom worden in de BRP n maatregelen voorgesteld om overlast te voorkomen en te beperken. De basisinspanning uit 1992 schrijft voor dat er een afname moet plaatsvinden van 50% van de vuilemissie door overstorten. Deze eis is in Maastricht nog niet behaald. Er zijn volgens opgave van het waterschap nog 5 overstorten waar maatregelen moeten worden genomen om wel te voldoen aan de basisinspanning. Door veranderde wet- en regelgeving wordt inmiddels anders omgegaan met de eisen van de basisinspanning. Nu wordt in het licht van het Bestuursakkoord Water meer gekeken naar het totale pakket aan maatregelen dat in de waterketen wordt genomen. Overleg met het waterschap Roer en Overmaas is daarom nodig. Het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioleringsstelsel hebben we vastgelegd in basisrioleringsplannen (BRP). Alle BRP n zijn actueel. Overzicht BRP'n Gebied Jaar van uitgave Maastricht West 2012 Maastricht Oost 2012 Klachten kunnen aangeven wat er wel en niet goed gaat. Er zijn weinig klachten die een relatie hebben met stedelijk afvalwater, wat er op duidt dat er weinig problemen zijn. Pagina 19 van 36

20 Wat hebben we nu? 4.3 Hemelwater Wij vullen onze zorgplicht rondom hemelwater in door de trits vasthouden-bergen-afvoeren zoveel mogelijk toe te passen. Dit betekent dat we proberen het hemelwater vast te houden in de stad, dat hebben we ook in het waterplan beschreven. In het westen nemen we bijvoorbeeld weer oude droogdalen in gebruik genomen en in het oosten gebruiken we grachten en vijvers doelbewuster om water in te bergen. Zo ontstaat, ook in het kader van de structuurvisie, uiteindelijk een waterstructuur in de stad die helpt bij het voorkomen van wateroverlast en de negatieve gevolgen van klimaatverandering (zoals meer overlast door heviger buien, hittestress, etc.) vermindert. Bovendien heeft het een positieve invloed op het uiterlijk van de stad. Voor het bergen van hemelwater kunnen we de bestaande vijvers gebruiken, net zoals de Jeker en Maas. Op enkele plekken moeten we extra bergingen bouwen, zodat er geen plaatselijke overlast ontstaat. Het afvoeren van hemelwater gebeurt als het niet lokaal kan worden gebruikt of geborgen. Voor een groot deel van de stad betekent dit dat hemelwater via de straat- en trottoirkolken in gemengde vrijvervalriolen wordt verzameld en zo afgevoerd wordt naar de RWZI s Bosscherveld, Heugem en Limmel (Zie stedelijk afvalwater). In de afgekoppelde gebieden vangen we het hemelwater echter op in hemelwaterriolen en voeren we het af het afkoppelen van hemelwater staat ook voor de komende planperiode centraal, het streven is om dit zoveel mogelijk bovengronds en zichtbaar te realiseren. naar oppervlaktewateren in de omgeving. We zetten in op het meer oppervlakkig afvoeren van hemelwater, wat betekent dat het hellende wegprofiel wordt gebruikt om hemelwater af te voeren naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. In de praktijk kan dit betekenen dat regenpijpen aan gevels onderaan worden afgezaagd, waarna het hemelwater via een gootje door de tuin de straat op loopt en dan tussen de stoepranden een helling afstroomt om via een lichte verhoging af te buigen naar een buffer in de vorm van een grasveld. Voor de afvoer en verwerking van hemelwater is 33 kilometer hemelwaterafvoerriolering aanwezig, verder zijn er verschillende speciale voorzieningen, zoals grindondergrond, waterblocks infiltratierioleringen, infiltratiekratten en lavakoffers. Pagina 20 van 36

21 Wat hebben we nu? Toestand en functioneren van de objecten Voor hemelwaterriolen, gemalen en andere voorzieningen geldt voor inspectie dezelfde aanpak als bij stedelijk afvalwater. In 2005 is wateroverlast ontstaan in de wijk Heer toen een bui viel die volgens de statistiek eens in de 160 jaar zou voorkomen. Hierna hebben we maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bij de meeste recente BRP-berekeningen is daarom ook gekeken wat gebeurt bij zwaardere buien dan de huidige standaard. Om overlast bij zwaardere buien te voorkomen (hiervoor is gekeken naar de bui die statistisch eens in de 10 jaar voorkomt) blijkt een pakket van maatregelen nodig te zijn met een geraamd bedrag van 11 miljoen euro. 4.4 Zorgplicht grondwater De zorgplicht grondwater geeft onze gemeente een inspanningsverplichting om maatregelen te treffen als grondwateroverlast zorgt voor structureel nadelige gevolgen voor de aan de grond gegeven bestemming. Belangrijk hierbij is dat wij als gemeente in ieder geval aanspreekpunt zijn voor inwoners van de gemeente als zij (grond)watervragen of -klachten hebben. Het is echter niet zo dat de gemeente alle grondwaterklachten moet verhelpen. Onze gemeente heeft verschillende plannen en beleidsstukken die betrekking hebben op grondwater. In het Waterplan geven we aan wat de waarde is van water binnen onze gemeente. Het zijn hoofdlijnen van beleid en de richting voor het uiterlijk van de stad. Vooral oppervlaktewateren worden hierbij betrokken, maar er is ook een relatie met het grondwater. In het grondwaterbeheerplan wordt aangegeven hoe de in het Waterplan omschreven doelen worden behaald. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van overlast bij de bewoners/gebruikers in de vorm van: constructieve schade aan gebouwen door grondwateroverlast; grondwater gerelateerde gezondheidsklachten; zettingen en droogstand van houten paalfundering door te lage grondwaterstanden; Er zijn richtlijnen gegeven voor ontwatering bij nieuwbouw. Ontwateringdiepten Algemeen (m-mv) Gemeente Maastricht (m-mv) Wonen 0,7 1 m onder vloerpeil Wegen en verharding 1,0 0,7 m onder de wegas Groen (tuinen en beplantingsstroken) 0,5 0,7 m onder mv Nabij watergangen - 0,5 m onder mv Binnen onze gemeente zijn in totaal 17 peilbuizen geplaatst om het grondwater te meten. Deze peilbuizen liggen vooral rondom het A2-traject, omdat de bouw van een tunnel grote invloed kan hebben op de grondwaterstanden en de situatie in dit gebied daarom constant gemonitoord wordt. Op de meeste plaatsen is de grondwaterstand diep onder het maaiveld, op enkele plekken in het zuiden (naast de Maas) komt de grondwaterstand tot net onder maaiveld. Pagina 21 van 36

22 Wat hebben we nu? Grote infrastructurele projecten zoals de ondertunneling van de A2 hebben consequenties voor het grondwater, een goed inzicht en beheer van grondwater is van groot belang. 4.5 Organisatie Onze organisatie is de afgelopen jaren weinig veranderd. Het aantal rioleringsmedewerkers is beperkt. Dit heeft als voordeel dat de afstemming soepel verloopt. Indien nodig wordt er capaciteit ingehuurd. Er is een samenwerking met ruimtelijke ordening en waterschap ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Water kan een positieve rol hebben in bouwprojecten (bijvoorbeeld vanwege de recreatieve waarde), maar ook een negatieve rol (bijvoorbeeld bij bouwprojecten op een locatie waar hemelwater naar toe stroomt). Door in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de uitwerking van plannen kan voordeel worden behaald, omdat inzichten en ideeën worden samengebracht. Een vijver of watergang op de juiste locatie kan vanuit de riolering bezien helpen bij het bergen van hemelwater, terwijl het vanuit ruimtelijke ordening bezien toegevoegde waarde heeft voor het uitzicht van de omwonenden. 4.6 Effectief beheer Samenwerken Zoals al eerder gezegd, werken we veel samen in het (afval)waterbeheer binnen Maas en Mergelland. Dat willen we de komende jaren intensiveren. We werken aan onder andere gezamenlijk databeheer, een gezamenlijk meetplan en gezamenlijk beleid. Dit gezamenlijke beleid is vastgelegd in het beleidsplan. Pagina 22 van 36

23 Wat hebben we nu? Verordeningen en vergunningen Met de invoering van de Waterwet in 2009 is de Wvo-vergunning vervallen. Sinds 1 juli 2011 is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen van kracht, waarin onder andere algemene regels staan over het lozen vanuit gemeentelijke riolering. Samenwerking tussen gemeente en waterbeheerder gebeurt nu op gelijke voet, op basis van afspraken. We onderschrijven het belang van samenwerking tussen gemeente en waterbeheerder. Riooloverstorten lozen op water van het waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat. Met beiden onderhouden we een goede relatie. Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de Wet milieubeheer (Wm)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de AmvB s voor lozingen. Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de Wet milieubeheer (Wm)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de AmvB s voor lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van omgevingsvergunningen en algemene regels hebben we ondergebracht bij de sector Vergunning en Leefbaarheid. De handhavers bezoeken met een zekere regelmaat de bedrijven. Op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht Verordening Rioolheffing Maastricht 2013; Bouwverordening Maastricht Bij nieuwbouw is de eerste stap om hemelwater in de bodem te infiltreren. Als dat door de bodemgesteldheid of grondwaterstand niet kan, is in overleg een andere manier van lozen toegestaan. De particulier is dus in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater dat op zijn perceel valt. Deze uitgangspunten zijn ook opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit van april Pagina 23 van 36

24 5 De opgave 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijn welke aanleg, onderzoeken en maatregelen we moeten uitvoeren om onze doelen te kunnen halen. Bedragen die worden genoemd zijn op prijspeil 2013 en exclusief BTW. De investeringen zijn inclusief percentages voor winst, risico, honorarium, voorbereiding en toezicht. 5.2 Stedelijk afvalwater en hemelwater Aanleg bij nieuwe bebouwing Kleinschalige inbreidingen sluiten we aan op de bestaande riolering. Eigenaren moeten hun afvalwater altijd gescheiden aanleveren aan de perceelgrens, zodat ze voorbereid zijn op eventueel gescheiden riolen die later worden aangelegd. Voor kleinschalige nieuwbouw in het buitengebied geldt hetzelfde, tenzij aansluiting op de riolering niet doelmatig is volgens de beleidsregels van de Provincie Limburg. Bij grootschalige uitbreidingen leggen we altijd (verbeterd) gescheiden riolering aan. Hierbij volgen we de kaders van het waterschap Roer en Overmaas en de Provincie Limburg. De kosten van het aansluiten verrekenen we aan de hand van een tarieventabel. We stimuleren het duurzaam gebruik van hemelwater in bestaande bebouwing door voorlichting te geven over de mogelijkheden hiervoor. Binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland ontwikkelen we informatiemateriaal. Indien mogelijk maken we afspraken met leveranciers om richting burgers ook snel en eenvoudig aan te kunnen geven waar voorzieningen kunnen worden gekocht. Onderzoek Onderzoek is nodig om de afvoer van stedelijk afvalwater effectief te kunnen beheren. De meeste onderzoeken voeren we deze planperiode binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland uit. De beschrijving van deze onderzoeken is opgenomen in het uitgebreide GRPrapport. Enkele onderzoeken zijn specifiek voor onze gemeente. Jaarlijkse onderzoeken binnen Maas en Mergelland De komende jaren gaan in de samenwerking Maas en Mergelland verschillende jaarlijks doorlopende onderzoeken van start. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van opgenomen. Jaarlijkse onderzoeken binnen Maas en Mergelland Nr. omschrijving startjaar 1 Communicatie richting burger Organiseren één locatie om te werken Programmamanagement AWP/actielijst: aansturen samenwerking Afkoppelambities: bijhouden hoeveel er wordt afgekoppeld Vervangen met opgraven vs. relinen: bijhouden afstanden en kosten per meter 2013 Pagina 24 van 36

25 De opgave 20 BRP'n controleren, actualiseren Contact met afvalwatercollega's over de grens onderhouden Vergelijkbaar maken financiële uitgangspunten: één gezamenlijke heffingsgrondslag?, kostendekkingsmodel 2016 Onderzoeken binnen Maastricht Onderstaande jaarlijks terugkerende onderzoeken vinden binnen onze gemeente zelf plaats. Jaarlijkse onderzoeken binnen de gemeente Maastricht Omschrijving Startjaar kosten a. Gegevensbeheer 2013 onderdeel van exploitatie b. Inspectie, reiniging en beoordeling 2013 onderdeel van exploitatie c. Berekeningen d. Overige onderzoeken: klimaatadaptatie per jaar gedurende de planperiode e. Overige onderzoeken: hoogwaterveiligheid per jaar gedurende de planperiode f. Overige onderzoeken: afvalwater in de haven per jaar gedurende de planperiode Met goede gegevens onderbouwen we beslissingen en voorkomen we desinvesteringen. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het beheersysteem beter te laten functioneren. Aandachtspunten voor de komende periode zijn de toegankelijkheid van het systeem voor de rioolbeheerders, de opleiding van de gebruikers van het beheersysteem en het invoeren van alle bekende gegevens. Hierbij kijken we ook naar ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband Maas en Mergelland, omdat deze taak gebiedsbreed speelt. Het bestandsbeheer en het bijhouden van tekeningen wordt deels in eigen beheer uitgevoerd. Inspectie en controle is nodig om inzicht te houden in de kwaliteit van de riolering. Hierdoor minimaliseren we calamiteiten en storingen. Binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland is afgesproken om de inspecties en reiniging op een meer gedifferentieerde wijze aan te gaan pakken. De komende jaren doen we onderzoek naar de noodzaak van inspectie en reiniging voor het goed functioneren van de riolering. Op basis van berekeningen bepalen we de afvoercapaciteit en maken we inzichtelijk of er knelpunten zijn in het stelsel. Ook het milieutechnisch functioneren berekenen we, zodat duidelijk is welke belasting de riolering geeft op het ontvangende oppervlaktewater. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt vaak dat er onderzoeken nodig zijn naar specifieke omstandigheden die plotseling naar voren komen. Een voorbeeld is het uitzoeken waar wateroverlast door wordt veroorzaakt en het benoemen van oplossingsmogelijkheden na een hevige regenbui. Onze BRP n zijn actueel. Basisrioleringsplan en het Besluit lozingen Buiten inrichtingen Het basisrioleringsplan bevat het overzicht van lozingswerken (inclusief tekeningen) zoals bedoeld in het Besluit lozingen Buiten inrichtingen van maart Het basisrioleringsplan stellen we samen met de waterbeheerder op. In het Bestuursakkoord Waterketen van juli 2007 is afgesproken dat gemeente en waterbeheerders de afvalwaterketen (riolering en zuivering) beheren als ware het één systeem en als ware zij één verantwoordelijke partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afgesproken in het basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als de waterbeheerder het er mee eens is en vice versa. Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel. Pagina 25 van 36

26 De opgave Verder doen we onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de waterafvoer binnen onze gemeente, onderzoek naar de hoogwaterveiligheid en de gevolgen voor ons rioolstelsel en een onderzoek naar afvalwater in de haven. Eenmalige onderzoeken Naast de jaarlijks onderzoeken gaan we in de planperiode binnen Maas en Mergelland 16 eenmalige onderzoeken uitvoeren. Eenmalige onderzoeken binnen Maas en Mergelland nr. omschrijving startjaar 2 Uitwerking KRW-maatregelen Uitwerking afvalwaterakkoorden: toezicht, handhaving en opstarten mogelijke nieuwe OAS'n Uitwerking organisatie samenwerking Ontwikkelen juridisch instrumentarium lozingen Opstellen moederbestek voor inspectie en reiniging Plan opstellen voor afstemming onderhoudstaken gemeenten - waterschap: onderhoud rioolstelsel, baggeren, onderhoud regenwaterbuffers, maaien sloten, etc Verdere uitwerking meetplan Uitgangspunten BRP'n vaststellen Inventarisatie huidige situatie en samenwerkingskansen databeheer Relatie met RO: contacten verbeteren en procedures stroomlijnen Inspectie- en reinigingsfrequentie: onderzoek naar ideale situatie Inspectieresultaten: werkwijze beoordeling Uitwerken samenwerking databeheer Onderzoek rioolvreemd water Pilots nieuwe sanitatie Omgang met IBA's: doorgaan, uitbreiden of afschaffen? 2016 Periodieke onderzoeken Twee onderzoeken komen periodiek terug met een frequentie van eens in de vijf jaar. Periodieke onderzoeken binnen Maas en Mergelland nr. omschrijving startjaar 8 Relatie waterschap - gemeenten: normen (bijv. regenwaterbuffers) bespreken, afstemmen en vastleggen Opstellen nieuw Beleidsplan (afval)waterbeheer incl. GRP n Maatregelen Maatregelen zijn onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering van het rioleringssysteem. Het gaat dan om bijvoorbeeld buizen, putten, straat- en trottoirkolken, gemalen, persleidingen, drukriolering, bergbezinkvoorzieningen en regenwaterbuffers. Onderhoud De riolen reinigen we eens in de 10 jaar, wat gelijk op gaat met de inspectie van riolen. De inspectie- en reinigingwerkzaamheden besteden we uit. We inspecteren en reinigen alles in een keer in 2024 beginnen we aan een volgende cyclus. Pagina 26 van 36

27 De opgave Eén keer per jaar reinigen we de kolken, hierdoor voorkomen we plasvorming op straat bij regenval en raken riolen minder snel verstopt. Gemalen en drukrioleringunits onderhouden we jaarlijks. Het ad-hoc onderhoud in geval van storingen valt hier ook onder. De bergbezinkvoorzieningen laten we ook jaarlijks controleren en reinigen. Hierbij kijken we naar de constructie, de pomp en het leidingwerk. Regenwaterbuffers onderhouden we nog niet planmatig. Dat gaan we de komende jaren binnen Maas- en Mergellandverband opzetten. Vervanging van vrijvervalriolen Voor de korte termijn bepalen we de vervangingskosten op grond van inspectieresultaten en afstemming met overige infrastructuur, zoals opgenomen in het MIP. Voor de planning van de vervanging/relining op lange termijn gebruiken we de binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland afgesproken systematiek. We gaan hierbij uit van een mix van vervangen en relinen. Dat is het inbrengen van een kous in de bestaande buis die uithard, zodat een nieuwe buis ontstaat. Vervangen en relinen zorgen beide voor een kwalitatief goede buis die naar verwachting 80 jaar kan blijven liggen, waarbij relinen zo n 1/3 e kost van het opgraven en vervangen van de buis. We wijken af van de verhouding vervangen-relinen zoals in Maas- en Gerelined riool Mergelland is aangehouden omdat wij al enige jaren ervaring hebben met relinen. Uitgangspunt is dat wij gaan relinen, tenzij dat door de constructieve staat van het riool niet mogelijk is. Afkoppelen doen we zoveel mogelijk bovengronds, waardoor we hier bij rioolvervanging geen rekening mee hoeven te houden. Vervangingsschema Maas en Mergelland voor riolen aangelegd voor 1970 Pagina 27 van 36

28 De opgave Vervangingsschema gemeente Maastricht voor riolen aangelegd na 1970 We berekenen een gemiddeld bedrag per jaar voor de vervanging en relining voor twee perioden. Er is jaarlijks 4,0 miljoen berekend voor rioolvervanging (relining) in de periode en 2,2 miljoen in de periode Voor de jaren wijken we af van het gemiddeld op basis van de inspectieresultaten. In 2013 en 2014 hebben we jaarlijks 2,5 miljoen nodig voor reparaties (achterstallig onderhoud) waarna we pas weer na 2024 rekening houden met renovatie, reiniging en inspecties Hiervoor is om de 10 jaar 3,2 mln nodig. Verbetering vrijvervalriolering De komende jaren gaan we ca 15 hectare verhard oppervlak afkoppelen in de landgoederenzone. Hiervoor is in de planperiode een bedrag opgenomen van 3,75 miljoen. Daarnaast leveren we onze bijdrage aan de Kaderrichtlijn Water door ondermeer de aanleg van groene berging aan de Geneinde, Willem Alexanderweg en Ankerkade. Deze zullen worden gerealiseerd in samenwerking met het waterschap, de gemeente zal hiervoor een financiële bijdrage leveren. Op verschillende locaties moeten we het hydraulische en milieutechnische functioneren verbeteren, dat hebben we in de Basisrioleringsplannen aangegeven. In de planperiode is hiervoor een bedrag opgenomen van 19,7 miljoen. We zoeken naar optimale maatregelen op een optimale plaats. Uitwisseling van maatregelen tussen Maastricht-Oost en Maastricht-West is daarbij mogelijk. Vervangen van gemalen Om de bedrijfszekerheid te garanderen moeten we gemalen vervangen, renoveren of repareren. Het precieze moment waarop dit nodig is, verschilt per gemaal: het ene gemaal wordt zwaarder belast dan het andere gemaal, waardoor eerder of later actie nodig is. Voor de strategische planning gaan we uit van de standaardlevensduren die we binnen Maas en Mergelland hebben afgesproken: 60 jaar voor het bouwkundige deel en 15 jaar voor het mechanisch/elektrische deel. Er is ,- per jaar geraamd voor deze werkzaamheden. Vervanging van drukriolering Voor de vervanging van de drukriolering houden we dezelfde standaardlevensduur aan als van gemalen. Tijdens de planperiode is de vervanging van het mechanische en elektrische gedeelte van 23 drukrioleringsunits gepland. Dit kost ,- 5.3 Grondwater De komende jaren werken we aan het houden en vergroten van het inzicht in de grondwaterstanden, in Maas- en Mergelland verband en zelf naar onder andere de invloed van de A2 en van het stopzetten van grondwateronttrekkingen. Pagina 28 van 36

29 De opgave Om toekomstige grondwaterproblemen te voorkomen, houden we bij nieuwbouw als streefwaarde aan dat het grondwaterpeil zich minimaal 0,7 meter onder het maaiveld moet bevinden. Door het heuvelachtig gebied en de wisselende ondergrond kunnen we op specifieke locaties kiezen voor andere streefwaarden. Grondwateronderzoeken binnen Maas en Mergelland nr. omschrijving startjaar 23 Grondwatermeetnet: meetplan en voorbereiding (eenmalig) Grondwatermeetnet: verwerking data en onderzoek (jaarlijks) 2015 Grondwateronderzoeken binnen Maastricht nr. omschrijving startjaar kosten g Overige onderzoeken rondom grondwater per jaar gedurende de planperiode 5.4 Effectief beheer Verordeningen en vergunningen De verordeningen van de gemeente zijn actueel. Binnen Maas en Mergelland gaan we de mogelijkheden van aanpassingen van de Bouwverordening en het opstellen van een hemel- en grondwaterverordening onderzoeken. De handhaving van indirecte lozingen (lozingen vanuit bedrijven via de riolering) valt onder het Wm/Wabo-bevoegd gezag. In veel gevallen zijn wij dat. Wij hebben over de handhaving van deze lozingen contact met het waterschap, die tot 2010 bevoegd gezag voor deze lozingen was. Klachtenbehandeling en afhandeling Er is een klachtenregistratiesysteem. Na binnenkomst van een klacht wordt deze via de procedures doorgegeven aan de verantwoordelijk ambtenaar. Deze neemt binnen 24 uur actie. Afhankelijk van de grootte van het probleem streven we naar het zo spoedig mogelijk oplossen van het probleem. Communicatie Communicatie wordt steeds belangrijker. Hier besteden we momenteel al veel aandacht aan en dat gaan we in de samenwerking intensiveren. Het opzetten van gezamenlijke communicatieen voorlichtingsuitingen pakken we deze planperiode binnen Maas en Mergelland op. Benchmark rioleringszorg Wij doen in 2013 weer mee aan de landelijke benchmark riolering. Door met anderen te vergelijken kunnen we onze rioleringszorg verbeteren en efficiënter maken. Pagina 29 van 36

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 9 1.3 Procedures 9 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede

Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk bij Duurstede Definitief gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland bv Houten, 28 juli 2009 Verantwoording Titel : Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 Wijk

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Onderwerp vgrp 2014-2018. Datum 7 november 2013. verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (VGRP 2014-2018)

Onderwerp vgrp 2014-2018. Datum 7 november 2013. verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (VGRP 2014-2018) Gemeenteraad Onderwerp vgrp 2014-2018 Datum 7 november 2013 Raadsvoorstel Afdeling Beheer Portefeuillehouder drs. J.H. Reusch 1 Onderwerp verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (VGRP 2014-2018)

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Roermond

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Roermond Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Roermond Een notitie Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 september 2013 Verantwoording Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Roermond

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Forum relinen 2014. "Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid" Huidige situatie. Opbouw. Visitatiecommissie.

Forum relinen 2014. Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid Huidige situatie. Opbouw. Visitatiecommissie. Forum Relinen & Rioolbeheer 2014 Datum: 20 november 2014 in Hotel Vianen Organisatie: Stichting Kenniscentrum Rioolrenovaties "Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid" Wat is doelmatigheid?

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent!

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Bestuurlijke aandachtspunten aangereikt door Stichting RIONED Riolering: hoe gaat uw gemeente daar mee om? Riolering is misschien niet het eerste onderwerp

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Gemeentelijk RioleringsPlan

Gemeentelijk RioleringsPlan Hoofdstuk 4: Toetsing huidige situatie: wat hebben we nu? 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van onze rioleringstelsel. De huidige toestand wordt bezien

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014

www.grontmij.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010 t/m 2014 Gemeentelijk Rioleringsplan Voorst www.grontmij.nl Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen

Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen 2013-2017 Stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater Ontwerp In opdracht van: Gemeente Meerssen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 september 2013 Verantwoording

Nadere informatie

Afvalwaterplan Limburgse Peelen Samenwerking in de afvalwaterketen Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Maasgouw Gemeente Peel en Maas Waterschap Peel en Maasvallei / Waterschapsbedrijf Limburg

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer

Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2011-2015 Ontwerp Gemeente Zoetermeer Grontmij Nederland B.V. Houten, 30 mei 2011 Verantwoording Titel

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 voor de gemeente Bussum Concept Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting en Beheer Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 14 april 2009 Verantwoording

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard. 2013 t/m 2015

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard. 2013 t/m 2015 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard 2013 t/m 2015 Ontwerp 18 juni 2013 Kenmerk R001-1213704BTM-lhl-V05-NL Verantwoording Titel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard Opdrachtgever

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude RUI15/016 Verordening Rioolaansluiting, verordening eenmalig rioolaansluitrecht De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus

Nadere informatie