MARKETING EN INTERNET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKETING EN INTERNET"

Transcriptie

1 MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema

2 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops)

3

4 Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet bescherming persoonsgegevens Art Telecommunicatiewet Reclamecode (Code )

5 11.7 Telecommunicatiewet Implementatie art. 13 e-privacyrichtlijn Opt-in regime voor ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden

6 Toepassingsbereik SMS Fax Telefoon (belautomaten) Berichten verzonden via sociale media Alle andere vormen van elektronische berichten

7 Toepassingsbereik ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden E-privacy richtlijn: met het oog op direct marketing

8 Toepassingsbereik Aansluiting bij Richtlijn elektronische handel (2000/31/EG): Direct marketing: elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent.

9 Grensgevallen Persberichten Bericht verhuizing onderneming Uitnodiging winkelopening Nieuwsbrieven Marktonderzoek

10 OPT-IN Verzender moet (kunnen) aantonen dat de ontvanger voorafgaand toestemming heeft verleend Uitzonderingen: bestaande klantrelatie ontvangers zijn rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf

11 Toestemming elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting art. 11.1g TW jo. 1.1i Wbp

12 Toestemming Vrije toestemming Voldoende bepaald / Informed consent (zie ook art. 4 Code ) Actieve handeling (confirmed opt-in)

13 Actieve handeling Dus niet uitsluitend in algemene voorwaarden of privacy beleid Geen vooraangevinkte vakjes Niet ongevraagd toestemming vragen per e- mail

14 Overige voorwaarden Vermelding werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht Vermelding postadres of telefoonnummer Bij iedere communicatie de mogelijkheid bieden verzet aan te tekenen

15 Overige voorwaarden Commerciële communicatie is duidelijk als zodanig herkenbaar Reeds bij de ontvangst, zonder dat bericht geopend hoeft te worden Duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van de aard en de voorwaarden van de aanbieding

16 Uitzonderingen OPT-IN Bestaande klantrelatie Ontvangers zijn rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf

17 Bestaande klantrelatie Degene die contactgegevens heeft verkregen in het kader van de verkoop van eigen producten en diensten mag de gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten

18 Bestaande klantrelatie Mits bij de verkrijging duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van deze contactgegevens (opt-out) En bij iedere communicatie opnieuw

19 Rechtspersonen Geen toestemming vereist indien rechtspersoon zelf contactgegevens voor dat doel bekend heeft gemaakt Bijvoorbeeld een centraal mail adres waar alle reclame omtrent een bepaald onderwerp naartoe gestuurd kan worden

20 SPAM klachten Bron: ACM jaarverslag 2013

21 Telemarketing Geen voorafgaande toestemming Bel-me-niet register Bij ieder gesprek: wijzen op bestaan bel-meniet register, op mogelijkheid verzet en mogelijkheid bieden tot onmiddellijke opname in het register

22

23

24

25

26

27

28 Tell-a-friend Viral marketing techniek waarbij mensen worden aangezet tot het doorgeven van een commerciële boodschap aan vrienden Verzending verloopt doorgaans via de handelaar (online formulieren)

29

30 Tell-a-friend = spam? Personen ontvangen zonder voorafgaande toestemming commerciële boodschappen In beginsel in strijd met art Tw (en de Wbp) Maar afzender is in feite de natuurlijke persoon (de andere vriend)

31 Gezamenlijk oordeel CBP en OPTA Toegestaan indien sprake is van communicatie van hoofdzakelijk persoonlijke aard Volledig eigen initiatief internetgebruiker Er wordt geen (kans op) beloning of ander voordeel in het vooruitzicht gesteld

32 Gezamenlijk oordeel CBP en OPTA Voor de ontvanger moet duidelijk zijn wie de initiatiefnemer is, zodat hij diegene kan aanspreken (Code van en reply to veld moeten naam en adres initiatiefnemer bevatten) Afzender moet volledige inzage hebben in bericht dat namens hem wordt verzonden

33 Gezamenlijk oordeel CBP en OPTA Verantwoordelijke mag adressen en andere persoonsgegevens niet verwerken Verantwoordelijke dient het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.

34 Gezamenlijk oordeel CBP en OPTA Rechtsoordeel zorgt voor meer houvast, maar geen volledige duidelijkheid Inhoudelijke vragen m.b.t. initiatief van de afzender; altijd sprake van enig initiatief van de websitehouder

35

36 Nieuwe Code Social Media Marketing SMM = marketingactiviteit Adverteerder die erop gericht is Verspreiders over een product of merk te doen communiceren Verspreider: degene die een Relevante Relatie heeft met Adverteerder en reclame via Social Media verspreidt (niet zijnde de beheerder van de netwerksite) Relevante relatie: relatie gericht op het verspreiden van reclame via social media tegen betaling/enig voordeel dat de geloofwaardigheid van de reclame kan beïnvloeden

37 Verantwoordelijkheid Verspreider en Adverteerder in gelijke mate verantwoordelijk

38 Voorwaarden Verspreider Duidelijk als reclame herkenbaar Vermelden dat Verspreider voordeel ontvangt

39 Voorwaarden Adverteerder Verspreider bekend maken van inhoud Code Verspreider die in opdracht werkt: binden aan NRC, Code en relevante wet- en regelgeving (bij gebruik derden: Verspreider erop wijzen dat ook derden deze verpl. moeten naleven Actief inspannen om Verspreider aan verpl. te houden + actief optreden bij overtredingen

40 Voorwaarden weergave reviews Geen bewerkingen die misleidend kunnen zijn Geen selectie, tenzij dit duidelijk wordt vermeld Geen plaatsing valse reviews

41 Social media - overig Geen specifieke regelgeving Eigen regels social media sites Onderworpen aan regelgeving mbt reclame Bijv: Als reclame herkenbaar, niet misleidend, informatieverplichtingen

42

43 Cookies Technische cookies (bijv. winkelwagentjes) Analytische cookies (statistieken gebruik website) Tracking cookies: in kaart brengen van het surfgedrag van de bezoeker om zo aanbiedingen te kunnen doen die passen bij het surfgedrag

44 Cookiewet Art. 11.7a Tw In beginsel opt-in voor plaatsen en/of lezen van cookies Informed consent en actieve handeling vereist

45 Uitzonderingen opt-in Zuiver technische cookies Uitsluitend doel communicatie via internet uit te voeren Uitsluitend doel gevraagde dienst te leveren Straks waarschijnlijk ook voor analytische cookies

46

47 Wetswijziging (33902) E-privacyrichtlijn vereist überhaupt geen actieve toestemming; implied consent mogelijk. Strengere implementatie Nederland probleem bij grensoverschrijdend verkeer

48 Wetsvoorstel analytical cookies Nieuwe uitzondering voor cookies die strikt noodzakelijk zijn om.. informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website of om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers

49 Wetsvoorstel analytical cookies Analytische cookies mogen niet worden gebruikt om profielen van internetgebruikers op te stellen Bij verstrekking aan bewerker (bijv. leverancier analytische diensten): bewerkersovereenkomst, bewerker mag cookies niet voor eigen doeleinden gebruiken

50

51 Regelgeving 6:193a e.v. 6:227a t/m c BW 6:230a ev 3:15a t/m f BW

52 Wetswijziging Miv 13 juni 2014 (ovk s die op of na die datum zijn gesloten Aantal inhoudelijke wijzigingen en uitbreiding informatieverplichtingen

53 Belangrijkste wijzigingen Bedenktermijn naar 14 dagen (6:230o BW) Bij verzuim informatieplicht tav herroepingsrecht: bedenktermijn wordt 12(!) maanden (ipv 3 zoals voorheen) Verzuim kan worden hersteld Modelformulier voor herroeping verstrekken Bij herroeping: zowel prijs als verzendkosten terugbetalen, maar rechtstreekse kosten retourzending mogen wel in rekening worden gebracht

54 Verkoop op afstand (6:230g) overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand

55 Stappen verkoopproces Uitnodiging tot aankoop Het sluiten van de koop Na de koop

56 Uitnodiging tot aankoop (6:193e jo 3:15d) Voornaamste kenmerken product Identiteit, hn en geografisch adres verkoper Prijs incl. belastingen en (verzend)kosten Welke belastingen en kosten zijn inbegrepen Wijze van betaling, levering, uitvoering en beleid klachtafhandeling Bestaan van herroepingsrecht (nu 14 dagen)

57 Uitnodiging tot aankoop Commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen

58 Uitnodiging tot aankoop HvJ EU 12 mei 2011, zaak C-122/10 (Konsumentombudsman/Ving): ook televisiecommercial Maar: beperkingen medium kunnen meebrengen dat bepaalde info op andere wijze wordt verstrekt (verwijzing website)

59

60 Informatie voor sluiten koop (6:230m; 6:227b BW) Idem (zie ook 6:230v), en: Telefoonnummer, faxnummer en adres Geografisch adres van de bedrijfsvestiging Termijn waarbinnen geleverd wordt Wijze waarop recht op herroeping of annulering uitgeoefend kan worden Het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van zaken betaalt wanneer hij van herroepingsrecht gebruik maakt en de kosten van terugzending Het feit dat de afgeleverde zaak op grond van de wet aan de overeenkomst moet beantwoorden

61 Informatie voor sluiten koop Evt. (bel)kosten voor het sluiten van de overeenkomst Voorwaarden bijstand na verkoop en garanties Indien van toepassing: mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenprocedures Wijze waarop overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn Al dan niet archiveren van de overeenkomst en op welke wijze deze te raadplegen zal zijn Talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten Gedragscodes waaraan de handelaar zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes te raadplegen zijn

62 Bestelproces (6:230v) Op zodanige wijze inrichten dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Bijv. «bestelling met betalingsverplichting»

63 Bestelproces Uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aangeven of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard

64 Informatie voor of bij sluiten koop (6:227b) De voorwaarden van de koop (niet uitsluitend de AV) ter beschikking stellen Op zodanige wijze dat ze door de consument kunnen worden opgeslagen zodat deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming

65 Na sluiten overeenkomst (6:230v) Bevestiging van de overeenkomst, die alle informatie bevat vermeld in 6:230m op een duurzame gegevensdrager binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst doch in ieder geval bij de levering

66 Permanent toegankelijk houden (3:15d) Identiteit en adres van vestiging Contactgegevens, inclusief adres KvK inschrijvingsnummer BTW identificatienummer

67 Boetes ACM (voorheen CA) Zeer hoge boetes variërend van tot 1,2 miljoen Uiteraard niet bij kleine overtredingen met geringe impact

68 Hof Den Bosch, 22 januari 2008, Postwanorder/Otto

69 EINDE

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland TNO-rapport Rap nr 35473 A bite too big: TNO Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft Nederland www.tno.nl T +31 88 867000 F +31 88 867382 info-ict@tno.nl Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende DG JUSTITIE LEIDRAAD betreffende Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie