Voorkom een OPTAter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorkom een OPTAter!"

Transcriptie

1 Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes (in totaal bijna 3 miljoen euro) opgelegd wegens overtreding van de regelgeving met betrekking tot -/sms- en telemarketing. Ook heeft OPTA in september 2011 haar 'Standpunt Telemarketing 2011' openbaar gemaakt. In de praktijk blijft deze regelgeving tot vele vragen leiden. De boetebesluiten en het Standpunt geven inzicht in OPTA's interpretatie van die regels. En die regelgeving is op een aantal punten streng te noemen, althans als de interpretatie die OPTA eraan geeft juist is. Zolang de boetebesluiten niet zijn getoetst door een rechter zal, ter voorkoming van een boete van OPTA en reputatieschade, iedere onderneming haar direct marketing beleid langs de hoge lat van OPTA s interpretatie moeten leggen. Hieronder worden in het kort de hoofdregels uit de Telecommunicatiewet besproken en enkele punten uit de boetebesluiten en het Standpunt aangehaald die van belang zijn voor iedereen die gebruik maakt van direct marketing, of het nu gaat om telemarketing, marketing of SMS marketing. Zowel de regels met betrekking tot -/sms marketing als telemarketing zijn opgenomen in de Telecommunicatiewet. Hoewel op sommige punten verschillend uitgewerkt, gaan beide regimes uit van dezelfde beginselen: er moet allereerst sprake zijn van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Daarnaast geldt, afhankelijk van het medium waarmee wordt gecommuniceerd, dat voorafgaand aan de communicatie toestemming moet worden verkregen (opt-in) of dat zonder toestemming communicatie kan worden verzonden tot het moment dat de consument aangeeft niet meer te willen worden benaderd (opt-out). Hieronder wordt eerst -/sms marketing behandeld. Daarna wordt ingegaan op telemarketing. Beide regels kennen op hoofdlijnen dezelfde beginselen en zijn wat dat betreft veelal uitwisselbaar: wat voor -/sms marketing geldt, geldt (meestal) ook voor telemarketing, en andersom. Naast de wet is in Nederland ook diverse zelfregulering tot stand gekomen: de DDMA codes met betrekking tot onder meer , Listbroking en Telemarketing, het Postregister, het Nationaal Overledenenregister en (in Europees verband) de FEDMA Code 'Practice for the Use of Personal Data in Direct Marketing'. Verschillende codes zijn ook onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. Ook de Wet bescherming persoonsgegevens speelt een grote rol bij direct marketing. Hierna wordt evenwel alleen ingegaan op de Telecommunicatiewet en de uitleg die OPTA daaraan geeft. - en SMS marketing In 2004 zijn in de Telecommunicatiewet regels opgenomen met betrekking tot het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie, veelal kortweg aangeduid als spam. Daaronder wordt verstaan communicatie via zowel , SMS/MMS, fax, elektronische oproepsystemen als berichten via social networking websites als Hyves en Facebook of andere elektronische kanalen. Deze regels gelden niet alleen voor verzending aan consumenten, maar (sinds 2009) ook voor verzending van berichten aan bedrijven. Hoofdregel ten aanzien van het verzenden van elektronische communicatie voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is dat verzending alleen is toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de ontvanger daarvoor voorafgaand toestemming heeft Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op en worden op verzoek toegezonden.

2 verleend. Deze toestemming dient een vrije, specifieke en op informatie berustende handeling te zijn. Voornaamste uitzondering op deze hoofdregel is dat geen voorafgaande toestemming is vereist indien de elektronische contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, en berichten worden verzonden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten worden overgebracht. Bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant dient wel duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid te worden geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Toestemming Vrij, op informatie berustend en specifiek zijn de vereisten voor het verkrijgen van toestemming. Toestemming wordt verkregen indien de consument zelf een hokje aanvinkt voor het geven van toestemming, waarachter duidelijk staat vermeld waarvoor hij toestemming geeft (en welke communicatie hij vervolgens kan verwachten). Ook voor doorgifte aan derden dient toestemming te worden gevraagd. Het vooraf aanvinken van een hokje waarmee toestemming beoogd te worden verkregen, volstaat niet. Daarmee is de toestemming niet vrij gegeven. De verwijzing naar algemene voorwaarden waarin staat opgenomen dat toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van of SMS volstaat evenmin. Bovendien is te verwachten dat met de koppeling tussen het accepteren van algemene voorwaarden en de toestemming voor het ontvangen van e- mailberichten de toestemming niet vrij is gegeven. Bij het genereren van elektronische contactgegevens zal dan ook naast een akkoord op de (algemene/spel) voorwaarden apart toestemming moeten worden verkregen voor het verzenden van commerciële berichten. Het criterium specifiek wordt zo uitgelegd dat het voor de ontvanger duidelijk moet zijn welke verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal plaatsvinden en als het daarbij gaat om een verstrekking aan derden, ook aan welke derden verstrekking zal plaatsvinden. De toestemmingstekst Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het ontvangen van partnermailings van X is niet voldoende specifiek, omdat voor de lezer niet te begrijpen valt waarvoor hij toestemming geeft. Wat moet immers worden verstaan onder partnermailings? De tekst Ik ga akkoord met de voorwaarden en privacy statement en geef aan dat ik gebeld wil worden door de deelnemende partijen en de gratis nieuwsbrief wil ontvangen van adverteerder X en Y geeft niet duidelijk weer welk soort mailings te verwachten zijn en namens wie deze worden verzonden. Ook met de tekst Wanneer u uw gegevens invult, gaat u akkoord met het privacy statement en voorwaarden en geeft u aan dat u per mail en telefoon benaderd wenst te worden door de deelnemende adverteerders voor commerciële aanbiedingen kan geen toestemming verkregen worden, omdat aldus OPTA de verwijzing naar algemene voorwaarden daarvoor niet voldoende is. In al deze gevallen is er geen sprake van een op informatie berustende wilsuiting. Klantrelatie De wet geeft een uitzondering voor het verzenden van berichten aan klanten via en SMS (dit geldt evenwel niet voor het versturen van faxen). De wet geeft overigens geen definitie van een klantrelatie. Duidelijk is wel dat de uitzondering strikt moet worden uitgelegd. Een klant is pas een klant als er een product of dienst is verkocht (tegen een bepaalde prijs in geld). Aannemelijk is dat daarvan ook sprake is in het geval van het tegen betaling geven van een licentie of het verhuren van een product. Het verzenden van s aan klanten (zonder voorafgaande toestemming) geldt alleen als berichten worden verzonden die betrekking hebben op eigen en gelijksoortige producten of diensten. Het vereiste van eigen producten of diensten, houdt in dat alleen degene die de gegevens heeft verzameld een beroep kan doen op het optout regime. Dat wil zeggen dat dochter- en moederbedrijven van een rechtspersoon daarop geen beroep kunnen doen (tenzij de geadresseerde natuurlijk (ook) een klant is van de dochter of moeder of deze zelf toestemming heeft verkregen). De klanten van een toeleverancier kunnen dan ook niet worden beschouwd als eigen klanten van de onderneming, ook niet in het geval zij hetzelfde product verkopen. Zelfs als een gelijksoortig product door zowel door een klant als zijn toeleverancier onder dezelfde merknaam wordt verkocht, worden de bestaande relaties van de ene onderneming niet ook relaties van de andere onderneming, aldus OPTA. Wanneer een product of dienst gelijksoortig is met het verkochte product of de verkochte dienst, is moeilijk eenduidig vast te stellen. Dit zal van geval tot geval moeten worden vastgesteld en beoordeeld vanuit het objectieve perspectief: wat mag een 'normale' klant redelijkerwijs 2

3 verwachten en is het logisch dat hij na aankoop van het ene product informatie over het andere product ontvangt? De redelijke verwachting van de klant is dan ook de maatstaf, deze dient niet te worden beoordeeld vanuit het perspectief van de afzender. De redelijke verwachting van de consument speelt vervolgens ook een rol bij de beoordeling van de duur van een klantrelatie. Er is expliciet voor gekozen om in de wet niet een termijn voor de duur van een klantrelatie op te nemen. OPTA stelt vast dat een klantrelatie niet eeuwig duurt, maar in ieder geval beperkt is tot de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde maximale bewaartermijn. Dat biedt in de praktijk echter niet de gewenste zekerheid, aangezien deze bewaartermijn een open norm is: persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het doel waarvoor zij zijn verkregen. Daarom zal de adverteerder zelf op basis van de objectieve verwachting van de consument moeten vaststellen hoe lang een klantrelatie duurt en zal deze duur van geval tot geval verschillen. Dit hoeft niet in alle gevallen twee jaren te zijn, zoals een veelgehoord uitgangspunt is. Bij de verkoop van een auto is aannemelijk dat de klantrelatie enkele jaren duurt, de aankoop van een bruidsjurk zal (als het goed is) daarentegen eenmalig zijn. Bewijslast De bewijslast voor zowel de verkregen toestemming als het feit dat een klantrelatie bestaat, rust op de verzender. Deze moet kunnen aantonen dat de betreffende abonnee voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voorafgaand toestemming heeft verleend of dat de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst of schenking aan een ideële of charitatieve organisatie en dat de gegevens worden gebruikt voor het verzenden van berichten over eigen, gelijksoortige producten of diensten. Hoe voldaan kan worden aan deze bewijslast, licht OPTA niet toe. Denkbaar is dat het bewijs verkregen kan worden door gebruik te maken van een confirmed of dubbele opt-in, het ontvangen van een kaartje waarmee de toestemming is gegeven of door het loggen van het aanvinken van een hokje op internet. In het geval van SMS kan een telefoonprovider soms ook bewijzen dat er sprake is van toestemming (door het aantal verzonden en ontvangen berichten van en naar SMS-shortcodes te vergelijken). Opt-out Zowel bij de vergaring van contactgegevens van klanten als in elk bericht dat wordt verzonden aan (potentiële) klanten, dient duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid te worden geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens. Een dergelijke opt-out dient tenminste mogelijk te zijn via hetzelfde communicatiemiddel als waarmee het bericht wordt ontvangen. In elk bericht dient dan ook een geldig adres of gratis SMS code te worden vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van de communicatie kan richten. Daarnaast kan ook een antwoordnummer of gratis telefoonnummer worden aangeboden. Uiteraard moet bij het inroepen van dit verzoek ook gevolg worden gegeven aan deze afmelding. De afmeldmogelijkheid moet in het bericht zelf worden opgenomen. Ook kan het bericht een verwijzing naar de afmeldmogelijkheid bevatten. Telemarketing In oktober 2009 is het wettelijk Bel-me-niet-register ( BMNR ) ingevoerd. Deze regelgeving is alleen van toepassing op telefonische communicatie met consumenten. Sinds de invoering van het BMNR geldt dat adverteerders en call centers ongevraagd mensen mogen bellen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, mits alle telefoonnummers die in het BMNR staan ingeschreven vooraf uit het te bellen bestand worden verwijderd (ontdubbeling). Ook moet de consument tijdens elk telefoongesprek worden gewezen op het BMNR en hem de mogelijkheid worden geboden verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn contactgegevens en moet hem de mogelijkheid worden geboden tot onmiddellijke opname in het BMNR. De Telecommunicatiewet noemt één uitzondering: voor zover telefoonnummers zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst of in het kader van schenking aan een ideële of charitatieve organisatie en deze worden gebruikt voor het overbrengen van communicatie met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten of schenkingen aan de ideële of charitatieve organisatie, mogen deze abonnees ( klanten ) worden gebeld, ook al staan zij ingeschreven in het BMNR. Bovendien ziet de regelgeving niet op 'gevraagde' communicatie, dus als een consument zelf verzocht heeft om per telefoon benaderd te worden. Deze nieuwe regels roepen allerlei vragen op: wie dient zich te houden aan de telemarketingregelgeving? Wanneer is er sprake van communicatie? Als er sprake is van gevraagde communicatie, is ontdubbeling dan niet nodig? Wanneer is er eigenlijk sprake van gevraagde communicatie? Wanneer is er sprake van een klant? Hoe lang is een klant een klant? Hoe moet je informatie over het recht van verzet en het BMNR verstrekken tijdens het telefoongesprek? Op een 3

4 aantal punten geven de boetebesluiten en het Standpunt van OPTA (iets) meer duidelijkheid. Adverteerder en call center De telemarketingregelgeving ziet op degene die communicatie overbrengt of laat overbrengen. Hierbij moet niet alleen moet gedacht aan degene die daadwerkelijk belt, zoals een call center. Ook degene namens wie wordt gebeld, de adverteerder, is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de wet. Dit betekent dat tussen adverteerder en call centers goede afspraken moeten worden gemaakt over datavergaring, ontdubbeling op het BMNR, het aanbieden van het recht van verzet, de mogelijkheid om ingeschreven te worden in het BMNR en het verwerken van inschrijvingen in het BMNR. Communicatie Uitgangspunt van de wetgeving is dat er sprake moet zijn van communicatie. Daaronder valt volgens OPTA in ieder geval het daadwerkelijk bellen van abonnees, waardoor signalen worden overgebracht. Van communicatie is dan al sprake door het overgaan van de telefoon of door het feit dat in het beeldscherm van een telefoon zichtbaar is dat een (onbekende) beller heeft gebeld. Het feit dat bij de gebelde de telefoon overgaat, is het resultaat van het overbrengen van signalen en daarmee communicatie. Het enkele overgaan van de telefoon van de abonnee betekent dat hij de communicatie heeft ontvangen. Daarmee wordt binnengetreden in de persoonlijke levenssfeer van die abonnee. Het is dus in de opinie van OPTA niet vereist dat de betreffende abonnee daadwerkelijk is bereikt. Doeleinden Communicatie valt alleen binnen de telemarketingregelgeving (en overigens ook de marketingregelgeving) indien het een commercieel, ideëel of charitatief doel dient. Servicegesprekken of s (bijvoorbeeld ter controle van gegevens, een verzoek om betaling of om een bestelling af te wikkelen) vallen dan ook buiten deze regelgeving. OPTA legt het begrip commercieel echter ruim uit: het ziet op alle vormen van verkoopbevordering. Ook het (indirect) promoten van het imago van een bedrijf en het reclame maken voor een product of dienst is commercieel. (On)gevraagde communicatie De direct marketingregelgeving gaat uit van 'ongevraagde communicatie'. Met andere woorden: deze regelgeving is niet van toepassing op 'gevraagde communicatie'. In dat geval hoeft het betreffende belbestand bijvoorbeeld niet met het BMNR hoeft te worden ontdubbeld. OPTA legt de lat echter hoog als het gaat om gevraagde communicatie: Alleen als een consument uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzoekt om communicatie is het niet nodig het BMNR te raadplegen." Uitdrukkelijk betekent in dit verband dat de consument zelf en op eigen initiatief voor iedere afzonderlijke communicatie op bijvoorbeeld een webformulier een kruisje zet of ja invult of een antwoordkaart invult en terugstuurt. Ondubbelzinnig betekent dat de consument weet waar hij ja tegen zegt en dus tenminste bekend moet zijn met de naam van het bedrijf of de organisatie en het onderwerp van het gesprek, aldus OPTA. Een concrete uitwerking van deze criteria is niet gegeven. Een redelijke uitleg lijkt te zijn dat de adverteerder bij het genereren van gegevens een hokje zal moeten laten aanvinken waarachter bijvoorbeeld staat dat 'Onderneming X de consument per telefoon mag benaderen voor een aanbieding Y'. Ook indien een consument meedoet met bijvoorbeeld een prijsvraag of enquête en instemt met het gebruik van zijn contactgegevens is volgens OPTA nog steeds sprake van ongevraagde communicatie als hij vervolgens wordt gebeld. De consument heeft dan niet daadwerkelijk en met zo veel woorden verzocht om telefonische communicatie maar slechts in algemene zin ingestemd met het gebruik van zijn gegevens. Dit telefoonnummer moet in zo'n geval dus worden ontdubbeld. Verder is de enkele vermelding dat de consument kan worden benaderd door bijvoorbeeld deelnemende bedrijven of speciaal door adverteerder geselecteerde derden onvoldoende duidelijk. Ook terugbelafspraken zijn niet aan te merken als gevraagde communicatie. Het betreft immers niets meer dan een hernieuwde poging een nietbereikte consument alsnog te bereiken, aldus OPTA. OPTA heeft dit standpunt nog wel genuanceerd door te stellen dat indien de consument en de bellende partij afspreken op een later tijdstip terug te bellen, het niet logisch is om in dat eerste gesprek het recht van verzet en het BMNR aan te bieden. Het gesprek is immers nog niet afgerond. Voorwaarde is dan wel dat er een concreet tijdstip voor de terugbelafspraak wordt gemaakt en de terugbelafspraak daadwerkelijk inhoudelijk een voortzetting is van het eerste gesprek. In het terugbelgesprek dient wel het recht van verzet en het BMNR te worden aangeboden. Het begrip 'gevraagde communicatie' is zoals gezegd niet in de Telecommunicatiewet geregeld. Waar OPTA de vereisten 'uitdrukkelijk' en 'ondubbelzinnig' op baseert, is dan ook niet duidelijk. Wel lijken deze vereisten zwaarder te 4

5 zijn dan die in de Telecommunicatiewet worden gesteld aan het geven van toestemming ('opt-in') voor bijvoorbeeld het verzenden van . Het verkrijgen van toestemming maakt echter volgens OPTA van ongevraagde communicatie nog geen gevraagde communicatie. Het mag duidelijk zijn dat OPTA niet snel zal oordelen dat sprake is van gevraagde communicatie. Adverteerders en call centers dienen zich daarvan bewust te zijn bij het opzetten van een belcampagne, de verzameling van telefoonnummers en het daadwerkelijk bellen van een bestand. Klantrelatie De Telecommunicatiewet kent een specifieke uitzondering op de verplichting om het BMNR te raadplegen. Belbestanden hoeven niet te worden ontdubbeld voor zover deze worden gebruikt voor het ongevraagd telefonisch benaderen van abonnees met gebruikmaking van gegevens die zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst en gebruikt worden voor het overbrengen van ongevraagde communicatie met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten. Anders gezegd: eigen klanten mag je ongevraagd bellen zonder het BMNR te raadplegen, zolang het maar gaat om een aanbieding van je eigen producten of diensten en zolang deze producten of diensten aansluiten bij hetgeen deze klant eerder afnam. De vraag is dan wat een klant is en hoe lang een klantrelatie duurt. Omdat deze 'klantuitzondering' voor telemarketing vergelijkbaar is met de (al eerder bestaande) klantuitzondering voor marketing, wordt hier slechts verwezen naar hetgeen daarover hiervoor onder marketing is opgenomen. Onthoud dat deze uitzondering zeer beperkt wordt uitgelegd door OPTA. Informatieverstrekking Tijdens elk gesprek moeten adverteerders en call centers de abonnee wijzen op het BMNR, hem de mogelijkheid bieden verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn elektronische contactgegevens en hem de mogelijkheid bieden tot onmiddellijke opname in het BMNR. Hoe deze informatieverstrekking verder ingevuld moet worden, is aan de adverteerders en call centers. Om dit proces te stroomlijnen, heeft de beheerder van het BMNR een Interactive Voice Respons (IVR) bandje opgesteld. Daarmee zou - volgens de wetgever - voldaan moeten zijn aan de wettelijke verplichtingen. OPTA vindt echter het enkel gebruik maken van een IVRbandje niet voldoende. De gebelde consument moet tijdens het gesprek worden verteld dat na afloop van het gesprek een bandje wordt gestart en wat dat voor hem betekent. Dat betekent volgens OPTA dat ofwel de letterlijke tekst uit de wet moet worden voorgedragen aan de consument ofwel dat moet worden aangegeven dat de consument met het IVR-bandje kan regelen dat hij niet meer wordt gebeld. Een introductietekst van het IVR-bandje die OPTA in lijn met de wet acht is: "Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd. Ik wil u nog wijzen op uw rechten ten aanzien van telemarketing. Als u nog even aan de lijn blijft, wordt u door middel van een bandje het recht van verzet en het BMNR aangeboden." Een enkele verwijzing naar een bandje met uitleg over het nieuwe BMNR, uw rechten in telemarketing of een uitleg wat het BMNR inhoudt en hoe u zich kunt inschrijven volstaat volgens OPTA niet. Overigens benadrukt OPTA in haar Standpunt dat ook als de consument zelf verzoekt om communicatie, in elk telefonisch gesprek nog steeds actief het recht van verzet moet worden geboden en ook de consument de mogelijkheid moet worden geboden zich direct en kosteloos te laten inschrijven in het BMNR. Dit is op zichzelf opmerkelijk, omdat de bepalingen in de Telecommunicatiewet helemaal niet van toepassing zijn omdat er sprake is van 'gevraagde communicatie'. Volgens OPTA zou dit voortvloeien uit het absolute recht van verzet uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Het absolute recht van verzet uit deze wet ziet evenwel op communicatie met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen. Of dat ook het geval is bij gevraagde communicatie, is zeer de vraag. Indien door de consument tijdens het gesprek wordt aangegeven dat hij niet meer wil worden gebeld of dat hij ingeschreven wil worden in het BMNR, dan dient daaraan direct gevolg te worden gegeven. In dat geval mag deze consument niet meer worden doorgeschakeld met het IVR bandje. 5

6 Checklist Voordat een adverteerder gebruik maakt van direct marketing, zal hij zijn direct marketing activiteiten goed onder de loep moeten nemen. De volgende vragen kunnen daarbij behulpzaam zijn: Wie wil je bereiken: klanten of prospects? Wat is het doel van het bericht: marketing of service? Via welk medium wil je mensen bereiken? Hoe heb je de contactgegevens gegenereerd? Wil je 'koud' en: heb je toestemming op de juiste wijze verkregen? Ga je eigen klanten en: wat ga je aanbieden? Bied je in elk bericht een mogelijkheid om de communicatie stop te zetten? Wil je bellen? Zijn de belbestanden ontdubbeld? Bied je op een juiste wijze het recht van verzet aan en de mogelijkheid tot inschrijving in het BMNR? Zijn er goede afspraken gemaakt tussen de adverteerder en het call center? Conclusie De toepassing van de regels ten aanzien van -/sms marketing en telemarketing is geen sinecure. De open normen uit de Telecommunicatiewet en de strenge uitleg die OPTA daaraan geeft, maakt het de marketeer/adverteerder niet makkelijker. Hoewel het zeer de vraag is of de strenge uitgangspunten van OPTA in rechte stand zullen houden, zal iedere onderneming in haar direct marketing uitingen daarmee vooralsnog rekening moeten houden. Alleen dan voorkomt men dat de waakhond bijt. Van Doorne N.V. Jachthavenweg KM Amsterdam P.O. Box AG Amsterdam The Netherlands t +31 (0) f +31 (0) Voor meer informatie: Herwin Roerdink t +31 (0) f +31 (0) m +31(0) Medeauteur van het boek 50 vragen over privacy Van Doorne, oktober

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

Folder Standpunt Telemarketing in het kort

Folder Standpunt Telemarketing in het kort Folder Standpunt Telemarketing in het kort De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Om consumenten te beschermen controleert

Nadere informatie

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

Nadere informatie

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke

5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving twitter #WBP2012 5p@m! telemarketing en cookies en dergelijke Gerrit-Jan Zwenne 16 februari 201 You You have have the the power

Nadere informatie

privacy anoniem bellen en gebeld worden vertrouwelijkheid en beveiliging privacy, aftappen, spam, telemarketing en cookies en dergelijke

privacy anoniem bellen en gebeld worden vertrouwelijkheid en beveiliging privacy, aftappen, spam, telemarketing en cookies en dergelijke ELAW KEUZEVAK TELECOMRECHT privacy, aftappen, spam, telemarketing en cookies en dergelijke privacy Gerrit-Jan Zwenne 7 mei 2013 vertrouwelijkheid en beveiliging anoniem bellen en gebeld worden bescherming

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing OPTA, juni 2009 Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt

Nadere informatie

MARKETING EN INTERNET

MARKETING EN INTERNET MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema 19-11-2014 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops) Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE 1 gebruik zakelijke emailadressen voor... Nieuwe regels voor commerciele e-mail Gerrit-Jan Zwenne 3 september 2009

Nadere informatie

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de bevoegdheid

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

STANDPUNT TELEMARKETING OPTA 2011

STANDPUNT TELEMARKETING OPTA 2011 STANDPUNT TELEMARKETING OPTA 2011-1 - LEESWIJZER 1. Inleiding 2. De wet 3. Belangrijke begrippen 4. Uitzonderingen op de regels 5. Aanbieden recht van verzet en opname in het register 6. Verhouding tot

Nadere informatie

Besluit «Openbaar» 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit «Openbaar» 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: Zaaknummer: 11.0089.37 OPTA/ACNB/2011/201332 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete aan zowel de commanditaire vennootschap

Nadere informatie

Mailings en afmeldingsmogelijkheden

Mailings en afmeldingsmogelijkheden Mailings en afmeldingsmogelijkheden Whitepaper ten behoeve van vernieuwde wetgeving OTYS Recruiting Technology, 17 september 2009 Inhoud Nieuwe wetgeving voor zakelijke e-mail... 2 OTYS Mailingsmogelijkheden...

Nadere informatie

Is uw onderneming privacy proof?

Is uw onderneming privacy proof? Is uw onderneming privacy proof? Seminar Privacy 6 november 2014 Floor de Roos Advocaat handelsrecht 1 De Wet bescherming persoonsgegevens in vogelvlucht 2 1. Is sprake van persoonsgegevens? Ruim begrip:

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA inzake SMS advertising pilot KPN B.V. Legal & Regulatory Postbus 30139 2500 GC 'S-GRAVENHAGE 2500GC30139 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IPB/2007/202021 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA inzake SMS

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

Toestemming bij third party data (e-mail)

Toestemming bij third party data (e-mail) Toestemming bij third party data (e-mail) in samenwerking met DDMA Versie 5-2-2016 Deze Richtlijn geeft invulling aan de vereisten waaraan Toestemming voor het versturen van reclame e-mail moet voldoen

Nadere informatie

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport.

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport. Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200721_OV Zaaknummer: 11.0032.37 Datum: 4 april 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete aan N.V.

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: OPTA/ACNB/2011/200472_OV 10.0428.37 15 maart 2011 Besluit tot oplegging van boetes ter zake van overtredingen van de regels voor telemarketing bepaald in artikel 11.7, negende

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

1.5. Tevens geeft het college met deze beleidsnota invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een bepaald handhavingsmiddel.

1.5. Tevens geeft het college met deze beleidsnota invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een bepaald handhavingsmiddel. OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam ) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam)

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet

Nadere informatie

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde  s. ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200200_OV Zaaknummer: 10.0414.37 Datum: 22 februari 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete ter

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200904_OV Datum: 19 april 2011 Zaaknummer: 11.0041.37 / 11.0042.37 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels Vragen over de wet Q: Hoe luidt de nieuwe bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De nieuwe bepaling is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt: Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

mail aan Zakelijke Ontvangers

mail aan Zakelijke Ontvangers Code Verspreiding Reclame via E- mail aan Zakelijke Ontvangers (Code E-mail Zakelijke Ontvangers) 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities In deze Code wordt verstaan onder: 1. Bedrijfsmatige reclame via e-mail:

Nadere informatie

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport.

4. Op 14 februari 2011 heeft Nuon een schriftelijke zienswijze ingediend op het onderzoeksrapport. Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200721_OV Zaaknummer: 11.0032.37 Datum: 4 april 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete aan N.V.

Nadere informatie

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art Telecomwet

Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie. Art Telecomwet NEE Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet NEE 1 gebruik zakelijke emailadressen voor... Nieuwe regels voor commerciele e-mail Gerrit-Jan Zwenne 15 april 2009

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/202118 Zaaknummer: 07.0137.22 Datum 17-10-2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de aanvraag van het De Telefoongids B.V. tot

Nadere informatie

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING VOORWOORD Op 5 juni 2012 is de wetswijziging artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, ook wel de cookiewet genoemd, van kracht geworden. zanox-m4n wil affiliates en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV Inzake Ditjes &Datjes en Oranje Boven Trusted Media Publishers B.V., hierna te noemen TMP vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy 09 compliance Compliance Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit handboek

Nadere informatie

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING WELKOM! Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. PROGRAMMA 10.00-10.15 Voorstelrondje & individuele verwachtingen 10.15-11.00 De cookiewet in de praktijk

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Veranderende regelgeving in de branche

Veranderende regelgeving in de branche Veranderende regelgeving in de branche mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV Aalsmeer www.privacy.nl Agenda Historie Uw commerciele communicatie & verkoop Cookiewet Toestemming e-mail

Nadere informatie

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper  marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper E-mailmarketing als verkoopkanaal Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/203195_OV Zaaknummer: 12.0099.37 Datum: 20 december 2012 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van boetes aan BankGiro

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 14857 1 oktober 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 september 2009, nr. WJZ / 9167013,

Nadere informatie

privacy en bescherming persoonsgegevens (incl. spam, telemarketing en cookies)

privacy en bescherming persoonsgegevens (incl. spam, telemarketing en cookies) ELAW KEUZEVAK TELECOMRECHT privacy en bescherming persoonsgegevens (incl. spam, telemarketing en cookies) Gerrit-Jan Zwenne 8 mei 2015 roadmap vertrouwelijkheid en beveiliging (incl. meldplicht) anoniem

Nadere informatie

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje?

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Op 1 oktober 2009 zal het bel-me-nietregister operationeel zijn, zoals op 29 april 2009 aangekondigd door

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Wat zegt het CBP nu eigenlijk? 4 3 Wat staat er in de voorgestelde wetswijziging? 5 3.1 Nieuwe uitzonderingen 6 3.2 Tracking cookies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Spekman

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Spekman De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case Voorstellen Alida van Kempen Online sinds 1996 Werkzaam in online marketing sinds 2001 Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 Senior Account Manager Ematters Agenda Voorstellen Bureau en Wetgeving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15245 27 mei 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling

Nadere informatie

2. Op 22 februari 2007 hebben [ ] en [ ] namens Pidplates een mondelinge zienswijze op het rapport gegeven.

2. Op 22 februari 2007 hebben [ ] en [ ] namens Pidplates een mondelinge zienswijze op het rapport gegeven. Zaaknummer: 07.3945.29.1.01 Datum: 30 augustus 2007 BESLUIT van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inzake het bezwaar van Pidplates Performance B.V te Arnhem tegen het

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co Privacy Beleid Internet Referentie 5703/IK/- pagina 2 Inleiding Deze website wordt geëxploiteerd door en B.V. gevestigd te Amsterdam, en, voorzover van toepassing, mede ten behoeve van Special Services

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

3. Voor de procedure tot 19 april 2011 verwijst het college naar het feitencomplex van het boetebesluit van 19 april 2011.

3. Voor de procedure tot 19 april 2011 verwijst het college naar het feitencomplex van het boetebesluit van 19 april 2011. Ons kenmerk: OPTA/COL/2011/202247_OV en OPTA/COL/2011/202248_OV Zaaknummer: 11.0041.37.1.01 en 11.0042.37.1.01 Datum: 5 oktober 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur

Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur Uitspraak van de DDMA Privacy Autoriteit en advies tot opleggen sanctie aan DDMA bestuur d.d. : 28 oktober 2011 In de zaak van : xxx Tegen : xxx Status: De DDMA Privacy Autoriteit heeft het DDMA-bestuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Gerrit-Jan Zwenne woensdag 4 juni 2008

Gerrit-Jan Zwenne woensdag 4 juni 2008 Gerrit-Jan Zwenne woensdag 4 juni 2008 < 5p@m! /> Art. 11.7 Tw ongevraagde oproepen t.b.v. direct marketing Art. 7: 46h Bw ongevraagde oproepen of mededelingen t.b.v. totstandkoming verkoop op afstand

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

C O N C E P T. Marketing forward 25 oktober 2011. Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald. Pagina: 1

C O N C E P T. Marketing forward 25 oktober 2011. Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald. Pagina: 1 Pagina: 1 Marketing forward 25 oktober 2011 Outline presentatie mr Alexander J.J.T. Singewald Inhoud Digital marketing Persoonsgegevens en database o Wet bescherming persoonsgegevens Persoonsgegevens en

Nadere informatie

CUSTOMER PRIVACY JOURNEY DDMA DATA DAG 10 NOVEMBER 2016

CUSTOMER PRIVACY JOURNEY DDMA DATA DAG 10 NOVEMBER 2016 CUSTOMER PRIVACY JOURNEY DDMA DATA DAG 2 ALGEMEEN Twee wetten: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 2018: nieuwe Europese privacywet) Telecommunicatiewet (wordt in de toekomst ook aangepast) 3 ALGEMEEN

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Boetebesluit Openbaar. 1 Inleiding

Boetebesluit Openbaar. 1 Inleiding Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2009/201348 Zaaknummer: 09.0081.37 Datum: 17 Juni 2009 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.4 juncto artikel

Nadere informatie