Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org"

Transcriptie

1 Herroepingsrecht Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org

2 Inhoud Termijn en uitoefening bedenktijd Wijze van herroepen Termijn, kosten en risico retour Termijn en wijze van terugbetaling Buitengewone verzendkosten Schadevergoeding 2

3 Aanvang bedenktijd Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten Art. 6:230o lid 1 sub a BW: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten Bij een overeenkomst tot levering van water, gas of elektriciteit (niet voor verkoop in beperkte hoeveelheid of volume), stadsverwarming of digitale inhoud Art. 6:230o lid 1 sub c BW: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten 3

4 Bij een consumentenkoopovereenkomst B2C levering van zaken/producten Art. 6:230o lid 1 sub b BW De dag waarop de consument of een door deze aangewezen derde de zaak heeft ontvangen Bij bestelling van meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen Bij regelmatige zending van producten: de dag waarop de consument de eerste zaak heeft ontvangen 4

5 Art. 3 Termijnverordening 1182/71 Een in dagen omschrijven termijn gaat in op de dag na de gebeurtenis of handeling die de termijn doet ingaan. De termijn begint het eerste uur van de eerste dag en eindigt het laatste uur van de laatste dag. Feestdagen, zaterdagen en zondag zijn in de termijn inbegrepen. Wanneer de laatste dag van een termijn een feestdag, zaterdag of zondag is, dan loopt de termijn af op het laatste uur van de daaropvolgende werkdag 5

6 Wat mag de consument tijdens de bedenktijd doen met het toegezonden product? De consument mag het product niet verder behandelen dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. (art. 6:230s lid 3 BW) Richtsnoer: de consument mag het product thuis (of waar ook) op dezelfde wijze proberen/beoordelen als hij in een gewone winkel ook zou mogen. Als de consument in de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om vast te stellen of hij het product wil houden, behoudt hij zijn herroepingsrecht, maar is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. 6

7 Hoe moet de consument zich beroepen op het herroepingsrecht? Art. 6:230o lid 3 BW Door binnen de termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinden te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan de ondernemer: per , brief, telefoon, skype, twitter, whats app etc. of het terugzenden van de goederen met een duidelijke verklaring. Door te herroepen ontbindt de consument de overeenkomst. De consument mag herroepen voordat de producten fysiek geleverd zijn, dus vóór ingang van de bedenktijd. (Overweging 40 Richtlijn) 7

8 Als de consument op elektronische wijze via de website van de handelaar herroept, moet de ondernemer onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijv. ) de ontvangst van de verklaring bevestigen. Art. 6:230o lid 4 BW Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht. Art. 6:230o lid 5 BW 8

9 Terugzend termijn, kosten en risico bij terugzending Tenzij de handelaar de geleverde producten zelf afhaalt, zendt (of overhandigt) de consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de herroeping de ontvangen zaken terug naar de ondernemer. De terugzend termijn begint dus bij het verzenden van de herroeping door de consument en niet bij de ontvangst door de ondernemer. 9

10 Kosten retourzending Art. 6:230s lid 2 BW De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen. Rechtstreekse kosten: kosten die de ondernemer maakt voor het uitvoeren van het retourproces of het terugnemen van het product mogen niet in rekening worden gebracht. 10

11 Risico Het gekochte product is voor risico van de consument vanaf de levering aan de consument tot het moment van terug levering aan de ondernemer. Correcte nakoming terug leververplichting Als de consument tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis tot terug levering (niet, gebrekkig of te laat) mag de ondernemer terugbetaling opschorten en heeft deze recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van zijn tekortkoming. Bewijs Op de consument rust het bewijs van (correcte) terug levering. Het bewijs van de tekortkoming en schade ligt in beginsel bij de ondernemer. 11

12 Terugbetaling: termijn, bedrag en wijze Art. 6:230r lid 1 en 4 BW De handelaar vergoedt onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leverkosten. De handelaar mag met terugbetaling wachten totdat hij de producten heeft terugontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt. Uitzondering: meerkosten speciale levering Art. 6:230r lid 3 BW De extra leverkosten die boven de kosten van standaardlevering in rekening zijn gebracht hoeven niet te worden terugbetaald indien de klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere wijze van verzending dan de standaardlevering. 12

13 Wijze van terugbetaling Art. 6:230r lid 2 BW Terugbetaling moet met hetzelfde betaalmiddel geschieden als waarmee de consument heeft betaald, tenzij deze uitdrukkelijk (opt-in) met een ander voor de consument kosteloos betaalmiddel heeft ingestemd. Waardebon: Als consument met waardebon betaalt moet terug betaald worden met waardebon tenzij consument andere terugbetaling uitdrukkelijk accepteert. Als consument niet met waardebon betaalt, kan alleen met waardebon worden terugbetaald als de consument dat uitdrukkelijk accepteert. 13

14 Vergoeding waardevermindering teruggezonden zaak Art. 6:230s lid 3 BW De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de behandeling van dat product tijdens de bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen (richtsnoer: gebruiken en beoordelen zoals dat in een normale winkel ook mag). De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering als de ondernemer niet juist heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping (indien nodig) heeft verstrekt. 14

15 Vergoeding bij herroeping van diensten, die geheel of gedeeltelijk tijdens de bedenktijd zijn uitgevoerd Art. 6:230s lid 4 BW De consument is aan de handelaar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag wordt berekend aan de hand van de totaalprijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totaalprijs excessief is wordt uitgegaan van de marktwaarde van het gedeelte dat is uitgevoerd. 15

16 Geen vergoeding is verschuldigd als de ondernemer niet juist heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd. Water, gas, elektriciteit en stadsverwarming geheel/gedeeltelijk geleverd tijdens bedenktijd Voor de levering van water, gas of elektriciteit anders dan in beperkte volumes of in bepaalde hoeveelheden, of van stadsverwarming geldt een identieke regeling. 16

17 Vergoeding gedeeltelijke/gehele levering digitale inhoud tijdens bedenktijd Art. 6:230s lid 4 en 5 BW Naar evenredigheid De ondernemer heeft voldoende geïnformeerd over het herroepingsrecht en het modelformulier voor herroeping verstrekt De consument heeft uitdrukkelijk om levering van de digitale inhoud voor het einde van de bedenktijd verzocht De consument heeft verklaard alsdan afstand te doen van zijn herroepingsrecht De ondernemer heeft op een duurzame gegevensdrager de consument bevestigd dat deze uitdrukkelijke om uitvoering heeft verzocht en heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht 17

18 Dank voor uw aandacht 18

Algemene Voorwaarden 1/8

Algemene Voorwaarden 1/8 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Hieronder treft u de "gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via elkedaguitverkoop.nl" aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze

Nadere informatie

Algemeen. Algemene voorwaarden Thuiswinkel

Algemeen. Algemene voorwaarden Thuiswinkel Algemeen Deze Algemene Voorwaarden van Pepper zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bestellen. Leveren. 1. Prijzen. 2. Minimale bestelwaarde. 3. Verzendkosten. 4. Herroepingsrecht

Algemene voorwaarden. Bestellen. Leveren. 1. Prijzen. 2. Minimale bestelwaarde. 3. Verzendkosten. 4. Herroepingsrecht Algemene voorwaarden Bestellen 1. Prijzen De BTW is bij de vermelde prijzen inbegrepen. 2. Minimale bestelwaarde De minimale bestelwaarde bedraagt 40,00 per bestelling. Leveren 3. Verzendkosten Per bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl)

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden. Op alle diensten en leveringen van KOPPENOL AUTOMATISERING zijn de Algemene Voorwaarden van ICT Waarborg van toepassing, zoals hieronder vermeld. Bovendien zijn de onderstaande Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Maatwerk interieur - Ilmer B.V.

Algemene Verkoopvoorwaarden Maatwerk interieur - Ilmer B.V. Algemene Verkoopvoorwaarden Maatwerk interieur - Ilmer B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Ilmer B.V.: importeur en leverancier van keukenbladen en/of keukensystemen. 1.2. Koper: de opdrachtgever, een natuurlijk-

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

Klantenservice en verkoopinformatie

Klantenservice en verkoopinformatie Klantenservice en verkoopinformatie Inhoudsopgave: Betaalmogelijkheden Klantenservice en klachtenafhandeling Garantie Retourneren Verzenden en bezorgen Veelgestelde vragen Gehanteerde betaalmogelijkheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden:

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De inhoud van de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid geboden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE THEEMAKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN DE THEEMAKERS ALGEMENE VOORWAARDEN DE THEEMAKERS Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijving... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbod en aanvaarding... 2 4.

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Algemene Voorwaarden voor particulieren Algemene Voorwaarden voor particulieren 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Doppio Espresso Doppio Espresso Business Services, tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso Webshop, doppio-espresso.

Doppio Espresso Doppio Espresso Business Services, tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso Webshop, doppio-espresso. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Doppio Espresso Doppio Espresso Business Services, tevens handelend onder de handelsnamen Doppio Espresso Webshop, doppio-espresso.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie