De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming"

Transcriptie

1 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' :27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv van de William Schrikker Jeugdbescherming

2 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' :27 Pagina 1 William Schrikker Jeugdbescherming Postadres Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam Bezoekadres Dalsteindreef 69, Diemen Telefoon (020) , fax (020) De William Schrikker Groep heeft de volgende missie: Er zijn kinderen, jeugdigen en volwassenen die specialistische hulp nodig hebben; vaak levenslang en levensbreed. Het is onze ambitie om die hulp te bieden in samenhang en samenwerking met anderen. Tot de William Schrikker Groep behoren verder de zelfstandige onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg en een Expertisecentrum. Vormgeving: Planplan, Amsterdam Fotografie Liesbeth Sluiter Uitgave februari 2008

3 0208 binnenwerk 'Vragen': 12/05 binnenwerk 'Vragen' :22 Pagina 1 In uw instelling wordt een kind geplaatst door de William Schrikker Jeugdbescherming. Dat betekent dat wij de zorg voor dit kind gaan delen. Uw instelling zal de dagelijkse zorg voor haar rekening nemen. Aangezien het kind wordt geplaatst met een kinderbeschermingsmaatregel blijft de William Schrikker Jeugdbescherming wel eindverantwoordelijk. De wet legt precies vast hoe wij als stichting moeten werken. In deze folder willen wij graag uitleggen wat voor instelling we zijn, wat onze werkwijze is en wat wij van de opnemende voorziening vragen om ons werk goed te kunnen doen. Dit doen we door antwoord te geven op de meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden van de William Schrikker Jeugdbescherming.Wij hopen op deze manier de krachten van beide instellingen te kunnen bundelen.

4 0208 binnenwerk 'Vragen': 12/05 binnenwerk 'Vragen' :22 Pagina 2 Wat is een Kinderbeschermingsmaatregel? voert de William Schrikker Jeugdbescherming vaak de maatregel uit. Bekendheid met de gehandicaptenzorg en jeugdzorg is dan een vereiste om goede hulpverlening te kunnen bescherming. De (gezins)voogd van de William Schrikker Jeugdbescherming meldt het kind aan bij de geïndiceerde De twee bekendste kinderbeschermingsmaatregelen geven. Acceptatie van de handicap staat daarbij centraal. hulp. Vaak gaat dat via de regionale indicatiecommissie Als mensen zich ernstig zorgen maken over de verzor- zijn de voogdij en de ondertoezichtstelling. Bij een voog- Als een kind niet meer thuis kan wonen, bekijkt de of de zorgtoewijzingscommissie. ging en opvoeding van een kind, kunnen zij hun zorgen dij gaat het ouderlijk gezag volledig over naar de William William Schrikker Jeugdbescherming eerst of een pleeg- De (gezins)voogd zorgt voor de aanmeldingsrapportage melden bij een Advies Meldpunt Kindermishandeling of Schrikker Jeugdbescherming. Bij een ondertoezichtstelling gezin tot de mogelijkheden behoort. Als dat niet kan, en voor aanvullende bijlagen. Als het kind wordt afgewezen, de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad stelt dan ligt het ingewikkelder. Samen met de ouders moet de gaat de stichting op zoek naar een passende opvang in vraagt de William Schrikker Jeugdbescherming om een een onderzoek in. Op basis van dit onderzoek bekijkt de William Schrikker Jeugdbescherming er voor zorgen dat een gespecialiseerd tehuis. schriftelijke motivatie. Als het kind wordt geaccepteerd, Raad of er ingegrepen moet worden in de gezinssituatie. De Raad kan dan naar de kinderrechter stappen met het er weer een aanvaardbare opvoedingssituatie ontstaat. De ouders houden bij een ondertoezichtstelling het Wat gaat aan een aanmelding vooraf? komt het meestal op een wachtlijst te staan. Voor onze stichting is het belangrijk om te weten hoe lang de wacht- advies een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. ouderlijk gezag, maar zij mogen belangrijke beslissing tijd is. De machtiging uithuisplaatsing die de kinderrechter De kinderrechter zal alle partijen horen voor hij een over het kind niet meer alleen nemen. Eerst moet overleg Vóór een kind wordt aangemeld bij een opnemende heeft afgegeven is namelijk maar drie maanden geldig. beslissing neemt. Besluit hij tot het uitspreken van een kinderbeschermings- gevoerd zijn tussen de ouders en de (gezins)voogd van de William Schrikker Jeugdbescherming. De (gezins)voogd voorziening is er al een flinke weg gelopen. In eerste instantie streeft de William Schrikker Jeugdbescherming ernaar Hoe verloopt de kennismakingsperiode? maatregel dan benoemt de kinderrechter een Bureau mag zelfs bindende beslissingen nemen, bijvoorbeeld dat het kind, met de nodige hulp, thuis kan blijven wonen. Jeugdzorg of een gespecialiseerde stichting die de belan- over de bezoekregeling. Als dat echt niet meer gaat moet tot een uithuisplaatsing De kennismakingsperiode tussen het kind, de mentor, gen van het kind bewaakt. Bij kinderen met een handicap Wat doet de William Schrikker Jeugdbescherming? worden besloten. Deze beslissing wordt door de (gezins)- voogd en zijn inhoudelijk manager samen genomen op grond van de verzamelde gegevens en eventueel onder- de overige groepsleiders, de plaatsingscoördinator en de (gezins)voogd is meestal intensief. Zodra de opnamedatum bekend is bij de voorziening moet de (gezins)voogd dat zoeksmateriaal. Deze beslissing moet gestoeld zijn op de weten. Tijdens dit (telefonische) gesprek kan het opname- De William Schrikker Jeugdbescherming behoort tot de gronden die de Wet op de ondertoezichtstelling en de traject besproken worden. Richtlijnen van de opnemende William Schrikker Groep. Zij werkt voor mensen met een Wet op de jeugdzorg bieden. Dit wordt getoetst door de voorziening kunnen aan de orde komen, zodat de plaat- handicap die bescherming en ondersteuning nodig hebben. kinderrechter. Als alles in orde is, geeft hij een machtiging sing goed verloopt. Het is noodzakelijk dat de (gezins)- Tot de William Schrikker Groep behoren verder de zelf- tot uithuisplaatsing voor een bepaalde periode. Deze voogd weet wie de mentor wordt van het kind. Voor de standige onderdelen: Jeugdreclassering, Pleegzorg en een machtiging moet binnen drie maanden gebruikt worden, daadwerkelijke plaatsing moet nog een aantal zaken Expertisecentrum. Als een kinderbeschermingsmaatregel anders vervalt zij. geregeld zijn: plaatsingstermijn, ziektekostenverzekering, wordt uitgesproken biedt de William Schrikker Jeugdbescherming haar specifieke deskundigheid aan. Leven Hoe verloopt een aanmelding? identiteitskaart bij 12 plus, eventuele medische behandeling, bezoekregeling, oudercontacten, zak- en kleedgeld. met een handicap heeft immers zijn weerslag op alle levensgebieden. Op school, in contact met vrienden en Bij de aanmelding begint de samenwerking tussen de in de toekomst is vaak aangepaste zorg nodig. opnemende voorziening en de William Schrikker Jeugd-

5 0208 binnenwerk 'Vragen': 12/05 binnenwerk 'Vragen' :22 Pagina 4 Wat is het verschil tussen een plan van de (gezins)voogd en een behandelplan? De (gezins)voogd maakt een plan. Hierin beschrijft hij de problemen die in de opvoeding zijn ontstaan en welke stappen worden genomen om de opvoedingssituatie te verbeteren. Het plan vormt het uitgangspunt voor de opnemende voorziening. De opnemende voorziening gebruikt haar eigen expertise om hier verdere invulling aan te geven. Dit vermeldt zij in het behandel- of zorgplan. Het opstellen en uitvoeren van zo n behandel- of zorgplan is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de opnemende voorziening. Maar de (gezins)voogd moet hier wel bij betrokken blijven. Hij is namelijk wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over de geboden hulpverlening. Hoe zit het met de financiën? heid van de William Schrikker Jeugdbescherming. Bij opname in een AWBZ-gefinancierde instelling kan zak-, kleed- en reisgeld worden gedeclareerd volgens de regeling van de William Schrikker Jeugdbescherming. Enkele bijzondere kosten kunnen opnemende voorzieningen onder voorwaarden in rekening brengen bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Te denken valt aan kosten voor een fiets of een bril. Voor jeugdigen die bij de William Schrikker Jeugdbescherming onder voogdij staan kan ook een paspoort en kosten voor een beschermende maatregel worden gedeclareerd. Als jeugdigen bij onze stichting onder toezicht staan, moeten de ouders de kosten betalen. Als blijkt dat ze niet kunnen betalen, kan de (gezins)- voogd een verzoek tot vergoeding indienen bij de William Schrikker jeugdbescherming. Het is belangrijk altijd vooraf bij de gezinsvoogd te informeren wat precies de voorwaarden zijn! Wat doet een (gezins)voogd? De (gezins)voogd voert namens de William Schrikker Jeugdbescherming de voogdij of de ondertoezichtstelling uit. Dat betekent dat hij samen met de ouders waakt over de belangen van het kind. Hij onderzoekt hoe de opvoedingssituatie verbeterd kan worden. Hij coördineert en controleert de ingeschakelde hulpverlening. In de praktijk betekent dat bezoeken afleggen aan het kind, aan zijn ouders, soms overleggen met de school van het kind, overleggen met verschillende hulpverleners. Aan al deze activiteiten zit ook een administratie vast, want de (gezins)voogd moet zich verantwoorden aan onder andere de kinderrechter. Hij moet inzichtelijk maken wat hij De opnemende voorziening ontvangt rechtstreeks subsidie voor de kosten die voortvloeien uit de dagelijkse verzorging van het kind. Kosten voor huisvesting, eten en behandeling kunnen dus niet gedeclareerd worden bij de William Schrikker Jeugdbescherming. De William Schrikker Jeugdbescherming kent de mogelijkheid om uithuis geplaatste jeugdigen in te schrijven bij een zorgverzekering. Voor jeugdigen die onder toezicht zijn gesteld geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger(s), veelal de ouder(s), verantwoordelijk zijn voor de kosten die niet zijn opgenomen in de verzorgingskosten van uw instelling zoals schoolkosten, kleding en zakgeld. Jeugdigen met een voogdijmaatregel vallen onder de verantwoordelijkgedaan heeft om de opvoeding weer op de rails te zetten. Ook als het kind uit huis is geplaatst onderhoudt de (gezins)voogd contact met de ouders en vaak ook met broertjes en zusjes. Wat als de bezoekregeling niet loopt? Als een kind uit huis wordt geplaatst stelt de (gezins)- voogd een omgangsregeling op. Hierin staat precies vermeld hoe en hoe vaak de ouders contact hebben met hun kind. Ouders zijn het met de omvang en frequentie van die regeling niet altijd eens. Zij kunnen dan in beroep gaan bij de kinderrechter. Hoe vaak ouders op bezoek komen en of het kind een weekendje bij zijn ouders kan logeren ligt dus al vast. Hierop wordt de omgangsregeling van de opnemende voorziening afgestemd. In de dagelijkse zorg voor het kind zullen de groepsleiders vaak als eerste merken of een omgangsregeling goed werkt. Als zij aanleiding zien voor verandering zal dat consequenties kunnen hebben voor de omgangsregeling. In overleg met de (gezins)voogd kan bekeken worden of de regeling aangepast kan worden. De (gezins)voogd blijft in het hulpverleningsproces eindverantwoordelijk voor de omgangsregeling. Wanneer moet de gezinsvoogd worden ingeschakeld? Bij alle ingrijpende beslissingen in de leefsfeer of behandeling van het kind is het belangrijk om eerst te overleggen met de (gezins)voogd. Bijvoorbeeld als een

6 0208 binnenwerk 'Vragen': 12/05 binnenwerk 'Vragen' :22 Pagina 6 kind voor korte of langere tijd in een andere leefgroep wordt ondergebracht. Als het kind in aanraking komt met politie of justitie moet de (gezins)voogd dit zo snel mogelijk weten. Als het kind vaak ziek is of veel van school verzuimt, is het ook belangrijk om de (gezins)- voogd te betrekken. Verder kan de groepsleiding de (gezins)voogd inschakelen als de contacten met de ouders moeizaam verlopen of als de groepsleiding meer informatie wil over bepaald gedrag van een kind. Wat als een medische ingreep noodzakelijk is? De (gezins)voogd moet vooraf op de hoogte gebracht worden wanneer een kind een bezoek bij de huisarts heeft afgelegd of als er gezondheidsproblemen zijn. Bij een medische behandeling is normaliter vooraf toestemming nodig van de ouders en het kind als dat twaalf jaar of ouder is. Bij kinderen die onder voogdij staan, komt de ouderlijke toestemming van de voogdij-instelling. Bij een ondertoezichtstelling moet de gezagdragende ouder in samenspraak met de (gezins)voogd toestemming geven. Vaak is het daarom handig als de (gezins)voogd zorgt voor de toestemming en dit doorgeeft aan de opnemende voorziening. Mochten ouders toestemming weigeren voor een ingrijpende medische behandeling dan kan de (gezins)voogd vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Ook in spoedgevallen moet de William Schrikker Jeugdbescherming in principe eerst benaderd worden. Buiten kantooruren heeft de stichting daarom ook een bereikbaarheidsdienst. Wat te doen bij bedreiging en andere crises? Bij een acute crisis zal de groepsleiding eerst alle energie nodig hebben de situatie de baas te blijven. Als de rust weer enigszins is weergekeerd, zal bekeken worden hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen er nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen. In deze fase verwachten wij dat de (gezins)voogd betrokken wordt. Was het kind aanstichter of slachtoffer, dan zal de (gezins)voogd graag meedenken over een mogelijke oplossing. Misschien moet het behandel- en hulpverleningsplan worden aangepast, mogelijk moet zelfs een verhuizing niet worden uitgesloten. Uiteraard wil de (gezins)voogd ook meedenken om een crisissituatie te voorkomen. Als een kind anderen in de leefgroep bijvoorbeeld agressief benadert, kan dat ook onderwerp van gesprek zijn. Samen moet dan bekeken worden welke stappen er genomen moeten worden. Waarom wordt er zo strikt vastgehouden aan bepaalde data? De Wet op de voogdij schrijft voor dat ieder jaar de indicatie voor hulp geëvalueerd en opnieuw gesteld moet worden. De Wet op de ondertoezichtstelling is nog veel strikter. Een ondertoezichtstelling wordt altijd voor hooguit één jaar uitgesproken. Als de gedwongen hulpverlening langer duurt dan een jaar moet de (gezins)voogd een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing indienen bij de kinderrechter. De kinderrechter kan alleen tot verlenging besluiten op in de wet vastgelegde gronden. De evaluatie van de hulpverlening wordt uiteraard gemaakt op basis van de rapportage van de opnemende voorziening. Daarom heeft de (gezins)voogd recente rapportage nodig. Hij zal daar zelf tijdig om vragen. Wat als de gezinsvoogd niet te bereiken is? De (gezins)voogden zijn ambulante werkers, zij zijn veel op weg naar cliënten, kinderrechters en andere hulpverleners. Alle (gezins)voogden hebben daarom een mobiele telefoon. Zo zijn zij op hun werkdagen in principe direct bereikbaar. Zij zetten hun telefoon uit als ze in gesprek zijn, dan kunt u hun voic inspreken. Wilt u de (gezins)voogd met spoed spreken dan kunt u ook het beste eerst zijn 06-nummer proberen. Staat zijn voic aan dan is het raadzaam direct naar het kantoor van de William Schrikker Jeugdbescherming te bellen. De telefoniste zal dan uitzoeken wie u verder kan helpen. Vaak zal de directe collega van uw (gezins)voogd of zijn teammanager u te woord staan. Buiten kantooruren heeft de William Schrikker Jeugdbescherming een bereikbaarheidsdienst. Bij spoed kunt u uw telefoonnummer op een bandje inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

7 0208 binnenwerk 'Vragen': 12/05 binnenwerk 'Vragen' :22 Pagina 8 Wat als een verhuizing op handen is? Als eerste zal de groepsleiding zien of een kind aardt in een groep of dat een behandeling aanslaat. Als een kind niet op zijn plaats lijkt in een bepaalde leefgroep of als een behandeling niet de gewenste effecten heeft, zal het behandel- of zorgplan opnieuw bekeken moeten worden. Het is belangrijk om de (gezins)voogd al in een vroeg stadium hierbij te betrekken. Mogelijk moet toch een andere hulpverlening worden ingeschakeld of moet het kind verhuizen naar een andere voorziening. Deze besluiten kunnen alleen in overleg met de (gezins)voogd genomen worden. Hoe wordt een plaatsing beëindigd? Als de doelstelling voor de plaatsing gerealiseerd is, kan de plaatsing worden beëindigd. Dit wordt gezamenlijk besloten in een evaluerend gesprek tussen de (gezins)- voogd en de behandelcoördinator van de opnemende voorziening. In dit gesprek komt ook het vervolgtraject aan de orde en de termijn waarop dit bereikt kan worden. Zodra de ontslagdatum bekend is, wordt dat aan de (gezins)voogd bekend gemaakt en wel uiterlijk twee maanden van te voren. Dit is echter een ideale beëindiging van een plaatsing. Vaak is een vervolgplaatsing nodig, en er zijn, net als bij alle opnemende voorzieningen lange wachtlijsten. Dan moet onderzocht worden of het kind op de leefgroep kan blijven wonen tot de vervolgvoorziening plaats heeft. Het kan ook zijn dat er gezamenlijk naar een overbruggingsmogelijkheid gezocht moet worden. Soms is het nodig om een plaatsing met spoed te beëindigen. Dit kan alleen in situaties waarin de veiligheid van het kind of zijn omgeving in gevaar komt. Ook dan houdt de opnemende voorziening zijn zorgplicht. In overleg tussen de behandelcoördinator en de (gezins)- voogd moet er zo snel mogelijk een oplossing komen. Na beëindiging van de plaatsing zal de opnemende voorziening een eindverslag maken waarvan de (gezins)voogd een kopie krijgt. Wat moet geregeld worden rond de meerderjarigheid? Voor het kind achttien jaar wordt, moet er al heel wat geregeld zijn. De kinderbeschermingsmaatregel houdt in ieder geval op. Verder veranderen de financiën, de verzekeringen, de wettelijke verantwoordelijkheid, de huisvesting. De opnemende voorziening en de William Schrikker Jeugdbescherming moeten samen naar het vervolgtraject kijken. De opnemende voorziening heeft hierin een adviserende functie. Gezien de lange wachttijden in de zorgsector zal minstens een jaar van te voren overleg moeten plaatsvinden. Als het kind zijn eigen belangen niet kan behartigen moet ook een beschermende maatregel overwogen worden. Het hele vervolgtraject als de jeugdige achttien jaar is, zal met alle partijen besproken moeten worden.

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Zich van geen kwaad bewust

Zich van geen kwaad bewust Zich van geen kwaad bewust Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Jeugdreclassering voor gehandicapte jongeren William Schrikker Jeugdreclassering Postadres Postbus 12685 1100 AR Amsterdam

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Hulp bij crisis

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Hulp bij crisis Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Problemen in een kunnen leiden tot een crisis. Bij een crisis moet u denken aan een situatie die werkelijk onhoudbaar is geworden, of zelfs

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Voogdij Als je ouders overleden zijn

Voogdij Als je ouders overleden zijn Voogdij Als je ouders overleden zijn Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk vertegenwoordiging.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Wat doet Bureau Jeugdzorg Flevoland? Een jongen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Uw beleid + onze jeugdbescherming =

Uw beleid + onze jeugdbescherming = Uw beleid + onze jeugdbescherming = De uitgangspunten van VERVE sluiten volledig aan bij die van uw gemeente: Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind; Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Zorgkantoorregio Noordoost Brabant 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

SAmen werken aan VEiligheid

SAmen werken aan VEiligheid SAmen werken aan VEiligheid SAVE: wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind SAmen werken aan VEiligheid Opvoedhulp in de buurt Opvoeden van kinderen is niet altijd makkelijk. Misschien heeft

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat 2 Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat De kinderrechter heeft besloten dat een kind een voogd krijgt. De ouders zijn door de rechter uit hun gezag ontheven

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

Behandelgroep. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandelgroep. Informatie voor ouders/verzorgers Behandelgroep Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is de behandelgroep bedoeld? In de behandelgroepen verblijven kinderen tussen 6 en 14 jaar, die vanwege opvoedings- en gedragsproblemen voor kortere

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg Collegevoorstel Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Tot de verantwoordelijkheid van het college behoort onder andere de vrijwillige plaatsing

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie