Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie over Parlan en pleegzorg"

Transcriptie

1 Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio Kennemerland. Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht naar zwaar: - Trainingen voor ouders, pleegouders en (pleeg)kinderen - Licht ambulante hulp in het gezin - Intensieve hulp in het gezin - Pleegzorg - Gezinshuizen - Residentiele zorg - Transferium (gesloten jeugdzorg) Meer informatie kunt u vinden op de website van Parlan: Per 1 januari 2015 gaat de Jeugdzorg over van de Provincie naar de gemeenten. Wat dit voor Parlan en de hulp die door Parlan wordt geboden gaat betekenen is nog onduidelijk. Over wat deze ontwikkelingen voor de pleegzorg gaan betekenen wordt u in de Nieuwsbrief voor pleegzorgouders, die 3 à 4 keer per jaar wordt uitgebracht, geïnformeerd. Pleegzorg Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg waarbij pleegouders een kind van een ander, meestal tijdelijk, in hun gezin opnemen. Er zijn twee soorten pleegzorg te onderscheiden, namelijk netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg. Netwerkpleegzorg: Bestandspleegzorg: pleegouders nemen een kind in hun gezin op dat zij al kennen uit hun familie of sociaal netwerk pleegouders nemen een voor hen onbekend kind op in hun gezin Wat is pleegzorg? Alle situaties waarbij iemand de zorg voor een kind van een ander op zich neemt, heet pleegzorg. Als de opname van het kind in een gezin door een plaatsende instantie (zoals BJZ Noord- Holland) wordt aangemeld bij Pleegzorg Parlan en pleegouders gaan met Parlan een pleegcontract aan, dan heet het wettelijk ook pleegzorg. De pleegzorgplaatsing valt dan onder de regels van de Wet op de Jeugdzorg, de Regeling pleegzorg 2013 en de Regeling pleegvergoeding van het ministerie van VWS. Pleegzorg kent drie varianten: de crisisvariant, de hulpverleningsvariant en de opvoedingsvariant. Elke aanmelding, die geen crisisaanmelding is, komt in principe bij de pleegzorg binnen in de hulpverleningsvariant. 1. CRISISPLAATSINGEN; 1a Pleegzorg in acute noodsituaties, maximaal vier dagen. Soms is er, buiten kantoortijden, sprake van een zodanige noodsituatie in een gezin dat acute opvang voor zeer korte tijd noodzakelijk is. Bij de plaatsing is nog niet duidelijk wat het perspectief voor de jeugdige is. Parlan werkt met een groep van pleegouders die meedraaien in de poule van pleegouders die beschikbaar zijn voor acute crisisplaatsingen, de z.g. crisisopvangpoule. Informatiemap pleegzorg Parlan

2 Wat wordt er van pleegouders bij zeer kortdurende opvang verwacht? Goed kunnen improviseren in acute situaties waarin nauwelijks informatie over de jeugdige(n) en het gezin van herkomst bekend is. 1b Crisispleegzorg maximaal vier weken Wanneer er sprake is van een crisissituatie (bijv. Een acuut onveilige situatie voor een jeugdige in het gezin, overlijden, weglopen, arrestatie van een van de ouders) wordt de jeugdige vrij plotseling en zonder voorbereiding in een pleeggezin geplaatst. Een crisisplaatsing is kortdurend en kan enkele dagen tot maximaal vier weken duren. De jeugdige wordt opgevangen en verzorgd in een crisispleeggezin totdat het weer naar huis kan of een ander perspectief helder is. Bij een crisisplaatsing moet altijd snel worden gehandeld. Dit betekent dat crisispleeggezinnen zijn voorbereid op een snelle plaatsing binnen het gezin, zonder dat er uitgebreide informatie is over de jeugdige of zijn/haar situatie. Er is een grote vraag naar deze vorm van pleegzorg en crisispleeggezinnen hebben vaak meerdere plaatsingen per jaar. Een crisispleeggezin heeft een vaste pleegzorgbegeleider, die het pleeggezin bij alle plaatsingen begeleidt. Daarnaast zal de crisiswerker van het crisisteam van Parlan binnen 5 werkdagen contact met u zoeken om een afstemming en start trajectplan samen met u te maken. De begeleiding van de pleegzorgbegeleider is, afhankelijk van de situatie, meer of minder intensief. De frequentie van de begeleidingscontacten wordt besproken met pleegouders. Er is ook veel telefonisch contact. Wat wordt er van crisispleegouders verwacht? De korte duur van de plaatsing vraagt dat pleegouders flexibel kunnen reageren op veranderingen. Er is nauwelijks tijd voor voorbereiding en kennismaking met het pleegkind en er is weinig informatie beschikbaar. Daarnaast is de situatie voor het pleegkind onwennig, waardoor het veel aandacht, rust en stabiliteit nodig heeft. Van het ene op ander moment wordt een beroep op crisispleegouders gedaan. Het kost veel tijd en energie, dus pleegouders bepalen zelf of ze beschikbaar zijn voor een plaatsing. Pleegouders bepalen ook zelf of er een rustpauze ingebouwd moet worden. Er is tijdens een plaatsing een nauwe samenwerking tussen pleegouders, ouders, de crisiswerker, plaatser en pleegzorgbegeleider. 2. Hulpverleningsvariant In de hulpverleningsvariant is een tijdelijke uithuisplaatsing van een jeugdige noodzakelijk. Dit kan allerlei oorzaken hebben bijv. Grote spanningen in het gezin, onveiligheid, agressie. De jeugdige wordt in een pleeggezin geplaatst. Pleegkinderen die tijdelijk uit huis worden geplaatst hebben vaak veel meegemaakt, vooral in de periode voorafgaande aan de plaatsing. De plaatsing heeft tot doel het pleegkind, in afwachting van de realisatie van het perspectief, een goede en veilige opvoedingssituatie te bieden. De plaatsing in het pleeggezin dient zo kort mogelijk te zijn, maximaal zes maanden. In die periode wordt ernaar gestreefd aan alle partijen duidelijkheid te geven over het toekomstperspectief van het pleegkind. Na zes maanden wordt er gezamenlijk met alle betrokkenen een besluit genomen over het perspectief, het z.g. opvoedingsbesluit. In de hulpverleningsvariant wordt intensieve, doelgerichte hulp aan de ouders geboden in combinatie met een tijdelijke of gedeeltelijke uithuisplaatsing van hun kind(eren). Informatiemap pleegzorg Parlan

3 Wat wordt er van pleegouders in de hulpverleningsvariant verwacht? Omdat het pleegkind langere tijd bij pleegouders zal blijven wonen, is het belangrijk dat het klikt tussen (het gezin van) pleegouders, het pleegkind en de eigen ouders van het pleegkind. De contacten worden, indien nodig opgebouwd. Hierin wordt ook een plekje ingeruimd voor hoe de eigen kinderen van pleegouders de kennismaking ervaren. Pleegouders moeten zicht hebben op de ontwikkeling van het pleegkind, een beschrijving kunnen geven over het gedrag van het pleegkind (observeren), open staan voor samenwerking met de ouder(s) en mee willen werken aan de te zetten stappen voor vervolghulpverlening. 3. Opvoedingsvariant. Wanneer het opvoedingsbesluit is genomen en het duidelijk is dat het kind niet meer terug naar huis kan, wordt de hulpverleningsvariant omgezet in de opvoedingsvariant. Het doel van de opvoedingsvariant is dat er wordt gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe, stabiele toekomst voor de jeugdige in een pleeggezin. De nadruk ligt nu op de verzorging, opvoeding, gezondheid en veiligheid van het pleegkind. De ouders hebben de opvoedingsverantwoordelijkheid overgedragen aan pleegouders. De ouders worden als zodanig gerespecteerd en gezamenlijk wordt gekeken hoe de ouders in staat kunnen blijven om hun ouderrol (op afstand) te vervullen. Pleegouders worden begeleid door een pleegzorgbegeleider. De intensiteit van de begeleiding aan pleegouders wordt in overleg met de pleegzorgbegeleider vastgesteld. Er is regelmatig via de mail of telefonisch contact. Wat wordt er van pleegouders in de opvoedingsvariant verwacht? Omdat het pleegkind mogelijk permanent bij pleegouders zal blijven wonen, is het belangrijk dat het klikt tussen (het gezin van) pleegouders, het pleegkind en de ouders van het pleegkind. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe de eigen kinderen van pleegouders de kennismaking ervaren. Uitganspunt in de opvoedvariant is dat het pleegkind zal opgroeien in het pleeggezin tot hij of zij 18 jaar zal zijn. De ouders blijven wel betrokken bij hun kind, de frequentie van het contact hangt af van diverse factoren. 4. Deeltijdpleegzorg Deeltijdpleegzorg is voor jeugdigen die bij hun eigen ouders, in een instelling of in een ander pleeggezin wonen. Soms is het nodig dat de jeugdige een of meerdere weekenden of dagen per maand in een pleeggezin wordt geplaatst. In die situaties kan gebruik gemaakt worden van een deeltijdpleeggezin. Vaak heeft deeltijdpleegzorg een preventief karakter. Doordat het kind regelmatig een weekend in een pleeggezin verblijft, worden de (pleeg)ouders ontlast. De intensiteit van de begeleiding door de pleegzorgbegeleider wordt in overleg tussen pleegouders en pleegzorgbegeleider vastgesteld. Bij een lopende weekendplaatsing is er regelmatig contact via mail of telefoon. Wat wordt er van deeltijd pleegouders verwacht? Regelmatig mondeling en telefonisch contact met de verzorgers (ouders, pleegouders, groepsleiding of gezinshuisouders). Informatiemap pleegzorg Parlan

4 5. Crisisopvangpoule ( zie 1a) Pleegzorg Parlan beschikt over een crisisopvangpoule voor kortdurende crisisplaatsingen in acute noodsituaties. Deze poule bestaat uit een groep van pleegouders, die specifiek heeft aangegeven benaderd te willen worden voor deze vorm van opvang. De bemiddelaar van het Servicepunt Pleegzorg belegt regelmatig een overleg met de pleeggezinnen uit de opvangpoule. Opvang in noodsituaties voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar Centraal aanmeldpunt is het Crisis Interventie Team (CIT) dienst van BJZ Opvang is pas mogelijk na een melding van de crisisdienst. Die neemt contact op met de dienstdoende medewerker bereikbaarheidsdienst van Parlan. Deze medewerker benadert vervolgens het opvanggezin dat volgens het schema dienst heeft De opvang is voor maximaal 4 dagen (= 3 nachten). Binnen 4 dagen moet een vervolgplek gerealiseerd worden door BJZ. Roulerend is er per week een pleeggezin beschikbaar en bereikbaar, dit is dan na kantoortijd en in het weekend Alleen jeugdigen uit de regio s van Pleegzorg Parlan komen in aanmerking. De jeugdige dient bij het gezin gebracht te worden De pleegzorg staat garant voor de betaling van de plaatsing Bij opname in een crisisopvanggezin vindt er uitbetaling plaats van de dagvergoeding en de extra toeslag voor crisisopvang Een reservegezin wordt alleen gebeld als het gezin dat dienst heeft niet te bereiken is, als het gezin dat dienst heeft al vol zit, als het gaat om meerdere kinderen of als er onverwachte familieomstandigheden zijn in het gezin dat dienst heeft Een dienst begint vrijdagmiddag om uur tot de vrijdag uur daarop De medewerker van Parlan die bereikbaarheidsdienst heeft, geeft aan de bemiddelaar door of er gebeld en geplaatst is. Parlan houdt een overzicht bij van de plaatsingen in de crisisopvangpoule en onderhoudt de contacten met de crisisgezinnen over de gang van zaken rond de opvangpoule. 4 dagen = ook echt 4 dagen. Dat wil zeggen dat een weekend erin valt en meetelt. Bij plaatsing op bijvoorbeeld vrijdagavond moet de jeugdige uiterlijk dinsdag weer weg. Bij feestdagen wordt per situatie overleg gepleegd met het pleeggezin. TELEFOONNUMMER BEREIKBAARHEIDDIENST PARLAN (buiten kantooruren) Informatiemap pleegzorg Parlan

5 6. Logeerpoule pleegzorg Parlan Vanuit een initiatief, geweest van de Pleegouderraad, is de z.g. logeerpoule opgezet. Het uitgangspunt van deze poule is dat pleegkinderen soms geen netwerk hebben waar ze kunnen logeren. Toch zoeken pleegouders soms een plek waar het pleegkind een korte tijd kan logeren. Het kan dan gemakkelijker zijn hiervoor collega-pleegouders te benaderen dan personen in het eigen netwerk. In incidentele situaties kan er ook een beroep worden gedaan op de logeerpoule. Bijvoorbeeld wanneer een pleegkind tijdelijk en kortdurend ergens anders moet worden geplaatst om het pleeggezin te ontlasten. In deze laatste situatie overlegt de pleegouder altijd met de pleegzorgbegeleider. De spelregels in de logeerpoule zijn eenvoudig: - pleegouders hebben contact met hun pleegzorgbegeleider over de behoefte voor een logeerplek voor hun pleegkind, men kijkt dan eerst in het eigen netwerk. - mocht er niets zijn in het netwerk, dan neemt de pleegzorgbegeleider contact op met de bemiddelaar en dan wordt bekeken welk gezin dat beschikbaar is de vraag het beste past. De bemiddelaar laat dit weten aan de pleegzorgbegeleider. - pleegouder(s) zoeken zelf contact met een pleeggezin uit de logeerpoule - pleegouders maken met elkaar afspraken over het logeerweekend/de logeerweek - de financiën/dagvergoeding wordt door pleegouders onderling geregeld. De Pleegouderraad geeft als richtlijn de volledige pleegvergoeding voor de logeerdagen. Pleegzorg beschikt over een lijst met pleeggezinnen die meedraaien in de logeerpoule. Op dit moment bestaat de logeerpoule uit een aantal pleeggezinnen, die ook beschikbaar zijn voor de crisisopvangpoule (kortdurende crisisopvang voor maximaal 4 dagen). We zijn echter altijd op zoek naar meer pleeggezinnen die zich bij de logeerpoule willen aansluiten. Als u zich wilt opgeven hiervoor, kunt u contact opnemen met de Pleegouderraad of met de bemiddelaar pleegzorg. Bemiddelaar pleegzorg Tel. Nr. : Pleegouderraad Parlan Specialistische pleegzorg A. Specialisaties in de pleegzorg Bestandspleegouders kunnen, tijdens het voorbereidingstraject, zelf aangeven voor welke vorm van pleegzorg zij beschikbaar zijn. Naast de hiervoor genoemde vormen, kunnen pleegouders ook kiezen voor het verzorgen en opvoeden van een gehandicapt kind. - Pleegzorg William Schrikker Groep (WSG) Pleegzorg via de William Schrikker Groep maakt gezinsopvoeding mogelijk voor gehandicapte kinderen die niet thuis kunnen wonen. Gehandicapte kinderen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen, groeien vaak op in een tehuis. Ook voor hen is het prettig op te groeien in een pleeggezin. De William Schrikker Groep heeft veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen met een handicap die in een pleeggezin zijn opgenomen. De gespecialiseerde begeleiding is erop Informatiemap pleegzorg Parlan

6 gericht pleegouders zo goed als mogelijk voor te bereiden op- en te ondersteunen bij hun taak. Het streven daarbij is dat pleegouders niet zo zeer gericht zijn op vorderingen, maar op het accepteren van de jeugdige zoals die is. Inschatten wat wél en niet mogelijk is in het leven van een gehandicapt kind, loopt als een rode draad door de begeleiding heen. - Therapeutisch Gezinsverpleging (TGV) De Therapeutische Gezinsverpleging biedt hulpverlening in een combinatie van pleegzorg en kinderpsychiatrische behandeling. De TGV biedt hulp aan jeugdigen van nul tot achttien jaar die emotioneel beschadigd zijn of een grote ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen en die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Via plaatsing in een pleegezin worden de jeugdigen behandeld. De TGV omvat observatie, opvoeding, begeleiding en behandeling. De begeleiding vanuit de TGV is intensief. De pleegzorgbegeleider komt zeer regelmatig op huisbezoek bij pleegouders. In principe duurt een TGV behandeling één a twee jaar. Daarna wordt de begeleiding overgedragen aan de reguliere pleegzorg. Tijdens een reguliere plaatsing kunnen de jeugdige en het pleeggezin ook samen worden aangemeld bij de TGV, omdat pleegouders en begeleiders zich tijdens een plaatsing realiseren dat de problematiek van de jeugdige zwaarder is dan tevoren was geschat. B. Pleegzorg en organisaties binnen de Jeugdzorg De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) De Raad voor de Kinderbescherming heeft als doelstelling om kinderen te beschermen als hun lichamelijke of geestelijke ontwikkeling gevaar loopt. De Raad komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad is een instantie, die onderzoekt of er bedreiging voor een kind aanwezig is en hoe die kan worden weggenomen. De Raad kan de kinderrechter vragen een kinderbescherming maatregel uit te spreken. Dat gebeurt als vrijwillige hulpverlening niet mogelijk of onvoldoende is. Als vrijwillige hulp wel mogelijk is schakelt de Raad andere instanties in. Medewerkers van de Raad geven deze hulp niet zelf. Ieder onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming wordt afgesloten met een rapport, waarin het verloop van het onderzoek en de uitkomsten staan. In het rapport staat de mening van de onderzoeker maar ook die van het gezin. Kinderen ouder dan 12 jaar krijgen ook een kopie van het rapport. Als u pleegouder wilt worden vraagt Parlan bij de Raad voor de Kinderbescherming een z.g. raadsverklaring aan. Meer informatie: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg komen vragen over probleemsituaties of meldingen van kindermishandeling binnen. Zij kunnen de volgende stappen ondernemen; Aanvullende informatie inwinnen bij een huisarts of op school In gesprek gaan met de ouders en soms ook met het kind Proberen de ouders te motiveren voor hulpverlening De hulpverlening voor kind en ouders op gang brengen De melder na enige tijd laten weten wat er met de melding gebeurd is Meer informatie: Informatiemap pleegzorg Parlan

7 De kinderrechter De kinderrechter neemt een beslissing voor een Onder Toezichtstelling (OTS) mede op basis van het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij volgt het verzoek van de Raad wel vaak maar niet altijd op. Tijdens een zitting bij de rechtbank kunnen ouders hun mening geven. Ook kinderen vanaf twaalf jaar krijgen de gelegenheid om hun mening te geven. Op verzoek kan dat in een aparte zitting waar ouders niet voor worden uitgenodigd. Wat is een ondertoezichtstelling? Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag van ouders over de kind(eren) wordt beperkt. Als in een gezin ernstige (opvoed)problemen voorkomen en de ontwikkeling van het kind in gevaar komt, kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen. Het gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd. In de meeste gevallen blijft het kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als het voor het kind beter is, kan de gezinsvoogd de kinderrechter toestemming vragen om het kind uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin. Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de raad een voorlopige OTS uitspreken. De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen. Informatiemap pleegzorg Parlan

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Pleegzorgvarianten

Hoofdstuk 2 Pleegzorgvarianten Hoofdstuk 2 Pleegzorgvarianten Elk kind heeft het recht om in een gezin op te groeien. Het liefst bij in zijn eigen ouders, eventueel bij familie of bekenden, of als dit niet kan in een pleeggezin. Wanneer

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entrea krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' 07-02-2008 14:27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat 2 Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat De kinderrechter heeft besloten dat een kind een voogd krijgt. De ouders zijn door de rechter uit hun gezag ontheven

Nadere informatie

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1 Vrienden van u zijn enthousiast geworden over uw pleegzorgverhalen en willen ook pleegouder worden. Maar hoe moeten zij zich ook al weer aanmelden? En welke vorm van pleegzorg zou bij hen passen? Weet

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het bestuur van Bureau

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

JAARVERSLAG PLEEGOUDERRAAD

JAARVERSLAG PLEEGOUDERRAAD JAARVERSLAG PLEEGOUDERRAAD Parlan Jeugd & Opvoedhulp 2013 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de Pleegouderraad verbonden aan Parlan Jeugd & Opvoedhulp. Met dit verslag willen wij u een beeld geven

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Type hier de titel, deze mag over meerdere regels lopen

Type hier de titel, deze mag over meerdere regels lopen JStelselwijziging Jeugd Type hier de subtitel na een wit regel Type hier de titel, deze mag over meerdere regels lopen Pleegzorg, een bijzondere vorm van jeugdhulp 2 Stelselwijziging Jeugd Inhoud 1 Waar

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen:

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen: 0410 Pleegw inhoud corr_ 12/04 titel jeugdreclas 19-5-10 9:29 Pagina 1 Voorwoord Beste pleegouders, Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat

Nadere informatie

Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf

Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf Informatiebrochure pleegzorg Ontdek de pleegouder in jezelf pag 1/18 TER INTRODUCTIE Fijn dat onze vraag naar nieuwe pleeggezinnen uw aandacht heeft gekregen en dat u informatie heeft aangevraagd over

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

crisishulp Met Cardea kun je verder!

crisishulp Met Cardea kun je verder! crisishulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! CRISISHULP Direct hulp in geval van nood Er zijn (acute) problemen in uw gezin waar u niet met elkaar uit komt en waardoor er een crisis

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u?

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

20 15-054. Nieuwegein

20 15-054. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-054 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 R D van de fractie VSP d.d. 07-01-1 inzake afhandeling huiselijk geweld/kindermishandeling na kantoortijd

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Dit product wordt niet gekoppeld aan een cliënt /resultaat B. Diagnostiek (Rosèl) /resultaat C. Begeleiding

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Rechten en plichten pleegouders

Rechten en plichten pleegouders Rechten en plichten pleegouders Samenwerkingsafspraken Pleegzorg Parlan en pleegouders. * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Deze samenwerkingsafspraken regelen de formele

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

SCHAKEL PROGRAMMA. De beste schakel voor een betere toekomst!

SCHAKEL PROGRAMMA. De beste schakel voor een betere toekomst! SCHAKEL PROGRAMMA De beste schakel voor een betere toekomst! SCHAKEL PROGRAMMA SCHAKEL PROGRAMMA De beste schakel voor een betere toekomst! Wat is het Schakelprogramma? Het Schakelprogramma is een samenwerkingsproject

Nadere informatie

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder JStelselwijziging Jeugd Factsheet De kindcheck bij een arrestatie Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder De kindcheck bij een arrestatie Inleiding Ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Inleiding Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. We zijn sindsdien als gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie