Schoolgids Schoolgids de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit van SPON (Specialisten in aangepast onderwijs); Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. Voor ouders, waarvan het kind de school al bezoekt, is dit een hulpmiddel in het contact tussen ouders en school. De schoolgids is ook bedoeld voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. De schoolgids geeft hen een beeld van de school en kan hen zo helpen een verantwoorde keuze te maken. Daarnaast kan de schoolgids gebruikt worden om diverse instanties, bedrijven, instellingen en belangstellenden te informeren over de werkwijze van de school. De schoolgids geeft naast informatie ook een beeld van de kwaliteit van het onderwijs dat op de SPRONG gegeven wordt. Er wordt vermeld wat de sterke punten zijn van de school, maar ook waaraan de school werkt om de kwaliteit in de toekomst te verbeteren. Vakinhoudelijk wordt, in samenwerking met KPC, gewerkt aan verbetering van de didactiek op het gebied van rekenen en Nederlandse taal, om zo een nog betere aansluiting bij de mogelijkheden van de individuele leerling te verkrijgen. Bart van Noordenne (directeur) (juli 2014) 1

3 Inhoudsopgave: Inleiding 1 Inhoudsopgave 2 1. Over de school 3 2. Werkgebied 3 3. Het bestuur 3 4. Schoolgrootte 3 5. De situering van de school 3 6. Directie en personeel 3 7. Samenwerkingsverbanden 3 8. Waar staat de school voor? 3 9. De doelstelling Organisatie Het leerlingvolgsysteem ICT De kwaliteit van de school Uitstroom gegevens Contact tussen ouders en school Praktische zaken Ontwikkelingen Organisatie SPON (Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o.) De SPON locaties en de Onderwijs Advies Groep Klachtenregeling, klachtencommissie en vertrouwenspersoon Sponsoring Arbo- en veiligheidsbeleid Weeralarm Verzekering Foto's en filmopnamen School Video Interactie Begeleiding (SVIB) Melding verzuim Ongeoorloofd verzuim Leerplichtig Aanvragen extra verlof Roken Passend Onderwijs Wat is zorgplicht Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Hoe werkt passend onderwijs? Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? Wanneer gaat passend onderwijs van start? Medewerkers 'De Sprong' Adressen 17 2

4 1. Over de school: 'De Sprong' is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs. Leerlingen die deze school voor voortgezet onderwijs bezoeken zijn niet in staat om een diploma te halen in het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (V.M.B.O.). Het onderwijs is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Het is veelal eindonderwijs, wat betekent dat de leerlingen begeleid worden naar een betaald of onbetaald werk. Gerelateerd aan de uitstroom van de leerlingen verzorgt 'De Sprong' (waar mogelijk) certificering voor groen (bosmaaier), werken in de keuken, verkoop, schoonmaak, tractor, vorkheftruck en VCA. (VeiligheidsCertificaat) Daarnaast bestaat voor een aantal leerlingen de mogelijkheid om te laten schakelen naar het V.M.B.O. De eisen voor toelating zijn de laatste tijd behoorlijk aangescherpt, waardoor plaatsing lastiger wordt. Mede hierdoor zetten we als school steeds meer in op branchegerichte certificaten. 2. Werkgebied: 'De Sprong' is een 'streekschool'. Leerlingen die de school bezoeken komen uit de regio West- Alblasserwaard / Oost-IJsselmonde. Er worden ook leerlingen aangemeld van buiten deze regio. 3. Het bestuur: 'De Sprong' staat onder bestuur van de 'Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden en omstreken' (werknaam; SPON = SPecialisten in aangepast ONderwijs). 'De Sprong' is een samenwerkingsschool (algemeen bijzonder onderwijs). Tot de school worden leerlingen en medewerkers van alle levensovertuigingen toegelaten. 4. Schoolgrootte: 'De Sprong' is een redelijk grote school voor praktijkonderwijs te noemen. Per 1 oktober 2013 telde de school 217 leerlingen. In oktober 2014 verwachten wij 215 leerlingen. 5. De situering van de school: We zijn een 'professionele' school voor praktijkonderwijs met veel praktijklokalen. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In najaar 2006 heeft de school een leerwerkplaats met woonhuis ('De Loods') geopend op het Sliedrechtse bedrijventerrein. Vorig schooljaar zijn we een nevenvestiging in ZWIJNDRECHT gestart aan de Stenenkamer 34. Dit schooljaar krijgen we in Zwijndrecht er een derde groep bij. Komend schooljaar zullen onze lessen gegeven gaan worden in het Laurensvliet 2R, 3331 HW Zwijndrecht. Daar hebben we straks op de vierde verdieping lokalen tot 19. onze De situering beschikking. van Daarnaast de school gaan we gebruik maken van de gymnastieklokalen en de keuken. Een en ander moet nog op elkaar afgestemd worden. 6. Directie en personeel: De directeur van de school is dhr. B. van Noordenne. Verder werken op de school 2 zorgcoördinatoren, die belast zijn met de leerlingenzorg en coaching van leerkrachten. Het enthousiaste team bestaat uit deskundige leerkrachten en teamleden met specifieke deskundigheid (zoals bijvoorbeeld op het gebied van autisme). Daarnaast maakt de school gebruik van het stagebureau dat, naast de externe stage, ook de naschoolse begeleiding verzorgt van leerlingen die al van school zijn en werken. 7. Samenwerkingsverbanden: 'De Sprong' maakt deel uit van het regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Oost-IJsselmonde / West-Alblasserwaard (28.13) en is nauw betrokken bij de onderwijsvernieuwing in het voortgezet onderwijs. 8. Waar staat de school voor: De school voor praktijkonderwijs wordt bezocht door leerlingen van 12 tot 18 jaar, waarvan vaststaat dat ze zijn aangewezen op een 'praktijkgerichte' opleiding. Deze leerlingen zijn niet in staat om in het V.M.B.O. een diploma te halen en zijn aangewezen op de speciale begeleiding van de school voor praktijkonderwijs. Of een leerling geplaatst wordt, hangt af van de Regionale Verwijzing Commissie (R.V.C.). De R.V.C. is een onafhankelijke commissie die bepaalt of de leerling voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria om te worden toegelaten tot de school voor praktijkonderwijs. (Wet op het V.O., art. 10g) Zij geven hiervoor een 'beschikking praktijkonderwijs' af. De criteria zijn: een IQ tussen

5 leerachterstand van 3 jaar op twee van de vier leergebieden (begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling). De PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs doet de aanvraag voor de beschikking (brochure over dit traject is aan te vragen). De school voor praktijkonderwijs is veelal eindonderwijs. Dit betekent dat de leerlingen na de schoolperiode gaan werken. De school begeleidt de leerling naar een plaats op de arbeidsmarkt. Dit zijn meestal werkplekken die de volgende kenmerken hebben: ongeschoolde arbeid assisterend niet complex routinematig overzichtelijk. die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen of die juist een te kort lontje hebben. Rots staat voor onbuigzaam en jezelf verdedigen en Water voor meegaand en communicatief. In de Rots en Watertraining zitten veel oefeningen uit verdedigingssporten. Hierdoor vinden veel jongeren en kinderen het niet alleen leerzaam maar ook leuk om aan de training mee te doen. Het team zorgt voor een leerklimaat, waarin rust, duidelijkheid, veiligheid en regelmaat centraal staan. Dit is de basis van waaruit het team leerlingen motiveert en stimuleert om optimaal te presteren. Een goede interactie tussen leerkrachten en leerlingen is daarbij van belang voor het leerproces, evenals het contact tussen ouders en school. Uit onderzoek is gebleken dat ex-leerlingen vaak de volgende werkzaamheden verrichten: schoonmaakwerkzaamheden en eenvoudige administratieve werkzaamheden, werkzaamheden met betrekking tot voeding, winkel en magazijn, werkzaamheden in de groenvoorziening en in productiebedrijven. Het doel van de school is om leerlingen vaardigheden bij te brengen (praktische, en sociale), die noodzakelijk zijn voor hun toekomst, zowel wat betreft werken als wonen. Zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij is het doel. De sfeer in de school wordt gekenmerkt door openheid en respect voor elkaar. Zowel voor leerlingen als voor personeelsleden is het belangrijk zich geaccepteerd te voelen. Een 'samenwerkingsschool' wordt bezocht door mensen met verschillende levensbeschouwingen. Door belangstelling te vragen voor ieders waarden en normen leert men begrip te krijgen voor andere zienswijzen. Doordat omgaan met elkaar 'op een goede manier' heel belangrijk gevonden wordt, krijgt het vak 'sociale vaardigheden veel aandacht, waarbij drama en rollenspel een belangrijke rol speelt. Hiernaast wordt er op school een training gegeven voor PAL (Peer Assisted Learning), waarbij de leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, getraind worden als tutor, om andere leerlingen in bijvoorbeeld praktijkvakken of zelfstandig reizen te coachen. De leerlingen die deze training met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen hiervoor een certificaat. Rots en Water Training is bedoeld voor jongeren Veel van onze leerlingen hebben last van faalangst. Vaak ontstaat dit door jarenlange overvraging (te lang, te hoge eisen stellen aan een kind). Bij een goede begeleiding wordt de faalangst verminderd en de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerling vergroot. Voor het verhogen van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld worden sommige leerlingen begeleid in zogenaamde stoeigroepen onder leiding van onze vakldocenten gymnastiek. 9. De doelstelling: De doelstelling van de school is om de leerling te begeleiden naar het moment dat hij/zij de school 4

6 verlaat met: een betaalde of onbetaalde baan (dag activiteiten centrum) de noodzakelijke vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. goed ontwikkelde persoonlijkheid (o.a. meer zelfvertrouwen) Om deze doelstelling te bereiken richt het onderwijs aanbod zich op: A: Het vergroten van de praktische vaardigheden: Het vergroten van de praktische vaardigheden van de leerling gebeurt door het brede aanbod van praktijkvakken uit de vier sectoren waarin onze leerlingen later hun werk vinden; groen, economie, zorg & welzijn en techniek. De praktijkvakken die op school gegeven worden zijn: houtbewerking tuin, plant- en dierverzorging schoonmaken en wasverzorging koken, catering en huishoudkunde fietstechniek textiele werkvormen klussen in en om het huis tuin, aanleg en onderhoud elektra hobbyvorming, creatief verkoop heftruck en tracktor rijden reizen met openbaar vervoer babyverzorging VCA(Veiligheid,gezondheid en milieu Checklist Aannemers) facilitaire dienstverlening culturele- en maatschappelijke oriëntatie praktische- en arbeidsoriëntatie, stagebegeleiding zelfzorg seksuele vorming beeldende vorming/creatief B: Het vergroten van de algemene arbeidsvaardigheden. Met algemene arbeidsvaardigheden wordt bedoeld: de werkhouding, de werkaanpak en de sociale vaardigheden. Bij de werkhouding wordt gekeken naar de motivatie, de inzet, het doorzettingsvermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling. Bij werkaanpak wordt o.a. gekeken naar de mate van zelfstandigheid, heeft de leerling een structuur bij de werkaanpak (denken, doen, nakijken), toont de leerling initiatief, het gebruik van het materiaal, het tempo en de nauwkeurigheid. Bij sociale vaardigheden wordt gekeken naar de omgangsvormen, de assertiviteit van de leerling, het omgaan met kritiek, het omgaan met emoties, samenwerken en de persoonlijke presentatie (houding, uitstraling, verzorging en taalgebruik). Het werken aan deze algemene arbeidsvaardigheden gebeurt vooral bij de praktijkvakken. De leerkracht observeert en beoordeelt de leerling bij zijn werkzaamheden op de bovengenoemde vaardigheden en stelt een individueel ontwikkel plan op (IOP), om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Het brede aanbod van praktijkvakken zorgt ervoor dat leerlingen veel ervaring opdoen in verschillende werkzaamheden. De leerling kan zo ook beter een keuze maken in welke sector hij/zij later wil gaan werken. De theorievakken, die op school gegeven worden, zijn ondersteunend aan de praktijkvakken en bevorderen de zelfredzaamheid van de leerling. De theorievakken zijn: Nederlandse taal: taal schriftelijk begrijpend lezen woordenschat rekenen en wiskunde: geld rekenen klokkijken meten en wegen Engels C: Het vergroten van de motorische vaardigheden: Naast het vergroten van de praktische vaardigheden en het vergroten van de algemene arbeidsvaardigheden is het voor de algehele ontwikkeling van de leerling belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de motorische vaardigheden. Dit gebeurt vooral in het vak 'sport 5

7 en spel'. Het programma bevat het onderdeel 'stoeigroepen', waarin sociale vaardigheden op een fysieke manier worden geoefend (o.a. afstand bewaren) Vakken als tekenen bevorderen de creativiteit van de leerling. Een volgende stap in de geleidelijke overgang van school naar de werksituatie vormt de stage, waarin de praktische vaardigheden en de arbeidsvaardigheden verder geoefend en vergroot worden buiten de school. Het moment van aanvang van de externe stage heeft te maken met de individuele ontwikkeling van de leerling. Naast dat er gekeken wordt naar de werkhouding, werkaanpak en sociale vaardigheden zijn er nog specifieke stage aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn: kan een leerling hulp vragen zelfstandig reizen hanteren personalia hoe is het instructie begrip omgaan met geld klokkijken telefoneren de motoriek de gezondheid 10. Organisatie de Sprong: De Sprong kent een onderbouw en een bovenbouw. In de onderbouw, die twee jaar (1e en 2e leerjaar) duurt, krijgen de leerlingen het basisprogramma, waarin het brede aanbod van praktijkvakken centraal staat. De praktijkvakken worden gegeven in blokken van een half jaar. In enkele gevallen wordt een praktijkvak(ken) gegeven in samenwerking met het VMBO. De Sprong werkt samen met het Wellantcollege (opleiding groen) in Dordrecht, voor de vakgebieden aanleg en onderhoud en dierverzorging. Deze samenwerking noemt men symbiose; leerlingen uit het 2e leerjaar van 'De Sprong' krijgen dan les van ervaren leerkrachten van het Wellantcollege, maar ook in samenwerking met bedrijven. LOL (leren op locatie): Na twee jaar onderbouw heeft de leerling kennisgemaakt met praktijkvakken uit de vier sectoren. Die kennismaking levert een eerste keuze op voor een bepaalde sector, die gebaseerd is op voorkeur en het bezitten van bepaalde praktische vaardigheden in die sector. In de bovenbouw is er voor de leerling de gelegenheid zich verder te specialiseren. (bijvoorbeeld in de stage) of op praktijkvakken op locatie (LOL=leren op locatie). Naast de theorievakken die in de onderbouw gegeven worden, is het sociaalvaardigheidsprogramma belangrijk. De leerling leert in deze lessen zichzelf beter kennen en accepteren. Wat zijn je mogelijkheden en beperkingen en hoe ga je daar mee om? Het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen staat centraal. Daarnaast leer je beter omgaan met je omgeving. In de onderbouw worden leerlingen daarnaast voorbereid op de stage, die in de bovenbouw plaats vindt. In het arbeidsoriëntatie programma maakt de leerling o.a. kennis met beroepen en oefent hij/zij vaardigheden zoals bijvoorbeeld telefoneren, hulp vragen, een kennismakingsgesprek voeren. In de interne stage op school, bij bijvoorbeeld de conciërge, leert een leerling hoe het er aan toegaat op een werkplek. Tevens wordt er aandacht besteed aan de invulling van vrije tijd. Na de onderbouw komt de leerling in de bovenbouw tot hij/zij de school verlaat. Gedurende deze periode blijft de leerling bij dezelfde mentor. Dit heeft als voordeel dat de mentor gedurende de hele bovenbouwperiode een goede relatie met de leerling kan opbouwen en ook op de hoogte is van alle ins en outs van de leerling. Dit komt de begeleiding naar stage en werk ten goede. In de bovenbouw is het programma nog meer gericht op werken. De externe stage is het belangrijkste onderdeel van de bovenbouw periode. Leerlingen gaan hun praktische- en sociale vaardigheden vergroten in een bedrijf. De stage begint met één of twee dagen en wordt langzaam uitgebreid. Verschillende stages zijn mogelijk (oriënterende stage). De stages worden georganiseerd door de school. Elke leerling heeft zijn eigen stagedocent. Het stagekantoor van de Sprong verzorgt de begeleiding van onze leerlingen. Op school zijn er stagebegeleidinglessen, intervisie 6

8 gesprekken (individuele gesprekken van de stagiair met de stagedocent) en praktijklessen waarvoor de leerling keuzes kan maken, gerelateerd aan zijn/haar stage. In de arbeidsoriëntatie lessen worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met 'gaan werken', zoals bijvoorbeeld het contract, verzekeringen, budgettering. Daarna volgt de plaatsingsstage. Het bedrijf is bereid de leerling in dienst te nemen als werknemer. De school verzorgt zo nodig nog de noodzakelijke keuringen. De school regelt samen met het bestaande netwerk van instanties de plaatsing van de leerling in het bedrijf. De leerling gaat dus van school af als er werk gevonden is, rekening houdend met de leerplicht. De school blijft de leerling ook nog volgen als hij/zij al van school is. Deze naschoolse begeleiding blijft aanwezig zolang dat nodig is. Om de twee jaar organiseert het stageteam een terugkomavond voor oud-leerlingen uit een bepaald schooljaar. Voor intensieve begeleiding kan beroep gedaan worden op een jobcoachorganisatie. 11. Het leerlingvolgsysteem: Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is er een systeem om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Als een leerling op school geplaatst is wordt hij/zij tweewekelijks besproken in de leerlingbespreking. Het team (groepsmentoren, zorgcoördinatoren, stagebegeleiders en school maatschappelijk werk) bespreekt de gegevens van de leerling die bekend zijn vanuit het toelatingsdossier, het huisbezoek, de stagerapportage en de klassenobservatie. Met deze gegevens wordt door de mentor een hulpvraag geformuleerd en een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) opgesteld. Een onderdeel hiervan is het Ontwikkelingsperpectief (OPP). Dit kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken. Voor de verschillende vakgebieden kan een leerling een basis-, een verdiept-, of een intensief arrangement aangeboden worden. Voor elke leerling in het praktijkonderwijs moet binnen 6 weken na inschrijving een OPP worden vastgesteld. Daarnaast is er ook een Verwacht Uitstroom Profiel (VUP). Hierin wordt aangegeven wat de verwachte uitstroom zal worden van de leerling. Te denken valt aan arbeid in een regulier bedrijf, met -, of zonder landelijk erkende certificaten, beschermde arbeid en dagbesteding (al dan niet arbeidsmatig). Na twee jaar (overgang onderbouw naar bovenbouw) wordt aangegeven voor welke sector de uitstroom verwacht wordt. (sector techniek, groen, economie, dienstverlening). De leerkracht van de onderbouw gaat op huisbezoek om de achtergrond van het kind beter te leren kennen en samen met de ouders tot doelstellingen voor een gezamenlijke aanpak te komen. Op 'De Sprong' wordt het portfolio gehanteerd. Het portfolio bevat een overzicht van de bewezen vaardigheden van de leerling bij de theorie- en de praktijkvakken. Tevens wordt een beoordeling van de stage opgenomen. Daarnaast geeft het portfolio inzicht in de nog te ontwikkelen vaardigheden. Het maakt vervolgens de leerling bewust van zijn eigen leerproces, waardoor zijn/haar motivatie wordt vergroot. Twee keer per jaar zijn er portfolio gesprekken met leerling en ouders. Eind oktober wordt een IOP-dag gepland, waarop de individuele hulpvraag met de leerling en de ouders wordt besproken en ondertekend. Gekoppeld aan de portfoliogesprekken vindt een bijstelling/evaluatie van het IOP plaats. 12. ICT: (Informatie- en CommunicatieTechnologie) ICT is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Op 'De Sprong' speelt ICT een steeds grotere rol. In de klas, bij de zorg en voor de 7

9 administratie van de leerkracht en directie gebruiken we graag de stimulerende, tijdsbesparende en ondersteunende mogelijkheden die ICT ons biedt. Vorig jaar zijn in elk lokaal Active Boards geïnstalleerd, die bij de lessen een steeds grotere rol gaan spelen. Hieronder een aantal punten die op gebied van ICT het vermelden waard zijn. - De Website: 'De Sprong' heeft een website (www.sprong.spon.nu). Hierop wordt de school aan de buitenwereld gepresenteerd. Hier is veel informatie over de school te vinden. - LVS (leerlingvolgsysteem): Om de ontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. SOM is het softwareprogramma dat wij gebruiken binnen de school. - Promotie: (methodiek voor praktijkonderwijs) Ook in het lesprogramma van leerlingen is er aandacht voor ICT. Zo leren leerlingen om te gaan met de computer en tablets, maar leren ze ook werken met verschillende softwareprogramma s. Voorbeelden van vakken waarbij de computer wordt gebruikt zijn: Engels, Verkeer, VCA. Daarnaast wordt er ook getraind met de softwareprogramma s Word, Excel, Paint ed. - Internet Uiteraard is het internet een veelvuldig gebruikte informatiebron. Leerlingen leren vooral om op efficiënte wijze informatie op te zoeken door middel van het gebruik van internet. Binnen het beleidsplan ICT van de school dat onderdeel is van het schoolplan is ICT te verdelen in drie onderdelen: 1. Sociaal: Voorbereiden op de samenleving. Computers zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij, wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij. Hierin past de aandacht voor een veilig gebruik van ICT. 2. Pedagogisch/didactisch: (opvoedkundig/ onderwijskundig) Als medium/middel bij het onderwijzen en leren. ICT sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen binnen de school. Individualisering,onderwijs op maat, zelfstandig werken en samenwerkend leren. Keuzes die gemaakt worden in aanschaf software, gebruik van de computer en inzet van ICT middelen moeten hier in belangrijke mate toe bijdragen. De Active Boards zijn hierbij een geweldige aanvulling. 3. Organisatorisch: 'De Sprong' vindt registratie en toetsing een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Ook in de gebruikte software is dit een belangrijke factor. Gebruikte software moet de gegevens goed bijhouden. Een analysetool in de gebruikte software is een belangrijk argument tot aanschaf. 13. De kwaliteit van de school: Het team van de school zorgt voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk dat leerkrachten regelmatig cursussen volgen om hun deskundigheid te vergroten. Zo zijn er binnen het team deskundigen op het gebied van de aanpak van specifieke problematiek (omgaan met bijvoorbeeld autisme). In het belang van de begeleiding van leerlingen naar de arbeidsmarkt volgden leerkrachten een cursus 'stage coachen'. We werken met de methode Promotie, lesmateriaal speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs. Daarnaast streven we ernaar om naast het basisaanbod leerlingen op maat, naar onderwijsbehoeften te voorzien in materiaal en methoden. Een IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) voor elke leerling blijft in ontwikkeling, om aan de individuele leervraag van elke leerling tegemoet te komen. Ook wordt voortdurend kritisch gekeken naar het vakkenpakket/onderwijsaanbod dat de school aanbiedt. Het lesprogramma is kritisch bekeken en er zijn verbeteringen aangebracht. Ons programma voldoet nu eveneens aan de beheersingsdoelen Praktijkonderwijs. Ook de rol van de leerkracht is veranderd. In een programma waar wordt gestreefd naar vergroting van de zelfstandigheid van de leerling is het van belang dat er onderwijsmomenten zijn waar de leerling zijn zelfstandigheid kan oefenen. De rol van de leerkracht verandert hierbij van sturend naar coachend. Een aantal leerkrachten heeft intussen de opleiding Special Educational Needs afgerond, waarbij zij kennis hebben opgedaan van o.a. planmatig en handelingsgericht werken en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 8

10 Het team van 'De Sprong' biedt met groot enthousiasme en inzet verantwoord onderwijs aan onze doelgroep. De Inspectie bezoekt regelmatig de school en beoordeelt ons daarop. Om de kwaliteit van de school in kaart te brengen werken wij aan de ontwikkeling van een systeem van kwaliteitszorg. De landelijke ambitie van het praktijkonderwijs is om te behoren tot de beste scholen in het voortgezet onderwijs. In de regio onderhouden wij goede contacten met andere scholen voor praktijkonderwijs. Elke school voor praktijkonderwijs heeft zijn eigen expertise. De school is nauw betrokken bij landelijk ontwikkelingen m.b.t. het praktijkonderwijs. Daarnaast wordt er samen met andere scholen voor praktijkonderwijs in de regio gewerkt aan het in beeld brengen van de noodzakelijke competenties van leerlingen voor de praktijkvakken. De Sprong is lid van de 'Vereniging Landelijk Werkverband Scholen voor praktijkonderwijs'. De samenwerking met het Voortgezet Onderwijs in de regio resulteert o.a. in een gezamenlijk project; de Rebound. Een voorziening, waarin leerlingen uit het reguliere voortgezet onderwijs tijdelijk worden opgevangen wanneer ze zijn vastgelopen in de school. De Rebound voorziening heet 'Goal' en is gevestigd in 'De Loods' op het Sliedrechtse industrieterrein. Ook maken we gebruik van Opnieuw en Co, gevestigd in Papendrecht, waar bovenbouwleerlingen een meer bedrijfsmatige training krijgen gericht op de verkoopbranche. wordt over schoolzaken en onderwerpen die te maken hebben met opvoeden (bijvoorbeeld hoe bevorder je de zelfstandigheid van je kind?) zelfstandig wonen en arbeidstoeleiding. Ouders van leerlingen uit het eerste leerjaar worden op een aparte extra ouderavond door het team geïnformeerd over de werkwijze van de school. Er vinden regelmatig huisbezoeken plaats. Twee keer per jaar is er een portfoliodag waarop ouders en leerlingen de resultaten kunnen bespreken met leerkracht en/of de stagebegeleider. Eén keer per jaar is er een IOPdag, waar het ontwikkelingsplan met de ouders en de leerling wordt besproken. Veel contacten vinden plaats via de telefoon. Het IOP moet op de IOP-dag door zowel de leerling als de ouder ondertekend worden. Ouders kunnen plaats nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) In de MR worden zaken besproken die betrekking hebben op de school in het algemeen. De ouderbijdrage is 20,- per jaar rekeningnummer: NL06RABO van de RABO-bank, ten name van De Sprong Sliedrecht, o.v.v. ouderbijdrage en de naam van de leerling. Wilt u deze bijdrage voor 1 oktober voldoen. U krijgt hier nog een nota voor. Dit geld wordt ondermeer ingezet voor allerlei festiviteiten voor de leerlingen. (workshops, sportdagen, toernooien, uitstapjes, excursies, schoolavonden). 14. Uitstroom gegevens: Leerlingen van de school gaan werken in de Sociale Werkvoorziening (S.W.), in het 'vrije' bedrijf, of gaan naar een DAC (Dag Activiteiten Centrum). De school houdt de uitstroomgegevens al jaren bij. In het schooljaar zijn 4 leerlingen gaan werken in een winkel/detailhandel, 1 leerling is in een magazijn/logistiek gaan werken, 8 leerlingen zijn naar bouw/techniek gegaan, 1 leerling is in de schoonmaak gaan werken, 5 zijn naar de horeca gegaan, ook naar de groenvoorziening zijn er 5 vertrokken. 2 leerlingen zijn in de zorg terecht gekomen en 1 is ander onderwijs gaan volgen. 15. Contact tussen ouders en school: De betrokkenheid van ouders bij de begeleiding van de school is heel belangrijk. Alleen met goede samenwerking tussen ouders en school kan de school de leerlingen optimaal begeleiden naar een plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De school organiseert ouderavonden / informatieavonden waarin met ouders gesproken 9

11 16. Praktische zaken: Aan het begin van elk schooljaar verschijnt er voor ouders en leerlingen van 'De Sprong' een informatie boekje waarin informatie staat over: - roosters, schooltijden en activiteiten - de groepsindeling - de schoolbenodigdheden - de schoolregels - het vakantierooster ouders/verzorgers een briefje wanneer de leerling niet kan mee sporten. Na de les 'sport en spel' wordt door de leerlingen gedoucht. Voor roosters, regels en activiteiten verwijzen wij naar het informatieboekje wat aan het begin van ieder schooljaar verstrekt wordt. - de schooltijden maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: uur en uur. woensdag: uur. - vakanties De vakanties zijn door regio Zuid-Holland Zuid in overleg met Drechtsteden vastgesteld zoals hieronder weergegeven. LET OP!! er kan afgeweken zijn van wat u op internet voor onze regio kunt terugvinden. Herfstvakantie ma vr Kerstvakantie ma vr Voorjaarsvakantie ma vr Goede Vrijdag vr ma e Paasdag Meivakantie ma ma Hemelvaart do vr e Pinksterdag ma Zomervakantie ma vr ma. 24 augustus e schooldag - absentie De ouders dienen er rekening mee te houden dat er buiten de vakantie regeling geen vrij gegeven kan worden. Let vooral op het vakantierooster, omdat regio Drechtsteden wel eens afwijkt van het landelijke rooster. Ook zijn er verschillen in het rooster voor het primair- en voortgezet onderwijs. Wanneer uw zoon/dochter echter om belangrijke redenen de school niet naar school kan, worden de ouders verzocht mondeling of schriftelijk hiervoor toestemming te vragen bij leden van de directie; dhr. J. Broekhuizen voor de Elzenhof, dhr. L.v.d.Hel voor De Loods en voor locatie Zwijndrecht is dat mevr. J. Grootenboer. - bij ziekte De ouders/verzorgers worden verzocht om bij ziekte van hun zoon/dochter of bij bezoek aan dokter e.d. dit vóór 8.30 uur door te geven aan de school. Ook het weer beter melden van de leerling is belangrijk, zodat we weten wanneer we hem/haar weer kunnen verwachten. Leerlingen die stage lopen melden ook het stagebedrijf tijdig hun afwezigheid. De vakleraar 'sport en spel' verwacht van de 17. Ontwikkelingen: De school is voortdurend bezig om zijn kwaliteit te verbeteren. Dit doen we door kennis op vele gebieden bij te houden en te verbeteren. Het team wordt regelmatig bijgeschoold. We zijn op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen, waaronder lesmateriaal. De directeur participeert in netwerken, waardoor de positie van de school in de regio wordt verstevigd. Wetgeving, maatschappelijke, landelijke en regionale ontwikkelingen worden in de gaten gehouden en gevolgd. Contacten met het bedrijfsleven en instellingen (bijvoorbeeld jeugdhulpverlening) die een rol spelen bij het plaatsen van onze leerlingen worden onderhouden en uitgebreid. De samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio wordt gestimuleerd. Dit alles in het belang van kwaliteit van het onderwijs, die de leerlingen ten goede komt. Hierbij wordt ook over de grenzen van het schooltype heen gekeken. Welk aanbod op welke plaats is voor de hulpvraag van deze leerling het antwoord, is hierbij de kernvraag. De school biedt veel zorg. Wij hebben bewust gekozen voor deze rol. Vanuit onze visie en missie willen wij de leerlingen optimaal ondersteunen bij hun proces van volwassen worden. Daarbij wordt vaak over de muren van de school heen gekeken en positief kritisch meegedacht over de netwerken rond de school. In de onderbouw kennen we Maatschappelijke stage, waarin wij leerlingen willen laten kennismaken met vrijwilligerswerk. Voor 'De 10

12 Sprong' gaat dit nog verder. Wij willen vanuit de gedachte dat we leerlingen sociale vaardigheden willen aanleren een rol laten spelen in de relatie met de buurt rond de school. In activiteiten, zoals een diner of koffiemiddag voor de buurtbewoners, zijn leerlingen gastheer/vrouw die mensen ontvangen en onderhouden, waardoor ze in reële situatie hun vaardigheden oefenen. Voor de meeste leerlingen vindt dit plaats in een buitenschoolse situatie. Na afloop van deze maatschappelijke stage geven de leerlingen op school een presentatie van hun ervaringen. Vanuit de visie dat leerlingen beter leren in reële situaties zijn wij steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Het belang van deze maatschappelijke stage, die niet meer verplicht is in het voortgezet onderwijs, blijkt voor onze leerlingen enorm. Onze leerlingen groeien omdat ze, als onderbouwleerling, buiten de school stage mogen lopen. De schoolleiding heeft daarom ook besloten, zo lang het betaalbaar blijft, de maatschappelijke stage in de huidige vorm te continueren. Ook het project Peer Assistant Learning (PAL) (leerlingen die als tutor/coach andere leerlingen begeleiden en assisteren bij toezicht) wordt hiervoor ingezet. Alle locaties onder het bestuur van SPON onderscheiden zich in identiteit als algemeen bijzonder. Dit betekent dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen kunnen elkaar dagelijks in de scholen ontmoeten met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van de ander. SPON is een professionele organisatie die in staat is vakbekwaam inhoud te geven aan het product Aangepast Onderwijs, met een open communicatie en heldere structuur. Het onderwijsaanbod op de verschillende locaties wordt afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op de scholen moeten ouders, leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen. SPON Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. Postbus BA Sliedrecht Website: 19. De SPON locaties : De Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) Onderwijs aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen - De Steenen Kamer - Zwijndrecht - De Kameleon - Papendrecht In het komende jaar zal binnen de school extra aandacht zijn voor de didactische ontwikkeling. Na de ontwikkeling van het zorgsysteem is het nu belangrijk om de didactiek te integreren met het zorgsysteem. Het verder ontwikkelen van een IOP (individueel ontwikkel plan) heeft dit jaar prioriteit. 18. De organisatie: SPON; Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. Onze school wordt samen met acht andere scholen voor speciaal (basis) onderwijs en de onderwijsadviesgroep beheerd door het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden en omstreken. De bestuursorganisatie is in de regio bekend onder het beeldmerk Onderwijs voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) - Bleyburgh so/vso - Sliedrecht - De Kleine Wereld so/vso - Gorinchem - De Wereldbol - Samenwerkingslocatie met ASVZ te Sliedrecht - De Stroom vso Dordrecht Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML),Langdurig Zieken (LZ), Onderwijs aan leerlingen met een Lichamelijke en/of Meervoudige beperking (LG/MG) - Kiem Dordrecht Ouders richten een aanmelding voor het cluster III onderwijs aan de PCL VSO/VO (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van het samenwerkingsverband met de postcode van het adres van de leerling voor de Indicatiestelling. 11

13 Voortgezet onderwijs School voor Praktijkonderwijs - De Sprong Sliedrecht/Zwijndrecht De school werkt samen met een zestal scholengemeenschappen in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Aanmeldingen verlopen via de RVC. Voor meer informatie over onze locaties zie onze website 20. Klachtenregeling, klachtencommissie en vertrouwenspersoon: Het kan voorkomen dat een ouder of een leerling, maar ook een personeelslid, stagiair of vrijwilliger een klacht wil indienen. Voor een klacht over de gang van zaken op school is de directeur uw eerste aanspreekpunt. In een gesprek wordt vaak een oplossing gevonden. Komt u niet tot een oplossing dan kan de directeur u verwijzen naar de vertrouwenspersoon van ons bestuur. De vertrouwenspersoon kan u helpen met het formuleren van de klacht en door voorlichting te geven over procedures. Het bestuur is aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie (LKC). Uw klacht wordt door de vertrouwenspersoon altijd vertrouwelijk behandeld. Wel is het noodzakelijk de persoon die bij uw klacht betrokken is, bijvoorbeeld de leraar of de directeur, om een reactie te vragen en de gelegenheid te geven zijn of haar kant van het verhaal te verwoorden. U krijgt de gelegenheid om uw klacht voor de klachtencommissie toe te lichten. U wordt dan gehoord. Bij de behandeling van de klacht kunt u zich laten bijstaan door iemand van uw keuze of bijvoorbeeld door de vertrouwenspersoon. De klachtencommissie zal na bepaalde tijd aangeven of uw klacht gegrond is. Als uw klacht gegrond blijkt, zal de uitspraak van de klachtencommissie vergezeld gaan van een advies aan het bestuur. Hierin worden suggesties gedaan voor een oplossing en/of mogelijkheden om herhaling in de toekomst te voorkomen. Binnen vier weken na de datum van ontvangst van het advies moet het bestuur u melden of het bestuur zich kan vinden in de uitspraak en welke maatregelen het bestuur gaat nemen. De uitspraak van de klachtencommissie is adviserend en niet bindend, zoals dat bij de rechter het geval zou zijn. Een klacht over seksuele intimidatie kan ook door de klachtencommissie behandeld worden. Als het echter om (een vermoeden van) een zedenmisdrijf gaat, begaan door een aan de school verbonden volwassene ten opzichte van een leerling, is het bestuur verplicht na overleg met de vertrouwensinspecteur aangifte te doen bij de politie. Meer gegevens over de contactpersoon van de locatie vindt u verderop in deze schoolgids. Landelijke Klachtencommissie Klachtencommissie VBS Bezuidenhoudseweg AM Den Haag Vertrouwenspersoon: Mevr. G. Ouwehand -van der Harst Vertrouwensinspecteur: Inspectiekantoor Postbus GS Utrecht Vertrouwenspersoon van 'De Sprong': Dhr. E. Jenster Klachtenprocedure en klachtenreglement kunnen op verzoek verstrekt worden en zijn op de locatie in te zien. Tevens staat de klachtenregeling op de website van SPON, 21. Sponsoring: Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen allerlei extraatjes worden gedaan. SPON staat in basis positief tegenover sponsoring. 12

14 Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet de sponsoring aan een aantal voorwaarden voldoen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Speciale aandacht richten wij bij sponsoring op het aantrekkelijk maken van een gezonde leefstijl/gedrag bij de leerlingen. Boven genoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties - waaronder de Consumentenbond hebben ondertekend. Dit convenant kunt u nalezen op Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het College van Bestuur en de instemming van de medezeggenschapsraad en worden vastgesteld in overleg met het schoolteam. Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de directeur, bestuur of landelijke klachtencommissie. 22. Arbo- en veiligheidsbeleid: Veilige en gezonde leer- en werkomstandigheden zijn onze zorg, daarom streven wij naar een optimale veiligheidszorg voor medewerkers en leerlingen. Voor zover gevaren onvermijdelijk zijn, richten we ons op een zodanige organisatie en manier van werken dat onaanvaardbare risico s worden uitgesloten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken zal daarom de aandacht voor veiligheid en gezondheid een hoge prioriteit hebben. Op grond van wet- en regelgeving is het ook noodzakelijk dat het thema veiligheid beleidsmatig, maar ook praktisch, wordt ingevuld. Voor een goed veiligheidsbeleid bestaat geen algemeen recept. Van belang is dat een veiligheidsbeleid past bij de cultuur van de locatie. Echter, wij zijn van mening, dat het belangrijk is om de kaders binnen onze organisatie vast te stellen met daarin voldoende ruimte om per locatie daarin te bewegen, passend bij de cultuur en specifieke situatie en ruimte voor verscheidenheid. Zo is er een bovenschoolse werkgroep actief met de volgende doelstellingen: Bewaken uitvoering arbobeleid (t.a.v. RI&E, welzijn, sociale veiligheid) Prioriteiten vaststellen Opstellen activiteitenplan Beleidsvoorbereidend werk Delen van kennis Informeren aan derden (College van bestuur, directeur, MR, personeel) Elke locatie binnen SPON heeft een preventiemedewerker. De preventiemedewerker is een personeelslid binnen een locatie die in zijn takenpakket de verantwoordelijkheid heeft voor de zaken die verplicht zijn vanuit de Arbo-wet. De preventiemedewerker is betrokken bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het maken van een plan van aanpak. Hier ligt een nadrukkelijke relatie met het thema veiligheid. De preventiemedewerker is de spin in het web m.b.t. veiligheid binnen de school. Naast preventiemedewerkers op iedere locatie, is er ook op iedere locatie een veiligheidsteam (V-team), met voldoende personen opgeleid als bedrijfshulpverleners, de zogenaamde BHV-ers. Deze BHV-ers hebben een grote rol bij de ontruiming en het geven van eerste hulp bij een ongeval binnen de school. Jaarlijks vindt er bijscholing plaats van de BHV-ers. Binnen onze organisatie worden er jaarlijks op de locatie ontruimingsoefeningen gedaan. De resultaten worden vastgelegd. In het kader van Sociale veiligheid wordt er één keer per twee jaar een vragenlijst uitgezet onder personeel, ouders en leerlingen. De uitkomst wordt geanalyseerd en kan leiden tot directe maatregelen en/of opname in het veiligheidsactiviteitenplan. Tevens zal de uitkomst meegenomen worden in het jaarverslag. Omdat de MR instemmingsrecht heeft met betrekking tot veiligheid en gezondheid, zal er regelmatig overleg plaatsvinden aangaande dit onderwerp. 23. Weeralarm: Als er een weeralarm afgegeven wordt door het 13

15 KNMI en de leerlingen zijn op school, dan is het aan ouder(s)/ verzorger(s), of u uw kind eerder wilt komen ophalen. Dit geldt ook voor de leerlingen die door het vervoersbedrijf gebracht en gehaald worden. Mocht het vervoersbedrijf bij een weeralarm besluiten de leerlingen te komen halen, dan zullen alleen die leerlingen meegegeven worden waarvan de ouder of verzorger de school telefonisch bevestigd heeft dat zij hiervan op de hoogte zijn gesteld. De school zal hierin geen actie ondernemen. vanuit dat u toestemming geeft. 26. School Video Interactie Begeleiding (SVIB): School Video Interactie Begeleiding is een methode die gericht is op het begeleiden van mensen in hun eigen praktijk. Aan de hand van een microanalyse (beeld voor beeld analyse) wordt onder andere de interactie tussen bijvoorbeeld groepsleiding en leerling intern besproken. Dat maakt de mogelijk- heden van de leerling en de rol van de groepsleiding zichtbaar. Video kan zo een krachtig leermiddel zijn voor professionalisering. Binnen de organisatie wordt de SVIB ingezet. 27. Melding verzuim: Ouders/verzorgers hebben de plicht om ziekteverzuim van hun kind tijdig, vóór aanvang van de lessen, door te geven aan school (niet via de chauffeur die uw kind vervoert!) en, indien van toepassing aan het stageadres van uw kind. We stellen het zeer op prijs als de leerling ook weer BETER wordt gemeld. 24. Verzekering: Alle leerlingen van de school zijn gedurende de schooluren verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering geldt ook voor de leerlingen die stage lopen, op het stageadres en gedurende de reisuren op een stagedag. Daarnaast geldt deze verzekering ook tijdens de schoolreis en het schoolkamp. Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers een WAverzekering hebben afgesloten voor hun kind. Schade toegebracht door de leerling aan spullen van de school of leerkracht zijn voor rekening van de ouders/verzorgers. Als leerlingen waardevolle voorwerpen mee naar school nemen, is dit voor eigen risico. Ter informatie: juridisch is de school veelal niet aansprakelijk voor schade die door een leerling wordt veroorzaakt. 25. Foto s/filmopnamen: Tijdens het cursusjaar worden in sommige gevallen foto s en/of filmopnamen van de leerlingen gemaakt bijvoorbeeld tijdens het schoolreisje, voor de nieuwsbrief en/of de website en voor het maken van onderwijsmateriaal en voor eigen gebruik tijdens ouderavonden. De opnamen en foto s blijven in bezit van de school en worden niet uit handen gegeven zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s). Wij verzoeken u op het intakeformulier aan te geven of u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto s en filmopnamen van uw kind. Wanneer u hier niet schriftelijk bezwaar tegen maakt, gaan wij er 28. Ongeoorloofd verzuim: In geval van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en bij herhaling worden deze opgeroepen voor een gesprek op school. De schoolleiding moet een melding doen bij de leerplichtambtenaar zodra uw kind zonder geldige reden meer dan drie achtereenvolgende schooldagen verzuimt. De leerplichtambtenaar onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar in laatste instantie proces verbaal opmaken. 29. Leerplichtig: Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind 5 dagen per week onderwijs dient te volgen. De leerplicht eindigt als uw kind 18 jaar wordt. 30. Aanvragen extra verlof: Voor nadere informatie over extra verlof of het aanvragen van extra verlof kunt u contact opnemen met de directeur. Ook kunt u nadere informatie vinden op onder het thema onderwijs. 31. Roken en drinken: De SPRONG is een rookvrije school. Dat betekent dat er in de schoolgebouwen en op de 14

16 schoolterreinen NIET gerookt mag worden. We hebben in gezamenlijkheid besloten dat we een voorbeeld moeten stellen als school als het gaat om gezond gedrag. Zo zijn Energy drinks om gezondheidsreden ook verboden. 32. Passend onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet op passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 33. Wat is de zorgplicht? Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Als de school aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school zorgen dat daar ook een passende plek is. Momenteel moet u in zo n situatie nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken. Met de inwerkingtreding van passend onderwijs heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met u overlegt welke school passend is voor uw kind. de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Scholen vinden de indicatiestelling vaak een langdurig en ingewikkeld proces. En vinden het soms lastig om echt ondersteuning op maat te organiseren. Tot slot zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuiszitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor ze is op school. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen. 35. Hoe werkt passend onderwijs? Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor wordt het geld gebruikt dat nu in de rugzakjes zit en naar ambulant begeleiders gaat. Maar ook het geld voor ondersteuning op speciale scholen en het speciaal basis en voortgezet onderwijs gaat bij de inwerkingtreding van passend onderwijs naar het samenwerkingsverband. Voor de leerling gebonden financiering (LGF), waarvan de indicatie afloopt na 1 augustus 2014 verandert er niets tot de einddatum van de indicatie. Voor deze leerlingen is op later tijdstip een aanvraag voor een arrangement mogelijk. Het uitgangspunt van een arrangement is de extra ondersteuning die een leerling nodig heeft. De aanvraag wordt gedaan bij de PCL-VO/VSO. De samenwerkende scholen maken een plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. In het ene samenwerkingsverband zullen scholen dat anders doen dan in het andere samenwerkingsverband. Er zullen dus verschillen zijn tussen regio s in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. De bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen 34. Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs vervangt het oude systeem van 15

17 zodat ze ondersteuning op maat kunnen organiseren. Nieuw is het ontwikkelingsperspectief. Scholen moeten een ontwikkelingsperspectief opstellen voor leerlingen in het praktijkonderwijs. In het ontwikkelingsperspectief staan vermeld de uitstroombestemming en de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. 36. Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. In het oude systeem waren leerlingen onderverdeeld in 4 clusters: cluster 1 voor leerlingen die blind of slechtziend zijn; cluster 2 voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben; cluster 3 voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte; cluster 4 voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem. Cluster 1 en 2 blijven het onderwijs in een landelijk systeem organiseren. Zij doen dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen in passend onderwijs. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geldt wel de systematiek van regionale samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om leerlingen uit cluster 3 en 4 en om leerlingen die nu geen indicatie krijgen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie. 37. Wanneer gaat passend onderwijs van start? De wetswijziging is goedgekeurd door de Eerste Kamer. In de praktijk verandert er de eerste periode na de wetswijziging nog niet veel. Eigenlijk zijn de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 een soort overgangsjaren. Het rugzakje en de indicatiestelling veranderden deze jaren niet. Scholen gaan aan de slag met het vormen van de samenwerkingsverbanden en het maken van plannen. Pas in schooljaar 2014/2015, verandert er veel. Schoolbesturen hebben dan zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Vanaf dat moment wordt er niet meer gewerkt met het oude systeem voor indicatiestelling. Voor het schooljaar moet nog steeds een beschikking PrO aangevraagd worden. Deze beschikking geeft de leerling de mogelijkheid om onderwijs te volgen op een school voor praktijkonderwijs. Ook deze aanvraag moet gedaan worden bij de PCL-VO/VSO. 38. Wat is een samenwerkingsverband? Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. Er bestaan nu ook al samenwerkingsverbanden van scholen, maar deze worden in het nieuwe systeem deels samengevoegd en krijgen er nieuwe taken bij. Er komen in totaal 75 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 76 samenwerkings verbanden voor het voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt in de Wet passend onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. 39. Medewerkers De Sprong: Directeur: Dhr. B. van Noordenne Locatie Elzenhof: Onderbouw: Mevr. A. Risseeuw Mevr. D. van Tilburg Mevr. D. de Bruijne Mevr. R. Keller Dhr. L. Coerts (sport en spel) Mevr. C. van t Hoff Bovenbouw: Mevr. S. Wojcik (Maatsch.Stage) Mevr. A. Meulblok Dhr. K. Bezemer Dhr. E. Bieren Dhr. M. Noorland 16

18 Locatie De Loods: Bovenbouw: Dhr. L. van der Hel (coördinator Loods) Mevr. J. Verbaarendse Dhr. M. Gahrmann Mevr. M. Streefkerk-Prins Mevr. B. Schot Raad van Toezicht: Dhr. N. Heijster (voorzitter) Mevr. C. van Randwijk - Nederlof Dhr. H. Vermeer Dhr. M. Uilhoorn Locatie Zwijndrecht (onderbouw) Mevr. M. Kok van der Stigchel Dhr. M. Damen Dhr. I. Gözek Vakleerkracht: Dhr. A. van der Graaff (sport en spel) Dhr. J van der Linden (lassen/vca) Dhr. J. de Mik (fietstechniek) Dhr. E. Bieren (hout/alg.techniek) Dhr. K. Bezemer (tuin) Dhr. R. Kilian (keuken/huishouding/maatsch.stage) Dhr. G. den Hartog (verkoop/projecten/vernieuwing/ict) Coördinatoren: Dhr. L. van der Hel (de Loods) Mevr. D. v.d. Pol (didactiek) Mevr. J. Grootenboer-Keuvelaar (onderbouw/zorgcoördinator) Dhr. J. Broekhuizen (bovenbouw/zorgcoördinator) Ondersteunend personeel: Mevr. M. Viset Mevr. A. Velthuis Mevr. M. Jongenengel (Zwijndrecht) Mevr. J.Fletcher (huishouding/schoonmaak) Team StageWerk Dhr. F. Hakkesteeg (stagecoördinator) Mevr. B. Pons Mevr. N. van Tuijl Dhr. C. Goos Mevr. M. Coerts Mevr. M. Streefkerk - Prins (administratie) Zorg Advies Team: Dhr. E. Jenster (psycholoog) Mevr. J. Grootenboer(zorgcoördinator onderbouw) Dhr. J. Broekhuizen (zorgcoördinator bovenbouw) Mevr. M. Huisman (schoolarts) Mevr. E.M. van Rooijen van Wijk (leerplichtambtenaar) Onderwijsondersteunend personeel: Mevr. M. Kooijman (administratie) Dhr. M. Vogel (conciërge) Dhr. D. van Driel (conciërge) College van Bestuur (CvB): Dhr. J. Bijlstra(voorzitter) 40. Adressen: 'De Sprong' Elzenhof HE Sliedrecht tel: 'De Loods' Kubus DG Sliedrecht tel: 'Locatie Zwijndrecht' Laurensvliet 2R 3331 HW Zwijndrecht Tel: 'StageWerk' Kubus DG Sliedrecht tel: bestuurssecretariaat: SPON (Stg. Speciaal Onderw. Drechtsteden e.o.) Postbus BA Sliedrecht tel: (via Groenendijk Onderw.Adm.) via: website: website van de school: 17

Schoolgids 2015-2016. Schoolgids 2015 2016 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2015-2016. Schoolgids 2015 2016 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2015-2016 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders en verzorgers te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs met locaties

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Sponsorbeleid. Stichting Willem van Oranje

Sponsorbeleid. Stichting Willem van Oranje Stichting Willem van Oranje Datum : 27 januari 1999 Herzien : 15 oktober 2009 Status : Definitief CvB : - KD-VO : 02/11/2009 KD-PO : - PMR : 03/12/2009 MR : 06/01/2010 GMR : 17/11/2009 RvT : - Door : L.

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

GSG Het Segment. Introductie voor ouders

GSG Het Segment. Introductie voor ouders GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Wat verandert er?

Passend Onderwijs. Wat verandert er? Passend Onderwijs Per 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van Passend Onderwijs is alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO

Stage almanak. Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Stage almanak Informatie over stagelopen op de Kennemer Praktijkschool en LWOO Schooljaar 2015/2016 Leerjaar 1 Voorbereidend op de Maatschappelijke stage (MAS-stage) De leerlingen gaan klein beginnen,

Nadere informatie

Basisdocument Sponsoring.

Basisdocument Sponsoring. Basisdocument Sponsoring www.avs.nl Januari 2003 www.avs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding, doel en reden van het basisdocument, p.1 2. Inhoud wetgeving en convenant, p.1 3. Rechten en plichten per doelgroep,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2014-2015

INFORMATIEGIDS 2014-2015 INFORMATIEGIDS 2014-2015 Voorwoord Drachten, augustus 2014 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Hartelijk welkom bij Talryk. In onze moderne en kleurrijke school, bieden we onze leerlingen een

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen Het OPDC Rotterdam van LMC Locatie Noord en Zuid Informatie voor scholen Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Het OPDC is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het reguliere voortgezet

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML)

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML) Zeer moeilijk lerend (ZML) Het toekennen van een TLV VSO cluster 3 ZML gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de ondersteuningsbehoeften. De leerling heeft ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 17

Nieuwsbrief mei/juni/juli 17 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 17 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie