Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool"

Transcriptie

1 Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO

2 Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom zo goed mogelijk te laten verlopen Op de Bernardusschool hebben we te maken met drie uitstroomprofielen op het gebied van arbeidstoeleiding: Uitstroomprofiel 2: Taak- en activiteitgerichte dagbesteding Uitstroomprofiel 3: Arbeidsmatige dagbesteding Uitstroomprofiel 4: Arbeid Bij de oriëntatie op deze uitstroommogelijkheden speelt het onderwijsprogramma, in het bijzonder de lessen rondom arbeidstoeleiding en de stages, een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van een portfolio is van grote betekenis. Om een totaalbeeld te schetsen gaan we eerst kort in op de verschillende uitstroomprofielen binnen onze school. (Hoofdstuk 1) We werken met de speciale ZML-kerndoelen en maken gebruik van de leerlijnen van het CED. Ter informatie: Het uitstroomprofiel wordt vastgesteld op basis van het IQ en de leerresultaten bij plaatsing in het VSO. De leerresultaten zijn een voorspeller voor de verdere ontwikkeling van de leerling. Bijkomende problematiek, zelfredzaamheid, mobiliteit en motoriek, communicatie en de sociaal-emotionele kant van een leerling kunnen hierbij een bepalende rol spelen. Leerlingen die onze school verlaten na verschillende jaren Voortgezet Speciaal Onderwijs, gaan op zoek naar passend werk of dagbesteding. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het goed om te weten welke mogelijkheden er zijn en welke ondersteuning leerlingen en hun ouders geboden kan worden. (Hoofdstuk 2). In de bijlage wordt een aantal begrippen nogmaals kort uitgelegd. Daarnaast verwijzen we u graag naar onze site, wanneer u meer informatie wilt over de inhoud van bijvoorbeeld de uitstroomprofielen en de leerroutes. * om de leesbaarheid zo optimaal mogelijk te houden is ervoor gekozen om te spreken van hij in plaats van hij/zij. Uiteraard geldt dezelfde procedure voor een leerlinge. ** eveneens vanwege de leesbaarheid wordt gesproken van ouders, in plaats van ouders/verzorgers

3 Hoofdstuk 1 Uitstroomprofielen Arbeidstoeleiding Bernardusschool VSO VSO - Uitstroomprofiel 2 en leerlingtypering Taak- of activiteiten gerichte Dagbesteding: Het onderwijs in deze route is gericht op een uitstroom naar taak- en activiteitgerichte dagbesteding. Deze leerlingen zullen na de schooltijd in een zeer beschermde omgeving met intensieve begeleiding één op één dagbestedingsplek komen. De leerling volgt leerroute 2. Het streef eindniveau op de leerlijnen is niveau 6 op de leerlijnen van het CED. VSO - Uitstroomprofiel 3 en leerlingtypering Arbeidsmatige Dagbesteding: Het onderwijs in deze route is gericht op een uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding. Dit is onbetaalde arbeid. De plaatsen waar leerlingen terecht kunnen komen zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen dienen, naast de vaardigheden die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, in ieder geval over voldoende vaardigheden te beschikken op sociaal gebied, communicatief voldoende vaardig te zijn en een goede werkhouding / aanpakgedrag te hebben om onder begeleiding op een plek te kunnen werken. De leerling volgt leerroute 3. Het streef eindniveau op de leerlijnen is niveau 9 op de leerlijnen van het CED. VSO - Uitstroomprofiel 4 en leerlingtypering Arbeid: Sociale Werkvoorziening / Werk met jobcoach in het vrije bedrijf: Het onderwijs is gericht op een uitstroom naar (beschutte) betaalde arbeid, al dan niet ondersteund door theoretische certificaten en vakgerichte branchecertificaten. De leerling stroomt uit naar de reguliere arbeidsmarkt. In de route die leidt naar de arbeidsmarkt kan de leerling theoretische en vakgerichte branchecertificaten behalen. In deze route is het streven dat de leerlingen referentieniveau 1F voor Nederlandse taal en communicatie en rekenen en wiskunde behalen. Veel leerlingen in het uitstroomprofiel arbeid hebben moeite met het behalen van het referentieniveau 1F, maar bezitten wel de competenties die nodig zijn voor uitstroom naar het vrije bedrijf. Om deze reden hecht de Bernardusschool veel waarde aan de leergebied overstijgende kerndoelen en de kerndoelen die de leerlingen voorbereiden op arbeid. De leerling volgt leerroute 4. Het streef eindniveau op de leerlijnen is niveau 13 van de CED leerlijnen.

4 Hoofdstuk 2 Tijdspad (arbeidsmatige) dagbesteding (uitstroomprofiel 2 en 3) En arbeidstoeleiding richting arbeid (uitstroomprofiel 4) Als een leerling lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen heeft en niet voor regulier werk in aanmerking komt, dan is het begeleid werken of werken met een jobcoach een mogelijkheid. Hiervoor moet een leerling aangemeld worden bij het UWV. Wanneer een leerling voor een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding (bijvoorbeeld een activiteitencentrum) in aanmerking komt en een dagbestedingindicatie heeft, zal er in het laatste schooljaar stage gelopen worden op deze plek voor dagbesteding. De indicatie voor dagbesteding wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Vanaf 12/13 jaar De leerlingen verlaten het SO (Speciaal Onderwijs) en gaan naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Of richting de praktische stroom (P-groep), of richting de cognitieve stroom (C-groep). Zowel binnen de P-stroom als de C-stroom is er een onderbouw (groep 1, oriënterende fase), een middenbouw (groep 2, beroepsvoorbereidende fase) en een bovenbouw (groep 3, transitiefase). Verschillende dagdelen per week zijn de leerlingen bezig op LeerWerkPlaatsen, zoals houtbewerking, algemene technieken en groen, schoonmaak, sociale vaardigheden, arbeidsvaardigheden (ZeDeMo) en administratie. Elke klas krijgt een dagdeel horeca keuken. Van alle praktijkervaring die ze hierbij opdoen, komt een verslag in hun portfolio: een map met bewijzen wie de leerling is, wat hij wil bereiken, wat zijn interesses zijn en wat hij allemaal kan. Vanaf 15 jaar School Leerling Ouders Dossieronderzoek Aanvraag studiefinanciering plus (afhankelijk van het inkomen) Onderzoek werkinteresse Onderzoek werkinteresse Bespreking werkinteressekeuze Bespreking werkinteressekeuze Begeleiding groepsstage, ter Groepsstage voorbereiding op een interne of externe stage. Zoeken naar een geschikte interne of externe stage plek Leerling kan zelf met voorstellen komen Ouders kunnen zelf met voorstellen komen Stageovereenkomst opstellen en ondertekenen Stageovereenkomst ondertekenen Stageovereenkomst ondertekenen Kennismakingsbezoek met leerling en ouders op de stageplek Interne stage (indien mogelijk) Meegaan kennismakingsbezoek stageplek. Ouders hebben een WA Kennismakingsbezoek met leerling en ouders op de stageplek Externe stage (indien mogelijk) verzekering Meegaan kennismakingsbezoek stageplek. Ouders hebben een WA verzekering

5 Nabespreking stage en bespreking stageboekje door stage coördinator Beoordeling stage en verslag in portfolio Verslag in portfolio Portfoliogesprekken Invullen stageboekje (met stagebegeleider of met stagecoördinator/eigen leerkracht) Gesprek over stage en beoordeling stage Praktijkvakken volgen Portfoliogesprekken Vanaf 17 jaar School Leerling Ouders Onderzoek werkinteresse Onderzoek werkinteresse Bespreking werkinteressekeuze Bespreking werkinteressekeuze Eindonderzoek door commissie van begeleiding: een psychologisch en didactisch onderzoek, met daarbij advies over de toekomstige werkplek Psychologisch en didactisch eindonderzoek Uitslaggesprek met ouders. Ouders informeren over toekomstmogelijkheden en indicatieaanvraag werk/stage Stage overeenkomst opstellen en ondertekenen Kennismakingsbezoek met leerling en ouders op de stageplek Kennismakingsbezoek met leerling en ouders op de stageplek Minimaal 3x per jaar stagebezoek /evaluatie Nabespreking stage en bespreking stageboekje door stage coördinator Beoordeling stage en verslag in portfolio Ouders informatie verstrekken over beschermende maatregelen: curatele, 17 jaar. Vervolg stage indien er vanaf 16 jaar al stage is gelopen of anders keuze maken stage Stageovereenkomst ondertekenen Interne stage (indien mogelijk) Externe stage Interne of externe stage Uitslaggesprek (eindonderzoek) waarin ze informatie krijgen over de toekomstmogelijkheden en de indicatieaanvraag voor stage/werk. Stageovereenkomst ondertekenen Meegaan kennismakingsbezoek stageplek. Ouders hebben een WA verzekering Meegaan kennismakingsbezoek stageplek. Ouders hebben een WA verzekering Invullen stageboekje (met stagebegeleider of met stagecoördinator/eigen leerkracht) Gesprek over stage en beoordeling stage 17,5 jaar Informatie inwinnen over beschermende maatregelen: curatele, bewindvoering en

6 bewindvoering en mentorschap. Ouders informeren over beslissingsbevoegdheid van leerlingen wanneer ze 18 jaar zijn. Bij schoolverlaters stage dagbesteding : ouders een half jaar vóór dat de leerling deze stage gaat lopen, adviseren de indicatie voor dagbesteding aan te vragen bij CIZ Bij schoolverlatersstage traject arbeid: ouders op de hoogte brengen van aanvragen UWV Verslag in portfolio Portfoliogesprekken Evaluatie en portfoliogesprekken 20 jaar 18 jaar: leerling heeft eigen WA-verzekering Praktijkvakken volgen Portfolio vullen Schoolverlaterstage Bedrijfsstage mogelijk naast schoolverlaterstage mentorschap. (via school). Dit moet gebeuren vóór dat leerling 18 jaar is. Aanvraag WAJONG (17,5 jaar). Let op: per 1 januari 2015 invoering Participatiewet. WA-verzekering regelen: vanaf 18 jaar is leerling zelf verantwoordelijk ouders vragen bij CIZ indicatie aan voor dagbesteding en vervoer (uiterlijk half jaar vóór aanvang stage) Eventueel met hulp van MEE Voor het traject werken met jobcoach: aanvraag via UWV. Leerling krijgt jobcoach toegewezen, die op zoek gaat naar passend werk Vóór de leeftijd van 20 jaar moet de leerling uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding, naar begeleid werken of naar werk met jobcoach in het vrije bedrijf. Als leerlingen 20 jaar worden, worden ze uitgeschreven van school. Leerlingen zijn dan zo goed mogelijk voorbereid op deze uitstroomtrajecten. Gedurende 2 jaar zullen de leerlingen dmv nazorg gevolgd worden. Voorbeelden plekken (arbeidsmatige) dagbesteding omgeving Den Haag: - t Akkertje, Rijswijk, kinderboerderij -Zweedenburg, Den Haag, Werkcentrum -Weesperstraat, Den Haag, Werkcentrum -Smulhoeve, Den Haag (Leidschenveen), Horeca -Rudolf Steiner verpleeghuis -Dorrepaal, Leidschendam, Werkcentrum -Kinderboerderij Wassenaar -Zorgboerderij Oliehoek, Wassenaar -Brasserie Rijswijk

7 Bijlage Verklaring begrippen Verantwoordelijkheid leerling Wanneer een leerling 18 jaar wordt is hij voor de wet volwassen en is hij zelf verantwoordelijk voor alles wat wettelijk geregeld moet worden. Alles rondom mentorschap, curatele en bewindvoering moet duidelijk op papier staan. Wajong uitkering Per 1 januari 2015 vindt invoering van de Participatiewet plaats. Wat dit betekent voor onze leerlingen is nog niet helemaal duidelijk. Wel is het zo dat jonggehandicapten met arbeidsvermogen geen recht meer hebben op de Wajong. De concrete vertaling van arbeidsvermogen is er nog niet. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de site van de gemeente. Werkinteresse Wanneer een leerling 15 jaar is wordt samen met de leerling gekeken waar zijn interesses liggen wat werken betreft. Een leerkracht binnen school heeft op verschillende (mogelijke) stageplekken filmopnames gemaakt. De korte filmpjes maken duidelijk wat de werkzaamheden op die bewuste stageplek inhoudt, wat je er kan leren, welke vaardigheden je al moet hebben en wat er in het algemeen van je verwacht wordt. Na het bekijken van de filmpjes kan in een gesprek met de leerling over deze filmpjes kan van beide kanten duidelijk gemaakt worden waar de interesses van de leerling liggen. Wanneer een leerling 17 jaar is wordt opnieuw naar concreet beeldmateriaal gekeken om vervolgens te kunnen bepalen welke werkrichting gekozen gaat worden in groep 3. LeerWerkPlaatsen Vanaf groep 1 worden wekelijks op verschillende LeerWerkPlaatsen gewerkt en geleerd. Thema: Werk maken van leren! -horeca keuken -schoonmaak/zorg -groen -techniek houtbewerking en elektra -fietstechniek -administratie -algemene technieken. -arbeidsvaardigheden (ZeDeMo) Groepsstage Om het stage lopen te leren krijgen de leerlingen vanaf groep 2 les van een leerkracht van onze school op een locatie buiten school. In een klein groepje gaan de leerlingen een korte tijdsperiode onder begeleiding werkzaamheden verrichten. Van de leerkracht krijgen ze dan aanwijzingen en kunnen direct het geleerde in praktijk brengen. Op deze manier kunnen de leerlingen algemene arbeidscompetenties oefenen. Ook specifieke beroepsvaardigheden kunnen aan de orde komen. Leerlingen krijgen op deze manier ook een indruk van de verschillende stage- en werkplekken.

8 Stage Op de Bernardusschool kan een interne stage worden gelopen en/of een externe stage. De interne stage vindt binnen school plaats, gedurende een half jaar of een kleiner gedeelte van het jaar. De interne stage is bedoeld de leerling kennis te laten maken met een bepaald werkveld in een veilige en vertrouwde omgeving. Tijdens een externe stage gaan leerlingen tijdens schooltijden buiten de school werkzaamheden verrichten binnen een bepaald vakgebied. De stagecoördinator zal zowel de leerlingen die een interne stage lopen als een externe stage lopen begeleiden. Portfolio Wanneer een leerling op het VSO komt wordt er afgaande op de in het verleden behaalde resultaten en de afgenomen toetsen en aanbevelingen door de Commissie van Begeleiding (CvB), een prognose gemaakt van de te verwachten leerroute. Daarnaast worden de capaciteiten, de interesses en mogelijkheden van de leerlingen zoveel mogelijk in kaart gebracht. (zie ook werkinteressetest). Uiteindelijk is het de bedoeling dat een goed beeld ontstaat van wat een leerling kan, hoe hij de werkzaamheden verricht en wat hij weet. Alle bewijzen zullen verzameld worden in een portfolio. Het gaat om de volgende onderdelen: 1. Resultaten op het gebied van kennis 2. Sociale en emotionele mogelijkheden (waaronder de communicatieve) 3. Arbeidsvaardigheden 4. Toekomstverwachtingen. In het portfolio van de leerling worden de ontwikkelingen op deze gebieden bijgehouden. Het portfolio is vooral een document van de leerling zelf. Naast de rapportage van de verschillende ontwikkelingen van de leerling kan hij ook zijn bewijzen daarin bewaren. Samen met een getuigschrift en het transitiedocument (waarin ook een persoonlijk profiel van de leerling geschetst wordt) vormt het portfolio het totale bewijs van wie de leerling is, wat hij kan en wat hij wil bereiken.

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Informatieboekje Stage VSO

Informatieboekje Stage VSO Informatieboekje Stage VSO Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator

Nadere informatie

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE WIE ZIJN WIJ? De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige

Nadere informatie

Informatieboekje Stage VSO

Informatieboekje Stage VSO Informatieboekje Stage VSO 1 Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en de verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Stage beleidsplan (traject)

Stage beleidsplan (traject) Stage beleidsplan (traject) VSO afdeling Slotlaan en Baarnseweg Zeist, april 2011 Stagecommissie Meerklank 1 Inhoudsopgave 1. Interne stage middenbouw VSO blz 3 2. Interne stage bovenbouw VSOp en Baarnseweg

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel.

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool VSO VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. 070-720 09 28 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool

Inspecteur S. de Vriesschool SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Inspecteur S. de Vriesschool VSO VSO Inspecteur S. de Vriesschool Esther de Boer van Rijklaan 80 2597 TJ Den Haag tel. 070 309 96 11 administratie@inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt

- Aan het eind van deze fase is niveau 1F bereikt Bernardusschool - Cognitiestroom, uitstroomprofiel arbeidsmarkt Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmarkt worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van de

Nadere informatie

Stagebeleid 2015-2019

Stagebeleid 2015-2019 Stagebeleid 2015-2019 1 Inhoud 1. Arbeidstoeleiding op school de Lans.... 3 2. Praktijk Vormend Onderwijs... 9 3. De kennismakingsstage... 10 4. De arbeidsoriënterende stage... 10 5. De plaatsingsstage...

Nadere informatie

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding Leerroutes op het VSO van de van Voorthuijsenschool vanaf schooljaar 0-0 De meeste leerlingen van de van Voorthuijsenschool stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Onze leerlingen leren door te doen.

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

DE route van Melvin naar Dagbesteding

DE route van Melvin naar Dagbesteding DE route van Melvin naar Dagbesteding uders o n e n e t n e c o d dleiding voor Han Eén ding mag in ieder geval niet gebeuren.. Over deze handleiding Deze handleiding hoort bij het animatiefilmpje De route

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Wet en regelgeving WLZ, WMO en Participatiewet

Wet en regelgeving WLZ, WMO en Participatiewet Wet en regelgeving WLZ, WMO en Participatiewet Een beknopte samenvatting September 2016 Stroomschema WLZ, WMO en Participatiewet Landelijke overheid Gemeente Werkgever betaalt salaris ondersteund door

Nadere informatie

DE route van anne naar werk

DE route van anne naar werk DE route van anne naar werk ders u o n e n e t n e c o dleiding voor d Han Over deze handleiding het liefst.. wil ik werken Deze handleiding hoort bij het animatiefilmpje De route van Anne naar werk. Bekijk

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden

Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden Bernardusschool SO-, uitstroomprofiel ZML Cognitie en PRO Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Persoonlijke doelen nastreven. Werken aan je perspectief Het Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Stage en WLZ, WMO en Participatiewet

Stage en WLZ, WMO en Participatiewet Stage en WLZ, WMO en Participatiewet Een beknopte samenvatting September 2015 Stage in de Bovenbouw 1 Stage is in principe twee dagen per week Stage sluit aan bij de interesse(s) van de leerling Stages

Nadere informatie

Basisdocument Wereldbol. A. Waar staat de Wereldbol voor

Basisdocument Wereldbol. A. Waar staat de Wereldbol voor Basisdocument Wereldbol A. Waar staat de Wereldbol voor Inleiding: Dit document dient als basis voor de inrichting van de onderwijs-zorgsetting op de Wereldbol. Realisering vindt plaats door een intensieve

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VAN SCHOOL NAAR WERK

VAN SCHOOL NAAR WERK VAN SCHOOL NAAR WERK STAPPENPLAN voor leerling en ouders/verzorgers november 2017 Wereldkidz Meerklank VSO T: 030-6910702 Stagebureau E: riapastoor@wereldkidz.nl Laan van Eikenstein 2 janitapranger@wereldkidz.nl

Nadere informatie

productontwikkeling in het kader van het Equal2 project

productontwikkeling in het kader van het Equal2 project productontwikkeling in het kader van het Equal2 project VSO Traject leerweg 1 Doel Een helder traject waarin is vastgelegd wat er wordt aangeboden aan en van leerweg 1 vanaf het begin van het VSO. Hierin

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE Wie zijn wij? VSO De Regenboog is een school voor Protestants-Christelijk onderwijs. De school is een ontmoetingsschool. Iedereen, die de identiteit van de school respecteert,

Nadere informatie

Op 20 maart :16 schreef Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn)

Op 20 maart :16 schreef Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) Van: Fons Simon [mailto:fsi@scopescholen.nl] Verzonden: donderdag 2 april 2015 7:48 Aan: Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) Onderwerp: Re: in spreken bij de gemeenteraad Geachte Griffie, kunt u bijgaande

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Thermiek SO/VSO/AB (profiel VSO)

Schoolondersteuningsprofiel De Thermiek SO/VSO/AB (profiel VSO) Schoolondersteuningsprofiel De Thermiek SO/VSO/AB (profiel VSO) De Thermiek in Leiden biedt Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14d en artikel 14g van de Wet op de expertisecentra;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14d en artikel 14g van de Wet op de expertisecentra; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7224 14 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2014, nr. JOZ/565292,

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Ontwikkelingsperspectiefplan. Regelgeving en voorbeeld. Inleiding Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?)

Nadere informatie

Transitie- en participatieplan ITPP deelnemernaam.xls DEELNEMER

Transitie- en participatieplan ITPP deelnemernaam.xls DEELNEMER Transitie- en participatieplan ITPP deelnemernaam.xls DEELNEMER PERSOONSGEGEVENS LEERLING NAAM GEBOORTEDATUM BURGER SERVICE NUMMER NATIONALITEIT ADRESGEGEVENS LEERLING ADRES POSTCODE EN WOONPLAATS E-MAILADRES

Nadere informatie

KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE BERNARD US S CH O O L D EN HAAG UITSTROOMPROFIELEN SO. versie: 0.

KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE BERNARD US S CH O O L D EN HAAG UITSTROOMPROFIELEN SO. versie: 0. KAD ERNO TI TI E ONDERSTEUNEN BIJ VORMGEVEN PASSENDE LEERSTOFINHOUD VOOR DE UITSTROOMPROFIELEN SO BERNARD US S CH O O L D EN HAAG versie: 0.3 juni 2013 Kadernotitie - SO Bernardusschool versie juli 2013

Nadere informatie

Integratieklas. De Blauwe Bloem. Een unieke leeromgeving in Nederland!

Integratieklas. De Blauwe Bloem. Een unieke leeromgeving in Nederland! Integratieklas De Blauwe Bloem Een unieke leeromgeving in Nederland! Naar een gewone middelbare school, het kan echt! De Blauwe Bloem is al meer dan 10 jaar een unieke leeromgeving in Nederland voor jongeren

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding op de Koetsveldschool

Arbeidstoeleiding op de Koetsveldschool Arbeidstoeleiding op de Koetsveldschool Bureau werkbegeleiding Januari 2017 1 Den Haag, januari 2017 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Blz. 3 Deel 2 Arbeidsvoorbereiding binnen de school Blz. 4 Deel 3 Stage

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Welkomstwoordje (Peter en Klaas) Uitleg OPP/leerroute (Femke / Harry) CED-leerlijnen in Parnassys (Birgitte / Jelle) Welk document krijgt u mee naar

Welkomstwoordje (Peter en Klaas) Uitleg OPP/leerroute (Femke / Harry) CED-leerlijnen in Parnassys (Birgitte / Jelle) Welk document krijgt u mee naar Welkomstwoordje (Peter en Klaas) Uitleg OPP/leerroute (Femke / Harry) CED-leerlijnen in Parnassys (Birgitte / Jelle) Welk document krijgt u mee naar huis na het voortgangsgesprek? (Susan) Vragenronde Door

Nadere informatie

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW De lat omhoog wetgeving kwaliteit (v)so Marjan Zandbergen OCW Onderwerpen Introductie; Doel; Inhoud wetgeving; Flankerend Beleid. Introductie Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de

Nadere informatie

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking De Boris zelftest De Boris zelftest geeft u inzicht in welke mate de school al opereert als werkend leren organisatie en de Borismethode uitvoert. Kruis bij alle tien de vragen de tekst aan die het beste

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, als het om leerlingen met een beperking gaat.

Met elkaar voor elkaar, als het om leerlingen met een beperking gaat. Met elkaar voor elkaar, als het om leerlingen met een beperking gaat. De vereniging PrO-Werk Vereniging (met elkaar en voor elkaar) In N-H zijn: 13 PrO scholen, 3 VSO/ZMLK, 1 VSO/ZMOK en 1 ROC lid. In

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Ouderavond 24 november Benamingen uitstroomprofiel 2. Van TOPP naar CED 3. Nieuwe CITO 4. Zorg aanvragen 5. Geef me de 5

Ouderavond 24 november Benamingen uitstroomprofiel 2. Van TOPP naar CED 3. Nieuwe CITO 4. Zorg aanvragen 5. Geef me de 5 Ouderavond 24 november 2016 1. Benamingen uitstroomprofiel 2. Van TOPP naar CED 3. Nieuwe CITO 4. Zorg aanvragen 5. Geef me de 5 Aanpassingen in uitstroomprofielen Waar lopen we tegen aan met TOPP? - We

Nadere informatie

Stagebeleid 2015-2019

Stagebeleid 2015-2019 Stagebeleid 2015-2019 1 Inhoud 1. Arbeidstoeleiding op school de Lans.... 3 2. Arrangement Leren Leren / Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid 2014.2015... 4 3. Praktijk Vormend Onderwijs... 9 4. De

Nadere informatie

Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk

Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk In het voorjaar van 2017 zijn er zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Procesbeschrijving uitstroom naar vervolgvoorzieningen VSO de Witte Vogel

Procesbeschrijving uitstroom naar vervolgvoorzieningen VSO de Witte Vogel Procesbeschrijving uitstroom naar vervolgvoorzieningen VSO de Witte Vogel Auteurs: Hester Wildenberg en Hilma van der Berg Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding Leerroutes en uitstroombestemming Leerroute

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Informatie voor ouders over het ontwikkelingsperspectief, leerroutes en uitstroomprofielen

Informatie voor ouders over het ontwikkelingsperspectief, leerroutes en uitstroomprofielen Informatie voor ouders over het ontwikkelingsperspectief, leerroutes en uitstroomprofielen Nieuwe ontwikkelingen: Vanuit nieuwe kwaliteitswetgeving op het (V)SO per 1 augustus 2012 en vanuit recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Herman Broerencollege

Herman Broerencollege SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Herman Broerencollege VSO Adres locatie VSO Delft Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft tel. 015-214 10 66 Adres locatie VSO Westland Verhagenplein 9 2671 HS

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

ZORGPLAN November 2013

ZORGPLAN November 2013 ZORGPLAN November 2013 Inleiding zorgplan Het zorgplan van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is hieronder chronologisch beschreven vanaf het moment dat de leerling wordt aangemeld tot en met de start

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Werkervaringsprojecten en Stage bij Mozarthof

Werkervaringsprojecten en Stage bij Mozarthof Werkervaringsprojecten en Stage bij Mozarthof Versie 15 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Consulenten stage en arbeid... 3 1.2 Route... 3 2 Werkervaringsprojecten (WEP)... 3 2.1 Wat zijn

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Uitstroomprofiel. Bernardusschool SO 5-13-jarigen

Uitstroomprofiel. Bernardusschool SO 5-13-jarigen en Bernardusschool SO 5-13-jarigen 1 2 3 4 SBO PrO VSO-zmlk c-stroom VSO-zmlk p-stroom SO - 1 en De volgende leerling kan doorstromen naar het SBO: Intelligentiequotiënt van >55 (Het profiel van de leervorderingen

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286981 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 15 maart 2016 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Beleidsplan Stage & Arbeidstoeleiding Yulius Onderwijs de Drechtster

Beleidsplan Stage & Arbeidstoeleiding Yulius Onderwijs de Drechtster Beleidsplan Stage & Arbeidstoeleiding Yulius Onderwijs de Drechtster Versie: 1.1 Datum vaststelling: 1-8-2013 Laatst gewijzigd op: 18-01-2014 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Opgesteld door: stagecoördinator

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK ARBEIDSMARKTGERICHTE UITSTROOMPROFIEL VSO. Prins Willem-Alexanderschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK ARBEIDSMARKTGERICHTE UITSTROOMPROFIEL VSO. Prins Willem-Alexanderschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK ARBEIDSMARKTGERICHTE UITSTROOMPROFIEL VSO Prins Willem-Alexanderschool Plaats : Veldhoven BRIN nummer : 00LH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 288074 Datum onderzoek

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd.

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd. Schoolondersteuningsprofiel K de Ark SO/VSO/AB K school De Ark in Gouda biedt Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van

Nadere informatie

It Twalûk School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML)

It Twalûk School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) It Twalûk School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) Locatie Leeuwarden en administratie: Sem Dresdenstraat 4 8915 BZ Leeuwarden tel. 058 2122358 Locatie Franeker: Harlingerweg 22

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK ARBEIDSMARKTGERICHTE UITSTROOMPROFIEL VSO. De Stormvogel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK ARBEIDSMARKTGERICHTE UITSTROOMPROFIEL VSO. De Stormvogel RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK ARBEIDSMARKTGERICHTE UITSTROOMPROFIEL VSO De Stormvogel Plaats : Hoorn Nh BRIN nummer : 04GJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 288055 Datum onderzoek : 19 mei 2016 Datum

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Stage beleidsplan Aloysiusstichting, Sector Zuid VSO DE WIDDONKSCHOOL WEERT

Stage beleidsplan Aloysiusstichting, Sector Zuid VSO DE WIDDONKSCHOOL WEERT Stage beleidsplan Aloysiusstichting, Sector Zuid VSO DE WIDDONKSCHOOL WEERT INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 2 HOOFDSTUK 2 DE STAGE IN DE KWALITEITSWET (V)SO 3 EN ONDERWIJSKUNDIG BESLUIT WEC HOOFDSTUK 3 KADER

Nadere informatie