Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester"

Transcriptie

1 Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van de carensdag en de opzegtermijnen. Vanaf 1 januari 2014 zal er bij ontslag nog slechts één enkele opzegtermijnregeling gelden voor alle arbeiders en alle bedienden. De opzeg wordt niet meer berekend in dagen of maanden, maar in weken per begonnen periode (trimester of jaar). Zowel voor arbeiders als voor bedienden gaat de opzegtermijn voortaan in vanaf de eerstvolgende maandag na de betekening van het ontslag aan de werknemer (terwijl dat voorheen voor de bedienden vanaf de eerste dag van de volgende maand was). Voor de arbeidsovereenkomsten die starten vanaf 1 januari 2014 evolueert de duur van de opzeg in functie van de anciënniteit in de onderneming volgens vier trappen. Geeft de werknemer zelf ontslag dan halveren de onderstaande opzegtermijnen en ze worden naar beneden afgerond. Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Anciënniteit 1 trimester of van 0-3 maanden 2 weken 2 trimesters of van 3-6 maanden 4 weken 3 trimesters of van 6-9 maanden 6 weken 4 trimesters of van 9-12 maanden 7 weken 5 trimesters of van maanden 8 weken 6 trimesters of van maanden 9 weken 7 trimesters of van maanden 10 weken 8 trimesters of van maanden (2 jaar) 11 weken Duur opzeg Tweede trap: vanaf het 3de jaar tot het einde van het 4de jaar anciënniteit Anciënniteit 2 jaar 12 weken 3 jaar 13 weken 4 jaar 15 weken Duur opzeg 500 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

2 Derde trap: vanaf 5 jaar anciënniteit tot 20 jaar + 3 weken per jaar anciënniteit met een maximum van 62 weken voor 20 jaar Anciënniteit 5 jaar 18 weken 6 jaar 21 weken 7 jaar 24 weken 20 jaar 62 weken Duur opzeg Vierde trap: meer dan 20 jaar anciënniteit + 1 week per jaar anciënniteit zonder maximumgrens Anciënniteit 21 jaar 63 weken 22 jaar 64 weken 23 jaar 65 weken Duur opzeg Voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2014, wordt de opzegtermijn een samenvoeging van deze opzegtermijnen op basis van de anciënniteit vanaf 1 januari 2014 en de oude opzegtermijnen op basis van de anciënniteit tot 31 december Uitzonderingen Tot 31 december 2017 gelden er specifieke regels voor bepaalde sectoren, waaronder de bouwsector. Door het over 4 jaar gespreide systeem van de compensaties voor de arbeiders zal er nog een verschillende behandeling, afhankelijk van de anciënniteit, blijven bestaan tot minstens Geen proefperiode meer De proefperiode, waarin er verkorte opzegtermijnen gelden, verdwijnt, behalve voor: uitzendkrachten en studenten, bestaande proefbedingen op 1 januari Contracten van bepaalde duur Een contract van bepaalde duur kan slechts worden opgezegd tijdens de eerste helft van de duur van de overeenkomst met een maximum van 6 maanden. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 501

3 Outplacement Ontslagen werknemers met een opzeg van minstens 30 weken krijgen recht op outplacement, een begeleiding om makkelijker een nieuwe baan te vinden. Tot 1 januari 2016 zal de werknemer outplacement kunnen weigeren. Daarna wordt het een verplichting. Carensdag De carensdag, die enkel van toepassing was voor arbeiders, is afgeschaft. De carensdag is de eerste dag afwezigheid wegens ziekte die niet betaald wordt. Op 1 januari 2014 wordt het loon gewaarborgd vanaf de eerste dag ziekte. 6 Schorsing van de arbeidsovereenkomst Bron: 502 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

4 Verkenning Surf naar e > Sociale wetgeving g > Verlof en afwezigheid > Klein verlet. Kies Simulatie klein verlet. Kies Algemene informatie > OK. 1 Wat is klein verlet? 2 Wat zijn de voorwaarden voor het opnemen van klein verlet? Keer terug naar Simulatie klein verlet. Kies overzicht van alle types klein verlet. 3 Geef drie concrete situaties waarbij de werknemer recht heeft op klein verlet. Keer terug naar de homepagina. Kies Sociale wetgeving > Minder werken > Tijdkrediet. 4 Leg in je eigen woorden uit wat tijdkrediet is. 5 Op hoeveel tijdkrediet in heel zijn of haar loopbaan heeft een werknemer in principe recht? Ter zake Schorsing betekent dat in een aantal specifieke gevallen alle of sommige gevolgen van de overeenkomst ophouden te bestaan, zoals het leveren van prestaties, het uitbetalen van loon. Een schorsing betekent niet dat er een einde wordt gesteld aan de overeenkomst zelf. De arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen geschorst worden: arbeidsongeval of beroepsziekte zwangerschap andere ziekte of ongeval specifieke redenen voor arbeiders: technische stoornis in de onderneming, slecht weer, gebrek aan werk wegens economische werkloosheid verlof om dwingende reden kort verzuim tijdskrediet. De eerste vier redenen werden reeds in de tabel hiervoor besproken. 1 Familiaal verlof en verlof om dwingende reden Een werknemer uit de privésector heeft het recht om afwezig te zijn op het werk om dwingende redenen. Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, zoals: ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner van de werknemer of van een familielid dat onder hetzelfde dak woont ziekte, ongeval of hospitalisatie van een bloed- of aanverwant in de eerste graad, bijvoorbeeld (schoon)kind of (schoon)ouder, al dan niet inwonend bij de werknemer een ernstige, materiële beschadiging aan de bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door brand of natuurramp het bevel tot persoonlijke verschijning in een rechtzitting. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 503

5 De werkgever en de werknemer kunnen onderling bepalen dat een bepaalde gebeurtenis een dwingende reden vormt. De werknemers hebben recht op 10 dagen afwezigheid per jaar om dwingende reden. Dit verlof wordt ook wel familiaal verlof genoemd. Het verlof om dwingende redenen is in principe niet bezoldigd. In sommige sectoren of ondernemingen voorziet men bij cao in een volledig of gedeeltelijk behoud van het loon. Dit verlof wordt wel gelijkgesteld met een arbeidsdag voor de meeste takken van de sociale zekerheid zoals recht op gezondheidszorg, kinderbijslag enz. 2 Kort verzuim of klein verlet Een werknemer heeft het recht om een korte tijd afwezig te blijven van zijn werk door privéomstandigheden, zoals zijn huwelijk of dat van een familielid, het overlijden van een familielid of een getuigenis voor een rechtbank. Het gaat telkens om korte periodes van afwezigheid, die daarom aangeduid worden met de benaming klein verlet, of ook wel kort verzuim. De werknemer behoudt in deze korte periode zijn loon. Naast de hierboven opgesomde situaties geeft ook de geboorte van een kind aan de vader het recht om gedurende 10 dagen afwezig te zijn van zijn werk. Hij kan de 10 dagen vaderschapsverlof vrij kiezen binnen 30 dagen vanaf de dag van de bevalling. Enkel voor de eerste 3 dagen ontvangt hij zijn gewone loon; de volgende 7 dagen ontvangt hij zijn loon gedeeltelijk en begrensd. 3 Tijdskrediet Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst. Het is een vorm van loopbaanonderbreking. Het is bedoeld als een adempauze in de carrière om meer tijd voor zichzelf en familie te maken: opleidingskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg, verlof voor verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid. Men kan kiezen voor een voltijdse periode of men kan zijn prestaties verminderen met 50 % of met 20 %. Daarnaast bestaan er nog bijzondere regelingen voor werknemers ouder dan 50 jaar. De loopbaanonderbreker ontvangt een zogenaamde onderbrekingsuitkering in het kader van de werkloosheidsverzekering. 504 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

6 7 Soorten arbeidsovereenkomsten Surf naar > Voor werknemers > Je rechten > Arbeidscontract. Beantwoord aan de hand van deze informatie de vragen 1 t.e.m. 4 uit de Verkenning. Je kunt de brochure ook downloaden en printen. Scrol naar het einde van de bladzijde. Kies Mijn contract in een notendop. Kies onder downloads de pdf-versie. Surf naar > Sociale wetgeving > Werken > Allesovermijnloon > Publicaties > Lonend studentenwerk. Zoek het antwoord op de vragen 5 t.e.m. 8 uit de Verkenning. Download de brochure voor je persoonlijke documentatie. Surf naar > Sociale wetgeving > Werken > Alles over mijn werk > Publicaties > Uitzendarbeid, je rechten. Zoek het antwoord op de vragen 9 t.e.m. 12 van de Verkenning. Noot Omdat sociaal recht elk jaar onderhevig is aan wijzigingen, past het ACV haar brochures en website ook elk jaar aan. De aangegeven vindplaatsen kunnen dus wijzigen. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 505

7 Verkenning 1 Hoe merk je dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten is? 2 Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? 3 Hoeveel keer mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur maximaal verlengd worden? 4 Welke soorten arbeidsovereenkomsten bestaan er op basis van de omvang van de arbeidsprestaties? 5 Wie kan een studentenjob uitoefenen? 6 Welke opzegtermijnen gelden er voor een arbeidsovereenkomst voor studenten? 7 Welke sociale bijdrage moet de jobstudent betalen? 8 Wat zijn de fiscale gevolgen van een studentenjob? 9 Welke drie partijen zijn betrokken bij uitzendarbeid? 10 Met welke arbeidsreglementen moet een uitzendkracht rekening houden? 11 Welke gelijke rechten heeft de uitzendkracht in vergelijking met de andere werknemers in dienst van de onderneming waar hij werkt? 12 Welke verschillen bestaan er tussen de rechten van een uitzendkracht en die van een werknemer in dienst van de onderneming? 13 Surf naar > NL Welke organisatie is Federgon? Schrijf haar naam voluit. Kies Expertise center > Cijfers uitzendarbeid d > 07.Uitzendarbeid: De sector in cijfers > Jaarcijfers 20.. (laatste voorbije jaar) Hoeveel uren uitzendarbeid werden er in het laatste volledige jaar gepresteerd? 13.3 Was er een toename of een afname van de activiteit? 13.4 Hoeveel uitzendkrachten werden er per dag tewerkgesteld? 13.5 Hoeveel jobstudenten werden er in dat jaar tewerkgesteld? Ter zake 1 Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur Indien er geen duurtijd is bepaald, is de arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde duur. Ze kan in principe doorlopen tot aan de pensioenleeftijd. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst evenwel eenzijdig beëindigen. 2 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur Dit is een overeenkomst waarbij werknemer en werkgever duidelijk bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt of wanneer een welbepaalde opdracht zal uitgevoerd zijn. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst waarin duidelijk bepaald wordt dat de overeenkomst eindigt als het project is afgewerkt, zoals voor het creëren van een website. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden vaak afgesloten met onervaren, jonge werknemers omdat de ontslagregels hier beperkter zijn dan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Toch kan men een werknemer niet eindeloos tewerkstellen via een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. Er kunnen maximaal vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur na elkaar afgesloten worden op voorwaarde dat de totale tewerkstelling voor bepaalde duur niet langer duurt dan twee jaar en elke overeenkomst minstens drie maanden bedraagt. Gaat het 506 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

8 om contracten van zes maanden, dan kan men een verlenging tot maximaal drie jaar aanvragen bij de Sociale Inspectie. 3 Arbeidsovereenkomsten voor studenten De arbeidsovereenkomst voor studenten is een specifiek contract dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Elke jongere kan vanaf 16 jaar een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten. Wie 16 jaar is en tenminste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft doorlopen, kan als jobstudent werken. Een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kan nooit afgesloten worden voor langer dan 12 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever. Ook opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever worden aanzien als één periode en mogen die termijn van 12 maanden niet overschrijden. Een arbeidsovereenkomst voor studenten moet altijd schriftelijk opgesteld worden. Soort overeenkomst De studentenovereenkomst is in wezen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur. Zij zal dus automatisch een einde nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging De arbeidsovereenkomstenwet voorziet echter ook in de mogelijkheid om de studentenovereenkomst voortijdig op te zeggen. Duur van de opzegging Anciënniteit student Opzeg door werkgever Opzeg door student 1 maand 3 dagen 1 dag > 1 maand 7 dagen 3 dagen Voor de bepaling van deze anciënniteit spreekt de wet over de duur van de verbintenis. Jobstudent en RSZ Sinds 2012 kan een student in totaal 50 dagen per kalenderjaar werken aan een verminderd RSZ-tarief (de zogenaamde solidariteitsbijdrage). De periodes moeten niet aaneengesloten zijn en moeten ook niet bij dezelfde werkgever zijn. De 50 dagen kunnen vrij gekozen worden, gespreid over het hele jaar. Dat betekent dat een student bijvoorbeeld de twee volledige zomermaanden kan werken aan verlaagde RSZ-bijdrage. Een andere mogelijkheid is dat de student het hele jaar door werkt gedurende 1 dag per weekend. Bovendien mag er enkel gewerkt worden tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de school. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 507

9 Sinds 2012 krijgt elke student de mogelijkheid om individueel zijn/haar gewerkte dagen online te consulteren via De student kan gratis inloggen met de elektronische identiteitskaart. Wie beschikt over een gebruikersnaam en paswoord, krijgt een overzicht van de gewerkte dagen en kan eventueel een attest voor de werkgever opvragen en printen. Op het attest voor de werkgever staat ook voor hem een toegangscode. Jobstudent en fiscaliteit Als jobstudent geld verdienen, kan gevolgen hebben voor de personenbelasting, zowel voor de student als voor zijn ouders. Voor de berekening van hun belastingen krijgen ouders voor elk kind ten laste een belastingvrije som. Indien een student te veel verdient, is hij fiscaal niet meer ten laste en dit heeft een gevolg voor de belastingen die de ouders moeten betalen. Zij verliezen in dit geval één persoon ten laste bij de berekening van hun belastingen. Hierdoor zullen zij meer belastingen moeten betalen. Als de inkomsten als jobstudent hoger liggen dan een bepaald grensbedrag, moet de student zelf ook belastingen betalen. Het is goed zich hierover grondig te informeren vooraleer aan de slag te gaan. Jobstudent en kinderbijslag Voor wie niet meer werkt dan 240 uren per kwartaal is er geen probleem voor de kinderbijslag. Tijdens de zomervakantie, tussen twee studiejaren in, is het aantal werkuren onbeperkt. Voor schoolverlaters is er een andere regeling. Informatie Omwille van de veelvuldige wijzigingen in het sociaal recht, is het verstandig de meest recente informatie op te zoeken via het internet. Dit kan via de vakorganisaties, zoals het ACV die speciale brochures hebben over deze materie of via de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: > Gids van A tot Z > S > Studentenarbeid. Hier kan ook een modelcontract gedownload worden: Dit modelcontract vind je ook op onder de naam Modelovereenkomst studentencontract Arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid voor de vervanging van een zieke of afwezige vaste medewerker, om een tijdelijk werkvolume op te vangen of om uitzonderlijk werk uit te voeren. 508 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

10 Bij interimarbeid zijn drie partijen betrokken: het erkende uitzendbureau of het erkende interimkantoor dat tijdelijk werknemers ter beschikking stelt aan ondernemingen; de uitzendkracht: de persoon die zich ter beschikking stelt om het werk uit te voeren; de gebruiker: de onderneming waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt. Na de tijdelijke opdracht kan de uitzendkracht aangeworven worden door de gebruiker. Dat kan het uitzendbureau niet verbieden. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau, dat de eigenlijke werkgever is. De overeenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden opgesteld en moet minstens de volgende 5 punten bevatten: de reden en de duur van de overeenkomst, de reden van de vervanging, de beroepskwalificatie van de uitzendkracht, de plaats van tewerkstelling en de arbeidstijdregeling, het bedongen loon en de vergoeding waarop de uitzendkracht recht heeft in functie van de beroepskwalificatie. Meestal gaat het om weekcontracten. Dagcontracten zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe winkel moet het werk op enkele dagen geklaard zijn. De arbeidsovereenkomst moet binnen twee dagen overhandigd worden. De uitzendkracht ontvangt zowel het arbeidsreglement van het uitzendbureau als van de onderneming waar hij is tewerkgesteld. De uitzendkracht moet zich ook houden aan de reglementen en de veiligheidsvoorschriften van de onderneming waar hij werkt. De eerste drie dagen worden beschouwd als proeftijd. Tijdens deze proeftijd mogen het uitzendbureau of de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding. IN DE PRAKTIJK 1 Werkte je zelf al als jobstudent, breng dan je arbeidsovereenkomst mee naar de klas en analyseer het contract samen met de leraar en de overige leerlingen. Via vind je specifieke informatie over studentenarbeid en je situatie als schoolverlater. Je kunt je ook laten registreren bij Enter, waardoor je nog meer informatie krijgt over studentenarbeid en waar je zelfs specifieke vragen kunt stellen. 2 Surf naar Kies in de kantlijn Carrière Tips > Arbeidsrecht. Scrol naar beneden tot aan het item Werken als interim: de voor- en nadelen. Bespreek de voor- en nadelen van een overeenkomst als uitzendkracht in vergelijking met een arbeids overeenkomst die je rechtstreeks met de onderneming afsluit. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 509

11 8 Outplacement Verkenning Ter Bron: 1 Surf naar e > Ik ben werknemer. Wat zijn de activiteiten van dit bedrijf? 2 Kies Services > Outplacement. 2.1 Wat is het doel van outplacement? 2.22 Welke begeleiding wordt er voorgesteld om dit doel te bereiken? 3 Kies in de kantlijn Waarom SBS Skill Builders outplacementbegeleiding? Wat zijn de troeven van de outplacementbegeleiding? 4 Kies in de kantlijn FAQ Werknemers. 4.1 Wie betaalt het outplacement? 4.2 Waarom is het belangrijk vlug weer aan het werk te gaan? zake Een werkzoekende die specifieke begeleiding zoekt om zijn toekomstige loopbaan verder vorm te geven, kan individueel of in groep begeleidingssessies volgen bij een erkend outplacementbureau om een vernieuwende, passende job te vinden. Aan de hand van de eigen sterkte/zwakteanalyse wordt de richting uitgestippeld van de verdere loopbaan. Van zodra dit duidelijk is, begint de concrete realisatie ervan via trainingen en begeleiding van het sollicitatieproces. De kosten van een outplacement kunnen oplopen tot 5 000,00 EUR per persoon. Er wordt vooral een beroep gedaan op een outplacementbureau in het kader van herstructureringen met collectief ontslag en in het kader van de wettelijke reglementering voor ontslagen 45-plussers. Werknemers uit de privésector, die op het ogenblik van ontslag de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt, kunnen op kosten van de laatste werkgever een begeleiding volgen bij een erkend outplacement bureau indien zij minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben op het ogenblik van het ontslag en indien het ontslag niet werd doorgevoerd om dringende reden. 510 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor jobstudenten 2012

Informatiebrochure voor jobstudenten 2012 Informatiebrochure voor jobstudenten 2012 Hier komt titel van persbericht Jobstudent of werkstudent Even verduidelijken wat het verschil is: Een werkstudent bestaat niet juridisch. Deze term wordt gebruikt

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN?

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? Werk gevonden, waarop letten? Alvorens je handtekening op een arbeidsovereenkomst te plaatsen, ga je het best een aantal zaken na. Want het ene contract is het andere niet.

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Verlenging van sommige bepalingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013 (118.603)... 2 Verloning... 4 Collectieve

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 14/04/ Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden

Laatste aanpassing: 14/04/ Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden 2180000 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009 (94.721), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2010 (99.275)...

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

info Praktische Gids voor Studenten Humanly Possible We make it

info Praktische Gids voor Studenten Humanly Possible We make it info Praktische Gids voor Studenten We make it Humanly Possible Inhoudstafel 1. Wie is student?...3 2. Vanaf welke leeftijd mag ik werken als student?...3 3. Welke studenten vallen niet onder de wetgeving

Nadere informatie

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Hoofdstuk I - Toepassingsgebied 3230000 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009 (99203) Barema s van toepassing in de sector Alle artikels

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

HET ARBEIDSRECHT. Ons recht. maandblad van de Landelijke Bediendencentrale. Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel. nr. 1

HET ARBEIDSRECHT. Ons recht. maandblad van de Landelijke Bediendencentrale. Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel. nr. 1 HET ARBEIDSRECHT Ons recht maandblad van de Landelijke Bediendencentrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel nr. 1 1 OP ZOEK NAAR WERK Een werkgever die een werknemer in dienst wil nemen, kan ervoor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Assistent is jobstudent

Assistent is jobstudent Assistent is jobstudent 1 Inhoud 1 Mag een student werken als assistent?...3 2 Hoeveel mag een student werken?...3 3 Welke overeenkomst moet er gesloten worden met een student?...4 4 Hoe lang mag een student

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling ADMB Actua www.admb.be Onderwerp Studentenarbeid in 2012 Datum 28 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

PERSONEELSBESLISSINGEN

PERSONEELSBESLISSINGEN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 3: PERSONEELSBESLISSINGEN Indeling: 1. Juridisch kader 1.1. Schorsing van de arbeidsovereenkomst 1.2. Einde van de arbeidsovereenkomst 1.3. Wetgeving op de arbeidsduur 2.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Jobstudent bij de stad

Jobstudent bij de stad Jobstudent bij de stad Inhoud Aan de slag als jobstudent bij het stadsbestuur 4 Wat moet je doen als je ziek bent? 4 Wat moet je doen als je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval? 4 Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie