Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester"

Transcriptie

1 Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van de carensdag en de opzegtermijnen. Vanaf 1 januari 2014 zal er bij ontslag nog slechts één enkele opzegtermijnregeling gelden voor alle arbeiders en alle bedienden. De opzeg wordt niet meer berekend in dagen of maanden, maar in weken per begonnen periode (trimester of jaar). Zowel voor arbeiders als voor bedienden gaat de opzegtermijn voortaan in vanaf de eerstvolgende maandag na de betekening van het ontslag aan de werknemer (terwijl dat voorheen voor de bedienden vanaf de eerste dag van de volgende maand was). Voor de arbeidsovereenkomsten die starten vanaf 1 januari 2014 evolueert de duur van de opzeg in functie van de anciënniteit in de onderneming volgens vier trappen. Geeft de werknemer zelf ontslag dan halveren de onderstaande opzegtermijnen en ze worden naar beneden afgerond. Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Anciënniteit 1 trimester of van 0-3 maanden 2 weken 2 trimesters of van 3-6 maanden 4 weken 3 trimesters of van 6-9 maanden 6 weken 4 trimesters of van 9-12 maanden 7 weken 5 trimesters of van maanden 8 weken 6 trimesters of van maanden 9 weken 7 trimesters of van maanden 10 weken 8 trimesters of van maanden (2 jaar) 11 weken Duur opzeg Tweede trap: vanaf het 3de jaar tot het einde van het 4de jaar anciënniteit Anciënniteit 2 jaar 12 weken 3 jaar 13 weken 4 jaar 15 weken Duur opzeg 500 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

2 Derde trap: vanaf 5 jaar anciënniteit tot 20 jaar + 3 weken per jaar anciënniteit met een maximum van 62 weken voor 20 jaar Anciënniteit 5 jaar 18 weken 6 jaar 21 weken 7 jaar 24 weken 20 jaar 62 weken Duur opzeg Vierde trap: meer dan 20 jaar anciënniteit + 1 week per jaar anciënniteit zonder maximumgrens Anciënniteit 21 jaar 63 weken 22 jaar 64 weken 23 jaar 65 weken Duur opzeg Voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2014, wordt de opzegtermijn een samenvoeging van deze opzegtermijnen op basis van de anciënniteit vanaf 1 januari 2014 en de oude opzegtermijnen op basis van de anciënniteit tot 31 december Uitzonderingen Tot 31 december 2017 gelden er specifieke regels voor bepaalde sectoren, waaronder de bouwsector. Door het over 4 jaar gespreide systeem van de compensaties voor de arbeiders zal er nog een verschillende behandeling, afhankelijk van de anciënniteit, blijven bestaan tot minstens Geen proefperiode meer De proefperiode, waarin er verkorte opzegtermijnen gelden, verdwijnt, behalve voor: uitzendkrachten en studenten, bestaande proefbedingen op 1 januari Contracten van bepaalde duur Een contract van bepaalde duur kan slechts worden opgezegd tijdens de eerste helft van de duur van de overeenkomst met een maximum van 6 maanden. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 501

3 Outplacement Ontslagen werknemers met een opzeg van minstens 30 weken krijgen recht op outplacement, een begeleiding om makkelijker een nieuwe baan te vinden. Tot 1 januari 2016 zal de werknemer outplacement kunnen weigeren. Daarna wordt het een verplichting. Carensdag De carensdag, die enkel van toepassing was voor arbeiders, is afgeschaft. De carensdag is de eerste dag afwezigheid wegens ziekte die niet betaald wordt. Op 1 januari 2014 wordt het loon gewaarborgd vanaf de eerste dag ziekte. 6 Schorsing van de arbeidsovereenkomst Bron: 502 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

4 Verkenning Surf naar e > Sociale wetgeving g > Verlof en afwezigheid > Klein verlet. Kies Simulatie klein verlet. Kies Algemene informatie > OK. 1 Wat is klein verlet? 2 Wat zijn de voorwaarden voor het opnemen van klein verlet? Keer terug naar Simulatie klein verlet. Kies overzicht van alle types klein verlet. 3 Geef drie concrete situaties waarbij de werknemer recht heeft op klein verlet. Keer terug naar de homepagina. Kies Sociale wetgeving > Minder werken > Tijdkrediet. 4 Leg in je eigen woorden uit wat tijdkrediet is. 5 Op hoeveel tijdkrediet in heel zijn of haar loopbaan heeft een werknemer in principe recht? Ter zake Schorsing betekent dat in een aantal specifieke gevallen alle of sommige gevolgen van de overeenkomst ophouden te bestaan, zoals het leveren van prestaties, het uitbetalen van loon. Een schorsing betekent niet dat er een einde wordt gesteld aan de overeenkomst zelf. De arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen geschorst worden: arbeidsongeval of beroepsziekte zwangerschap andere ziekte of ongeval specifieke redenen voor arbeiders: technische stoornis in de onderneming, slecht weer, gebrek aan werk wegens economische werkloosheid verlof om dwingende reden kort verzuim tijdskrediet. De eerste vier redenen werden reeds in de tabel hiervoor besproken. 1 Familiaal verlof en verlof om dwingende reden Een werknemer uit de privésector heeft het recht om afwezig te zijn op het werk om dwingende redenen. Een dwingende reden is een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, zoals: ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner van de werknemer of van een familielid dat onder hetzelfde dak woont ziekte, ongeval of hospitalisatie van een bloed- of aanverwant in de eerste graad, bijvoorbeeld (schoon)kind of (schoon)ouder, al dan niet inwonend bij de werknemer een ernstige, materiële beschadiging aan de bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door brand of natuurramp het bevel tot persoonlijke verschijning in een rechtzitting. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 503

5 De werkgever en de werknemer kunnen onderling bepalen dat een bepaalde gebeurtenis een dwingende reden vormt. De werknemers hebben recht op 10 dagen afwezigheid per jaar om dwingende reden. Dit verlof wordt ook wel familiaal verlof genoemd. Het verlof om dwingende redenen is in principe niet bezoldigd. In sommige sectoren of ondernemingen voorziet men bij cao in een volledig of gedeeltelijk behoud van het loon. Dit verlof wordt wel gelijkgesteld met een arbeidsdag voor de meeste takken van de sociale zekerheid zoals recht op gezondheidszorg, kinderbijslag enz. 2 Kort verzuim of klein verlet Een werknemer heeft het recht om een korte tijd afwezig te blijven van zijn werk door privéomstandigheden, zoals zijn huwelijk of dat van een familielid, het overlijden van een familielid of een getuigenis voor een rechtbank. Het gaat telkens om korte periodes van afwezigheid, die daarom aangeduid worden met de benaming klein verlet, of ook wel kort verzuim. De werknemer behoudt in deze korte periode zijn loon. Naast de hierboven opgesomde situaties geeft ook de geboorte van een kind aan de vader het recht om gedurende 10 dagen afwezig te zijn van zijn werk. Hij kan de 10 dagen vaderschapsverlof vrij kiezen binnen 30 dagen vanaf de dag van de bevalling. Enkel voor de eerste 3 dagen ontvangt hij zijn gewone loon; de volgende 7 dagen ontvangt hij zijn loon gedeeltelijk en begrensd. 3 Tijdskrediet Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst. Het is een vorm van loopbaanonderbreking. Het is bedoeld als een adempauze in de carrière om meer tijd voor zichzelf en familie te maken: opleidingskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg, verlof voor verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid. Men kan kiezen voor een voltijdse periode of men kan zijn prestaties verminderen met 50 % of met 20 %. Daarnaast bestaan er nog bijzondere regelingen voor werknemers ouder dan 50 jaar. De loopbaanonderbreker ontvangt een zogenaamde onderbrekingsuitkering in het kader van de werkloosheidsverzekering. 504 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

6 7 Soorten arbeidsovereenkomsten Surf naar > Voor werknemers > Je rechten > Arbeidscontract. Beantwoord aan de hand van deze informatie de vragen 1 t.e.m. 4 uit de Verkenning. Je kunt de brochure ook downloaden en printen. Scrol naar het einde van de bladzijde. Kies Mijn contract in een notendop. Kies onder downloads de pdf-versie. Surf naar > Sociale wetgeving > Werken > Allesovermijnloon > Publicaties > Lonend studentenwerk. Zoek het antwoord op de vragen 5 t.e.m. 8 uit de Verkenning. Download de brochure voor je persoonlijke documentatie. Surf naar > Sociale wetgeving > Werken > Alles over mijn werk > Publicaties > Uitzendarbeid, je rechten. Zoek het antwoord op de vragen 9 t.e.m. 12 van de Verkenning. Noot Omdat sociaal recht elk jaar onderhevig is aan wijzigingen, past het ACV haar brochures en website ook elk jaar aan. De aangegeven vindplaatsen kunnen dus wijzigen. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 505

7 Verkenning 1 Hoe merk je dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten is? 2 Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? 3 Hoeveel keer mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur maximaal verlengd worden? 4 Welke soorten arbeidsovereenkomsten bestaan er op basis van de omvang van de arbeidsprestaties? 5 Wie kan een studentenjob uitoefenen? 6 Welke opzegtermijnen gelden er voor een arbeidsovereenkomst voor studenten? 7 Welke sociale bijdrage moet de jobstudent betalen? 8 Wat zijn de fiscale gevolgen van een studentenjob? 9 Welke drie partijen zijn betrokken bij uitzendarbeid? 10 Met welke arbeidsreglementen moet een uitzendkracht rekening houden? 11 Welke gelijke rechten heeft de uitzendkracht in vergelijking met de andere werknemers in dienst van de onderneming waar hij werkt? 12 Welke verschillen bestaan er tussen de rechten van een uitzendkracht en die van een werknemer in dienst van de onderneming? 13 Surf naar > NL Welke organisatie is Federgon? Schrijf haar naam voluit. Kies Expertise center > Cijfers uitzendarbeid d > 07.Uitzendarbeid: De sector in cijfers > Jaarcijfers 20.. (laatste voorbije jaar) Hoeveel uren uitzendarbeid werden er in het laatste volledige jaar gepresteerd? 13.3 Was er een toename of een afname van de activiteit? 13.4 Hoeveel uitzendkrachten werden er per dag tewerkgesteld? 13.5 Hoeveel jobstudenten werden er in dat jaar tewerkgesteld? Ter zake 1 Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur Indien er geen duurtijd is bepaald, is de arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde duur. Ze kan in principe doorlopen tot aan de pensioenleeftijd. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst evenwel eenzijdig beëindigen. 2 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur Dit is een overeenkomst waarbij werknemer en werkgever duidelijk bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt of wanneer een welbepaalde opdracht zal uitgevoerd zijn. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst waarin duidelijk bepaald wordt dat de overeenkomst eindigt als het project is afgewerkt, zoals voor het creëren van een website. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden vaak afgesloten met onervaren, jonge werknemers omdat de ontslagregels hier beperkter zijn dan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Toch kan men een werknemer niet eindeloos tewerkstellen via een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. Er kunnen maximaal vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur na elkaar afgesloten worden op voorwaarde dat de totale tewerkstelling voor bepaalde duur niet langer duurt dan twee jaar en elke overeenkomst minstens drie maanden bedraagt. Gaat het 506 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

8 om contracten van zes maanden, dan kan men een verlenging tot maximaal drie jaar aanvragen bij de Sociale Inspectie. 3 Arbeidsovereenkomsten voor studenten De arbeidsovereenkomst voor studenten is een specifiek contract dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Elke jongere kan vanaf 16 jaar een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten. Wie 16 jaar is en tenminste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft doorlopen, kan als jobstudent werken. Een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kan nooit afgesloten worden voor langer dan 12 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever. Ook opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever worden aanzien als één periode en mogen die termijn van 12 maanden niet overschrijden. Een arbeidsovereenkomst voor studenten moet altijd schriftelijk opgesteld worden. Soort overeenkomst De studentenovereenkomst is in wezen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur. Zij zal dus automatisch een einde nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging De arbeidsovereenkomstenwet voorziet echter ook in de mogelijkheid om de studentenovereenkomst voortijdig op te zeggen. Duur van de opzegging Anciënniteit student Opzeg door werkgever Opzeg door student 1 maand 3 dagen 1 dag > 1 maand 7 dagen 3 dagen Voor de bepaling van deze anciënniteit spreekt de wet over de duur van de verbintenis. Jobstudent en RSZ Sinds 2012 kan een student in totaal 50 dagen per kalenderjaar werken aan een verminderd RSZ-tarief (de zogenaamde solidariteitsbijdrage). De periodes moeten niet aaneengesloten zijn en moeten ook niet bij dezelfde werkgever zijn. De 50 dagen kunnen vrij gekozen worden, gespreid over het hele jaar. Dat betekent dat een student bijvoorbeeld de twee volledige zomermaanden kan werken aan verlaagde RSZ-bijdrage. Een andere mogelijkheid is dat de student het hele jaar door werkt gedurende 1 dag per weekend. Bovendien mag er enkel gewerkt worden tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de school. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 507

9 Sinds 2012 krijgt elke student de mogelijkheid om individueel zijn/haar gewerkte dagen online te consulteren via De student kan gratis inloggen met de elektronische identiteitskaart. Wie beschikt over een gebruikersnaam en paswoord, krijgt een overzicht van de gewerkte dagen en kan eventueel een attest voor de werkgever opvragen en printen. Op het attest voor de werkgever staat ook voor hem een toegangscode. Jobstudent en fiscaliteit Als jobstudent geld verdienen, kan gevolgen hebben voor de personenbelasting, zowel voor de student als voor zijn ouders. Voor de berekening van hun belastingen krijgen ouders voor elk kind ten laste een belastingvrije som. Indien een student te veel verdient, is hij fiscaal niet meer ten laste en dit heeft een gevolg voor de belastingen die de ouders moeten betalen. Zij verliezen in dit geval één persoon ten laste bij de berekening van hun belastingen. Hierdoor zullen zij meer belastingen moeten betalen. Als de inkomsten als jobstudent hoger liggen dan een bepaald grensbedrag, moet de student zelf ook belastingen betalen. Het is goed zich hierover grondig te informeren vooraleer aan de slag te gaan. Jobstudent en kinderbijslag Voor wie niet meer werkt dan 240 uren per kwartaal is er geen probleem voor de kinderbijslag. Tijdens de zomervakantie, tussen twee studiejaren in, is het aantal werkuren onbeperkt. Voor schoolverlaters is er een andere regeling. Informatie Omwille van de veelvuldige wijzigingen in het sociaal recht, is het verstandig de meest recente informatie op te zoeken via het internet. Dit kan via de vakorganisaties, zoals het ACV die speciale brochures hebben over deze materie of via de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: > Gids van A tot Z > S > Studentenarbeid. Hier kan ook een modelcontract gedownload worden: Dit modelcontract vind je ook op onder de naam Modelovereenkomst studentencontract Arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid voor de vervanging van een zieke of afwezige vaste medewerker, om een tijdelijk werkvolume op te vangen of om uitzonderlijk werk uit te voeren. 508 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

10 Bij interimarbeid zijn drie partijen betrokken: het erkende uitzendbureau of het erkende interimkantoor dat tijdelijk werknemers ter beschikking stelt aan ondernemingen; de uitzendkracht: de persoon die zich ter beschikking stelt om het werk uit te voeren; de gebruiker: de onderneming waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt. Na de tijdelijke opdracht kan de uitzendkracht aangeworven worden door de gebruiker. Dat kan het uitzendbureau niet verbieden. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau, dat de eigenlijke werkgever is. De overeenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden opgesteld en moet minstens de volgende 5 punten bevatten: de reden en de duur van de overeenkomst, de reden van de vervanging, de beroepskwalificatie van de uitzendkracht, de plaats van tewerkstelling en de arbeidstijdregeling, het bedongen loon en de vergoeding waarop de uitzendkracht recht heeft in functie van de beroepskwalificatie. Meestal gaat het om weekcontracten. Dagcontracten zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe winkel moet het werk op enkele dagen geklaard zijn. De arbeidsovereenkomst moet binnen twee dagen overhandigd worden. De uitzendkracht ontvangt zowel het arbeidsreglement van het uitzendbureau als van de onderneming waar hij is tewerkgesteld. De uitzendkracht moet zich ook houden aan de reglementen en de veiligheidsvoorschriften van de onderneming waar hij werkt. De eerste drie dagen worden beschouwd als proeftijd. Tijdens deze proeftijd mogen het uitzendbureau of de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding. IN DE PRAKTIJK 1 Werkte je zelf al als jobstudent, breng dan je arbeidsovereenkomst mee naar de klas en analyseer het contract samen met de leraar en de overige leerlingen. Via vind je specifieke informatie over studentenarbeid en je situatie als schoolverlater. Je kunt je ook laten registreren bij Enter, waardoor je nog meer informatie krijgt over studentenarbeid en waar je zelfs specifieke vragen kunt stellen. 2 Surf naar Kies in de kantlijn Carrière Tips > Arbeidsrecht. Scrol naar beneden tot aan het item Werken als interim: de voor- en nadelen. Bespreek de voor- en nadelen van een overeenkomst als uitzendkracht in vergelijking met een arbeids overeenkomst die je rechtstreeks met de onderneming afsluit. De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica 509

11 8 Outplacement Verkenning Ter Bron: 1 Surf naar e > Ik ben werknemer. Wat zijn de activiteiten van dit bedrijf? 2 Kies Services > Outplacement. 2.1 Wat is het doel van outplacement? 2.22 Welke begeleiding wordt er voorgesteld om dit doel te bereiken? 3 Kies in de kantlijn Waarom SBS Skill Builders outplacementbegeleiding? Wat zijn de troeven van de outplacementbegeleiding? 4 Kies in de kantlijn FAQ Werknemers. 4.1 Wie betaalt het outplacement? 4.2 Waarom is het belangrijk vlug weer aan het werk te gaan? zake Een werkzoekende die specifieke begeleiding zoekt om zijn toekomstige loopbaan verder vorm te geven, kan individueel of in groep begeleidingssessies volgen bij een erkend outplacementbureau om een vernieuwende, passende job te vinden. Aan de hand van de eigen sterkte/zwakteanalyse wordt de richting uitgestippeld van de verdere loopbaan. Van zodra dit duidelijk is, begint de concrete realisatie ervan via trainingen en begeleiding van het sollicitatieproces. De kosten van een outplacement kunnen oplopen tot 5 000,00 EUR per persoon. Er wordt vooral een beroep gedaan op een outplacementbureau in het kader van herstructureringen met collectief ontslag en in het kader van de wettelijke reglementering voor ontslagen 45-plussers. Werknemers uit de privésector, die op het ogenblik van ontslag de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt, kunnen op kosten van de laatste werkgever een begeleiding volgen bij een erkend outplacement bureau indien zij minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben op het ogenblik van het ontslag en indien het ontslag niet werd doorgevoerd om dringende reden. 510 De en wij 5.2 Boekhouden - Informatica

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie