HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO"

Transcriptie

1 HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID ***

2 2 Gezien de belangrijke gevolgen die de regeling inzake studentenarbeid op de KMO en de zelfstandigen heeft en gezien de werkzaamheden die zowel binnen het kader van de federale regering als het federale parlement hebben plaatsgevonden ter voorbereiding van een wijziging van deze regelgeving, brengt de Hoge Raad, na raadpleging van de commissie Algemeen KMO-beleid, tijdens zijn vergadering van 25 juni 2009 op eigen initiatief volgend advies uit. INLEIDING Momenteel mogen studenten 23 dagen werken tijdens het derde kwartaal (juli-augustusseptember) en 23 dagen tijdens de andere drie kwartalen. Afhankelijk van de periode waarin de student tewerkgesteld wordt, gelden andere tarieven voor de sociale bijdragen. Indien de student de limiet van 23 dagen overschrijdt, moet de werkgever meer sociale bijdragen betalen, ook wanneer de student eerder bij andere werkgevers werkte en de nieuwe werkgever daarvan niet op de hoogte bracht. Zelf beschikt de werkgever niet over een controlemogelijkheid, aangezien er geen uniforme manier bestaat waarop het aantal gewerkte dagen moet worden gemeld of geraadpleegd kan worden. Ook de verklaring op eer van de student biedt geen oplossing. De aansprakelijkheid voor het overtreden van het aantal dagen rust immers nog steeds op de schouders van de werkgever. De Hoge Raad is van oordeel dat zo snel mogelijk werk moet worden gemaakt van een eenvoudige en eenvormige regeling inzake studentenarbeid. Bovendien moeten de KMO en de zelfstandigen makkelijker een beroep kunnen doen op studentenarbeid. Het aantal dagen of uren dat een student mag tewerkgesteld worden tegen de studententarieven inzake sociale bijdragen moet uitgebreid worden. Dit is noodzakelijk zodat zelfstandigen en KMO beter kunnen inspelen op tijdelijke verhogingen van de werkdruk en beter kunnen zorgen voor een betere spreiding van de vakantiedagen van de eigen werknemers. Reeds jaren wordt zulke regeling beloofd. Ook nu de zomervakantie er aan komt, traditioneel de periode waarin de meeste studenten tewerkgesteld worden, hebben de zelfstandigen en de KMO nog geen vooruitzicht op een verbetering van het huidige stelsel. Een aanpassing van de regeling inzake studentenarbeid moet niet alleen de rechtszekerheid verhogen, doch biedt ook tal van mogelijkheden inzake administratieve vereenvoudiging en dit voor alle betrokken partijen. Tot slot blijkt uit onderstaande grafiek ook dat steeds meer jobstudenten aan de slag gaan, waardoor steeds meer problemen over de correcte toepassing en misbruiken opduiken. Een hervorming van de bestaande regeling is dan ook dringend noodzakelijk.

3 3 Aantal tewerkgestelde studenten per kwartaal per jaar e kw artaal 2e kw artaal 3e kw artaal 4e kw artaal Bron: RSZ. Cijfers 4 e kwartaal 2008 nog niet beschikbaar. BESTAANDE REGELING 1. Algemeen Om tewerkgesteld te worden als student, moet men de leeftijd van minstens 15 jaar hebben. De student kan ook enkel werken tijdens de periodes waarin hij niet geacht wordt aanwezig te zijn in de onderwijsinstelling. De student is ook beperkt in het aantal arbeidsdagen. Sinds juli 2005 kunnen studenten enkel 23 dagen werken in de periode juli-augustus-september (derde kwartaal) en 23 dagen tijdens de overige kwartalen. 2. Arbeidsrechtelijke situatie Studentenarbeid is onderworpen aan een aantal arbeidsrechtelijke regels. Zo moet de student steeds aangenomen worden via een studentencontract, waarvan de minimumduur 3 uur en de maximumduur 6 maanden bedraagt. Daarnaast moet het contract ook bepaalde verplichte vermeldingen omvatten en moet de student steeds op de hoogte worden gebracht van het bestaande arbeidsreglement dat geldt in het bedrijf waar hij als student aan de slag gaat. De overeenkomst moet daarenboven schriftelijk worden opgemaakt. Wanneer dat niet gebeurt, kan de student deze te allen tijde opzeggen, zonder daarbij enige opzegtermijn te hoeven respecteren. De werkgever moet echter wel de normale opzeggingstermijnen eerbiedigen. 3. Sociale zekerheidssituatie Afhankelijk van de periode waarin de student werkt, wordt een bepaalde sociale bijdrage berekend. Indien de student werkt in het eerste, tweede of vierde kwartaal, dan zal de werkgever 8,01% betalen en de student zelf een bijdrage van 4,5%. Tijdens het derde kwartaal bestaat een voordelige solidariteitsbijdrage en moeten zowel de student als de werkgever minder betalen, respectievelijk 5,01% en 2,5%.

4 4 Wanneer de student de limiet van 23 dagen echter overschrijdt, dus wanneer hij meer dan 23 dagen werkte in het derde kwartaal of meer dan 23 dagen tijdens de overige kwartalen, moeten de werkgever en de student voor de volledige periode van tewerkstelling het normale sociale zekerheidstarief betalen, respectievelijk ongeveer 31%, afhankelijk van de sector, en 13,07%. De werkgever kan echter niet correct controleren of de student reeds eerder bij een andere werkgever heeft gewerkt, hoelang de student reeds gewerkt heeft en of de werkgever dus eventueel onderworpen wordt aan een sanctie. Momenteel bestaat er immers geen correct controlemiddel waartoe de werkgever toegang heeft. De verklaring op eer die de student aflegt voor hij begint te werken, is niet voldoende. Het neemt het risico waaraan de werkgever wordt blootgesteld namelijk niet weg. Het werk dat de student verricht tijdens het jaar, heeft ook een invloed op zijn wachttijd voor een werkloosheidsuitkering. Wanneer hij werkte tijdens het derde kwartaal, dan zal de wachttijd verlengd worden met het aantal gewerkte dagen. Er werd enkel een solidariteitsbijdrage betaald en de student genoot dus al een voordelig regime. Indien hij tijdens de andere kwartalen werkte, zal de wachttijd verkort worden met 78 dagen. Tijdens deze periode heeft de student namelijk hogere sociale bijdragen betaald dan tijdens het derde kwartaal. 4. Fiscale situatie De student die jaarlijks onder het brutobedrag van 3375 blijft en zich in een gemiddelde gezinssituatie bevindt, kan ten laste van zijn ouders blijven. Indien meer verdiend wordt, is de student niet langer ten laste van de ouders en wordt hij beschouwd als belastingplichtige. WETSVOORSTELLEN In de loop van werden verschillende voorstellen in verband met de aanpassing van de regelgeving inzake studentenarbeid ingediend in het federaal parlement. Ook in maart 2009 werd een wetsvoorstel ingediend. 1 Verschillende van deze voorstellen bevatten een aantal punten die de steun van de Hoge Raad genieten. 1. Een meer duidelijke en transparante regeling voor studentenarbeid, zowel op het vlak van arbeidsrecht, fiscaal als sociaalzekerheidsrecht. De indieners zijn van oordeel dat er momenteel te veel onduidelijkheden bestaan in verband met de regeling. Vaak zijn noch de student, noch de werkgever op de hoogte van de juiste wetgeving. 2. De uitbreiding van de mogelijkheid van studentenarbeid. Afhankelijk van het wetsvoorstel wordt een uitbreiding voorgesteld tot 53 of meer werkdagen of 400 werkuren. Op die manier zouden de studenten en de werkgevers meer mogelijkheden hebben. Ze kunnen immers zelf de meest geschikte momenten kiezen om aan de slag te gaan om of iemand aan te werven. 1 Wetsontwerp betreffende de studentenarbeid en de arbeid van jeugdige werknemers, Parl. Doc. Kamer , nr. 1701; wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving inzake studentenarbeid, Parl. Doc. Kamer , nr. 23; wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid, Parl. Doc. Kamer , nr. 1268/001; wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid, Parl. Doc. Kamer , nr.1277; wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid, Parl. Doc. Kamer , nr. 1246/1; wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid, Parl. Doc. Kamer , nr. 1490; wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid, Parl. Doc. Kamer , nr.1584; wetsvoorstel wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid, Parl. Doc. Senaat , nr. 853; wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid, Parl. Doc. Senaat , nr.878.

5 5 3. Een eenvormige toepassing van een solidariteitsbijdrage en de afschaffing van de twee periodes. Momenteel bestaan er verschillende bijdragen afhankelijk van de periode waarin de student werkt. In de praktijk leidt dit tot veel onduidelijkheid, zowel bij de student als bij de werkgever. 4. Een aanpassing van de sanctieregeling. Wanneer een student langer werkt dan 23 dagen, moet de werkgever het normale sociale bijdragetarief betalen in plaats van het voordelige tarief. De regeling wordt zo aangepast dat, ongeacht de periode waarin de student werkt, er slechts één sociale bijdragetarief geldt. De sanctieregeling zou niet langer met terugwerkende kracht worden toegepast. Daarnaast wordt eveneens in de mogelijkheid voorzien om de studenten te laten delen in de last van de bestraffing, gezien ook zij een deel van de verantwoordelijkheid dragen. STANDPUNT De Hoge Raad is van oordeel dat een duidelijkere en meer transparante regeling noodzakelijk is. Na verschillende jaren van onduidelijkheid en onzekerheid moeten de bevoegde ministers dringend werk maken van een nieuwe regeling inzake studentenarbeid, zeker nu de drukste periode voor studentenarbeid er opnieuw aankomt. De KMO en de zelfstandigen hebben nood aan een stabiele situatie, waarin ze meer en gemakkelijker een beroep kunnen doen op studenten. In een aanpassing van de huidige regeling moet volgens de Hoge Raad zeker rekening worden gehouden met de volgende punten: 1. Een duidelijk en eenvormig sociaal tarief Wanneer de KMO of zelfstandige een student te werk stelt, moet hij rekening houden met de vigerende wetgeving inzake sociale bijdragen. De tarieven zijn, zoals hierboven reeds vermeld, anders wanneer het gaat om een student, dan wanneer het gaat om een gewone werknemer. Daarnaast bestaan er ook nog verschillende tarieven afhankelijk van de periode waarin de student werkt. De KMO en de zelfstandige hebben niet altijd de middelen, noch het personeel om de verschillen in wetgeving op te zoeken en bij te houden. De Raad vraagt dan ook dat er werk wordt gemaakt van een aanpassing en vereenvoudiging van de bestaande regeling. Eén tarief dat wordt toegepast gedurende het hele jaar, zou alvast een oplossing bieden. Eenzelfde tarief gedurende het volledige jaar is een must maar mag echter niet leiden tot hogere sociale bijdragen. De Hoge Raad stelt dan ook een tarief van 5,4% voor de werkgever en een tarief van 2,8% voor de student voor. Studentenarbeid moet voor de KMO en de zelfstandige een flexibele en aantrekkelijke optie blijven waarvoor kan gekozen worden ter aanvulling van de reguliere tewerkstelling binnen de onderneming en dit in het voordeel van alle betrokkenen. De tarieven zijn zo gekozen dat de bestaande inkomsten voor de RSZ niet wijzigen. 2. Een uitbreiding van het aantal uren of dagen waarop de student tewerkgesteld mag worden De huidige regeling inzake studentenarbeid voorziet 23 dagen per periode (23 dagen voor het derde kwartaal, 23 dagen voor de andere kwartalen). De Hoge Raad vraagt de arbeidsduur voor studenten uit te breiden tot 53 dagen of 400 uren per jaar.

6 6 De uitbreiding van het aantal dagen of uren die een student mag werken, heeft voor alle betrokkenen voordelen. De werkgevers kunnen hierdoor optimaal gebruik maken van studentenarbeid. De studenten kunnen worden ingezet tijdens periodes waarin de werkgever hen nodig heeft, namelijk de piekperiodes waarin er meer werk is, wanneer verschillende werknemers vakantie opnemen of op ogenblikken waarop gewone werknemers minder beschikbaar zijn. De werkgever kan de studentenarbeid gebruiken om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Door te opteren voor de vermelding van zowel uren als dagen wordt aan de werkgever de keuze gelaten. In bepaalde sectoren worden studenten slechts een aantal uren per dag tewerkgesteld. Het verdient dan ook de voorkeur om beide mogelijkheden te vermelden. 3. De afschaffing van de onderverdeling in periodes (eerste, tweede en vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal) De keuze voor het tewerkstellen van een student in een bepaalde periode moet overgelaten worden aan de KMO of de zelfstandige. De KMO of zelfstandige kan dan in functie van de noden van het bedrijf beslissen wanneer hij jobstudenten te werk stelt. Wanneer men een onderscheid maakt tussen verschillende periodes, moet de KMO of de zelfstandige zich daar naar schikken. Op die manier mist hij een kans om jobstudenten te werk te stellen wanneer hij het nodig acht. 4. Instellen van een duidelijk controlesysteem en verdeling van de verantwoordelijkheid op een billijke wijze De Hoge Raad geeft de voorkeur aan een systeem waarbij de werkgever zelf, per student, het aantal uren of dagen dat ze bij hem gewerkt hebben, bijhoudt. De werkgever kan de student dan gedurende de maximale toegelaten periode tewerkstellen en is zeker dat de student de toegelaten periode niet overschrijdt. De werkgever moet dus niet langer controleren of de student al bij een andere werkgever werkte en zo ja, hoelang hij dat deed. Dit is een veel eenvoudiger systeem, wetende dat momenteel uit de praktijk blijkt dat weinig studenten meer dan 53 dagen werken. Dit systeem kan na een periode van twee jaar geëvalueerd worden. Een andere mogelijkheid is een elektronische of online toepassing, waarbij de gegevens door de studenten zelf worden bijgehouden. De werkgever zou hiertoe dan toegang verkrijgen en kan zo controleren of hij de student nog wel kan tewerkstellen. De gegevens moeten zo snel mogelijk beschikbaar zijn, zodat de werkgever per dag een duidelijk overzicht heeft van de werksituatie van de student. Een alternatief bestaat uit de studentenkaart, naar analogie met de kaart die ook werklozen invullen. De student zal dan telkens het aantal gewerkte uren of dagen moeten invullen. De werkgever die de kaart nakijkt, zal dan kunnen oordelen of de student nog bij hem kan werken volgens het voordelige sociale tarief. In ieder geval mag een nieuw controlesysteem geen extra administratieve lasten voor de werkgever met zich meebrengen. De sanctie wegens het overschrijden van de toegelaten werkdagen of uren mag ook niet langer retroactief worden toegepast. Op het ogenblik dat de student de limieten overschrijdt, dus vanaf de 54 e dag of vanaf het 401 ste uur, komt hij terecht in het normale systeem van reguliere tewerkstelling. Zowel de werkgever als de student moeten dan het normale sociale zekerheidstarief betalen. Op de bijdragen betaald voor de eerste 53 dagen of 400 uren mag dit echter geen invloed hebben.

7 5. Aanpassing verwante bepalingen en het statuut van de student 7 Met betrekking tot de definitie en het statuut van de student moeten eveneens een aantal aanpassingen gebeuren. Een duidelijke omschrijving van wat een student is, hoeveel hij mag werken en welke gevolgen dat studentenwerk heeft, zijn elementen van groot belang, zowel voor de student zelf als voor de werkgever. Volgens de huidige wetgeving wordt een studentenovereenkomst voor minstens 3 uur en voor een maximumperiode van 6 maanden afgesloten. Gezien de noden van bepaalde ondernemingen en de afschaffing van de kwartalen is het beter om over te gaan tot studentenovereenkomsten met een duur van 2 uur tot 1 jaar. Ook moet bij de aanpassingen rekening worden gehouden met de fiscale situatie van de student. Indien de student meer mag werken, moet de vrijstelling voor het belastbaar inkomen worden opgetrokken. Daarnaast moeten ook de bepalingen in het kader van de kinderbijslag worden aangepast in functie van de wijzigingen aan de studentenarbeid. De afschaffing van de onderverdeling in periodes zal eveneens een invloed hebben op de eerder besproken relatie tussen de studentenarbeid en de wachttijd. Momenteel is de duur van die wachttijd afhankelijk van de periode waarin men studentenarbeid verricht heeft. De afschaffing van de onderverdeling in periodes leidt best ook tot een afschaffing van de relatie tussen de studentenarbeid en de wachttijd in het kader van de werkloosheidsuitkering. BESLUIT Reeds jaren wachten de zelfstandigen en de KMO op een duidelijke regeling inzake studentenarbeid. Door een meer aantrekkelijke en eenvoudigere regeling van de studentenarbeid kunnen de zelfstandigen en KMO beter inspelen op een tijdelijke verhoging van de werkdruk, kunnen ze zorgen voor een betere spreiding van de vakantiedagen van de eigen werknemers en de continuïteit van de onderneming in het algemeen beter waarborgen. Tevens biedt een dergelijke regeling tal van mogelijkheden inzake de administratieve vereenvoudiging voor alle betrokken partijen. De Hoge Raad vraagt dat de volgende punten worden opgenomen in een nieuwe regeling inzake studentenarbeid: 1. een duidelijk en eenvormig sociaal tarief, met name 5,4% voor de werkgever en 2,8% voor de student 2. een uitbreiding van het aantal uren of dagen waarop de student tewerkgesteld mag worden tot 53 dagen of 400 uren 3. de afschaffing van de onderverdeling in periodes (eerste, tweede en vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal) 4. een duidelijk controlesysteem met minimale administratieve rompslomp en de verdeling van de verantwoordelijkheid op een billijke wijze 5. een aanpassing van de verwante bepalingen en het statuut van de student De Hoge Raad dringt aan op een concreet initiatief wat betreft de uitbreiding van de regeling inzake studentenarbeid en wenst hierover geraadpleegd te worden. Voor de nieuwe regeling moet ten gepaste tijde ook een informatiecampagne gepland worden om alle actoren goed te informeren.

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling ADMB Actua www.admb.be Onderwerp Studentenarbeid in 2012 Datum 28 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Informatiebrochure voor jobstudenten 2012

Informatiebrochure voor jobstudenten 2012 Informatiebrochure voor jobstudenten 2012 Hier komt titel van persbericht Jobstudent of werkstudent Even verduidelijken wat het verschil is: Een werkstudent bestaat niet juridisch. Deze term wordt gebruikt

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA maart 2016

JURIDISCHE ACTUA maart 2016 JURIDISCHE ACTUA maart 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Loon RSZ : forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 ste kwartaal 2016 RSZ : cumul maaltijdcheques

Nadere informatie

Standpunt jobstudentenstatuut

Standpunt jobstudentenstatuut Standpunt jobstudentenstatuut VVS ijvert er voor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in 400 RSZ-lage werkuren. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend-

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

ADVIES Studentenarbeid

ADVIES Studentenarbeid ADVIES Studentenarbeid Bijna alle jongeren doen vroeger of later een studentenjob en moeten zich dan houden aan de regels die daarrond bestaan. Maar hoe jongerenvriendelijk zijn de nieuwe voorwaarden voor

Nadere informatie

Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Een studentenjob. De Jobdienst 2009 Een studentenjob De Jobdienst 2009 Inhoudstafel 1. Studentencontract p. 1 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 1 1.2 Proefperiode p. 1 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden p. 2 1.4 Ziekenfonds,

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

PC 302 : FAQ. gelegenheidswerknemers

PC 302 : FAQ. gelegenheidswerknemers PC 302 : FAQ. gelegenheidswerknemers 1. Mag je een dimona met uurforfait uitvoeren voor meer dan 6 uur? 2. Dimona student versus dimona gelegenheidswerknemer? 3. Ik heb een jobstudent + 50 (buiten contingent)

Nadere informatie

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be Brussel, 10 maart 2017 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Jobstudenten vanaf 1.1.2017 - aanpassingen Mevrouw, mijnheer de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.455 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Wat is mijn contingent?

Wat is mijn contingent? Wat is mijn contingent? Je contingent is het pakket van 50 kalenderdagen per jaar dat je van de overheid krijgt om te werken als jobstudent. Zolang je binnen die 50 dagen blijft, betaal je minder sociale

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim Studentenbrochure welkom Welkom bij Synergie. Binnenkort ga je voor ons aan de slag als student. We willen graag van die opdracht een succes maken, voor jou en ook een beetje voor ons. Daarom vind je in

Nadere informatie

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 1. Jobdienst KU Leuven Ben je op zoek naar een bijverdienste? De Jobdienst KU Leuven biedt een online databank met studentenjobs. Je vindt er jobs zowel tijdens

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be Brussel, 12 mei 2017 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Jobstudenten vanaf 1.1.2017 2 de aanpassing Mevrouw, mijnheer de Ordonnateur

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 april

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 april A D V I E S Nr. 1.979 ------------------------------- Zitting van woensdag 13 april 2016 ------------------------------------------------- Vereenvoudiging van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.341 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Assistent is jobstudent

Assistent is jobstudent Assistent is jobstudent 1 Inhoud 1 Mag een student werken als assistent?...3 2 Hoeveel mag een student werken?...3 3 Welke overeenkomst moet er gesloten worden met een student?...4 4 Hoe lang mag een student

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Debatavond De witte kassa

Debatavond De witte kassa Debatavond De witte kassa INLEIDING België horecaland bij uitstek Horeca belangrijke economische sector Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 125.000 personeelsleden Zeer arbeidsintensief

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Studentenarbeid: nieuwigheden vanaf 1 januari 2012

Studentenarbeid: nieuwigheden vanaf 1 januari 2012 Studentenarbeid: nieuwigheden vanaf 1 januari 2012 N E W S L E T T E R, 2 3 J A N U A R I 2 0 1 2 I N H O U D : Algemene regels 2 Sociale zekerheidsregime 4 Kinderbijslag 6 Fiscaal 6 Conclusie 8 Ieder

Nadere informatie

Omzendbrief KB/BZ/2017/3

Omzendbrief KB/BZ/2017/3 Omzendbrief KB/BZ/2017/3 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende de

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Na overleg met de groep van 10 legt de Minister van Werk voor het zomerreces (juli 2016) een wetsontwerp aan de ministerraad voor dat bestaat

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Standpunt Studentenovereenkomsten (10 mei 2016)

Standpunt Studentenovereenkomsten (10 mei 2016) Standpunt Studentenovereenkomsten (10 mei 2016) VVS ijvert ervoor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in een telling in RSZ-lage uren met maximale invulling. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 mei A D V I E S Nr. 1.464 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 mei 2004 ------------------------------------------- Vereenvoudiging van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 27 februari

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 27 februari A D V I E S Nr. 1.632 ------------------------------ Zitting van woensdag 27 februari 2008 ------------------------------------------------- Studentenarbeid - Evaluatie x x x 2.247-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

STANDPUNT JOBSTUDENTENSTATUUT

STANDPUNT JOBSTUDENTENSTATUUT STANDPUNT JOBSTUDENTENSTATUUT Algemene Vergadering 10 maart 2015 De Gentse StudentenRaad merkt op dat het huidige systeem van jobstudentenarbeid moeilijk toelaat om studie en werk goed te combineren. Nochtans

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob 2014

JOBDIENST Een studentenjob 2014 JOBDIENST Een studentenjob 2014 Inhoudstafel 1. STUDENTENCONTRACT p. 2 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 2 1.2 Proefperiode p. 2 1.3 Studentenloon p. 3 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.524 ------------------------------ Zitting van dinsdag 12 juli 2005 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.524 ------------------------------ Zitting van dinsdag 12 juli 2005 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.524 ------------------------------ Zitting van dinsdag 12 juli 2005 ------------------------------------------ Studentenarbeid - ontwerp van koninklijk besluit x x x 2.135-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.900 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 maart 2014 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.900 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 maart 2014 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.900 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 maart 2014 ------------------------------------------------ Studentenarbeid Evaluatie x x x 2.565/1-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21

Nadere informatie

5 februari 2015 Myriam Gérard, ACV

5 februari 2015 Myriam Gérard, ACV RONDE TAFEL Praktijken bij de aanwerving van werknemers met een studentenovereenkomst 5 februari 2015 Myriam Gérard, ACV Studentenarbeid Cijfers, aanwervingpraktijken en impact Nieuwe regels inzake studentenarbeid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Jobstudent bij de stad

Jobstudent bij de stad Jobstudent bij de stad Inhoud Aan de slag als jobstudent bij het stadsbestuur 4 Wat moet je doen als je ziek bent? 4 Wat moet je doen als je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval? 4 Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december A D V I E S Nr. 1.965 ----------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2015 ---------------------------------------------------- Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/061 BERAADSLAGING NR. 13/016 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie