Gemeenteraad 10 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 10 juni 2014"

Transcriptie

1 BADSTAD Blankenberge, 2 september BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei Goedkeuring. Stemming. 3 Vergunningen. Bezetting gewestgrond 'Peuterland'. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraad neemt kennis van het nieuwe besluit vergunning 'Peuterland' afgeleverd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze nieuwe vergunning wordt afgeleverd voor één jaar en heeft geen financiële inpakt op het budget van het Stadsbestuur Blankenberge. 4 VERGUNNINGEN - Bruikleenovereenkomst - Groenestraat 84. Goedkeuring. Stemming. In afwachting van de verwerving van het pand gelegen in de Groenestraat 84 sluit de Stad Blankenberge een gebruiksovereenkomst af met de Regie der Gebouwen. Hierdoor verkrijgt de Stad de mogelijkheid om dit goed ter beschikking te stellen van de scholengroep van het 'Vrij Onderwijs Blankenberge', die hierom verzoekt. 5 Amendement conform artikel 18 van het reglement van orde op het voorstel van raadsbesluit 'Bruikleenovereenkomst Groenestraat 84-86'. Goedkeuring. Stemming. Tussen de opmaak van dit dossier en vandaag bereikten de Dienst Vergunningen bijkomende gegevens en informatie over eerder gemaakte afspraken met de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine. Hierdoor is het noodzakelijk de initiële ontwerp-overeenkomst op een aantal punten aan te passen. Zo wordt er een preambule toegevoegd waaruit blijkt dat er een aantal afspraken gemaakt werden over de doorgang tussen de Weststraat en de de Smet de Naeyerlaan en de investeringssubsidie. Zo wordt artikel 11 aangepast waarbij het energieverbruik (elektriciteit, gas, water) ten laste van de Stad komt. Zo wordt artikel 15 aangepast waardoor de Stad niet langer waarborgt dat het in gebruik gegeven goed voldoet aan de reglementen die toepasselijk zijn inzake brandpreventie en -beveiliging en preventie van ontploffing rekening houdend met de bestemming waarvoor het gebouw gebruik wordt. Zo wordt er een alinea toegevoegd waarbij er bij een verlenging van de overeenkomst na 31 augustus 2016 de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine een dagvergoeding van 300 euro verschuldigd is. Zo wordt er een alinea toegevoegd waarbij er bij een verlenging van de overeenkomst na 31 augustus 2016 de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine het energieverbruik te haren laste neemt.

2 5 Vergunningen. Bruikleenovereenkomst - Groenestraat 84 - vzw Vrij Onderwijs Blankenberge. Goedkeuring. Stemming. Tussen de Stad en de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode van tot en met voor het gebruik van het gebouw (+conciergerie en parking) gelegen in de Groenestraat 84, mits het naleven van de bruikleenovereenkomst. De bruikleennemer krijgt de toestemming om het gebouw functioneel in te richten in het kader van het organiseren van schoolactiviteiten. 6 Patrimonium. Verwerving. Administratief gebouw gelegen Groenestraat Ontwerpakte. Goedkeuring. Stemming. De Regie der gebouwen wenst het administratief gebouw, voormalig in gebruik door de Federale overheidsdienst Financiën, gelegen Groenestraat uit de hand te verkopen aan de Stad Blankenberge om reden van openbaar nut. Het aankoopcomité van Brugge werd belast met de verkoop van het goed. Overeenkomstig de domeinwet werd de bekendmaking van de verkoop gepubliceerd. De termijn waarbinnen bezwaren tegen de verkoop aan de stad dienden te worden bezorgd, is ondertussen verstreken. Er werden geen bezwaren ingediend. De ontwerpakte tot aankoop wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring. Buitengewone budgettering: 2014/ACT-8/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-BD-1/U Raming: ,00 euro 7 Amendement conform artikel 18 van het reglement van orde op het voorstel van raadsbesluit 'Ruimtelijke Ordening. Planologisch attest 2014/1 op naam van Legrand Invest NV. Goedkeuring. Stemming.' Gelet op het ruime politieke draagvlak die positief staat tegen de uitbreiding van het bedrijf. Wetende dat het huidige GRS de voorgestelde uitbreiding niet toelaat. Gelet op het feit dat momenteel de herziening van het GRS lopende is. Gelet op de verdere duiding gegeven door de aanvrager tijdens de zitting van de GECORO. Gelet op het advies van de GECORO. Wenst het college van Burgemeester en Schepenen de piste te kiezen om het planologisch attest af te leveren. 7 Ruimtelijke Ordening. Planologisch attest 2014/1 op naam van Legrand Invest NV. Goedkeuring. Stemming. Op 16/12/2013 werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend op naam van Legrand Service nv, Brugse Steenweg 140 te 8370 Blankenberge voor het uitbreiden van het bestaande bedrijf. Het betreft hierbij een aanvraag tot bestendiging, uitbreiding op korte termijn en uitbreiding op lange termijn. Op korte termijn wordt het bedrijf uitgebreid met een loods van 30m x 78,20m en van 30m x 84,20m, incl. verhardingen en groenbuffers. Dit houdt in dat op korte termijn een verdubbeling wordt beoogd van de footprint van het bedrijf. Tevens wordt de uitbreiding op 26m van de bestaande bebouwing voorzien zonder dat deze aansluit op deze bestaande bebouwing. Op lange termijn wordt nog een extra uitbreiding voorzien tussen het bestaande bedrijf en de nieuwe loods (korte termijnsuitbreiding) met loodsen van 26 x 68,20m en van 20m x 15m, incl. verhardingen en constructies in functie van een biogasinstallatie. Dit houdt in dat op lange termijn een nog grotere uitbreiding wordt beoogd van het bestaande bedrijf. Voor de desbetreffende aanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd die werd geopend op 26/02/2014 en werd gesloten op 28/03/2014. Hierbij werden 9 adviezen ontvangen binnen termijn en werden geen bezwaren ontvangen. De ontvangen adviezen zijn deels gunstig doch het advies van Ruimte Vlaanderen als van de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie West-Vlaanderen is ongunstig. De aanvraag werd voorgelegd aan de GECORO in zitting van 29/04/2014.

3 8 Onderwijs. Oprichting techniekclubs te Blankenberge. Akteneming. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in zitting op 15 mei 2014, beslist om in te gaan op onderstaand voorstel. De heer Rik Hostyn, coördinator Techniekclubs, stelt voor, om naast de bestaande 12 techniekclubs, het project uit te breiden naar Blankenberge. Het is immers de bedoeling om met een aantal (nieuwe) gemeenten een subsidieaanvraag flankerend onderwijsbeleid in te dienen bij de provincie West Vlaanderen. Het project Techniekclub werd opgericht uitgaande van het algemeen beleidsprogramma met als doelstelling Organiseren contacten plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven i.v.m. studierichtingen knelpuntberoepen en toekomstkansen voor jongeren hun technisch talent stimuleren en op een hoger niveau brengen. Jongeren van 10 tot 12 jaar (5 de en 6 de leerjaar) uit Blankenberge of die naar een school in Blankenberge komen, wil men via hun eigen leefwereld technologie bijbrengen; dit volgens het TOS21 principe (begrijpen, hanteren, duiden). Het is voorzien om 20 deelnemers toe te laten per groep gedurende 2 uur op woensdagmiddag of zaterdag gedurende 12 sessies. Er kunnen tot 2 groepen voorzien worden. De uitvoering van de techniekclub gebeurt door 2 techniekmentoren. Ideaal is een leerkracht lager onderwijs en een leerkracht(en) TSO, wat een sterk team vormt. Er worden 6 onderwerpen behandeld: mechanica, elektriciteit, chemie, informatica (LEGO robot), hout, elektronica kan aangepast worden met kunststof, bouw Er is navraag gedaan bij de lagere en secundaire scholen. Sint Pieterscollege, De Schuit, d Oefenschool, Sint Jozef-Sint Pieter en Maerlantmiddenschool reageerden positief op het voorstel om met een Techniekclub te starten in Blankenberge. Stad Brugge, onze partner in LOP Secundair en Spoor, stapt ook mee in het voorstel. Het CBS heeft zich akkoord te verklaard met volgende punten : 1) dit initiatief te ondersteunen en als het ware de initiatiefnemer te zijn. 2) om een persconferentie te organiseren in september. 3) om via de gemeentelijke infokanalen ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief. 4) om bij de laatste sessie de diploma s uit te reiken in aanwezigheid van de pers. 5) om een lokaal gratis ter beschikking te stellen. 6) om een toelage van 2x 250 te voorzien ter ondersteuning van de kwaliteit. 7) om het vertrouwen te schenken aan het wetenschapscommunicatie-team van de hogeschool VIVES en hen de organisatie in handen te geven. 9 Jeugddienst. Ontwerpdossier aankoop speeltoestellen op het strand. Goedkeuring. Stemming. Het ontwerpbestek voorziet in de aankoop van speeltoestellen om te plaatsen op het strand ter hoogte van het gebouw de Brislam. Een subsidiedossier inzake deze aankoop werd ingediend bij Toerisme Vlaanderen secretariaat KAP III & IPK. Het subsidiekanaal is Impulsprogramma Kust. Gunningswijze: via de onderhandelingsprocedure Voorziene raming: euro (inclusief levering, plaatsing en btw) Beschikbaar krediet: euro 10 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement Jeugddienst. Goedkeuring. Stemming. aanpassen voorwaarden voor het sociaal tarief (zie opmerkingen onder art ) aanpassen van enkele algemene huishoudelijke regels zoals het aanbieden gratis soep (art ), zieke kinderen worden niet toegelaten (art ), verduidelijking werkingsperiode speelpleinwerking (art )

4 11 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement Toerisme. Goedkeuring. Stemming. Aanpassen en verduidelijken van sommige tarieven (art. 2); 12 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement van de afdeling BODI. Goedkeuring. Stemming. Aanpassen lijst vast opgestelde aansluitkasten voor elektriciteit van de stad (art. 1.6). 13 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement algemene administratie. Goedkeuring. Stemming. Schrappen art. 1.3 betreffende het verlenen van een vergunning voor hengelen op de Pier en/of van op beide staketsels. Deze bepalingen staan reeds opgenomen in het huishoudelijk en tariefreglement van de dienst Toerisme; Schrappen van de tekst De kosten die gemaakt worden, naar aanleiding van een openbaar onderzoek dat uitsluitend betrekking heeft tot het plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers, worden niet aangerekend (art. 2.4.d) als gevolg van de gewijzigde wetgeving Ruimtelijke Ordening inzake het plaatsen van zonneboilers en/of zonnepanelen. Aanpassen van de tarieven voor het reproduceren van standaard plannen (art. 2.4.g); 14 Financiën. Jaar-en budgetrekening 2013 van de stad. Goedkeuring. Stemming. Deze budgetrekening sluit af met: Een positief algemeen budgetresultaat van de gewone dienst van ,98 EUR. Een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst van ,98 EUR. Een positief algemeen budgetresultaat van de buitengewone dienst van ,20 EUR. Een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst van ,20 EUR. De balans per 31/12/2013 Vaste activa ,06 Eigen vermogen ,96 Vlottende activa ,55 Vreemd vermogen ,65 Totaal activa ,61 Totaal passiva ,61 De resultatenrekening per 31/12/2013 Exploitatieresultaat van het boekjaar Nadelig exploitatieresultaat Uitzonderlijk resultaat van het boekjaar Batig uitzonderlijk resultaat Resultaat van het boekjaar Batig resultaat van het boekjaar 15 Financiën. Aanpassing meerjarenplan Goedkeuring. Stemming. Aanpassing Meerjarenplan Resultaat op kasbasis , , , , , ,82 Autofinancieringsmarge , ,56 EUR ,05 EUR ,49 EUR

5 , , , , ,00 16 Financiën. Budgetwijziging Goedkeuring. Stemming. Budgetwijziging Resultaat op kasbasis ,82 Autofinancieringsmarge ,00 17 Financiën. Herhalingsopdracht. Leningenpakket Goedkeuring. Stemming. Voor het dienstjaar 2012 werd het leningenpakket toegewezen aan Belfius Bank NV. Overeenkomstig art. 17 2,2b van de wet van 24/12/1993 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om bij herhaling van soortgelijke diensten deze aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. De onderhandelingsprocedure wordt opgestart met Belfius Bank NV voor het leningenpakket 2014: Leningen op 20 jaar: ,00 EUR 18 AGB. Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het AGB over de jaarrekening afgesloten per 31 december Akteneming. Dhr. Geert Lefebvre van Grant Thornton bedrijfsrevisoren heeft de jaarrekening per gecontroleerd overeenkomstig de wettelijke en de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Dhr. Geert Lefebvre heeft geen opmerkingen over de jaarrekening per Gelieve in bijlage het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor over de jaarrekening per terug te vinden. 19 AGB. Jaarrekening per 31 december 2013 en jaarverslag Goedkeuring. Stemming. Het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge sluit het boekjaar 2013 af met een verlies van ,08 EUR. Omzet: ,17 EUR Diverse bedrijfsopbrengsten: 4.224,00 EUR Financiële opbrengsten: ,12 EUR Onttrekking uitgestelde belastingen: ,33 EUR Totaal opbrengsten: ,62 EUR Aankoop handelsgoederen: Diensten en diverse goederen: Afschrijvingen: Diverse bedrijfskosten: Financiële kosten: Belastingen: Totaal kosten: Totaal opbrengsten: Totaal kosten: Verlies van het boekjaar: 20 AGB. Activiteitenverslag Akteneming ,56 EUR ,91 EUR ,80 EUR -120,05 EUR 483,42 EUR 2.993,06 EUR ,70 EUR ,62 EUR ,70 EUR ,08 EUR Artikel van het gemeentedecreet voorziet in een jaarlijkse rapportering door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder

6 voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 227, tweede lid, wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar. De statuten van het AGB (artikel 31) voorzien dat het AGB de periodieke rapportering verzorgt over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan de gemeente, zoals wettelijk vereist. Dit activiteitenverslag vormt dus tegelijk een tussentijds verslag van de uitvoering van de beheersovereenkomst , dat de gemeenteraad in staat moet stellen om deze evaluatie door te voeren. Hierbij stellen wij u het activiteitenverslag 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge (AGB) voor. 21 Stad-AGB. Beheersovereenkomst Goedkeuring. Stemming. De vorige beheersovereenkomst, afgesloten tussen de stad Blankenberge en het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge, liep van 2006 tot Als er bij het verstrijken ervan geen nieuwe beheersovereenkomst is afgesloten, wordt de bestaande automatisch verlengd. De nieuwe beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 10 juni Jeugdherberg De Wullok vzw. Jaarrekening Akteneming. De jaarrekening 2013 van de jeugdherberg De Wullok vzw werd goedgekeurd in de raad van bestuur van 18 februari 2014 en de algemene vergadering van 18 februari Kerkfabriek St.-Rochus. Budget Goedkeuring. Stemming. Het meerjarenplan werd niet goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 september Op 23 april 2014 en 8 mei 2014 vonden vergaderingen plaats tussen het stadsbestuur en het centraal kerkbestuur, waarbij o.a. het budget 2014 van de kerkfabriek St.-Rochus werd besproken. Op 8 mei 2014 werd het aangepaste budget 2014 van de kerkfabriek St.-Rochus ingediend bij het stadsbestuur. Op 15 mei 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te gaan met de aangepaste K-waarde in het budget Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Eredienst 5.750,00 EUR ,13 EUR Gebouwen ,94 EUR ,00 EUR Bestuur 30,00 EUR ,00 EUR Privaat patrimonium ,00 EUR 9.750,00 EUR Stichtingen 0,00 EUR 25,00 EUR Expl. zonder financiering ,94 EUR ,13 EUR Financiering 0,00 EUR 0,00 EUR Expl. voor overboekingen ,94 EUR ,13 EUR J Exploitatie eigen financieel boekjaar K Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 K1 Overschot/tekort exploitatie n-2 K2 Gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 L Exploitatie voor toelage ,19 EUR 100,19 EUR 100,19 EUR 0,00 EUR ,00 EUR Investeringen Ontvangsten Uitgaven Gebouwen van de eredienst ,00 EUR ,00 EUR Privaat patrimonium ,00 EUR ,00 EUR Invest. zonder financiering ,00 EUR ,00 EUR Invest. voor overboekingen ,00 EUR ,00 EUR

7 24 Financiën. Sociale Economie Blankenberge vzw. Balans- en resultatenrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de balans- en resultatenrekening 2013 van de vzw SEB. De resultatenrekening wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,37 EUR. 25 Financiën. Het Strijkatelier vzw. Balans- en resultatenrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de balans- en resultatenrekening 2013 van de vzw Het Strijkatelier. De resultatenrekening wordt afgesloten met een positief resultaat van 2 355,13 EUR. 26 Rekenplichtigheid. Vzw 't Schoonschip. Jaarrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de jaarrekening 2013 van vzw t Schoonschip met volgend resultaat: BALANS Totaal van de activa ,99 EUR Totaal van de passiva ,99 EUR RESULTATENREKENING Verlies van het boekjaar ,73 EUR 27 Rekenplichtigheid. Vzw PWA. Jaarrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de jaarrekening 2013 van vzw PWA met volgend resultaat: BALANS Totaal van de activa ,01 EUR Totaal van de passiva ,01 EUR RESULTATENREKENING Resultaat per 31/12/ ,51 EUR 28 IVBO. Algemene vergadering van 25 juni Standpuntbepaling. Goedkeuring. Stemming. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van de intercommunale IVBO van 25 juni 2014 met volgende agendapunten, ter kennis gebracht aan de gemeenteraad : 1. Samenstellen van het bureau; 2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring; 3. Verslag van de commissaris-revisor - kennisname; 4. Goedkeuren jaarrekening 2013, werkingsbijdrage deelnemers, alsmede voorstel van resultaatverwerking volgens artikel 52 van de statuten; 5. Kwijting aan bestuurders; 6. Kwijting aan de commissaris-revisor; 7. Ontslag en benoeming van bestuurders; 8. Ontslag en benoeming van een bestuurder met raadgevende stem - kennisname; 9. Varia. 29 IVBO. Algemene vergadering van 25 juni Aanstelling vertegenwoordigers IVBO op de algemene vergadering van 25juni Goedkeuring. Stemming. Er moet een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO.

8

9 Effectief vertegenwoordiger : SP.a: Mevrouw Annie De Pauw Plaatsvervangend vertegenwoordiger; Open VLD: Mevrouw Michèle Pauwels 30 Personeel. Geïntegreerd HRM-systeem. Toewijzing in-house-opdracht. Goedkeuring. Stemming. De personeelsdienst wenst over te gaan tot de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer. Dit systeem moet leiden tot een betere dienstverlening naar de werknemers toe en op termijn uitmonden in een tijdsbesparing voor de personeelsdienst. Gezien dat de gemeenteraad op 13 mei 2014 ingestemd heeft met de toetreding van de stad Blankenberge tot de dienstverlenende vereniging CIPAL, die tot doel heeft de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers uit te voeren, waardoor de werking inzake ICToplossingen, personeelsopleiding en begeleiding voor de eigen diensten en voor de samenwerking op ICT- vlak tussen de gemeenten, provincies, OCMW s en intergemeenterlijke samenwerkingsverbanden sneller en efficiënter kan verlopen; Overwegende dat door bovengenoemde toetreding er In- house aannemingen kunnen worden toegepast en er zodoende geen mededingingsprocedures dienen te worden uitgevoerd, voor zaken die betrekking hebben op de desbetreffende doelstellingen van CIPAL; Overwegende dat in het kader van bovengenoemde toetreding, de stad Blankenberge aan CIPAL heeft gevraagd om bij wijze van In- house aanneming een passend voorstel in te dienen voor de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer. Dit systeem moet leiden tot een betere dienstverlening naar de werknemers toe en op termijn uitmonden in een tijdsbesparing voor de personeelsdienst; Overwegende dat hiervoor door CIPAL een voorstel werd ingediend dat gefaseerd is opgevat nl. Fase 1: tijdsregistratie en toegangscontrole start op 01/01/2015 -personeelsbeheer- basismodule -personeelsbeheer- afwezigheden online, Fase 2: loop van personeelsbeheer- mijn dossier online, -personeelsbeheer- vorming online Fase 3: payroll (lonen in service) start op 01/01/2016 -anciënniteitenbeheer= basismodule Fase 4: Vanaf 2017 (OPTIONEEL) -personeelsbeheer- evaluaties online -personeelsbeheer- digitale loonbrief online -personeelsbeheer- onkosten online -personeelsbeheer- hospitalisatieverzekering -personeelsbeheer- verlofrechtbepaling VOORSTEL: De opdracht tot de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer, toewijzen aan CIPAL DV, Cipalstraat 1, 2440 Geel, bij wijze van In- house aanneming. Aankoop: GBB-PZ/ / : ,09 (incl. btw) 2016: ,93 (incl. btw) Onderhoud: GBB-PZ/ / : ,36 (incl. btw) Vanaf 2016: ,03 (incl. btw)

10 31 Stadspersoneel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Goedkeuring. Stemming. De rechtspositieregeling voor het stadspersoneel dient aangepast te worden. Algemene toelichting van de voorgestelde wijzigingen : - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering dd (met overwegend dwingende bepalingen, die doorgaans al in werking getreden zijn per , en volgende zaken regelen : nationaliteit, lijst erkende diploma s, kwalificatie selectiebureau, het vooraf horen van personeelsleden in ontslagprocedures, aanwerving van personen met arbeidshandicap, definitie van overheden in kader van erkenning anciënniteiten, toelage voor opdrachthouderschap ); - De afschaffing van het verplicht voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift door de Vlaamse Regering op ; - Het Decreet dd tot wijziging van het Gemeentedecreet van (met dwingende bepalingen betreffende de evaluatie van de decretale graden); - Programmawet dd houdende wijziging van de pensioenwetgeving (dwingend : vervroegd pensioen is niet langer automatisch mogelijk vanaf 60 jaar); - Het Decreet dd tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet en het Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van , wat de definitieve ambtsneerlegging betreft (waardoor vastbenoemde personeelsleden in deze hoedanigheid verder kunnen werken na hun 65 ste verjaardag); - Het Koninklijk Besluit van tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van tot uitvoering van de wet van tot herziening van de besluitwet van betreffende maatschappelijke zekerheid der arbeiders, nl. vanaf zijn alle statutairen op proef met ziekteverlof of bevallingsverlof ten laste van het bestuur en hebben dus geen recht meer op ziekte-uitkeringen van het ziekenfonds; - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit (met facultatieve bepalingen); - De Wet dd betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (met dwingende bepalingen, o.a. het afschaffen van alle proefperiodes voor contractuele personeelsleden); - Het Koninklijk Besluit dd , houdende wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking (met dwingende bepalingen, bijgevolg wordt voorgesteld op de bepalingen in de RPR te beperken tot niet-rva gebonden regelgeving). Overige wijzigingen houden verband met : - voorstel tot enkele wijzigingen en rechtzettingen van de personeelsformatie van de gemeente; - voorstel tot de invoering van een preselectie in bepaalde gevallen indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie van de selectie bemoeilijkt; - praktische en andere schikkingen i.v.m. de berekening van de fietsvergoeding aan de hand van het tijdsregistratiesysteem, overdracht verlofdagen naar ziektekredietdagen voor vastbenoemden (langdurige ziekte), progressieve tewerkstelling voor contractuelen, verfijning dienstvrijstellingen, vakbondsverlof, enkele rechtzettingen van materiële fouten, ; - invoering (formalisering) van de sociale voordelen afscheidspremie voor gepensioneerden en GSM ; - bepaling kilometervergoeding bij carpooling en vergoeding gebruik van eigen fiets voor dienstreizen; - voorstel tot respecteren van termijn van 2 maanden bij intrekken onbetaald verlof; - toevoeging van bijlage IV die de anciënniteitsbepalingen voor de diverse verloven of afwezigheden bepaalt;

11 Als bijlage wordt de volledig aangepaste rechtspositieregeling bezorgd. Er wordt voorgesteld de wijzigingen door te voeren via het schrappen van de doorstreepte tekst en het toevoegen van de rode tekst (opmerking : door toevoeging en schrapping van een aantal artikels, is de hernummering gewijzigd. Er wordt een concordantielijst toegevoegd aan het dossier). 32 Personeel. Arbeidsreglement wijziging. Goedkeuring. Stemming. Het arbeidsreglement werd o.a. aangepast aan het nieuwe eenheidsstatuut. In bijlage de arbeidsreglementen met de wijzigingen in het rood aangeduid: -ALGEMEEN arbeidsreglement -Arbeidsreglement BODI -Arbeidsreglement Jeugdherberg DE WULLOK -Arbeidsreglement JOBSTUDENTEN 33 Personeel. Toetreding coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen. Goedkeuring. Stemming. Jobpunt Vlaanderen is dé referentie voor human resourcesin de publieke sector in Vlaanderen. Zij werken uitsluitend voor overheden en selecteren kandidaten voor de juiste job bij de Vlaamse openbare besturen. Jobpunt staat klaar om Vlaamse steden en gemeenten, OCMW s, provincies, de Vlaamse overheid en andere Vlaamse openbare besturen te ondersteunen bij hun HR-vragen Jobpunt Vlaanderen werd opgericht bij decreet en is sedert september 2000 operationeel. Stichtende vennoten: Vlaamse gemeenschap, Vlaams gewest, De Scheepvaart, stad Leuven, stad Antwerpen, stad Gent, gemeente Wichelen en VVSG Jobpunt Vlaanderen biedt op een professionele manier ondersteuning aan het personeelsbeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt op de verschillende bestuursniveaus bij tot een moderne en efficiënte overheid. Zij maken werk van coaching, evaluatie, outplacement, assessment, e.a.. Jobpunt Vlaanderen is een uniek publiek-privaat samenwerkingsmodel. Ze combineren hun expertise in de overheidssector met de know-how die op de private markt aanwezig is. Dat resulteert in raamcontracten met gespecialiseerde HR-kantoren (rekening houdend met de wetgeving over overheidsopdrachten), waar overheden snel en eenvoudig gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat je als vennoot van Jobpunt Vlaanderen - zelf geen aanbesteding meer hoeft te doen. Toetreden tot de coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen vergt een éénmalige kost die wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden. Per 10 personeelsleden koop je 3 aandelen. Een aandeel heeft een waarde van 24,79. Voor de stad Blankenberge betekent dit een éénmalige kostprijs van 1.933,62 (= 78 aandelen) Sinds de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut zijn openbare besturen verplicht om outplacement aan te bieden. Daarnaast moet de stad Blankenberge binnenkort een nieuwe aanbesteding voor het aanstellen van een selectiebureau voor assessments uitschrijven. Als vennoot hoef je daar dus geen extra tijd meer aan te besteden. 34 Vrijwillige brandweer. Aanwerving stagiair-brandweerlieden. 1) Open verklaren van twee functies van brandweerman-vrijwilliger. 2) Opstarten aanwervingsprocedure en aanleggen werfreserve. Goedkeuring. Stemming. In de personeelsformatie van het operatief personeel van de vrijwillige brandweer worden twee functies van brandweerman-vrijwilliger open verklaard. De aanwervingsprocedure voor brandweerman-vrijwilliger moet opgestart worden en er moet een werfreserve aangelegd worden voor de duur van 3 jaar.

12 35 Vrijwillige Brandweer. 1) Open verklaren van één functie van adjudant-vrijwilliger, één functie van eerste sergeantvrijwilliger, één functie van sergeant-vrijwilliger en één functie van korporaal-vrijwilliger, alle te begeven bij bevordering. 2) Open verklaren van de functie van korpssecretaris en organiseren selectieproef. Goedkeuring. Stemming. Door de bevordering van een adjudant-vrijwilliger tot onderluitenant-vrijwilliger met ingang van 1 mei 2014, ontstaan mogelijkheden voor de bevordering tot adjudant-vrijwilliger, eerste sergeant-vrijwilliger, sergeantvrijwilliger en korporaal-vrijwilliger. Het korpssecretariaat kan verdeeld worden over twee korpssecretarissen. Momenteel is er slechts één korpssecretaris in dienst. De (tweede) functie van korpssecretaris wordt open verklaard en er moet een selectieproef georganiseerd worden. 36 Mandatarissen. Overzicht representatiekosten Overeenkomstig het artikel 47 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld op 11 februari 2014, wordt jaarlijks een overzicht van de representatiekosten van de mandatarissen aan de gemeenteraad voorgelegd. 37 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 13 mei Voorstel van raadsbesluit in verband met het nog steeds ontbreken van de nodige veiligheid op het Bevrijdingsplein ter hoogte van de Zeescouts. Goedkeuring. Stemming. Dossier wordt ingetrokken. 38 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 13 mei Voorstel van raadsbesluit in verband de werken in de De Smet de Naeyerlaan. Goedkeuring. Stemming. In de De Smet de Naeyerlaan werd in oktober 2012 gestart met ingrijpende wegenwerken. In opdracht van De Lijn wordt de volledige trambedding vernieuwd en in opdracht van de stad Blankenberge wordt het volledige rioleringsstelsel vernieuwd en wordt de straat totaal heringericht. In een persmededeling stelde de stad Blankenberge toen dat bij de heraanleg men aangepaste technieken zou gebruiken waardoor de hinder naar de omwonenden wordt gereduceerd. Tijdens de gemeenteraad van 11 februari 14 verklaarde het stadsbestuur bij monde van schepen Ivan De Clerck, naar aanleiding van een vraag omtrent de inplanting de nieuwe locaties voor laad- en loszones, het volgende: "In samenspraak met de politie, het college en de dienst BODI hebben we hier en daar in het kader van verbeteringen verschuivingen doorgevoerd. Er komen maar langs 1 kant laad- en loszones. We hebben er voor gezorgd dat voor iedere handelaar een laad- en loszone in de directe nabijheid voorzien is. We hebben ook rekening gehouden met het in- en uitrijden. Het is op vraag van de politie dat de inplanting van de laad- en loszones geoptimaliseerd werd." Hierbij valt het op dat: - ook al zijn de werken zo goed als klaar conform de planning, nog steeds een belangrijk deel van de De Smet de Naeyerlaan niet met de auto toegankelijk is, terwijl zeker in het weekend het toelaten van autoverkeer aangezien er dan toch geen werken plaatsvinden de noodlijdende handelaars enige soelaas zou kunnen brengen; - ook de straatverlichting werd vernieuwd, maar de oude straatverlichting nog steeds blijft werken waardoor al maanden s avonds en s nachts de (nog steeds) verkeersvrije straat dubbel verlicht wordt; - er ook betonnen bloem- en boombakken werden geplaatst, die echter door hun omvang en uitzicht de buurt bijzonder ontsieren, onvoldoende doorgang laten voor rolstoelpatiënten/kinderwagens/winkelwagentjes/ ; - er ook betonnen bloem- en boombakken werden geplaatst, die op ideale hoogte zijn voor te wildplassen en voor honden om tegen te plassen;

13 - er bij de inplanting van de nieuwe locaties voor laad- en loszones onvoldoende rekening werd gehouden met de vragen en wensen van de lokale handelaars aldaar en de vraag zich stelt op welke wijze de inspraak werd georganiseerd en alsnog wijzigingen hieraan kunnen gebeuren; - er op tal van plaatsen in de De Smet de Naeyerlaan (zelfs ter hoogte van stukken die reeds lang vernieuwd werden) ernstige geurhinder is van de riolering. Voorstel van besluit: Artikel 1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van college van burgemeester en schepenen inzake de werken in de De Smet de Naeyerlaan, in het bijzonder inzake: - het niet toegankelijk zijn van de straat tijdens het weekend; - de dubbele straatverlichting; - de hinderlijke betonnen bloem- en boombakken; - de inplanting van de nieuwe locaties voor laad- en loszones. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in verband met de gesignaleerde problemen de nodige maatregelen te nemen en de gemeenteraad hiervan in te lichten en ook te informeren omtrent het resultaat daarvan. 39 Aanvraag N-VA conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 10 juni Het inschakelen van gemeenschapswachten in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en -doorstroming bij aankomst van bussen voor cruisepassagiers. Goedkeuring. Stemming. Het cruisetoerisme in Zeebrugge stijgt en ook Blankenberge geniet daarvan mee. Dagelijks worden er cruisetoeristen met bussen op de parkeerstrook rechtover het stadhuis afgezet; sommigen van hen gaan richting centrum, maar velen steken de Kerkstraat over richting station. Op de plaats waar de toeristen de bussen verlaten steken vele tientallen onder hen, onbezorgd en in vakantiestemming, de rijbaan over ter hoogte van het zebrapad. Dit oversteken gebeurt vaak in kleinere groepjes van drie of vier personen. Dit gaat gepaard met verkeersopstoppingen in beide richtingen. Om de veiligheid en een vlotte mobiliteit te garanderen dient het oversteken gestuurd te worden. Het inzetten van gemeenschapswachten bij voorziene aankomsten van cruisepassagiers zou de verkeersveiligheid en de mobiliteit gunstig kunnen beïnvloeden. De gemeenschapswachten zouden immers, net zoals dat nu reeds gebeurt bij het schoolverkeer, de voetgangers op een veilige manier naar de overkant kunnen begeleiden met een minimum aan hinder voor het autoverkeer. Voorstel van beslissing: De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepen te onderzoeken of de gemeenschapswachten kunnen worden ingezet bij aankomst van voorziene bussen met cruisepassagiers. Deze gemeenschapswachten zouden worden ingezet om het oversteken van deze toeristen te faciliteren en aldus de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. 40 Aanvraag N-VA conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 10 juni Maatregelen ten gevolge van de strandwerken. Goedkeuring. Stemming. Op het strand ter hoogte van de Van Praethelling worden momenteel twee werken tegelijk uitgevoerd. Ten eerste is er de strandsuppletie, waarbij het zand door een sleephopperzuiger via een pijpleiding naar het strand wordt gepompt. Daarna verdelen bulldozers het zand verder over het strand waardoor het voor de eigenaars van de strandcabines onmogelijk wordt om voor hun strandcabine te baden. Tijdens deze werken worden de baders ernstig gestoord door, bijvoorbeeld, dieselgeur, geluidshinder, geen mogelijkheid tot baden voor de strandcabines, weinig plaats om voor de cabine te zitten,... Verder worden de eigenaars ter hoogte van de Van Praethelling gestoord door de werken die momenteel worden uitgevoerd aan het paviljoen en de helling die het gebruik van het toilet voor minder mobiele mensen moet verhogen. Ook hier is het strand met stenen en glas ernstig vervuild, wat het gevaar op kwetsuren alleen maar verhoogt. In de krant van Blankenberge gaf Schepen Content op 5 maart van dit jaar mee dat deze werken eind mei, of toch ten laatste begin juni, afgerond zouden zijn. Dit is nu echter nog steeds niet het geval. Daarom vinden wij

14 dat er een compensatie voor de geleden hinder mag zijn. Een tweede duidelijke boodschap is dat er snel werk gemaakt moet worden van het reinigen van het strand waardoor stenen en glas de badgasten niet langer kunnen verwonden. Voorstel van beslissing: 1. De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de getroffen eigenaars van strandcabines financieel te compenseren omdat zij niet over dezelfde mogelijkheden beschikken als andere eigenaars. 2. De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het strand ter hoogte van de Van Praethelling zo vlug mogelijk van glas en steen grondig te reinigen. 41 Aanvraag CD&V conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het regelement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 10 juni De stand van zaken van het dossier rond de volkstuinen. Goedkeuring. Stemming. De geschiedenis van het dossier over de volkstuinen is gekend. CD&V wou vorig jaar dit dossier nog in een stroomversnelling steken door het stadsbestuur te wijzen op de subsidiemogelijkheid via Minister President Kris Peeters en wou onze partij zelfs meewerken aan de samenstelling van het dossier. Jammer genoeg ontstond er een welles-nietes spelletje van het stadsbestuur en het voorstel niet wou goedkeuren. Uiteindelijk handelde het stadsbestuur op eigen houtje, diende een te zwak dossier in en liep daardoor tot twee keer toe de subsidie mis. Een spijtige zaak voor de geïnteresseerden maar ook voor de Blankenbergse belastingbetaler die daardoor de volledige ontwikkelingskost voor zijn rekening dreigt te moeten nemen. Gelukkig wordt er nog een nieuwe kans geboden om een subsidie te krijgen. Dankzij een nieuwe projectoproep op 28 februari 2014 kunnen er tegen uiterlijk op 15 september 2014 opnieuw projecten ingediend worden. We hopen dat er ondertussen werk wordt gemaakt van een sterk verbeterd dossier zodat we nu wel een subsidie kunnen binnenrijven. CD&V wil graag een stand van zaken over dit dossier. Voorstel van beslissing : Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de intentie van het stadsbestuur om opnieuw een project in te dienen en zo ja, of er versterkende elementen werden toegevoegd aan het dossier. En zo ja, welke deze versterkende elementen zijn. 42 Aanvraag CD&V conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het regelement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 10 juni Voorstel van raadsbesluit betreffende de installatie en samenstelling van de Gemeentelijke Begeleidings Commissie (GBC). Goedkeuring. Stemming. Dossier wordt ingetrokken. GEHEIME ZITTING OPENBARE ZITTING

15 45 Verscheidene Mondelinge vraag van de CD&V conform artikel 11 2 m.b.t. het bushokje thv de HUBO doe-het zelf winkel. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over het terugplaatsen van speeltuigen na herstelling. Mondelinge vraag van mevrouw Daphné Dumery conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de olijfboompjes. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de bloembakken in de De Smet de Naeyerlaan. Mondelinge vraag van mevrouw Kathleen Haegeman confrom artikel 11 2 van het reglement van orde over het verdwijnen van de geboortedreef aan de Zeebruggelaan. Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys conform artikel 11 1 van het reglement van orde over de maatregelen tegen de overlast veroorzaakt tegen meeuwen. Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys conform artikel 11 1 van het reglement van orde over de belasting op de tweede verblijven. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de locatie van de containers voor glas of groenafval Mondelinge vraag van mevrouw Linda Vierstraete conform artikel 11 2 van het reglement van orde over het mobilehomebeleid. Mondelinge vraag van de CD&V conform artikel 11 2 m.b.t. veiligheidsmaatregelen tussen de trambedding en de parkeerplaatsen t.h.v. A. Ruzettelaan. Alle mondelinge vragen worden uitgesteld. Hoogachtend, De secretaris, De voorzitter, Peter Verheyden Jeannine Puype

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 2 juni 2014 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 14 januari 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 8 Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 19 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens het niet correct

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 18 juni 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 18 juni 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 13 juni 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 18 juni 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 september 2015 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 september 2015 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 31 augustus 2015 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 september 2015 om 20:00

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 14 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 11 maart 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 januari 2012

Gemeenteraad 10 januari 2012 BADSTAD Blankenberge, 11 januari 2012 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter. Gemeenteraad 10 januari 2012 Openbare zitting 2 Gemeenteraad. a) Ontslag voorzitter gemeenteraad. b) aanstelling

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Verontschuldigd / Afwezig: Patrick De Meulenaere; gemeenteraadslid

Verontschuldigd / Afwezig: Patrick De Meulenaere; gemeenteraadslid STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 11 februari 2014 Aanwezig: Jeannine Puype; voorzitter; Patrick De Klerck; burgemeester; Johan

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 24 oktober 2016. De notulen werden unaniem goedgekeurd. 2 Eredienst. Kerkfabriek Onze

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

Openbare zitting Gemeenteraad 26 mei 2015 om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis

Openbare zitting Gemeenteraad 26 mei 2015 om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Openbare zitting Gemeenteraad 26 mei 2015 om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 21 april 2015.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 MEI 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de kastoestand op 31 maart 2009. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30

Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30 Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30 1. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie