Gemeenteraad 10 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 10 juni 2014"

Transcriptie

1 BADSTAD Blankenberge, 2 september BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei Goedkeuring. Stemming. 3 Vergunningen. Bezetting gewestgrond 'Peuterland'. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraad neemt kennis van het nieuwe besluit vergunning 'Peuterland' afgeleverd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze nieuwe vergunning wordt afgeleverd voor één jaar en heeft geen financiële inpakt op het budget van het Stadsbestuur Blankenberge. 4 VERGUNNINGEN - Bruikleenovereenkomst - Groenestraat 84. Goedkeuring. Stemming. In afwachting van de verwerving van het pand gelegen in de Groenestraat 84 sluit de Stad Blankenberge een gebruiksovereenkomst af met de Regie der Gebouwen. Hierdoor verkrijgt de Stad de mogelijkheid om dit goed ter beschikking te stellen van de scholengroep van het 'Vrij Onderwijs Blankenberge', die hierom verzoekt. 5 Amendement conform artikel 18 van het reglement van orde op het voorstel van raadsbesluit 'Bruikleenovereenkomst Groenestraat 84-86'. Goedkeuring. Stemming. Tussen de opmaak van dit dossier en vandaag bereikten de Dienst Vergunningen bijkomende gegevens en informatie over eerder gemaakte afspraken met de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine. Hierdoor is het noodzakelijk de initiële ontwerp-overeenkomst op een aantal punten aan te passen. Zo wordt er een preambule toegevoegd waaruit blijkt dat er een aantal afspraken gemaakt werden over de doorgang tussen de Weststraat en de de Smet de Naeyerlaan en de investeringssubsidie. Zo wordt artikel 11 aangepast waarbij het energieverbruik (elektriciteit, gas, water) ten laste van de Stad komt. Zo wordt artikel 15 aangepast waardoor de Stad niet langer waarborgt dat het in gebruik gegeven goed voldoet aan de reglementen die toepasselijk zijn inzake brandpreventie en -beveiliging en preventie van ontploffing rekening houdend met de bestemming waarvoor het gebouw gebruik wordt. Zo wordt er een alinea toegevoegd waarbij er bij een verlenging van de overeenkomst na 31 augustus 2016 de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine een dagvergoeding van 300 euro verschuldigd is. Zo wordt er een alinea toegevoegd waarbij er bij een verlenging van de overeenkomst na 31 augustus 2016 de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine het energieverbruik te haren laste neemt.

2 5 Vergunningen. Bruikleenovereenkomst - Groenestraat 84 - vzw Vrij Onderwijs Blankenberge. Goedkeuring. Stemming. Tussen de Stad en de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode van tot en met voor het gebruik van het gebouw (+conciergerie en parking) gelegen in de Groenestraat 84, mits het naleven van de bruikleenovereenkomst. De bruikleennemer krijgt de toestemming om het gebouw functioneel in te richten in het kader van het organiseren van schoolactiviteiten. 6 Patrimonium. Verwerving. Administratief gebouw gelegen Groenestraat Ontwerpakte. Goedkeuring. Stemming. De Regie der gebouwen wenst het administratief gebouw, voormalig in gebruik door de Federale overheidsdienst Financiën, gelegen Groenestraat uit de hand te verkopen aan de Stad Blankenberge om reden van openbaar nut. Het aankoopcomité van Brugge werd belast met de verkoop van het goed. Overeenkomstig de domeinwet werd de bekendmaking van de verkoop gepubliceerd. De termijn waarbinnen bezwaren tegen de verkoop aan de stad dienden te worden bezorgd, is ondertussen verstreken. Er werden geen bezwaren ingediend. De ontwerpakte tot aankoop wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring. Buitengewone budgettering: 2014/ACT-8/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-BD-1/U Raming: ,00 euro 7 Amendement conform artikel 18 van het reglement van orde op het voorstel van raadsbesluit 'Ruimtelijke Ordening. Planologisch attest 2014/1 op naam van Legrand Invest NV. Goedkeuring. Stemming.' Gelet op het ruime politieke draagvlak die positief staat tegen de uitbreiding van het bedrijf. Wetende dat het huidige GRS de voorgestelde uitbreiding niet toelaat. Gelet op het feit dat momenteel de herziening van het GRS lopende is. Gelet op de verdere duiding gegeven door de aanvrager tijdens de zitting van de GECORO. Gelet op het advies van de GECORO. Wenst het college van Burgemeester en Schepenen de piste te kiezen om het planologisch attest af te leveren. 7 Ruimtelijke Ordening. Planologisch attest 2014/1 op naam van Legrand Invest NV. Goedkeuring. Stemming. Op 16/12/2013 werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend op naam van Legrand Service nv, Brugse Steenweg 140 te 8370 Blankenberge voor het uitbreiden van het bestaande bedrijf. Het betreft hierbij een aanvraag tot bestendiging, uitbreiding op korte termijn en uitbreiding op lange termijn. Op korte termijn wordt het bedrijf uitgebreid met een loods van 30m x 78,20m en van 30m x 84,20m, incl. verhardingen en groenbuffers. Dit houdt in dat op korte termijn een verdubbeling wordt beoogd van de footprint van het bedrijf. Tevens wordt de uitbreiding op 26m van de bestaande bebouwing voorzien zonder dat deze aansluit op deze bestaande bebouwing. Op lange termijn wordt nog een extra uitbreiding voorzien tussen het bestaande bedrijf en de nieuwe loods (korte termijnsuitbreiding) met loodsen van 26 x 68,20m en van 20m x 15m, incl. verhardingen en constructies in functie van een biogasinstallatie. Dit houdt in dat op lange termijn een nog grotere uitbreiding wordt beoogd van het bestaande bedrijf. Voor de desbetreffende aanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd die werd geopend op 26/02/2014 en werd gesloten op 28/03/2014. Hierbij werden 9 adviezen ontvangen binnen termijn en werden geen bezwaren ontvangen. De ontvangen adviezen zijn deels gunstig doch het advies van Ruimte Vlaanderen als van de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie West-Vlaanderen is ongunstig. De aanvraag werd voorgelegd aan de GECORO in zitting van 29/04/2014.

3 8 Onderwijs. Oprichting techniekclubs te Blankenberge. Akteneming. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in zitting op 15 mei 2014, beslist om in te gaan op onderstaand voorstel. De heer Rik Hostyn, coördinator Techniekclubs, stelt voor, om naast de bestaande 12 techniekclubs, het project uit te breiden naar Blankenberge. Het is immers de bedoeling om met een aantal (nieuwe) gemeenten een subsidieaanvraag flankerend onderwijsbeleid in te dienen bij de provincie West Vlaanderen. Het project Techniekclub werd opgericht uitgaande van het algemeen beleidsprogramma met als doelstelling Organiseren contacten plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven i.v.m. studierichtingen knelpuntberoepen en toekomstkansen voor jongeren hun technisch talent stimuleren en op een hoger niveau brengen. Jongeren van 10 tot 12 jaar (5 de en 6 de leerjaar) uit Blankenberge of die naar een school in Blankenberge komen, wil men via hun eigen leefwereld technologie bijbrengen; dit volgens het TOS21 principe (begrijpen, hanteren, duiden). Het is voorzien om 20 deelnemers toe te laten per groep gedurende 2 uur op woensdagmiddag of zaterdag gedurende 12 sessies. Er kunnen tot 2 groepen voorzien worden. De uitvoering van de techniekclub gebeurt door 2 techniekmentoren. Ideaal is een leerkracht lager onderwijs en een leerkracht(en) TSO, wat een sterk team vormt. Er worden 6 onderwerpen behandeld: mechanica, elektriciteit, chemie, informatica (LEGO robot), hout, elektronica kan aangepast worden met kunststof, bouw Er is navraag gedaan bij de lagere en secundaire scholen. Sint Pieterscollege, De Schuit, d Oefenschool, Sint Jozef-Sint Pieter en Maerlantmiddenschool reageerden positief op het voorstel om met een Techniekclub te starten in Blankenberge. Stad Brugge, onze partner in LOP Secundair en Spoor, stapt ook mee in het voorstel. Het CBS heeft zich akkoord te verklaard met volgende punten : 1) dit initiatief te ondersteunen en als het ware de initiatiefnemer te zijn. 2) om een persconferentie te organiseren in september. 3) om via de gemeentelijke infokanalen ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief. 4) om bij de laatste sessie de diploma s uit te reiken in aanwezigheid van de pers. 5) om een lokaal gratis ter beschikking te stellen. 6) om een toelage van 2x 250 te voorzien ter ondersteuning van de kwaliteit. 7) om het vertrouwen te schenken aan het wetenschapscommunicatie-team van de hogeschool VIVES en hen de organisatie in handen te geven. 9 Jeugddienst. Ontwerpdossier aankoop speeltoestellen op het strand. Goedkeuring. Stemming. Het ontwerpbestek voorziet in de aankoop van speeltoestellen om te plaatsen op het strand ter hoogte van het gebouw de Brislam. Een subsidiedossier inzake deze aankoop werd ingediend bij Toerisme Vlaanderen secretariaat KAP III & IPK. Het subsidiekanaal is Impulsprogramma Kust. Gunningswijze: via de onderhandelingsprocedure Voorziene raming: euro (inclusief levering, plaatsing en btw) Beschikbaar krediet: euro 10 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement Jeugddienst. Goedkeuring. Stemming. aanpassen voorwaarden voor het sociaal tarief (zie opmerkingen onder art ) aanpassen van enkele algemene huishoudelijke regels zoals het aanbieden gratis soep (art ), zieke kinderen worden niet toegelaten (art ), verduidelijking werkingsperiode speelpleinwerking (art )

4 11 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement Toerisme. Goedkeuring. Stemming. Aanpassen en verduidelijken van sommige tarieven (art. 2); 12 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement van de afdeling BODI. Goedkeuring. Stemming. Aanpassen lijst vast opgestelde aansluitkasten voor elektriciteit van de stad (art. 1.6). 13 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement algemene administratie. Goedkeuring. Stemming. Schrappen art. 1.3 betreffende het verlenen van een vergunning voor hengelen op de Pier en/of van op beide staketsels. Deze bepalingen staan reeds opgenomen in het huishoudelijk en tariefreglement van de dienst Toerisme; Schrappen van de tekst De kosten die gemaakt worden, naar aanleiding van een openbaar onderzoek dat uitsluitend betrekking heeft tot het plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers, worden niet aangerekend (art. 2.4.d) als gevolg van de gewijzigde wetgeving Ruimtelijke Ordening inzake het plaatsen van zonneboilers en/of zonnepanelen. Aanpassen van de tarieven voor het reproduceren van standaard plannen (art. 2.4.g); 14 Financiën. Jaar-en budgetrekening 2013 van de stad. Goedkeuring. Stemming. Deze budgetrekening sluit af met: Een positief algemeen budgetresultaat van de gewone dienst van ,98 EUR. Een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst van ,98 EUR. Een positief algemeen budgetresultaat van de buitengewone dienst van ,20 EUR. Een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst van ,20 EUR. De balans per 31/12/2013 Vaste activa ,06 Eigen vermogen ,96 Vlottende activa ,55 Vreemd vermogen ,65 Totaal activa ,61 Totaal passiva ,61 De resultatenrekening per 31/12/2013 Exploitatieresultaat van het boekjaar Nadelig exploitatieresultaat Uitzonderlijk resultaat van het boekjaar Batig uitzonderlijk resultaat Resultaat van het boekjaar Batig resultaat van het boekjaar 15 Financiën. Aanpassing meerjarenplan Goedkeuring. Stemming. Aanpassing Meerjarenplan Resultaat op kasbasis , , , , , ,82 Autofinancieringsmarge , ,56 EUR ,05 EUR ,49 EUR

5 , , , , ,00 16 Financiën. Budgetwijziging Goedkeuring. Stemming. Budgetwijziging Resultaat op kasbasis ,82 Autofinancieringsmarge ,00 17 Financiën. Herhalingsopdracht. Leningenpakket Goedkeuring. Stemming. Voor het dienstjaar 2012 werd het leningenpakket toegewezen aan Belfius Bank NV. Overeenkomstig art. 17 2,2b van de wet van 24/12/1993 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om bij herhaling van soortgelijke diensten deze aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. De onderhandelingsprocedure wordt opgestart met Belfius Bank NV voor het leningenpakket 2014: Leningen op 20 jaar: ,00 EUR 18 AGB. Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het AGB over de jaarrekening afgesloten per 31 december Akteneming. Dhr. Geert Lefebvre van Grant Thornton bedrijfsrevisoren heeft de jaarrekening per gecontroleerd overeenkomstig de wettelijke en de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Dhr. Geert Lefebvre heeft geen opmerkingen over de jaarrekening per Gelieve in bijlage het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor over de jaarrekening per terug te vinden. 19 AGB. Jaarrekening per 31 december 2013 en jaarverslag Goedkeuring. Stemming. Het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge sluit het boekjaar 2013 af met een verlies van ,08 EUR. Omzet: ,17 EUR Diverse bedrijfsopbrengsten: 4.224,00 EUR Financiële opbrengsten: ,12 EUR Onttrekking uitgestelde belastingen: ,33 EUR Totaal opbrengsten: ,62 EUR Aankoop handelsgoederen: Diensten en diverse goederen: Afschrijvingen: Diverse bedrijfskosten: Financiële kosten: Belastingen: Totaal kosten: Totaal opbrengsten: Totaal kosten: Verlies van het boekjaar: 20 AGB. Activiteitenverslag Akteneming ,56 EUR ,91 EUR ,80 EUR -120,05 EUR 483,42 EUR 2.993,06 EUR ,70 EUR ,62 EUR ,70 EUR ,08 EUR Artikel van het gemeentedecreet voorziet in een jaarlijkse rapportering door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder

6 voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 227, tweede lid, wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar. De statuten van het AGB (artikel 31) voorzien dat het AGB de periodieke rapportering verzorgt over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan de gemeente, zoals wettelijk vereist. Dit activiteitenverslag vormt dus tegelijk een tussentijds verslag van de uitvoering van de beheersovereenkomst , dat de gemeenteraad in staat moet stellen om deze evaluatie door te voeren. Hierbij stellen wij u het activiteitenverslag 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge (AGB) voor. 21 Stad-AGB. Beheersovereenkomst Goedkeuring. Stemming. De vorige beheersovereenkomst, afgesloten tussen de stad Blankenberge en het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge, liep van 2006 tot Als er bij het verstrijken ervan geen nieuwe beheersovereenkomst is afgesloten, wordt de bestaande automatisch verlengd. De nieuwe beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 10 juni Jeugdherberg De Wullok vzw. Jaarrekening Akteneming. De jaarrekening 2013 van de jeugdherberg De Wullok vzw werd goedgekeurd in de raad van bestuur van 18 februari 2014 en de algemene vergadering van 18 februari Kerkfabriek St.-Rochus. Budget Goedkeuring. Stemming. Het meerjarenplan werd niet goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 september Op 23 april 2014 en 8 mei 2014 vonden vergaderingen plaats tussen het stadsbestuur en het centraal kerkbestuur, waarbij o.a. het budget 2014 van de kerkfabriek St.-Rochus werd besproken. Op 8 mei 2014 werd het aangepaste budget 2014 van de kerkfabriek St.-Rochus ingediend bij het stadsbestuur. Op 15 mei 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te gaan met de aangepaste K-waarde in het budget Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Eredienst 5.750,00 EUR ,13 EUR Gebouwen ,94 EUR ,00 EUR Bestuur 30,00 EUR ,00 EUR Privaat patrimonium ,00 EUR 9.750,00 EUR Stichtingen 0,00 EUR 25,00 EUR Expl. zonder financiering ,94 EUR ,13 EUR Financiering 0,00 EUR 0,00 EUR Expl. voor overboekingen ,94 EUR ,13 EUR J Exploitatie eigen financieel boekjaar K Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 K1 Overschot/tekort exploitatie n-2 K2 Gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 L Exploitatie voor toelage ,19 EUR 100,19 EUR 100,19 EUR 0,00 EUR ,00 EUR Investeringen Ontvangsten Uitgaven Gebouwen van de eredienst ,00 EUR ,00 EUR Privaat patrimonium ,00 EUR ,00 EUR Invest. zonder financiering ,00 EUR ,00 EUR Invest. voor overboekingen ,00 EUR ,00 EUR

7 24 Financiën. Sociale Economie Blankenberge vzw. Balans- en resultatenrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de balans- en resultatenrekening 2013 van de vzw SEB. De resultatenrekening wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,37 EUR. 25 Financiën. Het Strijkatelier vzw. Balans- en resultatenrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de balans- en resultatenrekening 2013 van de vzw Het Strijkatelier. De resultatenrekening wordt afgesloten met een positief resultaat van 2 355,13 EUR. 26 Rekenplichtigheid. Vzw 't Schoonschip. Jaarrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de jaarrekening 2013 van vzw t Schoonschip met volgend resultaat: BALANS Totaal van de activa ,99 EUR Totaal van de passiva ,99 EUR RESULTATENREKENING Verlies van het boekjaar ,73 EUR 27 Rekenplichtigheid. Vzw PWA. Jaarrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de jaarrekening 2013 van vzw PWA met volgend resultaat: BALANS Totaal van de activa ,01 EUR Totaal van de passiva ,01 EUR RESULTATENREKENING Resultaat per 31/12/ ,51 EUR 28 IVBO. Algemene vergadering van 25 juni Standpuntbepaling. Goedkeuring. Stemming. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van de intercommunale IVBO van 25 juni 2014 met volgende agendapunten, ter kennis gebracht aan de gemeenteraad : 1. Samenstellen van het bureau; 2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring; 3. Verslag van de commissaris-revisor - kennisname; 4. Goedkeuren jaarrekening 2013, werkingsbijdrage deelnemers, alsmede voorstel van resultaatverwerking volgens artikel 52 van de statuten; 5. Kwijting aan bestuurders; 6. Kwijting aan de commissaris-revisor; 7. Ontslag en benoeming van bestuurders; 8. Ontslag en benoeming van een bestuurder met raadgevende stem - kennisname; 9. Varia. 29 IVBO. Algemene vergadering van 25 juni Aanstelling vertegenwoordigers IVBO op de algemene vergadering van 25juni Goedkeuring. Stemming. Er moet een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO.

8

9 Effectief vertegenwoordiger : SP.a: Mevrouw Annie De Pauw Plaatsvervangend vertegenwoordiger; Open VLD: Mevrouw Michèle Pauwels 30 Personeel. Geïntegreerd HRM-systeem. Toewijzing in-house-opdracht. Goedkeuring. Stemming. De personeelsdienst wenst over te gaan tot de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer. Dit systeem moet leiden tot een betere dienstverlening naar de werknemers toe en op termijn uitmonden in een tijdsbesparing voor de personeelsdienst. Gezien dat de gemeenteraad op 13 mei 2014 ingestemd heeft met de toetreding van de stad Blankenberge tot de dienstverlenende vereniging CIPAL, die tot doel heeft de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers uit te voeren, waardoor de werking inzake ICToplossingen, personeelsopleiding en begeleiding voor de eigen diensten en voor de samenwerking op ICT- vlak tussen de gemeenten, provincies, OCMW s en intergemeenterlijke samenwerkingsverbanden sneller en efficiënter kan verlopen; Overwegende dat door bovengenoemde toetreding er In- house aannemingen kunnen worden toegepast en er zodoende geen mededingingsprocedures dienen te worden uitgevoerd, voor zaken die betrekking hebben op de desbetreffende doelstellingen van CIPAL; Overwegende dat in het kader van bovengenoemde toetreding, de stad Blankenberge aan CIPAL heeft gevraagd om bij wijze van In- house aanneming een passend voorstel in te dienen voor de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer. Dit systeem moet leiden tot een betere dienstverlening naar de werknemers toe en op termijn uitmonden in een tijdsbesparing voor de personeelsdienst; Overwegende dat hiervoor door CIPAL een voorstel werd ingediend dat gefaseerd is opgevat nl. Fase 1: tijdsregistratie en toegangscontrole start op 01/01/2015 -personeelsbeheer- basismodule -personeelsbeheer- afwezigheden online, Fase 2: loop van personeelsbeheer- mijn dossier online, -personeelsbeheer- vorming online Fase 3: payroll (lonen in service) start op 01/01/2016 -anciënniteitenbeheer= basismodule Fase 4: Vanaf 2017 (OPTIONEEL) -personeelsbeheer- evaluaties online -personeelsbeheer- digitale loonbrief online -personeelsbeheer- onkosten online -personeelsbeheer- hospitalisatieverzekering -personeelsbeheer- verlofrechtbepaling VOORSTEL: De opdracht tot de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer, toewijzen aan CIPAL DV, Cipalstraat 1, 2440 Geel, bij wijze van In- house aanneming. Aankoop: GBB-PZ/ / : ,09 (incl. btw) 2016: ,93 (incl. btw) Onderhoud: GBB-PZ/ / : ,36 (incl. btw) Vanaf 2016: ,03 (incl. btw)

10 31 Stadspersoneel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Goedkeuring. Stemming. De rechtspositieregeling voor het stadspersoneel dient aangepast te worden. Algemene toelichting van de voorgestelde wijzigingen : - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering dd (met overwegend dwingende bepalingen, die doorgaans al in werking getreden zijn per , en volgende zaken regelen : nationaliteit, lijst erkende diploma s, kwalificatie selectiebureau, het vooraf horen van personeelsleden in ontslagprocedures, aanwerving van personen met arbeidshandicap, definitie van overheden in kader van erkenning anciënniteiten, toelage voor opdrachthouderschap ); - De afschaffing van het verplicht voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift door de Vlaamse Regering op ; - Het Decreet dd tot wijziging van het Gemeentedecreet van (met dwingende bepalingen betreffende de evaluatie van de decretale graden); - Programmawet dd houdende wijziging van de pensioenwetgeving (dwingend : vervroegd pensioen is niet langer automatisch mogelijk vanaf 60 jaar); - Het Decreet dd tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet en het Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van , wat de definitieve ambtsneerlegging betreft (waardoor vastbenoemde personeelsleden in deze hoedanigheid verder kunnen werken na hun 65 ste verjaardag); - Het Koninklijk Besluit van tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van tot uitvoering van de wet van tot herziening van de besluitwet van betreffende maatschappelijke zekerheid der arbeiders, nl. vanaf zijn alle statutairen op proef met ziekteverlof of bevallingsverlof ten laste van het bestuur en hebben dus geen recht meer op ziekte-uitkeringen van het ziekenfonds; - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit (met facultatieve bepalingen); - De Wet dd betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (met dwingende bepalingen, o.a. het afschaffen van alle proefperiodes voor contractuele personeelsleden); - Het Koninklijk Besluit dd , houdende wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking (met dwingende bepalingen, bijgevolg wordt voorgesteld op de bepalingen in de RPR te beperken tot niet-rva gebonden regelgeving). Overige wijzigingen houden verband met : - voorstel tot enkele wijzigingen en rechtzettingen van de personeelsformatie van de gemeente; - voorstel tot de invoering van een preselectie in bepaalde gevallen indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie van de selectie bemoeilijkt; - praktische en andere schikkingen i.v.m. de berekening van de fietsvergoeding aan de hand van het tijdsregistratiesysteem, overdracht verlofdagen naar ziektekredietdagen voor vastbenoemden (langdurige ziekte), progressieve tewerkstelling voor contractuelen, verfijning dienstvrijstellingen, vakbondsverlof, enkele rechtzettingen van materiële fouten, ; - invoering (formalisering) van de sociale voordelen afscheidspremie voor gepensioneerden en GSM ; - bepaling kilometervergoeding bij carpooling en vergoeding gebruik van eigen fiets voor dienstreizen; - voorstel tot respecteren van termijn van 2 maanden bij intrekken onbetaald verlof; - toevoeging van bijlage IV die de anciënniteitsbepalingen voor de diverse verloven of afwezigheden bepaalt;

11 Als bijlage wordt de volledig aangepaste rechtspositieregeling bezorgd. Er wordt voorgesteld de wijzigingen door te voeren via het schrappen van de doorstreepte tekst en het toevoegen van de rode tekst (opmerking : door toevoeging en schrapping van een aantal artikels, is de hernummering gewijzigd. Er wordt een concordantielijst toegevoegd aan het dossier). 32 Personeel. Arbeidsreglement wijziging. Goedkeuring. Stemming. Het arbeidsreglement werd o.a. aangepast aan het nieuwe eenheidsstatuut. In bijlage de arbeidsreglementen met de wijzigingen in het rood aangeduid: -ALGEMEEN arbeidsreglement -Arbeidsreglement BODI -Arbeidsreglement Jeugdherberg DE WULLOK -Arbeidsreglement JOBSTUDENTEN 33 Personeel. Toetreding coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen. Goedkeuring. Stemming. Jobpunt Vlaanderen is dé referentie voor human resourcesin de publieke sector in Vlaanderen. Zij werken uitsluitend voor overheden en selecteren kandidaten voor de juiste job bij de Vlaamse openbare besturen. Jobpunt staat klaar om Vlaamse steden en gemeenten, OCMW s, provincies, de Vlaamse overheid en andere Vlaamse openbare besturen te ondersteunen bij hun HR-vragen Jobpunt Vlaanderen werd opgericht bij decreet en is sedert september 2000 operationeel. Stichtende vennoten: Vlaamse gemeenschap, Vlaams gewest, De Scheepvaart, stad Leuven, stad Antwerpen, stad Gent, gemeente Wichelen en VVSG Jobpunt Vlaanderen biedt op een professionele manier ondersteuning aan het personeelsbeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt op de verschillende bestuursniveaus bij tot een moderne en efficiënte overheid. Zij maken werk van coaching, evaluatie, outplacement, assessment, e.a.. Jobpunt Vlaanderen is een uniek publiek-privaat samenwerkingsmodel. Ze combineren hun expertise in de overheidssector met de know-how die op de private markt aanwezig is. Dat resulteert in raamcontracten met gespecialiseerde HR-kantoren (rekening houdend met de wetgeving over overheidsopdrachten), waar overheden snel en eenvoudig gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat je als vennoot van Jobpunt Vlaanderen - zelf geen aanbesteding meer hoeft te doen. Toetreden tot de coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen vergt een éénmalige kost die wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden. Per 10 personeelsleden koop je 3 aandelen. Een aandeel heeft een waarde van 24,79. Voor de stad Blankenberge betekent dit een éénmalige kostprijs van 1.933,62 (= 78 aandelen) Sinds de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut zijn openbare besturen verplicht om outplacement aan te bieden. Daarnaast moet de stad Blankenberge binnenkort een nieuwe aanbesteding voor het aanstellen van een selectiebureau voor assessments uitschrijven. Als vennoot hoef je daar dus geen extra tijd meer aan te besteden. 34 Vrijwillige brandweer. Aanwerving stagiair-brandweerlieden. 1) Open verklaren van twee functies van brandweerman-vrijwilliger. 2) Opstarten aanwervingsprocedure en aanleggen werfreserve. Goedkeuring. Stemming. In de personeelsformatie van het operatief personeel van de vrijwillige brandweer worden twee functies van brandweerman-vrijwilliger open verklaard. De aanwervingsprocedure voor brandweerman-vrijwilliger moet opgestart worden en er moet een werfreserve aangelegd worden voor de duur van 3 jaar.

12 35 Vrijwillige Brandweer. 1) Open verklaren van één functie van adjudant-vrijwilliger, één functie van eerste sergeantvrijwilliger, één functie van sergeant-vrijwilliger en één functie van korporaal-vrijwilliger, alle te begeven bij bevordering. 2) Open verklaren van de functie van korpssecretaris en organiseren selectieproef. Goedkeuring. Stemming. Door de bevordering van een adjudant-vrijwilliger tot onderluitenant-vrijwilliger met ingang van 1 mei 2014, ontstaan mogelijkheden voor de bevordering tot adjudant-vrijwilliger, eerste sergeant-vrijwilliger, sergeantvrijwilliger en korporaal-vrijwilliger. Het korpssecretariaat kan verdeeld worden over twee korpssecretarissen. Momenteel is er slechts één korpssecretaris in dienst. De (tweede) functie van korpssecretaris wordt open verklaard en er moet een selectieproef georganiseerd worden. 36 Mandatarissen. Overzicht representatiekosten Overeenkomstig het artikel 47 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld op 11 februari 2014, wordt jaarlijks een overzicht van de representatiekosten van de mandatarissen aan de gemeenteraad voorgelegd. 37 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 13 mei Voorstel van raadsbesluit in verband met het nog steeds ontbreken van de nodige veiligheid op het Bevrijdingsplein ter hoogte van de Zeescouts. Goedkeuring. Stemming. Dossier wordt ingetrokken. 38 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 13 mei Voorstel van raadsbesluit in verband de werken in de De Smet de Naeyerlaan. Goedkeuring. Stemming. In de De Smet de Naeyerlaan werd in oktober 2012 gestart met ingrijpende wegenwerken. In opdracht van De Lijn wordt de volledige trambedding vernieuwd en in opdracht van de stad Blankenberge wordt het volledige rioleringsstelsel vernieuwd en wordt de straat totaal heringericht. In een persmededeling stelde de stad Blankenberge toen dat bij de heraanleg men aangepaste technieken zou gebruiken waardoor de hinder naar de omwonenden wordt gereduceerd. Tijdens de gemeenteraad van 11 februari 14 verklaarde het stadsbestuur bij monde van schepen Ivan De Clerck, naar aanleiding van een vraag omtrent de inplanting de nieuwe locaties voor laad- en loszones, het volgende: "In samenspraak met de politie, het college en de dienst BODI hebben we hier en daar in het kader van verbeteringen verschuivingen doorgevoerd. Er komen maar langs 1 kant laad- en loszones. We hebben er voor gezorgd dat voor iedere handelaar een laad- en loszone in de directe nabijheid voorzien is. We hebben ook rekening gehouden met het in- en uitrijden. Het is op vraag van de politie dat de inplanting van de laad- en loszones geoptimaliseerd werd." Hierbij valt het op dat: - ook al zijn de werken zo goed als klaar conform de planning, nog steeds een belangrijk deel van de De Smet de Naeyerlaan niet met de auto toegankelijk is, terwijl zeker in het weekend het toelaten van autoverkeer aangezien er dan toch geen werken plaatsvinden de noodlijdende handelaars enige soelaas zou kunnen brengen; - ook de straatverlichting werd vernieuwd, maar de oude straatverlichting nog steeds blijft werken waardoor al maanden s avonds en s nachts de (nog steeds) verkeersvrije straat dubbel verlicht wordt; - er ook betonnen bloem- en boombakken werden geplaatst, die echter door hun omvang en uitzicht de buurt bijzonder ontsieren, onvoldoende doorgang laten voor rolstoelpatiënten/kinderwagens/winkelwagentjes/ ; - er ook betonnen bloem- en boombakken werden geplaatst, die op ideale hoogte zijn voor te wildplassen en voor honden om tegen te plassen;

13 - er bij de inplanting van de nieuwe locaties voor laad- en loszones onvoldoende rekening werd gehouden met de vragen en wensen van de lokale handelaars aldaar en de vraag zich stelt op welke wijze de inspraak werd georganiseerd en alsnog wijzigingen hieraan kunnen gebeuren; - er op tal van plaatsen in de De Smet de Naeyerlaan (zelfs ter hoogte van stukken die reeds lang vernieuwd werden) ernstige geurhinder is van de riolering. Voorstel van besluit: Artikel 1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van college van burgemeester en schepenen inzake de werken in de De Smet de Naeyerlaan, in het bijzonder inzake: - het niet toegankelijk zijn van de straat tijdens het weekend; - de dubbele straatverlichting; - de hinderlijke betonnen bloem- en boombakken; - de inplanting van de nieuwe locaties voor laad- en loszones. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in verband met de gesignaleerde problemen de nodige maatregelen te nemen en de gemeenteraad hiervan in te lichten en ook te informeren omtrent het resultaat daarvan. 39 Aanvraag N-VA conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 10 juni Het inschakelen van gemeenschapswachten in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en -doorstroming bij aankomst van bussen voor cruisepassagiers. Goedkeuring. Stemming. Het cruisetoerisme in Zeebrugge stijgt en ook Blankenberge geniet daarvan mee. Dagelijks worden er cruisetoeristen met bussen op de parkeerstrook rechtover het stadhuis afgezet; sommigen van hen gaan richting centrum, maar velen steken de Kerkstraat over richting station. Op de plaats waar de toeristen de bussen verlaten steken vele tientallen onder hen, onbezorgd en in vakantiestemming, de rijbaan over ter hoogte van het zebrapad. Dit oversteken gebeurt vaak in kleinere groepjes van drie of vier personen. Dit gaat gepaard met verkeersopstoppingen in beide richtingen. Om de veiligheid en een vlotte mobiliteit te garanderen dient het oversteken gestuurd te worden. Het inzetten van gemeenschapswachten bij voorziene aankomsten van cruisepassagiers zou de verkeersveiligheid en de mobiliteit gunstig kunnen beïnvloeden. De gemeenschapswachten zouden immers, net zoals dat nu reeds gebeurt bij het schoolverkeer, de voetgangers op een veilige manier naar de overkant kunnen begeleiden met een minimum aan hinder voor het autoverkeer. Voorstel van beslissing: De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepen te onderzoeken of de gemeenschapswachten kunnen worden ingezet bij aankomst van voorziene bussen met cruisepassagiers. Deze gemeenschapswachten zouden worden ingezet om het oversteken van deze toeristen te faciliteren en aldus de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. 40 Aanvraag N-VA conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 10 juni Maatregelen ten gevolge van de strandwerken. Goedkeuring. Stemming. Op het strand ter hoogte van de Van Praethelling worden momenteel twee werken tegelijk uitgevoerd. Ten eerste is er de strandsuppletie, waarbij het zand door een sleephopperzuiger via een pijpleiding naar het strand wordt gepompt. Daarna verdelen bulldozers het zand verder over het strand waardoor het voor de eigenaars van de strandcabines onmogelijk wordt om voor hun strandcabine te baden. Tijdens deze werken worden de baders ernstig gestoord door, bijvoorbeeld, dieselgeur, geluidshinder, geen mogelijkheid tot baden voor de strandcabines, weinig plaats om voor de cabine te zitten,... Verder worden de eigenaars ter hoogte van de Van Praethelling gestoord door de werken die momenteel worden uitgevoerd aan het paviljoen en de helling die het gebruik van het toilet voor minder mobiele mensen moet verhogen. Ook hier is het strand met stenen en glas ernstig vervuild, wat het gevaar op kwetsuren alleen maar verhoogt. In de krant van Blankenberge gaf Schepen Content op 5 maart van dit jaar mee dat deze werken eind mei, of toch ten laatste begin juni, afgerond zouden zijn. Dit is nu echter nog steeds niet het geval. Daarom vinden wij

14 dat er een compensatie voor de geleden hinder mag zijn. Een tweede duidelijke boodschap is dat er snel werk gemaakt moet worden van het reinigen van het strand waardoor stenen en glas de badgasten niet langer kunnen verwonden. Voorstel van beslissing: 1. De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de getroffen eigenaars van strandcabines financieel te compenseren omdat zij niet over dezelfde mogelijkheden beschikken als andere eigenaars. 2. De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het strand ter hoogte van de Van Praethelling zo vlug mogelijk van glas en steen grondig te reinigen. 41 Aanvraag CD&V conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het regelement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 10 juni De stand van zaken van het dossier rond de volkstuinen. Goedkeuring. Stemming. De geschiedenis van het dossier over de volkstuinen is gekend. CD&V wou vorig jaar dit dossier nog in een stroomversnelling steken door het stadsbestuur te wijzen op de subsidiemogelijkheid via Minister President Kris Peeters en wou onze partij zelfs meewerken aan de samenstelling van het dossier. Jammer genoeg ontstond er een welles-nietes spelletje van het stadsbestuur en het voorstel niet wou goedkeuren. Uiteindelijk handelde het stadsbestuur op eigen houtje, diende een te zwak dossier in en liep daardoor tot twee keer toe de subsidie mis. Een spijtige zaak voor de geïnteresseerden maar ook voor de Blankenbergse belastingbetaler die daardoor de volledige ontwikkelingskost voor zijn rekening dreigt te moeten nemen. Gelukkig wordt er nog een nieuwe kans geboden om een subsidie te krijgen. Dankzij een nieuwe projectoproep op 28 februari 2014 kunnen er tegen uiterlijk op 15 september 2014 opnieuw projecten ingediend worden. We hopen dat er ondertussen werk wordt gemaakt van een sterk verbeterd dossier zodat we nu wel een subsidie kunnen binnenrijven. CD&V wil graag een stand van zaken over dit dossier. Voorstel van beslissing : Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de intentie van het stadsbestuur om opnieuw een project in te dienen en zo ja, of er versterkende elementen werden toegevoegd aan het dossier. En zo ja, welke deze versterkende elementen zijn. 42 Aanvraag CD&V conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het regelement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 10 juni Voorstel van raadsbesluit betreffende de installatie en samenstelling van de Gemeentelijke Begeleidings Commissie (GBC). Goedkeuring. Stemming. Dossier wordt ingetrokken. GEHEIME ZITTING OPENBARE ZITTING

15 45 Verscheidene Mondelinge vraag van de CD&V conform artikel 11 2 m.b.t. het bushokje thv de HUBO doe-het zelf winkel. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over het terugplaatsen van speeltuigen na herstelling. Mondelinge vraag van mevrouw Daphné Dumery conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de olijfboompjes. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de bloembakken in de De Smet de Naeyerlaan. Mondelinge vraag van mevrouw Kathleen Haegeman confrom artikel 11 2 van het reglement van orde over het verdwijnen van de geboortedreef aan de Zeebruggelaan. Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys conform artikel 11 1 van het reglement van orde over de maatregelen tegen de overlast veroorzaakt tegen meeuwen. Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys conform artikel 11 1 van het reglement van orde over de belasting op de tweede verblijven. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de locatie van de containers voor glas of groenafval Mondelinge vraag van mevrouw Linda Vierstraete conform artikel 11 2 van het reglement van orde over het mobilehomebeleid. Mondelinge vraag van de CD&V conform artikel 11 2 m.b.t. veiligheidsmaatregelen tussen de trambedding en de parkeerplaatsen t.h.v. A. Ruzettelaan. Alle mondelinge vragen worden uitgesteld. Hoogachtend, De secretaris, De voorzitter, Peter Verheyden Jeannine Puype

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie