Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis."

Transcriptie

1 BADSTAD Blankenberge, 2 juni BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 10 juni 2014 om 20:00 uur in het stadhuis. 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei Goedkeuring. Stemming. 3 Vergunningen. Bezetting gewestgrond 'Peuterland'. Goedkeuring. Stemming. De gemeenteraad neemt kennis van het nieuwe besluit vergunning 'Peuterland' afgeleverd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Deze nieuwe vergunning wordt afgeleverd voor één jaar en heeft geen financiële inpakt op het budget van het Stadsbestuur Blankenberge. 4 VERGUNNINGEN - Bruikleenovereenkomst - Groenestraat 84. Goedkeuring. Stemming. In afwachting van de verwerving van het pand gelegen in de Groenestraat 84 sluit de Stad Blankenberge een gebruiksovereenkomst af met de Regie der Gebouwen. Hierdoor verkrijgt de Stad de mogelijkheid om dit goed ter beschikking te stellen van de scholengroep van het 'Vrij Onderwijs Blankenberge', die hierom verzoekt. 5 VERGUNNINGEN - Bruikleenovereenkomst - Groenestraat 84 - vzw Vrij Onderwijs Blankenberge. Goedkeuring. Stemming. Tussen de Stad en de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode van tot en met voor het gebruik van het gebouw (+conciergerie en parking) gelegen in de Groenestraat 84, mits het naleven van de bruikleenovereenkomst. De bruikleennemer krijgt de toestemming om het gebouw functioneel in te richten in het kader van het organiseren van schoolactiviteiten.

2 6 Patrimonium. Verwerving. Administratief gebouw gelegen Groenestraat Ontwerpakte. Goedkeuring. Stemming. De Regie der gebouwen wenst het administratief gebouw, voormalig in gebruik door de Federale overheidsdienst Financiën, gelegen Groenestraat uit de hand te verkopen aan de Stad Blankenberge om reden van openbaar nut. Het aankoopcomité van Brugge werd belast met de verkoop van het goed. Overeenkomstig de domeinwet werd de bekendmaking van de verkoop gepubliceerd. De termijn waarbinnen bezwaren tegen de verkoop aan de stad dienden te worden bezorgd, is ondertussen verstreken. Er werden geen bezwaren ingediend. De ontwerpakte tot aankoop wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring. Buitengewone budgettering: 2014/ACT-8/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-BD-1/U Raming: ,00 euro 7 Ruimtelijke Ordening. Planologisch attest 2014/1 op naam van Legrand Invest NV. Goedkeuring. Stemming. Op 16/12/2013 werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend op naam van Legrand Service nv, Brugse Steenweg 140 te 8370 Blankenberge voor het uitbreiden van het bestaande bedrijf. Het betreft hierbij een aanvraag tot bestendiging, uitbreiding op korte termijn en uitbreiding op lange termijn. Op korte termijn wordt het bedrijf uitgebreid met een loods van 30m x 78,20m en van 30m x 84,20m, incl. verhardingen en groenbuffers. Dit houdt in dat op korte termijn een verdubbeling wordt beoogd van de footprint van het bedrijf. Tevens wordt de uitbreiding op 26m van de bestaande bebouwing voorzien zonder dat deze aansluit op deze bestaande bebouwing. Op lange termijn wordt nog een extra uitbreiding voorzien tussen het bestaande bedrijf en de nieuwe loods (korte termijnsuitbreiding) met loodsen van 26 x 68,20m en van 20m x 15m, incl. verhardingen en constructies in functie van een biogasinstallatie. Dit houdt in dat op lange termijn een nog grotere uitbreiding wordt beoogd van het bestaande bedrijf. Voor de desbetreffende aanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd die werd geopend op 26/02/2014 en werd gesloten op 28/03/2014. Hierbij werden 9 adviezen ontvangen binnen termijn en werden geen bezwaren ontvangen. De ontvangen adviezen zijn deels gunstig doch het advies van Ruimte Vlaanderen als van de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie West-Vlaanderen is ongunstig. De aanvraag werd voorgelegd aan de GECORO in zitting van 29/04/ Onderwijs. Oprichting techniekclubs te Blankenberge. Akteneming. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in zitting op 15 mei 2014, beslist om in te gaan op onderstaand voorstel. De heer Rik Hostyn, coördinator Techniekclubs, stelt voor, om naast de bestaande 12 techniekclubs, het project uit te breiden naar Blankenberge. Het is immers de bedoeling om met een aantal (nieuwe) gemeenten een subsidieaanvraag flankerend onderwijsbeleid in te dienen bij de provincie West Vlaanderen. Het project Techniekclub werd opgericht uitgaande van het algemeen beleidsprogramma met als doelstelling Organiseren contacten plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven i.v.m. studierichtingen knelpuntberoepen en toekomstkansen voor jongeren hun technisch talent stimuleren en op een hoger niveau brengen. Jongeren van 10 tot 12 jaar (5 de en 6 de leerjaar) uit Blankenberge of die naar een school in Blankenberge komen, wil men via hun eigen leefwereld technologie bijbrengen; dit volgens het TOS21 principe (begrijpen, hanteren, duiden). Het is voorzien om 20 deelnemers toe te laten per groep gedurende 2 uur op woensdagmiddag of zaterdag gedurende 12 sessies. Er kunnen tot 2 groepen voorzien worden. De uitvoering van de techniekclub gebeurt door 2 techniekmentoren. Ideaal is een leerkracht lager onderwijs en een leerkracht(en) TSO, wat een sterk team vormt. Er worden 6 onderwerpen behandeld: mechanica, elektriciteit, chemie, informatica (LEGO robot), hout, elektronica kan aangepast worden met kunststof, bouw

3 Er is navraag gedaan bij de lagere en secundaire scholen. Sint Pieterscollege, De Schuit, d Oefenschool, Sint Jozef-Sint Pieter en Maerlantmiddenschool reageerden positief op het voorstel om met een Techniekclub te starten in Blankenberge. Stad Brugge, onze partner in LOP Secundair en Spoor, stapt ook mee in het voorstel. Het CBS heeft zich akkoord te verklaard met volgende punten : 1) dit initiatief te ondersteunen en als het ware de initiatiefnemer te zijn. 2) om een persconferentie te organiseren in september. 3) om via de gemeentelijke infokanalen ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief. 4) om bij de laatste sessie de diploma s uit te reiken in aanwezigheid van de pers. 5) om een lokaal gratis ter beschikking te stellen. 6) om een toelage van 2x 250 te voorzien ter ondersteuning van de kwaliteit. 7) om het vertrouwen te schenken aan het wetenschapscommunicatie-team van de hogeschool VIVES en hen de organisatie in handen te geven. 9 Jeugddienst. Ontwerpdossier aankoop speeltoestellen op het strand. Goedkeuring. Stemming. Het ontwerpbestek voorziet in de aankoop van speeltoestellen om te plaatsen op het strand ter hoogte van het gebouw de Brislam. Een subsidiedossier inzake deze aankoop werd ingediend bij Toerisme Vlaanderen secretariaat KAP III & IPK. Het subsidiekanaal is Impulsprogramma Kust. Gunningswijze: via de onderhandelingsprocedure Voorziene raming: euro (inclusief levering, plaatsing en btw) Beschikbaar krediet: euro 10 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement Jeugddienst. Goedkeuring. Stemming. aanpassen voorwaarden voor het sociaal tarief (zie opmerkingen onder art ) aanpassen van enkele algemene huishoudelijke regels zoals het aanbieden gratis soep (art ), zieke kinderen worden niet toegelaten (art ), verduidelijking werkingsperiode speelpleinwerking (art ) 11 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement Toerisme. Goedkeuring. Stemming. Aanpassen en verduidelijken van sommige tarieven (art. 2); 12 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement van de afdeling BODI. Goedkeuring. Stemming. Aanpassen lijst vast opgestelde aansluitkasten voor elektriciteit van de stad (art. 1.6).

4 13 Retributies. Huishoudelijk en tariefreglement algemene administratie. Goedkeuring. Stemming. Schrappen art. 1.3 betreffende het verlenen van een vergunning voor hengelen op de Pier en/of van op beide staketsels. Deze bepalingen staan reeds opgenomen in het huishoudelijk en tariefreglement van de dienst Toerisme; Schrappen van de tekst De kosten die gemaakt worden, naar aanleiding van een openbaar onderzoek dat uitsluitend betrekking heeft tot het plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers, worden niet aangerekend (art. 2.4.d) als gevolg van de gewijzigde wetgeving Ruimtelijke Ordening inzake het plaatsen van zonneboilers en/of zonnepanelen. Aanpassen van de tarieven voor het reproduceren van standaard plannen (art. 2.4.g); 14 Financiën. Jaar-en budgetrekening 2013 van de stad. Goedkeuring. Stemming. Deze budgetrekening sluit af met: Een positief algemeen budgetresultaat van de gewone dienst van ,98 EUR. Een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst van ,98 EUR. Een positief algemeen budgetresultaat van de buitengewone dienst van ,20 EUR. Een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst van ,20 EUR. De balans per 31/12/2013 Vaste activa ,06 Eigen vermogen ,96 Vlottende activa ,55 Vreemd vermogen ,65 Totaal activa ,61 Totaal passiva ,61 De resultatenrekening per 31/12/2013 Exploitatieresultaat van het boekjaar Nadelig exploitatieresultaat Uitzonderlijk resultaat van het boekjaar Batig uitzonderlijk resultaat Resultaat van het boekjaar Batig resultaat van het boekjaar 15 Financiën. Aanpassing meerjarenplan Goedkeuring. Stemming. Aanpassing Meerjarenplan Resultaat op kasbasis , , , , , ,82 Autofinancieringsmarge , , , , , , ,56 EUR ,05 EUR ,49 EUR

5 16 Financiën. Budgetwijziging Goedkeuring. Stemming. Budgetwijziging Resultaat op kasbasis ,82 Autofinancieringsmarge ,00 17 Financiën. Herhalingsopdracht. Leningenpakket Goedkeuring. Stemming. Voor het dienstjaar 2012 werd het leningenpakket toegewezen aan Belfius Bank NV. Overeenkomstig art. 17 2,2b van de wet van 24/12/1993 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om bij herhaling van soortgelijke diensten deze aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. De onderhandelingsprocedure wordt opgestart met Belfius Bank NV voor het leningenpakket 2014: Leningen op 20 jaar: ,00 EUR 18 AGB. Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het AGB over de jaarrekening afgesloten per 31 december Akteneming. Dhr. Geert Lefebvre van Grant Thornton bedrijfsrevisoren heeft de jaarrekening per gecontroleerd overeenkomstig de wettelijke en de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Dhr. Geert Lefebvre heeft geen opmerkingen over de jaarrekening per Gelieve in bijlage het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor over de jaarrekening per terug te vinden. 19 AGB. Jaarrekening per 31 december 2013 en jaarverslag Goedkeuring. Stemming. Het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge sluit het boekjaar 2013 af met een verlies van ,08 EUR. Omzet: ,17 EUR Diverse bedrijfsopbrengsten: 4.224,00 EUR Financiële opbrengsten: ,12 EUR Onttrekking uitgestelde belastingen: ,33 EUR Totaal opbrengsten: ,62 EUR Aankoop handelsgoederen: Diensten en diverse goederen: Afschrijvingen: Diverse bedrijfskosten: Financiële kosten: Belastingen: Totaal kosten: Totaal opbrengsten: Totaal kosten: Verlies van het boekjaar: 20 AGB. Activiteitenverslag Akteneming ,56 EUR ,91 EUR ,80 EUR -120,05 EUR 483,42 EUR 2.993,06 EUR ,70 EUR ,62 EUR ,70 EUR ,08 EUR Artikel van het gemeentedecreet voorziet in een jaarlijkse rapportering door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 227, tweede lid, wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar. De statuten van het AGB (artikel 31) voorzien dat het AGB de periodieke rapportering verzorgt over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan de gemeente, zoals wettelijk vereist. Dit activiteitenverslag vormt dus tegelijk een tussentijds verslag van de uitvoering van de beheersovereenkomst , dat de gemeenteraad in staat moet stellen om deze evaluatie door te voeren.

6 Hierbij stellen wij u het activiteitenverslag 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge (AGB) voor. 21 Stad-AGB. Beheersovereenkomst Goedkeuring. Stemming. De vorige beheersovereenkomst, afgesloten tussen de stad Blankenberge en het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge, liep van 2006 tot Als er bij het verstrijken ervan geen nieuwe beheersovereenkomst is afgesloten, wordt de bestaande automatisch verlengd. De nieuwe beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 10 juni Jeugdherberg De Wullok vzw. Jaarrekening Akteneming. De jaarrekening 2013 van de jeugdherberg De Wullok vzw werd goedgekeurd in de raad van bestuur van 18 februari 2014 en de algemene vergadering van 18 februari Kerkfabriek St.-Rochus. Budget Goedkeuring. Stemming. Het meerjarenplan werd niet goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 september Op 23 april 2014 en 8 mei 2014 vonden vergaderingen plaats tussen het stadsbestuur en het centraal kerkbestuur, waarbij o.a. het budget 2014 van de kerkfabriek St.-Rochus werd besproken. Op 8 mei 2014 werd het aangepaste budget 2014 van de kerkfabriek St.-Rochus ingediend bij het stadsbestuur. Op 15 mei 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te gaan met de aangepaste K-waarde in het budget Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Eredienst 5.750,00 EUR ,13 EUR Gebouwen ,94 EUR ,00 EUR Bestuur 30,00 EUR ,00 EUR Privaat patrimonium ,00 EUR 9.750,00 EUR Stichtingen 0,00 EUR 25,00 EUR Expl. zonder financiering ,94 EUR ,13 EUR Financiering 0,00 EUR 0,00 EUR Expl. voor overboekingen ,94 EUR ,13 EUR J Exploitatie eigen financieel boekjaar K Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 K1 Overschot/tekort exploitatie n-2 K2 Gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 L Exploitatie voor toelage ,19 EUR 100,19 EUR 100,19 EUR 0,00 EUR ,00 EUR Investeringen Ontvangsten Uitgaven Gebouwen van de eredienst ,00 EUR ,00 EUR Privaat patrimonium ,00 EUR ,00 EUR Invest. zonder financiering ,00 EUR ,00 EUR Invest. voor overboekingen ,00 EUR ,00 EUR 24 Financiën. Sociale Economie Blankenberge vzw. Balans- en resultatenrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de balans- en resultatenrekening 2013 van de vzw SEB. De resultatenrekening wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,37 EUR.

7 25 Financiën. Het Strijkatelier vzw. Balans- en resultatenrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de balans- en resultatenrekening 2013 van de vzw Het Strijkatelier. De resultatenrekening wordt afgesloten met een positief resultaat van 2 355,13 EUR. 26 Rekenplichtigheid. Vzw 't Schoonschip. Jaarrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de jaarrekening 2013 van vzw t Schoonschip met volgend resultaat: BALANS Totaal van de activa ,99 EUR Totaal van de passiva ,99 EUR RESULTATENREKENING Verlies van het boekjaar ,73 EUR 27 Rekenplichtigheid. Vzw PWA. Jaarrekening Akteneming. Er wordt akte genomen van de jaarrekening 2013 van vzw PWA met volgend resultaat: BALANS Totaal van de activa ,01 EUR Totaal van de passiva RESULTATENREKENING Resultaat per 31/12/ ,01 EUR 3.378,51 EUR 28 IVBO. Algemene vergadering van 25 juni Standpuntbepaling. Goedkeuring. Stemming. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van de intercommunale IVBO van 25 juni 2014 met volgende agendapunten, ter kennis gebracht aan de gemeenteraad : 1. Samenstellen van het bureau; 2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring; 3. Verslag van de commissaris-revisor - kennisname; 4. Goedkeuren jaarrekening 2013, werkingsbijdrage deelnemers, alsmede voorstel van resultaatverwerking volgens artikel 52 van de statuten; 5. Kwijting aan bestuurders; 6. Kwijting aan de commissaris-revisor; 7. Ontslag en benoeming van bestuurders; 8. Ontslag en benoeming van een bestuurder met raadgevende stem - kennisname; 9. Varia.

8 29 IVBO. Algemene vergadering van 25 juni Aanstelling vertegenwoordigers IVBO op de algemene vergadering van 25juni Goedkeuring. Stemming. Er moet een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO. Effectief vertegenwoordiger : Voorgedragen kandidaten : SP.a: Mevrouw Annie De Pauw N-VA: De heer Tom De Vos CD&V: Dhr. Norbert Wallaert Vlaams Belang: De heer Tanguy Veys Plaatsvervangend vertegenwoordiger; Voorgedragen kandidaten : Open VLD: Mevrouw Michèle Pauwels N-VA: De heer Tom De Vos CD&V Dhr. Norbert Wallaert Vlaams Belang: De heer Tanguy Veys 30 Personeel. Geïntegreerd HRM-systeem. Toewijzing in-house-opdracht. Goedkeuring. Stemming. De personeelsdienst wenst over te gaan tot de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer. Dit systeem moet leiden tot een betere dienstverlening naar de werknemers toe en op termijn uitmonden in een tijdsbesparing voor de personeelsdienst. Gezien dat de gemeenteraad op 13 mei 2014 ingestemd heeft met de toetreding van de stad Blankenberge tot de dienstverlenende vereniging CIPAL, die tot doel heeft de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers uit te voeren, waardoor de werking inzake ICToplossingen, personeelsopleiding en begeleiding voor de eigen diensten en voor de samenwerking op ICT- vlak tussen de gemeenten, provincies, OCMW s en intergemeenterlijke samenwerkingsverbanden sneller en efficiënter kan verlopen; Overwegende dat door bovengenoemde toetreding er In- house aannemingen kunnen worden toegepast en er zodoende geen mededingingsprocedures dienen te worden uitgevoerd, voor zaken die betrekking hebben op de desbetreffende doelstellingen van CIPAL; Overwegende dat in het kader van bovengenoemde toetreding, de stad Blankenberge aan CIPAL heeft gevraagd om bij wijze van In- house aanneming een passend voorstel in te dienen voor de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet

9 aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer. Dit systeem moet leiden tot een betere dienstverlening naar de werknemers toe en op termijn uitmonden in een tijdsbesparing voor de personeelsdienst; Overwegende dat hiervoor door CIPAL een voorstel werd ingediend dat gefaseerd is opgevat nl. Fase 1: tijdsregistratie en toegangscontrole start op 01/01/2015 -personeelsbeheer- basismodule -personeelsbeheer- afwezigheden online, Fase 2: loop van personeelsbeheer- mijn dossier online, -personeelsbeheer- vorming online Fase 3: payroll (lonen in service) start op 01/01/2016 -anciënniteitenbeheer= basismodule Fase 4: Vanaf 2017 (OPTIONEEL) -personeelsbeheer- evaluaties online -personeelsbeheer- digitale loonbrief online -personeelsbeheer- onkosten online -personeelsbeheer- hospitalisatieverzekering -personeelsbeheer- verlofrechtbepaling VOORSTEL: De opdracht tot de aankoop van een HRM-systeem dat voldoet aan de hedendaagse behoeften voor een modern en efficiënt personeelsbeheer, toewijzen aan CIPAL DV, Cipalstraat 1, 2440 Geel, bij wijze van In- house aanneming. Aankoop: GBB-PZ/ / : ,09 (incl. btw) 2016: ,93 (incl. btw) Onderhoud: GBB-PZ/ / : ,36 (incl. btw) Vanaf 2016: ,03 (incl. btw) 31 Stadspersoneel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Goedkeuring. Stemming. De rechtspositieregeling voor het stadspersoneel dient aangepast te worden. Algemene toelichting van de voorgestelde wijzigingen : - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering dd (met overwegend dwingende bepalingen, die doorgaans al in werking getreden zijn per , en volgende zaken regelen : nationaliteit, lijst erkende diploma s, kwalificatie selectiebureau, het vooraf horen van personeelsleden in ontslagprocedures, aanwerving van personen met arbeidshandicap, definitie van overheden in kader van erkenning anciënniteiten, toelage voor opdrachthouderschap ); - De afschaffing van het verplicht voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift door de Vlaamse Regering op ; - Het Decreet dd tot wijziging van het Gemeentedecreet van (met dwingende bepalingen betreffende de evaluatie van de decretale graden); - Programmawet dd houdende wijziging van de pensioenwetgeving (dwingend : vervroegd pensioen is niet langer automatisch mogelijk vanaf 60 jaar); - Het Decreet dd tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet en het Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van , wat de definitieve ambtsneerlegging betreft (waardoor vastbenoemde personeelsleden in deze hoedanigheid verder kunnen werken na hun 65 ste verjaardag); - Het Koninklijk Besluit van tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van tot uitvoering van de wet van tot herziening van de besluitwet van betreffende maatschappelijke zekerheid der arbeiders, nl. vanaf

10 zijn alle statutairen op proef met ziekteverlof of bevallingsverlof ten laste van het bestuur en hebben dus geen recht meer op ziekte-uitkeringen van het ziekenfonds; - Het Besluit van de Vlaamse Regering dd houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit (met facultatieve bepalingen); - De Wet dd betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (met dwingende bepalingen, o.a. het afschaffen van alle proefperiodes voor contractuele personeelsleden); - Het Koninklijk Besluit dd , houdende wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking (met dwingende bepalingen, bijgevolg wordt voorgesteld op de bepalingen in de RPR te beperken tot niet-rva gebonden regelgeving). Overige wijzigingen houden verband met : - voorstel tot enkele wijzigingen en rechtzettingen van de personeelsformatie van de gemeente; - voorstel tot de invoering van een preselectie in bepaalde gevallen indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie van de selectie bemoeilijkt; - praktische en andere schikkingen i.v.m. de berekening van de fietsvergoeding aan de hand van het tijdsregistratiesysteem, overdracht verlofdagen naar ziektekredietdagen voor vastbenoemden (langdurige ziekte), progressieve tewerkstelling voor contractuelen, verfijning dienstvrijstellingen, vakbondsverlof, enkele rechtzettingen van materiële fouten, ; - invoering (formalisering) van de sociale voordelen afscheidspremie voor gepensioneerden en GSM ; - bepaling kilometervergoeding bij carpooling en vergoeding gebruik van eigen fiets voor dienstreizen; - voorstel tot respecteren van termijn van 2 maanden bij intrekken onbetaald verlof; - toevoeging van bijlage IV die de anciënniteitsbepalingen voor de diverse verloven of afwezigheden bepaalt; Als bijlage wordt de volledig aangepaste rechtspositieregeling bezorgd. Er wordt voorgesteld de wijzigingen door te voeren via het schrappen van de doorstreepte tekst en het toevoegen van de rode tekst (opmerking : door toevoeging en schrapping van een aantal artikels, is de hernummering gewijzigd. Er wordt een concordantielijst toegevoegd aan het dossier). 32 Personeel. Arbeidsreglement wijziging. Goedkeuring. Stemming. Het arbeidsreglement werd o.a. aangepast aan het nieuwe eenheidsstatuut. In bijlage de arbeidsreglementen met de wijzigingen in het rood aangeduid: -ALGEMEEN arbeidsreglement -Arbeidsreglement BODI -Arbeidsreglement Jeugdherberg DE WULLOK -Arbeidsreglement JOBSTUDENTEN 33 Personeel. Toetreding coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen. Goedkeuring. Stemming. Jobpunt Vlaanderen is dé referentie voor human resourcesin de publieke sector in Vlaanderen. Zij werken uitsluitend voor overheden en selecteren kandidaten voor de juiste job bij de Vlaamse openbare besturen. Jobpunt staat klaar om Vlaamse steden en gemeenten, OCMW s, provincies, de Vlaamse overheid en andere Vlaamse openbare besturen te ondersteunen bij hun HR-vragen Jobpunt Vlaanderen werd opgericht bij decreet en is sedert september 2000 operationeel. Stichtende vennoten: Vlaamse gemeenschap, Vlaams gewest, De Scheepvaart, stad Leuven, stad Antwerpen, stad Gent, gemeente Wichelen en VVSG Jobpunt Vlaanderen biedt op een professionele manier ondersteuning aan het personeelsbeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt op de verschillende bestuursniveaus bij tot een moderne en efficiënte overheid. Zij maken werk van coaching, evaluatie, outplacement, assessment, e.a..

11 Jobpunt Vlaanderen is een uniek publiek-privaat samenwerkingsmodel. Ze combineren hun expertise in de overheidssector met de know-how die op de private markt aanwezig is. Dat resulteert in raamcontracten met gespecialiseerde HR-kantoren (rekening houdend met de wetgeving over overheidsopdrachten), waar overheden snel en eenvoudig gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat je als vennoot van Jobpunt Vlaanderen - zelf geen aanbesteding meer hoeft te doen. Toetreden tot de coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen vergt een éénmalige kost die wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden. Per 10 personeelsleden koop je 3 aandelen. Een aandeel heeft een waarde van 24,79. Voor de stad Blankenberge betekent dit een éénmalige kostprijs van 1.933,62 (= 78 aandelen) Sinds de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut zijn openbare besturen verplicht om outplacement aan te bieden. Daarnaast moet de stad Blankenberge binnenkort een nieuwe aanbesteding voor het aanstellen van een selectiebureau voor assessments uitschrijven. Als vennoot hoef je daar dus geen extra tijd meer aan te besteden. 34 Vrijwillige brandweer. Aanwerving stagiair-brandweerlieden. 1) Open verklaren van twee functies van brandweerman-vrijwilliger. 2) Opstarten aanwervingsprocedure en aanleggen werfreserve. Goedkeuring. Stemming. In de personeelsformatie van het operatief personeel van de vrijwillige brandweer worden twee functies van brandweerman-vrijwilliger open verklaard. De aanwervingsprocedure voor brandweerman-vrijwilliger moet opgestart worden en er moet een werfreserve aangelegd worden voor de duur van 3 jaar. 35 Vrijwillige Brandweer. 1) Open verklaren van één functie van adjudant-vrijwilliger, één functie van eerste sergeantvrijwilliger, één functie van sergeant-vrijwilliger en één functie van korporaal-vrijwilliger, alle te begeven bij bevordering. 2) Open verklaren van de functie van korpssecretaris en organiseren selectieproef. Goedkeuring. Stemming. Door de bevordering van een adjudant-vrijwilliger tot onderluitenant-vrijwilliger met ingang van 1 mei 2014, ontstaan mogelijkheden voor de bevordering tot adjudant-vrijwilliger, eerste sergeant-vrijwilliger, sergeantvrijwilliger en korporaal-vrijwilliger. Het korpssecretariaat kan verdeeld worden over twee korpssecretarissen. Momenteel is er slechts één korpssecretaris in dienst. De (tweede) functie van korpssecretaris wordt open verklaard en er moet een selectieproef georganiseerd worden. 36 Mandatarissen. Overzicht representatiekosten Overeenkomstig het artikel 47 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld op 11 februari 2014, wordt jaarlijks een overzicht van de representatiekosten van de mandatarissen aan de gemeenteraad voorgelegd. 37 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 13 mei Voorstel van raadsbesluit in verband met het nog steeds ontbreken van de nodige veiligheid op het Bevrijdingsplein ter hoogte van de Zeescouts. Goedkeuring. Stemming. Sinds 2012 beschikken de Blankenbergse Zeescouts "9de FOS Wandelaar" over nieuwe en degelijke lokalen aan het Bevrijdingsplein. Op dit moment zijn ook al 2 jaar aan dezelfde zijde van het Bevrijdingsplein werken bezig in opdracht van vervoersmaatschappij De Lijn voor de aanleg van een verkeerseiland. Sinds deze werken van De Lijn functioneren de 3 straatverlichtingspalen er niet meer en trekt de open werfzone meer en meer zwerfvuil aan. Die zorgt niet alleen voor een verkommerde situatie, maar brengt de veiligheid van de gemiddeld 100 leden en leiders van de zeescouts ernstig in het gedrang. Hierbij bleek bovendien dat het Vlaams Gewest pas in februari 2014 door het stadsbestuur aan het Vlaams Gewest werd ingelicht over de defecte straatverlichting.

12 Tijdens de gemeenteraad van 11 februari 14 werd deze problematiek voor een eerste keer aangekaart. Het stadsbestuur stelde toen bij monde van schepen Ivan De Clerck het volgende: Ik wil opmerken dat de openbare verlichting al meerdere malen werd aangekaart. AWV is daarvoor verantwoordelijk. We hebben de belofte dat het herstel opgenomen is in hun programma. Op het feit dat de straatverlichting al 2 jaar defect is, dat dit de verkeersveiligheid ter hoogte van de Zeescouts niet ten goede komt en op het feit dat de werf niet conform de bouwvergunning werd afgesloten werd niet gereageerd. Tijdens de gemeenteraad van 11 maart 14 werd deze problematiek opnieuw aangekaart. Het stadsbestuur stelde toen bij monde van schepen Ivan De Clerck het volgende: Men is momenteel bezig om rond de spuikom nieuwe openbare verlichting te plaatsen. En AWV heeft ons de belofte gedaan dat het mee zal worden opgenomen. Dit kan morgen zijn of volgende week. Op uw vraag waarom het zo lang moet duren? U kan best de vraag zelf stellen aan het Vlaamse Gewest. Wij hebben continu de vragen doorgeven aan het Vlaamse Gewest. [ ] Tijdens de dag, bij het op en af rijden is het evident dat het open staat. Ook daar hebben we de bevoegde instantie gevraagd om de werf correct en veilig af te sluiten. Op de vraag waarom het zolang duurde eer het Vlaams Gewest gevat werd door deze problematiek en waarom de werf op geen enkele plaats werd afgesloten werd niet gereageerd. Tijdens de gemeenteraad van 1 april 14 werd deze problematiek nogmaals aangekaart. Het stadsbestuur stelde toen bij monde van schepen Ivan De Clerck het volgende: Ze gaan deze week de zaak aanpakken. Ik moet bevestigen dat dit ook aangepakt werd. Als je goed hebt opgelet, zou je weten dat er ondertussen al 1 vermaakt is, maar er is er een andere die nu stuk is. Intussen blijkt dat de straatverlichting op het Bevrijdingsplein ter hoogte van de Zeescouts nog steeds niet werd hersteld. Voorstel van besluit: Artikel 1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van college van burgemeester en schepenen waarom de straatverlichting op het Bevrijdingsplein ter hoogte van de Zeescouts nog steeds niet hersteld werd en op welke datum de straatverlichting effectief zal hersteld worden. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in een brief namens de gemeenteraad van Blankenberge, gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer West- Vlaanderen - district Oostende, aan te dringen op de spoedige herstelling door het Team Elektrische Installaties van de straatverlichting op het Bevrijdingsplein. Artikel 3 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om op de eerstvolgende gemeenteraad verslag uit te brengen van de genomen maatregelen en het resultaat daarvan. 38 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel 3 2 van het reglement van orde. Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad d.d. 13 mei Voorstel van raadsbesluit in verband de werken in de De Smet de Naeyerlaan. Goedkeuring. Stemming. In de De Smet de Naeyerlaan werd in oktober 2012 gestart met ingrijpende wegenwerken. In opdracht van De Lijn wordt de volledige trambedding vernieuwd en in opdracht van de stad Blankenberge wordt het volledige rioleringsstelsel vernieuwd en wordt de straat totaal heringericht. In een persmededeling stelde de stad Blankenberge toen dat bij de heraanleg men aangepaste technieken zou gebruiken waardoor de hinder naar de omwonenden wordt gereduceerd. Tijdens de gemeenteraad van 11 februari 14 verklaarde het stadsbestuur bij monde van schepen Ivan De Clerck, naar aanleiding van een vraag omtrent de inplanting de nieuwe locaties voor laad- en loszones, het volgende: "In samenspraak met de politie, het college en de dienst BODI hebben we hier en daar in het kader van verbeteringen verschuivingen doorgevoerd. Er komen maar langs 1 kant laad- en loszones. We hebben er voor gezorgd dat voor iedere handelaar een laad- en loszone in de directe nabijheid voorzien is. We hebben ook rekening gehouden met het in- en uitrijden. Het is op vraag van de politie dat de inplanting van de laad- en loszones geoptimaliseerd werd." Hierbij valt het op dat: - ook al zijn de werken zo goed als klaar conform de planning, nog steeds een belangrijk deel van de De Smet de Naeyerlaan niet met de auto toegankelijk is, terwijl zeker in het weekend het toelaten van autoverkeer aangezien er dan toch geen werken plaatsvinden de noodlijdende handelaars enige soelaas zou kunnen brengen; - ook de straatverlichting werd vernieuwd, maar de oude straatverlichting nog steeds blijft werken waardoor al maanden s avonds en s nachts de (nog steeds) verkeersvrije straat dubbel verlicht wordt;

13 - er ook betonnen bloem- en boombakken werden geplaatst, die echter door hun omvang en uitzicht de buurt bijzonder ontsieren, onvoldoende doorgang laten voor rolstoelpatiënten/kinderwagens/winkelwagentjes/ ; - er ook betonnen bloem- en boombakken werden geplaatst, die op ideale hoogte zijn voor te wildplassen en voor honden om tegen te plassen; - er bij de inplanting van de nieuwe locaties voor laad- en loszones onvoldoende rekening werd gehouden met de vragen en wensen van de lokale handelaars aldaar en de vraag zich stelt op welke wijze de inspraak werd georganiseerd en alsnog wijzigingen hieraan kunnen gebeuren; - er op tal van plaatsen in de De Smet de Naeyerlaan (zelfs ter hoogte van stukken die reeds lang vernieuwd werden) ernstige geurhinder is van de riolering. Voorstel van besluit: Artikel 1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van college van burgemeester en schepenen inzake de werken in de De Smet de Naeyerlaan, in het bijzonder inzake: - het niet toegankelijk zijn van de straat tijdens het weekend; - de dubbele straatverlichting; - de hinderlijke betonnen bloem- en boombakken; - de inplanting van de nieuwe locaties voor laad- en loszones. Artikel 2 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in verband met de gesignaleerde problemen de nodige maatregelen te nemen en de gemeenteraad hiervan in te lichten en ook te informeren omtrent het resultaat daarvan. GEHEIME ZITTING 39 Vraag en antwoord. 40 Vrijwillige Brandweer. Verlengen stageperiode stagiair-brandweerlieden. Bekrachtigen besluit van 22 mei 2014 van het college van burgemeester en schepenen. Goedkeuring. Stemming. 41 Verscheidene OPENBARE ZITTING Mondelinge vraag van de CD&V conform artikel 11 2 m.b.t. het bushokje thv de HUBO doe-het zelf winkel. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over het terugplaatsen van speeltuigen na herstelling. Mondelinge vraag van mevrouw Daphné Dumery conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de olijfboompjes. Mondelinge vraag van de heer Tom De Vos conform artikel 11 2 van het reglement van orde over de bloembakken in de De Smet de Naeyerlaan. Mondelinge vraag van mevrouw Kathleen Haegeman confrom artikel 11 2 van het reglement van orde over het verdwijnen van de geboortedreef aan de Zeebruggelaan. Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys conform artikel 11 1 van het reglement van orde over de maatregelen tegen de overlast veroorzaakt tegen meeuwen. Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys conform artikel 11 1 van het reglement van orde over de belasting op de tweede verblijven.

14 Hoogachtend, De secretaris, De voorzitter, Peter Verheyden Jeannine Puype

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 VOORBEREIDING beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 21.04.2015

ZITTING VAN 21.04.2015 ZITTING VAN 21.04.2015 Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,

Nadere informatie