Infrastructuur en mobiliteit in de 2 e Kamer verkiezingsprogramma s 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrastructuur en mobiliteit in de 2 e Kamer verkiezingsprogramma s 2012"

Transcriptie

1 Infrastructuur en mobiliteit in de 2 e Kamer verkiezingsprogramma s 2012 Zoetermeer, juli 2012 Veilig en snel vervoer van personen en goederen, bescherming tegen water en een betrouwbare levering van energie zijn voorbeelden van zaken die onmisbaar zijn voor het functioneren van de economie en de samenleving als geheel. Investeringen in aanleg en onderhoud infrastructuur zijn daarom van zeer groot belang. Bouwend Nederland heeft de (concept-) verkiezingsprogramma s van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 geanalyseerd op de standpunten en ideeën op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Pagina 1 van 14

2 FINANCIERING WEGEN OPENBAAR VERVOER WATER BEPRIJZING Infra verder versterken Hoogwaardig OV in steden Kleine vaarwegen openhouden Onbelaste reiskostenvergoeding behouden CDA Beter benutten Terugdraaien splitsing NS en Prorail Hoogwaterbescherming heeft prio tot kostenniveau OV CU D66 GL PVDA PVV SP VVD Natuur, volkhuisvesting, infra & milieu in één Ministerie van Leefomgeving wegwerken achterstand onderhoud bruggen en viaducten prioriteit terugdraaien 130 km/u eerst benutten, OV, fiets en kilometerprijs, dan pas bouwen Oranjetunnel en A15 doortrekken naar A12 Bestaande verbeteren en beter Fonds Duurzame Structuurversterking. Meer OV en fiets, minder asfalt Meer gebruik van PPS via o.a. pensioenfondsen voor 500 miljoen per jaar in infra. benutten, daarna pas uitbreiden. Geen nieuwe wegen Bestaande wegen overkappen Bouwmachines weren uit steden Terugdraaien 130 km/u Betere veiligheid fietsers Uitstellen minst duurzame wegen Betere veiligheid fietsers 140 km/u waar mogelijk Geen tolwegen, financiering altijd vanuit algemene middelen PPS inzetten voor financiering infrastructuur, ook tol indien dat niet ander kan 250 miljoen per jaar extra voor wegen Geen bezuiniging op aanleg wegen Terughoudend met aanleg, maar indien nodig aanpakken 130 km/u waar mogelijk Afmaken in gang gezette wegenprojecten Scheiden lokaal en doorgaand verkeer op snelwegen Invoeren 130 km/u Structureel ruimte voor grote reg. OV verbindingen en uitbreiding spoorinfra Snel ERTMS invoeren A27 inclusief spoorlijn Nieuw stations, Niet bezuinigen op spooronderhoud ProRail samenvoegen met RWS Uitbreiden netwerk fietssnelwegen Metroachtige verbindingen tussen grote steden Betere samenwerking ProRail en NS Fietspaden beter inrichten, meer stalling en combinatie met OV Extra sporen, ERTMS, fiets en niet bezuinigen op onderhoud. ProRail en NS beter samenwerken Spoorlijn Utrecht Breda aanleggen Meer trams en metroverbindingen ProRail en NS samen in 1 organisatie Invoeren ERTMS Inrichten nationaal wandelnetwerk Goed en veilig OV Regie spoor terug bij Rijk NS en ProRail in 1 publiek nutsbedrijf Meer geld voor regionaal spoor Geen uitbreiding Twentelijn en IJssellijn Verschuiving geld van weg naar fiets. Kwaliteitsimpuls OV door meer privatisering Relatie NS-PRoRail kritisch bezien Aanleg Twente-Mittellandkanaal Kleine vaarwegen openhouden Niet bezuinigen op Deltafonds, maar extra investeren Natuurgebieden gebruiken als wateropvang de ruimte geven, combinatie recreatie en natuur benutten Strengste milieunormen voor alle nieuwe voer- en vaartuigen Invoeren Maut voor vrachtwagens Voor personenauto s tarief naar milieukenmerk en kilometerstand Reiskostenvergoeding OV onbelast maar gemaximeerd Reiskostenvergoeding auto wordt beperkt Kilometerbeprijzing invoeren in 2016 Afschaffen reiskostenvergoedingen Dieselaccijns verhogen en zo snel mogelijk kilometerheffing invoeren. Deel opbrengst gebruiken voor lagere lasten arbeid Reiskostenvergoeding OV onbelast Reiskostenvergoeding auto belasten Verbeteren wachttijden sluizen Invoeren Maut voor vrachtwagens Handhaven huidige regeling reiskosten Invoeren kilometerheffing Verlagen accijns op benzine een diesel Meer binnen- en kustvaart inzetten voor transport goederen In 2024 voldoen alle primaire waterkeringen aan veiligheidsnorm 1960 Binnenvaart bevorderen, o.a. door een efficiënt netwerk van overlaadstations Geen kilometerheffing Handhaven huidige regeling reiskosten MRB en BPM omzetten in platte kilometervergoeding of brandstofprijs. Invoeren Maut voor vrachtwagens Handhaven huidige regeling reiskosten Geen kilometerheffing Pagina 2 van 14

3 - De infrastructuur in Nederland wordt verder versterkt. Het CDA zet in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur, waarbij goede combinaties gemaakt worden tussen verschillende bestaande en nieuwe vormen van vervoer (bijv. snelfietspaden). Het CDA wil meer laadpunten voor elektrische auto s, zodat deze duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd. Met goed en hoogwaardig openbaar vervoer kan de leefbaarheid en bereikbaarheid van stad en regio fors verbeteren. De sociale functie van het openbaar vervoer verdient extra aandacht. Bij het huidige intensieve gebruik van het nationale spoorvervoer zetten we vooral in op goed beheer en onderhoud. Uitbreiding van het huidige spoornet verdient hoge prioriteit, waarbij regionale overheden mee kunnen financieren. De splitsing tussen NS en ProRail wordt ongedaan gemaakt. Het CDA is voorstander van een duurzame bereikbaarheid. Daarbij past de stimulering van het gebruik van de fiets. De binnenvaart verzorgt 25% van het binnenlandse transport. Deze groene wijze van vervoer ontlast de wegen. De binnenvaart wordt gestimuleerd door het bevorderen van schonere motoren, het openhouden van (kleine) vaarwegen en aandacht voor ligplaatsvoorzieningen. Nederland is de veiligste delta ter wereld. Dit moet zo blijven. De uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft prioriteit; zwakke plekken (zoals de Afsluitdijk) worden aangepakt. De financiering vindt plaats via het Deltafonds. Daarnaast is aandacht nodig voor voldoende zoet water tijdens droge periodes. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan tot het kostenniveau van het openbaar vervoer. Pagina 3 van 14

4 Natuur, volkshuisvesting, infrastructuur en milieu worden samengevoegd tot hét ministerie van de leefomgeving. Procedures sneller en beter te maken, met minder administratieve rompslomp. Op het gebied van infrastructuur, wonen en ruimte moet de insteek van de Crisis- en Herstelwet worden gevolgd. Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van bruggen en viaducten heeft prioriteit; hierop wordt niet bezuinigd. De verhoging van de maximum snelheid naar 130 km/uur wordt teruggedraaid. Om knelpunten op de weg op te lossen wordt er eerst gekeken welke winst kan worden geboekt door beter benutten, door mobiliteitsmanagement en door invoering van de kilometerprijs. Pas waar er daarna nog een structureel knelpunt is, kan weguitbreiding aan de orde zijn. Bij knelpunten op de weg, moet bij het oplossen daarvan niet alleen worden gefocust op aanleg van wegen, maar wordt voortaan ook gekeken naar de mogelijkheden van OV en fiets. De ChristenUnie kiest voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam voor het westelijk gelegen Oranjetunneltracé. Het Blankenburgtracé is alleen acceptabel als er wordt gekozen voor een volledig geboorde tunnel. De A15 wordt aangepakt. Binnen het Infrafonds wordt structureel ruimte gereserveerd voor grote regionale OV-projecten met een nationaal belang, zoals de IJmeerverbinding, de metro tussen Schiedam, Rotterdam Zuid en Kralingse Zoom, de uitbouw van het tramnetwerk in Utrecht en meer vrije busbanen. Uitbreiding inhaalsporen of spoorverdubbeling, extra perrons en ongelijkvloerse kruisingen. De enkelsporige regionale spoorlijnen en grensoverschrijdende spoorlijnen worden opgewaardeerd door (gedeeltelijke) spoorverdubbeling, elektrificatie en verhoging van de baanvaksnelheid. Het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS wordt snel ingevoerd. Het spoor wordt waar mogelijk stapsgewijs geschikt gemaakt voor hogere snelheden. De maximum snelheid wordt op regionale spoorlijnen verhoogd van 140 naar 160 km per uur en op de meeste intercity corridors naar 200 km per uur te beginnen met Almere- Noord-Nederland en Amsterdam-Maastricht. Oude spoorverbindingen, zoals Veendam-Stadskanaal en Apeldoorn-Dieren worden opnieuw geopend. Bij de verbreding van de A27 wordt rekening gehouden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht-Almere. Er moet ruimte komen voor stadsgewestelijk vervoer op het spoor. Er worden tot 2028 tenminste vijftig nieuwe stations geopend. Op spooronderhoud wordt niet bezuinigd. ProRail komt onder directe leiding van de minister en wordt op termijn samengevoegd met Rijkswaterstaat. Bij groeiend transportvolume moet ingezet worden op aparte goederencorridors. Wij zijn daarom voor de Noordtak van de Betuweroute en de ROBEL-lijn tussen Rotterdam en Antwerpen. Pagina 4 van 14

5 Fietsen en wandelen worden als duurzame,goedkope en gezonde vorm van mobiliteit krachtig gestimuleerd. Het netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werklocaties wordt uitgebreid. Er komen twintig nieuwe routes in de periode Doel is een samenhangend netwerk van doorgaande hoofdfietsroutes in het gehele land. De mogelijkheid van fietsparkeren bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in ruimtelijke ordeningsvoorschriften. Bij stations moeten voldoende en kwalitatief goede gratis fietsparkeerplekken zijn. Er komt in samenwerking met gemeenten en provincies een programma om extra plaatsen te realiseren tot Om de binnenvaart te bevorderen is de realisatie van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland van belang. De ChristenUnie wil het aantal ligplaatsvoorzieningen uitbreiden en naast de grote ook de kleine vaarwegen open houden. Het vaarwegennet kan meer worden gebruikt voor distributie van goederen voor het middenen kleinbedrijf. De realisatie van overslagterminals voor water, weg en spoor wordt gestimuleerd en er wordt geïnvesteerd in sluiskolken om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Daarnaast moet het achterstallig onderhoud van de vaarwegen in 2016 zijn weggewerkt. Het nationale Deltaprogramma moet voortvarend worden uitgevoerd. Dat geldt zowel voor de huidige grote projecten, zoals Ruimte voor de Rivier, als voor de waterveiligheids- en zoetwatermaatregelen die nu in het Deltaprogramma worden voorbereid. Gelet op de grote wateropgaven waar ons land voor staat, wordt er niet bezuinigd op het Deltafonds. De zwakke plekken in dammen, duinen en dijken (bijvoorbeeld de Afsluitdijk) worden versterkt. Om te voorkomen dat dit decennia gaat duren, wil de ChristenUnie dat het Rijk en de waterschappen, aanvullend op de reeds gemaakte afspraken, gezamenlijk extra investeren in hoogwater beschermingsmaatregelen. Door grotendeels te betalen naar gebruik in plaats van naar bezit wordt recht gedaan aan het principe de vervuiler betaalt. De ChristenUnie kiest voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van de kilometerprijs gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken. De komende kabinetsperiode wordt, in navolging van de ons omringende landen, in ieder geval de kilometerbeprijzing voor vrachtwagens ingevoerd. Voor personenauto s wordt in eerste instantie alleen een tarief naar milieukenmerken ingevoerd op basis van een jaarlijks opgenomen kilometerstand. De onbelaste reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer blijft bestaan. Wel komt er een maximum aan de te vergoeden afstand. De onbelaste kilometervergoeding blijft ook bestaan, maar de kilometervergoeding wordt wel lager. Pagina 5 van 14

6 - Voor D66 is verbetering van bestaande wegen eerste keus, nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde voor het functioneren van netwerken opleveren. Bestaande wegen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal verkeer. Beheerste groei in autoverkeer leidt ook tot beperkte groei van onderhoudskosten van het wegennet. Goede inpassing van nieuwe wegen is bij aanleg een noodzakelijke voorwaarde. D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren door het bieden van meer kwaliteit, hogere frequenties, betere aansluitingen van trein, metro, tram, bus en fiets. D66 is voor het tot stand brengen van metroachtige treinverbindingen tussen de (grote) steden en een uitbreiding van het NS-nachtnet. Barrières die de ontwikkeling van grensoverschrijdend openbaar vervoer remmen, moeten worden weggenomen. Betere samenwerking tussen ProRail en gebruikers, vooral NS, is noodzakelijk. Combinaties van fiets met het openbaar vervoer worden door D66 gestimuleerd met P+R voorzieningen op strategische locaties. D66 wil het netwerk van fietsverbindingen verbeteren, onder andere door meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. D66 wil de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen Om het water de ruimte te geven en het op een slimme wijze in te richten moeten we het Deltafonds voeden. Daarbij wil D66 gedeelde voordelen met natuurprojecten zoveel mogelijk benutten. Hierdoor zal vaker gekozen worden voor investering in bijvoorbeeld natuurgebieden als wateropvang omdat dat vaak rendabeler is. D66 wil dat mensen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit van een auto. Dit kan via beprijzen van rijden en door het afbouwen van fiscale prikkels voor autogebruik. In het Begrotingsakkoord zijn hier eindelijk afspraken over gemaakt. D66 wil dat de politiek zich aan deze afspraken houdt en zo duidelijkheid biedt aan forenzen. D66 zorgt wel voor een aanvullende overgangsregeling die vooral OV-forenzen ontziet. Op de langere termijn (2016) wil D66 naar een stelsel van kilometerbeprijzen, met duidelijke waarborgen voor privacy en zonder disproportionele uitvoeringskosten en -risico s. Pagina 6 van 14

7 Er komt een Fonds Duurzame Structuurversterking. Al het geld voor infrastructuur en ruimtelijke investeringen komt in één pot, waaruit integrale plannen voor verkeer en wonen worden gefinancierd. Zo gaat er minder geld naar asfalt en meer naar openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en stadsverbetering. Er wordt ruimtelijk beleid ontwikkeld om de autoafhankelijkheid en mobiliteitsgroei te verminderen. Dit betekent inzetten op compacte steden en het ontwikkelen van normen voor nieuwe wijken en herstructureringsprojecten die ervoor zorgen dat alle basisfuncties zoals onderwijs, gezondheidszorg, winkelen en hoogwaardig OV op fiets- en loopafstand komen te liggen. Er komen geen nieuwe wegen die ons land nog meer versnipperen. Dus ook geen Blankenburgtunnel, Rijnlandroute, A13/A16 of doortrekking van de A15 door de natuur. Het spitstarief in de kilometerheffing moet nieuwe wegverbredingen overbodig maken; de bak van Amelisweerd wordt niet verbreed. De snelheidsverhoging naar 130 km per uur wordt teruggedraaid. Waar dat nodig is voor het milieu en/of tegen geluidsoverlast, gaat de maximumsnelheid naar 80 of 100 km per uur. Er komen experimenten om wegen duurzamer te maken, bijvoorbeeld door overkappingen en combinaties met het produceren van groene energie. Gemeenten krijgen de mogelijkheid naast vervuilende vrachtauto s ook andere voertuigen en bouwmachines te weren om de lucht schoner te maken. De inzet is om het aantal verkeersdoden in 2020 terug te brengen naar maximaal 400 per jaar. Dit kan alleen als de veiligheid van fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom veel meer prioriteit krijgt. Het vervoer per trein krijgt een impuls: extra treincapaciteit, een efficiënter Europees beveiligingssysteem, inhaalsporen en beter onderhoud van spoor en treinen. Stations blijven vrij doorgaanbaar, worden goed toegankelijk en voorzien van voldoende fietsenstallingen, OV-fietsen en toiletten, gratis draadloos internet en een goede beschutting tegen wind en regen. De trajecten waar treinen in hoge frequentie gaan rijden, worden verlengd tot buiten de Randstad. Tevens starten in meerdere regio s buiten de Randstad experimenten met nachttreinen, naar Brabants voorbeeld. NS en Prorail werken beter samen. Fietsen wordt krachtig gestimuleerd. Er komen meer stationsstallingen en ov-fietsen. Gemeenten en provincies investeren in goede voorzieningen voor de fiets, zoals comfortabele, veilige en snelle fietsroutes. De subsidie die gemeenten van de rijksoverheid ontvangen voor fietsinfrastructuur wordt verhoogd. Er komen middelen beschikbaar om in de periode twintig nieuwe regionale snelfietsroutes te realiseren. Barrières voor fietsers en voetgangers als gevolg van auto-, spoor- en waterwegen worden geslecht. Er komt een nieuwe spoorlijn van Almere via Utrecht naar Breda (AUB). De treinverbindingen naar Duitsland en België worden verbeterd. In Nederland maken we een inhaalslag door te investeren in nieuwe tramlijnen. Plannen daarvoor in Groningen, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en andere steden worden (financieel) gesteund. Regionale treinen, lightrail, metro, sneltram en snelbus vormen een samenhangend net van hoge kwaliteit. Pagina 7 van 14

8 In de binnenvaart wordt de samenwerking tussen vervoerders en duurzame innovatie gestimuleerd. Nederland ijvert in Brussel voor de strengst mogelijke milieunormen voor alle nieuwe voer- en vaartuigen. Ook worden maatregelen genomen om bestaande binnenvaartschepen en (diesel)treinen schoner, zuiniger en stiller te maken. Nederland grijpt haar sterke marktpositie aan om een voortrekkersrol te spelen bij het schoner maken van binnenvaart en zeevaart, bijvoorbeeld door havengelden afhankelijk te maken van de milieuprestatie van de reder en door het gebruik van groene walstroom te verplichten. Nederland wordt voldoende beschermd tegen natte voeten, juist door water de ruimte te geven. Hierbij geldt de stelregel: eerst vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren. De nieuwe kansen die waterberging biedt voor natuur en recreatie worden benut. Rivieren worden verruimd. Nederland neemt in Europa het voortouw in de hervorming van de brandstofaccijns. Alle brandstofaccijns krijgt een klimaatcomponent die langzaam oploopt met de CO2-prijs die geldt in andere sectoren. Hierop vooruitlopend wordt de dieselaccijns met ingang van 2013 verhoogd en gelijkgetrokken met Duitsland. De kilometerheffing wordt zo snel mogelijk ingevoerd, waarbij: de kilometertarieven een fors verschil maken tussen milieubelastende en schone voertuigen; vrachtverkeer duurder wordt; op drukke plekken en in de spits een hoger tarief geldt; de privacy buiten kijf staat: politie en justitie krijgen geen toegang tot reisgegevens; een deel van de opbrengst wordt ingezet voor lagere lasten op arbeid. De vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto gaat onder het normale belastingregime vallen. De vergoeding voor woon-werkverkeer met het OV blijft onbelast. Thuiswerken en schoner reizen worden voortaan beloond. Zo wordt de vrijstelling voor een belastingvrije fiets voor woon-werkverkeer verhoogd. De verlaging van de aanschafbelasting op auto s wordt teruggedraaid en de tarieven worden verder gedifferentieerd naar milieubelasting. Vanwege de ruimte die auto s innemen moet er een rem blijven op het autobezit. De bijtelling van de zaak wordt hervormd waardoor leaserijders gaan betalen naar rato van het aantal privékilometers dat ze maken. Waar dat niet haalbaar is, wordt het huidige bijtellingspercentage verhoogd. De bestaande prikkel voor zuinige auto s blijft gehandhaafd. Deelauto s krijgen een volwassen plek in het Nederlandse vervoerssysteem. De auto hoeft niet per se voor de deur te staan. Carpoolen wordt gestimuleerd. Pagina 8 van 14

9 Met publiek private samenwerking, in het bijzonder met onze eigen pensioenfondsen, kunnen extra investeringen bijvoorbeeld op het terrein van infrastructuur naar voren worden gehaald. Aldus kan tot 2020 per jaar 500 miljoen aan extra investeringsruimte worden gecreëerd. Door bezuinigingen is er in de komende jaren minder geld beschikbaar voor de aanleg van wegen. De minst duurzame wegenprojecten worden uitgesteld. Bij de keuze tot verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen staat voor de PvdA als eerste voorop geen verslechtering van de verkeersveiligheid en het milieu. De PvdA wil de maximum snelheid op de Nederlandse autowegen terugbrengen naar 120 km/uur. De huidige 80 km-zones rond de grote steden blijven gehandhaafd. De verkeersveiligheid kan nog veel beter. Verdere scheiding van langzaam en snel verkeer hoort daarbij. Denk aan veilige fietspaden, het scheiden van fiets en scooterverkeer, een goede inrichting van 30-km zones, zeker rond scholen. Ook is er nog veel winst te halen op provinciale wegen. Wij dragen de NS, als beoogd concessiehouder voor het hoofdrailnet, op om vóór 2015 grensoverschrijdende IC-verbindingen met HST-stations kort over de grens te realiseren. Om de problemen op het spoor sneller aan te pakken willen we dat de NS en Prorail weer samengaan in één organisatie. De afstemming en samenwerking moet veel beter, waarbij de minister de eindverantwoordelijkheid draagt. Veiligheid op het spoor moet weer gegarandeerd zijn en treinongevallen moeten tot het verleden gaan behoren. Daarom pleit de PvdA voor het versneld invoeren van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het OV moet reizigersvriendelijk zijn. Stations moeten veilig zijn, treinen en bussen schoon, en de trein moet standaard uitgerust zijn met een toilet en internetverbinding. Goede P+R voorzieningen, ook voor fietsers, zijn onmisbaar. De PvdA staat voor het belang van goede wandelpaden en een groene omgeving. Daarom willen wij ons inzetten om een nationaal wandelnetwerk te creëren en goede verbindingen met lokale wandelroutes en -paden. De binnenvaart wordt als duurzame vorm van goederenvervoer bevorderd, ondermeer door onnodig wachten te beperken. De PvdA wil dat de fiscale vrijstelling van de reiskostenvergoeding woon-werk-verkeer gehandhaafd blijft. Betalen naar gebruik in plaats van naar bezit. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer. Voor vrachtwagens wordt Maut ingevoerd, het systeem dat Duitsland al heeft. De wegenbelasting schaffen we gelijktijdig af. Pagina 9 van 14

10 - Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones. 140 kilometer per uur waar het kan Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen De bereikbaarheid van de haven van Rotterdam verbeteren is van cruciaal belang voor onze economie. Veilig en goed openbaar vervoer Treinen rijden op tijd en zijn veilig! Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk - De benzine- en dieselaccijns verlagen we met twaalf eurocent. Ook de accijns op LPG gaat met zes eurocent omlaag. Geen kilometerheffing, geen forenzentaks Pagina 10 van 14

11 Wij zijn tegenstander van tolwegen, de aanleg van wegen financieren we uit de algemene middelen. We zijn terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen, maar knelpunten worden natuurlijk aangepakt. Om de doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen. De maximumsnelheid op wegen wordt dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en het verkeer beter doorstroomt. Daar waar de nieuwe maximumsnelheid (130 km/u) negatief uitpakt voor luchtkwaliteit en geluidhinder voor omwonenden, of voor de verkeersveiligheid, wordt deze weer verlaagd. Bij de ringen van de grote steden wordt de maximumsnelheid niet verhoogd. NS en ProRail worden onderdeel van één publiek nutsbedrijf. De minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het spoorvervoer. Binnen het budget voor infrastructuur wordt meer geld vrijgemaakt voor investeringen in regionale spoorlijnen. Ontbrekende trajecten in het spoorwegnet worden opgevuld met snelwegbussen, die ook de bereikbaarheid van grote bedrijventerreinen kunnen verbeteren. De geplande intensivering over het spoor via de Twentelijn en de IJssellijn blazen we af. Meer gebruik van de fiets in het stedelijke gebied kan het autoverbruik terugdringen. Daarom verschuiven we investeringsmiddelen naar fietsvoorzieningen. Er komen meer (bewaakte) fietsenstallingen bij (bus)stations. Voor de groei van goederentransport willen we meer gebruik maken van de binnen- en kustvaart. We nemen ook maatregelen om de kleine binnenvaart te bevorderen. Eenderde van de belangrijkste dijken en dammen voldeden bij de laatste inspectie niet aan de veiligheidsnormen. Gelet op de gevolgen van de klimaatverandering willen we dat over maximaal 12 jaar de primaire waterkeringen minimaal voldoen aan de veiligheidsnormen van veiligheid en meer natuur kunnen prima samengaan: in veel gevallen kan natuur worden gebruikt als buffer of overloop in tijden van wateroverlast. De vervuiler betaalt: belastingen en heffingen worden daarom minder gebaseerd op het bezit en meer op het gebruik en de milieueffecten. Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (platte kilometervergoeding of brandstof) wordt zuinig en minder rijden beloond. Het Eurovignet wordt vervangen door een elektronische Maut voor vrachtverkeer, zoals in Duitsland. Pagina 11 van 14

12 De publiek-private samenwerking bij het aanleggen van wegen moeten we efficiënter maken. Nieuwe infrastructuur moet ook door particuliere partijen kunnen worden gefinancierd. De VVD is geen voorstander van tolheffing. Maar als het echt niet anders kan, dan liever tol dan helemaal geen weg. De VVD wil voor het uitbreiden van het wegennet jaarlijks 250 miljoen euro extra uittrekken. Om Nederland weer op weg te krijgen wil de VVD de komende periode onder meer de ring om Utrecht afmaken, de A15 doortrekken en de Blankenburgtunnel, de A8/A9, de Duinpolderweg, de Rotterdamse baan en de Zuid-as realiseren. Niet alleen uitbreiding van het wegennet leidt tot minder files. Ook kleine maatregelen verzachten het fileleed. Zoals Park and Ride voorzieningen (P+R), transferia, goede fietspaden, carpooling, incidentenmanagement en de intensivering van thuiswerken. De VVD is voor het scheiden van lokaal, regionaal en interregionaal verkeer, waardoor doorgaand verkeer minder last heeft van verkeersdrukte rond steden en op knooppunten. Aanpassingen van ringwegen rond de grote steden en uitbreiding van het regionale wegennet zijn daarvoor noodzakelijk. De maximumsnelheid moet worden afgestemd op de actuele omstandigheden ter plekke. De maximumsnelheid moet op meer snelwegen omhoog naar 130 kilometer per uur. De VVD wil de openbare ruimte zo inrichten dat automobilisten kunnen doorrijden. De VVD vindt het echter ook van groot belang dat bij de aanleg en inrichting van infrastructuur rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid. Vooral in de omgeving van scholen en andere plekken waar veel kinderen aanwezig zijn moeten we aandacht besteden aan de verkeersveiligheid. De VVD is daarom voorstander van het invoeren van schoolzones: gebieden rond de school waar de veiligheid van ouder en kind vooropstaat. Het openbaar vervoer moet een goed alternatief worden voor de andere vormen van vervoer. De VVD wil een kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar vervoer. Dit kan door het voor een groter deel door particuliere bedrijven te laten uitvoeren. Het openbaar vervoer in de drie grote steden wordt verplicht aanbesteed. De belangen van reizigers worden in uitvoeringscontracten (concessies) neergelegd. Het vervoer per bus, tram en metro wil de VVD volledig door particuliere bedrijven laten uitvoeren. Ook het openbaar vervoer in de grote steden moet zo worden geregeld. We willen meer concurrentie op het spoor, zo kunnen we treinreizen goedkoper en beter maken. De NS blijft de komende 10 jaar verantwoordelijk voor de trein op het hoofdspoornet (intercity s). De regionale stoptreinen (sprinters) worden samen met ander regionaal vervoer aanbesteed, zodat er goede aansluitingen zijn. Ook wil de VVD de internationale verbindingen naar België en Duitsland verbeteren. Het openbaar vervoer per spoor kan nog een grote kwaliteitsslag maken als duidelijker wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. De VVD wil daarom de bevoegdheden van en de verhoudingen tussen de NS, ProRail en ministerie de komende periode kritisch tegen het licht houden. Pagina 12 van 14

13 Goederenvervoer wordt zoveel mogelijk over de Betuweroute geleid, zodat we overlast voor omwonenden langs bestaande lijnen beperken. De binnenvaart is een belangrijke vervoerssector. Het is een schoon alternatief voor vervoer per vrachtwagen dat kan bijdragen aan het terugdringen van de files op de wegen. De mainport Rotterdam kan verder ontwikkeld worden door het overhevelen van een deel van het goederenvervoer naar de binnenvaart en het spoor. De VVD zet zich in voor een efficiënt netwerk voor het vervoer van goederen door Nederland met overlaadstations, zodat voor ieder deel van de reis de beste keus gemaakt kan worden tussen vervoer per schip, trein of vrachtwagen. De VVD wil deze hardwerkende Nederlanders niet zwaarder belasten. De fiscale vrijstelling van de tegemoetkoming woon-werk verkeer blijft daarom behouden. Ook blijft de VVD tegen de invoering van een kilometerheffing. Pagina 13 van 14

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag BOVAG & RAI Vereniging Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt De onbelaste

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij

Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij Analyse CPB-doorrekening verkiezingsprogramma s Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij BOVAG, 29 augustus 2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de effecten van alle verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Er valt veel te kiezen

Er valt veel te kiezen persoonlijk Verkiezingen op 12 september Er valt veel te kiezen 41 EVO magazine augustus 2012 Met de verkiezingen voor de deur hebben alle politieke partijen hun programma s gepubliceerd. En elke partij

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor

Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Geen prestige maar prestaties Kies voor regionaal spoor Farshad Bashir SP-Tweede Kamerlid December 2010 Investeren in het spoor, buitengewoon nuttig De SP kiest voor het regionale spoor. De afgelopen jaren

Nadere informatie

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen 5. BETER BEREIKBAAR Bereikbaarheid van de verschillende delen van Gelderland is een groot goed. Het geeft mensen vrijheid: om te wonen in de ene stad en te werken in de andere, om in het weekend op familiebezoek

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

25% meer fietsgebruik

25% meer fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID

EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID EEN NIEUWE START VOOR DE HSL ZUID Notitie Carla Dik-Faber Tweede Kamerfractie ChristenUnie 19 juni 2013 Een nieuwe start met de HSL-Zuid Met het besluit van NS en NMBS om te stoppen met de Fyra treinen

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit 2011 2020. Een eerste reactie van de Fietsersbond afdeling Nijmegen Nijmegen 14 september 2011 Nijmegen@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl www.fietsersbondnijmegen.org

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-10-1-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: het fileprobleem tekst 1 Filevrije dag Doe mee! 10 Op donderdag 9 oktober

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. duurzamer gezonder mobiel

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. duurzamer gezonder mobiel duurzamer gezonder mobiel 32 > Mobiliteit en bereikbaarheid Bijna iedere dag zit je wel op de fiets, in de auto of in het openbaar vervoer. Doordeweeks vaak naar school of werk, in het weekend wellicht

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergroening van belastingen Concrete handvaten

Vergroening van belastingen Concrete handvaten Vergroening van belastingen Concrete handvaten Frans Rooijers & Martijn Blom 2 1 Vergroening belastingen Van arbeid naar milieubelastende factoren 1. Regulerend >> afname milieueffecten 2. Inkomsten voor

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen:

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: woensdag 02 oktober 2013 14:56 Aan: staten; Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Visie ESLG: Beter uitnutten

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

Wegbeprijzing in Nederland

Wegbeprijzing in Nederland Wegbeprijzing in Nederland Studiedag Wegbelasting: op een nieuwe weg? Brussel, 31 mei 2011 Prof.dr. Carl Koopmans (SEO en Vrije Universiteit Amsterdam) www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma mbt onze hobby FEHAC Versie d.d. 16 februari 2017

Overzicht verkiezingsprogramma mbt onze hobby FEHAC Versie d.d. 16 februari 2017 Algemene opmerkingen Bij de analyse is gebruik gemaakt van de definitieve verkiezingsprogramma s, zoals deze op internet te vinden zijn. De term cultureel erfgoed kwam weinig voor. In tegenstelling tot

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Trein van de Toekomst Jelte Bos, 22 februari 2017

Trein van de Toekomst Jelte Bos, 22 februari 2017 Trein van de Toekomst Jelte Bos, 22 februari 2017 Status quo: bemande trein, lage frequentie Planning van personeel en materieel maakt het systeem kwetsbaar Capaciteit van het spoor wordt lang niet optimaal

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3

Inhoudsopgave. Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3 Inhoudsopgave Inleiding 3 10 kernpunten mobiliteitsbeleid 3 Thema Bereikbaarheid 4 1. Betrouwbare Bereikbaarheid van Toplocaties 4 2. Verkeer Bundelen, Ordenen en Inpassen 6 3. Slimme Mix van Vervoerswijzen

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Provinciale Staten 15 maart 2013

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Provinciale Staten 15 maart 2013 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel SGR-039 Nummer 130122 Initiatiefvoorstel superintercity van GroenLinks Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Te verzenden

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september De praktijk van vergroenen van belastingen Milieunetwerk GroenLinks, 16 september CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Stemgedrag Tweede Kamer % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilometerheffing Wat vindt Nederland van de plannen van de regering m.b.t. kilometerheffing, nadat het eerste debat hierover in de kamer heeft plaatsgevonden? De regering heeft besloten de kilometerheffing

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Thema 1: de gebruiker betaalt

Thema 1: de gebruiker betaalt Beleidscafé: betalen voor automobiliteit 9-12-2010 Thema 1: de gebruiker betaalt Stelling 1: Autobezit moet goedkoper worden voor mensen die weinig rijden en duurder voor mensen die veel rijden. Autobezit

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15 Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit Mobiliteit tussen regio s met een stedelijk karakter 23/11/15 BRV strategische visie Het Vlaams ruimtelijk beleid maakt zich sterk voor een goede integratie

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs en Utrecht Arnhem Duitse grens Nr. 463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie