Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij"

Transcriptie

1 Analyse CPB-doorrekening verkiezingsprogramma s Mobiliteitsbeleid van de politieke partijen op een rij BOVAG, 29 augustus 2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de effecten van alle verkiezingsprogramma s van de politieke partijen doorgerekend. De resultaten zijn maandag 27 augustus gepubliceerd. Het biedt een gedetailleerde inkijk in de plannen van de diverse partijen voor de komende regeerperiode ( ). BOVAG zet de maatregelen voor u op een rij voor de acht grootste partijen. Bovendien leest u hoe uw BOVAG tegen de diverse plannen aankijkt, en waar onze belangenbehartiging zich de komende jaren dus op zal richten. (Afkortingen: GL = GroenLinks, CU = ChristenUnie) 1

2 1. Onbelaste reiskostenvergoeding / forensentaks In het Lenteakkoord, gesloten door de vijf Kunduz-partijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is afgesproken dat de reiskosten voor woon-werkverkeer niet langer onbelast mogen worden vergoed. Nu mag dat nog tot een bedrag van 0,19 per km. Inmiddels hebben alle (!) partijen afstand genomen van de maatregel uit het Lenteakkoord. Maar wat willen ze dan wel? Bestaande onbelaste reiskostenvergoeding van 0,19 ct in stand laten SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV Zetels is genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Een ruime Kamermeerderheid uitgaande van de peilingen van 24 augustus van Ipsos Synovate is dus vóór het terugdraaien van dit plan. Alleen zijn de partijen het niet met elkaar eens hoe het gat moet worden gedekt in de overheidsbegroting ( 1,5 mld per jaar) als de forensentaks niet doorgaat. Andere alternatieven Wat GroenLinks en D66 betreft worden alleen woon-werkkilometers met openbaar vervoer (OV) (en bij GroenLinks ook de fiets) onbelast vergoed (kosten voor de overheid: 0,5 mld per jaar). Voor auto s wordt de onbelaste reiskostenvergoeding, conform het Lenteakkoord, afgeschaft. ChristenUnie wil de onbelaste vergoeding voor de auto verlagen naar 0,10 per km. Voor OV mogen de daadwerkelijke kosten onbelast worden vergoed, tot een maximale reisafstand van 50 km (kosten voor de overheid: 0,9 mld per jaar). Het CDA bepleit een verlaging voor alle vormen van vervoer van 0,19 naar 0,13 per km, tot een maximale reisafstand van 70 km (kost de overheid 0,9 mld per jaar). De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,19 mag niet worden afgeschaft. De voorgenomen afschaffing dient ter financiering van een permanente verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent. Daarmee wil men mensen bewegen dichter bij hun werkplek te gaan wonen (of van baan te wisselen, dichter bij huis). Zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt zitten momenteel echter volledig op slot en vrijwel niemand heeft de mogelijkheid zijn gedrag aan te passen in de door de Lenteakkoord partijen gewenste richting. Gevolg: hogere kosten voor vervoer van en naar werk, zonder handelingsperspectief. BOVAG en RAI vinden overigens wel dat de reiskostenvergoeding hervormd zou moeten zou moeten worden. Het is wel tijd dat we in de fiscaliteit meer ruimte gaat bieden aan slimme mobiliteitsoplossingen die het Nieuwe Werken ondersteunen. 2

3 2. Bijtelling auto van de zaak In het Lenteakkoord was ook afgesproken dat woon-werkkilometers voor de bijtelling van de auto van de zaak voortaan als privé zouden worden aangemerkt. Daardoor is het voor bijna niemand meer mogelijk om onder de 500 km per jaar-grens voor privégebruik te blijven. Alleen de VVD wil die maatregel terugdraaien (kost de overheid 0,3 mld per jaar). Ook bijtellen over woon-werk kilometers SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV 110 Andere maatregelen voor de auto van de zaak ChristenUnie en D66 willen de bijtelling (budgetneutraal) afhankelijk maken van het aantal jaarlijks verreden privékilometers. Volgens het CDA mag een eventuele eigen bijdrage van de auto van de zaak (bijvoorbeeld voor een bovennorm-auto) niet langer fiscaal aftrekbaar zijn (opbrengst overheid 0,1 mld). PVV wil de verlaagde bijtellingtarieven voor (zeer) zuinige auto s van 14% en 20% afschaffen (opbrengst niet bekend). Het als privé aanmerken van woon-werkkilometers met de auto van de zaak hangt één-op-één samen met de voorgenomen afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding (zie punt 1). Als dat laatste niet doorgaat, dan zou volgens ons ook de 500 km-grens niet (de facto) moeten worden afgeschaft. En áls dat al gebeurt, dan moet er een nette overgangsregeling komen voor bestaande gevallen. Variabilisatie van de bijtelling op basis van privégebruik is een interessante gedachte, mits budgetneutraal, eerlijk, fraudebestendig en met waarborgen voor de privacy van de berijder. 3

4 3. Kilometerheffing Kilometerheffing SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV 77 Een krappe Kamermeerderheid is voor een kilometerheffing. De gewenste vormgeving verschilt echter nogal: Systeem: De SP en ChristenUnie willen een simpel systeem (bijvoorbeeld op basis van de kilometerteller van de auto) zonder complexe, dure en privacygevoelige techniek. GroenLinks, PvdA en D66 gaan uit van een systeem dat (bijv. met GPS) ook een tijd- en plaatsbepaling kent. Spits- of congestieheffing: Is alleen mogelijk met GPS-techniek. Dus niet bij de SP en ChristenUnie, wel in de planning bij de andere drie (11 ct/km bij D66 en PvdA, 18 ct/km bij GroenLinks). Omzetting vaste belastingen: Alle voorstanders zetten de hele motorrijtuigenbelasting (MRB) om in de kilometerprijs. ChristenUnie en D66 willen daarnaast ook een deel (50%) van de BPM omzetten. Tarieven personenauto s: Budgetneutraal volgens SP, PvdA en D66. De ChristenUnie verhoogt de tarieven ten opzichte van de huidige MRB/BPM zodat er 0,7 mld per jaar extra in de staatskas vloeit. GroenLinks gaat het verst en wil jaarlijks 1,7 mld méér met de kilometerprijs ophalen dan nu het geval is met de MRB. Tarieven vrachtauto s: Alle voorstanders van de kilometerprijs hebben een tarief voor vrachtauto s voor ogen dat véél hoger is dan wat vrachtauto s nu omgerekend per kilometer aan MRB en Eurovignet betalen (is nu een paar cent per km). Plannen lopen uiteen van 15 ct/km (SP, ChristenUnie, D66) via 18 ct/km (GroenLinks) tot 20 ct/km (PvdA). BOVAG is bereid om naar een systeem van betalen naar gebruik in plaats van bezit te kijken als kan worden aangetoond dat het een waardevolle bijdrage levert aan de bereikbaarheid in Nederland ook op lange termijn zonder dat de lasten voor automobilisten en de transportsector stijgen. Maar het mag geen schaamlap voor de politiek zijn om noodzakelijke investeringen in infrastructuur achterwege te laten (het zogenaamde MIRT) en/of de kosten af te wentelen op de weggebruiker. We hebben van het proces rondom de kilometerheffing geleerd dat we eerst voor draagvlak moeten zorgen, en moeten letten op zaken als waarborging van privacy en uitvoeringskosten. De plannen die de politieke partijen nu door het CPB hebben laten doorrekenen, stemmen ons wel wat zorgelijk. Geen enkele van de vijf voorstanders van een kilometerprijs schaft ook álle vaste autobelastingen af, zoals BOVAG dat graag wenst. Gevolg: de politiek krijgt er een extra knop bij om aan te draaien. Door diverse partijen gaat de kilometerprijs bovendien gepaard met een aangekondigde belastingverhoging voor de automobilist. Voor BOVAG is dat onacceptabel. Het benodigde draagvlak in Nederland komt zo zeker niet tot stand. Datzelfde speelt bij de nu (door alle vijf partijen!) voorgestelde vrachttarieven. 4

5 4. Verhoging BPM De CPB-doorrekeningen maken zichtbaar dat een aantal partijen de belasting op nieuwe auto s, de BPM, wil verhogen. Een Kamermeerderheid lijkt het echter niet te worden. SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV 71 De mate waarin de BPM wordt verhoogd in de plannen loopt fors uiteen; van 0,2 mld bij D66, via 0,5 mld bij de SP en 0,7 mld bij de PvdA tot 1,1 mld bij GroenLinks. Om de bedragen in perspectief te plaatsen: in 2011 was de totale BPM-opbrengst voor de overheid 2,0 mld. Andere BPM-maatregelen De PVV wil de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto s afschaffen. GroenLinks wil nieuwe auto s die al voldoen aan de Euro 6-norm via de BPM fiscaal stimuleren. De autobelastingen in Nederland behoren al tot de hoogste van Europa. Een verdere verhoging is alleen al om die reden zeer ongewenst. Maar minstens zo belangrijk is de voorspelbaarheid van beleid. In de afgelopen jaren zijn de autobelastingen veelvuldig aangepast alleen al in de afgelopen vijf jaar zeven keer! Met als gevolg dat het publiek en de branche moeite hebben om het beleid te volgen en het systeem te doorgronden. Er is behoeft aan een consistent, begrijpelijk en robuust regime. Het kabinet Rutte-I heeft goed werk geleverd door in overleg met onder meer de mobiliteitsbranche de fiscale vergroening op een reële, ook voor de overheid houdbare manier vormgegeven ( ). Aan die afspraken moet door een nieuwe coalitie niet worden gemorreld. Maar er moet door een volgend kabinet ook alvast worden nagedacht over autobelastingen ná Want auto s worden snel schoner dat geldt vooral voor de nieuwe auto s, maar als afgeleide daarvan ook voor het bestaande wagenpark 5

6 5. Oldtimervrijstelling MRB Al sinds jaar en dag worden auto s van 25 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Door het kabinet Rutte-I wordt die termijn geleidelijk opgerekt tot 30 jaar en ouder. Bovendien zullen LPG- en dieselauto s met bouwjaar 1987 en jonger in de toekomst wél hun brandstoftoeslag van de MRB moeten betalen, ondanks vrijstelling van het basisbedrag MRB. Maar een fors aantal politieke partijen wil verder gaan, en de oldtimervrijstelling in de MRB helemaal afschaffen. Of bijna (CDA: vanaf bouwjaar 1961 MRB-plichtig). Verwachte opbrengst: 0,2 mld. SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV 61 Andere MRB-maatregelen Alle partijen behalve GroenLinks en VVD boeken 0,1 mld extra overheidsinkomsten in door de boetes op het niet op tijd betalen van de MRB te verhogen. GroenLinks wil de MRB (en Eurovignet) voor bestel- en vrachtverkeer met 0,5 mld verhogen. Het CDA wil de MRB voor personenauto s met 0,5 mld verhogen. Net als de overheid vindt BOVAG goede luchtkwaliteit in onze steden belangrijk. De afgelopen jaren is op dat vlak al veel vooruitgang geboekt, onder andere doordat nieuwe auto s heel veel schoner zijn geworden. De uitstoot van oude auto s staat hiermee in schril contrast. In dat licht is het eigenaardig dat de overheid met de MRB-vrijstelling het dagelijks gebruik van oldtimers stimuleert. Het inperken van de fiscale voordelen (door bijvoorbeeld de MRB-vrijstelling te koppelen aan een maximaal aantal gebruiksdagen van het voertuig per jaar) is wat BOVAG betreft een effectievere en eerlijker maatregel dan de invoering van milieuzones voor oude auto s. 6

7 6. Bezuinigingen op infrastructuur Veel politieke partijen kondigen bezuinigingen op weginfrastructuur uitgaven aan, bovenop de al afgesproken bezuinigingen uit het Lenteakkoord. De bedragen lopen op van 0,5 mld bij het CDA, via 0,8 mld bij de ChristenUnie en 3,5 mld bij D66 tot 4,6 mld bij SP, GroenLinks en de PvdA (alle bedragen zijn de totale bezuiniging over de periode ). SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV 91 VVD en PVV trekken juist extra geld uit voor weginfra (respectievelijk 1,4 mld en 0,7 mld). Een robuust weginfrastructuur netwerk is en blijft een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei van Nederlandse bedrijven en voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor buitenlandse bedrijven. Daarom moet onverkort uitvoering worden gegeven aan het MIRT. Om de toekomstige groei van automobiliteit te faciliteren moet het wegennet verder uitgebreid en onderhouden worden. We zien dat veel partijen in hun programma ervoor kiezen om de files te verminderen door mensen uit de auto te jagen. De lasten voor de automobilist worden fors verhoogd, en de investeringen in infrastructuur worden tot een minimum beperkt. 4,6 mld korting op het infrastructuurfonds is het maximaal mogelijke bedrag als je bestaande afspraken niet wil schenden. BOVAG en RAI vinden dit onverantwoord. Het is het economisch belang van Nederland om te zoeken naar slimme manieren om de files op te lossen, en automobiliteit te blijven faciliteren. Hierbij moeten we denken aan zaken methodes als prijsprikkels en mobiliteitsmanagement. Maar een robuuste weginfrastructuur blijft van vitaal belang. 7. Maximumsnelheid snelwegen Vanaf 1 september geldt een snelheidslimiet van 130 km/u op snelwegen, tenzij anders aangegeven. De maximum snelheid op een aantal trajecten rond grote steden werd al eerder deze zomer verhoogd van 80 naar 100 km/u. Vier partijen willen die maatregelen (deels) terugdraaien als zij aan de macht komen. GroenLinks gaat daarin overigens het verst; voor die partij is 100 km/u in Nederland overal de limiet, en mag niet harder dan 80 k/u worden gereden in stedelijk gebied. SP GL PvdA CU D66 CDA VVD PVV 71 De snelheidslimieten zijn verhoogd na een zorgvuldige afweging van de milieu-, bereikbaarheid- en verkeersveiligheideffecten. Die elementen staan ook voor ons voorop. BOVAG is daarnaast voorstander van het meer variabel maken van de maximumsnelheid afhankelijk van het moment de dag, zodat er kan worden doorgereden op rustige tijdstippen (zoals s nachts). Voorwaarde is dan wel dat de op dat moment geldende snelheidslimiet duidelijk wordt aangegeven dat laat op dit moment nog soms te wensen over. Verwarring bij de automobilist moet worden voorkomen. 7

8 8. Overige maatregelen Brandstoffen GroenLinks wil de accijnzen op benzine, diesel en lpg met 15 ct/l verhogen (zolang er geen kilometerprijs is). Geraamde opbrengst voor de overheid: 2,2 mld per jaar. GroenLinks, PvdA en ChristenUnie pleiten voor een verhoging van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in 2020 van 10% naar 14%. Fietsbeleid GroenLinks trekt 0,1 mld per jaar uit voor investeringen in fietsinfrastructuur. De SP investeert 0,1 mld in het plaatsen van meer bewaakte fietsstallingen bij (bus)stations. BTW-tarief Wat PvdA betreft wordt de BTW-verhoging van 19 naar 21% teruggedraaid. De PVV gaat nog een stapje verder en wil een verlaging van het hoge BTW-tarief van 21 naar 18%. Het lage tarief moet van 6 naar 5%. Tabaksaccijns De overheidsinkomsten uit accijns op tabak (van belang voor BOVAG Tankstationondernemers) moet volgens de ChristenUnie met 0,1 mld per jaar omhoog en volgens het CDA met 0,4 mld (bovenop de aangekondigde verhoging in het Lenteakkoord). De PVV wil juist een verlaging met 0,5 mld per jaar. 8

BOVAG-visie op toekomst

BOVAG-visie op toekomst BOVAG-visie op toekomst autobelastingen Voorjaar 2014 Autobelastingen moeten grondig hervormd worden BOVAG heeft een nieuwe visie op de toekomst van het Nederlandse systeem van autobelastingen geformuleerd.

Nadere informatie

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) boterhammen

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) boterhammen Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) boterhammen Voorstellen voor het opplussen, aftoppen en verbreden van fiscale maatregelen voor elektrisch rijden 1. Samenvatting De kern van ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 11 maart 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft op

Nadere informatie

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en biologische boterhammen

Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en biologische boterhammen Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en biologische boterhammen Voorstellen voor het opplussen, aftoppen en verbreden van fiscale maatregelen voor elektrisch rijden. Wij stellen een verbetering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 211 212 33 7 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Een toekomstbestendig belastingstelsel

Een toekomstbestendig belastingstelsel MANIFEST Een toekomstbestendig belastingstelsel Deze publicatie kan vrij worden verspreid, graag met bronvermelding. Het belastingstelsel instellen op de circulaire economie van morgen De grondslagen van

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

De Beterbegroting 2006 van de PvdA

De Beterbegroting 2006 van de PvdA 1 De Beterbegroting 2006 van de PvdA Inleiding Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze vragen zich af of ze hun baan houden, ze maken zich zorgen over het verpleeghuis van hun ouders, de school van hun

Nadere informatie

Politiek en schone energie

Politiek en schone energie Politiek en schone energie Energie en milieu in de verkiezingsprogramma s 2007-2011 Theo Westerwoudt Voorlopige versie 12 oktober 2006 Clingendael International Energy Programme CIEP is affiliated to the

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd

Nadere informatie

WANTED: Nederland. Een sociaal. FNV Campagneleider Leo Hartveld: Wij willen een solidair stelsel Pag 2. Dit betekenen de kabinetsplannen

WANTED: Nederland. Een sociaal. FNV Campagneleider Leo Hartveld: Wij willen een solidair stelsel Pag 2. Dit betekenen de kabinetsplannen DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING WANTED: Een sociaal Nederland FNV Campagneleider Leo Hartveld: Wij willen een solidair stelsel Pag 2 Dit betekenen de kabinetsplannen in de praktijk Pag 4

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2010

Nieuwsbrief Februari 2010 En toen. at Carlo Brantsen zijn hoed op! (door: René Nijenbrinks) Een van de drives van ondernemerschap is kansen zien en kansen grijpen. Soms zie je een kans en als je erin gelooft dan moet je er voor

Nadere informatie

Like in many other countries, during the last few decades much thought has

Like in many other countries, during the last few decades much thought has Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 71e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2011 Het Nederlandse wetsvoorstel kilometerprijs: hoe was het gedacht? Carlijn JONKMAN & Jan TAKENS (*) A B

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Waterstaat. sw;rtet staat. ale maatregelen in personenvervoer: Europese vergelijki. Fisc het een. Eindrapportage

Waterstaat. sw;rtet staat. ale maatregelen in personenvervoer: Europese vergelijki. Fisc het een. Eindrapportage Waterstaat sw;rtet staat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Fisc het een ale maatregelen in personenvervoer: Europese vergelijki Eindrapportage T4867 SRfCB 24-12-1998 EUROFISC Vergelijking fiscale maatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Keuzes in Kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma s. Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is een uitgave van:

Keuzes in Kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma s. Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is een uitgave van: Keuzes in Kaart 2013-2017 In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de

Nadere informatie

Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden?

Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden? Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden? Onderstaand treft u een overzicht van partijprogramma s (in alfabetische volgorde) aan, waarin we inzoomen op de elementen, en. Ook is een korte

Nadere informatie