Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp"

Transcriptie

1 Foto: Martine Sprangers De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Door Cora Bartelink Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken goed kunnen combineren met verantwoord beslissen over de meest geschikte hulp voor een gezin. Sommige hulpverleners zijn bang dat ze gezinnen kwijtraken als ze beslissingen nemen op basis van hun professionele kennis: de hulpverlener zal wel eens even vertellen wat goed is voor het gezin. Anderzijds zijn er hulpverleners die vrezen dat vraaggericht werken neerkomt op: u vraagt, wij draaien. Er is een middenweg: door hun kennis te delen en oplossingsgericht te werken kunnen hulpverleners samen met ouders en kinderen tot de beste beslissing komen. 29 Voor effectieve hulpverlening is een goede besluitvorming essentieel, van de beoordeling van wat er aan de hand is tot de beslissing over wat er moet gebeuren om een probleem aan te pakken. Beslissen over effectieve hulp bij problemen in de opvoeding of ontwikkeling vraagt van hulpverleners dat zij professioneel werken, hun keuzes baseren op wetenschappelijke of praktijkkennis over wat werkt en ouders en kinderen betrekken bij de besluitvorming (Bartelink en anderen, 2010). Een professionele besluitvorming vereist dat de beslissing methodisch tot stand komt en onderbouwd en toetsbaar is. Professioneel beslissen betekent dat hulpverleners niet zomaar wat doen: hun besluitvorming is niet alleen gebaseerd op hun eigen mening. Professionele hulpverleners werken gestructureerd, met een geschikt in- BSL - JEC _JEC 029

2 Cora Bartelink 30 strumentarium en op basis van voor hun sector geldende wetgeving en beroepscodes. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het belangrijk is om adviezen aan gezinnen over de beste hulp te baseren op wetenschappelijke of systematische praktijkkennis. Die manier van werken wordt ook wel evidence based genoemd. Een beslissing gebaseerd op wetenschappelijke of praktijkkennis vergroot de kans op succes (Poston en Hanson, 2010). Voor evidence based beslissingen hebben hulpverleners kennis nodig over relevante theorieën over het ontstaan en in stand blijven van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en kennis over wat werkt : welke hulp effectief is bij specifieke problemen. Tegelijkertijd zijn ouders en kinderen gemotiveerder voor hulp en is de kans van slagen groter als hulpverleners hen betrekken bij de besluitvorming (Swift en Callahan, 2009). Het uitgangspunt van deze indicatiestelling in dialoog is dat je als hulpverlener nooit belangrijke beslissingen neemt zonder degene op wie die beslissing van invloed is erbij te betrekken. Dat kan op verschillende manieren. Zo kunnen hulpverleners ouders en kinderen informeren of advies vragen voordat zij een beslissing nemen over de meest geschikte hulp. Besluitvorming in dialoog betekent echter dat ouders en kinderen werkelijk meebeslissen over de hulp (Bartelink en anderen, 2010). Geen hulpverlener zal ontkennen dat het belangrijk is om goede kennis te hebben over wat werkt. Ook weten veel hulpverleners hoe essentieel het is ouders en kinderen te laten meebeslissen over de hulp, zodat ze gemotiveerd blijven en niet voortijdig afhaken. Die beide uitgangpunten combineren samen met ouders en kinderen beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op kennis uit onderzoek en praktijk is echter bepaald niet makkelijk. Ouders en kinderen kunnen pas werkelijk meebeslissen als ze beschikken over de kennis die nodig is voor een goed besluit. Over het algemeen hebben ze minder kennis over effectieve hulp dan hulpverleners. Soms zijn ze moedeloos doordat hun problemen al lang bestaan. En als eerdere hulp niet echt heeft geholpen, zijn ze misschien het zicht op mogelijke oplossingen kwijtgeraakt. Hulpverleners moeten daarom een brug vormen tussen enerzijds ouders en kinderen en anderzijds de beschikbare wetenschappelijke en praktijkkennis. BSL - JEC _JEC 030

3 Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Kennis over ontstaan van problemen Hulpverleners hebben de taak om ouders en kinderen inzicht te geven in wat het probleem is en welke factoren bijdragen aan het ontstaan en in stand blijven ervan. Een theoretisch kader helpt daarbij. Bijvoorbeeld het Britse Framework for the Assessment of Children in Need and their Families (Department of Health, 2000). Dat stelt het welzijn van het kind centraal. Het model toont de factoren die het welzijn van het kind en elkaar beïnvloeden: de ontwikkelingsbehoeften van het kind, de opvoedingscapaciteiten van de ouders en de gezins- en omgevingsfactoren (figuur 1). Ouders die niet over voldoende opvoedingscapaciteiten beschikken, kunnen moeilijker voorzien in de ontwikkelingsbehoeften van hun kinderen. Hebben ze bijvoorbeeld moeite om hun kinderen basale verzorging te bieden, dan loopt hun gezondheid gevaar. Uit onderzoek is bekend dat ernstig lichamelijk verwaarloosde kinderen vaak een ontwikkelingsachterstand oplopen. Ouders die ernstige ONTWIKKELINGSBEHOEFTEN KIND Gezondheid Cognitieve ontwikkeling Emotionele en gedragsontwikkeling Identiteit Gezins- en sociale relaties Sociale presentatie KIND Welzijn bewaken en bevorderen OPVOEDINGSCAPACITEIT Basale verzorging Garanderen veiligheid Emotionele warmte Stimuleren Regels en grenzen Stabiliteit 31 Zelfzorgvaardigheden GEZINS- EN OMGEVINGSFACTOREN Bredere familie Werksituatie Financiële situatie Sociale integratie gezin Faciliteiten en bronnen van hulp en steun in de omgeving Werkrelatie spoedhulpverlener en gezinsleden Woonsituatie Voorgeschiedenis en functioneren gezin Figuur 1 Model gebaseerd op het Framework for the Assessment of Children in Need and their Families (Department of Health, 2000) BSL - JEC _JEC 031

4 Cora Bartelink 32 financiële problemen hebben, werkloos zijn of in achterstandsbuurten wonen, hebben vaak als gevolg van stress moeite om hun kinderen op te voeden. Andere kenmerken die het functioneren van ouders beïnvloeden, zijn verslavings- en psychische problematiek en hun opvattingen over kinderen en opvoeding. Ook kenmerken van kinderen, zoals temperament en intelligentie, spelen mee in de mate waarin ouders in staat zijn om een adequate opvoeding te bieden. Verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van kinderen maken het moeilijker voor ouders om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Die problemen en beperkingen vragen meer van de opvoedingscapaciteiten van ouders. Dat betekent ook dat ouders die het ene kind prima weten op te voeden, daar soms bij hun andere kind niet in slagen. Bij belangrijke gezins- en omgevingsfactoren valt te denken aan de gezinssamenstelling, het gezinsklimaat, de beschikbare sociale steun en kenmerken van de buurt. De hulpverlener moet afwegen of het kind zich zo ontwikkelt als gezien zijn leeftijd te verwachten is, of de ouders voldoende in staat zijn om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen en wat de oorzaak is als ze daartoe niet in staat blijken te zijn. De hulpverlener kan die afweging maken op basis van gesprekken met ouders en kind en door gebruik te maken van vragenlijsten. Zo helpt de Child Behavior Checklist (CBCL) emotionele en gedragsproblemen bij een kind vast te stellen, en kan met de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) stress in de opvoeding worden onderzocht. Door een opeenstapeling van problemen en risicofactoren raakt de balans tussen draaglast en draagkracht verstoord. Dat kan de ontwikkeling van het kind belemmeren en het vermogen van ouders verstoren om het kind de opvoeding te bieden die het nodig heeft. Hoe meer problemen en risicofactoren er zijn, hoe groter de kans is dat het welzijn van het kind in gevaar komt (Van der Laan en Blom, 2006; Asscher en Paulussen-Hoogeboom, 2005). De hulpverlener moet tegelijkertijd factoren die de draagkracht vergroten of een beschermende werking hebben niet uit het oog verliezen. Een kind dat thuis te maken heeft met veel conflicten, kan bijvoorbeeld door zijn gevoel voor humor en goede sociale vaardigheden sociale steun vanuit zijn omgeving krijgen. Kennis over wat werkt Hulpverleners hebben ook kennis nodig over welke hulp effectief is bij veelvoorkomende problemen. Het Nederlands Jeugdinstituut BSL - JEC _JEC 032

5 Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp biedt een overzicht van wat werkt bij veelvoorkomende problemen in de jeugdzorg (zie Dit soort overzichten biedt inzicht in wat gemiddeld een effectieve aanpak is bij een bepaald probleem. Dat betekent dat de aanpak volgens een overzichtsstudie voor een meerderheid van de cliënten effectief is, of in grote lijnen effectief is en op onderdelen aanpassing vraagt aan specifieke kenmerken van een cliënt. Bij kinderen met ADHD zijn bijvoorbeeld medicijnen in combinatie met gedragstraining voor ouders en leerkrachten het meest effectief. De medicijnen verminderen het drukke en impulsieve gedrag en maken dat het kind zich beter kan concentreren. De gedragstraining leert ouders en leerkrachten hoe zij het gedrag van het kind effectief en op een positieve manier kunnen bijsturen (Foolen en anderen, 2011). Soms blijkt de algemene aanpak uit de overzichtsstudies niet te werken, bijvoorbeeld als een kind met ADHD ook andere problemen heeft. Dan is het nodig om de aanpak aan te passen. In de praktijk maken hulpverleners nog nauwelijks gebruik van deze overzichtsstudies bij beslissingen over de beste hulp. In plaats daarvan zijn beslissingen vaak gebaseerd op pragmatische overwegingen, zoals de beschikbaarheid van een bepaald hulpaanbod, de vertrouwdheid van de hulpverlener met dat aanbod of de wachtlijsten van zorgaanbieders in de regio (Baecke en anderen, 2009). Daarom moeten hulpverleners de beschikbare kennis over wat werkt weten te koppelen aan de interventies die in hun regio beschikbaar zijn. Cognitieve gedragstherapie is bijvoorbeeld effectief tegen angststoornissen. Zorgaanbieder A. biedt onder de naam De Dappere Kat cognitieve gedragstherapie voor kinderen van 8 tot 18 jaar en zorgaanbieder B. doet dat onder de naam Bang zijn voor andere kinderen voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Eerst is het nodig om te bepalen welke therapie het effectiefst is. Daarna kan de hulpverlener afwegen of hij concessies kan en wil doen aan de effectiviteit met het oog op pragmatische afwegingen zoals een wachtlijst. Soms is het onvermijdelijk dat zulke pragmatische afwegingen meespelen: als hulpverlener wil je ouders en kinderen zo goed, maar ook zo snél mogelijk helpen. Het is ook nog onduidelijk op welke manier hulpverleners kennis over wat werkt het gemakkelijkst in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. Het lijkt erop dat hulpverleners niet goed uit de voeten kunnen met algemene richtlijnen omdat die meestal gericht zijn op één specifieke diagnose, terwijl vrijwel alle gezinnen kampen met een combinatie van problemen (Kam en Midgley, 2006). 33 BSL - JEC _JEC 033

6 Cora Bartelink Bovendien is het ondoenlijk voor hulpverleners om goed op de hoogte te zijn van de effectiefste aanpak voor elk voorkomend probleem. In de medische wereld gebruiken artsen daarom steeds vaker ict-systemen die hen ondersteunen bij de besluitvorming over medicatie. Het is nog maar de vraag of ict ook een geschikt middel is in de jeugdzorg, aangezien de kennis over wat werkt daar minder ver ontwikkeld is. Het is echter wel duidelijk dat wie succes wil hebben het soort hulp moet inzetten waarvan de effectiviteit door onderzoek of praktijkervaring is aangetoond (Bartelink en anderen, 2010). Dialoog met ouders en kinderen 34 Heb je als hulpverlener zicht op wat een effectief hulpaanbod is bij een probleem, dan is de volgende vraag hoe je die kennis verantwoord afstemt op wensen en mogelijkheden van ouders en kinderen. Dat vraagt om een open dialoog waarin gezamenlijk gezocht wordt naar de hulp die de meeste kans van slagen heeft. Daarbij is het essentieel dat:. de therapeutische relatie gekenmerkt wordt door betrokkenheid en verbondenheid;. de hulpverlener de hoop op en dromen over verandering bij het gezin weet aan te wakkeren;. de hulpverlener zijn verwachting dat een gezin zijn problemen effectief kan aanpakken weet over te brengen;. de hulpverlener de motivatie en sterke kanten van een gezin naar boven weet te halen en verder weet te versterken. Motiverende gespreksvoering, technieken uit de oplossingsgerichte therapie en het werken met een Eigen Krachtconferentie of een andere vorm van een familienetwerkberaad zijn hulpmiddelen om de dialoog mogelijk te maken (Bartelink en anderen, 2010). Motiverende gespreksvoering Voordat de hulpverlener een gesprek over de mogelijke oplossing begint, is het belangrijk dat hij nagaat in hoeverre ouders en kinderen gemotiveerd zijn om te veranderen. Zijn ze zich bewust van het probleem? Zo ja, zijn ze dan bereid om het probleem aan te pakken? En denken ze ook dat ze de capaciteiten hebben om dat te doen? Als ouders en kinderen zich niet bewust zijn van het probleem of niet bereid zijn om te veranderen, roept een gesprek over oplossingen vooral weerstand op. Door motiverende gesprekstechnieken in te BSL - JEC _JEC 034

7 Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp zetten, kan een hulpverlener de twijfels van de cliënt laten omslaan in de richting van verandering. Zo n techniek is reflectief luisteren, waarbij de hulpverlener empathie toont voor ouders en kinderen. Hij bevestigt hun gedachten en gevoelens door die te verwoorden en helpt ze te ontdekken wat hen beweegt en wat hen ervan weerhoudt te veranderen. De hulpverlener stuurt dat proces door uitspraken die gericht zijn op verandering sterker te benadrukken. Een andere techniek is herinterpretatie: de hulpverlener plaatst de uitspraken van ouders en kinderen in een ander licht, zodat ze verandering meer ondersteunen. De hulpverlener erkent dan de uitspraken, maar geeft er een nieuwe betekenis aan. Ouders klagen bijvoorbeeld dat ze al zo vaak geprobeerd hebben te veranderen, zonder succes. De hulpverlener kan hun doorzettingsvermogen prijzen; ze hebben het immers keer op keer geprobeerd. De beoogde verandering moet dus wel belangrijk voor hen zijn. Ook door de keuzevrijheid van het gezin te benadrukken kan de hulpverlener weerstand verminderen. Verder is het uitlokken van verandertaal een belangrijke techniek in de motiverende gespreksvoering. Wat een persoon zegt over zijn bereidheid en zijn mogelijkheden om te veranderen, laat zien hoe sterk hij daarvoor gemotiveerd is. Hoe meer een persoon zijn positie verdedigt, des te groter zal zijn toewijding aan die beslissing zijn. Dus als iemand keer op keer zegt dat hij niet kan veranderen, is de kans klein dat het hem zal lukken om dat wél te doen. Daarom probeert de hulpverlener ouders en kinderen uitspraken te ontlokkendielatenziendatzegemotiveerdzijnendenkendatzekunnen veranderen. Daartoe stelt de hulpverlener vragen die de nadelen van niet en voordelen van wél veranderen benadrukken. Hij zegt bijvoorbeeld: Het feit dat je hier bent, laat zien dat op zijn minst een deel van jou het tijd vindt om iets te gaan doen. Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om te veranderen? De hulpverlener probeert ouders en kinderen zich bewust te laten worden van hun sterke kanten, mogelijke hulpbronnen en eerdere succesvolle veranderingen. Het gaat er dan vooral om dat ze inzicht krijgen in wat aan dat succes heeft bijgedragen, zodat ze er vertrouwen in krijgen dat ze ook nu kunnen veranderen. Met deze motiverende gesprekstechnieken kan een hulpverlener ouders en kinderen helpen de noodzaak van verandering te zien, ervan overtuigd te raken dat ze beschikken over de benodigde capaciteiten, én verandering tot prioriteit te maken (Bartelink, 2009). 35 BSL - JEC _JEC 035

8 Cora Bartelink Oplossingsgericht werken 36 Als ouders en kinderen gemotiveerd zijn om hun problemen aan te pakken, kunnen technieken uit de oplossingsgerichte therapie hen helpen oplossingen te bedenken. Oplossingsgericht werken is doelgericht: ouders en kinderen werken in kleine stapjes toe naar het doel dat zij willen bereiken. Bij het bedenken van het plan wordt gekeken naar de vaardigheden en mogelijke hulpbronnen in het sociale netwerk van het gezin. Zo kan het voor overbelaste ouders een verademing zijn om te ontdekken dat hun kind af en toe bij een vriend of familielid kan logeren. De hulpverlener maakt gebruik van oplossingsgerichte technieken om het gezin oplossingen te ontlokken:. Hij gaat na hoe elk gezinslid tegen het probleem en de mogelijke oplossing aankijkt.. Hij zoekt naar uitzonderingen op het probleem.. Hij helpt het gezin hun sterke kanten en hulpbronnen te ontdekken.. Hij helpt het gezin te ontdekken wat voor de gezinsleden belangrijk is en wat dat betekent voor de doelen die ze zichzelf stellen.. Hij vraagt het gezin om indicatoren te benoemen die erop duiden dat het probleem opgelost is. Oplossingsgericht werken is een goed middel om concrete en haalbare doelen te stellen en een aanpak te kiezen die aansluit bij de sterke kanten en de hulpbronnen van ouders en kinderen (Bartelink, 2010). Sociaal netwerk betrekken Voor blijvende resultaten is het belangrijk om binnen het sociale netwerk van het gezin te zoeken naar mensen die steun kunnen bieden. Een Eigen Krachtconferentie of een familienetwerkberaad kan daarbij helpen. Niet bij elk gezin hoeft zo n middel ingezet te worden; sommige gezinnen weten ook zonder formele bijeenkomst hun netwerk in te schakelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat gezinnen samen met hun sociale netwerk komen tot effectieve en creatieve oplossingen waar hulpverleners niet altijd aan denken of die zij niet kunnen bieden (voor een overzicht van onderzoek naar de Eigen Krachtconferentie zie Bartelink en anderen, 2010). Tijdens een Eigen Krachtconferentie of een familienetwerkberaad stelt een gezin samen met belangrijke andere personen, zoals familie en vrienden, een plan op om zijn problemen aan te pakken. Zo wordt BSL - JEC _JEC 036

9 Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp het sociale netwerk rondom een gezin geactiveerd, waardoor er misschien minder professionele hulp nodig is en de resultaten van hulp wellicht ook op langere termijn stand houden. Een Eigen Krachtconferentie of familienetwerkberaad bestaat uit drie fasen:. De familie krijgt informatie van beroepskrachten over hun kijk op de problemen en de mogelijkheden van hulpverlening. Het kan gaan om allerlei beroepskrachten: medewerkers van de jeugdzorg, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg, de ggz, de jgz, de sociale dienst of de woningbouwvereniging. Als er kinderen in het spel zijn die onder toezicht staan, komt de gezinsvoogd om voorwaarden voor het plan te stellen die de veiligheid van het kind waarborgen.. De Eigen Krachtcoördinator en de aanwezige hulpverleners trekken zich terug en de familie bespreekt in een besloten deel wat er aan de hand is en stelt een plan op, maakt een taakverdeling en bedenkt of er hulp van buitenaf nodig is.. De familie presenteert het plan aan de coördinator. In het geval van een ondertoezichtstelling komt de gezinsvoogd terug om het plan te toetsen. Het plan wordt altijd geaccepteerd, mits het veilig en wettelijk toegestaan is. Deskundigheid van de hulpverlener De nadruk op oplossingsgerichte gesprekstechnieken en een Eigen Krachtconferentie kan de indruk wekken dat besluitvorming in dialoog met ouders en kinderen alleen draait om de oplossingen die het gezin zelf ziet. Voor een goed werkend plan is echter ook de deskundigheid van de hulpverlener van belang. Hulpverleners dragen in dit gezamenlijke proces oplossingen aan waarvan uit onderzoek of praktijkervaring bekend is dat die effectief zijn en een grote kans van slagen hebben. In het besluitvormingsproces vindt steeds een wisselwerking plaats tussen de hulpverlener en het gezin. De hulpverlener draagt vanuit onderzoek en de praktijk kennis aan over wat werkt en gaat na of het gezin denkt dat dit een effectieve oplossing kan zijn, die aansluit bij hun sterke kanten en vaardigheden. Gezinnen weten vaak beter dan de hulpverlener wat ze al geprobeerd hebben, welke hulp eerder is ingezet en wat dat heeft opgeleverd. Wanneer het gezin een idee aandraagt over de hulp die het wil hebben, kan de hulpverlener samen met ouders en kinderen nagaan of dit ook in onderzoek of de praktijk effectief is gebleken. 37 BSL - JEC _JEC 037

10 Cora Bartelink Diverse onderzoeken laten zien dat gezinnen de deskundige inbreng van hulpverleners waarderen. Zij verwachten dat hulpverleners inzicht hebben in wat goede oplossingen zijn voor hun probleem. De deskundige inbreng van de hulpverlener draagt bij aan een positieve relatie met cliënten en aan hun motivatie voor hulp. Een positieve relatie en sterke motivatie verkleinen de kans op voortijdige uitval en zorgen ervoor dat cliënten actiever deelnemen tijdens de behandeling (Ramos en anderen, 2006; Stams en anderen, 2005; Van Yperen en anderen, 2003). Verder is het noodzakelijk dat hulpverleners op een heldere manier en in alledaagse bewoordingen relevante informatie met ouders en kinderen kunnen bespreken (Hamilton, 2004). Samen kunnen ze de oplossingendiehetgezinendehulpverleneraandragen,bezientegen het licht van de kennis over wat werkt. Het versterkt de samenwerking als hulpverleners expliciet de keuzes over de mogelijke behandeling aan ouders en kinderen voorleggen. Gezamenlijk beslissen motiveert gezinnen en vergroot de kans dat er hulp wordt ingezet die effect heeft. 38 Dit artikel is, net als de andere artikelen in dit nummer, gratis te downloaden via > Kennis > Jaargang 2011 > No 2/2011. Verder lezen Asscher, J.J. & Paulussen-Hoogeboom, M.C. (2005). De invloed van protectieve en risicofactoren op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Kind en Adolescent, jaargang 26, nummer 1, pagina Baecke, J.A.H. e.a. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de Jeugdzorg. Eindrapport. Leusden, BMC. Bartelink, C., Berge, I. ten & Yperen, T.A. van (2010). Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden via publicaties > Effectiviteit en professionalisering. Bartelink, C. (2010). Oplossingsgerichte therapie. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden via > oplossingsgerichte therapie. Bartelink, C. (2009). Motiverende gespreksvoering stimuleert verandering. Jeugd en Co Kennis, jaargang 3, nummer 4, pagina, Te downloaden via > Kennis > Jaargang 2009 > Nr. 4/2009. Berben, E. e.a. (1997). Grensvlakproblematiek in de jeugdzorg. Rotterdam/Amsterdam, Erasmus Universiteit/Universiteit van Amsterdam. Department of Health (2000). Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. London, The Stationary Office. Te downloaden via BSL - JEC _JEC 038

11 Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Foolen, N., Kalsbeek, A. & Boendermaker, L. (2011). Wat werkt bij jeugdigen met ADHD? Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Te downloaden via > ADHD. Hamilton, J.D. (2004). Evidence-Based Thinking and the Alliance With Parents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, jaargang 43, nummer 1, pagina Kam, S. & Midgley, N. (2006). Exploring Clinical Judgement. How Do Child and Adolescent Mental Health Professionals Decide Whether a Young Person Needs Individual Psychotherapy? Clinical Child Psychology and Psychiatry, jaargang 11, nummer 1, pagina Laan, A.M. van der & Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie. Risico s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit DenHaag,WODC. Poston, J M., & Hanson, W.E. (2010). Meta-analysis of Psychological Assessment as a Therapeutic Intervention. Psychological Assessment, jaargang 22, nummer 2, pagina Ramos, C. e.a. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, jaargang 27, nummer 3, pagina Stams, G.J.J.M., Buist, K.L., Dekovic, M. & Kroon, I.F.I. de (2005). Ouderparticipatie, therapeutische alliantie en gedragsproblemen van het kind in dagbehandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 44, nummer 2, pagina Swift, J.K., & Callahan, J.L. (2009). The Impact of Client Treatment Preferences on Outcome. A Meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, jaargang 65, nummer Yperen, T.A. van, Booy, Y., & Veldt, M. van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht, NIZW Jeugd. Cora Bartelink is medewerker van het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut. 39 BSL - JEC _JEC 039

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt 17 juni 2011 Cora Bartelink Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken goed kunnen

Nadere informatie

Richtlijnen Uithuisplaatsing. Cora Bartelink & Matthé Hak

Richtlijnen Uithuisplaatsing. Cora Bartelink & Matthé Hak Richtlijnen Uithuisplaatsing Cora Bartelink & Matthé Hak 18 april 2016 Casus Eline Moet Eline uithuisgeplaatst worden? 2 Opzet Richtlijnontwikkeling Richtlijn Uithuisplaatsing 3 Doel & uitgangspunten Doel:

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

Gestructureerd en methodisch werken: hoe doe je dat?

Gestructureerd en methodisch werken: hoe doe je dat? Hulpmiddel Gestructureerd en methodisch werken: hoe doe je dat? Gestructureerd en methodisch werken is ook te omschrijven als systematisch en planmatig werken. Dit betekent dat een sociaal werker stelselmatig,

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Factsheet Familiegroepsplan 1 Inhoud van deze factsheet Deze factsheet gaat in op: Wat is een familiegroepsplan? Wat staat er in de Jeugdwet over het

Nadere informatie

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

Informatiesite voor ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking

Informatiesite voor ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking - Website van VILANS i.s.m. VU Amsterdam en Werkgezelschap Ouderschap en kinderwens. (www.watwerktvoorouders.nl). Informatiesite voor ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking Welkom Lopen

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Doelen in dialoog. Belang en beperkingen van vraaggericht werken. Tom van Yperen NIZW Jeugd / Universiteit Utrecht

Doelen in dialoog. Belang en beperkingen van vraaggericht werken. Tom van Yperen NIZW Jeugd / Universiteit Utrecht Doelen in dialoog Belang en beperkingen van vraaggericht werken Tom van Yperen NIZW Jeugd / Universiteit Utrecht Congres Mag ik even binnenkomen? Amsterdam, 9 mei 2006 Bij de huisarts Patiënt: Dokter,

Nadere informatie

Training motiverende gespreksvoering

Training motiverende gespreksvoering Training motiverende gespreksvoering Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking LEDD 2014 1 Motiverende gespreksvoering Volgens Miller en Rollnick (de grondleggers van MG) is het bewerken van motivatie

Nadere informatie

Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid

Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken zelf redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken Wat is motiverende gespreksvoering? Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve methode om te bevorderen

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Richtlijn / info voor ouders. Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Richtlijn / info voor ouders Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding In elk gezin is wel eens wat. Het is heel normaal

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering OSA A la Carte Innovatie in uitvoering Leren en ontwikkelen in welzijn. Iedere welzijnsorganisatie is uniek en kent haar eigen processen. OSA biedt daarom trainingen A la Carte aan. Zodat u uw persoonlijke

Nadere informatie

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers Monitors voor de jeugdhulp Kwaliteit door grip op cijfers Jeugdhulp in cijfers Om als gemeente of jeugdhulpaanbieder goed te kunnen sturen hebt u betrouwbare informatie en cijfers nodig. De vraag is niet

Nadere informatie

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Evidence based practice 1. Invoeren bewezen effectieve interventies; 2. Wetenschappelijk onderzoeken veelbelovende eigen interventies; 3. Consolideren

Nadere informatie

Afname van het beroep op de (gespecialiseerde) zorg voor jeugd; de goede vraag?

Afname van het beroep op de (gespecialiseerde) zorg voor jeugd; de goede vraag? Afname van het beroep op de (gespecialiseerde) zorg voor jeugd; de goede vraag? Erik J. Knorth Hoogleraar Orthopedagogiek/Jeugdzorg RUG Co-projectleider Academische Werkplaats C4Youth ZonMw Werkconferentie

Nadere informatie

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Opening Kennismaking Kind in opvang Drie huizen Veiligheid Veerkracht Hechter Samenwerking Afsluiting Kinderen in de opvang hebben aandacht nodig

Nadere informatie

2015 Gerard de Wit voor Psychodidact Waalwijk Bron: Stijn van Merendonk, Sergio van der Pluim, Gerard de Wit e.a. Niets uit deze uitgave mag worden

2015 Gerard de Wit voor Psychodidact Waalwijk Bron: Stijn van Merendonk, Sergio van der Pluim, Gerard de Wit e.a. Niets uit deze uitgave mag worden 2015 Gerard de Wit voor Psychodidact Waalwijk Bron: Stijn van Merendonk, Sergio van der Pluim, Gerard de Wit e.a. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Methodiek en hulpverlener tellen allebei

Methodiek en hulpverlener tellen allebei Foto: Martine Sprangers Algemeen werkzame factoren en specifieke methodieken in de jeugdzorg Methodiek en hulpverlener tellen allebei Door Tom van Yperen en Mariska van der Steege 28 De effectiviteit van

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Derde bijeenkomst, 5 november 2013 Groningse zorg voor jeugd en (multiprobleem)gezinnen Programma 1. Opening Lucienne van Eijk 2. Foto van de zorg voor jeugd Marieke Nanninga

Nadere informatie

De oplossingsgerichte flowchart

De oplossingsgerichte flowchart De oplossingsgerichte flowchart Inleiding De oplossingsgerichte flowchart is een hulpmiddel om de werkrelatie te beschrijven tussen cliënt en hulpverlener. Het instrument kan bij elke client-hulpverlener

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Een innovatief behandelprogramma voor jongeren ( jaar) Aangevuld en verrijkt met evidence en practice based methodieken

Een innovatief behandelprogramma voor jongeren ( jaar) Aangevuld en verrijkt met evidence en practice based methodieken Zomerschoolwerkhuis Het meervoudig risicomodel Van der Ploeg (2007) Omgezet in een behandelprogramma met de vier leefgebieden vrije tijd, school, werk, huis Ter verbetering van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Familiegroepsplan in Oldenzaal. Terugblik na een jaar transformatie

Familiegroepsplan in Oldenzaal. Terugblik na een jaar transformatie Familiegroepsplan in Oldenzaal Terugblik na een jaar transformatie Familiegroepsplan in Oldenzaal Als één van de weinige gemeenten heeft de gemeente Oldenzaal het familiegroepsplan structureel ingebed

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Een scheiding is ingrijpend. Voor ouders én voor kinderen. CJG Zutphen heeft daarom samen met de

Nadere informatie

De ernst van problemen meten

De ernst van problemen meten Foto: Herbert Wiggerman Erg wordt voor iedereen even erg De ernst van problemen meten Door Machteld van der Pijll Er bestaan allerlei vragenlijsten om te bepalen wat er aan de hand is als een kind of jongere

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Programma. 1. ADHD bij adolescenten 2. Motiverende gespreksvoering 3. Werken met Zelf Plannen

Programma. 1. ADHD bij adolescenten 2. Motiverende gespreksvoering 3. Werken met Zelf Plannen Programma 1. ADHD bij adolescenten 2. Motiverende gespreksvoering 3. Werken met Zelf Plannen ADHD BIJ ADOLESCENTEN problemen EF/motivatie ADHD gedrag Adolescentie: Middelbare school Minder oudercontrole

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Onderlinge verbondenheid. begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen

Onderlinge verbondenheid. begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen Onderlinge verbondenheid begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen Onderlinge verbondenheid Alleen in verbondenheid met de ander kan je mens zijn. Door de ander ontdek

Nadere informatie

Wat werkt in de residentiële jeugdzorg?

Wat werkt in de residentiële jeugdzorg? Wat werkt in de residentiële jeugdzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Onlangs heeft het Nederlands Jeugdinstituut de publicatie Residentiële jeugdzorg: wat werkt? uitgebracht. De publicatie beschrijft

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring & Motiverende Gespreksvoering. Maarten Merkx

Routine Outcome Monitoring & Motiverende Gespreksvoering. Maarten Merkx Routine Outcome Monitoring & Motiverende Gespreksvoering Maarten Merkx Programma Routine Outcome Monitoring. Motiverende Gespreksvoering Terugkoppelen resultaten. ROM Routine Outcome Monitoring Terugkoppeling

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionals in de jeugdzorg Jo Hermanns Met de professionaliteit van de werkers in de jeugdzorg is weinig mis Hoog opleidingsniveau Aanvullende trainingen Werkbegeleiding/supervisie

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Beter beslissen bij vermoedens van kindermishandeling

Beter beslissen bij vermoedens van kindermishandeling Beter beslissen bij vermoedens van kindermishandeling Gestructureerde werkwijze verbetert kwaliteit besluitvorming 21 augustus 2012 Cora Bartelink, Ingrid ten Berge, Leontien de Kwaadsteniet, Cilia Witteman,

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 8. Leeswijzer 10

Inhoud. Inleiding 8. Leeswijzer 10 Inhoud Inleiding 8 Leeswijzer 10 1 Motiverende gespreksvoering: een introductie 14 1.1 Wat is motiverende gespreksvoering? 14 1.2 Kenmerken van motivatie 15 1.3 Waarom werkt motiverende gespreksvoering?

Nadere informatie

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4)

Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Jan Dirk van der Ploeg publicaties (4) Artikelen in tijdschriften 2015 Effectieve interventies voor agressie bij kinderen. PsychoPraktijk, 6, 14-17. 2014 Scheiding en stress. PsychoPraktijk, 6, 22-26.

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen?

Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen? 21/11/11 Triple P (Positive Parenting Program): effectief bij gedragsproblemen? Inge Glazemakers Dirk Deboutte Inhoud Het probleem Oplossingen: de theorie Triple P Het project De eerste evaluatie - - -

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

18-04- 2010. Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie

18-04- 2010. Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Gera ter Meulen adoc@fsw.leidenuniv.nl Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie Een goede voorbereiding van adoptieouders

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

2015 Gerard de Wit voor Psychodidact Waalwijk Bron: Stijn van Merendonk, Sergio van der Pluim, Gerard de Wit e.a. Niets uit deze uitgave mag worden

2015 Gerard de Wit voor Psychodidact Waalwijk Bron: Stijn van Merendonk, Sergio van der Pluim, Gerard de Wit e.a. Niets uit deze uitgave mag worden 2015 Gerard de Wit voor Psychodidact Waalwijk Bron: Stijn van Merendonk, Sergio van der Pluim, Gerard de Wit e.a. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA Kind aan het woord 21 april 2016 Marjon ten Velden MSc OT Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA 1 Luisteren naar Kinderen..zorgt voor succesvolle interventies hoe vaak bepaalt het kind de interventiedoelen?

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag. 26 november 2014 Frank Goijarts

Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag. 26 november 2014 Frank Goijarts Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag 26 november 2014 Frank Goijarts Programma Gedragsverandering: wat werkt? Weerstand tegen veranderen Motivatie 3.0 (intrinsiek) Kernpunten Motiverende benadering

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat?

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Marianne Haspels Marca Geeraets 24 maart 2015 m.haspels@piresearch.nl m.geeraets@piresearch.nl Sociale wijkteams Methodisch werken: - Gericht

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Foto: Martine Sprangers Naar een gouden standaard Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Door Mariska van der Steege Er bestaan in Nederland nogal wat varianten van Intensieve Pedagogische Thuishulp

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis

Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis Door: Inge Razenberg en Annemarieke Blom Februari 2015 - Onderzoek - Labyrinth Onderzoek & Advies InVerbindingThuis werkt samen met de JIM Jongeren waarbij een

Nadere informatie

Richtlijn. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Linda Zijlmans Jill van den Akker

Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Linda Zijlmans Jill van den Akker Kennismarkt 26-5-2011 2011 Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen Linda Zijlmans Jill van den Akker Projectgroep Onderzoek Linda

Nadere informatie

Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp

Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp Verslag Integrale Vroeghulp Naam jeugdige: Geboortedatum: BSN nummer: Naam ouders/opvoeders: Adres: Telefoonnummer: Email: Naam trajectbegeleider: Cliëntnummer

Nadere informatie

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012 Wat is een psychische stoornis? Een psychische stoornis is een patroon van denken, voelen en gedrag dat binnen de geldende cultuur ongebruikelijk is. Het patroon veroorzaakt last bij de persoon zelf en/of

Nadere informatie

Het kind in beeld. Sandra Rijnaars-Hekel en Arie van der Meer Brijder Verslavingszorg Programma Verslaving en Ouderschap 18 oktober 2016

Het kind in beeld. Sandra Rijnaars-Hekel en Arie van der Meer Brijder Verslavingszorg Programma Verslaving en Ouderschap 18 oktober 2016 Het kind in beeld Sandra Rijnaars-Hekel en Arie van der Meer Brijder Verslavingszorg Programma Verslaving en Ouderschap 18 oktober 2016 1 2 11 vleugels 110 kamers behandelruimten 3 Ouder & Kind 11 kamers

Nadere informatie

Open communicatie leidt tot minder stress. introductie. 1 methode familiezorg introductie

Open communicatie leidt tot minder stress. introductie. 1 methode familiezorg introductie Methode Familiezorg Open communicatie leidt tot minder stress introductie 1 methode familiezorg introductie Voorwoord Inleiding Het hart van de zorg is daar waar de zorg gegeven wordt, waar kwetsbare families

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Echter, soms heeft iemand extreme persoonlijke eigenschappen en vertoont hij hinderlijk gedrag. Dit kan zo ernstig zijn dat

Nadere informatie

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010 Afkortingen: T = totaal geaccrediteerde uren (exclusief bijtelling 25% voorbereiding/huiswerk) D = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Diagnostiek B = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Behandeling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Landelijke studiedag Transparantie (L)VG- en Jeugdzorg 8 februari 2006 speech Joke de Vries

Landelijke studiedag Transparantie (L)VG- en Jeugdzorg 8 februari 2006 speech Joke de Vries Landelijke studiedag Transparantie (L)VG- en Jeugdzorg 8 februari 2006 speech Joke de Vries Dames en heren: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar bij de inspectie jeugdzorg staat de veiligheid van het

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie