Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars"

Transcriptie

1 Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/ Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode: 20 CONTRACTUEEL Functiecode: bestuurssecretaris Departement: Directie Ruimte Lokale Economie Hoofddepartement: Directie Ruimte Dienst Economie Doel van de functie De Limburgse detailhandel is een belangrijk economisch speerpunt. Dit blijkt zeer duidelijk uit de resultaten van de recente interprovinciale studie met betrekking tot detailhandel. Anno 2015 telt Limburg meer dan handelspanden die samen op een oppervlakte van 1,8 miljoen m² voor een zeer gediversifieerd aanbod van goederen zorgen. In deze handelspanden worden bovendien meer dan loontrekkende jobs gecreëerd. Hierbij dient nog eens de meer dan zelfstandige ondernemers die hun inkomen uit de detailhandel halen, te worden gerekend. Indien de tewerkstelling in de horeca hierbij wordt geteld, dan wordt een totale werkgelegenheid van bijna mensen in de Limburgse detailhandel en horeca gerealiseerd. Dat de Limburgse handel kwaliteit levert, blijkt duidelijk uit de cijfers van de koopbinding en van de bestedingen. 93 % van de dagelijkse goederen zoals brood, groenten en fruit - wordt in de Limburgse winkels gekocht. Voor de andere productgroepen ligt de koopbinding lager met 85 % voor periodieke goederen - zoals kleding, schoenen en boeken - en 90 % voor uitzonderlijke goederen zoals meubels, auto en huishoudapparaten. Dat de Limburgers massaal bij de Limburgse detailhandel klant zijn, blijkt ook uit de bestedingen. Limburgers shoppen jaarlijks voor 4,3 miljard euro bij de Limburgse handelaars. Om de economische positie van de Limburgse detailhandel te behouden en zelfs nog te versterken is het essentieel dat de overheid - op Vlaamse, provinciaal en gemeentelijk niveau - een krachtdadig en evenwichtig detailhandelsbeleid voert. Het is belangrijk dat op een aantal uitdagingen wordt ingezet. Vooreerst moet een gepast ruimtelijk beleid zorgen voor evenwichtige vestigingsmogelijkheden van nieuwe detailhandelszaken, bij voorbaat in de huidige winkelgebieden en voor de grote handelszaken eventueel aan de rand van de stadskernen. Kernversterking is nog steeds het uitgangspunt van het provinciaal detailhandelsbeleid doch het leidt geen twijfel dat de vestiging van grotere handelszaken, aan de periferie van de stadskernen, voor een diversificatie van het aanbod kan zorgen. Hierdoor zullen nog meer Limburgers hun gading bij de Limburgse detailhandel vinden, zullen de bestedingen en de omzet stijgen en is er minder risico op koopvlucht. Het is belangrijk dat de vestiging van nieuwe handelszaken op provinciaal niveau wordt afgestemd zodat er geen concurrentie tussen de Limburgse gemeenten ontstaat. Die intergemeentelijke concurrentie zou immers kunnen leiden tot een verminderde economische levensvatbaarheid van de detailhandel en zelfs tot structurele leegstand. Er dienen bovendien inspanningen te worden geleverd om het lokaal voorzieningenniveau in stand te houden. Met het provinciaal subsidiereglement kernversterking ondersteunt de provincie als sinds 2000 de Limburgse gemeenten in het lokaal detailhandelsbeleid. Dit kan gaan van beleidsadvies, promotionele acties tot infrastructurele kernversterkende investeringen. Diverse projecten zijn dan ook met provinciale subsidies uitgevoerd. Met de vestiging van nieuwe handelszaken moet tegelijkertijd worden ingezet op het terugdringen van de leegstand. Tot slot staan ook de zelfstandige ondernemers voor een aantal uitdagingen die verband houden met de groeiende populariteit van internetwinkelen en met de groeiende consumenteneisen inzake winkelbeleving. Innovatief ondernemerschap en creatieve winkelconcepten zullen hier een antwoord op moeten bieden. De winkelbeleving kan alvast worden versterkt door sterke linken te maken met cultuur, toerisme en evenementen zodat winkelen meer wordt dan vlug inkopen doen maar eerder een aantrekkelijke vrijetijdsbesteding. Op basis van de studieresultaten wil de provincie de komende jaren de gemeenten blijven ondersteunen in de uitbouw van een krachtdadig retailbeleid gefocust op een evenwichtig detailhandelsaanbod, een sterkere koopbinding en koopattractie en een grotere beleving. Beoordelaars Eerste evaluator directeur Bamps Bruno 03/04/2015 Functiebeschrijving Pagina : 1 / 5

2 Resultaatsgebieden 1. resultaatsgebieden bestuurssecretaris resultaatsgebieden RESULTAATSGEBIED 1 1 Visie-ontwikkeling en projectinitiatie inzake detailhandel en retail in de - op basis van de resultaten van de recente interprovinciale studie inzake de detailhandel slaagt de bestuurssecretaris erin een korte- en langetermijnvisie inzake de provinciale detailhandel uit te werken. De finaliteit van deze visie is het verhogen van de koopbinding teneinde de kansen voor een verhoogde omzet en bijkomende jobcreatie te verhogen en te valoriseren. - Hij/zij weet de kansen, bedreigingen en opportuniteiten van de sector, door zijn/haar grote vakkennis en affiniteit met de detailhandel en retail (in zelfstandig ondernemerschap en ketenverband) op een adequate en creatieve wijze om te zetten in beleidsvoorstellen en projecten, die door het bestuur kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zoekt hij/zij intern en extern afstemming en speelt maximaal in op het ruimtelijk Vlaams en provinciaal afwegingskader. - In de projectinitiatie is hij/zij een perfecte netwerker met de sectororganisaties en met de lokale besturen. Hij/zij slaagt erin door deze netwerking een sectorieel en bestuurlijk draagvlak voor de projectvoorstellen te ontwikkelen. - Hij/zij weet zich te ontwikkelen tot een kennisgedreven expert inzake detailhandel en retail. Deze expertise betreft niet enkel de vigerende wetgeving en de actuele status van de Limburge retailhandel doch ook inzake de trends voor de toekomst en de grensoverschrijdende ontwikkelingen. - In het kader van het provinciaal beleid detailhandel screent hij/zij de projectvoorstellen die worden ingediend in het kader van het provinciaal subsidiekader en formuleert een gemotiveerd advies zodat de deputatie gepast kan besluiten. -Hij/zijn neemt actief deel aan het interprovinciaal overleg inzake detailhandel, zowel in het kader van de VVP als in het kader van de Vlaams kennisnetwerk detailhandel; indien de interprovinciale samenwerking wordt geconcretiseerd in projectwerking, dan neemt de bestuurssecretaris in het volledige traject van voorbereiding tot uitvoering een actieve rol op. RESULTAATSGEBIED 2 1 Loketfunctie binnen de Dienst Economie - Informatieve vragen en klachten over de betreffende bevoegdheidsdomeinen worden binnen de expertise, mogelijkheden en bevoegdheden van de Cel Lokale Economie spoedig en klantvriendelijk beantwoord. - De gebiedsmanager zet spontaan en op eigen initiatief zijn kennis en expertise in in het kader van de globale taakstelling van de Cel Lokale Economie, als onderdeel van Dienst Economie. Hij stelt zich bovendien op als loyale medewerker ten aanzien van de andere diensten van de Afdeling Economie en Internationale Samenwerking en van de Directie Ruimte. Waardegebonden competenties 1. Steeds verbeteren Steeds verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de dienst/afdeling, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Steeds verbeteren niveau 2 1 Ontwikkelt zich binnen de eigen functie, en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken. Werkt zich in, in nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen voor de eigen functie (leest vakliteratuur, opleiding en vorming,... Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk Gaat na of/hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie kunnen toegepast worden Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder uit tot concrete voorstellen 03/04/2015 Functiebeschrijving Pagina : 2 / 5

3 2. Sterke klantgerichtheid De behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren, met het oog op het dienen van het algemeen belang Sterke klantgerichtheid niveau 2 1 Biedt de klant de beste oplossing bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen. Past planning, dienstverlening of product aan om de klant verder te helpen, binnen de bestaande procedures Geeft op de best mogelijke wijze de klant waar hij/zij recht op heeft Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is, aan de klant Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant 3. Goed samenwerken Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie Goed samenwerken niveau 2 1 Helpt anderen en overlegt Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de noden van de groep Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid in mensen Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht Bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen 4. Hoge betrouwbaarheid Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen. Handelen vanuit respect voor administratieve regels en vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg,...). Hoge betrouwbaarheid niveau 2 1 Brengt sociale en ethische normen in de praktijk Neemt de verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe) Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau Spreekt anderen erop aan wanneer hun handelen niet conform is met bestaande regels en afspraken Handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in of een soortgelijke houding aan Schat correct in of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken Gedragscompetenties 1. Visie Dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een afstand, ze in een ruimere context en een langetermijnperspectief plaatsen Visie niveau 3 1 Ontwikkelt een visie voor de toekomst Loopt vooruit op maatschappelijke evoluties en toekomst, evenals op de manier om de eigen organisatie hierop voor te bereiden Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren Houdt vast aan de lange termijn visie, niettegenstaande de dagelijkse gebeurtenissen Brengt een eigen beleid, gebaseerd op een duidelijke visie m.b.t. de missie en de objectieven van de organisatie 2. Creativiteit Originele en/of vernieuwende oplossingen en voorstellen formuleren 03/04/2015 Functiebeschrijving Pagina : 3 / 5

4 Creativiteit niveau 3 1 Is vernieuwend en origineel Levert vernieuwende ideeën om een specifiek probleem aan te pakken Introduceert nieuwe methodes en technieken Komt met minder voor de hand liggende, originele oplossingen en voorstellen Stelt bestaande situaties voortdurend in vraag, met het oog op verandering en vernieuwing Stimuleert vernieuwing bij anderen (door in te gaan op nieuwe ideeën, de mogelijkheden te bekijken,...) 3. Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen Initiatief niveau 1 1 Neemt uit eigen beweging acties binnen de eigen taak Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen, alvorens de hulp van anderen in te roepen Gaat uit zichzelf achter informatie aan Ziet werk liggen en gaat over tot actie Kan problemen die zich voordoen, zelf afwerken Neemt uit eigen beweging gerichte acties om een concreet probleem op te lossen 4. Resultaatgerichtheid Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen Resultaatgerichtheid niveau 1 1 Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag (meetbaar resultaat, voorzien van een deadline) Geeft concreet aan hoe de doelen zullen bereikt worden (wie, wat, wanneer) Beoordeelt regelmatig de stand van zaken ten opzichte van wat bereikt moet worden Stuurt bij wanneer de doelstellingen in het gedrang komen Zoekt uit zichzelf alternatieven wanneer een actie niet tot een goed resultaat heeft geleid 5. Nauwgezetheid Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten Nauwgezetheid niveau 3 1 Levert onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk af Levert onder tijdsdruk kwaliteitsvol werk af Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren Kiest de beste methode of procedure in functie van de gevraagde nauwkeurigheid Combineert kwantiteit met kwaliteit Behoudt de zin voor detail bij verhoogde tijdsdruk 6. Plannen Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen Plannen niveau 1 1 Brengt structuur in het eigen takenpakket aan Maakt gebruik van hulpmiddelen bij het inplannen van taken (checklist, to-do lijstjes, elektronische agenda,...) Pakt eerst de belangrijkste of dringendste opdrachten aan Houdt rekening met de nodige uitvoeringstijd Geeft tijdig aan wanneer de planning niet gehaald kan worden Houdt in eigen planning rekening met de begrippen "dringend" en "belangrijk" 03/04/2015 Functiebeschrijving Pagina : 4 / 5

5 7. Voortgangscontole Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen en/of die van collega's of medewerkers Voortgangscontrole niveau 1 1 Volgt de voortgang van het eigen werk op Controleert eigen werk Volgt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd op Rapporteert spontaan over de voortgang van zijn/haar werk Legt vervolgafspraken en -activiteiten vast Gaat regelmatig na welke zaken tegen wanneer beschikbaar moeten zijn en geeft er het juiste gevolg aan Kennisgebonden competentie Over de gewenste kennis en inzichten beschikken eigen aan het vak, de metier, de sector en/of de discipline en die kennis gepast kunnen inzetten in het werkveld, hetzij in basistoepassingen, op professioneel niveau, of als expert. 1. kennisgebonden competentie bestuurssecretaris kennisgebonden competentie 1 * gespecialiseerde kennis van en affiniteit met de Limburgse detailhandel en retail, de toekomstige trends, de grensoverschrijdende ontwikkelingen, het ruimtelijk Vlaams en provinciaal kader voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse detailhandel * een voldoende inzicht in het zelfstandig ondernemerschap en de ketenorganisatie als prioritaire dragers van de Limburgse detailhandel * een groot inzicht in de onderzoeksresultaten van de recnte interprovinciale studie * goede kennis van de bestuurlijke processen en richtlijnen en van de algemene organisatiestructuur * zeer goede kennis van de wetgeving van toepassing op het eigen vakgebied * voldoende kennis van de standpunten en werking van de sectororganisaties actief in het vakgebied 03/04/2015 Functiebeschrijving Pagina : 5 / 5

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie