PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds"

Transcriptie

1 PROSPECTUS 2012 Veilig beleggen in een van de sterkste economieën van Noord-Europa Couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd: 3 jaar Waardevaste zekerheden Een initiatief van Holding B.V.

2 Inhoud prospectus 1 Synopsis Oprichting Omschrijving en prognose Oogmerk De Stichting Obligatiehouders V Inschrijving en toewijzing Aansprakelijkheid Periodieke rapportage % Obligatie V B.V Omschrijving Rendement Oogmerk Waardeontwikkeling Aflossing Zekerheden...9 Kernpunten van het Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds Veilig beleggen in een van de sterkste economieën in Noord-Europa Vaste couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd is in beginsel 3 jaar Deelname: minimaal 500,- Omvang obligatielening: ,- Totale investering ,- Zekerheid: 1e inschrijving in het Duitse hypotheekregister Investering met als onderpand een uitstekende vastgoedportefeuille in Duitsland Stichting Obligatiehouders V krijgt als zekerheid een eerste hypotheek, groot ,- die door de Stichting Obligatiehouders V, die de belangen van de obligatiehouders behartigt, wordt gehouden De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 3 Cashflowprognose en toelichting Huur Rendement Oogmerk Exploitatielasten Beheer Winstbelasting Fondskosten Portefeuille Huur Rendement Oogmerk Exploitatielasten Beheer Winstbelasting Fondskosten Deelname Inschrijving, toewijzing en aflossing Bescherming persoonsgegevens Bijlagen... Bijlage 1 Deelnameformulier particulieren...14 Bijlage 2 Deelnameformulier rechtspersonen Bijlage 3 Uitreksel KvK... 16

3 1 Synopsis obligaties. Inschrijving op de obligaties geschiedt door het inzenden van het deelnameformulier. Indien sprake is van overtekening van het aantal beschikbare obligaties, zal toewijzing plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van de deelnamefor- 6 Vastgoed Management B.V. heeft als taak het mulieren. Toewijzing, inclusief betalingsinstructies, of eventuele waardevaste belegging. 7 beheren en verhuren (bij huurderwissel) van de objecten van de 1.3 Oogmerk afwijzing zal schriftelijk worden medegedeeld. Immovest Ems- Een deelnameformulier kunt u downloaden van onze website V B.V. is opgericht met als doelstelling het V B.V. geeft een obligatielening uit ten behoeve van de herfinanciering van 15 wooneenheden en 8 commerciële eenheden, verdeeld over 4 objecten in Niedersachsen, Noord-Duitsland. 1.1 Oprichting V B.V. is statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 31, 9601 EA Hoogezand. Het maatschappelijk kapitaal van IV B.V. bedraagt ,- en het geplaatst kapitaal ,- verdeeld in aandelen, elk nominaal groot 1,-. De initiatiefnemer van V B.V. is Immovest Emsland Holding B.V.. Holding B.V. is statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 31, 9601 EA Hoogezand. Onderstaand is de organisatiestructuur weergegeven. Vastgoed Management B.V. is in 2009 opgericht, statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 31, 9601 EA Hoogezand. Groep. Vanuit Vastgoed Management B.V. worden vaste beheervergoedingen berekend aan de verschillende vastgoedfondsen. Gedurende de looptijd Organogram van actieve vennootschappen II B.V. T.A.D. Beheer B.V. III B.V. Holding B.V. IV B.V. van het obligatiefonds bedraagt de vergoeding 10% van de netto huur. Na het succesvol plaatsen van het Obligatiefonds van V B.V. heeft de initiatiefnemer de intentie tot het aankopen en samenstellen van volgende vastgoedportefeuilles en het opzetten van nieuwe obligatiefondsen. 1.2 Omschrijving en prognose De omvang van de obligatielening bedraagt ,- en is verdeeld in obligaties van 500,- nominaal. De looptijd van de obligatielening is in beginsel 3 jaar. De obligaties zijn onderhands verhandelbaar. De vastgoedportefeuille is reeds langere tijd in het bezit van V B.V. en wordt hergefinancierd met de gelden uit de obligatielening, opzetten van een goed renderende vastgoedportefeuille in Duitsland. Drewel Beheer B.V. V B.V. Vastgoed Management B.V. 1.4 Stichting Obligatiehouders Immovest Emsland V De Stichting Obligatiehouders V zal worden opgezet zodra het fonds is geplaatst. De obligatiehouders zullen worden vertegenwoordigd door de Stichting Obligatiehouders V, die hun belangen zal behartigen en onder andere toeziet op de naleving van de nog te maken obligatievoorwaarden. Tevens zal deze stichting een hypotheekrecht verkrijgen op alle objecten middels een inschrijving in het Grundbuch (Duitse Kadaster). Hiervoor zal tussen V B.V. en voornoemde stichting een Trustakte worden opgesteld. 1.5 Inschrijving en toewijzing V B.V. draagt zorg voor de plaatsing van de land V B.V. behoudt zich het recht voor de emissie en/of plaatsing geheel of gedeeltelijk te annuleren of inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. 1.6 Aansprakelijkheid V B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van dit prospectus. Tot het moment waarop de obligatielening daadwerkelijk door de emittent wordt uitgegeven, kunnen potentiële beleggers geen rechten aan dit prospectus ontlenen. Immovest Emsland V B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien de synopsis, gelezen in samenhang met de andere delen van het prospectus, misleidend, onjuist of inconsistent is. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, draagt de eiser, afhankelijk van de nationale wetgeving van de EU-lidstaat, de kosten voor een eventueel benodigde vertaling van het prospectus. Voor zover aan V B.V. redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zijn de gegevens in het prospectus als ook de synopsis in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. Dit prospectus is opgesteld naar Nederlands recht. De verspreiding van dit prospectus buiten Nederland kan aan juridische beperkingen onderworpen zijn. Een ieder die buiten Nederland in het bezit komt van dit prospectus dient zich te vergewissen van en zich te houden aan deze juridische beperkingen. Bij de opzet van V B.V. en het vastgoedobligatiefonds is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd om, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (fiscale) adviseurs te raadplegen. De synopsis moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus. De beslissing om deel te nemen aan dit obligatiefonds dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele prospectus. V B.V. is ervan overtuigd u hiermee een aantrekkelijke propositie te doen voor een interessante en vooral 1.8 Wet op het financieel toezicht Dit prospectus is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten. Daartoe bestaat geen verplichting op grond van de vrijstelling van de Wet op het financieel toezicht als omschreven in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. Voor het aanbieden van effecten aan het publiek is de uitgevende instelling niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat de uitgevende instelling niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 1.7 Periodieke rapportage Elk jaar zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening door de directie worden opgesteld. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als obligatiehouder heeft u het recht deze jaarrekening in te zien. Hoogezand, juli 2012, V B.V. IV B.V. vastgoedobligatiefonds

4 2 4.75% Obligatie V B.V. V B.V. schrijft een obligatielening uit ter grootte van ,- De obligatielening heeft in beginsel een looptijd van 3 jaar. De rente gedurende de looptijd is 4.75% per jaar. 2.1 Omschrijving De ingangsdatum van de obligatielening is 1 augustus 2012 en de einddatum is 31 juli De looptijd bedraagt aldus 3 jaar, maar kan met tweemaal één jaar verlengd worden. Er worden in totaal obligaties uitgegeven ter grootte van 500,- Obligaties in V B.V. kunnen slechts verkregen worden voor een tegenwaarde van 500,- per coupure. Dit prospectus is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten. Daartoe bestaat geen verplichting nu dit aanbod valt onder de vrijstelling van de Wet op het financieel toezicht als omschreven in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. Vastgoed Management B.V. beheren. een prijsstijging van het vastgoed te verwachten, mede ook als gevolg van het aantrekken van de Duitse economie. 2.2 Rendement Het rendement voor de obligatiehouders bestaat uit de jaarlijkse couponrente van 4,75% welke twaalf keer per jaar wordt uitgekeerd. Deze couponrente wordt betaald uit het exploitatieresultaat van V B.V. Hiervan is in Hoofdstuk 3 van het prospectus een cashflowprognose opgenomen. 2.3 Waardeontwikkeling De zorgvuldige selectie van het vastgoed heeft geleid tot de aanschaf van een onderhoudsarme, kwalitatief goede portefeuille. De portefeuille bestaat uit 15 middelgrote appartementen en een aantal 8 commerciële ruimtes waarvan er 4 in 1 gebouw zijn verhuurd aan een apotheek en drie artsenpraktijken, Als gevolg van het achterblijven van prijsstijgingen op de Duitse Voor de obligaties zal geen toelating tot een gereglementeerde handel worden aangevraagd. Eventuele verhandeling zal onderhands of via bemiddeling van de emittent plaatsvinden. De belangen van de obligatiehouders, onder andere betreffende de nakoming van de obligatievoorwaarden, zullen worden behartigd door Stichting Obligatiehouders V. V B.V. en de stichting zullen hiertoe een overeenkomst aangaan die zal worden neergelegd in een trustakte. De obligatielening dient ter herfinanciering van de door Immovest Emsland V B.V. in bezit zijnde vastgoedportefeuille, bestaande uit 15 appartementen en 8 commerciële ruimtes, verdeeld over 4 objecten in de Duitsland. V B.V., de emittent, is gevestigd te Haren en houdt kantoor in Hoogezand, waar de administratie wordt gevoerd. V B.V. is een besloten vennootschap naar 8 De obligatielening zal worden gecreëerd onder Nederlands recht. Nederlands recht. Zij is opgericht op 16 september 2008 en inge- vastgoedmarkt de afgelopen jaren, het stijgen van de bouwkosten rechtstreekse en zelfstandige vordering verkrijgen op Immovest 9 schreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer V B.V. heeft het vastgoed in Duitsland gekocht en laat dit door en een groeiende vraag naar kleine woonunits in de toekomst, is een prijsstijging van het vastgoed te verwachten, mede ook als gevolg van het aantrekken van de Duitse economie. 2.4 Aflossing De obligatielening zal worden afgelost middels herfinanciering of verkoop. V B.V. behoudt zich te allen tijden het recht voor om voor het einde van de looptijd van de obligatielening een of meerdere objecten te verkopen,. In bovengenoemd geval zal of de obligatie lening proportioneel worden afgelost of zal V BV een nieuw object met een vergelijkbare huurstroom aan de portefeuille toevoegen waarop weer een eerste recht van hypotheek zal worden afgegeven ten behoeve van Stichting Obligatiehouders V. 2.5 Zekerheden Tot zekerheid voor de verplichtingen van V B.V. uit de obligatielening, zal ten behoeve van de Stichting Obligatiehouders V een recht van eerste hypotheek (naar Duits recht) worden gevestigd op de vastgoedportefeuille tot een bedrag van ,-. De Stichting Obligatiehouders V zal een Emsland V B.V.. Deze vordering van de stichting is een van de daarmee corresponderende vorderingen van de obligatiehouders onafhankelijke vordering (zogenaamde parallel debt).

5 3 Cashflowprognose en toelichting Het verloop van de resultaten van V B.V. is voorspelbaar. Immers, als bron voor de inkomstenprognose dient het zeer courante vastgoed. De appartementen worden verhuurd met een normale opzegtermijn. Het betreft allemaal kleinere eenheden op gewilde locaties tegen marktconforme of lagere huren. 3.1 Huur Alle objecten zijn bij aanvang van de obligatielening in het bezit van V B.V.. De totale huuropbrengst bij volledige verhuur bedraagt in de huidige situatie circa ,- per jaar. In de cashflowprognose wordt als gevolg van renovatie, leegstand en debiteurenrisico het 1e jaar gerekend met ,- huur. Naast de huren worden er voorschotten voor de servicekosten in rekening gebracht, die jaarlijks met de huurders worden verrekend. De servicekosten hebben geen effect op de cashflow. 3.4 Beheer Voor het beheer en de directievoering, waaronder zowel het technisch, commercieel als administratief beheer wordt verstaan, wordt door Vastgoed Management B.V. 10% van de netto huurstroom in rekening gebracht. Cashflow prognose IV B.V. maart februari 2018 (geen boekjaar) 3.5 Winstbelasting De te betalen winstbelasting in Duitsland bedraagt naar verwachting circa 15% tot 16% van de fiscale resultaten. Als gevolg van afschrijvingen en reserveringen zullen de fiscale resultaten gedurende de prognoseperiode naar verwachting negatief zijn. Gedurende de prognoseperiode zal naar verwachting daarom geen winstbelasting verschuldigd zijn. 3.6 Fondskosten De fondskosten bedragen naar verwachting 2% van de huurstroom en betreffen kosten voor de externe adviseurs, zoals accountant, fiscalist en het bestuur van de Stichting Obligatiehouders V. Tevens is in deze post een bedrag opgenomen voor het houden van de jaarvergadering, algemene kosten als drukwerk en porti, Kamer van Koophandel en onvoorziene kosten. 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar 7e jaar Percentages 3.2 Onderhoud en modernisering 10 Het vastgoed is geselecteerd op factoren als verhuurbaarheid, Kaspositie begin jaar locatie en staat van onderhoud. De huidige portefeuille bestaat uit 4 objecten met in totaal 23 eenheden. De objecten verkeren gemiddeld genomen in uitstekende staat van onderhoud. Huidge huur Exploitatielasten % IV B.V. vastgoedobligatiefonds 3.3 Exploitatielasten De exploitatielasten zijn geschat op 10% van de totale huurstroom, waaronder de totale bedrijfs- en onderhoudskosten van het vastgoed zijn begrepen. Beheer en Directievoering % Rente hypothecaire financiering Rente obligatielening Rente achtergestelde lening % Fondskosten % Renovatie en modernisering Totaal kosten Resultaat Aflossing Belasting over de winst Kaspositie einde jaar Hypotheekschuld einde jaar Huurverhoging 5,00% 5,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 1,00% 1 Wij rekenen met een gemiddelde jaarlijkse huurverbetering van 3%. De ,- aanvangshuur is de huidige huur inclusief leegstand en debiteurenrisico 2 De hypotheekrente staat voor 5 jaar vast voor de resterende jaren wordt met dezelfde hypotheekrente gerekend 3 Eenmalige storting in kas stichting voor out of pocket expenses 4 Zie tekst bladzijde 16

6 4 Portefeuille 5 Deelname Brückstrasse 34,36, Hinter der Halle 1 Emden U kunt deelnemen in het V obligatiefonds door aanschaf van een of meer obligaties van nominaal 500,- per stuk. Een zeer net woon-winkel gebouw, gelegen aan een attractieve winkelstraat in het hart van Emden. Alle eenheden zijn verhuurt. Bouwjaar: 1958, gemoderniseerd Inschrijving, toewijzing en aflossing U kunt inschrijven op de obligaties door het invullen van een ste recht van hypotheek zal worden afgegeven ten behoeve van Stichting Obligatiehouders V. 7 woningen, 605 m2 1 Winkel, 400 m2 Grondstuk 468 m2 deelname formulieren die zijn te downloaden via onze website. Indien er sprake is van overtekening van het aantal beschikbare obligaties, zal toewijzing in principe plaatsvinden op basis van 5.2 Bescherming persoonsgegevens Bij de uitgifte van deze obligatielening worden persoonsgege- volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. vens verzameld door V BV., zoals naam, adres, Gökerstrasse 77 Wilhelmshaven behoud zich het recht voor de emissie en/of plaatsing te annuleren. woonplaats en geboortedatum. Deze informatie zal worden verwerkt en gebruikt in het kader Aan het einde van de looptijd zullen de obligaties worden afge- van de investering door de Zeer netjes, totaal gerenoveerd artsen verzamelgebouw. lost tegen de nominale waarde van De obligatielening zal obligatie houders in het V obligatiefonds en in het centrum van Wilhelmshaven. Alle eenheden zijn verhuurt. worden afgelost middels herfinanciering of verkoop. voor marketingdoeleinden ten behoeve van producten van de initiatiefnemer Holding B.V. en/of aan haar Bouwjaar: 1920, gemoderniseerd 2008 V B.V. behoudt zich te allen tijden het recht gelieerde entiteiten. 3 artsenpraktijken, 1 Apotheker, m2 voor om voor het einde van de looptijd van de obligatielening Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonsgege- 12 Grote aparte parkeerplaats voor 15 auto s Grondstuk m2 een of meerdere objecten te verkopen,. In bovengenoemd geval zal of de obligatie lening proportioneel worden afgelost of zal vens, kunt u daartegen te alle tijden schriftelijk bezwaar aantekenen bij de initiatiefnemer Holding B.V.. 13 V BV een nieuw object met een vergelijkbare Hierdoor wordt u niet langer geïnformeerd over nieuwe beleg- Muhlenstrasse 26, Wörde 1 Leer huurstroom aan de portefeuille toevoegen waarop weer een eer- gingsinitiatieven. Een zeer net woon-winkel gebouw, gelegen aan de aantrekkelijkste winkelstraat in het hart van de stad Leer. Alle eenheden zijn verhuurt. IV B.V. vastgoedobligatiefonds Muhlenstrasse 28 Leer Bouwjaar: 1910, gemoderniseerd woningen, 268 m2 2 Winkels, 150 m2 Grondstuk 293 m2 Een zeer net woon-winkel gebouw, gelegen aan de aantrekkelijkste winkelstraat in het hart van de stad Leer. Alle eenheden zijn verhuurt. Bouwjaar: 1910, gemoderniseerd woningen, 136 m2 1 Restaurant, 65 m2 Grondstuk 85 m2 IV B.V. vastgoedobligatiefonds

7 Bijlage 1 Deelnameformulier (In blokletters invullen s.v.p.) Bijlage 2 Deelnameformulier (In blokletters invullen s.v.p.) Particulier Rechtspersoon De ondergetekende: Naam... M V De ondergetekende: Rechtspersoon... Voornamen voluit... Naam en functie bevoegd persoon... M V Adres... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer...Mobiel...Faxnummer... adres... Paspoort/rijbewijs nr.... (kopie bijgevoegd) Adres... Postcode... Plaats... Telefoonnummer...Mobiel...Faxnummer... adres... Paspoort/rijbewijsnr. aanvrager... (kopie bijgevoegd) Bankrekening uitkering... Verklaart hierbij: A. Het prospectus inzake te hebben ontvangen en zorgvuldig kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. B. In te schrijven voor... x 500,- in totaal... Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u vervolgens van V B.V. een bevestiging annex betalingsverzoek. Hierin vindt u alle gegevens m.b.t. de betaling van uw deelname. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging per waarin ook de aan u toegekende obligatienummers staan vermeld. De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Aldus ondertekend te:... Datum:... Handtekening:... Dit ingevulde formulier kunt u mailen naar Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs dient worden meegezonden Kamer van Koophandelnr.... (kopie bijgevoegd) Bankrekening uitkering... Verklaart hierbij: A. Het prospectus inzake te hebben ontvangen en zorgvuldig kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. B. In te schrijven voor... x 500,- in totaal... Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u vervolgens van V B.V. een bevestiging annex betalingsverzoek. Hierin vindt u alle gegevens m.b.t. de betaling van uw deelname. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging per waarin ook de aan u toegekende obligatienummers staan vermeld. De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Aldus ondertekend te: Datum:... Handtekening:... Dit ingevulde formulier kunt u mailen naar Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs en een kopie uittreksel Kamer van Koophandel dient worden meegezonden

8 16

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I 7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I INHOUDSOPGAVE De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd en aflossing 3 - Tussentijds verkopen 3 Het vastgoed 3 - Kantoorpand Stichting Reclassering Nederland,

Nadere informatie

IMMOVESTATE. Inhoudsopgave. Voorwoord.

IMMOVESTATE. Inhoudsopgave. Voorwoord. II III IV Over Immovest Emsland: Voorwoord. Dit is de tweede nieuwsbrief van de Groep. Hierin geven wij een update van alle lopende fondsen binnen de Groep. Tevens melden wij graag enkele nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* De ondergetekende bestuurder: familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: postcode: land: geboortedatum: geboorteplaats: telefoon

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Natuurlijke Personen* De ondergetekende: familienaam: titulatuur: woonplaats: Bankrekeningnummer (IBAN)**:... BIC: Gezamenlijke participatie?: ja nee (zo ja, graag onderstaande gegevens

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

Spero obligatielening 2016

Spero obligatielening 2016 DE SPERO OBLIGATIELENING IN HET KORT We hebben obligaties van 100 en 500 per stuk. Je leent aan SPERO een bedrag dat je zelf wilt, in veelvoud van 100 of van 500. Kan dus 1 obligatie zijn, maar ook meerdere.

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

STV leeswijzer Deze leeswijzer is als losse bijlage bij het prospectus verstrekt. De leeswijzer wordt bijgevoegd om de in het prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Inschrijfformulier

Grond Obligatie Fonds I B.V. Inschrijfformulier Grond Obligatie Fonds I B.V. Inschrijfformulier Grondobligatielening Inschrijving en obligatieovereenkomst De grondobligatie wordt uitgegeven door Grond Obligatie Fonds I B.V. Aantal obligaties obligaties

Nadere informatie

Conclusies (ALV november 2012)

Conclusies (ALV november 2012) (ALV november 2012) Welkom ( Luuk ) (ALV november 2012) - Inleiding - Bouwplan - Exploitatie - Oprichting obligatiefonds - Uitgifte obligaties - Kenmerken obligatielening en prospectus - Deelnameformulier

Nadere informatie

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 U kunt geld uitlenen aan ons, Zilver Wonen Obligatie Fonds. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 20.000 die u ons leent,

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED III

7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED III 7,5% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED III Een solide vastgoedbelegging met 7,5% rente per jaar* Bent u op zoek naar een solide belegging? Met een aantrekkelijke rente? Dan is de 7,5% Obligatie

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. De Korte Weg B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Langeweg, Gemeente Moerdijk, Nederland en kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V.

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Belangrijkste informatie over de belegging MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Dit document is opgesteld op 6 oktober 2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV Indien een natuurlijk persoon als commanditaire vennoot wenst deel te nemen, gelieve dan het onderstaande volledig invullen: De ondergetekende 1 : De heer / mevrouw Titel(s)

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam

7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam Inhoudsopgave De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd 3 - Tussentijds verkopen 3 Golf Centrum Rotterdam 5 - De locatie 5 - De huurder 5 - De

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Op zoek naar een solide belegging?

Op zoek naar een solide belegging? Wegens succes herhaald Op zoek naar een solide belegging? De 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II Een aantrekkelijke vaste rente van 7% per jaar* Een looptijd van minimaal 5 en maximaal 7

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké

Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké. Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Vervanging Zandvelden 14 en 15 bij Pinoké Prospectus Obligatielening Hockeyvereniging Pinoké Maart 2015 Hockeyvereniging Pinoké schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van twee

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Bedrijfsobligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest II B.V., met een Nominale Waarde van 1.000 (éénduizend

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Brochure

Grond Obligatie Fonds I B.V. Brochure Grond Obligatie Fonds I B.V. Brochure INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 GROND IN HET ALGEMEEN 2 GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. 3 INITIATIEFNEMER EN BEHEERDER 4 DOEL VAN HET FONDS 5 RENDEMENT 6 ZEKERHEIDSSTELLING

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

HOMBURG MORTGAGE BOND jaar winstgevend in vastgoedbeleggingen

HOMBURG MORTGAGE BOND jaar winstgevend in vastgoedbeleggingen HOMBURG MORTGAGE BOND 6 35 jaar winstgevend in vastgoedbeleggingen HOMBURG MORTGAGE BOND 6 Opnieuw is Homburg Participaties in de gelegenheid om u een vastgoedobligatie aan te bieden. Het gaat hierbij

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. DG press HoldinG B.V. een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in Brummen, Nederland en kantoorhoudende Hallseweg 21, 6964 AJ Hall, ingeschreven in het register

Nadere informatie

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds III B.V. per 1 februari 2016

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds III B.V. per 1 februari 2016 Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds III B.V. per 1 februari 2016 U kunt geld uitlenen aan ons, Zilver Wonen Obligatie Fonds III. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 25.000

Nadere informatie

Obligaties. van Image Building Holding B.V. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Obligaties. van Image Building Holding B.V. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties van Image Building Holding B.V. Dit document is opgesteld op 07-dec-2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Obligatielening Park Waelstroom Inleiding Deze

Nadere informatie

Uitgifte: 4,5% Zilver Wonen Obligatie III 4-jarige gedekte obligatielening van 5 miljoen

Uitgifte: 4,5% Zilver Wonen Obligatie III 4-jarige gedekte obligatielening van 5 miljoen Brochure Uitgifte: 4,5% Zilver Wonen Obligatie III 4-jarige gedekte obligatielening van 5 miljoen ZILVER WONEN FONDS 2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Informatie over de obligatie 3 1.1 Waarvoor wordt de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. De Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende instelling

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Aanvulling aan het prospectus van 18 maart 2008 ( het Prospectus ).

Aanvulling aan het prospectus van 18 maart 2008 ( het Prospectus ). HANZEVAST CARISBROOKE SHIPPING I Naamloze vennootschap Koloniënstraat 11 1000 Brussel RPR: Brussel 0895.379.482 Tel: +32 2 517 61 24. OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING op 6.700 Scheepscertificaten en AANVRAAG

Nadere informatie

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex.

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex. Inleiding Trotter International Holding BV geeft een obligatielening uit ter grootte van 2.200.000,- verdeeld in 220 obligaties van 10.000,- nominaal. De obligaties zijn verhandelbaar, want de lening wordt

Nadere informatie

8. Juridische en Fiscale aspecten

8. Juridische en Fiscale aspecten 8. Juridische en Fiscale aspecten Juridische aspecten Old Liquors Invest II heeft zich als doel gesteld te investeren in zeldzame en oude alcoholische dranken en deze uitsluitend met een speculatief oogmerk

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Prospectus. Vastgoedfonds Princehof Duitsland IV BV. Investeren in solide Duitse woningen

Prospectus. Vastgoedfonds Princehof Duitsland IV BV. Investeren in solide Duitse woningen Prospectus Vastgoedfonds Princehof Duitsland IV BV Investeren in solide Duitse woningen PROSPECTUS 2015 Dit prospectus ( Prospectus ) wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie Belegging in IWM Obligaties Deze belegging biedt u de mogelijkheid om indirect te investeren in een actuele franchiseformule. Participatie is mogelijk vanaf 50,- tot 1.000,- of een veelvoud daarvan. De

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds II (MGF II) hierna algemeen te noemen Het Garantiefonds.

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds II (MGF II) hierna algemeen te noemen Het Garantiefonds. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds II (MGF II) hierna algemeen te noemen Het Garantiefonds. Deze map bevat uitgebreide informatie over onze exclusieve

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening

Prospectus Obligatielening Prospectus Obligatielening Aankoop eigen clubgebouw Stichting Scouting Jan Hilgers Ede De Stichting Scouting Jan Hilgers, hierna te noemen de Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer

Nadere informatie