PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS 2012 Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds"

Transcriptie

1 PROSPECTUS 2012 Veilig beleggen in een van de sterkste economieën van Noord-Europa Couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd: 3 jaar Waardevaste zekerheden Een initiatief van Holding B.V.

2 Inhoud prospectus 1 Synopsis Oprichting Omschrijving en prognose Oogmerk De Stichting Obligatiehouders V Inschrijving en toewijzing Aansprakelijkheid Periodieke rapportage % Obligatie V B.V Omschrijving Rendement Oogmerk Waardeontwikkeling Aflossing Zekerheden...9 Kernpunten van het Immovest Emsland V B.V. obligatiefonds Veilig beleggen in een van de sterkste economieën in Noord-Europa Vaste couponrente: 4,75% per jaar Uitkering per maand Looptijd is in beginsel 3 jaar Deelname: minimaal 500,- Omvang obligatielening: ,- Totale investering ,- Zekerheid: 1e inschrijving in het Duitse hypotheekregister Investering met als onderpand een uitstekende vastgoedportefeuille in Duitsland Stichting Obligatiehouders V krijgt als zekerheid een eerste hypotheek, groot ,- die door de Stichting Obligatiehouders V, die de belangen van de obligatiehouders behartigt, wordt gehouden De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 3 Cashflowprognose en toelichting Huur Rendement Oogmerk Exploitatielasten Beheer Winstbelasting Fondskosten Portefeuille Huur Rendement Oogmerk Exploitatielasten Beheer Winstbelasting Fondskosten Deelname Inschrijving, toewijzing en aflossing Bescherming persoonsgegevens Bijlagen... Bijlage 1 Deelnameformulier particulieren...14 Bijlage 2 Deelnameformulier rechtspersonen Bijlage 3 Uitreksel KvK... 16

3 1 Synopsis obligaties. Inschrijving op de obligaties geschiedt door het inzenden van het deelnameformulier. Indien sprake is van overtekening van het aantal beschikbare obligaties, zal toewijzing plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van de deelnamefor- 6 Vastgoed Management B.V. heeft als taak het mulieren. Toewijzing, inclusief betalingsinstructies, of eventuele waardevaste belegging. 7 beheren en verhuren (bij huurderwissel) van de objecten van de 1.3 Oogmerk afwijzing zal schriftelijk worden medegedeeld. Immovest Ems- Een deelnameformulier kunt u downloaden van onze website V B.V. is opgericht met als doelstelling het V B.V. geeft een obligatielening uit ten behoeve van de herfinanciering van 15 wooneenheden en 8 commerciële eenheden, verdeeld over 4 objecten in Niedersachsen, Noord-Duitsland. 1.1 Oprichting V B.V. is statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 31, 9601 EA Hoogezand. Het maatschappelijk kapitaal van IV B.V. bedraagt ,- en het geplaatst kapitaal ,- verdeeld in aandelen, elk nominaal groot 1,-. De initiatiefnemer van V B.V. is Immovest Emsland Holding B.V.. Holding B.V. is statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 31, 9601 EA Hoogezand. Onderstaand is de organisatiestructuur weergegeven. Vastgoed Management B.V. is in 2009 opgericht, statutair gevestigd te Haren en kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 31, 9601 EA Hoogezand. Groep. Vanuit Vastgoed Management B.V. worden vaste beheervergoedingen berekend aan de verschillende vastgoedfondsen. Gedurende de looptijd Organogram van actieve vennootschappen II B.V. T.A.D. Beheer B.V. III B.V. Holding B.V. IV B.V. van het obligatiefonds bedraagt de vergoeding 10% van de netto huur. Na het succesvol plaatsen van het Obligatiefonds van V B.V. heeft de initiatiefnemer de intentie tot het aankopen en samenstellen van volgende vastgoedportefeuilles en het opzetten van nieuwe obligatiefondsen. 1.2 Omschrijving en prognose De omvang van de obligatielening bedraagt ,- en is verdeeld in obligaties van 500,- nominaal. De looptijd van de obligatielening is in beginsel 3 jaar. De obligaties zijn onderhands verhandelbaar. De vastgoedportefeuille is reeds langere tijd in het bezit van V B.V. en wordt hergefinancierd met de gelden uit de obligatielening, opzetten van een goed renderende vastgoedportefeuille in Duitsland. Drewel Beheer B.V. V B.V. Vastgoed Management B.V. 1.4 Stichting Obligatiehouders Immovest Emsland V De Stichting Obligatiehouders V zal worden opgezet zodra het fonds is geplaatst. De obligatiehouders zullen worden vertegenwoordigd door de Stichting Obligatiehouders V, die hun belangen zal behartigen en onder andere toeziet op de naleving van de nog te maken obligatievoorwaarden. Tevens zal deze stichting een hypotheekrecht verkrijgen op alle objecten middels een inschrijving in het Grundbuch (Duitse Kadaster). Hiervoor zal tussen V B.V. en voornoemde stichting een Trustakte worden opgesteld. 1.5 Inschrijving en toewijzing V B.V. draagt zorg voor de plaatsing van de land V B.V. behoudt zich het recht voor de emissie en/of plaatsing geheel of gedeeltelijk te annuleren of inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. 1.6 Aansprakelijkheid V B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van dit prospectus. Tot het moment waarop de obligatielening daadwerkelijk door de emittent wordt uitgegeven, kunnen potentiële beleggers geen rechten aan dit prospectus ontlenen. Immovest Emsland V B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien de synopsis, gelezen in samenhang met de andere delen van het prospectus, misleidend, onjuist of inconsistent is. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, draagt de eiser, afhankelijk van de nationale wetgeving van de EU-lidstaat, de kosten voor een eventueel benodigde vertaling van het prospectus. Voor zover aan V B.V. redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zijn de gegevens in het prospectus als ook de synopsis in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. Dit prospectus is opgesteld naar Nederlands recht. De verspreiding van dit prospectus buiten Nederland kan aan juridische beperkingen onderworpen zijn. Een ieder die buiten Nederland in het bezit komt van dit prospectus dient zich te vergewissen van en zich te houden aan deze juridische beperkingen. Bij de opzet van V B.V. en het vastgoedobligatiefonds is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd om, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (fiscale) adviseurs te raadplegen. De synopsis moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus. De beslissing om deel te nemen aan dit obligatiefonds dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele prospectus. V B.V. is ervan overtuigd u hiermee een aantrekkelijke propositie te doen voor een interessante en vooral 1.8 Wet op het financieel toezicht Dit prospectus is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten. Daartoe bestaat geen verplichting op grond van de vrijstelling van de Wet op het financieel toezicht als omschreven in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. Voor het aanbieden van effecten aan het publiek is de uitgevende instelling niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat de uitgevende instelling niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 1.7 Periodieke rapportage Elk jaar zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening door de directie worden opgesteld. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als obligatiehouder heeft u het recht deze jaarrekening in te zien. Hoogezand, juli 2012, V B.V. IV B.V. vastgoedobligatiefonds

4 2 4.75% Obligatie V B.V. V B.V. schrijft een obligatielening uit ter grootte van ,- De obligatielening heeft in beginsel een looptijd van 3 jaar. De rente gedurende de looptijd is 4.75% per jaar. 2.1 Omschrijving De ingangsdatum van de obligatielening is 1 augustus 2012 en de einddatum is 31 juli De looptijd bedraagt aldus 3 jaar, maar kan met tweemaal één jaar verlengd worden. Er worden in totaal obligaties uitgegeven ter grootte van 500,- Obligaties in V B.V. kunnen slechts verkregen worden voor een tegenwaarde van 500,- per coupure. Dit prospectus is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten. Daartoe bestaat geen verplichting nu dit aanbod valt onder de vrijstelling van de Wet op het financieel toezicht als omschreven in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. Vastgoed Management B.V. beheren. een prijsstijging van het vastgoed te verwachten, mede ook als gevolg van het aantrekken van de Duitse economie. 2.2 Rendement Het rendement voor de obligatiehouders bestaat uit de jaarlijkse couponrente van 4,75% welke twaalf keer per jaar wordt uitgekeerd. Deze couponrente wordt betaald uit het exploitatieresultaat van V B.V. Hiervan is in Hoofdstuk 3 van het prospectus een cashflowprognose opgenomen. 2.3 Waardeontwikkeling De zorgvuldige selectie van het vastgoed heeft geleid tot de aanschaf van een onderhoudsarme, kwalitatief goede portefeuille. De portefeuille bestaat uit 15 middelgrote appartementen en een aantal 8 commerciële ruimtes waarvan er 4 in 1 gebouw zijn verhuurd aan een apotheek en drie artsenpraktijken, Als gevolg van het achterblijven van prijsstijgingen op de Duitse Voor de obligaties zal geen toelating tot een gereglementeerde handel worden aangevraagd. Eventuele verhandeling zal onderhands of via bemiddeling van de emittent plaatsvinden. De belangen van de obligatiehouders, onder andere betreffende de nakoming van de obligatievoorwaarden, zullen worden behartigd door Stichting Obligatiehouders V. V B.V. en de stichting zullen hiertoe een overeenkomst aangaan die zal worden neergelegd in een trustakte. De obligatielening dient ter herfinanciering van de door Immovest Emsland V B.V. in bezit zijnde vastgoedportefeuille, bestaande uit 15 appartementen en 8 commerciële ruimtes, verdeeld over 4 objecten in de Duitsland. V B.V., de emittent, is gevestigd te Haren en houdt kantoor in Hoogezand, waar de administratie wordt gevoerd. V B.V. is een besloten vennootschap naar 8 De obligatielening zal worden gecreëerd onder Nederlands recht. Nederlands recht. Zij is opgericht op 16 september 2008 en inge- vastgoedmarkt de afgelopen jaren, het stijgen van de bouwkosten rechtstreekse en zelfstandige vordering verkrijgen op Immovest 9 schreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer V B.V. heeft het vastgoed in Duitsland gekocht en laat dit door en een groeiende vraag naar kleine woonunits in de toekomst, is een prijsstijging van het vastgoed te verwachten, mede ook als gevolg van het aantrekken van de Duitse economie. 2.4 Aflossing De obligatielening zal worden afgelost middels herfinanciering of verkoop. V B.V. behoudt zich te allen tijden het recht voor om voor het einde van de looptijd van de obligatielening een of meerdere objecten te verkopen,. In bovengenoemd geval zal of de obligatie lening proportioneel worden afgelost of zal V BV een nieuw object met een vergelijkbare huurstroom aan de portefeuille toevoegen waarop weer een eerste recht van hypotheek zal worden afgegeven ten behoeve van Stichting Obligatiehouders V. 2.5 Zekerheden Tot zekerheid voor de verplichtingen van V B.V. uit de obligatielening, zal ten behoeve van de Stichting Obligatiehouders V een recht van eerste hypotheek (naar Duits recht) worden gevestigd op de vastgoedportefeuille tot een bedrag van ,-. De Stichting Obligatiehouders V zal een Emsland V B.V.. Deze vordering van de stichting is een van de daarmee corresponderende vorderingen van de obligatiehouders onafhankelijke vordering (zogenaamde parallel debt).

5 3 Cashflowprognose en toelichting Het verloop van de resultaten van V B.V. is voorspelbaar. Immers, als bron voor de inkomstenprognose dient het zeer courante vastgoed. De appartementen worden verhuurd met een normale opzegtermijn. Het betreft allemaal kleinere eenheden op gewilde locaties tegen marktconforme of lagere huren. 3.1 Huur Alle objecten zijn bij aanvang van de obligatielening in het bezit van V B.V.. De totale huuropbrengst bij volledige verhuur bedraagt in de huidige situatie circa ,- per jaar. In de cashflowprognose wordt als gevolg van renovatie, leegstand en debiteurenrisico het 1e jaar gerekend met ,- huur. Naast de huren worden er voorschotten voor de servicekosten in rekening gebracht, die jaarlijks met de huurders worden verrekend. De servicekosten hebben geen effect op de cashflow. 3.4 Beheer Voor het beheer en de directievoering, waaronder zowel het technisch, commercieel als administratief beheer wordt verstaan, wordt door Vastgoed Management B.V. 10% van de netto huurstroom in rekening gebracht. Cashflow prognose IV B.V. maart februari 2018 (geen boekjaar) 3.5 Winstbelasting De te betalen winstbelasting in Duitsland bedraagt naar verwachting circa 15% tot 16% van de fiscale resultaten. Als gevolg van afschrijvingen en reserveringen zullen de fiscale resultaten gedurende de prognoseperiode naar verwachting negatief zijn. Gedurende de prognoseperiode zal naar verwachting daarom geen winstbelasting verschuldigd zijn. 3.6 Fondskosten De fondskosten bedragen naar verwachting 2% van de huurstroom en betreffen kosten voor de externe adviseurs, zoals accountant, fiscalist en het bestuur van de Stichting Obligatiehouders V. Tevens is in deze post een bedrag opgenomen voor het houden van de jaarvergadering, algemene kosten als drukwerk en porti, Kamer van Koophandel en onvoorziene kosten. 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar 7e jaar Percentages 3.2 Onderhoud en modernisering 10 Het vastgoed is geselecteerd op factoren als verhuurbaarheid, Kaspositie begin jaar locatie en staat van onderhoud. De huidige portefeuille bestaat uit 4 objecten met in totaal 23 eenheden. De objecten verkeren gemiddeld genomen in uitstekende staat van onderhoud. Huidge huur Exploitatielasten % IV B.V. vastgoedobligatiefonds 3.3 Exploitatielasten De exploitatielasten zijn geschat op 10% van de totale huurstroom, waaronder de totale bedrijfs- en onderhoudskosten van het vastgoed zijn begrepen. Beheer en Directievoering % Rente hypothecaire financiering Rente obligatielening Rente achtergestelde lening % Fondskosten % Renovatie en modernisering Totaal kosten Resultaat Aflossing Belasting over de winst Kaspositie einde jaar Hypotheekschuld einde jaar Huurverhoging 5,00% 5,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 1,00% 1 Wij rekenen met een gemiddelde jaarlijkse huurverbetering van 3%. De ,- aanvangshuur is de huidige huur inclusief leegstand en debiteurenrisico 2 De hypotheekrente staat voor 5 jaar vast voor de resterende jaren wordt met dezelfde hypotheekrente gerekend 3 Eenmalige storting in kas stichting voor out of pocket expenses 4 Zie tekst bladzijde 16

6 4 Portefeuille 5 Deelname Brückstrasse 34,36, Hinter der Halle 1 Emden U kunt deelnemen in het V obligatiefonds door aanschaf van een of meer obligaties van nominaal 500,- per stuk. Een zeer net woon-winkel gebouw, gelegen aan een attractieve winkelstraat in het hart van Emden. Alle eenheden zijn verhuurt. Bouwjaar: 1958, gemoderniseerd Inschrijving, toewijzing en aflossing U kunt inschrijven op de obligaties door het invullen van een ste recht van hypotheek zal worden afgegeven ten behoeve van Stichting Obligatiehouders V. 7 woningen, 605 m2 1 Winkel, 400 m2 Grondstuk 468 m2 deelname formulieren die zijn te downloaden via onze website. Indien er sprake is van overtekening van het aantal beschikbare obligaties, zal toewijzing in principe plaatsvinden op basis van 5.2 Bescherming persoonsgegevens Bij de uitgifte van deze obligatielening worden persoonsgege- volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. vens verzameld door V BV., zoals naam, adres, Gökerstrasse 77 Wilhelmshaven behoud zich het recht voor de emissie en/of plaatsing te annuleren. woonplaats en geboortedatum. Deze informatie zal worden verwerkt en gebruikt in het kader Aan het einde van de looptijd zullen de obligaties worden afge- van de investering door de Zeer netjes, totaal gerenoveerd artsen verzamelgebouw. lost tegen de nominale waarde van De obligatielening zal obligatie houders in het V obligatiefonds en in het centrum van Wilhelmshaven. Alle eenheden zijn verhuurt. worden afgelost middels herfinanciering of verkoop. voor marketingdoeleinden ten behoeve van producten van de initiatiefnemer Holding B.V. en/of aan haar Bouwjaar: 1920, gemoderniseerd 2008 V B.V. behoudt zich te allen tijden het recht gelieerde entiteiten. 3 artsenpraktijken, 1 Apotheker, m2 voor om voor het einde van de looptijd van de obligatielening Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonsgege- 12 Grote aparte parkeerplaats voor 15 auto s Grondstuk m2 een of meerdere objecten te verkopen,. In bovengenoemd geval zal of de obligatie lening proportioneel worden afgelost of zal vens, kunt u daartegen te alle tijden schriftelijk bezwaar aantekenen bij de initiatiefnemer Holding B.V.. 13 V BV een nieuw object met een vergelijkbare Hierdoor wordt u niet langer geïnformeerd over nieuwe beleg- Muhlenstrasse 26, Wörde 1 Leer huurstroom aan de portefeuille toevoegen waarop weer een eer- gingsinitiatieven. Een zeer net woon-winkel gebouw, gelegen aan de aantrekkelijkste winkelstraat in het hart van de stad Leer. Alle eenheden zijn verhuurt. IV B.V. vastgoedobligatiefonds Muhlenstrasse 28 Leer Bouwjaar: 1910, gemoderniseerd woningen, 268 m2 2 Winkels, 150 m2 Grondstuk 293 m2 Een zeer net woon-winkel gebouw, gelegen aan de aantrekkelijkste winkelstraat in het hart van de stad Leer. Alle eenheden zijn verhuurt. Bouwjaar: 1910, gemoderniseerd woningen, 136 m2 1 Restaurant, 65 m2 Grondstuk 85 m2 IV B.V. vastgoedobligatiefonds

7 Bijlage 1 Deelnameformulier (In blokletters invullen s.v.p.) Bijlage 2 Deelnameformulier (In blokletters invullen s.v.p.) Particulier Rechtspersoon De ondergetekende: Naam... M V De ondergetekende: Rechtspersoon... Voornamen voluit... Naam en functie bevoegd persoon... M V Adres... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer...Mobiel...Faxnummer... adres... Paspoort/rijbewijs nr.... (kopie bijgevoegd) Adres... Postcode... Plaats... Telefoonnummer...Mobiel...Faxnummer... adres... Paspoort/rijbewijsnr. aanvrager... (kopie bijgevoegd) Bankrekening uitkering... Verklaart hierbij: A. Het prospectus inzake te hebben ontvangen en zorgvuldig kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. B. In te schrijven voor... x 500,- in totaal... Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u vervolgens van V B.V. een bevestiging annex betalingsverzoek. Hierin vindt u alle gegevens m.b.t. de betaling van uw deelname. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging per waarin ook de aan u toegekende obligatienummers staan vermeld. De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Aldus ondertekend te:... Datum:... Handtekening:... Dit ingevulde formulier kunt u mailen naar Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs dient worden meegezonden Kamer van Koophandelnr.... (kopie bijgevoegd) Bankrekening uitkering... Verklaart hierbij: A. Het prospectus inzake te hebben ontvangen en zorgvuldig kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. B. In te schrijven voor... x 500,- in totaal... Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u vervolgens van V B.V. een bevestiging annex betalingsverzoek. Hierin vindt u alle gegevens m.b.t. de betaling van uw deelname. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging per waarin ook de aan u toegekende obligatienummers staan vermeld. De mogelijkheid bestaat dat bij overtekening de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Aldus ondertekend te: Datum:... Handtekening:... Dit ingevulde formulier kunt u mailen naar Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs en een kopie uittreksel Kamer van Koophandel dient worden meegezonden

8 16

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Vos. Retail Fund III NV

Vos. Retail Fund III NV Vos Retail Fund III NV Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Betrokken partijen 8 3 Definities 9 4 Zo werkt het 10 5 Inschrijfprocedure 12 6 Samenvatting 13 7 Kerngegevens 17 8 Vos Investment Groep NV 18 8.1

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie