rekenkamerbrief evaluatie twee rekenkameronderzoeken BIJLAGENBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rekenkamerbrief evaluatie twee rekenkameronderzoeken BIJLAGENBOEK"

Transcriptie

1 rekenkamerbrief evaluatie twee rekenkameronderzoeken BIJLAGENBOEK

2 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP PAGINA ALGEMEEN A1 Toelichting op de keuze voor dit NAZORG onderzoek 3. A2 De rollen van de raad en het college van Burgemeester en Wethouders Rapport Externe inhuur Balans tussen Kansen en kosten behandeld in de raad op 7 mei Aanbevelingen E mail van de heer E. Stijnen over inhuur derden Inventarisatie welke informatie de gemeenteraad ontvangt van het college van Burgemeester en Wethouders over externe inhuur Rekenkamerbrief ELK behandeld in de voorbespreking op 15 april Aanbevelingen Memo van mevrouw J. Groenendijk over ELK 16. Reactie van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 december 2012 Nawoord rekenkamercommissie op de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 december

3 ALGEMEEN A1. Toelichting op de keuze voor dit NAZORG onderzoek De rekenkamercommissie heeft in het Jaarplan 2012 haar keuze voor dit nazorgonderzoek toegelicht als volgt: Citaat: De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen jaren de volgende rapporten uitgebracht: 1. De ene dienst is de andere waard behandeld in de raad op 29 maart 2007; 2. Quick scan Reserves en voorzieningen behandeld in de raad op 20 september 2007; 3. Waar willen we het aan besteden? behandeld in de raad op 27 maart 2008; 4. Quick scan Weten we wat we meten? behandeld in de raad op 3 juli 2008 ; 5. Externe inhuur Balans tussen Kansen en kosten behandeld in de raad op 7 mei 2009 ; 6. De financiën van Culemborg in begrijpelijke taal aangeboden aan de raad op 17 februari 2010; 7. Rekenkamerbrief ELK behandeld in de voorbespreking op 15 april 2010; 8. Rekenkamerbrief Jaarrekening 2009 behandeld in de raad van 17.juni 2010; 9. Handhaving behandeld in de raad op 23 juni 2011; 10. Huisvesting theater De Fransche School behandeld in de raad van 17 november Aanvullende toelichting op de afwikkeling van de aanbevelingen In de afgelopen jaren is de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders over de afwikkeling van de raadsbesluiten over de aanbevelingen in de rekenkamerrapporten niet toereikend geweest. In de raadsvergadering van 23 juni 2011 is bij de behandeling van het rapport Handhaving het amendement A2 Rapportage aanbevelingen Rekenkamercommissie aangenomen. Met dit besluit is het college van B. en W. opgedragen voortaan in de Na en Voorjaarsrapportages een overzicht te presenteren over de stand van zaken van de uitvoering van de raadsbesluiten die genomen zijn naar aanleiding van aanbevelingen van de rekenkamer. In de daarna verschenen Najaarsrapportage is geen invulling gegeven aan dit raadsbesluit en informatie hierover is niet verstrekt. Enige tijd geleden heeft de rekenkamercommissie een afstemmingsoverleg gevoerd met een delegatie van uw raad. Tijdens dit overleg is gesproken over de doorwerking van de rekenkamerrapporten in het gemeentelijk beleid. Vastgesteld is dat bij de raad en de organisatie meer aandacht moet zijn voor de doorwerking van de rapporten. De rekenkamercommissie voert daarnaast evaluatieonderzoek uit om de ontwikkelingen te monitoren ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad. Einde citaat 3.

4 ALGEMEEN A2. De rollen van de raad en het college van Burgemeester en Wethouders uitgewerkt Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad is eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen de gemeente gebeurt. De raad bepaalt dus het beleid in de gemeente Culemborg. Ook het P. en O. beleid. De taakverdeling tussen de raad en het college van Burgemeester en Wethouders is daarbij niet anders dan bij andere beleidsterreinen. De raad richt zich op de WAT vraag en het college van Burgemeester en Wethouders richt zich op de HOE vraag. De taakverdeling houdt in, dat de raad duidelijk moet zijn in wat het college van Burgemeester en Wethouders moet uitvoeren. Het college van Burgemeester en Wethouders moet er vervolgens voor zorgen dat de opgedragen taken zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Het ambtelijk apparaat moet hiertoe goed toegerust zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders moet de raad voorzien van alle relevante informatie die er toe doet om de raad in staat te stellen zijn rol goed in te vullen. Het is belangrijk dat voor de sturing van de gemeente de raad steeds goede afwegingen kan maken. De raad heeft het budgetrecht. De raad kan met de inzet van de financiële middelen sturen welk beleid het college van Burgemeester en Wethouders moet uitvoeren met ondersteuning van het ambtelijk apparaat en, indien noodzakelijk, de inhuur van derden. De documenten in de planning en controlcyclus, zoals de programmabegroting, de tussentijdse rapportages en de Jaarrekening, zijn beleidsdocumenten en heel belangrijk voor de gemeenteraad, de inwoners van de gemeente Culemborg en andere belanghebbenden. De documenten zijn openbaar en worden gepubliceerd. Dat betekent dat: 1. de documenten zelfstandig en makkelijk leesbaar moeten zijn; 2. de documenten voldoen aan de geldende voorschriften en/of aan duidelijke, vooraf gestelde kwaliteitseisen. Wat betekent dat voor de personeelskosten en de kosten van de inhuur van derden? De informatie over de inzet van personeel inclusief externe inhuur en de kosten daarvan moet de raad in de planning en controldocumenten (Begroting, Jaarrekening en de Tussentijdse rapportages) eenvoudig kunnen toetsen en beoordelen. Dat kan worden bereikt door een integraal en samenhangend overzicht van de personeelskosten waarbij ook de kosten van de inhuur van derden worden uitgesplitst. De informatie moet relevant zijn en in het juiste (meerjarig) perspectief kunnen worden geplaatst. Immers, het is belangrijk dat de raad inzicht heeft in de omvang en de ontwikkeling van de personeelskosten en de personeelsformatie alsmede de kosten, de omvang en de ontwikkeling van de externe inhuur. Alleen dan kan de raad in het kader van strategisch personeelbeleid nut en noodzaak van externe inhuur afwegen en sturen op het totale personeelsbudget. 4.

5 1. Rapport Externe inhuur Balans tussen Kansen en kosten behandeld in de raad op 7 mei AANBEVELINGEN 2. Het verdient aanbeveling om zorg te dragen voor een eenduidige registratie van de omvang van de inhuur in relatie tot de aard van de externe inhuur. Belangrijk is dat hierbij primair naar het type categorie waaronder de inhuur valt wordt gekeken, en niet naar de financieringsbron van de inhuur, om te bepalen in welke categorie de inhuur thuis hoort. De omvang van de specifieke inhuur kan dan bij de juiste categorie van inhuur geplaatst worden. (Zie bijlage 4 voor voorbeelden van categorieën). 3. Het is wenselijk dat de verwachtingen van Raad en College met betrekking tot zelf doen of uitbesteden worden uitgesproken. Bij voorkeur leidt dit tot beleidsuitgangspunten waarin aangegeven wordt onder welke omstandigheden externe inhuur plaats kan vinden. 4. Naast afspraken tussen Raad en College betreffende de (omvang van) externe inhuur verdient het aanbeveling dat het College in ieder geval interne beleidsregels opstelt over de wijze van externe inhuur. Bijzondere aandacht dient hierbij te zijn voor de verschillende motieven van inhuur, de onderbouwing van de keuze voor inhuur en de evaluatie van de inhuur. Tevens dient gewaarborgd te worden dat gedurende het besluitvormingstraject, de uitvoering én de evaluatie van de inhuur, er sprake is van een gedegen opbouw van de documentatie in dossiers. Deze uitvoeringsgerichte beleidsregels zouden voor alle categorieën van externe inhuur moeten gelden. 5. Bij de afweging voor externe inhuur bevelen we aan eerst expliciet naar alternatieve mogelijkheden in en rond de organisatie te zoeken. Met alternatieven worden mogelijkheden als de opbouw van een eigen of regionale inhuurpool, wegzetten van opdrachten als stage of afstudeeropdracht, inzet medewerkers van een andere afdeling of verbeterde inzet van eigen medewerkers door ondermeer scholing bedoeld. Deze afweging zou onderdeel moeten zijn van de beleidsregels zoals aangegeven bij paragraaf Het schriftelijk vastleggen van voortgangsevaluaties verdient aandacht en zou zeker bij grotere opdrachten (in tijd en/of kosten) onderdeel moeten zijn van het uitvoeringsbeleid. Met name wanneer de externe inhuur niet verloopt zoals gewenst loopt de gemeente, door gebrek aan bewijs voor goed opdrachtgeverschap, risico s bij verhaal. Daarnaast kunnen voortgangsverslagen een ondersteunende rol vervullen bij de evaluatie van de inhuur. Bij voorkeur vindt de schriftelijke vastlegging plaats op basis van een centraal beschikbaar gesteld format. 7. Het verdient aanbeveling om opdrachten tot meerwerk altijd schriftelijk te verlenen of te bevestigen. 8. Om tot een betere deling van kennis en ervaring met betrekking tot de inhuur van externen te komen, heeft het aanbeveling om alle externe inhuur te evalueren in termen van tijd, kwaliteit, kosten en behalen van doelstellingen. De evaluatie zou, voor toekomstige raadpleging en analyse, volgens een standaard format in een centraal beschikbaar kwaliteitssysteem inhuur externen opgeslagen dienen te worden. 9. Het is wenselijk dat er een formele afronding plaatsvindt van de externe inhuur. Deze formele afronding kan in de vorm van voorgenoemde evaluatie plaatsvinden. 10. Om de Raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol dient tenminste de programmabegroting (net als de jaarrekening) een overzicht van de externe inhuur te bevatten. Dit overzicht dient inzicht te geven in de aard en omvang van de externe inhuur en de programma onderdelen waarop zij betrekking heeft. 5.

6 1.2. E MAIL VAN DE HEER E.STIJNEN OVER INHUUR DERDEN Rekenkamercommissie rapport externe inhuur. Zoals u in de beantwoording kunt lezen, is de vermindering van externe inhuur de laatste jaren een belangrijk item binnen de gemeente geweest. Voor 2012 en verder zal in verband met de bezuinigingen, hierop nog nadrukkelijker worden ingezet. Aanbeveling 2.1. Het verdient aanbeveling om zorg te dragen voor eenduidige registratie van de omvang van de externe inhuur. Belangrijk is dat hierbij primair naar het type categorie waaronder de inhuur valt wordt gekeken, en niet naar de financieringsbron van de inhuur, om te bepalen in welke categorie de inhuur thuis hoort. De omvang van de specifieke inhuur kan dan bij juiste categorie van inhuur geplaatst worden. Op basis van de registratie kan dan periodiek een analyse worden uitgevoerd naar de omvang van de verschillende categorieën van inhuur en eventuele mogelijkheden om deze te beperken. Concept antwoord De gemeente heeft deze aanbeveling ter harte genomen. De registratie van externe inhuur vindt in de financiële administratie op drie verschillende kostensoorten (ECL s) plaats, te weten: Vervanging bij vacatures en ziekte Extra capaciteit Externe adviseurs. Deze indeling is dus gebaseerd op het type inhuur. De eenduidige registratie wordt inderdaad ook gebruikt voor analyses. Een voorbeeld van het gebruik van deze analyse is een inkoopscan om de externe inhuur te beperken. Aanbeveling 2.2 Het is wenselijk dat de verwachtingen van raad en college met betrekking tot zelf doen of uitbesteden worden uitgesproken. Bij voorkeur leidt dit tot beleidsuitgangspunten waarin aangegeven wordt onder welke omstandigheden externe inhuur plaats kan vinden. Concept antwoord De raad heeft bij de besluitvorming rondom de perspectiefnota 2012 een amendement aangenomen dat het college oproept tot het verminderen van de kosten voor het gebruik (waaronder externe inhuur) van ambtelijke expertise, onder meer door na te gaan welke winst er te behalen valt door samen te werken met andere gemeenten en gezamenlijk met hen medewerkers in dienst te nemen. Ook heeft de raad uitgesproken dat het college waar mogelijk voorrang moet geven aan eigen medewerkers en hun ontwikkelingsmogelijkheden boven externe inhuur. Het college heeft nadrukkelijk oog voor deze randvoorwaarde via de jaarlijkse pop gesprekken. Het college is hier serieus mee aan de slag gegaan en heeft hiertoe een projectopdracht gemaakt voor de werkorganisatie. Enkele voorbeelden van de uitkomsten staan genoemd bij de beantwoording van aanbeveling 2.3. De rapportage over de stand van zaken zal aan de raad zal bij de perspectiefnota worden aangeboden. 6.

7 Naast afspraken tussen Raad en College betreffende de (omvang van) externe inhuur verdient het aanbeveling dat het College in ieder geval interne beleidsregels opstelt over de wijze van externe inhuur. Bijzondere aandacht dient hierbij te zijn voor de verschillende motieven van externe inhuur. Tevens dient gewaarborgd te worden dat er gedurende het besluitvormingstraject, de uitvoering en de evaluatie van de inhuur, er sprake is van een gedegen opbouw van de documentatie in dossiers. De uitvoeringsgerichte beleidsregels zouden voor alle categorieën van externe inhuur moeten gelden. Concept antwoord Door het College is in 2010 het inkoop en aanbestedingsbeleid vernieuwd. Dit beleid geeft regels voor een gedegen inkooptraject (inclusief besluitvormingstraject en opbouw van documentatie in dossiers). Deze regels gelden natuurlijk ook voor alle categorieën van externe inhuur. In de bijlage is het inkoopbeleid van de gemeente Culemborg toegevoegd. Voor de inhuur van externen is toestemming nodig van het management/directie van de organisatie. In het format is nadrukkelijk aandacht voor de motieven van inhuur externen. Een voorbeeld van een ingevuld format is bijgesloten. 2.3 Uitvoering externe inhuur Bij de afweging voor externe inhuur bevelen we eerst expliciet naar alternatieve mogelijkheden in en rond de organisatie te zoeken. Met alternatieven worden mogelijkheden als de opbouw van een eigen of regionale inhuurpool, wegzetten van opdrachten als stage of afstudeeropdracht, inzet medewerkers van een andere afdeling of verbeterde inzet van eigen medewerkers door ondermeer scholing bedoeld. Deze afweging zou onderdeel moeten zijn van de beleidsregels zoals aangegeven bij paragraaf 2.2. Concept antwoord In de praktijk vindt deze afweging en alternatieve uitvoering zeker plaats. Hieronder volgen diverse voorbeelden vanaf 2009: Er zijn ca. 12 stageplekken per jaar en het stagebeleid is in concept vernieuwd met extra aandacht voor het belang van stagiaires. Tijdelijke urenuitbreiding van medewerkers bij piekmomenten (goedkoper dan externe inhuur). Door prioritering van taken is in enkele gevallen geen externe inhuur nodig geweest. Twee vacatures van leidinggevenden zijn in 2011 en 2012 tijdelijk door andere leidinggevenden opgevangen. Een medewerker van de gemeente Culemborg wordt regionaal ingezet voor de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod. Hiervoor wordt de gemeente financieel gecompenseerd door de andere gemeenten. In werkt er een trainee vanuit een andere gemeente tot volle tevredenheid bij de gemeente Culemborg. Enkele medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling werken nu voor het programma Stedelijke Vernieuwing, in plaats van externe inhuur. De start van de samenwerking op het gebied van ICT en Informatiemanagement met de gemeenten Geldermalsen, Tiel en Culemborg biedt ook perspectieven voor de vermindering van externe inhuur. Tegelijkertijd kan ook een regionale inhuurpool bijdragen tot o.a. het verminderen van externe inhuur. Hiervoor is een opdracht gemaakt, die ook in de samenwerkingsopdrachten tussen Tiel, Geldermalsen en Culemborg betrokken wordt. 7.

8 Het schriftelijk vastleggen van voortgangevaluaties verdient aandacht en zou zeker bij grotere opdrachten onderdeel moeten zijn van het uitvoeringsbeleid. Met name wanneer de externe inhuur niet verloopt zoals gewenst, loopt de gemeente, door gebrek aan goed opdrachtgeverschap, risico bij verhaal. Daarnaast kunnen voortgangsverslagen een ondersteunende rol vervullen bij de evaluatie van externe inhuur. Bij voorkeur vindt de schriftelijke verslaglegging plaats op basis van een centraal beschikbaar gesteld format. Concept antwoord. Evaluaties met externe inhuur vinden zeker plaats, nog niet in een centraal beschikbaar gesteld format. Bij het programma Stedelijke Vernieuwing wordt systematisch via een vast format de externe inhuur (tussentijds) geëvalueerd. Een voorbeeld van een evaluatiegesprek is bijgevoegd. 2.4 Evaluatie van externe inhuur Om tot een betere deling van kennis en ervaring m.b.t. de inhuur van externen te komen, heeft het aanbeveling om alle externe inhuur te evalueren in termen van tijd, kwaliteit, kosten en behalen van doelstellingen. De evaluatie zou, voor toekomstige raadpleging en analyse volgens een standaard format in een centraal beschikbaar kwaliteitssysteem inhuur externen opgeslagen dienen te worden. Het is wenselijk dat er een formele afronding plaatsvindt van de externe inhuur.. Deze formele afronding kan in de vorm van voorgenoemde evaluatie plaatsvinden. Concept antwoord. Hoewel er vaak wel een afrondend gesprek plaatsvindt, is de formele afronding in een standaard format in een kwaliteitssysteem nog niet gerealiseerd. De mogelijkheden die het nieuwe workflow systeem (zaakgewijs werken) biedt, worden hiervoor onderzocht. In 2012 wordt het zaakgewijs werken verder geïmplementeerd in de werkorganisatie. Overigens wordt de kwaliteit van externen, wanneer hiervoor aanleiding is, besproken met de directie. Dit kan leiden tot tussentijdse maatregelen. Om de Raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol dient tenminste de programmabegroting (net als de jaarrekening) een overzicht van de externe inhuur te bevatten. Dit overzicht dient inzicht te geven in de aard en omvang van de externe inhuur en programma onderdelen waarop zij betrekking hebben. Concept antwoord. In de begroting en de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de aard en de omvang van externe inhuur. Tevens wordt de laatste jaren in mei middels een informatie notitie aan de raad extra informatie verschaft. Deze bronnen zijn reeds in uw bezit. Bijlagen: Inkoopbeleid Voorbeeld ingevuld format externe inhuur Voorbeeld evaluatie externe inhuur 8.

9 1.3. INVENTARISATIE WELKE INFORMATIE DE GEMEENTERAAD ONT VANGT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OVER EXTERNE INHUUR (Nb. onderstaande informatie is integraal overgenomen uit de betreffende documenten) BOEKJAAR 2009 Programmabegroting 2009 in de paragraaf Bedrijfsvoering In de paragraaf Bedrijfsvoering is geen informatie opgenomen over externe inhuur. Jaarrekening 2009 Pag. 14 Enkele financiële kerngegevens (in miljoenen euro s) Omschrijving Totaal salarislasten werkorganisatie + bestuur 13,2 12,7 12,0 12,0 12,1 Totaal lasten personeel derden 2,2 1,7 1,2 0,8 0,4 Totaal kosten externe adviseurs 1,4 1,5 1,4 1,3 0,9 Jaarrekening 2009 Pag. 103 en 104 in de paragraaf Bedrijfsvoering Externe inhuur 2009 Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. In een informatienotitie bent u in september 2009 geïnformeerd over de uitgaven over het jaar 2008 aan externe inhuur. Externe inhuur Realisatie 2008 Realisatie 2009 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Inhuur komt in de financiële administratie in een drietal vormen voor, we onderscheiden: 1. Inhuur bij vacatures en ziekte Wanneer een vacature gedurende langere tijd niet is in te vullen of een medewerker langere tijd ziek is en de werkzaamheden moeten onverkort doorgang vinden dan wordt overgegaan tot inhuur. 2. Inhuur als extra capaciteit Deze inhuur geschiedt alleen bij piekbelastingen en/of producten die door een diversiteit aan omstandigheden dreigen te vertragen. 3. Kosten van externe adviseurs Betreft inhuur van bijzondere kennis en/of vaardigheden die we niet in huis hebben en ook maar tijdelijk nodig hebben zodat eigen opleiding en scholing niet effectief is. Er heeft in 2009 meer externe inhuur plaatsgevonden dan in Dit was voornamelijk het gevolg van de vele vacatures in het eerste half jaar van 2009 (inhuur bij vacatures en ziekte). Op externe adviseurs heeft minder inhuur plaatsgevonden dan in

10 BOEKJAAR 2010 Programmabegroting 2010 Pag. 117 in de paragraaf Bedrijfsvoering Externe inhuur Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. In een informatienotitie is bent u in september 2009 geïnformeerd over de uitgaven over het jaar 2008 aan externe inhuur. De komende jaren wordt de informatievoorziening over de externe inhuur in de paragraaf bedrijfsvoering uitgebreid. Uitgaven 2008 Prognose 2009 Prognose 2010 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Jaarrekening 2010 Pag. 17 Enkele financiële kerngegevens (in miljoenen euro s) Omschrijving Totaal salarislasten werkorganisatie + bestuur 13,8 13,2 12,7 12,0 12,0 Totaal lasten personeel derden 2,0 2,2 1,7 1,2 0,8 Totaal kosten externe adviseurs 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 Jaarrekening 2010 Pag. 128 en 129 in de paragraaf bedrijfsvoering Externe inhuur Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. In mei 2010 zijn de uitgaven over het jaar in een informatienotitie toegelicht. Ten opzichte van 2009 is er in 2010 een lichte daling te zien van de totale uitgaven voor externe inhuur. Op het onderdeel inhuur bij vacatures en ziekte is er door een strakke sturing en het afronden van de reorganisatie minder uitgegeven aan externe inhuur. Overigens dient wel opgemerkt te worden dat het personeel van de brandweer Buren Culemborg, die in dienst zijn bij de gemeente Buren financieel gezien wordt als externe inhuur ( 0,35 mln.). De toename op het onderdeel inhuur (extra capaciteit) is het gevolg van de vele (OSV)projecten. Inhuur komt in de financiële administratie in drie vormen voor. We onderscheiden: > Inhuur bij vacatures en ziekte. Wanneer een vacature gedurende langere tijd niet is in te vullen of een medewerker langere tijd ziek is en de werkzaamheden moeten onverkort doorgang vinden dan wordt overgegaan tot inhuur. > Inhuur als extra capaciteit. Deze inhuur geschiedt alleen bij piekbelasting en/of producten die door een diversiteit aan omstandigheden dreigen te vertragen. 10.

11 > Externe adviseurs. Betreft inhuur van bijzondere kennis en/of vaardigheden die de gemeente niet in huis heeft en ook maar tijdelijk nodig heeft zodat opleiding en scholing van eigen medewerkers niet efficiënt en effectief is. Externe inhuur 2010 Omschrijving Begroot 2010 Realisatie 2010 Verschil Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Ter vergelijking zijn hieronder de gegevens 2009 opgenomen: Externe inhuur 2009 Omschrijving Begroot 2009 Realisatie 2009 Verschil Inhuur bij vacatures en ziekte / Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal BOEKJAAR 2011 Programmabegroting 2011 Pag. 136 in de paragraaf Bedrijfsvoering Externe inhuur Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. Met een informatienotitie bent u in juni 2010 geïnformeerd over de aard en omvang in 2009 aan externe inhuur. In 2011 wordt u met een informatienotitie wederom geïnformeerd. Prestatie indicatoren Uitgaven 2008 Uitgaven 2009 Prognose 2010 Primitieve Begroting 2011 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Jaarrekening 2011 Pag. 23 Enkele financiële kerngegevens (in miljoenen euro s) Omschrijving Totaal salarislasten werkorganisatie + bestuur 14,0 13,8 13,2 12,7 12,0 Totaal lasten personeel derden 1,5 2,0 2,2 1,7 1,2 Totaal kosten externe adviseurs 1,7 1,5 1,4 1,5 1,4 11.

12 Jaarrekening 2011 pag. 111 in de paragraaf Bedrijfsvoering Prestatie indicatoren Uitgaven 2009 Uitgaven 2010 Jaarrekening 2011 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Ten opzichte van de uitgaven 2010 is er in 2011 een daling te constateren in de inhuur van externen. Het ingezette beleid van terughoudendheid t.a.v. inhuur begint te werken. Voor de komende jaren zal de inhuur van externen verder gereduceerd worden. BOEKJAAR 2012 Programmabegroting 2012 Pag. 141 in de paragraaf Bedrijfsvoering Externe inhuur Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. Met een informatienotitie is de raad in juni 2011 geïnformeerd over de aard en omvang in 2010 aan externe inhuur. In 2012 wordt de raad met een informatienotitie wederom geïnformeerd. Prestatie indicatoren Uitgaven 2009 Uitgaven 2010 Prognose 2011 Raming 2012 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Voorjaarsnota 2012 Pag. 150 in de paragraaf Bedrijfsvoering Externe inhuur Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. Met een informatienotitie is de raad in juni 2011 geïnformeerd over de aard en omvang in 2010 aan externe inhuur. In 2012 wordt de raad met een informatienotitie wederom geïnformeerd. Prestatie indicatoren Uitgaven 2009 Uitgaven 2010 Prognose 2011 Raming 2012 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Hierna volgt nog integraal de informatie over minder inhuur externe expertise zoals vermeld in het Bijlagenboek van de Perspectievennota Hiernaar wordt verwezen in het concept antwoord bij Aanbeveling 2.2. NB. In het Bijlagenboek Programmabegroting 2013 is dezelfde pagina opgenomen. 12.

13 Perspectiefnota Pag. 17 en 18 Bijlagenboek 7. Kosten ambtelijke expertise Algemeen Projectopdracht in trefwoorden Nr. bezuinigingsvoorstel Programma cf Begroting Ambtelijk opdrachtnemer Minder inhuur externe expertise PN A5 Algemene dekkingsmiddelen Ed Stijnen Samenvatting De gemeente heeft met in minder ingehuurd dan in het jaar ervoor. Op een verdere verlaging wordt ingezet door 1) een digitaal meldpunt voor tijdelijke opdrachten, waarop medewerkers kunnen reageren, 2) strakkere regie op centrale inkoop, 3) inzet eigen medewerkers op het programma Stedelijke Vernieuwing, 4) regionale inhuurpoule, 5) samenwerking op het gebied van ICT met Tiel en Geldermalsen. Projectopdracht Beschrijving projectopdracht Stand van zaken Varianten Rode draad gesprek adviesraden Te verwachten ingangsdatum bezuiniging Onderzoek de omvang van externe inhuur en onderzoek de mogelijkheden om de omvang van de externe inhuur terug te dringen. In 2010 bestede de gemeente voor aan externe inhuur. In 2011 is dit met gedaald naar Om de inhuur verder te verminderen zijn de volgende maatregelen genomen: een digitaal meldpunt voor tijdelijke opdrachten, waarop medewerkers kunnen reageren; strakkere regie op de centrale inkoop (zie voorstel nr. 32). in plaats van externe inhuur worden medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling ingezet voor het programma Stedelijke Vernieuwing (zie voorstel nr. 30) in het samenwerkingstraject met Tiel en Geldermalsen (zie voorstel nr. 31) wordt op het gebied van P&O onderzocht of een regionale inhuurpool kan bijdragen tot o.a. het verminderen van externe inhuur (voorstel nr 31) de samenwerking op het gebied van ICT en Informatiemanagement met de gemeenten Geldermalsen, Tiel en Culemborg biedt ook perspectieven voor de vermindering van externe inhuur (voorstel nr. 8) Nadere analyse uitvoeren bij welke producten en diensten wordt ingehuurd en vervolgens bepalen wat de mogelijkheden zijn om hier taakstellend op te bezuinigen. Bij het opnemen van bedragen is kans op dubbeltelling met andere bezuinigingsmaatregelen aanwezig. n.v.t. n.v.t. Beoogde bezuinigingsomvang zie andere Idem Idem Idem idem voostellen en 8 13.

14 Te verwachten bezuinigingsomvang zie andere voostellen en 8 Idem Idem Idem idem Verschil Toelichting bij afwijkingen tov beoogde bezuinigingsomvang De besparingen op externe inhuur worden reeds bij de andere bezuinigingsopdrachten ingeboekt. Ze hier opnemen zou leiden tot een dubbeltelling. Effecten bezuinigingsmaatregel Maatschappelijke effecten Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Eventuele transitiekosten Anders, namelijk n.v.t. Voor de effecten van vier van de vijf maatregelen wordt verwezen naar de desbetreffende bezuinigingsvoorstellen. Alleen het voorstel om te komen tot een digitaal meldpunt voor tijdelijke opdrachten is niet opgenomen in een ander voorstel. Hierbij wordt naast minder externe inhuur verwacht dat de flexibiliteit van medewerkers wordt vergroot en dat het mogelijkheden biedt voor medewerkers om zich op een breder domein te ontwikkelen. n.v.t. n.v.t. Najaarsnota 2012 Pag. 144 in de paragraaf Bedrijfsvoering Externe inhuur Gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in dit onderdeel aandacht besteed aan de omvang van de externe inhuur van de gemeente Culemborg. Met een informatienotitie is de raad in juni 2011 geïnformeerd over de aard en omvang in 2010 aan externe inhuur. In 2012 wordt de raad met een informatienotitie wederom geïnformeerd. Prestatie indicatoren Uitgaven 2009 Uitgaven 2010 Prognose 2011 Raming 2012 Inhuur bij vacatures en ziekte Inhuur (extra capaciteit) Externe adviseurs Totaal Najaarsnota 2012 Pag. 151 en 152 Rapportage aanbevelingen rekenkamercommissie Op pagina 151 en 152 geeft het college van Burgemeester en Wethouders informatie over de afdoening van de aanbevelingen van eerder rekenkameronderzoek. Over de aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek schrijft het college dat uw raad over de stand van zaken via een separaat onderzoek van de rekenkamercommissie wordt geïnformeerd. Deze informatie is overigens exact hetzelfde als die is geschreven op pagina 161 van de Voorjaarsnota

15 2. REKENKAMERBRIEF ELK behandeld in de voorbespreking op 15 april AANBEVELINGEN 1 Maak in de subsidierelatie met ELK een zo strikt mogelijk onderscheid tussen STUREN en AFREKENEN. 1. Staar je als gemeente, waar het gaat om sturingsinformatie, niet blind op het meten van effectiviteit, maar zoek alternatieve vormen van verantwoording over de resultaten van het welzijnswerk. 2. Laat je als gemeenteraad op andere wijzen informeren over de activiteiten en resultaten van het welzijnswerk, dan alleen schriftelijk. 15.

16 16.

17 17.

18 18.

19

20

21

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Amstelveen

Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Quick scan inhuur externen Rekenkamercommissie Amstelveen Definitief vastgesteld op 2 september 2010 1 1. Voorwoord en inleiding De gemeente Amstelveen staat evenals elders

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen. Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek.

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek. Aan de gemeenteraad van Overbetuwe i.a.a. het college van burgemeester en wethouders Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden d.d. 28 februari 2017 Onderwerp: Behandeld door Telefoonnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.07 Registratienummer : 13.008060 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

De aftrap. Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009

De aftrap. Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009 De aftrap Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009 Programma 1) Opening: aanleiding en doel van de bijeenkomst 2) Toelichting op de rekenkamerbrief door de RKT 3) Planning & controlcyclus 4) Kaderstelling

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus 202 1000 Amsterdam datum 8 maart 2016 ons kenmerk RA_16_050 behandeld door M. van Doorn onderwerp Aankondiging opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer 17.04.151 Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00077* GR15.00077 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 17 juni 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 1 juli 2015 Agendanummer

Nadere informatie

De gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat iedere gemeente een Financiële Verordening dient te hebben.

De gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat iedere gemeente een Financiële Verordening dient te hebben. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Financiële verordening 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De financiële verordening 2017 vast te stellen. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen Concernfinanciën Ingekomen stuk D11 De Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri

Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri Inleiding: De Jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 13 april 2017 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderzoeken... 4 2.1. Stichting Cultura... 4 2.2. Informatievoorziening grote projecten... 4 2.3. Voortgang onderzoek leges en tarieven... 5 3. Ontwikkelingen...

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014 JAARVERSLAG 2013 EN ONDERZOEKSPLAN 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BIJEENKOMSTEN...3 3. ONDERZOEKSPLAN 2013...3 3.1 EVALUATIE MINIMABELEID...3 3.2 OPVOLGONDERZOEK EVALUATIE

Nadere informatie

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012 Risico s in grondexploitatie Gemeente Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 2 Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 1.1 Inleiding en aanleiding

Nadere informatie