Gemeenteraad van 17 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad van 17 december 2014"

Transcriptie

1 Gemeenteraad van 17 december 2014 Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen Meldingslijst conform artikel 252 van het gemeentedecreet: goedgekeurde besluiten De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt dat heden deze meldingslijst minstens 20 dagen zal worden openbaar gemaakt op het gemeentehuis en gedurende die periode de op de lijst vermelde beslissingen op het secretariaat ter inzage liggen van het publiek. GOEDGEKEURDE BESLUITEN: 1. Meerjarenplan aanpassing 1: goedkeuring. Vooraleer men het budget 2015 kan vaststellen, moet eerst het meerjarenplan worden aangepast, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Uiteraard is de opmaak van het jaarlijkse budget het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijsturingen kunnen inhoudelijk van aard zijn of financieel. Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens: - in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota - het financiële doelstellingenplan - de staat van het financieel evenwicht - een motivering van de wijzigingen. 2. Budget 2015: goedkeuring. Het budget sluit zowel inhoudelijk als financieel aan bij het meerjarenplan. Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financieel boekjaar van het budget aan bod zullen komen met de financiële vertaling ervan. De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. 3. Politiezone Lowazone - gemeentelijke dotatie begroting 2015: goedkeuring. Op 19 november 2014 is de begroting 2015 van de LoWaZoNe ter goedkeuring voorgelegd aan de Politieraad. De gemeentelijke toelage bedraagt euro, vorig jaar was dit euro. 4. EVA VZW Gemeentelijke Sportcentra Zomergem: goedkeuring begroting 2015 en werkingstoelage. Er is een gemeentelijke tussenkomst voorzien van euro, vorig jaar was dit euro. 5. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - jaarrekening 2013: kennisname. De rekening 2013 van het OCMW werd samen met het jaarverslag 2013 voorgelegd aan de OCMWraad van 18 november Conform het OCMW-decreet werd ze dan ter goedkeuring overgemaakt aan de provinciegouverneur. Tezelfdertijd werd de rekening overgemaakt aan de gemeente die zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

2 6. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring wijziging snelheidsregime in de Paterstraat. Momenteel geldt er in de Paterstraat een snelheid van 70 km/u. Volgens het mobiliteitsplan is een gewenste snelheid van 50 km/u opgenomen. Voorstel tot wijziging van de snelheid in de Paterstraat van 70 km/u naar 50 km/u. 7. Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen herzien zoneringsplan (ZP) en gebiedsdekkend uitvoeringplan (GUP) van de gemeente: goedkeuring bezwaren n.a.v. openbaar onderzoek. Op 9 juli 2014 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Omdat de verdere uitbouw en optimalisatie van het rioleringsstelsel belangrijke maatregelen zijn om tot een goede watertoestand te komen, maken ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) onderdeel uit van deze 2 de generatie In de loop van 2013 werden, in samenspraak met Farys, de schepen van openbare werken, de dienst stedenbouw/milieu, het zoneringsplan evenals het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan nagezien en opmerkingen en bedenkingen overgemaakt aan de VMM. Deze werden, na evaluatie door de afdeling Ecologisch Toezicht van de VMM, in de afgelopen maanden geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in de voorliggende ontwerpplannen. De plannen werden op 2 juli 2014 binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) goedgekeurd om in openbaar onderzoek te gaan vanaf 9 juli Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele bestreken wordt door de De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website Het decreet Integraal Waterbeleid bevat geen bepalingen die het college van burgemeester en schepenen verplichten het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen bekend te maken. De bekendmaking ervan gebeurt door de CIW. Een extra aankondiging van het openbaar onderzoek in het gemeentelijk informatieblad of via de gemeentelijke website is een versterking voor het openbaar onderzoek. De bekendmaking is gebeurd in de infokrant van Zomergem van 5 november 2014 en via de website van Zomergem. Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat gedurende de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijke opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen voor het eerst ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan CIW bezorgd worden. Na definitieve vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen door de Vlaamse Regering zijn de herziene zoneringsplannen en de uitvoeringsplannen bindend voor derden. Aan de gemeenteraad is gevraagd om de voorliggende opmerkingen op het openbaar onderzoek goed te keuren, enerzijds concrete opmerkingen van toepassing op Zomergem en anderzijds op vraag van TMVW/Farys een collectief bezwaarschrift terug te vinden als bijlage 5 van de nota van Farys. Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar onderzoek via Farys/TMVW doorgegeven aan CIW. 8. Veldhoek en deel Oostwinkeldorp - wegen- en rioleringswerken: goedkeuring enerzijds samenwerkingsovereenkomst TMVW/Farys, gemeente Maldegem en gemeente Zomergem en anderzijds overeenkomst prefinanciering gemeente Maldegem en gemeente Zomergem. Op 28 mei werd het project goedgekeurd door de gemeenteraad. Het deel van de werken gemeenschappelijk met de gemeente Maldegem werd opgenomen onder voorbehoud van gelijklopende beslissing van de gemeente Maldegem. De gemeente Maldegem gaf uiteindelijk zijn akkoord in haar gemeenteraad van 27 november mits het aandeel van Maldegem wordt geprefinancierd door de gemeente Zomergem waarna terugbetaald

3 door de gemeente Maldegem in 2020 (= bij goedkeuring van het meerjarenplan door de volgende legislatuur). Er moeten dus twee overeenkomsten worden afgesloten: voor de uitvoering van dit project tussen Farys, Maldegem en Zomergem enerzijds en anderzijds om de modaliteiten van prefinanciering vast te leggen tussen de beide gemeenten (als afwijking op de eerste overeenkomst). Op verzoek van de gemeente zal de prefinanciering gebeuren via het Aquariobudget. 9. N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg) - aanleg fietspad: bijkomende motivering van de onteigening bij hoogdringendheid aansluitend op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2014 houdende N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg) - aanleg fietspad: behandelen bezwaren openbaar onderzoek en definitieve vaststelling onteigeningsplannen en tabel grondinnemingen voor bijkomende grondverwerving voor verleggen Lijkstraatwaterloop in het kader van aanpak overstromingsproblematiek ter hoogte van kruispunt Haagstraat met de Spinhoutstraat en dit met het oog op het verkrijgen van een machtiging tot onteigening ten algemene nutte. Door het Agentschap Binnenlands Bestuur werden op 14 november 2014 een aantal opmerkingen geformuleerd op het onteigeningsdossier ingediend op basis van het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2014, inzonderheid betreffende de motivering van de onteigening meer bepaald de noodzaak tot onteigening en de hoogdringendheid. Een aanvullende motivering moet worden geformuleerd bij gemeenteraadsbesluit. De motivering zoals opgenomen in het in deze raad voorliggend ontwerp van beslissing werd vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan ABB. 10. Straatbenaming verkaveling De Boomgaard deel 2 : voorlopige vaststelling. Begin dit jaar werd het wegentracé van fase 2 van verkaveling De Boomgaard goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is aangewezen dat aan deze nieuwe straat met acht bouwloten een nieuwe naam wordt gegeven. Conform de regelgeving moet hiervoor advies worden ingewonnen bij de Cultuuraad. Deze adviseerde te kiezen uit één van volgende benamingen: de Leendreef, de Kasteelloop of de Wagemakersstraat. Het College geeft de voorkeur aan Wagemakersstraat. Het voorstel is voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu volgt een openbaar onderzoek van 30 dagen en wordt nog het officieel advies van de Cultuurraad opgevraagd. Daarna wordt dit voor definitieve vaststelling opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. 11. Projectvereniging "Regionale Jeugddienst Meetjesland": goedkeuring verlenging termijn voor 3 jaar. Op 4 maart 2015 verstrijkt de derde termijn van de projectvereniging. Bij instemming van de deelnemende partijen kan de termijn telkens opnieuw verlengd worden voor een periode van 3 jaar. Zoals besproken in de Raad van bestuur van de RJM kunnen gemeenten die dit wensen voorwaarden stellen aan de verlenging. Het college heeft voorgesteld volgende voorwaarden op te nemen: - dat alle gemeenten die zetelen in de RJM zich blijven engageren en dus ook de verlenging goedkeuren - voor de komende drie jaar de provinciale subsidies integraal gewaarborgd blijven. Dit kan ook rechtstreeks via Vlaanderen indien dit niet meer via de provincie loopt. - er moet werk gemaakt worden van de opname van de RJM in een grotere regionale structuur wanneer dergelijke structuur zich aandient. 12. Projectvereniging "Regionale Jeugddienst Meetjesland": goedkeuring toetreding gemeente Wachtebeke. De gemeente Wachtebeke wenst toe te treden tot de RJM. Conform de statuten moeten alle reeds deelnemende gemeenten dit goedkeuren. 13. Personeel: vastlegging vervangingsdagen voor feestdagen die in 2015 op een zaterdag of een zondag vallen. De gemeenteraad moet conform de rechtspositieregeling jaarlijks, na bespreking in het Bijzonder Onderhandelingscomité, de vervangingsdagen voor feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen vastleggen.

4 Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen TOELICHTING BIJ DE DAGORDE GEMEENTERAAD dd. woensdag 17 december 2014 Alle bundels liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat. Hierna volgt een beknopte toelichting. OPENBARE ZITTING 1. Meerjarenplan aanpassing 1: goedkeuring. Vooraleer men het budget 2015 kan vaststellen, moet eerst het meerjarenplan worden aangepast, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Uiteraard is de opmaak van het jaarlijkse budget het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijsturingen kunnen inhoudelijk van aard zijn of financieel. Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens: - in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota - het financiële doelstellingenplan - de staat van het financieel evenwicht - een motivering van de wijzigingen. Deze documenten werden reeds overgemaakt op 2 december. 2. Budget 2015: goedkeuring. Het budget sluit zowel inhoudelijk als financieel aan bij het meerjarenplan. Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financieel boekjaar van het budget aan bod zullen komen met de financiële vertaling ervan. De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. Alle documenten werden reeds overgemaakt op 2 december. 3. Politiezone Lowazone - gemeentelijke dotatie begroting 2015: goedkeuring. Op 19 november 2014 is de begroting 2015 van de LoWaZoNe ter goedkeuring voorgelegd aan de Politieraad. De gemeentelijke toelage bedraagt euro, vorig jaar was dit euro.

5 4. EVA VZW Gemeentelijke Sportcentra Zomergem: goedkeuring begroting 2015 en werkingstoelage. Er is een gemeentelijke tussenkomst voorzien van euro, vorig jaar was dit euro. 5. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - jaarrekening 2013: kennisname. De rekening 2013 van het OCMW werd samen met het jaarverslag 2013 voorgelegd aan de OCMWraad van 18 november Conform het OCMW-decreet werd ze dan ter goedkeuring overgemaakt aan de provinciegouverneur. Tezelfdertijd werd de rekening overgemaakt aan de gemeente die zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. 6. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring wijziging snelheidsregime in de Paterstraat. Momenteel geldt er in de Paterstraat een snelheid van 70 km/u. Volgens het mobiliteitsplan is een gewenste snelheid van 50 km/u opgenomen. Voorstel tot wijziging van de snelheid in de Paterstraat van 70 km/u naar 50 km/u. 7. Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen herzien zoneringsplan (ZP) en gebiedsdekkend uitvoeringplan (GUP) van de gemeente: goedkeuring bezwaren n.a.v. openbaar onderzoek. Op 9 juli 2014 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Omdat de verdere uitbouw en optimalisatie van het rioleringsstelsel belangrijke maatregelen zijn om tot een goede watertoestand te komen, maken ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) onderdeel uit van deze 2 de generatie In de loop van 2013 werden, in samenspraak met Farys, de schepen van openbare werken, de dienst stedenbouw/milieu, het zoneringsplan evenals het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan nagezien en opmerkingen en bedenkingen overgemaakt aan de VMM. Deze werden, na evaluatie door de afdeling Ecologisch Toezicht van de VMM, in de afgelopen maanden geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in de voorliggende ontwerpplannen. De plannen werden op 2 juli 2014 binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) goedgekeurd om in openbaar onderzoek te gaan vanaf 9 juli Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele bestreken wordt door de De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website Het decreet Integraal Waterbeleid bevat geen bepalingen die het college van burgemeester en schepenen verplichten het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen bekend te maken. De bekendmaking ervan gebeurt door de CIW. Een extra aankondiging van het openbaar onderzoek in het gemeentelijk informatieblad of via de gemeentelijke website is een versterking voor het openbaar onderzoek. De bekendmaking is gebeurd in de infokrant van Zomergem van 5 november 2014 en via de website van Zomergem. Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat gedurende de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijke opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen voor het eerst ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan CIW bezorgd worden. Na definitieve vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen door de Vlaamse Regering zijn de herziene zoneringsplannen en de uitvoeringsplannen bindend voor derden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorliggende opmerkingen op het openbaar onderzoek goed te keuren, enerzijds concrete opmerkingen van toepassing op Zomergem en anderzijds op vraag van TMVW/Farys een collectief bezwaarschrift terug te vinden als bijlage 5 van de nota van Farys.

6 Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar onderzoek via Farys/TMVW doorgegeven aan CIW. 8. Veldhoek en deel Oostwinkeldorp - wegen- en rioleringswerken: goedkeuring enerzijds samenwerkingsovereenkomst TMVW/Farys, gemeente Maldegem en gemeente Zomergem en anderzijds overeenkomst prefinanciering gemeente Maldegem en gemeente Zomergem. Op 28 mei werd het project goedgekeurd door de gemeenteraad. Het deel van de werken gemeenschappelijk met de gemeente Maldegem werd opgenomen onder voorbehoud van gelijklopende beslissing van de gemeente Maldegem. De gemeente Maldegem gaf uiteindelijk zijn akkoord in haar gemeenteraad van 27 november mits het aandeel van Maldegem wordt geprefinancierd door de gemeente Zomergem waarna terugbetaald door de gemeente Maldegem in 2020 (= bij goedkeuring van het meerjarenplan door de volgende legislatuur). Er moeten dus twee overeenkomsten worden afgesloten: voor de uitvoering van dit project tussen Farys, Maldegem en Zomergem enerzijds en anderzijds om de modaliteiten van prefinanciering vast te leggen tussen de beide gemeenten (als afwijking op de eerste overeenkomst). Op verzoek van de gemeente zal de prefinanciering gebeuren via het Aquariobudget. 9. N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg) - aanleg fietspad: bijkomende motivering van de onteigening bij hoogdringendheid aansluitend op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2014 houdende N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg) - aanleg fietspad: behandelen bezwaren openbaar onderzoek en definitieve vaststelling onteigeningsplannen en tabel grondinnemingen voor bijkomende grondverwerving voor verleggen Lijkstraatwaterloop in het kader van aanpak overstromingsproblematiek ter hoogte van kruispunt Haagstraat met de Spinhoutstraat en dit met het oog op het verkrijgen van een machtiging tot onteigening ten algemene nutte. Door het Agentschap Binnenlands Bestuur werden op 14 november 2014 een aantal opmerkingen geformuleerd op het onteigeningsdossier ingediend op basis van het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2014, inzonderheid betreffende de motivering van de onteigening meer bepaald de noodzaak tot onteigening en de hoogdringendheid. Een aanvullende motivering moet worden geformuleerd bij gemeenteraadsbesluit. De motivering zoals opgenomen in het in deze raad voorliggend ontwerp van beslissing werd vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan ABB. 10. Straatbenaming verkaveling De Boomgaard deel 2 : voorlopige vaststelling. Begin dit jaar werd het wegentracé van fase 2 van verkaveling De Boomgaard goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is aangewezen dat aan deze nieuwe straat met acht bouwloten een nieuwe naam wordt gegeven. Conform de regelgeving moet hiervoor advies worden ingewonnen bij de Cultuuraad. Deze adviseerde te kiezen uit één van volgende benamingen: de Leendreef, de Kasteelloop of de Wagemakersstraat. Het College geeft de voorkeur aan Wagemakersstraat. Het voorstel wordt voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een openbaar onderzoek van 30 dagen en wordt nog het officieel advies van de Cultuurraad opgevraagd. Daarna wordt dit voor definitieve vaststelling opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. 11. Projectvereniging "Regionale Jeugddienst Meetjesland": goedkeuring verlenging termijn voor 3 jaar. Op 4 maart 2015 verstrijkt de derde termijn van de projectvereniging. Bij instemming van de deelnemende partijen kan de termijn telkens opnieuw verlengd worden voor een periode van 3 jaar. Zoals besproken in de Raad van bestuur van de RJM kunnen gemeenten die dit wensen voorwaarden stellen aan de verlenging. Het college stelt voor om volgende voorwaarden te stellen: - dat alle gemeenten die zetelen in de RJM zich blijven engageren en dus ook de verlenging goedkeuren - voor de komende drie jaar de provinciale subsidies integraal gewaarborgd blijven. Dit kan ook rechtstreeks via Vlaanderen indien dit niet meer via de provincie loopt. - er moet werk gemaakt worden van de opname van de RJM in een grotere regionale structuur wanneer dergelijke structuur zich aandient.

7 12. Projectvereniging "Regionale Jeugddienst Meetjesland": goedkeuring toetreding gemeente Wachtebeke. De gemeente Wachtebeke wenst toe te treden tot de RJM. Conform de statuten moeten alle reeds deelnemende gemeenten dit goedkeuren. 13. Personeel: vastlegging vervangingsdagen voor feestdagen die in 2015 op een zaterdag of een zondag vallen. De gemeenteraad moet conform de rechtspositieregeling jaarlijks, na bespreking in het Bijzonder Onderhandelingscomité, de vervangingsdagen voor feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen vastleggen. Voorstel voor 2015 zie nota personeelsdienst. GEHEIME ZITTING 14. Beheersorgaan bibliotheek Zomergem: vervanging twee leden afgevaardigden gebruikers. Twee leden afgevaardigden van de gebruikers in het beheersorgaan bibliotheek Zomergem, meer bepaald Christel Van Laere en Caroline Van Lierde, hebben meegedeeld geen deel meer te kunnen uitmaken van het beheersorgaan en moeten dus worden vervangen. Een oproep werd gelanceerd via de infokrant en twee kandidaten reageerden: Annick De Kreyger en Erik Berth. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hen te laten opnemen in het beheersorgaan.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project GOAL - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00572 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat 12qhZemQ Id: 4181 Cluster/GUP nummer: 173-795 Adres: Sibbekensveldstraat 34 nvt Ternat Lange rioolaansluiting - woning is aangesloten op riolering in de straat. Volgens

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verontschuldigd: An Fremout: raadslid

Verontschuldigd: An Fremout: raadslid 50 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD dd. woensdag 01 juni 2016 Aanwezig: Dirk De Poorter: voorzitter; Tony Vermeire: burgemeester; Luc Lampaert, Martine Gyssels, Nicholas Spinel, Steven Lambert, Hilde De Graeve:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL Openbare zitting

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL Openbare zitting RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 27 APRIL 2017 DAGORDE Openbare zitting PUNT 1 :Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 30 maart 2017 Gelet op het voorliggende verslag; Gelet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 26 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00858 Onderwerp: Samenwerking Intensieve begeleiding alternerend leren schooljaar 2015-2016 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 april 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00281 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de aanpassing van het Centraal Aanmeldingsregister voor inschrijvingen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van: 16/03/2017 om 18.35 uur Aanwezig: Mustafa Aytar, voorzitter Göksal Kanli,

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11578 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01010 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen van het gebouw Kuipke,

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00934 Onderwerp: Sluiten van een bijakte 2 aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 maart 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00261 Onderwerp: Nieuwe afsprakennota tussen de Sportadviesraad Gent vzw en de Stad Gent. - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie